Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0912

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/912, annettu 28 päivänä toukokuuta 2019, toimivaltaisten viranomaisten julkistettavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU mukaisesti kuuluvien tietojen muotoa, rakennetta, sisällysluetteloa ja vuotuista julkistamisajankohtaa koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 650/2014 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

C/2019/3872

OJ L 146, 5.6.2019, p. 3–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/912/oj

5.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 146/3


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/912,

annettu 28 päivänä toukokuuta 2019,

toimivaltaisten viranomaisten julkistettavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU mukaisesti kuuluvien tietojen muotoa, rakennetta, sisällysluetteloa ja vuotuista julkistamisajankohtaa koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 650/2014 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU (1) ja erityisesti sen 143 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 650/2014 (2) täsmennetään toimivaltaisten viranomaisten julkistettavaksi direktiivin 2013/36/EU 143 artiklan mukaisesti kuuluvien tietojen muoto, rakenne, sisällysluettelo ja vuotuinen julkistamisajankohta. Tiedot, jotka toimivaltaisten viranomaisten on julkistettava mainitun täytäntöönpanoasetuksen mukaisesti, olisi nyt saatettava ajan tasalle, jotta varmistetaan johdonmukaisuus laitosten vakavaraisuusvalvonnan kehykseen tehtyjen muutosten kanssa.

(2)

On tärkeää, että toimivaltaisten viranomaisten julkistamat tiedot ovat laadukkaita ja helposti vertailtavissa. Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 650/2014 5 artiklaa olisi muutettava sen selventämiseksi, että toimivaltaisten viranomaisten olisi tuotettava koostetut tilastotiedot ainoastaan valvontansa piiriin kuuluvista laitoksista, ja sen selventämiseksi, minkä ajanjakson tiedot olisi ilmoitettava.

(3)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 650/2014 liitteessä I vahvistetaan lomakkeet kussakin jäsenvaltiossa annettuja lakeja, asetuksia, hallinnollisia määräyksiä ja yleisohjeita koskevien tietojen julkistamista varten. Kyseistä liitettä olisi muutettava siten, että saadaan hyödyllisempää ja tarkoituksenmukaisempaa tietoa siitä, miten toimivaltaiset viranomaiset harjoittavat valvontaa lainkäyttöalueellaan.

(4)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 650/2014 liitteessä II vahvistetaan lomakkeet tietojen julkistamista varten unionin lainsäädännön mukaisista vaihtoehdoista ja harkintavallasta. Kyseistä liitettä olisi muutettava, jotta se kattaisi komission delegoidusta asetuksesta (EU) 2015/61 (3) johtuvat lisävaihtoehdot ja lisäharkintavallan. Sitä olisi muutettava myös siten, että voidaan tehdä ero sen mukaan, sovelletaanko kyseisiä vaihtoehtoja ja kyseistä harkintavaltaa pysyvästi vai väliaikaisesti ja sovelletaanko kyseisiä vaihtoehtoja ja kyseistä harkintavaltaa luottolaitoksiin vai sijoituspalveluyrityksiin.

(5)

Vakavaraisuuden arviointiprosessia (SREP) koskevien Euroopan pankkiviranomaisen ohjeiden (4) täytäntöönpanon olisi oltava avoimempaa. Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 650/2014 liitettä III olisi muutettava siten, että siihen lisätään kuvaus sisäisen likviditeetin riittävyyden arviointimenettelyyn (ILAAP) sovellettavasta valvontatavasta.

(6)

Päällekkäisyyksiä olisi vältettävä ja toimivaltaisten viranomaisten julkistamien koostettujen tilastotietojen vertailukelpoisuutta olisi parannettava. Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 650/2014 liitettä IV olisi muutettava, jotta otetaan huomioon se varovaisuusperiaatteen mukaisen konsolidoinnin taso, jota laitokset soveltavat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (5) ensimmäisen osan II osaston 2 luvun mukaisesti.

(7)

Julkistettujen tietojen laadun parantamiseksi ja näiden tietojen mielekkäämmän vertailun mahdollistamiseksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 650/2014 liitteissä olevien lomakkeiden olisi sisällettävä yksityiskohtaisia ohjeita.

(8)

Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka Euroopan pankkiviranomainen, jäljempänä ’EPV’, on toimittanut komissiolle.

(9)

EPV on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia niistä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (6) 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä.

(10)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 650/2014 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 650/2014 seuraavasti:

1)

Korvataan 5 artiklan toinen ja kolmas kohta seuraavasti:

”Toimivaltaisten viranomaisten on ajantasaistettava kyseisen direktiivin 143 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tiedot vuosittain viimeistään 31 päivänä heinäkuuta. Näiden tietojen on katettava edellinen kalenterivuosi.

Toimivaltaisten viranomaisten on ajantasaistettava vakavaraisuusvalvontansa piiriin kuuluvien laitosten osalta kyseisen direktiivin 143 artiklan 1 kohdan a–c alakohdassa tarkoitetut tiedot säännöllisesti ja joka tapauksessa vuosittain viimeistään 31 päivänä heinäkuuta, paitsi jos viimeksi julkistetut tiedot eivät ole muuttuneet.”

2)

Korvataan liite I tämän asetuksen liitteessä I olevalla tekstillä.

3)

Korvataan liite II tämän asetuksen liitteessä II olevalla tekstillä.

4)

Korvataan liite III tämän asetuksen liitteessä III olevalla tekstillä.

5)

Korvataan liite IV tämän asetuksen liitteessä IV olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä toukokuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 650/2014, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2014, toimivaltaisten viranomaisten julkistettavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU mukaisesti kuuluvien tietojen muotoa, rakennetta, sisällysluetteloa ja vuotuista julkistamisajankohtaa koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 185, 25.6.2014, s. 1).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/61, annettu 10 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä luottolaitosten maksuvalmiusvaatimuksen osalta (EUVL L 11, 17.1.2015, s. 1).

(4)  Ohjeet yhteisistä menettelyistä ja menetelmistä vakavaraisuuden arviointiprosessia (SREP) varten, annettu 19 päivänä joulukuuta 2014, EBA/GL/2014/13.

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).


LIITE I

SÄÄNNÖT JA OHJEET

Lomakeluettelo

Osa 1

Direktiivin 2013/36/EU saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

Osa 2

Mallin hyväksyminen

Osa 3

Erityisrahoitusvastuut

Osa 4

Luottoriskien vähentäminen

Osa 5

Laitoksiin sovellettavat erityiset tiedonantovaatimukset

Osa 6

Vapautukset vakavaraisuusvaatimusten soveltamisesta

Osa 7

Määräosuudet luottolaitoksesta

Osa 8

Sääntelyn edellyttämä ja taloudellinen raportointi

Yleisiä huomautuksia liitteessä I olevien lomakkeiden täyttämisestä

Kun toimivaltaiset viranomaiset julkistavat tietoja yleisistä kriteereistä ja menetelmistä, ne eivät saa paljastaa tiettyihin laitoksiin, joko yksittäisiin laitoksiin tai laitosryhmiin, kohdistettuja valvontatoimenpiteitä.

OSA 1

Direktiivin 2013/36/EU saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

 

Direktiivin 2013/36/EU säännösten saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

Direktiivin 2013/36/EU säännökset

Linkit kansalliseen tekstiin (1)

Viite (viitteet) kansallisiin säännöksiin (2)

Saatavissa englanniksi [Kyllä/Ei]

010

Tämän lomakkeen tiedot päivitetty viimeksi

 

(pp/kk/vvvv)

020

I

Kohde, soveltamisala ja määritelmät

1–3 artikla

 

 

 

030

II

Toimivaltaiset viranomaiset

4–7 artikla

 

 

 

040

III

Luottolaitosten liiketoiminnan harjoittamista koskevat vaatimukset

8–27 artikla

 

 

 

050

1.

Luottolaitoksen liiketoiminnan harjoittamista koskevat yleiset vaatimukset

8–21 artikla

 

 

 

060

2.

Määräosuus luottolaitoksesta

22–27 artikla

 

 

 

070

IV

Sijoituspalveluyritysten perustamispääoma

28–32 artikla

 

 

 

080

V

Sijoittautumisvapauteen ja palvelujen tarjoamisen vapauteen liittyvät säännökset

33–46 artikla

 

 

 

090

1.

Yleiset periaatteet

33–34 artikla

 

 

 

100

2.

Luottolaitosten sijoittautumisoikeus

35–38 artikla

 

 

 

110

3.

Palvelujen tarjoamisen vapauden käyttö

39 artikla

 

 

 

120

4.

Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten valtuudet

40–46 artikla

 

 

 

130

VI

Suhteet kolmansiin maihin

47–48 artikla

 

 

 

140

VII

Vakavaraisuusvalvonta

49–142 artikla

 

 

 

150

1.

Vakavaraisuusvalvonnan periaatteet

49–72 artikla

 

 

 

160

1.1

Kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivalta ja tehtävät

49–52 artikla

 

 

 

170

1.2

Tietojenvaihto ja salassapitovelvollisuus

53–62 artikla

 

 

 

180

1.3.

Tilinpäätöksen ja konsolidoidun tilinpäätöksen lakisääteisestä tarkastuksesta vastuussa olevien henkilöiden velvollisuudet

63 artikla

 

 

 

190

1.4

Valvontavaltuudet, valtuudet määrätä seuraamuksia ja muutoksenhakuoikeus

64–72 artikla

 

 

 

200

2.

Tarkasteluprosessit

73–110 artikla

 

 

 

210

2.1

Sisäisen pääoman riittävyyden arviointimenettely

73 artikla

 

 

 

220

2.2

Laitosten järjestelmät, menettelyt ja menetelmät

74–96 artikla

 

 

 

230

2.3

Vakavaraisuuden arviointiprosessi

97–101 artikla

 

 

 

240

2.4

Valvontatoimenpiteet ja -valtuudet

102–107 artikla

 

 

 

250

2.5

Soveltamistaso

108–110 artikla

 

 

 

260

3.

Konsolidoitu valvonta

111–127 artikla

 

 

 

270

3.1

Konsolidoidun valvonnan toteuttamisperiaatteet

111–118 artikla

 

 

 

280

3.2

Rahoitusalan holdingyhtiöt, rahoitusalan sekaholdingyhtiöt ja monialan holdingyhtiöt

119–127 artikla

 

 

 

290

4.

Pääomapuskurit

128–142 artikla

 

 

 

300

4.1

Puskurit

128–134 artikla

 

 

 

310

4.2

Vastasyklisten pääomapuskureiden asettaminen ja laskeminen

135–140 artikla

 

 

 

320

4.3

Pääoman ylläpitämistoimenpiteet

141–142 artikla

 

 

 

330

VIII

Toimivaltaisten viranomaisten tiedonantovelvollisuus

143–144 artikla

 

 

 

340

IX

Direktiivin 2002/87/EY muuttaminen

150 artikla

 

 

 

350

X

Siirtymä- ja loppusäännökset

151–165 artikla

 

 

 

360

1.

Siirtymäsäännökset sijoittautumisvapautta ja palvelujen tarjoamisen vapautta käyttävien laitosten valvonnasta

151–159 artikla

 

 

 

370

2.

Pääomapuskureita koskevat siirtymäsäännökset

160 artikla

 

 

 

380

3.

Loppusäännökset

161–165 artikla

 

 

 


OSA 2

Mallin hyväksyminen

010

Tämän lomakkeen tiedot päivitetty viimeksi

(pp/kk/vvvv)

 

Lähestymistavan kuvaus

 

Valvojan lähestymistapa sisäisten luottoluokitusten menetelmän (IRB) käytön hyväksymiseen luottoriskin vähimmäispääomavaatimusten laskennassa

020

Minimidokumentaatio, joka IRB-menetelmän käyttöä hakevien laitosten on toimitettava

[vapaa teksti]

030

Kuvaus toimivaltaisen viranomaisen suorittamasta arviointiprosessista (itsearvioinnin käyttö, ulkoisiin tarkastajiin ja paikalla tehtäviin tarkastuksiin tukeutuminen) sekä tärkeimmät arviointiperusteet

[vapaa teksti]

040

Toimivaltaisen viranomaisen tekemien päätösten muoto ja päätösten antaminen tiedoksi hakijoille

[vapaa teksti]

 

Valvojan lähestymistapa sisäisten mallien menetelmän käytön hyväksymiseen markkinariskin vähimmäispääomavaatimusten laskennassa

050

Minimidokumentaatio, joka sisäisten mallien menetelmän käyttöä hakevien laitosten on toimitettava

[vapaa teksti]

060

Kuvaus toimivaltaisen viranomaisen suorittamasta arviointiprosessista (itsearvioinnin käyttö, ulkoisiin tarkastajiin ja paikalla tehtäviin tarkastuksiin tukeutuminen) sekä tärkeimmät arviointiperusteet

[vapaa teksti]

070

Toimivaltaisen viranomaisen tekemien päätösten muoto ja päätösten antaminen tiedoksi hakijoille

[vapaa teksti]

 

Valvojan lähestymistapa sisäisen mallin menetelmän käytön hyväksymiseen vastapuoliriskin vähimmäispääomavaatimusten laskennassa

080

Minimidokumentaatio, joka sisäisen mallin menetelmän käyttöä hakevien laitosten on toimitettava

[vapaa teksti]

090

Kuvaus toimivaltaisen viranomaisen suorittamasta arviointiprosessista (itsearvioinnin käyttö, ulkoisiin tarkastajiin ja paikalla tehtäviin tarkastuksiin tukeutuminen) sekä tärkeimmät arviointiperusteet

[vapaa teksti]

100

Toimivaltaisen viranomaisen tekemien päätösten muoto ja päätösten antaminen tiedoksi hakijoille

[vapaa teksti]

 

Valvojan lähestymistapa kehittyneen mittausmenetelmän (AMA) käytön hyväksymiseen operatiivisen riskin vähimmäispääomavaatimusten laskennassa

110

Minimidokumentaatio, joka AMA-menetelmän käyttöä hakevien laitosten on toimitettava

[vapaa teksti]

120

Kuvaus toimivaltaisen viranomaisen suorittamasta arviointiprosessista (itsearvioinnin käyttö, ulkoisiin tarkastajiin ja paikalla tehtäviin tarkastuksiin tukeutuminen) sekä tärkeimmät arviointiperusteet

[vapaa teksti]

130

Toimivaltaisen viranomaisen tekemien päätösten muoto ja päätösten antaminen tiedoksi hakijoille

[vapaa teksti]


OSA 3

Erityisrahoitusvastuut

 

Asetus (EU) N:o 575/2013

Säännökset

Tiedot, jotka toimivaltaisen viranomaisen on annettava

010

Tämän lomakkeen tiedot päivitetty viimeksi

(pp/kk/vvvv)

020

153 artiklan 5 kohta

Onko toimivaltainen viranomainen julkaissut ohjeet siitä, miten laitosten on otettava huomioon 153 kohdan 5 kohdassa tarkoitetut tekijät soveltaessaan riskipainoja erityisrahoitusvastuisiin?

[Kyllä / Ei]

030

Jos vastaus on kyllä, ilmoitetaan kansallisten ohjeiden viitetiedot

[viittaus kansalliseen tekstiin]

040

Ovatko kansalliset ohjeet saatavissa englanniksi?

[Kyllä / Ei]


OSA 4

Luottoriskien vähentäminen

 

Asetus (EU) N:o 575/2013

Säännökset

Kuvaus

Tiedot, jotka toimivaltaisen viranomaisen on annettava

010

Tämän lomakkeen tiedot päivitetty viimeksi

(pp/kk/vvvv)

020

201 artiklan 2 kohta

Luettelon julkaiseminen rahoituslaitoksista, jotka ovat hyväksyttäviä takauksen luonteisen luottosuojan tarjoajia, tai peruskriteerit, joilla tällaiset rahoituslaitokset tunnistetaan

Toimivaltaisten viranomaisten on julkaistava luettelo rahoituslaitoksista, jotka ovat asetuksen (EU) N:o 575/2013 201 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti hyväksyttäviä takauksen luonteisen luottosuojan tarjoajia, tai peruskriteerit, joilla tällaiset hyväksyttävät tarjoajat tunnistetaan, ja niiden on pidettävä yllä kyseistä luetteloa tai peruskriteereitä.

Luettelo rahoituslaitoksista tai peruskriteerit, joilla ne tunnistetaan

[vapaa teksti – mahdollisesti hyperlinkki toimivaltaisen viranomaisen verkkosivustolla olevaan luetteloon tai peruskriteereihin]

030

Kuvaus sovellettavista vakavaraisuus-vaatimuksista

Toimivaltaisten viranomaisten on julkaistava kuvaus sovellettavista vakavaraisuusvaatimuksista sekä luettelo hyväksyttävistä rahoituslaitoksista tai peruskriteerit, joilla tällaiset rahoituslaitokset tunnistetaan

Kuvaus toimivaltaisen viranomaisen soveltamista vakavaraisuus-vaatimuksista

[vapaa teksti]

040

227 artiklan 2 kohdan e alakohta

Nollan prosentin volatiliteetti-korjauksen soveltamisedellytys

Rahoitusvakuuksia koskevan kattavan menetelmän mukaan laitokset voivat soveltaa 0 prosentin volatiliteettikorjausta, jos liiketoimi selvitetään kyseiselle liiketoimityypille hyväksytyssä selvitysjärjestelmässä.

Yksityiskohtainen kuvaus siitä, miten toimivaltainen viranomainen päättelee, että selvitysjärjestelmä on hyväksytty järjestelmä.

[vapaa teksti]

050

227 artiklan 2 kohdan f alakohta

Nollan prosentin volatiliteetti-korjauksen soveltamisedellytys

Rahoitusvakuuksia koskevan kattavan menetelmän mukaan laitokset voivat soveltaa 0 prosentin volatiliteettikorjausta, jos sopimukseen tai liiketoimeen kuuluva dokumentaatio on kyseisellä arvopaperityypillä toteutettavissa takaisinostotransaktioissa tai arvopaperien lainaksiantamiseen tai -ottamiseen liittyvissä liiketoimissa käytettävä vakiomuotoinen markkinadokumentaatio.

Eritelmä dokumentaatiosta, joka katsotaan vakiomuotoiseksi markkinadokumen-taatioksi

[vapaa teksti]

060

229 artiklan 1 kohta

Kiinteistövakuuksia koskevat arvostusperiaatteet IRB-menetelmää sovellettaessa

Riippumaton arvioija voi arvostaa kiinteistön sen kiinnitysluottoarvoon tai sitä alhaisempaan arvoon niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat säätäneet säädösperusteisesti tiukoista kiinteistön kiinnitysluottoarvon arviointiperusteista

Kansallisessa lainsäädännössä säädetyt kiinnitysluottoarvon arviointiperusteet

[vapaa teksti]


OSA 5

Laitoksiin sovellettavat erityiset tiedonantovaatimukset

 

Direktiivi 2013/36/EU

Asetus (EU) N:o 575/2013

Säännös

Tiedot, jotka toimivaltaisen viranomaisen on annettava

 

010

Tämän lomakkeen tiedot päivitetty viimeksi

(pp/kk/vvvv)

020

106 artiklan 1 kohdan a alakohta

 

Toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia laitoksia julkistamaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 kahdeksannessa osassa tarkoitetut tiedot useammin kuin kerran vuodessa ja asettamaan julkistamiselle määräajat

Julkistamistiheys ja julkistamisen määräajat, joita laitoksiin sovelletaan

[vapaa teksti]

030

106 artiklan 1 kohdan b alakohta

 

Toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia laitoksia käyttämään julkistamiseen tiettyjä muita viestintäkanavia ja paikkoja kuin tilinpäätösasiakirjoja

Laitosten käyttämien viestintäkanavien tyypit

[vapaa teksti]

040

 

13 artiklan 1 ja 2 kohta

Merkittävien tytäryritysten ja tytäryritysten, joilla on olennaista merkitystä paikallisten markkinoidensa kannalta, on julkistettava asetuksen (EU) N:o 575/2013 kahdeksannessa osassa tarkoitetut tiedot yksittäisinä yrityksinä tai alakonsolidointiryhmän tasolla

Perusteet, joilla toimivaltainen viranomainen arvioi tytäryrityksen merkityksen

[vapaa teksti]


OSA 6

Vapautukset vakavaraisuusvaatimusten soveltamisesta

 

Asetus (EU) N:o 575/2013

Säännökset

Kuvaus

Tiedot, jotka toimivaltaisen viranomaisen on annettava

 

010

Tämän lomakkeen tiedot päivitetty viimeksi

(pp/kk/vvvv)

020

7 artiklan 1 ja 2 kohta

(Yksittäiset vapautukset tytäryrityksille)

Vapautus asetuksen (EU) N:o 575/2013 toisessa, kolmannessa, neljännessä, viidennessä ja kahdeksannessa osassa säädettyjen vakavaraisuus-vaatimusten soveltamisesta yksittäiseen laitokseen

Vapautus voidaan myöntää mille tahansa tytäryritykselle, jos emoyrityksen nopealle omien varojen siirrolle tai velkojen takaisinmaksulle ei ole 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti sillä hetkellä tai ennakoitavissa olevia olennaisia käytännön tai oikeudellisia esteitä.

Perusteet, joilla toimivaltainen viranomainen arvioi, ettei nopealle omien varojen siirrolle tai velkojen takaisinmaksulle ole esteitä

[vapaa teksti]

030

7 artiklan 3 kohta

(Yksittäiset vapautukset emoyrityksinä toimiville laitoksille)

Vapautus asetuksen (EU) N:o 575/2013 toisessa, kolmannessa, neljännessä, viidennessä ja kahdeksannessa osassa säädettyjen vakavaraisuus-vaatimusten soveltamisesta yksittäiseen laitokseen

Vapautus voidaan myöntää emoyrityksenä toimivalle laitokselle, jos nopealle omien varojen siirrolle tai velkojen takaisinmaksulle kyseiselle emoyrityksenä toimivalle laitokselle ei ole 7 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti sillä hetkellä tai ennakoitavissa olevia olennaisia käytännön esteitä tai oikeudellisia esteitä.

Perusteet, joilla toimivaltainen viranomainen arvioi, ettei nopealle omien varojen siirrolle tai velkojen takaisinmaksulle ole esteitä

[vapaa teksti]

040

8 artikla

(Tytäryrityksiä koskevat vapautukset, jotka liittyvät maksuvalmiuteen)

Vapautus asetuksen (EU) N:o 575/2013 kuudennessa osassa asetettujen maksuvalmius-vaatimusten soveltamisesta yksittäiseen laitokseen

Vapautus voidaan myöntää alaryhmään kuuluville laitoksille, jos kyseiset laitokset ovat 8 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti tehneet toimivaltaisten viranomaisten hyväksymät sopimukset, jotka mahdollistavat varojen vapaan liikkuvuuden niiden välillä, jotta kyseiset laitokset voivat täyttää laitoskohtaiset ja yhteiset velvoitteensa niiden erääntyessä.

Perusteet, joilla toimivaltainen viranomainen arvioi, mahdollistavatko sopimukset varojen vapaan liikkuvuuden maksuvalmiusala-ryhmään kuuluvien laitosten välillä

[vapaa teksti]

050

9 artiklan 1 kohta

(Yksilöllinen konsolidointimenetelmä)

Emoyrityksille myönnetty lupa sisällyttää tytäryritykset asetuksen (EU) N:o 575/2013 toisessa, kolmannessa, neljännessä, viidennessä ja kahdeksannessa osassa säädettyjen vakavaraisuus-vaatimustensa laskentaan

Lupa myönnetään vain, jos emoyrityksenä toimiva laitos osoittaa toimivaltaisille viranomaisille 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti aukottomasti, ettei ole olemassa olennaisia käytännön esteitä tai oikeudellisia esteitä sille, että tytäryritys, joka sisällytetään laskemiseen, siirtää nopeasti omia varoja tai maksaa eräpäivänä velkoja takaisin emoyrityksenä toimivalle laitokselle, eikä tällaisia esteitä ole myöskään ennakoitavissa.

Perusteet, joilla toimivaltainen viranomainen arvioi, ettei nopealle omien varojen siirrolle tai velkojen takaisinmaksulle ole esteitä

[vapaa teksti]

060

10 artikla

(Pysyvästi keskuslaitokseen liittyneet luottolaitokset)

Vapautus asetuksen (EU) N:o 575/2013 toisessa, kolmannessa, neljännessä, viidennessä, kuudennessa, seitsemännessä ja kahdeksannessa osassa asetettujen vakavaraisuus-vaatimusten soveltamisesta yksittäiseen laitokseen

Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa ja käyttää vapautuksen soveltamista koskevaa voimassa olevaa kansallista lainsäädäntöä, kunhan se ei ole ristiriidassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 tai direktiivin 2013/36/EU kanssa.

Sovellettava kansallisen lainsäädäntö tai sääntely, joka koskee poikkeuksen soveltamista

[viittaus kansalliseen tekstiin]


OSA 7

Määräosuudet luottolaitoksesta

 

Direktiivi 2013/36/EU

Arviointiperusteet ja tiedot, jotka tarvitaan arvioitaessa luottolaitosta tavoittelevan hankkijaehdokkaan sopivuutta ja ehdotetun hankinnan taloudellista järkevyyttä

Tiedot, jotka toimivaltaisen viranomaisen on annettava

 

010

Tämän lomakkeen tiedot päivitetty viimeksi

(pp/kk/vvvv)

020

23 artiklan 1 kohdan a alakohta

Hankkijaehdokkaan maine

Kuvaus siitä, miten toimivaltainen viranomainen arvioi hankkijaehdokkaan rehellisyyden

[vapaa teksti]

030

Kuvaus siitä, miten toimivaltainen viranomainen arvioi hankkijaehdokkaan ammattipätevyyden

[vapaa teksti]

040

Käytännön tiedot direktiivin 2013/36/EU 24 artiklan mukaisesta toimivaltaisten viranomaisten välisestä yhteistyöprosessista

[vapaa teksti]

050

23 artiklan 1 kohdan b alakohta

Niiden ylimmän hallintoelimen tai toimivan johdon jäsenten maine, tietämys, taidot ja kokemus, jotka tulevat johtamaan luottolaitoksen liiketoimintaa

Kuvaus siitä, miten toimivaltainen viranomainen arvioi ylimmän hallintoelimen tai toimivan johdon jäsenten maineen, tietämyksen, taidot ja kokemuksen

[vapaa teksti]

060

23 artiklan 1 kohdan c alakohta

Hankkijaehdokkaan taloudellinen vakaus

Kuvaus siitä, miten toimivaltainen viranomainen arvioi hankkijaehdokkaan taloudellisen vakauden

[vapaa teksti]

070

Käytännön tiedot direktiivin 2013/36/EU 24 artiklan mukaisesta toimivaltaisten viranomaisten välisestä yhteistyöprosessista

[vapaa teksti]

080

23 artiklan 1 kohdan d alakohta

Luottolaitoksen vakavaraisuusvaatimusten noudattaminen

Kuvaus siitä, miten toimivaltainen viranomainen arvioi, kykeneekö luottolaitos noudattamaan vakavaraisuusvaatimuksia

[vapaa teksti]

090

23 artiklan 1 kohdan e alakohta

Epäily rahanpesusta sekä terrorismin rahoituksesta

Kuvaus siitä, miten toimivaltainen viranomainen arvioi, onko perusteltua syytä epäillä rahanpesua tai terrorismin rahoitusta

[vapaa teksti]

100

Käytännön tiedot direktiivin 2013/36/EU 24 artiklan mukaisesta toimivaltaisten viranomaisten välisestä yhteistyöprosessista

[vapaa teksti]

110

23 artiklan 4 kohta

Luettelo tiedoista, jotka on annettava toimivaltaisille viranomaisille ilmoitusajankohtana

Luettelo tiedoista, jotka hankkijaehdokkaan on toimitettava antaessaan ilmoituksen, jotta toimivaltainen viranomainen voisi arvioida hankkijaehdokkaan ja ehdotetun hankinnan

[vapaa teksti]


OSA 8

Sääntelyn edellyttämä ja taloudellinen raportointi

010

Tämän lomakkeen tiedot päivitetty viimeksi

(pp/kk/vvvv)

020

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 mukaisen rahoitustietojen ilmoittamisen täytäntöönpano

030

Sovelletaanko asetuksen (EU) N:o 575/2013 99 artiklan 2 kohdan vaatimusta myös niihin laitoksiin, jotka eivät sovella asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja?

[Kyllä / Ei]

040

Jos sovelletaan, mitä tilinpäätössäännöstöjä näihin laitoksiin sovelletaan?

[vapaa teksti]

050

Jos sovelletaan, millä tasolla raportointia sovelletaan? (yksilöllisesti / konsolidoidulla tasolla / alakonsolidointiryhmän tasolla)?

[vapaa teksti]

060

Sovelletaanko asetuksen (EU) N:o 575/2013 99 artiklan 2 kohdan vaatimuksia muihin rahoitusalan yhteisöihin kuin luottolaitoksiin tai sijoituspalveluyrityksiin?

[Kyllä / Ei]

070

Jos sovelletaan, minkätyyppisiin rahoitusalan yhteisöihin (kuten rahoitusalan yrityksiin) kyseisiä raportointivaatimuksia sovelletaan?

[vapaa teksti]

080

Jos sovelletaan, kuinka suuria nämä rahoitusalan yhteisöt ovat taseen loppusumman perusteella (yksilöllisesti tarkasteltuina)?

[vapaa teksti]

090

Käytetäänkö rahoitustietojen ilmoittamisessa toimivaltaiselle viranomaiselle XBRL-standardeja?

[Kyllä / Ei]

100

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 mukaisen omien varojen ja omien varojen vaatimusten ilmoittamisen täytäntöönpano

110

Sovelletaanko asetuksen (EU) N:o 575/2013 99 artiklan 1 kohdan vaatimuksia muihin rahoitusalan yhteisöihin kuin luottolaitoksiin tai sijoituspalveluyrityksiin?

[Kyllä / Ei]

120

Jos sovelletaan, mitä tilinpäätössäännöstöjä näihin laitoksiin sovelletaan?

[vapaa teksti]

130

Jos sovelletaan, minkätyyppisiin rahoitusalan yhteisöihin (kuten rahoitusalan yrityksiin) kyseisiä raportointivaatimuksia sovelletaan?

[vapaa teksti]

140

Jos sovelletaan, kuinka suuria nämä rahoitusalan yhteisöt ovat taseen loppusumman perusteella (yksilöllisesti tarkasteltuina)?

[vapaa teksti]

150

Käytetäänkö rahoitustietojen ilmoittamisessa toimivaltaiselle viranomaiselle XBRL-standardeja?

[Kyllä / Ei]


(1)  Hyperlinkki(-linkit) verkkosivustolle, joka sisältää kansallisen tekstin, jolla kyseinen unionin säännös on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä.

(2)  Yksityiskohtaiset viitteet kansallisiin säännöksiin, kuten asiaa koskeva osasto, luku, kohta jne.


LIITE II

VAIHTOEHDOT JA HARKINTAVALTA

Lomakeluettelo

Osa 1

Direktiivissä 2013/36/EU, asetuksessa (EU) N:o 575/2013 ja maksuvalmiusvaatimusta koskevassa delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/61 tarkoitetut vaihtoehdot ja harkintavalta

Osa 2

Direktiivissä 2013/36/EU ja asetuksessa (EU) N:o 575/2013 tarkoitetut siirtymävaiheen vaihtoehdot ja harkintavalta

Osa 3

Palkitsemisen muuttuvat osat (direktiivin 2013/36/EU 94 artikla)

Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa paljastaa tiettyihin laitoksiin kohdistettuja valvontatoimenpiteitä tai -päätöksiä. Kun toimivaltaiset viranomaiset julkistavat tietoja yleisistä kriteereistä ja menetelmistä, ne eivät saa paljastaa tiettyihin laitoksiin, joko yksittäisiin laitoksiin tai laitosryhmiin, kohdistettuja valvontatoimenpiteitä.

OSA 1

Direktiivissä 2013/36/EU, asetuksessa (EU) N:o 575/2013 ja maksuvalmiusvaatimusta koskevassa delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/61 tarkoitetut vaihtoehdot ja harkintavalta

 

Direktiivi 2013/36/EU

Asetus (EU) N:o 575/2013

Delegoitu asetus (EU) 2015/61

Osoitus

Soveltamisala

Nimitys

Vaihtoehdon tai harkintavallan kuvaus

Käytetty (kyllä / ei / ei saatavilla) (1)

Kansallinen teksti (2)

Viite (viitteet) (3)

Saatavana englanniksi (kyllä/ei)

Yksityiskohtaiset tiedot / Huomautukset

010

Tämän lomakkeen tiedot päivitetty viimeksi

(pp/kk/vvvv)

 

020

9 artiklan 2 kohta

 

 

Jäsenvaltiot

Luottolaitokset

Poikkeus muita henkilöitä tai yrityksiä kuin luottolaitoksia koskevasta kiellosta vastaanottaa yleisöltä talletuksia tai muita takaisin maksettavia varoja

Muita henkilöitä tai yrityksiä kuin luottolaitoksia koskevaa kieltoa vastaanottaa yleisöltä talletuksia tai muita takaisin maksettavia varoja ei sovelleta jäsenvaltioon, jäsenvaltion alueellisiin tai paikallisiin viranomaisiin, julkisiin kansainvälisiin elimiin, joissa yksi tai useampi jäsenvaltio on jäsenenä, eikä kansallisessa tai unionin oikeudessa nimenomaisesti säänneltyihin tapauksiin edellyttäen, että kyseiseen toimintaan sovelletaan tallettajien ja sijoittajien suojaamiseksi tarkoitettuja säännöksiä ja valvontaa.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

030

12 artiklan 3 kohta

 

 

Jäsenvaltiot

Luottolaitokset

Perustamispääoma

Jäsenvaltiot voivat päättää, että luottolaitokset, jotka eivät täytä erillisten omien varojen vaatimuksia ja jotka olivat olemassa 15 päivänä joulukuuta 1979, voivat jatkaa liiketoimintaansa.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

040

12 artiklan 3 kohta

 

 

Jäsenvaltiot

Luottolaitokset

Perustamispääoma

Jäsenvaltiot voivat vapauttaa direktiivin 2013/36/EU 13 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan vaatimuksista luottolaitokset, joiden osalta jäsenvaltiot ovat päättäneet, että ne voivat jatkaa liiketoimintaansa direktiivin 2013/36/EU 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

050

12 artiklan 4 kohta

 

 

Jäsenvaltiot

Luottolaitokset

Perustamispääoma

Jäsenvaltiot voivat myöntää toimiluvan tietyille luottolaitosryhmille, joiden perustamispääoma on alle 5 miljoonaa euroa, jos perustamispääoma on vähintään 1 miljoona euroa ja asianomaiset jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle ja EPV:lle perusteensa tämän mahdollisuuden käyttämiselle.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

060

21 artiklan 1 kohta

 

 

Toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset

Keskuslaitokseen pysyvästi liittyneitä luottolaitoksia koskevat vapautukset

Toimivaltaiset viranomaiset voivat vapauttaa keskuslaitokseen pysyvästi liittyneet luottolaitokset direktiivin 2013/36/EU 10 ja 12 artiklan ja 13 artiklan 1 kohdan soveltamisesta.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

070

29 artiklan 3 kohta

 

 

Jäsenvaltiot

Sijoituspalveluyritykset

Tietyntyyppisten sijoituspalveluyritysten perustamispääoma

Jäsenvaltiot voivat alentaa perustamispääoman 125 000 euron vähimmäismäärän 50 000 euroon silloin, kun yrityksen toimilupa ei kata asiakkaiden varojen tai arvopapereiden hallussapitoa, kaupankäyntiä omaan lukuun tai emissiontakaamista.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

080

32 artiklan 1 kohta

 

 

Jäsenvaltiot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritysten perustamispääomaa koskevat siirtymäsäännökset

Jäsenvaltiot voivat jatkaa toimilupaa sellaisten sijoituspalveluyritysten ja direktiivin 2013/36/EU 30 artiklassa tarkoitettujen yritysten osalta, jotka ovat olleet olemassa 31 päivänä joulukuuta 1995 tai sitä ennen ja joiden omat varat ovat mainitun direktiivin 28 artiklan 2 kohdassa, 29 artiklan 1 tai 3 kohdassa tai 30 artiklassa säädettyjä perustamispääomia pienemmät.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

090

40 artikla

 

 

Toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset

Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille raportointia koskevat vaatimukset

Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat tiedonsaanti-, tilastointi- tai valvontatarkoituksia varten vaatia, että kaikki kyseisen jäsenvaltion alueella sivuliikkeitä pitävät luottolaitokset antavat määräajoin kertomuksen sen alueella harjoittamistaan toimista tämän valtion toimivaltaisille viranomaisille, erityisesti sen arvioimiseksi, onko sivuliike direktiivin 2013/36/EU 51 artiklan 1 kohdan mukaisesti merkittävä.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

100

129 artiklan 2 kohta

 

 

Jäsenvaltiot

Sijoituspalveluyritykset

Yleisen pääomapuskurin ylläpitämistä koskevasta vaatimuksesta pienille ja keskisuurille sijoituspalveluyrityksille myönnettävä vapautus

Poiketen siitä, mitä 129 artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltio voi vapauttaa pienet ja keskisuuret sijoituspalveluyritykset mainitussa kohdassa säädetyistä vaatimuksista, jos tällainen vapautus ei uhkaa kyseisen jäsenvaltion rahoitusjärjestelmän vakautta.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

110

130 artiklan 2 kohta

 

 

Jäsenvaltiot

Sijoituspalveluyritykset

Vastasyklisen pääomapuskurin ylläpitämistä koskevasta vaatimuksesta pienille ja keskisuurille sijoituspalveluyrityksille myönnettävä vapautus

Poiketen siitä, mitä 130 artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltio voi vapauttaa pienet ja keskisuuret sijoituspalveluyritykset mainitussa kohdassa säädetyistä vaatimuksista, jos tällainen vapautus ei uhkaa kyseisen jäsenvaltion rahoitusjärjestelmän vakautta.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

120

133 artiklan 18 kohta

 

 

Jäsenvaltiot

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Vaatimus pitää yllä järjestelmäriskipuskuria

Jäsenvaltiot voivat soveltaa järjestelmäriskipuskuria kaikkiin vastuisiin.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

130

134 artiklan 1 kohta

 

 

Jäsenvaltiot

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Järjestelmäriskipuskurikannan virallinen hyväksyminen

Muut jäsenvaltiot voivat hyväksyä virallisesti 133 artiklan mukaisesti asetetun järjestelmäriskipuskurikannan ja soveltaa tätä puskurikantaa jäsenvaltiossa toimiluvan saaneiden laitosten niihin vastuisiin, jotka sijaitsevat tämän puskurikannan asettaneessa jäsenvaltiossa.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

140

152 artiklan ensimmäinen kohta

 

 

Jäsenvaltiot

Luottolaitokset

Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille raportointia koskevat vaatimukset

Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat tilastotarkoituksia varten vaatia, että kaikki sen alueella sivuliikkeitä pitävät luottolaitokset antavat määräajoin kertomuksen vastaanottavan jäsenvaltion alueella suorittamistaan toimista tämän valtion toimivaltaisille viranomaisille.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

150

152 artiklan toinen kohta

 

 

Jäsenvaltiot

Luottolaitokset

Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille raportointia koskevat vaatimukset

Vastaanottava jäsenvaltio voi vaatia, että toisista jäsenvaltioista olevien luottolaitosten sivuliikkeet antavat samat tiedot, joita se vaatii tässä tarkoituksessa kansallisilta luottolaitoksilta.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

160

160 artiklan 6 kohta

 

 

Jäsenvaltiot

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Pääomapuskureita koskevat siirtymäsäännökset

Jäsenvaltiot voivat asettaa pääomapuskureille 160 artiklan 1–4 kohdassa määritettyä lyhyemmän siirtymäkauden. Muut jäsenvaltiot voivat hyväksyä tällaisen lyhyemmän siirtymäkauden.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

170

 

4 artiklan 2 kohta

 

Jäsenvaltiot tai toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Välillinen omistusosuus kiinteistössä

Jäsenvaltiot tai niiden toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia vastaavan välillisen omistusosuuden kiinteistössä muodostavat osakkeet edellyttäen, että tällaisesta välillisestä omistusosuudesta on nimenomaisesti säädetty kyseisen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä ja että vakuudeksi pantattuna se antaa vastaavan suojan velkojalle.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

180

 

6 artiklan 4 kohta

 

Toimivaltaiset viranomaiset

Sijoituspalveluyritykset

Vaatimusten soveltaminen yksittäiseen laitokseen

Toimivaltaiset viranomaiset voivat siihen saakka, kun komission 508 artiklan 3 kohdan mukaisesti antama kertomus on saatu, vapauttaa sijoituspalveluyritykset kuudennessa osassa (maksuvalmius) säädettyjen velvoitteiden noudattamisesta ottaen huomioon sijoituspalveluyritysten toiminnan luonteen, laajuuden ja monimuotoisuuden.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

190

 

24 artiklan 2 kohta

 

 

 

Raportointi ja IFRS-standardien pakollinen käyttö

Toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia, että laitokset arvostavat omaisuuserät ja taseen ulkopuoliset erät sekä määrittävät omat varat kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti, sellaisina kuin niitä sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1606/2002 nojalla.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

200

 

89 artiklan 3 kohta

 

Toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Rahoitusalan ulkopuolisten huomattavien omistusosuuksien riskipainottaminen ja kieltäminen

Toimivaltaiset viranomaiset soveltavat seuraavia vaatimuksia 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin laitosten huomattaviin omistusosuuksiin:

laskettaessa pääomavaatimusta tämän asetuksen kolmannen osan mukaisesti laitosten on sovellettava 1 250 prosentin riskipainoa suurempaan seuraavista:

i)

sellaisten 1 kohdassa tarkoitettujen huomattavien omistusosuuksien määrään, joka on yli 15 prosenttia hyväksyttävästä pääomasta;

ii)

sellaisten 2 kohdassa tarkoitettujen huomattavien omistusosuuksien kokonaismäärään, joka on yli 60 prosenttia laitoksen hyväksyttävästä pääomasta.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

201

 

89 artiklan 3 kohta

 

Toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Rahoitusalan ulkopuolisten huomattavien omistusosuuksien riskipainottaminen ja kieltäminen

Toimivaltaiset viranomaiset soveltavat seuraavia vaatimuksia 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin laitosten huomattaviin omistusosuuksiin:

toimivaltaisten viranomaisten on kiellettävä laitoksia pitämästä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja huomattavia omistusosuuksia, joiden määrä ylittää mainituissa kohdissa säädetyt prosenttiosuudet hyväksyttävästä pääomasta.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

210

 

95 artiklan 2 kohta

 

Toimivaltaiset viranomaiset

Sijoituspalveluyritykset

Niihin sijoituspalveluyrityksiin sovellettavat omien varojen vaatimukset, joilla on rajoitettu toimilupa sijoituspalveluiden tarjoamiseen

Toimivaltaiset viranomaiset voivat säätää, että sellaisiin sijoituspalveluyrityksiin sovellettavat omien varojen vaatimukset, joilla on rajoitettu toimilupa sijoituspalveluiden tarjoamiseen, sitovat kyseisiä yrityksiä direktiivin 2006/49/EY ja 2006/48/EY osalta 31 päivänä joulukuuta 2013 voimassa olevien kansallisten täytäntöönpanosäännösten mukaisesti.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

220

 

99 artiklan 3 kohta

 

Toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset

Omien varojen vaatimuksista annettavat ilmoitukset ja rahoitustiedot

Toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia luottolaitoksia, jotka soveltavat kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja, sellaisina kuin niitä sovelletaan asetuksen (EY) No 1606/2002 nojalla, omien varojen ilmoittamiseen konsolidoidusti tämän asetuksen 24 artiklan 2 kohdan nojalla, ilmoittamaan myös rahoitustiedot tämän artiklan 2 kohdassa säädetyn mukaisesti.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

230

 

124 artiklan 2 kohta

 

Toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Kiinteistövakuudellisiin vastuisiin sovellettavat riskipainot ja kriteerit

Toimivaltaiset viranomaiset voivat tarvittaessa vahvistaa 125 artiklan 2 kohdassa ja 126 artiklan 2 kohdassa säädettyä korkeamman riskipainon tai kyseisissä kohdissa säädettyjä tiukempia kriteereitä rahoitusvakauteen liittyvien näkökohtien perusteella.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

240

 

129 artiklan 1 kohta

 

 

 

Katetut joukkolainat

Kuultuaan EPV:tä toimivaltaiset viranomaiset voivat olla osittain soveltamatta ensimmäisen alakohdan c alakohtaa ja hyväksyä sen, että luottoluokkaan 2 sijoittuvan saamisen kokonaismäärä liikkeeseen laskevan luottolaitoksen liikkeessä olevien katettujen joukkolainojen nimellismäärästä on enintään 10 prosenttia, edellyttäen, että kyseisissä jäsenvaltioissa voidaan todeta mittavia potentiaalisia keskittymäongelmia, jotka johtuvat mainitussa alakohdassa tarkoitetun luottoluokkaa 1 koskevan vaatimuksen soveltamisesta.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

250

 

164 artiklan 5 kohta

 

Toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Kiinteistövakuudellisille vastuille asetetut vastuilla painotetut keskimääräiset LGD-vähimmäisluvut

Toimivaltaisten viranomaisten on 101 artiklan nojalla koottujen tietojen perusteella ja ottaen huomioon kiinteistömarkkinoiden tulevat kehitysnäkymät ja muut oleelliset tekijät arvioitava säännöllisin väliajoin ja vähintään kerran vuodessa, ovatko tämän artiklan 4 kohdassa esitetyt LGD-vähimmäisluvut asianmukaisia niiden alueen asunto- tai liikekiinteistövakuudellisiin vastuisiin nähden. Toimivaltaiset viranomaiset voivat tarvittaessa rahoitusvakauteen liittyvien näkökohtien perusteella korottaa omalla alueellaan kiinteistövakuudellisille vastuille asetettuja vastuilla painotettuja keskimääräisiä LGD-vähimmäislukuja.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

260

 

178 artiklan 1 kohdan b alakohta

 

Toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Vastapuolen maksukyvyttömyys

Toimivaltaiset viranomaiset voivat korvata 90 päivän lukumäärän 180 päivällä asuinkiinteistövakuudellisten saamisten tai pk-yrityksiä koskevien liikekiinteistövakuudellisten saamisten tapauksessa vähittäisvastuuryhmässä sekä julkisyhteisöjä ja julkisoikeudellisia laitoksia koskevien saamisten tapauksessa.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

270

 

284 artiklan 4 kohta

 

Toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Vastuuarvo

Toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia suurempaa alfaa kuin 1,4 tai antaa laitoksille luvan käyttää omia estimaattejaan 284 artiklan 9 kohdan mukaisesti.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

280

 

284 artiklan 9 kohta

 

Toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Vastuuarvo

Toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia, että laitokset käyttävät omia alfan estimaattejaan

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

290

 

327 artiklan 2 kohta

 

Toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Vaihtovelkakirjan ja sen kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen vastakkaismerkkisen position välinen nettouttaminen

Toimivaltaiset viranomaiset voivat valita menetelmän, jossa otetaan huomioon todennäköisyys, että tietty vaihtovelkakirja vaihdetaan, tai asettaa omien varojen vaatimuksen, joka kattaa vaihdosta mahdollisesti aiheutuvat tappiot.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

300

 

395 artiklan 1 kohta

 

Toimivaltaiset viranomaiset

Toimivaltaiset viranomaiset

Suurten asiakasriskien rajoittaminen laitoksilta olevien saamisten osalta

Toimivaltaiset viranomaiset voivat asettaa suurille asiakasriskeille rajan, joka alittaa 150 miljoonaa euroa laitoksilta olevien saamisten osalta.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

310

 

400 artiklan 2 kohdan a alakohta 493 artiklan 3 kohdan a alakohta

 

Toimivaltaiset viranomaiset

Toimivaltaiset viranomaiset

Vapautukset tai osittaiset vapautukset suurten asiakasriskien rajoituksista

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kokonaan tai osittain vapauttaa rajoituksista 129 artiklan 1, 3 ja 6 kohdan soveltamisalaan kuuluvat katetut joukkolainat.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

320

 

400 artiklan 2 kohdan b alakohta 493 artiklan 3 kohdan b alakohta

 

Toimivaltaiset viranomaiset

Toimivaltaiset viranomaiset

Vapautukset tai osittaiset vapautukset suurten asiakasriskien rajoituksista

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kokonaan tai osittain vapauttaa rajoituksista omaisuuserät, jotka ovat saamisia jäsenvaltioiden aluehallinnoilta tai paikallisviranomaisilta.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

330

 

400 artiklan 2 kohdan c alakohta 493 artiklan 3 kohdan c alakohta

 

Toimivaltaiset viranomaiset

Toimivaltaiset viranomaiset

Vapautukset tai osittaiset vapautukset suurten asiakasriskien rajoituksista

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kokonaan tai osittain vapauttaa rajoituksista vastuut, jotka liittyvät sen emoyritykseen tai emoyrityksen muihin tytäryrityksiin.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

340

 

400 artiklan 2 kohdan d alakohta 493 artiklan 3 kohdan d alakohta

 

Toimivaltaiset viranomaiset

Toimivaltaiset viranomaiset

Vapautukset tai osittaiset vapautukset suurten asiakasriskien rajoituksista

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kokonaan tai osittain vapauttaa rajoituksista saamiset sellaisilta alueellisilta tai keskusluottolaitoksilta, joiden ryhmään luottolaitos on liittynyt osaksi ja joiden tehtävänä on suorittaa käteismaksujen selvitystä ryhmän sisällä.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

350

 

400 artiklan 2 kohdan e alakohta 493 artiklan 3 kohdan e alakohta

 

Toimivaltaiset viranomaiset

Toimivaltaiset viranomaiset

Vapautukset tai osittaiset vapautukset suurten asiakasriskien rajoituksista

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kokonaan tai osittain vapauttaa rajoituksista sellaisten luottolaitosten saamiset luottolaitoksilta, joista yhden toiminta ei perustu kilpailuun ja joka lakisääteisten ohjelmien tai yhtiöjärjestyksensä nojalla antaa tai takaa lainoja edistääkseen tiettyjä talouden toimialoja ja joita koskee valtion valvonta jossain muodossa ja lainojen käyttörajoitukset, edellyttäen, että asianomaiset vastuut perustuvat sellaisiin lainoihin, jotka siirretään tuensaajille luottolaitosten välityksellä, tai näiden lainojen takauksiin.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

360

 

400 artiklan 2 kohdan f alakohta 493 artiklan 3 kohdan f alakohta

 

Toimivaltaiset viranomaiset

Toimivaltaiset viranomaiset

Vapautukset tai osittaiset vapautukset suurten asiakasriskien rajoituksista

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kokonaan tai osittain vapauttaa rajoituksista saamiset laitoksilta, edellyttäen, että nämä vastuut eivät muodosta tällaisten laitosten omia varoja, kestävät korkeintaan seuraavaan pankkipäivään eivätkä ole merkittävän kaupankäyntivaluutan määräisiä.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

370

 

400 artiklan 2 kohdan g alakohta 493 artiklan 3 kohdan g alakohta

 

Toimivaltaiset viranomaiset

Toimivaltaiset viranomaiset

Vapautukset tai osittaiset vapautukset suurten asiakasriskien rajoituksista

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kokonaan tai osittain vapauttaa rajoituksista sellaiset kansallisen valuutan määräiset saamiset keskuspankeilta, jotka ovat niissä pidettävien vähimmäisvarantojen muodossa.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

380

 

400 artiklan 2 kohdan h alakohta 493 artiklan 3 kohdan h alakohta

 

Toimivaltaiset viranomaiset

Toimivaltaiset viranomaiset

Vapautukset tai osittaiset vapautukset suurten asiakasriskien rajoituksista

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kokonaan tai osittain vapauttaa rajoituksista sellaiset kansallisen valuutan määräiset ja kansallisessa valuutassa rahoitetut saamiset keskushallinnoilta, jotka ovat valtion arvopapereissa säilytettävien lakisääteisten maksuvalmiusvaatimusten muodossa, edellyttäen että toimivaltaisten viranomaisten harkinnan mukaan valitun luottoluokituslaitoksen näille keskushallinnoille antama luottoluokitus on sijoitusluokka.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

390

 

400 artiklan 2 kohdan i alakohta 493 artiklan 3 kohdan i alakohta

 

Toimivaltaiset viranomaiset

Toimivaltaiset viranomaiset

Vapautukset tai osittaiset vapautukset suurten asiakasriskien rajoituksista

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kokonaan tai osittain vapauttaa rajoituksista 50 prosenttia liitteessä I tarkoitetuista taseen ulkopuolisista rembursseista, joiden riski on keskimääräinen/alhainen, ja taseen ulkopuolisista käyttämättömistä luottojärjestelyistä, joiden riski on keskimääräinen/alhainen, ja toimivaltaisten viranomaisten suostumuksella 80 prosenttia muista kuin myönnetyille luotoille annetuista takauksista, jotka perustuvat lakiin tai asetukseen ja joita ovat jäsenilleen antaneet keskinäiset yhtiöt, joilla on luottolaitoksen asema.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

400

 

400 artiklan 2 kohdan j alakohta 493 artiklan 3 kohdan j alakohta

 

Toimivaltaiset viranomaiset

Toimivaltaiset viranomaiset

Vapautukset tai osittaiset vapautukset suurten asiakasriskien rajoituksista

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kokonaan tai osittain vapauttaa rajoituksista lakisääteisesti vaadittavat takaukset, joita käytetään silloin, kun asunto-obligaatioita liikkeeseen laskemalla rahoitettu kiinnitysluotto maksetaan kiinnitysluoton ottajalle ennen kiinnitysluoton lopullista rekisteröintiä maarekisteriin, edellyttäen, ettei takausta käytetä riskin vähentämiseen riskipainotettujen vastuuerien laskennassa.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

410

 

400 artiklan 2 kohdan k alakohta 493 artiklan 3 kohdan k alakohta

 

Toimivaltaiset viranomaiset

Toimivaltaiset viranomaiset

Vapautukset tai osittaiset vapautukset suurten asiakasriskien rajoituksista

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kokonaan tai osittain vapauttaa rajoituksista omaisuuserät, jotka ovat virallisesti hyväksyttyihin pörsseihin kohdistuvia saamisia tai muita niihin liittyviä vastuita.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

420

 

412 artiklan 5 kohta

 

Jäsenvaltiot

Luottolaitokset

Maksuvalmiusvaatimus

Jäsenvaltiot voivat säilyttää tai ottaa käyttöön maksuvalmiusvaatimuksia koskevia kansallisia säännöksiä, ennen kuin unionissa määritellään ja otetaan täysimääräisesti käyttöön 460 artiklan mukaiset maksuvalmiusvaatimuksia koskevat sitovat vähimmäisvaatimukset.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

430

 

412 artiklan 5 kohta

 

Jäsenvaltiot tai toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset

Maksuvalmiusvaatimus

Jäsenvaltiot tai toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia jäsenvaltiossa toimiluvan saaneita laitoksia tai näiden laitosten osia pitämään korkeamman maksuvalmiusvaatimuksen enintään 100 prosenttina, kunnes sitova vähimmäisvaatimus on otettu täysimääräisesti käyttöön 100 prosentin tasolla 460 artiklan mukaisesti.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

440

 

413 artiklan 3 kohta

 

Jäsenvaltiot

Luottolaitokset

Pysyvän varainhankinnan vaatimus

Jäsenvaltiot voivat säilyttää tai ottaa käyttöön kansallisia säännöksiä pysyvää varainhankintaa koskevien vaatimusten alalla, ennen kuin unionissa määritetään ja otetaan käyttöön 510 artiklan mukaiset pysyvän varainhankinnan vaatimuksia koskevat sitovat vähimmäisvaatimukset.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

450

 

415 artiklan 3 kohta

 

Toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset

Maksuvalmiusraportointi-vaatimukset

Siihen asti, kun sitovat maksuvalmiusvaatimukset otetaan täysimääräisesti käyttöön, toimivaltaiset viranomaiset voivat edelleen kerätä tietoja kartoittamalla valvontavälineitä nykyisten kansallisten maksuvalmiusstandardien noudattamisen valvomiseksi.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

460

 

420 artiklan 2 kohta

 

Toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset

Likviditeetin ulosvirtauksen taso

Toimivaltaiset viranomaiset voivat soveltaa tasoltaan enintään 5 prosentin ulosvirtausta sellaisten ulkomaankaupan rahoitukseen liittyvien taseen ulkopuolisten tuotteiden osalta, joita tarkoitetaan 429 artiklassa ja liitteessä I.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

470

 

467 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

 

Toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Käypään arvoon arvostettuja realisoitumattomia tappioita koskeva siirtymäkauden kohtelu

Poiketen siitä, mitä 467 artiklan 1 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia sen, että laitokset eivät sisällytä omien varojen osatekijöihin realisoitumattomia voittoja ja tappioita, jotka liittyvät saamisiin valtiolta ja jotka on luokiteltu EU:n hyväksymässä IAS-standardissa 39 myytävissä oleviksi, jos tällaista kohtelua on sovellettu ennen 1 päivää tammikuuta 2014.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

480

 

467 artiklan 3 kohta

 

Toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Käypään arvoon arvostettuja realisoitumattomia tappioita koskeva siirtymäkauden kohtelu

Toimivaltaisten viranomaisten on määritettävä sovellettava prosenttiosuus 467 artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa mainituissa vaihteluväleissä.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

490

 

468 artiklan 2 kohta

 

Toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Käypään arvoon arvostettuja realisoitumattomia voittoja koskeva siirtymäkauden kohtelu

Kun laitoksia vaaditaan 467 artiklan nojalla sisällyttämään ydinpääomaa (CET1) koskevaan laskelmaan käypään arvoon arvostetut realisoitumattomat tappionsa, toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia laitosten sisällyttää kyseiseen laskelmaan 100 prosenttia käypään arvoon arvostetuista realisoitumattomista voitoistaan.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

500

 

468 artiklan 3 kohta

 

Toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Käypään arvoon arvostettuja realisoitumattomia voittoja koskeva siirtymäkauden kohtelu

Toimivaltaisten viranomaisten on määritettävä ja julkaistava realisoitumattomiin voittoihin sovellettava prosenttiosuus, joka poistetaan ydinpääomasta (CET1), 468 artiklan 2 kohdan a–c alakohdassa mainituissa vaihteluväleissä.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

510

 

471 artiklan 1 kohta

 

Toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Poikkeukset ydinpääoman (CET1) eristä tehtävistä vakuutusyrityksissä olevien omistusosuuksien vähennyksistä

Poiketen siitä, mitä 49 artiklan 1 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2022 välisenä aikana antaa laitoksille luvan olla vähentämättä vakuutusyrityksissä, jälleenvakuutusyrityksissä ja vakuutusholdingyhtiöissä olevia omistusosuuksia, kun 471 artiklan 1 kohdan ehdot täyttyvät.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

520

 

473 artiklan 1 kohta

 

Toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

IAS-standardiin 19 tehtävät muutokset

Poiketen siitä, mitä 481 artiklassa säädetään, 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2018 välisenä aikana toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa laitoksille, jotka laativat tilinpäätöksensä asetuksen (EY) N:o 1606/2002 6 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti, luvan lisätä ydinpääomaansa (CET1) tapauksen mukaan 473 artiklan 2 tai 3 kohdan mukaisesti sovellettava määrä kerrottuna 473 artiklan 4 kohdan mukaisesti sovellettavalla kertoimella.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

530

 

478 artiklan 3 kohta

 

Toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) eristä tehtävät vähennykset (siirtymävaihe)

Toimivaltaisten viranomaisten on määritettävä ja julkaistava sovellettava prosenttiosuus 478 artiklan 1 ja 2 kohdassa mainituissa vaihteluväleissä kullekin seuraavista vähennyksistä:

a)

36 artiklan 1 kohdan a–h alakohdassa edellytetyt yksittäiset vähennykset, lukuun ottamatta tulevista veronalaisista voitoista riippuvia ja väliaikaisten erojen seurauksena syntyviä laskennallisia verosaamisia;

b)

tulevista veronalaisista voitoista riippuvien ja väliaikaisten erojen seurauksena syntyvien laskennallisten verosaamisten sekä 36 artiklan 1 kohdan i alakohdassa tarkoitettujen erien kokonaismäärä, joka on vähennettävä 48 artiklan mukaan;

c)

kukin 56 artiklan b–d kohdassa edellytetty vähennys;

d)

kukin 66 artiklan b–d kohdassa edellytetty vähennys.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

540

 

479 artiklan 4 kohta

 

Toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Sellaisten instrumenttien ja erien, joita ei katsota vähemmistöosuuksiksi, sisällyttäminen konsolidoituun ydinpääomaan (CET1) (siirtymävaihe)

Toimivaltaisten viranomaisten on määritettävä ja julkaistava sovellettava prosenttiosuus 479 artiklan 3 kohdassa mainituissa vaihteluväleissä.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

550

 

480 artiklan 3 kohta

 

Toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Vähemmistöosuuksien ja ehdot täyttävän ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) sisällyttäminen konsolidoituihin omiin varoihin (siirtymävaihe)

Toimivaltaisten viranomaisten on määritettävä ja julkaistava sovellettavan kertoimen suuruus 480 artiklan 2 kohdassa mainituissa vaihteluväleissä.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

560

 

481 artiklan 5 kohta

 

Toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Ylimääräiset suodattimet ja vähennykset (siirtymävaihe)

Toimivaltaisten viranomaisten on kunkin 481 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun suodattimen tai vähennyksen osalta määritettävä ja julkaistava sovellettavat prosenttiosuudet mainitun artiklan 3 ja 4 kohdassa mainituissa vaihteluväleissä.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

570

 

486 artiklan 6 kohta

 

Toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Rajoitukset ydinpääoman (CET1) erien, ensisijaisen lisäpääoman (AT1) erien ja toissijaisen pääoman (T2) erien määräaikaiseen vapauttamiseen uusista säännöksistä

Toimivaltaisten viranomaisten on määritettävä ja julkaistava sovellettavat prosenttiosuudet 486 artiklan 5 kohdassa mainituissa vaihteluväleissä.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

580

 

495 artiklan 1 kohta

 

Toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Oman pääoman ehtoisten vastuiden käsittely IRB-menetelmän mukaisesti (siirtymävaihe)

Poiketen siitä, mitä kolmannen osan 3 luvussa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat 31 päivään joulukuuta 2017 asti vapauttaa IRB-menetelmän mukaisesta käsittelystä tietyt 31 päivänä joulukuuta 2007 voimassa olleet, kyseisen jäsenvaltion laitosten ja niiden EU:ssa toimivien tytäryritysten oman pääoman ehtoisten vastuiden alaryhmät.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

590

 

496 artiklan 1 kohta

 

Toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Katettuihin joukkolainoihin liittyvien omien varojen vaatimusten laskentaa koskeva siirtymäsäännös

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kokonaan tai osittain olla soveltamatta 129 artiklan 1 kohdan d ja f alakohdassa vahvistettua, ranskalaisten Fonds communs de Créances -rahastojen tai niitä vastaavien arvopaperistamisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin etuoikeusasemaltaan parhaimpiin osuuksiin sovellettavaa 10 prosentin rajoitusta 31 päivään joulukuuta 2017 asti, edellyttäen että 496 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

600

 

 

10 artiklan 1 kohdan b alakohdan iii alakohta

Toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset

Maksuvalmiusvaatimus – likvidit varat

Maksuvalmiusvaranto, joka luottolaitoksella on keskuspankissa, voidaan hyväksyä tason 1 varoiksi edellyttäen, että se voidaan nostaa stressikausien aikana. Tarkoitukset, joihin keskuspankkivarantoja voidaan nostaa tätä artiklaa sovellettaessa, on täsmennettävä toimivaltaisen viranomaisen ja EKP:n tai keskuspankin välisessä sopimuksessa.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

610

 

 

10 artiklan 2 kohta

Toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset

Maksuvalmiusvaatimus – likvidit varat

Artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen erittäin laadukkaiden katettujen joukkolainojen markkina-arvosta on tehtävä vähintään 7 prosentin arvonleikkaus. Lukuun ottamatta 15 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa mainittuja yhteissijoitusyritysten osakkeita ja osuuksia muiden tason 1 varojen arvosta ei vaadita arvonleikkausten tekemistä.

Tapaukset, joissa kokonaiselle omaisuuslajille asetettiin suuremmat arvonleikkaukset (kaikki varat, joihin sovelletaan erityistä ja eriytettyä arvonleikkausta maksuvalmiusvaatimusta koskevassa delegoidussa asetuksessa) (esim. kaikkiin tason 1 katettuihin joukkolainoihin jne.).

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

620

 

 

12 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohta

Toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset

Maksuvalmiusvaatimus – tason 2B varat

Osakkeet voivat olla tason 2B varoja, jos ne ovat osa jäsenvaltion tai kolmannen maan keskeistä osakeindeksiä, jonka jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen tai kolmannen maan asianomainen viranomainen on määrittänyt tällaiseksi indeksiksi.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

630

 

 

12 artiklan 3 kohta

Toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset

Maksuvalmiusvaatimus – tason 2B varat

Niiden luottolaitosten osalta, jotka eivät sääntöjensä mukaan pysty uskonnon harjoittamiseen liittyvistä syistä pitämään hallussaan korkoa tuottavia varoja, toimivaltainen viranomainen voi sallia poikkeamisen tämän artiklan 1 kohdan b alakohdan ii ja iii alakohdista edellyttäen, että on näyttöä siitä, ettei saatavilla ole riittävästi korkoa tuottamattomia varoja, jotka täyttävät kyseiset vaatimukset, ja asianomaiset korkoa tuottamattomat varat ovat riittävän likvidejä yksityisillä markkinoilla.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 

640

 

 

24 artiklan 6 kohta

Toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset

Maksuvalmiusvaatimus – ulosvirtaukset kolmannessa maassa olevista stabiileista talletuksista, joihin voidaan soveltaa 3 prosentin ulosvirtausastetta

Toimivaltaisen viranomaisensa luvalla luottolaitokset voivat kertoa 3 prosentilla 1 kohdassa tarkoitettua järjestelmää vastaavan kolmannessa maassa sijaitsevan talletusten vakuusjärjestelmän piiriin kuuluvien vähittäistalletusten määrän, jos kyseinen kolmas maa sallii tämän kohtelun.

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

 


OSA 2

Direktiivissä 2013/36/EU ja asetuksessa (EU) N:o 575/2013 tarkoitetut siirtymävaiheen vaihtoehdot ja harkintavalta

 

Direktiivi 2013/36/EU

Asetus (EU) N:o 575/2013

Osoitus

Soveltamisala

Nimitys

Vaihtoehdon tai harkintavallan kuvaus

Soveltamisvuosi (-vuodet) ja arvo (%) (tapauksen mukaan)

Käytetty (kyllä / ei / ei saatavilla)

Kansallinen teksti

Viitteet

Saatavissa englanniksi [Kyllä/Ei]

Yksityiskohtaiset tiedot / Huomautukset

010

Tämän lomakkeen tiedot päivitetty viimeksi

(pp/kk/vvvv)

 

011

160 artiklan 6 kohta

 

Jäsenvaltiot

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Pääomapuskureita koskevat siirtymäsäännökset

Jäsenvaltiot voivat asettaa pääomapuskureille 160 artiklan 1–4 kohdassa määritettyä lyhyemmän siirtymäkauden. Muut jäsenvaltiot voivat hyväksyä tällaisen lyhyemmän siirtymäkauden.

[Vuosi]

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

012

 

493 artiklan 3 kohdan a alakohta

Jäsenvaltiot

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Vapautukset tai osittaiset vapautukset suurten asiakasriskien rajoituksista

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kokonaan tai osittain vapauttaa rajoituksista 129 artiklan 1, 3 ja 6 kohdan soveltamisalaan kuuluvat katetut joukkolainat.

[Vuosi]

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

013

 

493 artiklan 3 kohdan b alakohta

Jäsenvaltiot

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Vapautukset tai osittaiset vapautukset suurten asiakasriskien rajoituksista

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kokonaan tai osittain vapauttaa rajoituksista omaisuuserät, jotka ovat saamisia jäsenvaltioiden aluehallinnoilta tai paikallisviranomaisilta.

[Vuosi]

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

014

 

493 artiklan 3 kohdan c alakohta

Jäsenvaltiot

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Vapautukset tai osittaiset vapautukset suurten asiakasriskien rajoituksista

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kokonaan tai osittain vapauttaa rajoituksista vastuut, jotka liittyvät sen emoyritykseen tai emoyrityksen muihin tytäryrityksiin.

[Vuosi]

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

015

 

493 artiklan 3 kohdan d alakohta

Jäsenvaltiot

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Vapautukset tai osittaiset vapautukset suurten asiakasriskien rajoituksista

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kokonaan tai osittain vapauttaa rajoituksista saamiset sellaisilta alueellisilta tai keskusluottolaitoksilta, joiden ryhmään luottolaitos on liittynyt osaksi ja joiden tehtävänä on suorittaa käteismaksujen selvitystä ryhmän sisällä.

[Vuosi]

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

016

 

493 artiklan 3 kohdan e alakohta

Jäsenvaltiot

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Vapautukset tai osittaiset vapautukset suurten asiakasriskien rajoituksista

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kokonaan tai osittain vapauttaa rajoituksista sellaisten luottolaitosten saamiset luottolaitoksilta, joista yhden toiminta ei perustu kilpailuun ja joka lakisääteisten ohjelmien tai yhtiöjärjestyksensä nojalla antaa tai takaa lainoja edistääkseen tiettyjä talouden toimialoja ja joita koskee valtion valvonta jossain muodossa ja lainojen käyttörajoitukset, edellyttäen, että asianomaiset vastuut perustuvat sellaisiin lainoihin, jotka siirretään tuensaajille luottolaitosten välityksellä, tai näiden lainojen takauksiin.

[Vuosi]

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

017

 

493 artiklan 3 kohdan f alakohta

Jäsenvaltiot

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Vapautukset tai osittaiset vapautukset suurten asiakasriskien rajoituksista

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kokonaan tai osittain vapauttaa rajoituksista saamiset laitoksilta, edellyttäen, että nämä vastuut eivät muodosta tällaisten laitosten omia varoja, kestävät korkeintaan seuraavaan pankkipäivään eivätkä ole merkittävän kaupankäyntivaluutan määräisiä.

[Vuosi]

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

018

 

493 artiklan 3 kohdan g alakohta

Jäsenvaltiot

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Vapautukset tai osittaiset vapautukset suurten asiakasriskien rajoituksista

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kokonaan tai osittain vapauttaa rajoituksista sellaiset kansallisen valuutan määräiset saamiset keskuspankeilta, jotka ovat niissä pidettävien vähimmäisvarantojen muodossa.

[Vuosi]

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

019

 

493 artiklan 3 kohdan h alakohta

Jäsenvaltiot

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Vapautukset tai osittaiset vapautukset suurten asiakasriskien rajoituksista

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kokonaan tai osittain vapauttaa rajoituksista sellaiset kansallisen valuutan määräiset ja kansallisessa valuutassa rahoitetut saamiset keskushallinnoilta, jotka ovat valtion arvopapereissa säilytettävien lakisääteisten maksuvalmiusvaatimusten muodossa, edellyttäen että toimivaltaisten viranomaisten harkinnan mukaan valitun luottoluokituslaitoksen näille keskushallinnoille antama luottoluokitus on sijoitusluokka.

[Vuosi]

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

020

 

493 artiklan 3 kohdan i alakohta

Jäsenvaltiot

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Vapautukset tai osittaiset vapautukset suurten asiakasriskien rajoituksista

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kokonaan tai osittain vapauttaa rajoituksista 50 prosenttia liitteessä I tarkoitetuista taseen ulkopuolisista rembursseista, joiden riski on keskimääräinen/alhainen, ja taseen ulkopuolisista käyttämättömistä luottojärjestelyistä, joiden riski on keskimääräinen/alhainen, ja toimivaltaisten viranomaisten suostumuksella 80 prosenttia muista kuin myönnetyille luotoille annetuista takauksista, jotka perustuvat lakiin tai asetukseen ja joita ovat jäsenilleen antaneet keskinäiset yhtiöt, joilla on luottolaitoksen asema.

[Vuosi]

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

021

 

493 artiklan 3 kohdan j alakohta

Jäsenvaltiot

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Vapautukset tai osittaiset vapautukset suurten asiakasriskien rajoituksista

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kokonaan tai osittain vapauttaa rajoituksista lakisääteisesti vaadittavat takaukset, joita käytetään silloin, kun asunto-obligaatioita liikkeeseen laskemalla rahoitettu kiinnitysluotto maksetaan kiinnitysluoton ottajalle ennen kiinnitysluoton lopullista rekisteröintiä maarekisteriin, edellyttäen, ettei takausta käytetä riskin vähentämiseen riskipainotettujen vastuuerien laskennassa.

[Vuosi]

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

022

 

493 artiklan 3 kohdan k alakohta

Jäsenvaltiot

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Vapautukset tai osittaiset vapautukset suurten asiakasriskien rajoituksista

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kokonaan tai osittain vapauttaa rajoituksista omaisuuserät, jotka ovat virallisesti hyväksyttyihin pörsseihin kohdistuvia saamisia tai muita niihin liittyviä vastuita.

[Vuosi]

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

023

 

412 artiklan 5 kohta

Jäsenvaltiot

Luottolaitokset

Maksuvalmiusvaatimus

Jäsenvaltiot voivat säilyttää tai ottaa käyttöön maksuvalmiusvaatimuksia koskevia kansallisia säännöksiä, ennen kuin unionissa määritellään ja otetaan täysimääräisesti käyttöön 460 artiklan mukaiset maksuvalmiusvaatimuksia koskevat sitovat vähimmäisvaatimukset.

[Vuosi]

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

024

 

412 artiklan 5 kohta

Jäsenvaltiot tai toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset

Maksuvalmiusvaatimus

Jäsenvaltiot tai toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia jäsenvaltiossa toimiluvan saaneita laitoksia tai näiden laitosten osia pitämään korkeamman maksuvalmiusvaatimuksen enintään 100 prosenttina, kunnes sitova vähimmäisvaatimus on otettu täysimääräisesti käyttöön 100 prosentin tasolla 460 artiklan mukaisesti.

[Vuosi]

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

025

 

413 artiklan 3 kohta

Jäsenvaltiot

Luottolaitokset

Pysyvän varainhankinnan vaatimus

Jäsenvaltiot voivat säilyttää tai ottaa käyttöön kansallisia säännöksiä pysyvää varainhankintaa koskevien vaatimusten alalla, ennen kuin unionissa määritetään ja otetaan käyttöön 510 artiklan mukaiset pysyvän varainhankinnan vaatimuksia koskevat sitovat vähimmäisvaatimukset.

[Vuosi]

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

026

 

415 artiklan 3 kohta

Toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset

Maksuvalmiusraportointivaatimukset

Siihen asti, kun sitovat maksuvalmiusvaatimukset otetaan täysimääräisesti käyttöön, toimivaltaiset viranomaiset voivat edelleen kerätä tietoja kartoittamalla valvontavälineitä nykyisten kansallisten maksuvalmiusstandardien noudattamisen valvomiseksi.

[Vuosi]

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

027

 

467 artiklan 2 kohta

Toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Käypään arvoon arvostettuja realisoitumattomia tappioita koskeva siirtymäkauden kohtelu

Poiketen siitä, mitä 467 artiklan 1 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia sen, että laitokset eivät sisällytä omien varojen osatekijöihin realisoitumattomia voittoja ja tappioita, jotka liittyvät saamisiin valtiolta ja jotka on luokiteltu EU:n hyväksymässä IAS-standardissa 39 myytävissä oleviksi, jos tällaista kohtelua on sovellettu ennen 1 päivää tammikuuta 2014.

[Vuosi]

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

028

 

467 artiklan 3 kohta

Toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Käypään arvoon arvostettuja realisoitumattomia tappioita koskeva siirtymäkauden kohtelu

Ydinpääoman (CET1) eriä koskevaan laskelmaan 467 artiklan 1 kohdan mukaisesti sisällytettävien realisoitumattomien tappioiden sovellettava prosenttiosuus (mainitun artiklan 2 kohdassa mainituissa vaihteluväleissä)

2014 (20–100 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

029

2015 (40–100 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

030

2016 (60–100 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

031

2017 (80–100 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

032

 

468 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

Toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Käypään arvoon arvostettuja realisoitumattomia voittoja koskeva siirtymäkauden kohtelu

Kun laitoksia vaaditaan 467 artiklan nojalla sisällyttämään ydinpääomaa (CET1) koskevaan laskelmaan käypään arvoon arvostetut realisoitumattomat tappionsa, toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia laitosten sisällyttää kyseiseen laskelmaan 100 prosenttia käypään arvoon arvostetuista realisoitumattomista voitoistaan.

[Vuosi]

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

033

 

468 artiklan 3 kohta

Toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Käypään arvoon arvostettuja realisoitumattomia voittoja koskeva siirtymäkauden kohtelu

Toimivaltaisten viranomaisten on määritettävä ja julkaistava realisoitumattomiin voittoihin sovellettava prosenttiosuus, joka poistetaan ydinpääomasta (CET1), 468 artiklan 2 kohdan a–c alakohdassa mainituissa vaihteluväleissä.

2015 (60–100 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

034

2016 (40–100 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

035

2017 (20–100 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

036

 

471 artiklan 1 kohta

Toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Poikkeukset ydinpääoman (CET1) eristä tehtävistä vakuutusyrityksissä olevien omistusosuuksien vähennyksistä

Poiketen siitä, mitä 49 artiklan 1 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2022 välisenä aikana antaa laitoksille luvan olla vähentämättä vakuutusyrityksissä, jälleenvakuutusyrityksissä ja vakuutusholdingyhtiöissä olevia omistusosuuksia, kun 471 artiklan 1 kohdan ehdot täyttyvät.

[Vuosi]

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

037

 

473 artiklan 1 kohta

Toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

IAS-standardiin 19 tehtävät muutokset

Poiketen siitä, mitä 481 artiklassa säädetään, 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2018 välisenä aikana toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa laitoksille, jotka laativat tilinpäätöksensä asetuksen (EY) N:o 1606/2002 6 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti, luvan lisätä ydinpääomaansa (CET1) tapauksen mukaan 473 artiklan 2 tai 3 kohdan mukaisesti sovellettava määrä kerrottuna 473 artiklan 4 kohdan mukaisesti sovellettavalla kertoimella.

[Vuosi]

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

038

 

478 artiklan 2 kohta

 

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Ydinpääoman (CET 1) eristä tehtävät vähennykset sellaisten laskennallisten verosaamisten osalta, jotka olivat olemassa ennen 1 päivää tammikuuta 2014

Sovellettava prosenttiosuus, jos käytetään vaihtoehtoista prosenttiosuutta (478 artiklan 2 kohdassa mainituissa vaihteluväleissä).

2014 (0–100 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

039

2015 (10–100 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

040

2016 (20–100 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

041

2017 (30–100 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

042

2018 (40–100 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

043

2019 (50–100 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

044

2020 (60–100 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

045

2021 (70–100 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

046

2022 (80–100 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

047

2023 (90–100 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

048

 

478 artiklan 3 kohdan a alakohta

 

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) eristä tehtävät vähennykset (siirtymävaihe)

Toimivaltaisten viranomaisten on määritettävä ja julkaistava sovellettava prosenttiosuus 478 artiklan 1 ja 2 kohdassa mainituissa vaihteluväleissä a) 36 artiklan 1 kohdan a–h alakohdassa edellytetyille yksittäisille vähennyksille, lukuun ottamatta tulevista veronalaisista voitoista riippuvia ja väliaikaisten erojen seurauksena syntyviä laskennallisia verosaamisia;

2014 (20–100 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

049

2015 (40–100 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

050

2016 (60–100 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

051

2017 (80–100 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

052

 

478 artiklan 3 kohdan b alakohta

 

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) eristä tehtävät vähennykset (siirtymävaihe)

Toimivaltaisten viranomaisten on määritettävä ja julkaistava sovellettava prosenttiosuus 478 artiklan 1 ja 2 kohdassa mainituissa vaihteluväleissä b) tulevista veronalaisista voitoista riippuvien ja väliaikaisten erojen seurauksena syntyvien laskennallisten verosaamisten sekä 36 artiklan 1 kohdan i alakohdassa tarkoitettujen erien kokonaismäärälle, joka on vähennettävä 48 artiklan mukaan;

2014 (20–100 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

053

2015 (40–100 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

054

2016 (60–100 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

055

2017 (80–100 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

056

 

478 artiklan 3 kohdan c alakohta

 

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) eristä tehtävät vähennykset (siirtymävaihe)

Toimivaltaisten viranomaisten on määritettävä ja julkaistava sovellettava prosenttiosuus 478 artiklan 1 ja 2 kohdassa mainituissa vaihteluväleissä c) kullekin 56 artiklan b–d kohdassa edellytetylle vähennykselle;

2014 (20–100 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

057

2015 (40–100 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

058

2016 (60–100 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

059

2017 (80–100 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

060

 

478 artiklan 3 kohdan d alakohta

 

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) eristä tehtävät vähennykset (siirtymävaihe)

Toimivaltaisten viranomaisten on määritettävä ja julkaistava sovellettava prosenttiosuus 478 artiklan 1 ja 2 kohdassa mainituissa vaihteluväleissä d) kullekin 66 artiklan b–d kohdassa edellytetylle vähennykselle.

2014 (20–100 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

061

2015 (40–100 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

062

2016 (60–100 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

063

2017 (80–100 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

064

 

479 artiklan 4 kohta

 

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Sellaisten instrumenttien ja erien, joita ei katsota vähemmistöosuuksiksi, sisällyttäminen konsolidoituun ydinpääomaan (CET1) (siirtymävaihe)

Toimivaltaisten viranomaisten on määritettävä ja julkaistava sovellettava prosenttiosuus 479 artiklan 3 kohdassa mainituissa vaihteluväleissä.

2014 (0–80 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

065

2015 (0–60 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

066

2016 (0–40 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

067

2017 (0–20 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

068

 

480 artiklan 3 kohta

 

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Vähemmistöosuuksien ja ehdot täyttävän ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) sisällyttäminen konsolidoituihin omiin varoihin (siirtymävaihe)

Toimivaltaisten viranomaisten on määritettävä ja julkaistava sovellettavan kertoimen suuruus 480 artiklan 2 kohdassa mainituissa vaihteluväleissä.

2014 (0,2–1,0)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

069

2015 (0,4–1,0)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

070

2016 (0,6–1,0)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

071

2017 (0,8–1,0)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

072

 

481 artiklan 1 kohta

 

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

 

Sovellettava prosenttiosuus, jos käytetään yhtenäistä prosenttiosuutta (481 artiklan 3 kohdassa mainituissa vaihteluväleissä).

2014 (0–80 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

073

2015 (0–60 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

074

2016 (0–40 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

075

2017 (0–20 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

076

 

481 artiklan 5 kohta

 

 

Ylimääräiset suodattimet ja vähennykset (siirtymävaihe)

Toimivaltaisten viranomaisten on kunkin 481 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun suodattimen tai vähennyksen osalta määritettävä ja julkaistava sovellettavat prosenttiosuudet mainitun artiklan 3 ja 4 kohdassa mainituissa vaihteluväleissä.

2014 (0–80 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

077

2015 (0–60 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

078

2016 (0–40 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

079

2017 (0–20 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

080

 

486 artiklan 6 kohta

 

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Rajoitukset ydinpääoman (CET1) erien, ensisijaisen lisäpääoman (AT1) erien ja toissijaisen pääoman (T2) erien määräaikaiseen vapauttamiseen uusista säännöksistä

Sovellettava prosenttiosuus, jolla määritetään rajoitukset ydinpääoman (CET1) erien määräaikaiseen vapauttamiseen uusista säännöksistä 486 artiklan 2 kohdan mukaisesti (mainitun artiklan 5 kohdassa mainituissa vaihteluväleissä)

2014 (60–80 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

081

2015 (40–70 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

082

2016 (20–60 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

083

2017 (0–50 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

084

2018 (0–40 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

085

2019 (0–30 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

086

2020 (0–20 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

087

2021 (0–10 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

088

Sovellettava prosenttiosuus, jolla määritetään rajoitukset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) erien määräaikaiseen vapauttamiseen uusista säännöksistä 486 artiklan 3 kohdan mukaisesti (mainitun artiklan 5 kohdassa mainituissa vaihteluväleissä)

2014 (60–80 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

089

2015 (40–70 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

090

2016 (20–60 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

091

2017 (0–50 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

092

2018 (0–40 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

093

2019 (0–30 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

094

2020 (0–20 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

095

2021 (0–10 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

096

Sovellettava prosenttiosuus, jolla määritetään rajoitukset toissijaisen pääoman (T2) erien määräaikaiseen vapauttamiseen uusista säännöksistä 486 artiklan 4 kohdan mukaisesti (mainitun artiklan 5 kohdassa mainituissa vaihteluväleissä)

2014 (60–80 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

097

2015 (40–70 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

098

2016 (20–60 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

099

2017 (0–50 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

100

2018 (0–40 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

101

2019 (0–30 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

102

2020 (0–20 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

103

2021 (0–10 %)

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

104

 

495 artiklan 1 kohta

 

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Oman pääoman ehtoisten vastuiden käsittely IRB-menetelmän mukaisesti (siirtymävaihe)

Poiketen siitä, mitä kolmannen osan 3 luvussa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat 31 päivään joulukuuta 2017 asti vapauttaa IRB-menetelmän mukaisesta käsittelystä tietyt 31 päivänä joulukuuta 2007 voimassa olleet, kyseisen jäsenvaltion laitosten ja niiden EU:ssa toimivien tytäryritysten oman pääoman ehtoisten vastuiden alaryhmät.

[Vuosi]

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

105

 

496 artiklan 1 kohta

 

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Katettuihin joukkolainoihin liittyvien omien varojen vaatimusten laskentaa koskeva siirtymäsäännös

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kokonaan tai osittain olla soveltamatta 129 artiklan 1 kohdan d ja f alakohdassa vahvistettua, ranskalaisten Fonds communs de Créances -rahastojen tai niitä vastaavien arvopaperistamisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin etuoikeusasemaltaan parhaimpiin osuuksiin sovellettavaa 10 prosentin rajoitusta 31 päivään joulukuuta 2017 asti, edellyttäen että 496 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

[Vuosi]

(kyllä / ei / ei saatavilla)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 


OSA 3

Palkitsemisen muuttuvat osat (direktiivin 2013/36/EU 94 artikla)

 

Direktiivi 2013/36/EU

Osoitus

Soveltamisala

Säännökset

Ilmoitettavat tiedot

Käytetty (kyllä /ei / ei saatavilla)

Viitteet

Saatavissa englanniksi [Kyllä/Ei]

Yksityiskohtaiset tiedot / Huomautukset

010

Tämän lomakkeen tiedot päivitetty viimeksi

(pp/kk/vvvv)

 

020

94 artiklan 1 kohdan g alakohdan i alakohta

Jäsenvaltiot tai toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Palkitsemisen muuttuvien ja kiinteiden osien välisen suhteen enimmäistaso (kansallisessa lainsäädännössä vahvistettu prosenttiosuus, joka lasketaan jakamalla palkitsemisen muuttuva osa palkitsemisen kiinteällä osalla)

[Arvo prosentteina]

(Kyllä/Ei)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

030

94 artiklan 1 kohdan g alakohdan ii alakohta

Jäsenvaltiot tai toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Palkitsemisen muuttuvien ja kiinteiden osien välisen suhteen enimmäistaso, jonka laitoksen osakkeenomistajat, omistajat tai jäsenet voivat hyväksyä (kansallisessa lainsäädännössä vahvistettu prosenttiosuus, joka lasketaan jakamalla palkitsemisen muuttuva osa palkitsemisen kiinteällä osalla)

[Arvo prosentteina]

(Kyllä/Ei)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

040

94 artiklan 1 kohdan g alakohdan iii alakohta

Jäsenvaltiot tai toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Muuttuvan palkkion kokonaismäärän enimmäisosa, johon diskonttokorkoa voidaan soveltaa (prosentteina muuttuvan palkkion kokonaismäärästä)

[Arvo prosentteina]

(Kyllä/Ei)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 

050

94 artiklan 1 kohdan l alakohta

Jäsenvaltiot tai toimivaltaiset viranomaiset

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Kuvaus mahdollisista rajoituksista, jotka koskevat muuttuvan palkkion myöntämiseen käytettävien välineiden tyyppiä ja rakennetta tai tiettyjen välineiden kieltämistä

[Vapaa teksti/arvo]

(Kyllä/Ei)

Pakollinen, jos kyllä

Pakollinen, jos kyllä

 


(1)  ”Kyllä” tarkoittaa, että toimivaltainen viranomainen tai jäsenvaltio, jolla on valtuudet käyttää kyseistä vaihtoehtoa tai harkintavaltaa, on käyttänyt sitä.

”Ei” tarkoittaa, että toimivaltainen viranomainen tai jäsenvaltio, jolla on valtuudet käyttää kyseistä vaihtoehtoa tai harkintavaltaa, ei ole käyttänyt sitä.

”Ei saatavilla” tarkoittaa, että vaihtoehdon käyttö ei ole mahdollista tai harkintavaltaa ei ole.

(2)  Säännöksen teksti kansallisessa lainsäädännössä.

(3)  Viite kansallisessa lainsäädännössä ja hyperlinkki(-linkit) verkkosivustolle, joka sisältää kansallisen tekstin, jolla kyseinen unionin säännös on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä.


LIITE III

Vakavaraisuuden arviointiprosessi (SREP)  (1)

010

Tämän lomakkeen tiedot päivitetty viimeksi

(pp/kk/vvvv)

020

Vakavaraisuuden arviointiprosessin soveltamisala

(Vakavaraisuusdirektiivin 108–110 artikla)

Kuvaus vakavaraisuuden arviointiprosessin soveltamisalaa koskevasta toimivaltaisen viranomaisen lähestymistavasta, seuraavat mukaan luettuina:

millaiset laitokset kuuluvat vakavaraisuuden arviointiprosessin soveltamisalaan ja millaiset laitokset jäävät sen ulkopuolelle, erityisesti jos soveltamisala poikkeaa asetuksessa (EU) N:o 575/2013 ja direktiivissä 2013/36/EU säädetystä;

yleiskatsaus siitä, miten toimivaltainen viranomainen ottaa huomioon suhteellisuusperiaatteen määrittäessään vakavaraisuuden arviointiprosessin soveltamisalan ja vakavaraisuuden arviointiprosessin eri osatekijöiden arviointitiheyden (2).

[vapaa teksti tai viite tai linkki ohjeisiin]

030

SREP-osatekijöiden arviointi

(Vakavaraisuusdirektiivin 74–96 artikla)

Kuvaus toimivaltaisen viranomaisen lähestymistavasta (valvojan arviointiprosessin (SREP) yhteisistä menettelyistä ja menetelmistä annetuissa EPV:n ohjeissa (EBA/GL/2014/13) tarkoitettujen) yksittäisten SREP-osatekijöiden arviointiin, seuraavat mukaan luettuina:

yleiskatsaus SREP-osatekijöiden arviointiprosessista ja niiden arvioinnissa käytetyistä menetelmistä, seuraavat mukaan luettuina: 1) liiketoimintamallianalyysi, 2) sisäisen hallinnon ja laitoksen laajuisten valvontajärjestelyjen arviointi, 3) pääomaan kohdistuvien riskien arviointi ja 4) likviditeettiin ja rahoitukseen kohdistuvien riskien arviointi;

yleiskatsaus siitä, miten toimivaltainen viranomainen ottaa huomioon suhteellisuusperiaatteen arvioidessaan yksittäisiä SREP-osatekijöitä ja miten laitosten luokittelua on sovellettu (3).

[vapaa teksti tai viite tai linkki ohjeisiin]

040

Sisäisen pääoman riittävyyden arviointimenettelyn (ICAAP) ja sisäisen likviditeetin riittävyyden arviointimenettelyn (ILAAP) arviointi

(Vakavaraisuusdirektiivin 73, 86, 97, 98 ja 103 artikla)

Kuvaus toimivaltaisen viranomaisen lähestymistavasta vakavaraisuuden arviointiprosessin yhteydessä suoritettavaan sisäisen pääoman riittävyyden arviointimenettelyn (ICAAP) ja sisäisen likviditeetin riittävyyden arviointimenettelyn (ICAAP) arviointiin ja erityisesti omien varojen lisävaatimusten ja määrällisten likviditeettivaatimusten määrittämisessä käytettävien pääomaa ja likviditeettiä koskevien ICAAP- ja ILAAP-laskelmien luotettavuuden arvioimiseen. Kuvaukseen on sisällyttävä (4):

yleiskatsaus menetelmästä, jolla toimivaltainen viranomainen arvioi laitosten ICAAP- ja ILAAP-menettelyt;

tiedot toimivaltaisen viranomaisen vaatimuksista tai viittaus vaatimuksiin, jotka koskevat ICAAP- ja ILAAP-tietojen toimittamista, erityisesti sitä, mitä tietoja on toimitettava;

tiedot siitä, vaaditaanko laitokselta ICAAP- ja ILAAP-menettelyn riippumatonta arviointia.

[vapaa teksti tai viite tai linkki ohjeisiin]

050

Vakavaraisuuden kokonaisarvio sekä valvontatoimenpiteet

(Vakavaraisuusdirektiivin 102 ja 104 artikla)

Kuvaus toimivaltaisen viranomaisen lähestymistavasta, joka koskee vakavaraisuuden kokonaisarviota (yhteenveto) sekä vakavaraisuuden kokonaisarvion perusteella toteutettavia valvontatoimenpiteitä (5).

Kuvaus siitä, miten SREP-tulokset liittyvät direktiivin 2014/59/EU 27 artiklan mukaisten varhaisen tilanteeseen puuttumisen toimenpiteiden soveltamiseen ja niiden kyseisen direktiivin 32 artiklan mukaisten edellytysten määrittämiseen, joiden täyttyessä laitoksen voidaan katsoa olevan lähellä kaatumista tai todennäköisesti kaatuvan (6).

[vapaa teksti tai viite tai linkki ohjeisiin]


(1)  Toimivaltaisten viranomaisten on julkistettava riveillä 020–040 ja kokonaisarvioinnissa rivillä 050 käytettävät kriteerit ja menetelmät. Toisessa sarakkeessa kuvaillaan, millaisia tietoja on esitettävä selvennyksenä.

(2)  Vakavaraisuuden arviointiprosessin soveltamisala sekä laitoksen tasolla että sen omien varojen osalta.

Toimivaltaisen viranomaisen on selitettävä menetelmä, jota käytetään laitosten luokittelemiseksi eri luokkiin vakavaraisuuden arviointiprosessia varten, ja kuvattava määrällisten ja laadullisten kriteerien käyttöä ja sitä, miten tällainen luokitus vaikuttaa rahoitusvakauteen tai muihin yleisiin valvontatavoitteisiin.

Toimivaltaisen viranomaisen on myös selitettävä, miten luokitusta sovelletaan käytännössä, jotta voidaan varmistaa ainakin SREP-arviointien vähimmäistaso, mukaan lukien kuvaus kaikkien SREP-osatekijöiden arviointitiheydestä eri laitosluokkien osalta.

(3)  Mukaan lukien työvälineet, kuten paikalla tehtävät tarkastukset ja muualla tehtävät tarkastukset, laadulliset ja määrälliset kriteerit sekä arvioinneissa käytetyt tilastotiedot. On suositeltavaa antaa hyperlinkit kaikkiin verkkosivustolla oleviin ohjeisiin.

(4)  Toimivaltaisten viranomaisten on myös selitettävä, miten varmistetaan, että ICAAP- ja ILAAP-menettelyjen arvioinnissa noudatetaan SREP-luokkiin perustuvaa valvonnan vähimmäistason mallia suhteellisuuden varmistamiseksi, sekä miten suhteellisuusperiaatetta sovelletaan määritettäessä ICAAP- ja ILAAP-menettelyjä koskevia valvontaodotuksia; erityisesti on mainittava toimivaltaisten viranomaisten mahdollisesti antamat ohjeet tai vähimmäisvaatimukset ICAAP- ja ILAAP-menettelyille.

(5)  Lähestymistapa, jota toimivaltaiset viranomaiset soveltavat tehdessään vakavaraisuuden kokonaisarvion ja ilmoittaessaan siitä laitoksille. Toimivaltaisten viranomaisten kokonaisarvio perustuu kaikkien riveillä 020–040 tarkoitettujen tekijöiden tarkasteluun sekä kaikkiin muihin laitosta koskeviin merkityksellisiin tietoihin, joita toimivaltainen viranomainen voi saada.

(6)  Toimivaltaiset viranomaiset voivat myös antaa tietoa toimintalinjoista, jotka ohjaavat niiden tekemiä päätöksiä (vakavaraisuusdirektiivin 102 ja 104 artiklassa tarkoitettujen) valvontatoimenpiteiden ja (pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin 27 artiklassa tarkoitettujen) varhaisen tilanteeseen puuttumisen toimenpiteiden toteuttamisesta silloin, kun niiden laitoksesta tekemässä arvioinnissa havaitaan valvontatoimia edellyttäviä puutteita. Ne voisivat esimerkiksi julkistaa sisäisiä ohjeita tai muita asiakirjoja, joissa kuvataan yleisiä valvontakäytäntöjä. Luottamuksellisuuden periaatteen noudattamiseksi yksittäisiä laitoksia koskevien päätösten osalta ei kuitenkaan edellytetä tietojen julkistamista.

Lisäksi toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa tietoja siitä, mitä seurauksia laitokselle aiheutuu, jos se rikkoo asiaankuuluvia säännöksiä tai jos se ei noudata SREP-tulosten perusteella käyttöön otettuja valvontatoimenpiteitä tai varhaisen tilanteeseen puuttumisen toimenpiteitä; esimerkiksi luettelemalla käytössä olevat täytäntöönpanomenettelyt (soveltuvin osin).


LIITE IV

KOOSTETUT TILASTOTIEDOT

Lomakeluettelo

Osa 1

Konsolidoidut tiedot kunkin toimivaltaisen viranomaisen osalta

Osa 2

Luottoriskiä koskevat tiedot

Osa 3

Markkinariskiä koskevat tiedot

Osa 4

Operatiivista riskiä koskevat tiedot

Osa 5

Valvontatoimenpiteitä ja hallinnollisia seuraamuksia koskevat tiedot

Osa 6

Vapautuksia koskevat tiedot

Yleisiä huomautuksia liitteessä IV olevien lomakkeiden täyttämisestä

Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa paljastaa tiettyihin laitoksiin kohdistettuja valvontatoimenpiteitä tai -päätöksiä. Kun toimivaltaiset viranomaiset julkistavat tietoja yleisistä kriteereistä ja menetelmistä, ne eivät saa paljastaa tiettyihin laitoksiin, joko yksittäisiin laitoksiin tai laitosryhmiin, kohdistettuja valvontatoimenpiteitä.

Numerosolut saavat sisältää ainoastaan numeroita. Viittauksia kansallisiin valuuttoihin ei saa olla. Käytetty valuutta on euro, ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden on muunnettava kansalliset valuuttansa euroiksi käyttämällä EKP:n vaihtokursseja (yhteiseltä viitepäivältä eli tarkasteluvuoden viimeiseltä päivältä), yhden desimaalin tarkkuudella, kun tiedot on esitetty miljoonina.

Rahamäärät on ilmoitettava miljoonina euroina.

Prosenttiosuudet on ilmoitettava kahden desimaalin tarkkuudella.

Jos tietoja ei anneta, syy siihen on ilmoitettava käyttäen EPV:n nimikkeistöä, toisin sanoen N/A (ei saatavilla) tai C (luottamuksellinen).

Tiedot on esitettävä koostetusti yksilöimättä yksittäisiä luottolaitoksia tai sijoituspalveluyrityksiä.

Viitteet komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 mukaisiin COREP-lomakkeisiin annetaan 1–4 osassa, jos ne ovat saatavilla.

Toimivaltaisten viranomaisten on kerättävä tiedot XXXX vuodesta eteenpäin konsolidoidusti. Näin varmistetaan kerättyjen tietojen johdonmukaisuus.

Tämän liitteen lomakkeita on tarkasteltava yhdessä tässä määritellyn konsolidoinnin raportointilaajuuden kanssa. Jotta voidaan varmistaa tietojen tehokas kerääminen, luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä koskevat tiedot on raportoitava erikseen, mutta kummassakin tapauksessa on sovellettava samaa konsolidoinnin tasoa.

Ilmoitettujen tietojen johdonmukaisuuden ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi EKP julkaisee koostettuja tilastotietoja ainoastaan sellaisista valvottavista yhteisöistä, joiden osalta se harjoittaa suoraa valvontaa julkistamisen viiteajankohtana, ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset puolestaan julkaisevat koostettuja tilastotietoja ainoastaan sellaisten luottolaitosten osalta, joita EKP ei suoraan valvo.

Tiedot kerätään ainoastaan vakavaraisuusdirektiivin soveltamisalaan kuuluvista sijoituspalveluyrityksistä. Sijoituspalveluyritykset, jotka eivät kuulu vakavaraisuusdirektiivin soveltamisalaan, eivät kuulu tiedonkeruun piiriin.

OSA 1

Konsolidoidut tiedot kunkin toimivaltaisen viranomaisen osalta (vuosi XXXX)

 

Viite COREP-lomakkeeseen

Tiedot

 

Luottolaitosten lukumäärä ja koko

 

 

010

Luottolaitosten lukumäärä

 

[Arvo]

020

Lainkäyttöalueen varat yhteensä (miljoonina euroina) (1)

 

[Arvo]

030

Lainkäyttöalueen varat yhteensä (1), % suhteessa BKT:hen (2)

 

[Arvo]

 

Ulkomaisten luottolaitosten lukumäärä ja koko (3)

 

 

040

Kolmansista maista

Sivuliikkeiden lukumäärä (4)

 

[Arvo]

050

Sivuliikkeiden varat yhteensä (miljoonina euroina)

 

[Arvo]

060

Tytäryritysten lukumäärä (5)

 

[Arvo]

070

Tytäryritysten varat yhteensä (miljoonina euroina)

 

[Arvo]

 

Luottolaitosten kokonaispääoma ja pääomavaatimukset

 

 

080

Koko ydinpääoma (CET1) prosentteina kokonaispääomasta (6)

CA1 (rivi 020 / rivi 010)

[Arvo]

090

Koko ensisijainen lisäpääoma (AT1) prosentteina kokonaispääomasta (7)

CA1 (rivi 530 / rivi 010)

[Arvo]

100

Koko toissijainen pääoma (T2) prosentteina kokonaispääomasta (8)

CA1 (rivi 750 / rivi 010)

[Arvo]

110

Kokonaispääomavaatimukset (miljoonina euroina) (9)

CA2 (rivi 010) * 8 %

[Arvo]

120

Kokonaispääomaosuus (10)

CA3 (rivi 050)

[Arvo]

 

Sijoituspalveluyritysten lukumäärä ja koko

 

 

130

Sijoituspalveluyritysten lukumäärä

 

[Arvo]

140

Varat yhteensä (miljoonina euroina) (1)

 

[Arvo]

150

Varat yhteensä prosentteina BKT:stä

 

[Arvo]

 

Sijoituspalveluyritysten kokonaispääoma ja pääomavaatimukset

 

 

160

Koko ydinpääoma (CET1) prosentteina kokonaispääomasta (6)

CA1 (rivi 020 / rivi 010)

[Arvo]

170

Koko ensisijainen lisäpääoma (AT1) prosentteina kokonaispääomasta (7)

CA1 (rivi 530 / rivi 010)

[Arvo]

180

Koko toissijainen pääoma (T2) prosentteina kokonaispääomasta (8)

CA1 (rivi 750 / rivi 010)

[Arvo]

190

Kokonaispääomavaatimukset (miljoonina euroina) (9)

CA2 (rivi 010) * 8 %

[Arvo]

200

Kokonaispääomaosuus (10)

CA3 (rivi 050)

[Arvo]


OSA 2

Luottoriskiä koskevat tiedot (vuosi XXXX)

 

Luottoriskiä koskevat tiedot

Viite COREP-lomakkeeseen

tiedot

 

Luottolaitokset: Luottoriskin omien varojen vaatimukset

 

 

010

Luottolaitokset: luottoriskin omien varojen vaatimukset

% yhteenlasketuista omien varojen vaatimuksista  (11)

CA2 (rivi 040) / (rivi 010)

[Arvo]

020

Luottolaitokset: menetelmän mukainen jaottelu

% luottolaitosten kokonaismäärän perusteella  (12)

Standardimenetelmä (SA)

 

[Arvo]

030

IRB-menetelmä, kun ei käytetä omia tappio-osuusestimaatteja eikä luottovasta-arvokertoimia

 

[Arvo]

040

IRB-menetelmä, kun käytetään omia tappio-osuusestimaatteja ja/tai luottovasta-arvokertoimia

 

[Arvo]

050

% luottoriskiin liittyvien yhteenlaskettujen omien varojen vaatimusten perusteella

SA

CA2 (rivi 050) / (rivi 040)

[Arvo]

060

IRB-menetelmä, kun ei käytetä omia tappio-osuusestimaatteja eikä luottovasta-arvokertoimia

CR IRB, perus-IRB (rivi 010, sarake 260) / CA2 (rivi 040)

[Arvo]

070

IRB-menetelmä, kun käytetään omia tappio-osuusestimaatteja ja/tai luottovasta-arvokertoimia

CR IRB, edistynyt IRB (rivi 010, sarake 260) / CA2 (rivi 040)

[Arvo]

080

Luottolaitokset: IRB-vastuuryhmän mukainen jaottelu

% IRB-menetelmällä laskettujen riskipainotettujen vastuuerien kokonaismäärän perusteella

IRB-menetelmä, kun ei käytetä omia tappio-osuusestimaatteja eikä luottovasta-arvokertoimia

CA2 (rivi 250 / rivi 240)

[Arvo]

090

Valtiot ja keskuspankit

CA2 (rivi 260 / rivi 240)

[Arvo]

100

Laitokset

CA2 (rivi 270 / rivi 240)

[Arvo]

110

Yritykset – pk-yritykset

CA2 (rivi 280 / rivi 240)

[Arvo]

120

Yritykset – erityiskohteiden rahoitus

CA2 (rivi 290 / rivi 240)

[Arvo]

130

Yritykset – muut

CA2 (rivi 300 / rivi 240)

[Arvo]

140

IRB-menetelmä, kun käytetään omia tappio-osuusestimaatteja ja/tai luottovasta-arvokertoimia

CA2 (rivi 310 / rivi 240)

[Arvo]

150

Valtiot ja keskuspankit

CA2 (rivi 320 / rivi 240)

[Arvo]

160

Laitokset

CA2 (rivi 330 / rivi 240)

[Arvo]

170

Yritykset – pk-yritykset

CA2 (rivi 340 / rivi 240)

[Arvo]

180

Yritykset – erityiskohteiden rahoitus

CA2 (rivi 350 / rivi 240)

[Arvo]

190

Yritykset – muut

CA2 (rivi 360 / rivi 240)

[Arvo]

200

Vähittäisvastuut – kiinteistövakuudelliset (pk-yritykset)

CA2 (rivi 370 / rivi 240)

[Arvo]

210

Vähittäisvastuut – kiinteistövakuudelliset (muut kuin pk-yritykset)

CA2 (rivi 380 / rivi 240)

[Arvo]

220

Vähittäisvastuut – uudistettavat vähittäisvastuut

CA2 (rivi 390 / rivi 240)

[Arvo]

230

Vähittäisvastuut – muut (pk-yritykset)

CA2 (rivi 400 / rivi 240)

[Arvo]

240

Vähittäisvastuut – muut (muut kuin pk-yritykset)

CA2 (rivi 410 / rivi 240)

[Arvo]

250

Oman pääoman ehtoiset vastuut (IRB-menetelmä)

CA2 (rivi 420 / rivi 240)

[Arvo]

260

Arvopaperistamispositiot (IRB-menetelmä)

CA2 (rivi 430 / rivi 240)

[Arvo]

270

Muut luottovelvoitteisiin kuulumattomat omaisuuserät

CA2 (rivi 450 / rivi 240)

[Arvo]

 

Luottoriskiä koskevat tiedot

Viite COREP-lomakkeeseen

tiedot

280

Luottolaitokset: Luottoriskin omien varojen vaatimukset

 

 

290

Luottolaitokset: SA-vastuuryhmän mukainen jaottelu*

% standardimenetelmällä laskettujen riskipainotettujen vastuuerien kokonaismäärän perusteella

Valtiot tai keskuspankit

CA2 (rivi 070 / rivi 050)

[Arvo]

300

Aluehallinnot tai paikallisviranomaiset

CA2 (rivi 080 / rivi 050)

[Arvo]

310

Julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset

CA2 (rivi 090 / rivi 050)

[Arvo]

320

Kansainväliset kehityspankit

CA2 (rivi 100 / rivi 050)

[Arvo]

330

Kansainväliset organisaatiot

CA2 (rivi 110 / rivi 050)

[Arvo]

340

Laitokset

CA2 (rivi 120 / rivi 050)

[Arvo]

350

Yritykset

CA2 (rivi 130 / rivi 050)

[Arvo]

360

Vähimmäisvastuut

CA2 (rivi 140 / rivi 050)

[Arvo]

370

Kiinteistövakuudelliset vastuut

CA2 (rivi 150 / rivi 050)

[Arvo]

380

Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut

CA2 (rivi 160 / rivi 050)

[Arvo]

390

Erityisen suuren riskin sisältävät erät

CA2 (rivi 170 / rivi 050)

[Arvo]

400

Katetut joukkolainat

CA2 (rivi 180 / rivi 050)

[Arvo]

410

Saamiset laitoksilta ja yrityksiltä, joista on käytettävissä lyhyen aikavälin luottoluokitus

CA2 (rivi 190 / rivi 050)

[Arvo]

420

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset

CA2 (rivi 200 / rivi 050)

[Arvo]

430

Oman pääoman ehtoiset vastuut

CA2 (rivi 210 / rivi 050)

[Arvo]

440

Muut erät

CA2 (rivi 211 / rivi 050)

[Arvo]

450

Arvopaperistamispositiot (standardimenetelmä)

CA2 (rivi 220 / rivi 050)

[Arvo]

460

Luottolaitokset: luottoriskin vähentämismenetelmän mukainen jaottelu

% luottolaitosten kokonaismäärän perusteella  (13)

Rahoitusvakuuksia koskeva yksinkertainen menetelmä

 

[Arvo]

470

Rahoitusvakuuksia koskeva kattava menetelmä

 

[Arvo]

 

Sijoituspalveluyritykset: Luottoriskin omien varojen vaatimukset

 

 

480

Sijoituspalveluyritykset: luottoriskin omien varojen vaatimukset

% yhteenlasketuista omien varojen vaatimuksista  (14)

CA2 (rivi 040) / (rivi 010)

[Arvo]

490

Sijoituspalveluyritykset: menetelmän mukainen jaottelu

% sijoituspalveluyritysten kokonaismäärän perusteella  (12)

SA

 

[Arvo]

500

IRB

 

[Arvo]

510

% luottoriskiin liittyvien yhteenlaskettujen omien varojen vaatimusten perusteella  (15)

SA

CA2 (rivi 050) / (rivi 040)

[Arvo]

520

IRB

CA2 (rivi 240) / (rivi 040)

[Arvo]

 

 

 

 

 

 

 

Arvopaperistamista koskevat lisätiedot (miljoonina euroina)

Viite COREP-lomakkeeseen

tiedot

 

Luottolaitokset: alullepanija

 

 

530

Taseeseen sisältyvät ja taseen ulkopuoliset itse alullepannut arvopaperistetut vastuut yhteensä

CR SEC SA (rivi 030, sarake 010) + CR SEC IRB (rivi 030, sarake 010)

[Arvo]

540

Taseeseen sisältyvät ja taseen ulkopuoliset säilytetyt arvopaperistamispositiot yhteensä (arvopaperistamispositiot – alkuperäinen vastuu ennen luottovasta-arvokerrointen soveltamista)

CR SEC SA (rivi 030, sarake 050) + CR SEC IRB (rivi 030, sarake 050)

[Arvo]

 

 

 

 

 

 

 

Kiinteistövakuudellisesta luotonannosta aiheutuvat vastuut ja tappiot (miljoonina euroina) (16)

Viite COREP-lomakkeeseen

tiedot

550

Vakuutena on: asuinkiinteistö

Asuinkiinteistövakuudellisten vastuiden summa  (17)

CR IP Losses (rivi 010, sarake 050)

[Arvo]

560

Luotonannosta aiheutuvat kokonaistappiot viiteprosenttimääriin asti  (18)

CR IP Losses (rivi 010, sarake 010)

[Arvo]

570

josta kiinteistö arvioitu kiinnitysluottoarvolla  (19)

CR IP Losses (rivi 010, sarake 020)

[Arvo]

580

Kokonaistappiot yhteensä  (20)

CR IP Losses (rivi 010, sarake 030)

[Arvo]

590

josta kiinteistö arvioitu kiinnitysluottoarvolla  (19)

CR IP Losses (rivi 010, sarake 040)

[Arvo]

600

Vakuutena on: liikekiinteistö

Liikekiinteistövakuudellisten vastuiden summa  (17)

CR IP Losses (rivi 020, sarake 050)

[Arvo]

610

Luotonannosta aiheutuvat kokonaistappiot viiteprosenttimääriin asti  (18)

CR IP Losses (rivi 020, sarake 010)

[Arvo]

620

josta kiinteistö arvioitu kiinnitysluottoarvolla  (19)

CR IP Losses (rivi 020, sarake 020)

[Arvo]

630

Kokonaistappiot yhteensä  (20)

CR IP Losses (rivi 020, sarake 030)

[Arvo]

640

josta kiinteistö arvioitu kiinnitysluottoarvolla  (19)

CR IP Losses (rivi 020, sarake 040)

[Arvo]


OSA 3

Markkinariskiä koskevat tiedot  (21) (vuosi XXXX)

 

Markkinariskiä koskevat tiedot

Viite COREP-lomakkeeseen

tiedot

 

Luottolaitokset: Markkinariskin omien varojen vaatimukset

 

 

010

Luottolaitokset: markkinariskin omien varojen vaatimukset

% yhteenlasketuista omien varojen vaatimuksista  (22)

CA2 (rivi 520) / (rivi 010)

[Arvo]

020

Luottolaitokset: menetelmän mukainen jaottelu

% luottolaitosten kokonaismäärän perusteella  (23)

Standardimenetelmä

 

[Arvo]

030

Sisäiset mallit

 

[Arvo]

040

% markkinariskiin liittyvien yhteenlaskettujen omien varojen vaatimusten perusteella

Standardimenetelmä

CA2 (rivi 530) / (rivi 520)

[Arvo]

050

Sisäiset mallit

CA2 (rivi 580) / (rivi 520)

[Arvo]

 

Sijoituspalveluyritykset: Markkinariskin omien varojen vaatimukset

 

 

060

Sijoituspalveluyritykset: markkinariskin omien varojen vaatimukset

% yhteenlasketuista omien varojen vaatimuksista  (22)

CA2 (rivi 520) / (rivi 010)

[Arvo]

070

Sijoituspalveluyritykset: menetelmän mukainen jaottelu

% sijoituspalveluyritysten kokonaismäärän perusteella  (23)

Standardimenetelmä

 

[Arvo]

080

Sisäiset mallit

 

[Arvo]

090

% markkinariskiin liittyvien yhteenlaskettujen omien varojen vaatimusten perusteella

Standardimenetelmä

CA2 (rivi 530) / (rivi 520)

[Arvo]

100

Sisäiset mallit

CA2 (rivi 580) / (rivi 520)

[Arvo]


OSA 4

Operatiivista riskiä koskevat tiedot (vuosi XXXX)

 

Operatiivista riskiä koskevat tiedot

Viite COREP-lomakkeeseen

tiedot

 

Luottolaitokset: Operatiivisen riskin omien varojen vaatimukset

 

 

010

Luottolaitokset: operatiivisen riskin omien varojen vaatimukset

% yhteenlasketuista omien varojen vaatimuksista  (24)

CA2 (rivi 590) / (rivi 010)

[Arvo]

020

Luottolaitokset: menetelmän mukainen jaottelu

% luottolaitosten kokonaismäärän perusteella  (25)

Perusmenetelmä (BIA)

 

[Arvo]

030

Standardimenetelmä (TSA) /

Vaihtoehtoinen standardimenetelmä (ASA)

 

[Arvo]

040

Kehittynyt mittausmenetelmä (AMA)

 

[Arvo]

050

% operatiiviseen riskiin liittyvien yhteenlaskettujen omien varojen vaatimusten perusteella

BIA

CA2 (rivi 600) / (rivi 590)

[Arvo]

060

TSA/ASA

CA2 (rivi 610) / (rivi 590)

[Arvo]

070

AMA

CA2 (rivi 620) / (rivi 590)

[Arvo]

 

Luottolaitokset: Operatiivisesta riskistä johtuvat tappiot

 

 

080

Luottolaitokset: bruttotappiot yhteensä

Bruttotappiot yhteensä %:eina kaikista bruttotuloista  (26)

OPR Details (rivi 920, sarake 080) / OPR ((summa (riviltä 010 riville 130), sarake 030)

[Arvo]

 

Sijoituspalveluyritykset: Operatiivisen riskin omien varojen vaatimukset

 

 

090

Sijoituspalveluyritykset: operatiivisen riskin omien varojen vaatimukset

% yhteenlasketuista omien varojen vaatimuksista  (24)

CA2 (rivi 590) / (rivi 010)

[Arvo]

100

Sijoituspalveluyritykset: menetelmän mukainen jaottelu

% sijoituspalveluyritysten kokonaismäärän perusteella  (25)

BIA

 

[Arvo]

110

TSA/ASA

 

[Arvo]

120

AMA

 

[Arvo]

130

% operatiiviseen riskiin liittyvien yhteenlaskettujen omien varojen vaatimusten perusteella

BIA

CA2 (rivi 600) / (rivi 590)

[Arvo]

140

TSA/ASA

CA2 (rivi 610) / (rivi 590)

[Arvo]

150

AMA

CA2 (rivi 620) / (rivi 590)

[Arvo]

 

Sijoituspalveluyritykset: Operatiivisesta riskistä johtuvat tappiot

 

 

160

Sijoituspalveluyritykset: bruttotappiot yhteensä

Bruttotappiot yhteensä %:eina kaikista bruttotuloista  (26)

OPR Details (rivi 920, sarake 080) / OPR ((summa (riviltä 010 riville 130), sarake 030)

[Arvo]


OSA 5

Valvontatoimenpiteitä ja hallinnollisia seuraamuksia koskevat tiedot  (27) (vuosi XXXX)

 

Valvontatoimenpiteet

tiedot

 

Luottolaitokset

 

010

102 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti toteutetut valvonta-toimenpiteet

Direktiivin 2013/36/EU 104 artiklan 1 kohdan mukaisesti toteutettuja valvontatoimenpiteitä yhteensä:

[Arvo]

011

vähimmäispääomavaatimukset ylittävien omien varojen pitäminen [104 artiklan 1 kohdan a alakohta]

[Arvo]

012

hallinnointi- ja ohjausjärjestelmien sekä sisäisen pääomahallinnan tehostaminen [104 artiklan 1 kohdan b alakohta]

[Arvo]

013

valvontavaatimusten noudattamista koskevan suunnitelman esittäminen [104 artiklan 1 kohdan c alakohta]

[Arvo]

014

erityisen politiikan soveltaminen riskeiltä suojautumiseksi tai erityinen taseen varojen käsittely [104 artiklan 1 kohdan d alakohta]

[Arvo]

015

liiketoiminnan tai toimintojen rajoittaminen tai supistaminen [104 artiklan 1 kohdan e alakohta]

[Arvo]

016

toimintaan, tuotteisiin ja järjestelmiin sisältyvän riskin vähentäminen [104 artiklan 1 kohdan f alakohta]

[Arvo]

017

muuttuvan palkkion määrän rajoittaminen [104 artiklan 1 kohdan g alakohta]

[Arvo]

018

omien varojen vahvistaminen käyttämällä nettovoittoja [104 artiklan 1 kohdan h alakohta]

[Arvo]

019

voitonjaon tai koronmaksun rajoittaminen tai kieltäminen [104 artiklan 1 kohdan i alakohta]

[Arvo]

020

lisäraportointia tai useammin tapahtuvaa raportointia koskevien vaatimusten asettaminen [104 artiklan 1 kohdan j alakohta]

[Arvo]

021

erityisten maksuvalmiusvaatimusten asettaminen [104 artiklan 1 kohdan k alakohta]

[Arvo]

022

lisätietojen antamista koskevien vaatimusten asettaminen [104 artiklan 1 kohdan l alakohta]

[Arvo]

023

Muiden (kuin direktiivin 2013/36/EU 104 artiklan 1 kohdassa lueteltujen) toteutettujen valvontatoimenpiteiden määrä ja luonne

[Arvo]

024

Direktiivin 2013/36/EU 102 artiklan 1 kohdan b alakohdan sekä kyseisen direktiivin ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 muiden säännösten mukaisesti toteutetut valvonta-toimenpiteet

Direktiivin 2013/36/EU 104 artiklan 1 kohdan mukaisesti toteutettuja valvontatoimenpiteitä yhteensä:

[Arvo]

025

vähimmäispääomavaatimukset ylittävien omien varojen pitäminen [104 artiklan 1 kohdan a alakohta]

[Arvo]

026

hallinnointi- ja ohjausjärjestelmien sekä sisäisen pääomahallinnan tehostaminen [104 artiklan 1 kohdan b alakohta]

[Arvo]

027

valvontavaatimusten noudattamista koskevan suunnitelman esittäminen [104 artiklan 1 kohdan c alakohta]

[Arvo]

028

erityisen politiikan soveltaminen riskeiltä suojautumiseksi tai erityinen taseen varojen käsittely [104 artiklan 1 kohdan d alakohta]

[Arvo]

029

liiketoiminnan tai toimintojen rajoittaminen tai supistaminen [104 artiklan 1 kohdan e alakohta]

[Arvo]

030

toimintaan, tuotteisiin ja järjestelmiin sisältyvän riskin vähentäminen [104 artiklan 1 kohdan f alakohta]

[Arvo]

031

muuttuvan palkkion määrän rajoittaminen [104 artiklan 1 kohdan g alakohta]

[Arvo]

032

omien varojen vahvistaminen käyttämällä nettovoittoja [104 artiklan 1 kohdan h alakohta]

[Arvo]

033

voitonjaon tai koronmaksun rajoittaminen tai kieltäminen [104 artiklan 1 kohdan i alakohta]

[Arvo]

034

lisäraportointia tai useammin tapahtuvaa raportointia koskevien vaatimusten asettaminen [104 artiklan 1 kohdan j alakohta]

[Arvo]

035

erityisten maksuvalmiusvaatimusten asettaminen [104 artiklan 1 kohdan k alakohta]

[Arvo]

036

lisätietojen antamista koskevien vaatimusten asettaminen [104 artiklan 1 kohdan l alakohta]

[Arvo]

037

Muiden (kuin direktiivin 2013/36/EU 104 artiklan 1 kohdassa lueteltujen) toteutettujen valvontatoimenpiteiden määrä ja luonne

[Arvo]

 

 

 

 

 

Valvontatoimenpiteet

tiedot

 

Sijoituspalveluyritykset

 

037

102 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti toteutetut valvonta-toimenpiteet

Direktiivin 2013/36/EU 104 artiklan 1 kohdan mukaisesti toteutettuja valvontatoimenpiteitä yhteensä:

[Arvo]

038

vähimmäispääomavaatimukset ylittävien omien varojen pitäminen [104 artiklan 1 kohdan a alakohta]

[Arvo]

039

hallinnointi- ja ohjausjärjestelmien sekä sisäisen pääomahallinnan tehostaminen [104 artiklan 1 kohdan b alakohta]

[Arvo]

040

valvontavaatimusten noudattamista koskevan suunnitelman esittäminen [104 artiklan 1 kohdan c alakohta]

[Arvo]

041

erityisen politiikan soveltaminen riskeiltä suojautumiseksi tai erityinen taseen varojen käsittely [104 artiklan 1 kohdan d alakohta]

[Arvo]

042

liiketoiminnan tai toimintojen rajoittaminen tai supistaminen [104 artiklan 1 kohdan e alakohta]

[Arvo]

043

toimintaan, tuotteisiin ja järjestelmiin sisältyvän riskin vähentäminen [104 artiklan 1 kohdan f alakohta]

[Arvo]

044

muuttuvan palkkion määrän rajoittaminen [104 artiklan 1 kohdan g alakohta]

[Arvo]

045

omien varojen vahvistaminen käyttämällä nettovoittoja [104 artiklan 1 kohdan h alakohta]

[Arvo]

046

voitonjaon tai koronmaksun rajoittaminen tai kieltäminen [104 artiklan 1 kohdan i alakohta]

[Arvo]

047

lisäraportointia tai useammin tapahtuvaa raportointia koskevien vaatimusten asettaminen [104 artiklan 1 kohdan j alakohta]

[Arvo]

048

erityisten maksuvalmiusvaatimusten asettaminen [104 artiklan 1 kohdan k alakohta]

[Arvo]

049

lisätietojen antamista koskevien vaatimusten asettaminen [104 artiklan 1 kohdan l alakohta]

[Arvo]

050

Muiden (kuin direktiivin 2013/36/EU 104 artiklan 1 kohdassa lueteltujen) toteutettujen valvontatoimenpiteiden määrä ja luonne

[Arvo]

051

Direktiivin 2013/36/EU 102 artiklan 1 kohdan b alakohdan sekä kyseisen direktiivin ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 muiden säännösten mukaisesti toteutetut valvonta-toimenpiteet

Direktiivin 2013/36/EU 104 artiklan 1 kohdan mukaisesti toteutettuja valvontatoimenpiteitä yhteensä:

[Arvo]

052

vähimmäispääomavaatimukset ylittävien omien varojen pitäminen [104 artiklan 1 kohdan a alakohta]

[Arvo]

053

hallinnointi- ja ohjausjärjestelmien sekä sisäisen pääomahallinnan tehostaminen [104 artiklan 1 kohdan b alakohta]

[Arvo]

054

valvontavaatimusten noudattamista koskevan suunnitelman esittäminen [104 artiklan 1 kohdan c alakohta]

[Arvo]

055

erityisen politiikan soveltaminen riskeiltä suojautumiseksi tai erityinen taseen varojen käsittely [104 artiklan 1 kohdan d alakohta]

[Arvo]

056

liiketoiminnan tai toimintojen rajoittaminen tai supistaminen [104 artiklan 1 kohdan e alakohta]

[Arvo]

057

toimintaan, tuotteisiin ja järjestelmiin sisältyvän riskin vähentäminen [104 artiklan 1 kohdan f alakohta]

[Arvo]

058

muuttuvan palkkion määrän rajoittaminen [104 artiklan 1 kohdan g alakohta]

[Arvo]

059

omien varojen vahvistaminen käyttämällä nettovoittoja [104 artiklan 1 kohdan h alakohta]

[Arvo]

060

voitonjaon tai koronmaksun rajoittaminen tai kieltäminen [104 artiklan 1 kohdan i alakohta]

[Arvo]

061

lisäraportointia tai useammin tapahtuvaa raportointia koskevien vaatimusten asettaminen [104 artiklan 1 kohdan j alakohta]

[Arvo]

062

erityisten maksuvalmiusvaatimusten asettaminen [104 artiklan 1 kohdan k alakohta]

[Arvo]

063

lisätietojen antamista koskevien vaatimusten asettaminen [104 artiklan 1 kohdan l alakohta]

[Arvo]

064

Muiden (kuin direktiivin 2013/36/EU 104 artiklan 1 kohdassa lueteltujen) toteutettujen valvontatoimenpiteiden määrä ja luonne

[Arvo]

 

 

 

 

 

Hallinnolliset seuraamukset (28)

tiedot

 

Luottolaitokset

 

065

Hallinnolliset seuraamukset (toimilupa-vaatimusten tai määräosuuksien hankkimista koskevien vaatimusten rikkomisesta)

Direktiivin 2013/36/EU 66 artiklan 2 kohdan mukaisesti sovellettujen hallinnollisten seuraamusten kokonaismäärä:

[Arvo]

066

julkiset ilmoitukset, joissa yksilöidään rikkomisesta vastuussa oleva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö sekä rikkomisen luonne [66 artiklan 2 kohdan a alakohta]

[Arvo]

067

määräykset, joissa vastuussa olevaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä vaaditaan lopettamaan rikkominen ja olemaan toistamatta sitä [66 artiklan 2 kohdan b alakohta]

[Arvo]

068

oikeushenkilölle tai luonnolliselle henkilölle määrätyt h allinnolliset taloudelliset seuraamukset [66 artiklan 2 kohdan c–e alakohta]

[Arvo]

069

osakkaiden äänioikeuksien käytön estäminen [66 artiklan 2 kohdan f alakohta]

[Arvo]

070

Muiden (kuin direktiivin 2013/36/EU 66 artiklan 2 kohdassa yksilöityjen) sovellettujen hallinnollisten seuraamusten määrä ja luonne

[vapaa teksti]

071

Hallinnolliset seuraamukset (muiden direktiivissä 2013/36/EU tai asetuksessa (EU) N:o 575/2013 asetettujen vaatimusten rikkomisesta)

Direktiivin 2013/36/EU 67 artiklan 2 kohdan mukaisesti sovellettujen hallinnollisten seuraamusten kokonaismäärä:

[Arvo]

072

julkiset ilmoitukset, joissa yksilöidään rikkomisesta vastuussa oleva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö sekä rikkomisen luonne [67 artiklan 2 kohdan a alakohta]

[Arvo]

073

määräykset, joissa vastuussa olevaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä vaaditaan lopettamaan rikkominen ja olemaan toistamatta sitä [67 artiklan 2 kohdan b alakohta]

[Arvo]

074

luottolaitoksen toimiluvan peruuttaminen [67 artiklan 2 kohdan c alakohta]

[Arvo]

075

väliaikaiset kiellot, joilla kielletään luonnollisia henkilöitä hoitamasta tehtäviä luottolaitoksissa [67 artiklan 2 kohdan d alakohta]

[Arvo]

076

oikeushenkilölle tai luonnolliselle henkilölle määrätyt hallinnolliset taloudelliset seuraamukset [67 artiklan 2 kohdan e–g alakohta]

[Arvo]

077

Muiden (kuin direktiivin 2013/36/EU 67 artiklan 2 kohdassa yksilöityjen) sovellettujen hallinnollisten seuraamusten määrä ja luonne

[vapaa teksti]

 

Sijoituspalveluyritykset

 

078

Hallinnolliset seuraamukset (toimilupa-vaatimusten tai määräosuuksien hankkimista koskevien vaatimusten rikkomisesta)

Direktiivin 2013/36/EU 66 artiklan 2 kohdan mukaisesti sovellettujen hallinnollisten seuraamusten kokonaismäärä:

[Arvo]

079

julkiset ilmoitukset, joissa yksilöidään rikkomisesta vastuussa oleva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö sekä rikkomisen luonne [66 artiklan 2 kohdan a alakohta]

[Arvo]

080

määräykset, joissa vastuussa olevaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä vaaditaan lopettamaan rikkominen ja olemaan toistamatta sitä [66 artiklan 2 kohdan b alakohta]

[Arvo]

081

oikeushenkilölle tai luonnolliselle henkilölle määrätyt hallinnolliset taloudelliset seuraamukset [66 artiklan 2 kohdan c–e alakohta]

[Arvo]

082

osakkaiden äänioikeuksien käytön estäminen [66 artiklan 2 kohdan f alakohta]

[Arvo]

083

Muiden (kuin direktiivin 2013/36/EU 66 artiklan 2 kohdassa yksilöityjen) sovellettujen hallinnollisten seuraamusten määrä ja luonne

[Arvo]

084

Hallinnolliset seuraamukset (muiden direktiivissä 2013/36/EU tai asetuksessa (EU) N:o 575/2013 asetettujen vaatimusten rikkomisesta)

Direktiivin 2013/36/EU 66 artiklan 2 kohdan mukaisesti sovellettujen hallinnollisten seuraamusten kokonaismäärä:

[Arvo]

085

julkiset ilmoitukset, joissa yksilöidään rikkomisesta vastuussa oleva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö sekä rikkomisen luonne [67 artiklan 2 kohdan a alakohta]

[Arvo]

086

määräykset, joissa vastuussa olevaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä vaaditaan lopettamaan rikkominen ja olemaan toistamatta sitä [67 artiklan 2 kohdan b alakohta]

[Arvo]

087

sijoituspalveluyritysten toimilupien peruuttaminen [67 artiklan 2 kohdan c alakohta]

[Arvo]

088

väliaikaiset kiellot, joilla kielletään luonnollisia henkilöitä hoitamasta tehtäviä sijoituspalveluyrityksissä [67 artiklan 2 kohdan d alakohta]

[Arvo]

089

oikeushenkilölle tai luonnolliselle henkilölle määrätyt hallinnolliset taloudelliset seuraamukset [67 artiklan 2 kohdan e–g alakohta]

[Arvo]

090

Muiden (kuin direktiivin 2013/36/EU 67 artiklan 2 kohdassa yksilöityjen) sovellettujen hallinnollisten seuraamusten määrä ja luonne

[vapaa teksti]

Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa paljastaa tiettyihin laitoksiin kohdistettuja valvontatoimenpiteitä tai -päätöksiä. Kun toimivaltaiset viranomaiset julkistavat tietoja yleisistä kriteereistä ja menetelmistä, ne eivät saa paljastaa tiettyihin laitoksiin, joko yksittäisiin laitoksiin tai laitosryhmiin, kohdistettuja valvontatoimenpiteitä.


OSA 6

Vapautuksia koskevat tiedot  (29) (vuosi XXXX)

 

Vapautus asetuksen (EU) N:o 575/2013 toisessa, kolmannessa, neljännessä, viidennessä, seitsemännessä ja kahdeksannessa osassa asetettujen vakavaraisuusvaatimusten soveltamisesta yksittäiseen laitokseen

 

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 säännös

7 artiklan 1 ja 2 kohta

(tytäryrityksiä koskevat vapautukset) (30)

7 artiklan 3 kohta

(emoyrityksiä koskevat vapautukset)

010

Myönnettyjä vapautuksia yhteensä

[Arvo]

[Arvo]

011

Sellaisille emoyrityksille myönnettyjen vapautusten määrä, joilla on kolmansiin maihin sijoittautuneita tytäryrityksiä tai omistusyhteyksiä tällaisiin tytäryrityksiin

N/A

[Arvo]

012

Kolmansiin maihin sijoittautuneiden tytäryrityksisä pidetyt konsolidoidut omat varat yhteensä (miljoonina euroina)

N/A

[Arvo]

013

Prosenttiosuus kolmansiin maihin sijoittautuneissa tytäryrityksissä pidetyistä konsolidoiduista omista varoista (prosentteina)

N/A

[Arvo]

014

Prosenttiosuus kolmansiin maihin sijoittautuneisiin tytäryrityksiin allokoiduista konsolidoiduista omien varojen vaatimuksista (prosentteina)

N/A

[Arvo]

 

Emoyrityksille myönnetty lupa sisällyttää tytäryritykset asetuksen (EU) N:o 575/2013 toisessa, kolmannessa, neljännessä, viidennessä ja kahdeksannessa osassa säädettyjen vakavaraisuusvaatimustensa laskentaan

 

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 säännös

9 artiklan 1 kohta

(Yksilöllinen konsolidointimenetelmä)

015

Myönnettyjä lupia yhteensä

[Arvo]

016

Niiden lupien määrä, joilla emoyritysten sallitaan sisällyttää kolmansiin maihin sijoittautuneet tytäryritykset vaatimuksensa laskentaan

[Arvo]

017

Kolmansiin maihin sijoittautuneiden tytäryrityksisä pidetyt konsolidoidut omat varat yhteensä (miljoonina euroina)

[Arvo]

018

Prosenttiosuus kolmansiin maihin sijoittautuneissa tytäryrityksissä pidetyistä konsolidoiduista omista varoista (prosentteina)

[Arvo]

019

Prosenttiosuus kolmansiin maihin sijoittautuneisiin tytäryrityksiin allokoiduista konsolidoiduista omien varojen vaatimuksista (prosentteina)

[Arvo]

 

Vapautus asetuksen (EU) N:o 575/2013 kuudennessa osassa asetettujen maksuvalmiusvaatimusten soveltamisesta yksittäiseen laitokseen

 

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 säännös

8 artikla

(Tytäryrityksiä koskevat vapautukset, jotka liittyvät maksuvalmiuteen)

020

Myönnettyjä vapautuksia yhteensä

[Arvo]

021

8 artiklan 2 kohdan nojalla myönnettyjen vapautusten määrä, kun kaikille samaan maksuvalmiusalaryhmään kuuluville laitoksille on myönnetty toimilupa samassa jäsenvaltiossa

[Arvo]

022

8 artiklan 1 kohdan nojalla myönnettyjen vapautusten määrä, kun kaikille samaan maksuvalmiusalaryhmään kuuluville laitoksille on myönnetty toimilupa monessa jäsenvaltiossa

[Arvo]

023

Samaan laitosten suojajärjestelmään kuuluville laitoksille 8 artiklan 3 kohdan nojalla myönnettyjen vapautusten määrä

[Arvo]

 

Vapautus asetuksen (EU) N:o 575/2013 toisessa, kolmannessa, neljännessä, viidennessä, kuudennessa, seitsemännessä ja kahdeksannessa osassa asetettujen vakavaraisuusvaatimusten soveltamisesta yksittäiseen laitokseen

 

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 säännös

10 artikla

(Pysyvästi keskuslaitokseen liittyneet luottolaitokset)

024

Myönnettyjä vapautuksia yhteensä

[Arvo]

025

Pysyvästi keskuslaitokseen liittyneille luottolaitoksille myönnettyjen vapautusten määrä

[Arvo]

026

Keskuslaitoksille myönnettyjen vapautusten määrä

[Arvo]


(1)  Varat yhteensä -luku on maan kaikkien varojen arvo toimivaltaisten kansallisten viranomaisten tapauksessa, ainoastaan riveillä 020 ja 030, ja EKP:n tapauksessa merkittävien laitosten kaikkien varojen arvo koko yhteisen valvontamekanismin osalta.

(2)  BKT markkinahintaan; ehdotettu lähde – Eurostat/EKP.

(3)  Ei sisällä ETA-maita.

(4)  Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määriteltyjen sivuliikkeiden lukumäärä. Jos luottolaitos on perustanut samaan maahan useita liiketoimipaikkoja ja sen oma pääkonttori on kolmannessa maassa, kaikki nämä liiketoimipaikat lasketaan yhdeksi sivuliikkeeksi.

(5)  Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 16 alakohdassa määriteltyjen sivuliikkeiden lukumäärä. Tytäryrityksen tytäryritys katsotaan kyseisten yritysten johdossa olevan emoyrityksen tytäryritykseksi.

(6)  Vakavaraisuusasetuksen 50 artiklassa määritelty ydinpääoma (CET1) suhteessa vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 118 alakohdassa ja 72 artiklassa määriteltyihin omiin varoihin ilmaistuna prosenttiosuutena (%).

(7)  Vakavaraisuusasetuksen 61 artiklassa määritelty ensisijainen lisäpääoma (AT1) suhteessa vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 118 alakohdassa ja 72 artiklassa määriteltyihin omiin varoihin ilmaistuna prosenttiosuutena (%).

(8)  Vakavaraisuusasetuksen 71 artiklassa määritelty toissijainen pääoma (T2) suhteessa vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 118 alakohdassa ja 72 artiklassa määriteltyihin omiin varoihin ilmaistuna prosenttiosuutena (%).

(9)  8 prosenttia vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdassa ja 95, 96 ja 98 artiklassa määritellystä kokonaisriskin määrästä.

(10)  Omat varat suhteessa vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 2 kohdan c alakohdassa määriteltyyn kokonaisriskin määrään ilmaistuna prosenttiosuutena (%).

(11)  Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan a ja f alakohdassa määriteltyjen luottoriskin omien varojen vaatimusten suhdetta saman asetuksen 92 artiklan 3 kohdassa ja 95, 96 ja 98 artiklassa määriteltyihin yhteenlaskettuihin omiin varoihin.

(12)  Jos laitos käyttää useampaa kuin yhtä menetelmää, se on otettava huomioon kussakin näistä menetelmistä. Kolmen menetelmän osalta ilmoitettujen prosenttiosuuksien summa voi näin ollen olla yli 100 prosenttia.

(13)  Niissä poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa laitos käyttää useampaa kuin yhtä menetelmää, se on otettava huomioon kussakin näistä menetelmistä. Ilmoitettujen prosenttiosuuksien summa voi näin ollen olla yli 100 prosenttia.

(14)  Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan a ja f alakohdassa määriteltyjen luottoriskin omien varojen vaatimusten suhdetta saman asetuksen 92 artiklan 3 kohdassa ja 95, 96 ja 98 artiklassa määriteltyihin yhteenlaskettuihin omiin varoihin.

(15)  Tässä tarkoitetaan niiden sijoituspalveluyritysten omien varojen vaatimusten prosenttiosuutta, jotka soveltavat standardimenetelmää vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan a alakohdassa ja IRB-menetelmää saman artiklan f alakohdassa määriteltyjen luottoriskin kokonaisvaatimusten osalta.

(16)  Arvioitujen tappioiden määrä on ilmoitettava raportoinnin viitepäivältä.

(17)  Vakavaraisuusasetuksen 101 artiklan 1 kohdan c ja f alakohdan määritelmän mukaisesti; markkina-arvo ja kiinnitysluottoarvo 4 artiklan 1 kohdan 74 ja 76 alakohdan mukaisesti; ainoastaan siltä vastuun osalta, jolla on täysimääräinen kiinteistövakuus vakavaraisuusasetuksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(18)  Vakavaraisuusasetuksen 101 artiklan 1 kohdan a ja f alakohdan määritelmän mukaisesti; markkina-arvo ja kiinnitysluottoarvo 4 artiklan 1 kohdan 74 ja 76 alakohdan mukaisesti.

(19)  Kun vakuuden arvo on laskettu kiinnitysluottoarvona.

(20)  Vakavaraisuusasetuksen 101 artiklan 1 kohdan b ja e alakohdan määritelmän mukaisesti; markkina-arvo ja kiinnitysluottoarvo 4 artiklan 1 kohdan 74 ja 76 alakohdan mukaisesti.

(21)  Lomakkeen on sisällettävä tiedot kaikista laitoksista eikä ainoastaan niistä, joilla on markkinariskipositioita.

(22)  Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan b alakohdan i alakohdassa ja c alakohdan i ja iii alakohdassa ja 92 artiklan 4 kohdan b alakohdassa määritellyn positio-, valuuttakurssi- ja hyödykeriskien kokonaismäärän suhde vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdassa ja 95, 96 ja 98 artiklassa määriteltyyn kokonaisriskin määrään (prosentteina).

(23)  Jos laitos käyttää useampaa kuin yhtä menetelmää, se on otettava huomioon kussakin näistä menetelmistä. Näin ollen ilmoitettujen prosenttiosuuksien summa voi olla yli 100 prosenttia, mutta myös alle 100 prosenttia, koska yhteisöjen, joiden kaupankäyntisalkut ovat pieniä, ei ole pakko määrittää markkinariskiä.

(24)  Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdassa määritellyn operatiivisen kokonaisriskin määrän suhdetta vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdassa ja 95, 96 ja 98 artiklassa määriteltyyn kokonaisriskin määrään (prosentteina).

(25)  Jos laitos käyttää useampaa kuin yhtä menetelmää, se on otettava huomioon kussakin näistä menetelmistä. Näin ollen ilmoitettujen prosenttiosuuksien summa voi olla yli 100 prosenttia, mutta myös alle 100 prosenttia, koska joidenkin sijoituspalveluyritysten ei ole pakko laskea operatiivisen riskin pääomavaatimusta.

(26)  Ainoastaan sellaisten yhteisöjen osalta, jotka käyttävät AMA-menetelmää tai TSA/ASA-menetelmää; kaikkien liiketoiminta-alueiden kokonaistappion määrän suhde TSA/ASA-menetelmän ja AMA-menetelmän piiriin kuuluvan pankkitoiminnan relevantin indikaattorin summaan viime vuonna (prosentteina).

(27)  Tiedot on ilmoitettava päätöksen tekopäivän perusteella.

Koska kansallisissa säännöksissä ja valvontakäytännöissä ja -tavoissa on eroja toimivaltaisten viranomaisten välillä, eri lainkäyttöalueita ei välttämättä voida verrata toisiinsa taulukossa esitettyjen lukujen perusteella. Mahdolliset päätelmät, joissa näitä eroja ei oteta tarkoin huomioon, voivat olla harhaanjohtavia.

(28)  Toimivaltaisten viranomaisten määräämät hallinnolliset seuraamukset. Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava kaikki hallinnolliset seuraamukset, joihin ei ole mahdollista hakea muutosta niiden lainkäyttöalueella tietojen ilmoittamisen viitepäivään mennessä. Niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, joissa on sallittua julkistaa muutoksenhaun kohteena olevat hallinnolliset seuraamukset, on ilmoitettava nämä hallinnolliset seuraamukset, paitsi jos hallinnollinen seuraamus peruutetaan muutoksenhaun johdosta.

(29)  Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava vapautuskäytännöistä tiedot, jotka perustuvat toimivaltaisen viranomaisen myöntämien edelleen voimassa olevien vapautusten kokonaismäärään. Ilmoitettavat tiedot on rajattava niihin yhteisöihin, joille on myönnetty vapautus. Jos tietoja ei ole saatavilla, eli ne eivät sisälly säännölliseen raportointiin, kohtaan on merkittävä ”N/A”.

(30)  Vapautusten laskemisen perustana on käytettävä niiden laitosten lukumäärää, joille on myönnetty vapautus.


Top