Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0840

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/840, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2019, delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Kanadasta peräisin olevan viinin tuonnista ja vähittäiskauppiaiden vapauttamisesta saapuvien ja lähtevien erien rekisterin pitämisestä

C/2019/1866

OJ L 138, 24.5.2019, p. 74–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/840/oj

24.5.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 138/74


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/840,

annettu 12 päivänä maaliskuuta 2019,

delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Kanadasta peräisin olevan viinin tuonnista ja vähittäiskauppiaiden vapauttamisesta saapuvien ja lähtevien erien rekisterin pitämisestä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 89 artiklan a alakohdan ja 147 artiklan 3 kohdan d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2018/273 (2) vahvistetaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevat säännöt siltä osin kuin on kyse unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettavien viinialan tuotteiden tuontiin tarvittavista saateasiakirjoista.

(2)

Kanadasta peräisin olevien viinien tuonnista tehdyn Euroopan unionin ja Kanadan välisen sopimuksen (3), jäljempänä ’sopimus’, 23 artiklassa säädetään, että Kanadasta peräisin olevaa viiniä, jonka valmistusta jokin sopimuksen liitteessä VI olevassa luettelossa mainituista toimivaltaisista viranomaisista on valvonut ja tarkkaillut, saa tuoda unionin lainsäädännössä vahvistettua yksinkertaistettua todistamismenettelyä noudattaen. Delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 26 artiklan mukaan kolmannen maan viinintuottaja voi laatia ja allekirjoittaa todistusasiakirjan, jos tuottaja on saanut siihen asianomaisen kolmannen maan toimivaltaiselta viranomaiselta erikseen hyväksynnän ja on kyseisen viranomaisen valvonnan alainen. Sopimuksen 23 artiklan täytäntöönpanoa varten delegoitua asetusta (EU) 2018/273 olisi muutettava siten, että siihen sisällytetään säännös, jolla sallitaan kyseisen asetuksen 26 artiklassa vahvistetun yksinkertaistetun menettelyn soveltaminen Kanadasta peräisin olevien viinien unioniin tuontiin.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 147 artiklan 2 kohdan mukaan luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, joilla on ammattinsa harjoittamista varten hallussaan viinialan tuotteita, on pidettävä kirjaa edellä mainittujen tuotteiden saapuvista ja lähtevistä eristä. Delegoidussa asetuksessa (EU) 2018/273 säädetään poikkeuksista, joita sovelletaan tähän velvollisuuteen tiettyjen toimijaluokkien osalta. Edellä mainittujen poikkeuksien tarkoitus on vapauttaa toimijat, jotka myyvät tai pitävät hallussaan pieniä eriä viinialan tuotteita, kohtuuttomasta hallinnollisesta rasituksesta. Poikkeuksia ei kuitenkaan sovelleta vähittäiskauppiaisiin, joiden liiketoimintaan lähtökohtaisesti kuuluu pienten viini- ja puristemehuerien myynti.

(4)

Komission asetuksessa (EY) N:o 436/2009 (4), joka kumottiin delegoidulla asetuksella (EU) 2018/273, vähittäiskauppiaat vapautettiin velvollisuudesta pitää saapuvien ja lähtevien erien rekisteriä. Velvollisuudesta pitää saapuvien ja lähtevien erien rekisteriä aiheutuu vähittäiskauppiaille merkittävää hallinnollista rasitusta, eikä vähittäiskauppiaisiin sovellettavien poikkeuksien paneminen jälleen täytäntöön estä viinialan tuotteiden jäljitettävyyden pitämistä riittävällä tasolla. Näin ollen on aiheellista muuttaa delegoitua asetusta (EU) 2018/273 siten, että vähittäiskauppiaat vapautetaan velvollisuudesta pitää saapuvien ja lähtevien erien rekisteriä.

(5)

Koska tällä asetuksella pannaan uudelleen täytäntöön aiemmin asetuksessa (EY) N:o 436/2009 myönnetty poikkeus, olisi vältettävä sitä, että vähittäiskauppiaiden on pidettävä saapuvien ja lähtevien erien rekisteriä delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 voimaantulon ja tämän asetuksen voimaantulon välisenä aikana. Näin ollen ja oikeusvarmuuden takaamiseksi poikkeusta olisi sovellettava takautuvasti delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 voimaantulosta alkaen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan delegoitu asetus (EU) 2018/273 seuraavasti:

1)

Lisätään 28 artiklan 1 kohtaan c alakohta seuraavasti:

”c)

vähittäiskauppiaat.”.

2)

Korvataan liitteessä VII olevan IV osan B jakso seuraavasti:

”B.

26 artiklassa tarkoitettu kolmansien maiden luettelo:

Australia

Kanada

Chile

Amerikan Yhdysvallat.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetuksen 1 artiklan 1 kohtaa sovelletaan 3 päivästä maaliskuuta 2018 alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2018/273, annettu 11 päivänä joulukuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä viini-istutusten lupajärjestelmän, viinitilarekisterin, saateasiakirjojen ja todistusten, saapuvien ja lähtevien erien rekisterin, pakollisten ilmoitusten sekä tiedoksiantojen ja tiedoksiannettujen tietojen julkistamisen osalta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä asianomaisten tarkastusten ja seuraamusten osalta, komission asetusten (EY) N:o 555/2008, (EY) N:o 606/2009 ja (EY) N:o 607/2009 muuttamisesta sekä komission asetuksen (EY) N:o 436/2009 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/560 kumoamisesta (EUVL L 58, 28.2.2018, s. 1).

(3)  Euroopan yhteisön ja Kanadan välinen viinien ja väkevien alkoholijuomien kauppaa koskeva sopimus, jäljempänä ’vuoden 2003 sopimus viineistä ja väkevistä alkoholijuomista’, sellaisena kuin se on muutettuna sekä Kanadan ja Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden väliseen laaja-alaiseen talous- ja kauppasopimukseen sisällytettynä (EUVL L 11, 14.1.2017, s. 23).

(4)  Komission asetus (EY) N:o 436/2009, annettu 26 päivänä toukokuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinitilarekisterin, markkinoiden seurantaan liittyvien pakollisten ilmoitusten ja tiedonkeruun, tuotteiden kuljetuksen mukana seuraavien asiakirjojen sekä viinialalla pidettävien rekisterien osalta (EUVL L 128, 27.5.2009, s. 15).


Top