EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0829

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/829, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2019, kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 täydentämisestä antamalla jäsenvaltioille lupa säätää väliaikaisista poikkeuksista virallista testausta, tieteellisiä tai koulutustarkoituksia, kokeita, lajikevalintaa tai jalostusta varten

C/2019/1922

EUVL L 137, 23.5.2019, p. 15–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/829/oj

23.5.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 137/15


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/829,

annettu 14 päivänä maaliskuuta 2019,

kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 täydentämisestä antamalla jäsenvaltioille lupa säätää väliaikaisista poikkeuksista virallista testausta, tieteellisiä tai koulutustarkoituksia, kokeita, lajikevalintaa tai jalostusta varten

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta 26 päivänä lokakuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 5 kohdan ja 48 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltiot voivat asetuksen (EU) 2016/2031 mukaisesti hakemuksesta antaa tilapäisen luvan unionikaranteenituhoojien ja tuhoojien, joihin sovelletaan kyseisen asetuksen 30 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä, tuomiseen alueelleen, niiden siirtämiseen ja pitoon sekä lisäykseen alueellaan virallista testausta, tieteellisiä tai koulutustarkoituksia taikka kokeita, lajikevalintaa tai jalostusta varten. Lisäksi jäsenvaltiot voivat hakemuksesta sallia tilapäisesti viralliseen testaukseen, tieteellisiin tai koulutustarkoituksiin, kokeisiin, lajikevalintaan tai jalostukseen käytettävien kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuomisen alueelleen ja siirtämisen alueellaan.

(2)

Asetusta (EU) 2016/2031 on tarpeen täydentää hyväksymällä säännöt jäsenvaltioiden ja komission välisestä tietojenvaihdosta, joka koskee tuhoojien, kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuomista unionin alueelle tai siirtämistä unionin alueella, asianomaisten lupien myöntämistä koskevista menettelyistä ja edellytyksistä sekä säännösten noudattamisen valvontaa koskevista vaatimuksista ja säännösten noudattamisen laiminlyönnin seurauksena toteutettavista toimista.

(3)

Sen varmistamiseksi, että täsmennettyihin toimiin liittyvä kasvinterveysriski poistetaan tai alennetaan hyväksyttävälle tasolle, luvan myöntämiseen minkä tahansa täsmennetyn aineksen tuomiselle unionin alueelle ja siirtämiseen unionin alueella olisi sovellettava tiettyjä edellytyksiä, joilla varmistetaan kaikki tarvittavat tiedot sisältävän asianmukaisen hakemuksen toimittaminen, täsmennettyjen toimien luonteen ja tavoitteiden tarkastelu, vahvistus siitä, että täsmennetyt toimet toteutetaan karanteeniasemilla tai eristystiloissa, sekä saastuneen materiaalin tuhoaminen ja turvallinen poistaminen.

(4)

Kyseisen täsmennetyn aineksen seurannan ja jäljitettävyyden varmistamiseksi ja siihen mahdollisesti liittyvän kasvinterveysriskin käsittelemiseksi välittömästi on aiheellista, että sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa hyväksytty täsmennetty toimi on määrä toteuttaa, antaa luvan myöntämisen jälkeen hyväksymistodistuksen, jonka olisi aina seurattava kyseisen täsmennetyn aineksen mukana.

(5)

Hyväksymistodistuksen muodon olisi vastattava komission direktiivin 2008/61/EY (2) liitteessä II esitettyä mallia, koska sitä on kokemusten mukaan käytetty tehokkaasti ja johdonmukaisesti.

(6)

Useasti unionin alueelle tuotavan ja unionin alueella siirrettävän, täsmennettyihin toimiin liittyvän täsmennetyn aineksen kanssa olisi käytettävä yhtä hyväksymistodistusta erityisedellytysten mukaisesti, jotta unionin alueelle tuomiselle ja siellä tapahtuvalle siirtämiselle voidaan varmistaa oikeasuhteinen ja tehokas kehys.

(7)

Virallista testausta suoritetaan useammin kuin muita täsmennettyjä toimia. Sen vuoksi olisi tehokkaampaa sallia virallista testausta varten joustavampi kehys kuin muihin täsmennettyihin toimiin.

(8)

Olisi vahvistettava säännöt toimista, jotka toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava tapauksissa, joissa tämän asetuksen säännöksiä ei noudateta, jotta korjaavat toimet voidaan toteuttaa mahdollisimman pian. Näihin toimiin olisi kuuluttava täsmennetyistä toimista vastaavan henkilön velvollisuudet.

(9)

Direktiivi 2008/61/EY olisi kumottava oikeusvarmuuden ja selkeyden vuoksi.

(10)

Tätä asetusta olisi sovellettava rajoittamatta virallista valvontaa koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (3) (virallista valvontaa koskeva asetus) 48 artiklan nojalla hyväksyttyjä sääntöjä, jotka koskevat virallisesta valvonnasta rajatarkastusasemilla vapautettuja tavaroita.

(11)

Jotta sallitut toimet voidaan lopettaa joustavasti, on aiheellista jatkaa kyseisten toimien hyväksyntien voimassaoloa tietyn ajan.

(12)

Oikeusvarmuuden vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava samasta päivästä kuin asetusta (EU) 2016/2031,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan edellytykset poikkeuksen myöntämiselle asetuksen (EU) 2016/2031 tietyistä säännöksistä, joiden mukaisesti tämän asetuksen 2 artiklassa määriteltyjä täsmennettyjä tuhoojia, kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita voidaan tuoda unionin alueelle tai siellä oleville suoja-alueille tai siirtää, pitää, lisätä tai käyttää unionin alueella tai siellä olevilla suoja-alueilla virallista testausta, tieteellisiä tai koulutustarkoituksia taikka kokeita, lajikevalintaa tai jalostusta varten. Tässä asetuksessa säädetään erityisesti poikkeuksista asetuksen (EU) 2016/2031 seuraavista säännöksistä:

a)

5 artiklan 1 kohta, jossa kielletään unionikaranteenituhoojien tuominen unionin alueelle ja niiden siirtäminen, pitäminen, lisääminen ja luovuttaminen unionin alueella;

b)

30 artiklan 1 kohta, joka koskee sellaisiin tuhoojiin sovellettavia unionin toimenpiteitä, jotka eivät sisälly unionikaranteenituhoojien luetteloon mutta jotka saattavat täyttää kyseiseen luetteloon sisällyttämisen edellytykset;

c)

32 artiklan 2 kohta, jossa kielletään suoja-aluekaranteenituhoojien tuominen unionin alueella oleville suoja-alueille ja niiden siirtäminen, pitäminen, lisääminen ja luovuttaminen unionin alueella olevilla suoja-alueilla;

d)

40 artiklan 1 kohta, jossa kielletään tiettyjen kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden tuominen unionin alueelle joko kaikista tai tietyistä kolmansista maista tai kolmansien maiden tietyiltä alueilta;

e)

41 artiklan 1 kohta, joka koskee erityisiä ja vastaavia vaatimuksia, joiden täyttyessä tiettyjä kolmansista maista peräisin olevia kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita voidaan tuoda unionin alueelle tai siirtää unionin alueella;

f)

42 artiklan 2 kohta, jossa kielletään tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien vakavan riskin kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden tuominen unionin alueelle;

g)

49 artiklan 1 kohta, joka koskee väliaikaisia toimenpiteitä, jotka koskevat kolmansista maista tulevien kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuomista unionin alueelle ja siirtämistä unionin alueella;

h)

53 artiklan 1 kohta, jossa kielletään kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden, jotka ovat peräisin kolmansista maista tai unionin alueelta, tuominen unionin alueella oleville suoja-alueille;

i)

54 artiklan 1 kohta, joka koskee erityisiä vaatimuksia, joiden täyttyessä kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita voidaan tuoda unionin alueella oleville suoja-alueille.

Tässä asetuksessa vahvistetaan erityisesti

a)

säännöt, jotka koskevat jäsenvaltioiden ja komission välistä tietojen vaihtoa, joka koskee täsmennettyjen tuhoojien tai kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuomista unionin alueelle tai siellä oleville suoja-alueille tai niiden siirtämistä, pitämistä, lisäämistä tai käyttöä unionin alueella tai siellä olevilla suoja-alueilla;

b)

menettely ja edellytykset, joiden mukaisesti jäsenvaltiot myöntävät väliaikaisen luvan täsmennettyjen toimien toteuttamiseen;

c)

säännösten noudattamisen valvontaa koskevat säännöt sekä toimet, joihin on ryhdyttävä, jos säännöksiä ei noudateta.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

’täsmennetyllä tuhoojalla’ jotakin seuraavista:

i)

asetuksen (EU) 2016/2031 5 artiklan nojalla luetellut unionikaranteenituhoojat,

ii)

tuhoojat, joihin sovelletaan kyseisen asetuksen 30 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä,

iii)

kyseisen asetuksen 32 artiklan 3 kohdan nojalla luetellut suoja-aluekaranteenituhoojat;

b)

’kasveilla, kasvituotteilla tai muilla tavaroilla’ kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita, joihin sovelletaan asetuksen (EU) 2016/2031 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksyttyjä toimenpiteitä ja joista on laadittu luettelo kyseisen asetuksen 40 artiklan 2 ja 3 kohdan, 41 artiklan 2 ja 3 kohdan, 42 artiklan 2 ja 3 kohdan, 49 artiklan 1 kohdan, 53 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 54 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti;

c)

’täsmennetyllä aineksella’ täsmennettyjä tuhoojia, kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita, jotka edellyttävät tässä asetuksessa tarkoitettua lupaa;

d)

’täsmennetyillä toimilla’ henkilöiden, mukaan luettuina toimivaltaiset viranomaiset, tiede- ja tutkimuslaitokset ja ammattimaiset toimijat, toteuttamia viralliseen testaukseen, tieteellisiin tai koulutustarkoituksiin, kokeisiin, lajikevalintaan tai jalostukseen liittyviä toimia, joihin liittyy jonkin täsmennetyn aineksen tuominen unionin alueelle tai siellä olevalle suoja-alueelle tai siirtäminen, pito, lisäys tai käyttö unionin alueella tai siellä olevalla suoja-alueella.

3 artikla

Tietojen vaihtaminen jäsenvaltioiden ja komission välillä

1.   Jäsenvaltioiden on tehtävä hallinnollista yhteistyötä, kun on kyse jäsenvaltioiden ja komission välisestä tietojen vaihdosta, joka koskee täsmennetyn aineksen tuomista unionin alueelle tai siellä oleville suoja-alueille tai siirtämistä, pitoa, lisäystä tai käyttöä unionin alueella tai siellä olevilla suoja-alueilla.

2.   Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi jäsenvaltioiden on lähetettävä ennen kunkin vuoden maaliskuun 31 päivää komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikki seuraavat tiedot:

a)

luettelo, joka sisältää tiedot tämän asetuksen nojalla luvan saaneen täsmennetyn aineksen tyypeistä ja määristä, jotka on tuotu unioniin tai siirretty unionin alueella edeltävän kalenterivuoden aikana;

b)

kertomus sellaisten täsmennettyjen tuhoojien esiintymisestä, joille ei ole myönnetty lupaa tämän asetuksen nojalla, ja muista tuhoojista, joita toimivaltainen viranomainen pitää unioniin kohdistuvana riskinä ja jotka havaitaan täsmennettyjen toimien aikana;

c)

havaittujen säännöstenvastaisuuksien seurauksena toteutetut toimenpiteet;

d)

luettelo tämän asetuksen soveltamiseksi käytettävistä karanteeniasemista ja eristystiloista.

3.   Tämän asetuksen 5 artiklan nojalla luvan saanut täsmennetyn aineksen tuominen unioniin ja siirtäminen siellä täsmennettyjen toimien toteuttamista varten on kirjattava yhdessä asianomaisen luvan kanssa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 131 artiklassa tarkoitettuun sähköiseen virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmään (IMSOC).

4 artikla

Soveltaminen

Toimivaltaisille viranomaisille on toimitettava hakemus ennen täsmennetyn aineksen tuomista unionin alueelle tai siirtämistä, pitoa, lisäystä ja käyttöä unionin alueella tapauksen mukaan asetuksen (EU) 2016/2031 8 artiklan 1 kohdan tai 48 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Hakemuksen sisällön on oltava tämän asetuksen liitteessä I vahvistettujen vaatimusten mukainen.

5 artikla

Luvan myöntämisen edellytykset

Jäsenvaltiot voivat myöntää luvan täsmennetyn aineksen tuomiseen unionin alueelle tai sen siirtämiseen, pitoon, lisäykseen ja käyttöön unionin alueella tapauksen mukaan asetuksen (EU) 2016/2031 8 artiklan 1 kohdan tai 48 artiklan 1 kohdan mukaisesti rajoitetuksi ajanjaksoksi ja ainoastaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

hakemuksen on todettu olevan tämän asetuksen 4 artiklan mukainen;

b)

toimivaltainen viranomainen on tutkinut hakemuksessa ehdotettujen täsmennettyjen toimien luonteen ja tavoitteet ja todennut ne tämän asetuksen 2 artiklassa säädetyn täsmennettyjen toimien määritelmän mukaisiksi;

c)

täsmennettyjen toimien toteuttamisen on vahvistettu tapahtuvan karanteeniasemilla tai eristystiloissa, jotka on mainittu hakemuksessa ja jotka toimivaltainen viranomainen on nimennyt asetuksen (EU) 2016/2031 60 ja 61 artiklan mukaisesti;

d)

on varmistettu, että kun kyseinen luvan saanut täsmennetty toimi on saatettu päätökseen, täsmennetty aines tuhotaan ja poistetaan turvallisesti tai varastoidaan asianmukaisissa olosuhteissa jatkokäyttöä varten asetuksen (EU) 2016/2031 64 artiklan mukaisesti.

6 artikla

Luvan myöntämisen jälkeen annettava hyväksymistodistus

1.   Edellä 5 artiklassa tarkoitetun luvan myöntämisen jälkeen sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, jossa hyväksytty täsmennetty toimi on määrä toteuttaa, on annettava hyväksymistodistus. Tämän hyväksymistodistuksen on aina seurattava täsmennetyn aineksen mukana.

2.   Kun kyseessä on unionin alueelta peräisin oleva täsmennetty aines, hyväksymistodistuksen on oltava liitteessä II olevassa A osassa esitetyn mallin mukainen. Alkuperäjäsenvaltion on vahvistettava hyväksymistodistus asianomaisen täsmennetyn aineksen karanteeni- tai eristysvaatimusten mukaista siirtämistä varten.

3.   Kun kyseessä on kolmansista maista peräisin oleva täsmennetty aines, hyväksymistodistuksen on oltava liitteessä II olevassa B osassa esitetyn mallin mukainen. Alkuperämaana olevan kolmannen maan on vahvistettava hyväksymistodistus asianomaisen täsmennetyn aineksen karanteeni- tai eristysvaatimusten mukaista tuomista varten.

4.   Kun kyseessä on useasti unionin alueelle tuotava tai useasti unionin sisällä siirrettävä täsmennetyn aineksen tietty tyyppi, toimivaltainen viranomainen voi antaa ensimmäisen lähetyksen yhteydessä yhden hyväksymistodistuksen, joka kattaa kaikki kyseiset tuomiset unionin alueelle tai siirtämiset unionin alueella, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

tuominen unionin alueelle tai siirtäminen unionin alueella tapahtuu useita kertoja vuodessa;

b)

täsmennetty aines pakataan aina samalla tavalla;

c)

täsmennetty aines on peräisin samalta toimittajalta ja toimitetaan samalle henkilölle, joka vastaa hyväksytyistä toimista.

Toimivaltaisen viranomaisen on selvästi ilmaistava liitteessä II olevassa A ja B osassa esitetyn mallin kohdassa 10, että hyväksymistodistus kattaa kyseisen täsmennetyn aineksen useita tuomisia unionin alueelle tai siirtämisiä unionin alueella. Hyväksymistodistus on voimassa enintään vuoden ajan sen antamisesta.

7 artikla

Virallista testausta koskevat erityissäännökset

Poiketen siitä, mitä 4, 5 ja 6 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden on myönnettävä lupa viralliseen testaukseen, jonka suorittaa toimivaltainen viranomainen tai tämän virallisessa valvonnassa oleva ammattimainen toimija, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

hyväksytyistä toimista vastaava henkilö on ilmoittanut toimivaltaiselle viranomaiselle virallisesta testauksesta ennen sen suorittamista;

b)

kyseinen ilmoitus sisältää tiedot virallisen testauksen luonteesta ja tavoitteista;

c)

ilmoitus sisältää vahvistuksen siitä, että virallinen testaus suoritetaan 5 artiklan c alakohdassa tarkoitetuilla karanteeniasemilla tai kyseisessä alakohdassa tarkoitetuissa eristystiloissa;

d)

virallinen testaus suoritetaan siten, että täsmennettyjä tuhoojia ei leviä täsmennetyn aineksen käsittelyn ja kuljetuksen aikana ennen virallista testausta, sen aikana tai sen jälkeen.

8 artikla

Säännösten noudattamista koskevat yleiset säännökset

Toimivaltaisen viranomaisen on seurattava täsmennettyjä toimia varmistaakseen, että kaikki seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a)

toimista vastuussa oleva henkilö ilmoittaa välittömästi toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista täsmennetyn aineksen saastunnoista, joiden aiheuttajia ovat sellaiset täsmennetyt tuhoojat, joille ei ole myönnetty lupaa tämän asetuksen nojalla, tai muut tuhoojat, joita toimivaltainen viranomainen pitää unioniin kohdistuvana riskinä ja jotka on havaittu täsmennettyjen toimien aikana. Jos aines on täsmennetty tuhooja, seurannan on kohdistuttava siihen, onko sen saastunta peräisin muista täsmennetyistä tuhoojista, joille ei ole myönnetty lupaa tämän asetuksen nojalla, tai muista tuhoojista, joita toimivaltainen viranomainen pitää unioniin kohdistuvana riskinä ja jotka on havaittu täsmennettyjen toimien aikana;

b)

toimista vastuussa oleva henkilö ilmoittaa välittömästi toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista tapauksista, jotka johtavat tai todennäköisesti johtavat a alakohdassa tarkoitettujen tuhoojien karkaamiseen ympäristöön.

9 artikla

Havaittujen säännöstenvastaisuuksien seurauksena toteutetut toimet

1.   Toimivaltainen viranomainen voi vaatia, että toimista vastaava henkilö toteuttaa korjaavia toimia tämän asetuksen säännösten noudattamisen varmistamiseksi joko välittömästi tai määrätyn ajan kuluessa.

2.   Jos toimivaltainen viranomainen toteaa, että toimista vastaava henkilö ei noudata tämän asetuksen säännöksiä, viranomaisen on viipymättä toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseisten säännösten noudattamatta jättäminen ei jatku. Kyseisiin toimenpiteisiin voi kuulua 5 artiklassa tarkoitetun luvan peruuttaminen tai sen voimassaolon väliaikainen keskeyttäminen.

3.   Jos toimivaltainen viranomainen on toteuttanut 2 kohdan mukaisesti muita toimenpiteitä kuin luvan peruuttamisen ja tämän asetuksen säännösten noudattamatta jättäminen jatkuu, kyseisen viranomaisen on viipymättä peruutettava lupa.

10 artikla

Direktiivin 2008/61/EY kumoaminen ja sen nojalla hyväksyttyihin toimiin sovellettava siirtymäaika

Kumotaan direktiivi 2008/61/EY.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

Toimille kyseisen direktiivin 2 artiklan nojalla myönnettyjen hyväksyntien voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2020.

11 artikla

Voimaantulo ja soveltamispäivä

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä maaliskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Komission direktiivi 2008/61/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, edellytyksistä, joilla neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteissä I–V lueteltuja tiettyjä haitallisia organismeja, kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita saa tuoda yhteisöön tai sen tietyille suojelluille alueille taikka siirtää yhteisössä tai sen tietyillä suojelluilla alueilla kokeellisia tai tieteellisiä tarkoituksia tai lajikevalintatyötä varten (EUVL L 158, 18.6.2008, s. 41).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) (EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1).


LIITE I

1.   

Asetuksen 4 artiklassa tarkoitettuun hakemukseen on sisällytettävä vähintään seuraavat tiedot tapauksen mukaan:

a)

hakijan ja täsmennetystä toimesta vastaavan yhden tai useamman henkilön (jos ei ole sama) nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä näiden henkilöiden tieteellinen ja tekninen pätevyys täsmennettyjä toimia varten;

b)

täsmennetyn aineksen tyyppi, tieteellinen nimi tai nimi sekä tarvittaessa julkaistut viitteet, mukaan lukien tiedot mahdollisista vektoreista;

c)

täsmennetyn aineksen määrä, lähetysten lukumäärä ja useiden lähetysten tapauksessa määrä lähetystä kohti, perusteltuina asianomaisen täsmennetyn toimen tarkoituksen ja karanteeniaseman tai eristystilan kapasiteetin mukaisesti;

d)

täsmennetyn aineksen alkuperäpaikka, mukaan lukien sen lähettäjän ja toimittajan nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä asianmukaiset asiakirjatodisteet, jos täsmennetty aines on määrä tuoda kolmannesta maasta;

e)

täsmennetyn toimen kesto ja yhteenveto täsmennetyn toimen luonteesta ja tavoitteista sekä lisäksi eritelmä, jos kyseessä ovat kokeet tai lajikevalintaan liittyvä tieteellinen tai koulutustyö;

f)

pakkausolosuhteet, joissa täsmennettyä ainesta siirretään tai tuodaan;

g)

karanteeniaseman tai eristystilan nimi, osoite ja kuvaus;

h)

täsmennetyn aineksen lopullinen käyttö täsmennetyn toimen päättyessä, esim. tuhoaminen, kerääminen tai varastointi;

i)

täsmennetyn aineksen tuhoamis- tai käsittelymenetelmä täsmennetyn toimen päättyessä.

2.   

Toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä on annettava muita tietoja tai selvennyksiä.


LIITE II

A.   Asetuksen 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu hyväksymistodistuksen malli unionin alueella tapahtuvalle tuhoojien, kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden siirtämiselle, joka tehdään tieteellisiä tai koulutustarkoituksia taikka kokeita, lajikevalintaa tai jalostusta varten.

Otsikko: Hyväksymistodistus

 

1.

Alkuperäjäsenvaltion [lähettäjän]/[kasvinsuojelujärjestön]* nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

2.

Hyväksymistodistuksen myöntävän jäsenvaltion vastuuelimen nimi

3.

Täsmennetyistä toimista vastaavan henkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

4.

[Karanteeniaseman]/[eristystilan]* nimi ja osoite

5.

Täsmennetyn aineksen nimi tai tieteellinen nimi (tarvittaessa), mukaan lukien asianomaisen täsmennetyn tuhoojan tieteellinen nimi

6.

Täsmennetyn aineksen määrä

7.

Täsmennetyn aineksen tyyppi

8.

Pakkaus- ja kuljetusolosuhteet*

Yksilöidään jokin seuraavista olosuhteista:

8.1.

postiyhtiö/jakeluyhtiö/matkustaja/muu (täsmennetään)

8.2.

maantie/juna/lento/laiva/muu (täsmennetään)

8.3.

muu

9.

Lisätietoja:

Tätä täsmennettyä ainesta siirretään unionin alueella asetuksen (EU) …/… [Julkaisutoimisto: lisätään viittaus tähän asetukseen] nojalla.

10.

Useita lähetyksiä: [kyllä]/[ei]*

Jos kyllä:

Hyväksymistodistuksen myöntämispäivä:

Lähetyksen viitenumero:

Lähetysten lukumäärä ja täsmennetyn aineksen määrä kutakin lähetystä kohti:

11.

Loppukäyttö

Tuhoaminen / kerääminen tai varastointi*

12.

Täsmennetyn aineksen alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vahvistus

13.

Toimivaltaisen viranomaisen allekirjoitus ja leima tai sähköinen leima ja sähköinen allekirjoitus

Vahvistuspaikka:

 

Päiväys:

Myöntämispaikka:

Valtuutetun virkailijan nimi ja allekirjoitus:

Myöntämispäivä:

Voimassaolon päättymispäivä:

Valtuutetun virkailijan nimi ja allekirjoitus:

14.

IMSOC-viite

 

*

Tarpeeton yliviivataan.

B.   Asetuksen 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu hyväksymistodistuksen malli tuhoojien, kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuomiseen unionin alueelle tieteellisiä tai koulutustarkoituksia taikka kokeita, lajikevalintaa tai jalostusta varten.

Otsikko: Hyväksymistodistus

 

1.

Alkuperämaana olevan kolmannen maan [lähettäjän]/[kasvinsuojelujärjestön]* nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

2.

Hyväksymistodistuksen myöntävän jäsenvaltion vastuuelimen nimi

3.

Täsmennetyistä toimista vastaavan henkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

4.

[Karanteeniaseman]/[eristystilan]* nimi ja osoite

5.

Täsmennetyn aineksen nimi tai tieteellinen nimi (tarvittaessa), mukaan lukien asianomaisen täsmennetyn tuhoojan tieteellinen nimi

6.

Täsmennetyn aineksen määrä

7.

Täsmennetyn aineksen tyyppi

8.

Pakkaus- ja kuljetusolosuhteet*

Yksilöidään jokin seuraavista olosuhteista:

8.1.

postiyhtiö/jakeluyhtiö/matkustaja/muu (täsmennetään)

8.2.

maantie/juna/lento/laiva/muu (täsmennetään)

8.3.

muu

9.

Lisätietoja:

Tätä täsmennettyä ainesta tuodaan unionin alueelle asetuksen (EU) …/… [Julkaisutoimisto: lisätään viittaus tähän asetukseen] nojalla.

10.

Useita lähetyksiä: [kyllä]/[ei]*

Jos kyllä:

Hyväksymistodistuksen myöntämispäivä:

Lähetyksen viitenumero:

Lähetysten lukumäärä ja täsmennetyn aineksen määrä kutakin lähetystä kohti:

11.

Loppukäyttö

Tuhoaminen / kerääminen tai varastointi*

12.

Täsmennetyn aineksen alkuperämaana olevan kolmannen maan kansallisen kasvinsuojelujärjestön vahvistus

12.

Toimivaltaisen viranomaisen allekirjoitus ja leima tai sähköinen leima ja sähköinen allekirjoitus

Vahvistuspaikka:

 

Päiväys:

Myöntämispaikka:

Valtuutetun virkailijan nimi ja allekirjoitus:

Myöntämispäivä:

Voimassaolon päättymispäivä:

Valtuutetun virkailijan nimi ja allekirjoitus:

13.

IMSOC-viite

 

*

Tarpeeton yliviivataan.

LIITE III

Vastaavuustaulukko

Direktiivi 2008/61/EY

Tämä asetus

1 artiklan 1 kohta

4 artikla

1 artiklan 2 kohta

4 artikla, liite I

2 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

5 artikla

2 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

9 artiklan 2 kohta

2 artiklan 2 kohta

6 artikla, liite II

2 artiklan 3 kohta

8 artikla

2 artiklan 4 kohta

__

3 artikla

__

4 artikla

__

5 artikla

__

6 artikla

11 artikla

7 artikla

__

Liitteessä I oleva 1 kohta

5 artikla

Liitteessä I oleva 2 kohta

__

Liite II

Liite II

Liite III

__

Liite IV

__

Liite V

Liite III


Top