EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0530

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/530, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2019, kasvintuhoojia käsittelevien Euroopan unionin vertailulaboratorioiden nimeämisestä hyönteisiä ja punkkeja, ankeroisia, bakteereita, sieniä ja munasieniä sekä viruksia, viroideja ja fytoplasmoja varten

C/2019/2268

OJ L 88, 29.3.2019, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/530/oj

29.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 88/19


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/530,

annettu 27 päivänä maaliskuuta 2019,

kasvintuhoojia käsittelevien Euroopan unionin vertailulaboratorioiden nimeämisestä hyönteisiä ja punkkeja, ankeroisia, bakteereita, sieniä ja munasieniä sekä viruksia, viroideja ja fytoplasmoja varten

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (virallista valvontaa koskeva asetus) (1) ja erityisesti sen 93 artiklan 1 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission delegoidulla asetuksella (EU) 2018/631 (2) perustettiin kasvintuhoojia käsittelevät Euroopan unionin vertailulaboratoriot, jäljempänä ’EU:n vertailulaboratoriot’, hyönteisiä ja punkkeja, ankeroisia, bakteereita, sieniä ja munasieniä sekä viruksia, viroideja ja fytoplasmoja varten.

(2)

Näiden EU:n vertailulaboratorioiden perustamisen jälkeen komissio toteutti julkisen valintaprosessin, jonka perusteella nimettäisiin EU:n vertailulaboratoriot hyönteisiä ja punkkeja, ankeroisia, bakteereita, sieniä ja munasieniä sekä viruksia, viroideja ja fytoplasmoja varten.

(3)

Yhteenliittymä, jota johtaa French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety (ANSES) ja johon kuuluu myös Austrian Agency for Health and Food Safety (AGES), jätti valintaprosessiin hakemuksen, joka koski nimeämistä kasvintuhoojia käsitteleväksi EU:n vertailulaboratorioksi hyönteisiä ja punkkeja varten.

(4)

Yhteenliittymä, jota johtaa French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety (ANSES) ja johon kuuluu myös Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO, Belgia), jätti valintaprosessiin hakemuksen, joka koski nimeämistä kasvintuhoojia käsitteleväksi EU:n vertailulaboratorioksi ankeroisia varten.

(5)

Yhteenliittymä, jota johtaa Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority-National Reference Centre Plant Health (NVWA-NRC) ja johon kuuluvat myös Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO, Belgia), Research Centre for Plant Protection and Certification (CREA-DC (DIALAB), Italia) ja National Institute of Biology (NIB, Slovenia), jätti valintaprosessiin hakemuksen, joka koski nimeämistä kasvintuhoojia käsitteleväksi EU:n vertailulaboratorioksi bakteereita varten.

(6)

French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety (ANSES) jätti valintaprosessiin hakemuksen, joka koski nimeämistä kasvintuhoojia käsitteleväksi EU:n vertailulaboratorioksi sieniä ja munasieniä varten.

(7)

Yhteenliittymä, jota johtaa Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority-National Reference Centre Plant Health (NVWA-NRC) ja johon kuuluvat myös Research Centre for Plant Protection and Certification (CREA-DC (DIALAB), Italia) ja National Institute of Biology (NIB, Slovenia), jätti valintaprosessiin hakemuksen, joka koski nimeämistä kasvintuhoojia käsitteleväksi EU:n vertailulaboratorioksi viruksia, viroideja ja fytoplasmoja varten.

(8)

Valintaprosessia varten nimitetty arviointi- ja valintalautakunta katsoi, että kaikki mainitut yhteenliittymät ja laboratoriot täyttävät asetuksen (EU) 2017/625 93 artiklan 3 kohdassa vahvistetut vaatimukset ja voisivat vastata mainitun asetuksen 94 artiklassa säädetyistä tehtävistä.

(9)

Kyseiset neljä yhteenliittymää ja kyseinen laboratorio olisi sen vuoksi nimettävä kasvintuhoojia käsitteleviksi Euroopan unionin vertailulaboratorioiksi hyönteisiä ja punkkeja, ankeroisia, bakteereita, sieniä ja munasieniä sekä viruksia, viroideja ja fytoplasmoja varten. Niiden työohjelmat olisi vahvistettava niiden asiaan liittyvien työohjelmien tavoitteiden ja painotusalueiden mukaisesti, jotka komissio on hyväksynyt Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 652/2014 (3) 36 artiklan mukaisesti.

(10)

EU:n vertailulaboratorioiden nimeämistä olisi asetuksen (EU) 2017/625 93 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti ja sen varmistamiseksi, että analyysi-, testaus- tai diagnosointimenetelmät, validoitujen menetelmien kehittäminen ja koordinoidun avun antaminen virallisille laboratorioille säilyvät asianmukaisella tasolla, tarkistettava säännöllisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kasvintuhoojia käsittelevä Euroopan unionin vertailulaboratorio hyönteisiä ja punkkeja varten

Nimetään seuraava yhteenliittymä kasvintuhoojia käsitteleväksi Euroopan unionin vertailulaboratorioksi, jonka alana ovat hyönteiset ja punkit ja joka vastaa komission ja jäsenvaltioiden horisontaalisten toimien tukemisesta kasvien terveyden alalla:

 

Yhteenliittymä, jota johtaa French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety (ANSES, Plant Health Laboratory, Entomology and Invasive Plants Unit, 755 avenue du campus Agropolis, CS 30016, 34988 Montferrier-sur-Lez cedex, Ranska)

ja johon kuuluu myös

Austrian Agency for Health and Food Safety (AGES, Institute for Sustainable Plant Production, Spargelfeldstraße 191, 1220 Wien, Itävalta).

2 artikla

Kasvintuhoojia käsittelevä Euroopan unionin vertailulaboratorio ankeroisia varten

Nimetään seuraava yhteenliittymä kasvintuhoojia käsitteleväksi Euroopan unionin vertailulaboratorioksi, jonka alana ovat ankeroiset ja joka vastaa komission ja jäsenvaltioiden horisontaalisten toimien tukemisesta kasvien terveyden alalla:

 

Yhteenliittymä, jota johtaa French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety (ANSES, Plant Health Laboratory, Nematology Unit, Domaine de la Motte au Vicomte – BP 35327, 35653 Le Rheu, Ranska)

ja johon kuuluu myös

Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO, Plant Sciences, Nematology group, Burg. Van Gansberghelaan 96, 9820 Merelbeke, Belgia).

3 artikla

Kasvintuhoojia käsittelevä Euroopan unionin vertailulaboratorio bakteereita varten

Nimetään seuraava yhteenliittymä kasvintuhoojia käsitteleväksi Euroopan unionin vertailulaboratorioksi, jonka alana ovat bakteerit ja joka vastaa komission ja jäsenvaltioiden horisontaalisten toimien tukemisesta kasvien terveyden alalla:

Yhteenliittymä, jota johtaa Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority-National Reference Centre Plant Health (NVWA-NRC, Bacteriology group, Geertjesweg, 15, 6706 EA Wageningen, Alankomaat)

 

ja johon kuuluvat myös

Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO, Plant Sciences, Bacteriology group, Burg. Van Gansberghelaan 96, 9820 Merelbeke, Belgia),

Research Centre for Plant Protection and Certification (CREA-DC (DIALAB), Laboratory of Phytopathology, Bacteriology group, via Carlo Giuseppe Bertero 22, 00156 Rooma, Italia),

National Institute of Biology (NIB, Department of Biotechnology and Systems Biology, Bacteriology and Metrology Unit, Laboratory for diagnostics of bacteria, Večna pot 111, Ljubljana, Slovenia).

4 artikla

Kasvintuhoojia käsittelevä Euroopan unionin vertailulaboratorio sieniä ja munasieniä varten

Nimetään seuraava laboratorio kasvintuhoojia käsitteleväksi Euroopan unionin vertailulaboratorioksi, jonka alana ovat sienet ja munasienet ja joka vastaa komission ja jäsenvaltioiden horisontaalisten toimien tukemisesta kasvien terveyden alalla:

 

French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety (ANSES, Plant Health Laboratory, Mycology Unit, Domaine de Pixérécourt, CS 400009, 54220 Malzéville, France).

5 artikla

Kasvintuhoojia käsittelevä Euroopan unionin vertailulaboratorio viruksia, viroideja ja fytoplasmoja varten

Nimetään seuraava yhteenliittymä kasvintuhoojia käsitteleväksi Euroopan unionin vertailulaboratorioksi, jonka alana ovat virukset, viroidit ja fytoplasmat ja joka vastaa komission ja jäsenvaltioiden horisontaalisten toimien tukemisesta kasvien terveyden alalla:

Yhteenliittymä, jota johtaa Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority National Reference Centre Plant Health (NVWA-NRC, Virology group, Geertjesweg, 15, 6706 EA Wageningen, Alankomaat)

 

ja johon kuuluvat myös

Research Centre for Plant Protection and Certification (CREA-DC (DIALAB), Laboratory of Phytopathology, Virology group, via Carlo Giuseppe Bertero 22, 00156 Rooma, Italia),

National Institute of Biology (NIB, Department of Biotechnology and Systems Biology, Microbiology Unit, Laboratory for diagnostics of viruses, viroids and phytoplasmas, Večna pot 111, Ljubljana, Slovenia).

6 artikla

Nimeämisen tarkistaminen

Nimeämistä Euroopan unionin vertailulaboratorioksi tarkistetaan säännöllisesti.

7 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2018/631, annettu 7 päivänä helmikuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä perustamalla Euroopan unionin vertailulaboratorioita kasvintuhoojia varten (EUVL L 105, 25.4.2018, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 652/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevista säännöksistä, neuvoston direktiivien 98/56/EY, 2000/29/EY ja 2008/90/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 178/2002, (EY) N:o 882/2004, (EY) N:o 396/2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/128/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta sekä neuvoston päätösten 66/399/ETY, 76/894/ETY ja 2009/470/EY kumoamisesta (EUVL L 189, 27.6.2014, s. 1).


Top