Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0411

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/411, annettu 29 päivänä marraskuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2366 täydentämisestä sähköisen keskusrekisterin perustamista, hoitamista ja ylläpitoa maksupalveluiden alalla sekä rekisteriin sisältyvien tietojen saatavuutta koskevia teknisiä vaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

C/2018/7666

OJ L 73, 15.3.2019, p. 84–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/411/oj

15.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 73/84


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/411,

annettu 29 päivänä marraskuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2366 täydentämisestä sähköisen keskusrekisterin perustamista, hoitamista ja ylläpitoa maksupalveluiden alalla sekä rekisteriin sisältyvien tietojen saatavuutta koskevia teknisiä vaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta 25 päivänä marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2366 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 4 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin (EU) 2015/2366 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan pankkiviranomainen (EPV) on velvollinen perustamaan sähköisen keskusrekisterin, jota se hoitaa ja ylläpitää ja joka sisältää toimivaltaisten viranomaisten mainitun artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoittamat tiedot.

(2)

Jotta voidaan varmistaa, että sähköiseen keskusrekisteriin sisältyvät tiedot esitetään oikein, EPV:n olisi varmistettava, että tietojen lisääminen tai muuttaminen tapahtuu turvallisesti. Tätä varten EPV:n olisi myönnettävä toimivaltaisten viranomaisten henkilöstön jäsenille henkilökohtainen pääsy rekisterin käyttösovellukseen. EPV:n ja toimivaltaisten viranomaisten, jotka ovat päättäneet toimittaa tiedot EPV:lle automaattisesti, olisi varmistettava, että päätelaitteissa ja tietojen toimittamisessa käytetään turvallisia ja oikeasuhteisia salaustekniikoita.

(3)

Koska sähköiseen keskusrekisteriin on tarpeen sisällyttää vakiomuotoinen, johdonmukainen ja yhtenäisessä muodossa esitetty tieto kaikista unioniin sijoittautuneista maksulaitoksista ja sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksista, rekisterin käyttösovelluksen olisi suoritettava tiedon validointi ennen kuin toimivaltaisten viranomaisten lisäämä tai muuttama tieto asetetaan julkisesti saataville.

(4)

On tarpeen varmistaa sähköisen keskusrekisterin sisältämän tiedon aitous, eheys ja kiistämättömyys. EPV:n olisi sen vuoksi varmistettava, että tieto tallennetaan turvallisesti ja että kaikki lisätyt tai muutetut tiedot on kirjattu asianmukaisesti.

(5)

Jotta maksupalvelunkäyttäjät ja muut asianomaiset osapuolet voivat käyttää sähköistä keskusrekisteriä tehokkaasti, on välttämätöntä, että rekisterin käyttösovellusta kehitetään tavalla, joka takaa sen luotettavan toiminnan ja keskeytymättömän saavutettavuuden.

(6)

On toivottavaa, että sähköisen keskusrekisterin käyttäjät voivat hakea rekisterissä olevia tietoja tehokkaasti. Tästä syystä tietojen olisi oltava haettavissa hakukriteerien perusteella.

(7)

Maksualan tarpeiden täyttämiseksi EPV:n olisi asetettava rekisterin sisältö saataville ladattavaksi standardoituna tiedostona. Tämä mahdollistaisi sen, että kaikki asianomaiset osapuolet voivat automaattisesti hakea tietoja kyseisestä tiedostosta.

(8)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka EPV on toimittanut komissiolle.

(9)

EPV on järjestänyt avoimen julkisen kuulemisen niistä teknisten sääntelystandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (2) 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Rekisterin sisäiset käyttäjät

1.   Tätä asetusta sovellettaessa sisäisenä käyttäjänä pidetään toimivaltaisen viranomaisen henkilöstön jäsentä, joka on vastuussa tietojen manuaalisesta lisäämisestä ja muuttamisesta Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) sähköiseen keskusrekisteriin, jäljempänä ’sähköinen keskusrekisteri’.

2.   Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on nimitettävä vähintään kaksi henkilöstönsä jäsentä sisäisiksi käyttäjiksi.

3.   Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava 2 kohdassa tarkoitetut henkilöt EPV:lle.

2 artikla

Rekisterin hallinta

EPV hallinnoi sisäisistä käyttäjistä tehtyä luetteloa, antaa tunnistamistiedot sisäisille käyttäjille ja antaa toimivaltaisille viranomaisille teknistä tukea.

3 artikla

Sisäisten käyttäjien pääsy rekisteriin

1.   Ainoastaan sisäiset käyttäjät pääsevät käyttämään sähköisen keskusrekisterin käyttösovellusta kaksivaiheista tunnistusta käyttäen.

2.   EPV antaa sisäisille käyttäjille oletusarvoisen käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä muut turvatunnukset sähköisen keskusrekisterin käyttösovellukseen pääsyä varten.

3.   Sisäisten käyttäjien on vaihdettava oletusarvoinen käyttäjätunnuksensa ja salasanansa, kun he kirjautuvat ensimmäisen kerran sähköisen keskusrekisterin käyttösovellukseen.

4.   EPV:n on varmistettava, että sovellettava tunnistamismenetelmä mahdollistaa kunkin sisäisen käyttäjän tunnistamisen.

5.   EPV:n on varmistettava, että sähköisen keskusrekisterin käyttösovellus ei salli tietojen lisäämistä tai muuttamista sähköiseen keskusrekisteriin sellaisten henkilöiden toimesta, joilla ei ole pääsyä rekisterin käyttösovellukseen tai asianmukaista lupaa käyttää sitä.

4 artikla

Julkiset käyttäjät

1.   Tätä asetusta sovellettaessa sähköisen keskusrekisterin julkisena käyttäjänä pidetään maksupalvelunkäyttäjiä ja muita asianomaisia osapuolia, joilla on pääsy sähköiseen keskusrekisteriin EPV:n verkkosivuston kautta.

2.   Julkisilla käyttäjillä on oltava pääsy sähköiseen keskusrekisteriin käyttämättä pääsytunnuksia.

3.   Sähköisen keskusrekisterin julkiset käyttäjät voivat vain lukea, etsiä ja ladata rekisterissä olevia tietoja. Julkisilla käyttäjillä ei saa olla oikeuksia rekisterin sisällön muuttamiseen.

4.   EPV:n verkkosivustolla on esitettävä 15 artiklan 1 kohdassa määritellyt hakukriteerit sähköisen rekisterin julkisille käyttäjille.

2 LUKU

TIETOJEN TOIMITTAMINEN EPV:LLE TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN TOIMESTA

5 artikla

Tietojen toimittaminen EPV:lle toimivaltaisten viranomaisten toimesta

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava sähköiseen keskusrekisteriin sisällytettävät tiedot EPV:lle manuaalisesti verkkosivuston käyttöliittymän tai automaattisesti sovellusten välisen käyttöliittymän kautta.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EPV:lle valitsemastaan 1 kohdan mukaisesta tietojen toimittamistavasta.

3.   Toimivaltaiset viranomaiset, jotka ovat ilmoittaneet EPV:lle, että niiden valitsema toimittamistapa on toimittaa tiedot automaattisesti, saavat välittää tiedot manuaalisesti, kun siitä on ilmoitettu EPV:lle ennakolta.

4.   Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava EPV:lle hyperlinkki kansalliseen julkiseen rekisteriinsä. EPV asettaa mainitut hyperlinkit julkisesti saataville sähköiseen keskusrekisteriin.

6 artikla

Tietojen lisääminen ja muuttaminen manuaalisesti

1.   Toimivaltaisten viranomaisten, jotka ovat päättäneet toimittaa tiedot manuaalisesti EPV:lle, on lisättävä tai muutettava omaa jäsenvaltiotaan koskevat tiedot sähköisen keskusrekisterin verkkosovelluksessa. Tiedot on kirjattava komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/410 (3) 1 artiklan 2–9 kohdassa tarkoitetussa muodossa.

2.   Manuaalisesti lisätyt tai muutetut tiedot on asetettava julkisesti saataville sähköiseen keskusrekisteriin sen jälkeen, kun rekisterin käyttösovellus on validoinut ne 8 artiklan mukaisesti.

3.   Jos sähköisen keskusrekisterin käyttösovellus ei voi validoida manuaalisesti lisättyjä tai muutettuja tietoja, tiedot on hylättävä eikä niitä saa asettaa julkisesti saataville. Sisäisen käyttäjän on lisättävä tai muutettava tiedot uudelleen käyttämällä oikaistuja tietoja.

4.   EPV lisää päivämäärän ja aikaleiman sähköisessä keskusrekisterissä manuaalisesti lisättyihin tai muutettuihin tietoihin. Mainitun päivämäärän ja aikaleiman on ilmaistava se ajankohta, jolloin tehtiin viimeisin muutos rekisteriin.

5.   Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että kaikki niiden kansallisten julkisten rekisterien sisältöön tehdyt muutokset, jotka liittyvät toimiluvan tai rekisteröinnin myöntämiseen tai peruuttamiseen, lisätään samana päivänä EPV:n sähköiseen keskusrekisteriin.

7 artikla

Tietojen toimittaminen automaattisesti

1.   Toimivaltaisten viranomaisten, jotka ovat päättäneet toimittaa tiedot automaattisesti EPV:lle, on toimitettava tiedot suoraan kansallisten julkisten rekisteriensä sovelluksilta sähköisen keskusrekisterin käyttösovellukseen.

2.   EPV:n ja toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että niiden rekisterien käyttösovellusten välinen tietojen toimittaminen suoritetaan turvallisesti toimitettujen tietojen aitouden, eheyden ja kiistämättömyyden turvaamiseksi käyttämällä vahvoja ja laajalti tunnustettuja salaustekniikoita.

3.   Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava EPV:lle kaikki komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/410 1 artiklan 2–9 kohdassa tarkoitetut tiedot yhdessä yhteisen standardin ja jäsennellyn mallin mukaisessa eräajotiedostossa, jäljempänä ’eräajotiedosto’, jotka ovat niiden kansallisissa julkisissa rekistereissä.

4.   Eräajotiedosto on toimitettava vähintään kerran kunkin sellaisen päivän aikana, jolloin kansallisen julkisen rekisterin sisältöä on muutettu.

5.   Jos toimivaltaiset viranomaiset muuttavat kansallisten julkisten rekisteriensä sisältöä toimiluvan tai rekisteröinnin myöntämisen tai peruuttamisen yhteydessä, eivätkä nämä viranomaiset voi toimittaa muutoksia automaattisesti, niiden on lisättävä ne manuaalisesti samana päivänä.

6.   EPV:n on annettava toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuus toimittaa eräajotiedosto kerran päivässä riippumatta siitä, onko niiden kansallisten julkisten rekistereiden sisältöä muutettu.

7.   Sähköiseen keskusrekisteriin automaattisesti toimitetut tiedot on asetettava julkisesti saataville rekisteriin mahdollisimman pian sen jälkeen, kun sähköisen keskusrekisterin käyttösovellus on käsitellyt ja validoinut eräajotiedoston 8 artiklan mukaisesti, ja viimeistään sen päivän lopussa, jolloin eräajotiedoston käsittely ja validointi suoritettiin. Kaikki aiemmin toimitetut tai toimivaltaisen viranomaisen manuaalisesti lisäämät tiedot, jotka ovat yleisesti saatavilla sähköisessä keskusrekisterissä, korvataan kyseisen toimivaltaisen viranomaisen myöhemmin toimittamilla tiedoilla.

8.   EPV ei saa sallia, että toimivaltaiset viranomaiset toimittavat uuden eräajotiedoston, ennen kuin ne ovat saaneet tuloksen aiemmin toimitetun eräajotiedoston validoimisesta.

9.   Jos sähköisen keskusrekisterin käyttösovellus ei validoi automaattisesti toimitettuja tietoja, eräajotiedoston sisältämät tiedot on hylättävä eikä niitä saa julkistaa kyseisessä rekisterissä.

10.   EPV lisää päivämäärän ja aikaleiman sähköisen keskusrekisterin käyttösovellukseen automaattisesti toimitettuihin tietoihin. Mainitun päivämäärän ja aikaleiman on ilmaistava se ajankohta, jolloin sähköinen keskusrekisteri ja kansalliset julkiset rekisterit on viimeksi synkronoitu.

8 artikla

Tietojen validointi

1.   Sähköisen keskusrekisterin käyttösovelluksen on validoitava toimivaltaisten viranomaisten EPV:lle toimittamat tiedot, jotta vältetään tietojen puuttuminen tai tietojen päällekkäisyys.

2.   Tietojen puuttumisen välttämiseksi sähköisen keskusrekisterin käyttösovelluksen on suoritettava tietojen validointi niiden kenttien osalta, jotka toimivaltaiset viranomaiset täyttävät tai toimittavat EPV:lle, lukuun ottamatta kenttää, joka koskee luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön kauppanimeä.

3.   Tietojen päällekkäisyyden välttämiseksi rekisterin käyttösovelluksen on suoritettava tietojen validointi kunkin seuraavan kentän osalta:

a)

kun kyseessä ovat maksulaitokset, luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka hyötyvät direktiivin (EU) 2015/2366 32 artiklan mukaisesta soveltamatta jättämisestä, tilitietopalvelun tarjoajat, sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitokset, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/110/EY (4) 9 artiklan mukaisesta poikkeuksesta hyötyvät oikeushenkilöt, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU (5) 2 artiklan 5 kohdan 4–23 kohdassa tarkoitetut laitokset sekä henkilöt, joiden toimilupa tai rekisteröinti on peruutettu,

i)

kansallinen tunnistenumero;

ii)

komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/410 1 artiklan 2–9 kohdassa tarkoitetun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön tyyppi;

iii)

toimiluvan tai rekisteröitymisen päiväys;

b)

kun kyseessä ovat maksulaitokset, luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka hyötyvät direktiivin (EU) 2015/2366 32 artiklan mukaisesta soveltamatta jättämisestä, tilitietopalvelun tarjoajat, sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitokset sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/110/EY 9 artiklan mukaisesta poikkeuksesta hyötyvät oikeushenkilöt,

i)

asiamiehen kansallinen tunnistenumero;

ii)

sen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön kansallinen tunnistenumero, jonka puolesta asiamies tarjoaa maksupalveluja;

iii)

rekisteröintipäivä;

c)

kun kyseessä ovat palveluntarjoajat, jotka suorittavat direktiivin (EU) 2015/2366 3 artiklan k alakohdan i ja ii alakohdassa ja l alakohdassa tarkoitettuja palveluja,

i)

palveluntarjoajan kansallinen tunnistenumero;

ii)

soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen, jonka nojalla palveluntarjoaja harjoittaa toimintaa;

iii)

rekisteröintipäivä.

4.   Jos sellaisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, jonka puolesta asiamiehet tarjoavat maksupalveluja, toimiluvan tai rekisteröinnin tila on muuttunut toimiluvan saaneesta tai rekisteröidystä peruutetuksi, sähköisen keskusrekisterin käyttösovellus ei saa suorittaa kyseiseen henkilöön liittyvien asiamiesten tietojen validointia.

5.   Toimivaltaisten viranomaisten on saatava sähköisen keskusrekisterin käyttösovellukselta tieto validointiprosessin tuloksista mahdollisimman pian selkeästi ja yksiselitteisesti. Tietojen validoinnin tulokseen on sisällyttävä myös aiemmin toimitettujen tietojen sisällön prosentuaalinen muutos.

6.   Jos toimitetut tiedot eivät läpäise validointiprosessia, EPV sisällyttää toimivaltaisille viranomaisille antamaansa vastaukseen kaikki hylkäämisperusteet.

7.   Jos validointi on epäonnistunut ja kansallisen julkisen rekisterin sisältöön tehtävät muutokset liittyvät toimiluvan tai rekisteröinnin myöntämiseen tai peruuttamiseen, tietoja automaattisesti siirtävien toimivaltaisten viranomaisten on, viimeistään sen päivän päättyessä, jona validointi epäonnistui, toimitettava kaikki tiedot sisältävä korjattu tai päivitetty eräajotiedosto tai lisättävä manuaalisesti kyseiset kansallisten julkisten rekistereiden sisältöön tehdyt uudet muutokset, jotka liittyvät toimiluvan tai rekisteröinnin myöntämiseen tai peruuttamiseen.

8.   Kansallisten tunnistenumeroiden validoimiseksi toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EPV:lle niiden kansallisten tunnistenumeroiden tyypit ja muodot, joita ne käyttävät kansallisissa rekistereissään.

9.   Toimivaltainen viranomainen voi sähköisen keskusrekisterin käyttösovelluksen avulla lisätä rekisteriin asiamiehen useammin kuin yhden kerran, jos asiamies tarjoaa maksupalveluja useamman kuin yhden luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön lukuun. Jokainen lisäys on käsiteltävä erillisenä tietueena.

9 artikla

Asiamiehiä koskevat tiedot

1.   EPV:n ja toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että sähköiseen keskusrekisteriin lisätyt asiamiehet yhdistetään luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön, jonka puolesta ne tarjoavat maksupalveluja.

2.   Jos sellaisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, jonka puolesta asiamiehet tarjoavat maksupalveluja, toimiluvan tai rekisteröinnin tila on muuttunut toimiluvan saaneesta tai rekisteröidystä peruutetuksi, kyseiseen luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön liittyvien asiamiesten tila on muutettava aktiivisesta ei-aktiiviseksi.

10 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten vastuu

1.   Toimivaltaiset viranomaiset vastaavat niiden tietojen paikkansapitävyydestä, jotka lisätään manuaalisesti tai toimitetaan automaattisesti sähköisen keskusrekisterin käyttösovellukseen ja jotka koskevat niiltä toimiluvan saaneita tai niiden rekisteröimiä luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä sekä niitä asiamiehiä ja palveluntarjoajia, jotka suorittavat direktiivin (EU) 2015/2366 3 artiklan k alakohdan i ja ii alakohdassa ja l alakohdassa tarkoitettuja palveluja ja jotka ovat toimivaltaisten viranomaisten kansallisissa julkisissa rekistereissä.

2.   Sähköisen keskusrekisterin käyttösovelluksen on mahdollistettava se, että kansallisten julkisten rekistereiden sisäiset käyttäjät ja sovellukset voivat lisätä tai muuttaa tietoja, joista niiden toimivaltainen viranomainen on vastuussa.

3.   Toimivaltaisilla viranomaisilla ei saa olla mahdollisuutta muuttaa tietoja, joista muut toimivaltaiset viranomaiset ovat vastuussa.

4.   Toimivaltaisilla viranomaisilla ei saa olla mahdollisuutta lisätä tietoja, jotka koskevat maksulaitoksia, luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, jotka hyötyvät direktiivin (EU) 2015/2366 32 artiklan mukaisesta soveltamatta jättämisestä, tai niiden asiamiehiä, tilitietopalvelun tarjoajia, direktiivin 2013/36/EU 2 artiklan 5 kohdan 4–23 kohdassa tarkoitettuja laitoksia, sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksia, direktiivin 2009/110/EY 9 artiklan mukaisesta poikkeuksesta hyötyviä oikeushenkilöitä ja niiden asiamiehiä sekä direktiivin (EU) 2015/2366 3 artiklan k alakohdan i ja ii alakohdassa ja l alakohdassa tarkoitettuja palveluja suorittavia palveluntarjoajia, jotka ovat sijoittautuneet johonkin toiseen vastaanottavaan jäsenvaltioon.

3 LUKU

MUUT KUIN TOIMINNALLISET VAATIMUKSET

11 artikla

Turvallisuusvaatimukset

1.   Sähköisen keskusrekisterin käyttösovelluksen tiedoista on tehtävä varmuuskopiot, jotka on säilytettävä toiminnan palautumista varten.

2.   Jos havaitaan turvallisuuteen liittyviä ongelmia, EPV voi välittömästi sulkea sähköisen keskusrekisterin käyttösovelluksen ja estää pääsyn palvelimelle.

3.   Sähköisen keskusrekisterin käyttösovelluksen on kaatumisen jälkeen kyettävä palautumaan toimintaan ilman aiheetonta viivytystä ja jatkamaan normaalia toimintaansa.

4.   Jos sähköisen keskusrekisterin käyttösovellus on kaatunut eikä se voi käsitellä toimivaltaisten viranomaisten toimittamia eräajotiedostoja, sovelluksen on käsiteltävä kunkin toimivaltaisen viranomaisen toimittamat viimeisimmät tiedostot, kun sen toiminta on palautunut normaaliksi.

5.   EPV ilmoittaa toimivaltaisille viranomaisille sähköisen keskusrekisterin käyttösovelluksen häiriöistä ja käyttökatkoksista.

6.   Jos sähköisen keskusrekisterin käyttösovelluksen häiriö on vaikuttanut toimivaltaisen viranomaisen toimittaman eräajotiedoston käsittelyyn, EPV pyytää toimivaltaista viranomaista toimittamaan uuden eräajotiedoston. Jos toimivaltainen viranomainen ei voi tehdä niin, sen on pyydettävä EPV:tä suorittamaan tietojen palautus takaisin häiriötä edeltäneen viimeisen validoidun eräajotiedoston versioon.

7.   EPV kehittää rekisteriään kyberturvallisuutta koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti.

12 artikla

Käytettävyys ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

1.   Sähköiseen keskusrekisteriin on voitava tallettaa alkuperäiset tiedot, jotka tällä hetkellä ovat toimivaltaisten viranomaisten ylläpitämissä julkisissa rekistereissä.

2.   Sähköisen keskusrekisterin käyttösovelluksen on kyettävä tallettamaan kasvava määrä tietoa, jonka se saa toimivaltaisilta viranomaisilta. Tällainen määrän lisäys ei saa vaikuttaa rekisterin käytettävyyteen.

3.   EPV:n on varmistettava, että jos sähköisen keskusrekisterin käyttösovellukseen tulee häiriö, rekisteri on saatavilla heti normaalin toiminnan palautumisen jälkeen.

4.   Edellä 7 artiklassa tarkoitettu automaattinen tietojen toimittaminen ei saa vaikuttaa sähköisen keskusrekisterin käytettävyyteen.

5.   EPV tiedottaa julkisille käyttäjille sähköisen keskusrekisterin käytettävyyden häiriöistä ja sen syistä sekä rekisterin palautumisesta ilmoittamalla tiedot verkkosivustollaan.

13 artikla

Huoltoa ja tukea koskevat vaatimukset

1.   EPV valvoo rekisterin käyttösovelluksen toimintaa, analysoi sen suorituskykyä ja tekee tarvittaessa muutoksia sen varmistamiseksi, että sovellus on tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten mukainen.

2.   EPV valvoo, että toimivaltaiset viranomaiset toimittavat sähköiseen keskusrekisteriin säännöllisesti tietoja ja niiden päivityksiä.

3.   EPV tarkastelee säännöllisesti tässä luvussa eriteltyjen muiden kuin toiminnallisten vaatimusten sopivuutta.

4.   EPV tukee toimivaltaisia viranomaisia sähköisen keskusrekisterin toiminnan osalta. Tätä varten EPV ottaa rekisterin käyttösovelluksessa käyttöön toiminnon, jonka avulla toimivaltaiset viranomaiset voivat esittää kysymyksiä. EPV asettaa kaikki tällaiset kysymykset jonoon.

5.   EPV vastaa 4 kohdassa tarkoitettuihin kysymyksiin ilman aiheetonta viivytystä sen päivän loppuun mennessä, jona kysymys esitettiin. EPV vastaa kysymyksiin siinä järjestyksessä kuin se otti ne vastaan.

6.   EPV antaa toimivaltaisten viranomaisten käyttöön testiympäristön sekä tuen kyseistä teknistä ympäristöä varten.

7.   EPV perustaa sähköisen keskusrekisterin toimintaan liittyvien poikkeamien ilmoittamista varten nimetyn kanavan.

14 artikla

Kirjausketju

1.   Sähköisen keskusrekisterin avulla on voitava kirjata kaikki toimivaltaisten viranomaisten EPV:lle toimittamat tiedot.

2.   Sähköisen keskusrekisterin on voitava tallentaa kaikki kansallisten julkisten rekisterien sovellusten tai sisäisten käyttäjien tekemät automatisoidut tai manuaaliset toiminnot sekä ajankohta, jolloin kyseiset toimet on toteutettu.

3.   EPV:llä on pääsy 1 ja 2 kohdan mukaisesti kirjattuihin tietoihin.

4.   EPV voi tehdä 1 ja 2 kohdan nojalla kirjatuista tiedoista raportteja, joiden perusteella se voi seurata ja tulkita toimivaltaisten viranomaisten toimittamia tietoja.

4 LUKU

TIETOJEN SAATAVUUS

15 artikla

Tiedonhaku

1.   Sähköisen keskusrekisterin avulla rekisterin käyttäjät voivat hakea rekisteristä tietoja käyttämällä erilaisia hakukriteerejä, joihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

a)

komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/410 1 artiklan 2–9 kohdassa tarkoitetun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön tyyppi;

b)

luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön nimi;

c)

luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön kansallinen tunnistenumero;

d)

kansallisen julkisen rekisterin toiminnasta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen nimi;

e)

maa, johon luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on sijoittautunut;

f)

kaupunki, johon luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on sijoittautunut;

g)

tarjotut maksupalvelut ja sähköisen rahan palvelut;

h)

vastaanottava jäsenvaltio, jossa toimiluvan saanut tai rekisteröity maksulaitos, sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitos tai tilitietopalvelun tarjoaja tarjoaa palveluja tai on ilmoittanut aikomuksestaan tarjota palveluja;

i)

vastaanottavassa jäsenvaltiossa tarjottava maksupalvelu ja sähköisen rahan palvelu;

j)

toimiluvan tai rekisteröinnin tila;

k)

toimiluvan tai rekisteröinnin päiväys;

l)

toimiluvan tai rekisteröinnin peruuttamisen päiväys.

2.   Sähköisen keskusrekisterin on suoritettava haku tiedoista, kun vähintään yksi hakukriteeri on annettu.

3.   Sähköisen keskusrekisterin on sallittava rekisterin käyttäjille minkä tahansa 1 kohdassa mainittujen hakukriteereiden yhdistelmän käyttäminen.

4.   Sähköisen keskusrekisterin on sallittava rekisterin käyttäjille mahdollisuus valita pudotusvalikosta 1 kohdan a, d, e ja j alakohdassa tarkoitetut tiedot.

5.   Sähköisen keskusrekisterin on sallittava rekisterin käyttäjille mahdollisuus valita monivalintavalikosta 1 kohdan g, h ja i alakohdassa tarkoitetut hakukriteerit.

6.   EPV varmistaa, että rekisterin käyttäjille on haun laajentamiseksi tarjolla hakuja, joissa käytetään symboleja tai merkkejä korvaamaan yksittäisiä kirjaimia ja/tai sanoja (jokerihaku).

7.   EPV tiedottaa verkkosivustollaan käyttäjille siitä, miten 6 kohdassa tarkoitettuja symboleja käytetään.

16 artikla

Hakutulosten esittäminen

1.   Sähköisen keskusrekisterin on näytettävä hakutuloksina kaikki luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, jotka täyttävät rekisterin käyttäjän valitsemat hakukriteerit.

2.   Luonnollisista henkilöistä ja oikeushenkilöistä esitettävien tietojen on sisällettävä

a)

henkilön nimi;

b)

henkilön kansallinen tunnistenumero;

c)

sijoittautumismaa;

d)

sijoittautumiskaupunki;

e)

komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/410 1 artiklan 2–9 kohdassa tarkoitetun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön tyyppi;

f)

tarjotut maksupalvelut ja sähköisen rahan palvelut.

3.   Kun näytetyistä hakutuloksista valitaan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön nimi, on ilmoitettava komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/410 1 artiklan 2–9 kohdassa täsmennetyt tiedot asianomaisen henkilön osalta, mukaan lukien EPV:n lisäämä viimeisin päivämäärä ja aikaleima.

4.   Asiamiehet on esitettävä sekä erillisenä tietueena että osana sen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön tietuetta, jonka lukuun ne tarjoavat maksupalveluja.

5.   EPV:n on asianmukaisesti esitettävä sähköisessä keskusrekisterissä toimivaltaisten viranomaisten toimittamat tiedot ja varmistettava, että esitetyt tiedot ovat täydelliset.

17 artikla

Tietojen lataaminen

1.   EPV saattaa sähköisen keskusrekisterin sisällön saataville kopioimalla sen sisällön standardoituun tiedostoon, jolloin rekisterin julkiset käyttäjät voivat ladata sen manuaalisesti ja automaattisesti.

2.   EPV päivittää 1 kohdassa tarkoitetun standardoidun tiedoston ajan tasalle vähintään kaksi kertaa päivässä ennalta määrätyin väliajoin. EPV ilmoittaa tällaisten päivitysten ennalta määritellyt aikavälit.

6 LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

18 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 337, 23.12.2015, s. 35.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/410, annettu 29 päivänä marraskuuta 2018, toimivaltaisten viranomaisten Euroopan pankkiviranomaiselle Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2366 mukaisesti ilmoittamien maksupalveluihin liittyvien tietojen yksityiskohtia ja rakennetta koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (katso tämän virallisen lehden sivu 20).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/110/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosten liiketoiminnan aloittamisesta, harjoittamisesta ja toiminnan vakauden valvonnasta, direktiivien 2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2000/46/EY kumoamisesta (EUVL L 267, 10.10.2009, s. 7).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).


Top