EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0396

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/396, annettu 19 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä annettujen delegoidun asetuksen (EU) 2015/2205, delegoidun asetuksen (EU) 2016/592 ja delegoidun asetuksen (EU) 2016/1178 muuttamisesta tietyntyyppisiä sopimuksia koskevan määritysvelvollisuuden voimaantulopäivän osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

C/2018/9122

OJ L 71, 13.3.2019, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/396/oj

13.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 71/11


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/396,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä annettujen delegoidun asetuksen (EU) 2015/2205, delegoidun asetuksen (EU) 2016/592 ja delegoidun asetuksen (EU) 2016/1178 muuttamisesta tietyntyyppisiä sopimuksia koskevan määritysvelvollisuuden voimaantulopäivän osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan nojalla. Perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sinä päivänä, jona erosopimus tulee voimaan, tai, jollei sopimusta ole, kahden vuoden kuluttua ilmoituksesta eli 30 päivänä maaliskuuta 2019, jollei Eurooppa-neuvosto yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa päätä yksimielisesti pidentää tätä määräaikaa.

(2)

Asetuksessa (EU) N:o 648/2012 säädetyssä määritysvelvoitteissa ei oteta huomioon mahdollisuutta, että jokin jäsenvaltio eroaa unionista. Sellaisten OTC-johdannaissopimusten osapuolten kohtaamat haasteet, joiden vastapuolet ovat sijoittautuneet Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, ovat suoraa seurausta tapahtumasta, joka ei ole niiden hallittavissa ja joka voi asettaa ne epäedulliseen asemaan muihin unionissa toimiviin vastapuoliin verrattuna.

(3)

Komission delegoiduissa asetuksissa (EU) 2015/2205 (2), (EU) 2016/592 (3) ja (EU) 2016/1178 (4) säädetään, minä päivinä tiettyihin OTC-johdannaislajeihin liittyvien sopimusten määritysvelvollisuus tulee voimaan. Lisäksi mainituissa asetuksissa vahvistetaan eri päivät sen mukaan, mihin ryhmään kyseisten sopimusten vastapuoli kuuluu.

(4)

Vastapuolet eivät voi ennakoida, mikä on Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneen vastapuolen asema tai missä määrin kyseinen vastapuoli pystyisi jatkamaan tiettyjen palvelujen tarjoamista unioniin sijoittautuneille vastapuolille. Ratkaistakseen tämän tilanteen vastapuolet saattavat haluta uusia sopimuksen siten, että ne korvaavat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneen vastapuolen jäsenvaltion vastapuolella.

(5)

Jos osapuolet päättävät Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi korvata Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneen vastapuolen unioniin sijoittautuneella uudella vastapuolella, sopimusten uusiminen käynnistää määritysvelvollisuuden, jos uusiminen tapahtuu päivänä, jona määritysvelvollisuus tulee voimaan kyseisen tyyppisen sopimuksen osalta, tai sen jälkeen. Tämän vuoksi osapuolten on määritettävä kyseinen sopimus keskusvastapuolessa, jolle on myönnetty toimilupa tai tunnustus määritystä varten.

(6)

Keskusvastapuolessa määritettyihin sopimuksiin sovelletaan eri vakuusjärjestelmää kuin muiden kuin keskusvastapuolen määrittämiin sopimuksiin. Tämän vuoksi määritysvelvollisuuden käynnistyminen voi pakottaa tietyt vastapuolet päättämään transaktionsa, jolloin tietyt riskit jäävät suojaamatta.

(7)

Jotta voidaan varmistaa markkinoiden moitteeton toiminta ja tasapuoliset toimintaedellytykset unioniin sijoittautuneiden vastapuolten välillä, vastapuolten olisi voitava korvata Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneet vastapuolet vastapuolilla, jotka ovat sijoittautuneet johonkin jäsenvaltioon ilman että määritysvelvollisuus käynnistyy. Jotta tällaisten vastapuolten korvaamiselle olisi riittävästi aikaa, päivän, jona määritysvelvollisuus tulee voimaan kyseisten sopimusten uusimisen osalta, olisi oltava 12 kuukautta tämän asetuksen soveltamispäivän jälkeen.

(8)

Delegoituja asetuksia (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 ja (EU) 2016/1178 olisi sen vuoksi muutettava.

(9)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on toimittanut komissiolle.

(10)

On tarpeen helpottaa markkinatoimijoiden tehokkaiden ratkaisujen toteuttamista mahdollisimman nopeasti. Sen vuoksi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on analysoinut asiaan mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä muttei ole toteuttanut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (5) 10 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaista avointa julkista kuulemista.

(11)

Tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti, ja sitä olisi sovellettava sitä päivää seuraavasta päivästä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, paitsi jos Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehty erosopimus on tullut voimaan kyseiseen päivään mennessä tai Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kahden vuoden määräaikaa ole pidennetty,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2205 muutos

Muutetaan delegoitu asetus (EU) 2015/2205 seuraavasti:

1)

Lisätään 3 artiklaan kohta seuraavasti:

”3.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, määritysvelvollisuus tulee liitteessä esitettyä OTC-johdannaislajia koskevien sopimusten osalta voimaan 12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen soveltamispäivästä, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

määritysvelvollisuus ei ole käynnistynyt 14 päivänä maaliskuuta 2019 mennessä;

b)

sopimukset on uusittu ainoana tarkoituksena korvata Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautunut vastapuoli johonkin jäsenvaltioon sijoittautuneella vastapuolella.”

2)

Korvataan 4 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Kun kyseessä ovat ryhmään 3 kuuluvat finanssialalla toimivat vastapuolet ja tämän asetuksen 3 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut transaktiot finanssialalla toimivien vastapuolten välillä, asetuksen (EU) N:o 648/2012 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu lyhin mahdollinen jäljellä oleva voimassaoloaika määritysvelvollisuuden voimaantulopäivänä on

a)

50 vuotta sopimuksille, jotka kuuluvat liitteen taulukossa 1 tai 2 oleviin lajeihin;

b)

kolme vuotta sopimuksille, jotka kuuluvat liitteen taulukossa 3 tai 4 oleviin lajeihin.”

2 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) 2016/592 muutos

Muutetaan delegoitu asetus (EU) 2016/592 seuraavasti:

1)

Lisätään 3 artiklaan kohta seuraavasti:

”3.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, määritysvelvollisuus tulee liitteessä esitettyä OTC-johdannaislajia koskevien sopimusten osalta voimaan 12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen soveltamispäivästä, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

määritysvelvollisuus ei ole käynnistynyt 14 päivänä maaliskuuta 2019 mennessä;

b)

sopimukset on uusittu ainoana tarkoituksena korvata Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautunut vastapuoli johonkin jäsenvaltioon sijoittautuneella vastapuolella.”

2)

Korvataan 4 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Kun kyseessä ovat ryhmään 3 kuuluvat finanssialalla toimivat vastapuolet ja tämän asetuksen 3 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut transaktiot finanssialalla toimivien vastapuolten välillä, asetuksen (EU) N:o 648/2012 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu lyhin mahdollinen jäljellä oleva voimassaoloaika määritysvelvollisuuden voimaantulopäivänä on viisi vuotta kolme kuukautta.”

3 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) 2016/1178 muutos

Muutetaan delegoitu asetus (EU) 2016/1178 seuraavasti:

1)

Lisätään 3 artiklaan kohta seuraavasti:

”3.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, määritysvelvollisuus tulee liitteessä esitettyä OTC-johdannaislajia koskevien sopimusten osalta voimaan 12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen soveltamispäivästä, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

määritysvelvollisuus ei ole käynnistynyt 14 päivänä maaliskuuta 2019 mennessä;

b)

sopimukset on uusittu ainoana tarkoituksena korvata Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautunut vastapuoli johonkin jäsenvaltioon sijoittautuneella vastapuolella.”

2)

Korvataan 4 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Kun kyseessä ovat ryhmään 3 kuuluvat finanssialalla toimivat vastapuolet ja tämän asetuksen 3 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut transaktiot finanssialalla toimivien vastapuolten välillä, asetuksen (EU) N:o 648/2012 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu lyhin mahdollinen jäljellä oleva voimassaoloaika määritysvelvollisuuden voimaantulopäivänä on

a)

15 vuotta sopimuksille, jotka kuuluvat liitteessä I olevan taulukon 1 sisältämiin lajeihin;

b)

kolme vuotta sopimuksille, jotka kuuluvat liitteessä I olevan taulukon 2 sisältämiin lajeihin.”

4 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta seuraavissa tilanteissa:

a)

erosopimus, joka on tehty Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 2 kohdan mukaisesti, on tullut voimaan kyseiseen päivään mennessä;

b)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kahden vuoden määräaikaa on päätetty pidentää.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2205, annettu 6 päivänä elokuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä määritysvelvollisuutta koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 314, 1.12.2015, s. 13).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/592, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä määritysvelvollisuutta koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 103, 19.4.2016, s. 5).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1178, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä määritysvelvollisuutta koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 195, 20.7.2016, s. 3).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).


Top