EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0364

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/364, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, kauppatietorekisterien rekisteröintiä ja rekisteröinnin laajentamista koskevien hakemusten muotoa koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

C/2018/7657

OJ L 81, 22.3.2019, p. 125–127 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/364/oj

22.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 81/125


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/364,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2018,

kauppatietorekisterien rekisteröintiä ja rekisteröinnin laajentamista koskevien hakemusten muotoa koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 25 päivänä marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 8 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jäljempänä ’EAMV’, osoitettavien kauppatietorekisterien rekisteröintiä ja rekisteröinnin laajentamista koskevien hakemusten yhtenäisellä muodolla on tarkoitus varmistaa, että kaikki delegoidun asetuksen (EU) 2019/359 (2) nojalla vaadittavat tiedot toimitetaan EAMV:lle ja että EAMV voi helposti tunnistaa ne.

(2)

Jokainen hakemuksessa oleva asiakirja olisi kauppatietorekisterin toimittamien tietojen tunnistamisen helpottamiseksi merkittävä yksilöllisellä viitenumerolla.

(3)

Kun hakijana oleva kauppatietorekisteri katsoo, että delegoidun asetuksen (EU) 2019/359 mukaista vaatimusta ei sovelleta siihen, sen on delegoidun asetuksen (EU) 2019/359 1 artiklan 3 kohdan mukaan selkeästi merkittävä kyseinen vaatimus hakemuksessaan ja selitettävä, miksi vaatimus ei koske sitä. Nämä vaatimukset ja selitykset olisi mainittava selvästi rekisteröintiä tai rekisteröinnin laajentamista koskevassa hakemuksessa.

(4)

Kaikki tiedot, jotka on toimitettu EAMV:lle kauppatietorekisterin rekisteröintiä tai rekisteröinnin laajentamista koskevassa hakemuksessa, olisi toimitettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/65/EY (3) määritellyssä pysyvässä välineessä, joka mahdollistaa niiden säilyttämisen tulevaa käyttöä varten sekä jäljentämisen.

(5)

Tämä asetus perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (4) 15 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka EAMV on toimittanut komissiolle.

(6)

EAMV on myös järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia kyseisistä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, analysoinut mahdollisia asiaan liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon asetuksen (EU) N:o 1095/2010 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröintiä tai rekisteröinnin laajentamista koskevan hakemuksen muoto

1.   Rekisteröintiä tai rekisteröinnin laajentamista koskeva hakemus on tehtävä liitteessä esitetyssä muodossa.

2.   Kauppatietorekisterin on annettava kullekin toimittamalleen asiakirjalle yksilöllinen viitenumero ja yksilöitävä selkeästi, mihin delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/359 olevaan erityiseen vaatimukseen asiakirja viittaa.

3.   Rekisteröintiä tai rekisteröinnin laajentamista koskevassa hakemuksessa on ilmoitettava selkeästi, miksi tiettyä vaatimusta koskevia tietoja ei ole toimitettu.

4.   Rekisteröintiä tai rekisteröinnin laajentamista koskeva hakemus on tehtävä pysyvällä välineellä, sellaisena kuin se on määritelty direktiivin 2009/65/EY 2 artiklan 1 kohdan m alakohdassa.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/359, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä kauppatietorekisterien rekisteröintiä ja rekisteröinnin laajentamista koskevien hakemusten yksityiskohtia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (katso tämän virallisen lehden sivu 45).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).


LIITE

KAUPPATIETOREKISTERIN REKISTERÖINTIÄ TAI REKISTERÖINNIN LAAJENTAMISTA KOSKEVAN HAKEMUKSEN MUOTO

YLEISIÄ TIETOJA

Hakemuksen päivämäärä

 

Kauppatietorekisterin toiminimi

 

Kauppatietorekisterin virallinen osoite

 

Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien tyypit, joiden osalta kauppatietorekisteri hakee rekisteröintiä

 

Hakemuksesta vastaavan henkilön nimi

 

Hakemuksesta vastaavan henkilön yhteystiedot

 

Kauppatietorekisterin vaatimustenmukaisuudesta vastaavan/vastaavien tai vaatimuksenmukaisuuden arvioinnissa mukana olevan/olevien henkilön/henkilöiden nimi/nimet

 

Kauppatietorekisterin vaatimustenmukaisuudesta vastaavan/vastaavien tai vaatimuksenmukaisuuden arvioinnissa mukana olevan/olevien henkilön/henkilöiden yhteystiedot

 

Mahdollisten emo- tai tytäryritysten tiedot

 


ASIAKIRJAVIITTEET (1)

 

(EU) 2019/359 artikla

Asiakirjan yksilöllinen viitenumero

Asiakirjan nimi

Asiakirjan luku/jakso/sivu, josta/jolta tieto löytyy, tai syy siihen, miksi tietoa ei anneta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Kaikille komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/359, lukuun ottamatta 1 artiklan 1 kohdan a, c ja g kohtaa, vaadittaville tiedoille.


Top