EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0357

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/357, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä kauppatietorekistereissä pidettyihin arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin pääsyä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

C/2018/8330

OJ L 81, 22.3.2019, p. 22–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/357/oj

22.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 81/22


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/357,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä kauppatietorekistereissä pidettyihin arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin pääsyä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 25 päivänä marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 3 kohdan c ja d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa edellytetään, että kyseisessä artiklassa luetelluilla yhteisöillä on pääsy arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, jotta ne voivat täyttää velvollisuutensa ja toimeksiantonsa. Sen vuoksi on tärkeää, että kauppatietorekisterit pystyvät tunnistamaan kyseiset vastapuolet ja rahoitustoimet tarkasti. Kauppatietorekistereiden antaman pääsyn olisi sisällettävä pääsy vastapuolen tekemiä arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin riippumatta siitä, onko kyseinen vastapuoli toisen yrityksen emo- tai tytäryritys tai koskevatko tiedot vastapuolen tietyn sivuliikkeen kautta tehtyjä rahoitustoimia, kunhan vaadittu pääsy koskee asianomaisen yhteisön velvollisuuksien ja toimeksiantojen täyttämiseen tarvittavia tietoja.

(2)

Monilla asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa luetelluilla yhteisöillä on useita ja erilaisia toimeksiantoja ja tarpeita. Jottei kauppatietorekistereiden tarvitsisi jatkuvasti tarkistaa, minkä toimeksiannon ja minkä erityisen tarpeen vuoksi yhteisö pyytää pääsyä, on aiheellista sallia, että kauppatietorekisterit antavat jokaiselle yhteisölle yhden yhtenäisen pääsyn, jonka olisi katettava kunkin yhteisön toimeksiannot ja erityiset tarpeet. Tällä tavoin on tarkoitus välttää kauppatietorekistereihin kohdistuva tarpeeton hallinnollinen rasitus.

(3)

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen, jäljempänä ’arvopaperimarkkinaviranomainen’, toimeksiannot ja velvollisuudet kauppatietorekistereihin nähden vahvistetaan asetuksen (EU) 2015/2365 5–11 artiklassa, ja niihin kuuluvat muun muassa kauppatietorekistereiden rekisteröinti ja valvonta. Tehokas valvonta edellyttää, että arvopaperimarkkinaviranomaisella on täysimääräinen pääsy kaikissa kauppatietorekistereissä pidettyihin kaikkia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin kaikkiin tietoihin.

(4)

Euroopan pankkiviranomainen, jäljempänä ’pankkiviranomainen’, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen, jäljempänä ’vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen’, sekä Euroopan järjestelmäriskikomitea, jäljempänä ’järjestelmäriskikomitea’, kuuluvat Euroopan finanssivalvontajärjestelmään, ja niillä on rahoitusvakauteen ja järjestelmäriskiin liittyen hyvin samanlaiset toimeksiannot ja velvollisuudet kuin arvopaperimarkkinaviranomaisella. Sen vuoksi on tärkeää, että mainituilla viranomaisilla on arvopaperimarkkinaviranomaisen tavoin pääsy kaikkia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin kaikkiin tietoihin.

(5)

Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja rahapolitiikan välillä on läheinen kytkös, minkä vuoksi asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitetulla Euroopan keskuspankkijärjestelmän, jäljempänä ’EKPJ’, jäsenellä olisi oltava pääsy kaikkiin tietoihin sellaisista arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista, jotka koskevat kyseisen EKPJ:n jäsenen liikkeeseen laskemaa rahaa, ja erityisesti kaikkiin tietoihin sellaisista arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista, joissa laina tai vakuus on kyseisen EKPJ:n jäsenen liikkeeseen laskeman rahan määräinen.

(6)

Tietyt asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa luetellut yhteisöt vastaavat rahoitusvakauteen kohdistuvien järjestelmäriskien seurannasta. Jotta ne voisivat hoitaa rahoitusjärjestelmän vakautta koskevat tehtävänsä moitteettomasti, niillä olisi oltava pääsy mahdollisimman moniin markkinatoimijoihin ja -paikkoihin, ja niiden olisi saatava arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista niin kattavat ja yksityiskohtaiset tiedot kuin niiden vastuualueella, joka voi kyseisestä yhteisöstä riippuen olla jäsenvaltio, euroalue tai unioni, on saatavilla.

(7)

Neuvoston asetuksella (EU) N:o 1024/2013 (2) perustettiin yhteinen valvontamekanismi. Kauppatietorekisterin olisi varmistettava, että Euroopan keskuspankilla, jäljempänä ’EKP’, on pääsy kaikkia sellaisia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, jotka on tehnyt mikä tahansa EKP:n yhteisen valvontamekanismin puitteissa asetuksen (EU) N:o 1024/2013 nojalla valvoma vastapuoli.

(8)

Asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettujen unionin arvopaperi- ja markkinaviranomaisten toimivaltuudet ja erityistarpeet edellyttävät, että kyseisille viranomaisille annetaan pääsy kaikkiin arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, kun kyseessä olevat rahoitustoimet ovat sellaisia liiketoimia tai koskevat sellaisia markkinoita, lainaksi annettuja tai otettuja tai vakuudeksi asetettuja arvopapereita, perustana olevia viitearvoja tai sellaisia vastapuolia, jotka kuuluvat kyseisen viranomaisen valvontavastuiden ja -tehtävien piiriin.

(9)

Kriisinratkaisuviranomaisille on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU (3) nojalla annettava mainitun direktiivin 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin yhteisöihin vaikuttavat tehokkaat toimintakeinot, jotta estetään häiriöiden leviäminen. Kullakin kriisinratkaisuviranomaisella olisi näin ollen oltava pääsy kyseisten yhteisöjen ilmoittamia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin.

(10)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 806/2014 (4) mukaan yhteinen kriisinratkaisuneuvosto on vastuussa yhteisen kriisinratkaisumekanismin tehokkaasta ja johdonmukaisesta toiminnasta muun muassa vastaamalla kriisinratkaisusuunnitelmien laatimisesta kyseisen asetuksen 2 artiklassa tarkoitettujen yhteisöjen osalta. Jotta yhteinen kriisinratkaisuneuvosto pystyisi laatimaan kriisinratkaisusuunnitelmia, kauppatietorekisterin olisi annettava sille pääsy sellaisia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, jotka on tehnyt mikä tahansa asetuksen (EU) N:o 806/2014 soveltamisalaan kuuluva vastapuoli.

(11)

Asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdan m alakohdassa tarkoitettuihin viranomaisiin kuuluvat muun muassa yhteisestä valvontamekanismista vastaavat toimivaltaiset viranomaiset sekä toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten, vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten, arvopaperikeskusten ja finanssialan ulkopuolisten vastapuolten vakavaraisuusvalvonnasta. Jotta kyseisten viranomaisten olisi mahdollista täyttää velvollisuutensa ja toimeksiantonsa tehokkaasti, ne tarvitsevat pääsyn arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, joita niiden vastuualueeseen kuuluvat vastapuolet ovat ilmoittaneet.

(12)

Keskusvastapuolten toimilupamenettelystä ja valvonnasta vastaavat viranomaiset kuuluvat asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdan m alakohdassa tarkoitettuihin viranomaisiin. Jotta niiden olisi mahdollista suorittaa tehtävänsä tehokkaasti, niillä olisi oltava pääsy sellaisia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, jotka koskevat niiden valvonnan piiriin kuuluvia keskusvastapuolia.

(13)

Jotta pääsy arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin tapahtuisi vakioidusti ja yhtenäisesti ja jotta kevennettäisiin hallinnollista rasitusta, jota aiheutuu kyseisiin tietoihin pääseville viranomaisille sekä kyseisiä tietoja pitäville kauppatietorekistereille, kauppatietorekistereiden olisi noudatettava erityistä menettelyä, kun ne vahvistavat pääsyn ehdot ja edellytykset ja etenkin pääsyn järjestämisen sekä toimintaa koskevat jatkuvat järjestelyt.

(14)

Kaikenlainen tietojenvaihto kauppatietorekisterien ja kyseisten viranomaisten välillä olisi toteutettava käyttäen suojattua laitteiden välistä yhteyttä ja salausprotokollia, jotta varmistettaisiin arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen luottamuksellisuus.

(15)

Jotta eri kauppatietorekistereiden tietoja arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista voidaan koota ja vertailla tehokkaasti ja tuloksellisesti, pääsyn antaminen kyseisiin tietoihin sekä viranomaisten ja kauppatietorekistereiden välinen viestintä olisi toteutettava käyttäen ISO 20022 -menetelmään perustuvia XML-muotoja ja -viestejä.

(16)

Jotta asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa luetellut viranomaiset pystyisivät tekemään kohdennettuja tutkimuksia, on olennaisen tärkeää helpottaa suoraa ja välitöntä pääsyä tiettyihin tietoihin, mistä syystä on luotava toisiinsa yhdisteltävissä olevia ad-hoc-pyyntöjä, joissa mainitaan arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen vastapuolet, tyyppi, toteutuksen aikahorisontti, maturiteetti ja päättyminen sekä elinkaaren vaihe.

(17)

Jotta mahdollistettaisiin suora ja välitön pääsy arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin ja jotta kyseisten viranomaisten ja kauppatietorekistereiden olisi helpompi optimoida sisäinen tietojenkäsittelynsä ajallisesti, olisi yhdenmukaistettava määräaikoja, joihin mennessä kauppatietorekistereiden on annettava viranomaisille pääsy kyseisiin arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin.

(18)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka arvopaperimarkkinaviranomainen on toimittanut komissiolle asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (5) 10 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

(19)

Arvopaperimarkkinaviranomainen on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia kyseisistä teknisten sääntelystandardien luonnoksista, analysoinut mahdollisia asiaan liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon asetuksen (EU) N:o 1095/2010 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Saataville asetettavat arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevat tiedot

Kauppatietorekisterin on varmistettava, että arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevat tiedot, jotka asetetaan kunkin asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa luetellun yhteisön saataville 3 artiklan mukaisesti, sisältävät seuraavat tiedot:

a)

Komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/356 (6) liitteessä olevien taulukoiden 1–4 mukaisesti tehdyt arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevat ilmoitukset, mukaan lukien tuoreimmat kauppaa koskevat tiedot sellaisista arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista, jotka eivät ole erääntyneet tai joista ei ole tehty ilmoituksia, joissa toimen tyyppinä on ”Virhe”, ”Päättyminen / ennenaikainen päättyminen” tai ”Position osa” komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/363 (7) liitteessä I olevan taulukon 2 kentän 98 mukaisesti;

b)

olennaiset tiedot kauppatietorekisterin hylkäämistä arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevista ilmoituksista, mukaan lukien kaikki edellisenä työpäivänä hylätyt arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevat ilmoitukset, sekä niiden hylkäämisen syyt komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/358 (8) liitteessä I olevan taulukon 2 mukaisesti eriteltyinä;

c)

kaikkien sellaisten ilmoitettujen arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien täsmäytystila, joiden osalta kauppatietorekisteri on toteuttanut delegoidun asetuksen (EU) 2019/358 mukaisen täsmäytysprosessin, lukuun ottamatta rahoitustoimia, jotka ovat päättyneet tai joista on yli kuukausi ennen täsmäytyksen toteutuspäivää vastaanotettu ilmoitukset, joissa toimen tyypiksi on merkitty ”Virhe”, ”Päättyminen / ennenaikainen päättyminen” tai ”Position osa”.

2 artikla

Yhtenäinen pääsy

Kauppatietorekisterin on annettava yhteisöille, joilla on asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti useita velvollisuuksia tai toimeksiantoja, yhtenäinen pääsy kaikkia kyseisten velvollisuuksien ja toimeksiantojen piiriin kuuluvia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin.

3 artikla

Kunkin asianomaisen viranomaisen toimivaltuuksien ja erityistarpeiden mukainen pääsy arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin

1.   Kauppatietorekisterin on annettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle pääsy kaikkia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin kaikkiin tietoihin, jotta tämä voi käyttää valvontavaltuuksiaan velvollisuuksiensa ja toimeksiantojensa mukaisesti.

2.   Kauppatietorekisterin on annettava pankkiviranomaiselle, vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle sekä järjestelmäriskikomitealle pääsy kaikkia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin kaikkiin tietoihin.

3.   Kauppatietorekisterin on annettava markkinapaikkoja valvovalle viranomaiselle pääsy kaikkia kyseisillä markkinapaikoilla toteutettuja arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin.

4.   Kauppatietorekisterin on annettava EKPJ:n jäsenelle, jonka tapauksessa jäsenvaltion rahayksikkö on euro, sekä EKP:lle pääsy kaikkia sellaisia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, joissa

a)

yhteisö, joka on laskenut liikkeeseen lainaksi annetut tai otetut tai vakuudeksi asetetut arvopaperit tai jonka puolesta tällaisia arvopapereita on tarjottu, on sijoittautunut jäsenvaltioon, jonka rahayksikkö on euro;

b)

lainaksi annetut tai otetut tai vakuudeksi asetetut arvopaperit ovat sellaisen jäsenvaltion valtionvelkaa, jonka rahayksikkö on euro;

c)

lainaksi annettu tai otettu tai vakuudeksi asetettu valuutta on euro.

5.   Kauppatietorekisterin on annettava EKPJ:n jäsenelle, jonka tapauksessa jäsenvaltion rahayksikkö ei ole euro, pääsy kaikkia sellaisia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, joissa

a)

yhteisö, joka on laskenut liikkeeseen lainaksi annetut tai otetut tai vakuudeksi asetetut arvopaperit tai jonka puolesta tällaisia arvopapereita on tarjottu, on sijoittautunut kyseisen EKPJ:n jäsenen jäsenvaltioon;

b)

lainaksi annetut tai otetut tai vakuudeksi asetetut arvopaperit ovat kyseisen EKPJ:n jäsenen jäsenvaltion valtionvelkaa;

c)

lainaksi annettu tai otettu tai vakuudeksi asetettu valuutta on kyseisen EKPJ:n jäsenen liikkeeseen laskema valuutta.

6.   Kauppatietorekisterin on annettava sellaiselle asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa luetellulle viranomaiselle, joka valvoo rahoitusvakauteen kohdistuvia järjestelmäriskejä euroalueella, pääsy kaikkia niitä arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, jotka on tehty sellaisilla markkinapaikoilla tai sellaisten vastapuolten toimesta, jotka kuuluvat kyseisen viranomaisen velvollisuuksien ja toimeksiantojen piiriin tämän valvoessa rahoitusvakauteen kohdistuvia järjestelmäriskejä euroalueella. Kauppatietorekisterin on annettava lisäksi kyseiselle viranomaiselle pääsy kolmanteen maahan sijoittautuneiden vastapuolten kaikkien sellaisten sivuliikkeiden arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, jotka toimivat jäsenvaltiossa, jonka rahayksikkö on euro.

7.   Kauppatietorekisterin on annettava sellaiselle asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa luetellulle viranomaiselle, joka valvoo rahoitusvakauteen kohdistuvia järjestelmäriskejä ja jonka jäsenvaltion rahayksikkö ei ole euro, pääsy kaikkia niitä arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, jotka on tehty sellaisilla markkinapaikoilla tai sellaisten vastapuolten toimesta, jotka kuuluvat kyseisen viranomaisen velvollisuuksien ja toimeksiantojen piiriin tämän valvoessa rahoitusvakauteen kohdistuvia järjestelmäriskejä jäsenvaltiossa, jonka rahayksikkö ei ole euro. Kauppatietorekisterin on annettava lisäksi kyseiselle viranomaiselle pääsy kolmanteen maahan sijoittautuneiden vastapuolten kaikkien sellaisten sivuliikkeiden kaikkia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, jotka toimivat kyseisen viranomaisen jäsenvaltiossa.

8.   Kauppatietorekisterin on annettava EKP:lle sen hoitaessa tehtäviään yhteisen valvontamekanismin puitteissa neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 mukaisesti pääsy kaikkia sellaisia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, jotka on tehnyt mikä tahansa EKP:n yhteisen valvontamekanismin puitteissa asetuksen (EU) N:o 1024/2013 nojalla valvoma vastapuoli.

9.   Kauppatietorekisterin on annettava kolmannen maan viranomaiselle, jonka osalta on hyväksytty täytäntöönpanosäädös asetuksen (EU) 2015/2365 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti, pääsy kaikkia kyseisen kolmannen maan viranomaisen toimivaltuuksien ja velvollisuuksien piiriin kuuluvia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin edellä mainitun täytäntöönpanosäädöksen säännösten mukaisesti.

10.   Kauppatietorekisterin on annettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/25/EY (9) 4 artiklan nojalla nimetylle viranomaiselle pääsy kaikkia sellaisia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, joissa lainaksi annetun tai otetun tai vakuudeksi asetetun arvopaperin liikkeeseenlaskijana on yritys, joka täyttää yhden tai useamman seuraavista edellytyksistä:

a)

yritys on otettu kaupankäynnin kohteeksi kyseisen viranomaisen jäsenvaltioon sijoittautuneella säännellyllä markkinalla, ja kyseisen yrityksen arvopapereita koskevat julkiset ostotarjoukset kuuluvat kyseisen viranomaisen valvontavastuiden ja -tehtävien piiriin;

b)

yrityksen sääntömääräinen kotipaikka tai päätoimipaikka on kyseisen viranomaisen jäsenvaltiossa, ja kyseisen yrityksen arvopapereita koskevat julkiset ostotarjoukset kuuluvat kyseisen viranomaisen valvontavastuiden ja -tehtävien piiriin;

c)

yritys on direktiivin 2004/25/EY 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa määritelty tarjouksen tekijä a tai b alakohdassa tarkoitetuille yrityksille, ja sen tarjoama vastike sisältää arvopapereita.

11.   Kauppatietorekisterin on annettava asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitetulle viranomaiselle pääsy kaikkia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, kun kyseessä olevat rahoitustoimet ovat sellaisia liiketoimia tai koskevat sellaisia markkinoita, lainaksi annettuja tai otettuja tai vakuudeksi asetettuja arvopapereita, perustana olevia viitearvoja tai sellaisia vastapuolia, jotka kuuluvat kyseisen viranomaisen valvontavastuiden ja -tehtävien piiriin. Kauppatietorekisterin on annettava lisäksi kyseiselle viranomaiselle pääsy kolmanteen maahan sijoittautuneiden vastapuolten kaikkien sellaisten sivuliikkeiden arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, jotka toimivat viranomaisen jäsenvaltiossa.

12.   Kauppatietorekisterin on annettava energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle (ACER) pääsy kaikkia sellaisia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, joissa lainaksi annettu tai otettu tai vakuudeksi asetettu hyödyke on energiaa.

13.   Kauppatietorekisterin on annettava asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdan k alakohdassa tarkoitetulle kriisinratkaisuviranomaiselle pääsy kaikkia sellaisia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, jotka on tehnyt

a)

vastapuoli, joka kuuluu kyseisen viranomaisen velvollisuuksien ja toimeksiantojen piiriin;

b)

kolmanteen maahan sijoittautuneen vastapuolen sivuliike, joka toimii kyseisen kriisinratkaisuviranomaisen jäsenvaltiossa ja kuuluu sen velvollisuuksien ja toimeksiantojen piiriin.

14.   Kauppatietorekisterin on annettava yhteiselle kriisinratkaisuneuvostolle pääsy kaikkia sellaisia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, jotka on tehnyt mikä tahansa asetuksen (EU) N:o 806/2014 soveltamisalaan kuuluva vastapuoli.

15.   Kauppatietorekisterin on annettava asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdan m alakohdassa luetellulle toimivaltaiselle viranomaiselle pääsy kaikkia sellaisia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, jotka on tehnyt

a)

vastapuoli, joka kuuluu kyseisen viranomaisen velvollisuuksien ja toimeksiantojen piiriin;

b)

kolmanteen maahan sijoittautuneen vastapuolen sivuliike, joka toimii kyseisen toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltiossa ja kuuluu sen velvollisuuksien ja toimeksiantojen piiriin.

16.   Kauppatietorekisterin on annettava keskusvastapuolta valvovalle viranomaiselle sekä saman keskusvastapuolen yleisvalvonnasta vastaavalle EKPJ:n jäsenelle pääsy kaikkia kyseisen keskusvastapuolen määrittämiä tai tekemiä arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin.

4 artikla

Pääsyn järjestäminen arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin

1.   Kauppatietorekisterillä on velvollisuus

a)

nimetä yksi tai useampi henkilö, joka vastaa yhteydenpidosta asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa lueteltuihin yhteisöihin;

b)

julkaista verkkosivuillaan ohjeet, joita asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa lueteltujen yhteisöjen on noudatettava saadakseen pääsyn arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin;

c)

antaa asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa luetelluille yhteisöille 2 kohdassa tarkoitettu lomake;

d)

järjestää asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa luetelluille yhteisöille pääsy arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin ainoastaan annettuun lomakkeeseen sisältyvien tietojen perusteella;

e)

toteuttaa tarvittavat tekniset järjestelyt, jotta asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa luetellut yhteisöt pääsevät arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin 5 artiklan mukaisesti;

f)

antaa asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa luetelluille yhteisöille suora ja välitön pääsy arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin kolmenkymmenen kalenteripäivän kuluessa siitä, kun yhteisö on esittänyt pääsyn järjestämistä koskevan pyynnön.

2.   Kauppatietorekisterin on laadittava lomake, jota asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa lueteltujen yhteisöjen on käytettävä, kun ne esittävät pyynnön pääsyn järjestämisestä arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin. Lomakkeen on sisällettävä seuraavat tietoerät:

a)

yhteisön nimi;

b)

yhteisön yhteyshenkilö;

c)

yhteisön lakisääteiset tehtävät ja toimivaltuudet;

d)

luettelo henkilöistä, joilla on oikeus käyttää arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevia pyydettyjä tietoja;

e)

tunnukset SFTP-protokollaa (SSH FTP) käyttävää suojattua yhteyttä varten;

f)

mahdolliset muut tekniset tiedot, joilla on merkitystä arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin pääsyn kannalta kyseisen yhteisön tapauksessa;

g)

maininta siitä, onko yhteisö toimivaltainen sen jäsenvaltiossa tai euroalueella tai unionissa olevien vastapuolten osalta;

h)

yhteisön toimivallan piiriin kuuluvien vastapuolten tyypit täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/363 liitteessä I olevan taulukon 1 mukaisesti luokiteltuina;

i)

yhteisön valvomien arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien tyypit;

j)

tapauksen mukaan kaikki jäsenvaltiot, joissa yhteisö valvoo lainaksi annettujen tai otettujen tai vakuudeksi asetettujen arvopapereiden liikkeeseenlaskijaa;

k)

tapauksen mukaan kaikki jäsenvaltiot, joissa yhteisö valvoo lainaksi annettuja tai otettuja tai vakuudeksi asetettuja hyödykkeitä;

l)

tapauksen mukaan markkinapaikat, joita yhteisö valvoo;

m)

tapauksen mukaan keskusvastapuolet, joita yhteisö valvoo tai seuraa;

n)

tapauksen mukaan valuutta, jonka liikkeeseenlaskija yhteisö on;

o)

tapauksen mukaan unionissa käytetyt viitearvot, joiden hallinnoija kuuluu yhteisön toimivaltaan.

5 artikla

Arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin pääsyn edellyttämät toimintaa koskevat järjestelyt

1.   Kauppatietorekisterin on otettava käyttöön tarvittavat tekniset järjestelyt ja pidettävä niitä yllä, jotta asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa luetellut yhteisöt voivat luoda siihen yhteyden suojatun laitteiden välisen rajapinnan avulla.

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi kauppatietorekisterin on käytettävä SFTP-protokollaa (SSH File Transfer Protocol) ja vakiomuotoisia ISO 20022 -menetelmän mukaisesti kehitettyjä XML-viestejä viestiäkseen kyseisen rajapinnan kautta.

2.   Kauppatietorekisterin on otettava käyttöön tarvittavat tekniset järjestelyt ja pidettävä niitä yllä, jotta asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa luetellut yhteisöt voivat laatia ennalta määriteltyjä määräaikaisia pyyntöjä saada 1, 2 ja 3 artiklan mukaisesti käyttöönsä arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevia tietoja, joita ne tarvitsevat täyttääkseen velvollisuutensa ja toimeksiantonsa.

3.   Kauppatietorekisterin on pyynnöstä annettava asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa luetelluille yhteisöille pääsy kaikkiin niiden velvollisuuksien ja toimeksiantojen piiriin kuuluviin arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin 3 artiklan mukaisesti minä tahansa seuraavien täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/363 liitteessä I tarkoitettujen kenttien yhdistelmänä:

a)

raportoinnin aikaleima;

b)

raportoiva vastapuoli;

c)

toinen vastapuoli;

d)

raportoivan vastapuolen sivuliike;

e)

toisen vastapuolen sivuliike;

f)

raportoivan vastapuolen toimiala;

g)

raportoivan vastapuolen luonne;

h)

välittäjä;

i)

tiedot ilmoittava yhteisö;

j)

edunsaaja;

k)

arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen tyyppi;

l)

vakuuden laji;

m)

markkinapaikka;

n)

toteutuksen aikaleima;

o)

erääntymispäivä;

p)

päättymispäivä;

q)

keskusvastapuoli;

r)

toimen tyyppi.

4.   Kauppatietorekisterin on otettava käyttöön tarvittavat tekniset valmiudet ja pidettävä niitä yllä, jotta arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevat tiedot ovat suoraan ja välittömästi niiden yhteisöjen saatavilla, jotka on lueteltu asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa ja jotka tarvitsevat näitä tietoja täyttääkseen velvollisuutensa ja toimeksiantonsa. Pääsy arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin on annettava seuraavien määräaikojen mukaisesti:

a)

Jos pyydetään pääsyä tietoihin, jotka koskevat voimassa olevia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia tai sellaisia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia, jotka joko ovat erääntyneet tai joista on tehty ilmoituksia, joissa toimen tyyppinä on ”Virhe”, ”Päättyminen / ennenaikainen päättyminen” tai ”Position osa” täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/363 liitteessä I olevan taulukon 2 kentän 98 mukaisesti, enintään yksi vuosi ennen pyynnön esittämispäivää: viimeistään klo 12.00 koordinoitua yleisaikaa (UTC) ensimmäisenä kalenteripäivänä kyseisen pyynnön esittämispäivän jälkeen.

b)

Jos pyydetään pääsyä tietoihin, jotka koskevat sellaisia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia, jotka joko ovat erääntyneet tai joista on tehty ilmoituksia, joissa toimen tyyppinä on ”Virhe”, ”Päättyminen / ennenaikainen päättyminen” tai ”Position osa” täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/363 liitteessä I olevan taulukon 2 kentän 98 mukaisesti, yli yksi vuosi ennen pyynnön esittämispäivää: kolmen työpäivän kuluessa kyseisen pyynnön esittämisestä.

c)

Jos pyydetään pääsyä tietoihin, jotka koskevat sekä a että b alakohdan soveltamisalaan kuuluvia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia: kolmen työpäivän kuluessa kyseisen pyynnön esittämisestä.

5.   Kauppatietorekisterin on vahvistettava kaikkien asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa luetellun yhteisön esittämien, arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietopyyntöjen vastaanottaminen ja todennettava niiden paikkansapitävyys ja täydellisyys sekä annettava kyseiselle yhteisölle tiedoksi kyseisen todentamisen tulos viimeistään kuusikymmentä minuuttia pyynnön esittämisestä.

6.   Kauppatietorekisterin on käytettävä sähköistä allekirjoitusta ja tietojensalausprotokollia, jotta voidaan taata asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa lueteltujen yhteisöjen saataville asetettujen tietojen luottamuksellisuus, eheys ja suojaaminen.

6 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Se on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 806/2014, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2014, yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta (EUVL L 225, 30.7.2014, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

(6)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/356, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä kauppatietorekistereihin ilmoitettavia arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (katso tämän virallisen lehden sivu 1).

(7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/363, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, kauppatietorekistereihin arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisesti annettavien ilmoitusten muotoa ja antamistiheyttä koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1247/2012 muuttamisesta johdannaissopimuksia koskevissa ilmoituksissa käytettävien ilmoituskoodien osalta (katso tämän virallisen lehden sivu 85).

(8)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/358, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat kauppatietorekisterien suorittamaa arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen keräämistä, tarkistamista, yhdistelemistä, vertailua ja julkaisemista (katso tämän virallisen lehden sivu 30).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/25/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, julkisista ostotarjouksista (EUVL L 142, 30.4.2004, s. 12).


Top