Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0321

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/321, annettu 18 päivänä helmikuuta 2019, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1232 kumoamisesta

C/2019/1503

OJ L 55, 25.2.2019, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/321/oj

25.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 55/4


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/321,

annettu 18 päivänä helmikuuta 2019,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1232 kumoamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (1) ja erityisesti sen 57 artiklan 4 kohdan ja 58 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (2) liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tiettyjen tavaroiden luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2017/1232 (3) tavara, joka on valmistettu pallografiittivaluraudasta (pallografiittivalurauta, EN-GJS-500-7), luokitellaan CN-koodiin 7325 99 10 muuksi muokattavaksi soveltuvaa valurautaa olevaksi tavaraksi.

(3)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2017/1232 säädetty luokittelu perustui yhdistetyn nimikkeistön CN-koodia 7307 19 10 koskeviin selittäviin huomautuksiin, joissa määritellään muokattavaksi soveltuva valurauta ja joiden mukaan ilmaisulla ”muokattavaksi soveltuva” tarkoitetaan myös pallografiittivalurautaa.

(4)

Unionin tuomioistuin totesi yhdistetyissä asioissa C-397/17 ja C-398/17, Profit Europe (4), että pallografiittivaluraudasta tehdyt putkien liitos- ja muut osat on luokiteltava alanimikkeeseen 7307 19 90.

(5)

Unionin tuomioistuin perusti päätöksensä siihen, että pallografiittivalurauta ja muokattavaksi soveltuva valurauta eroavat koostumuksensa ja tuotantomenetelmänsä osalta, ja vaikka pallografiittivaluraudan ominaisuudet muistuttavat muokattavaksi soveltuvan valuraudan (EN-GJM) ominaisuuksia, se muodostaa kuitenkin valuraudan luokituksessa erillisen luokan (EN-GJS).

(6)

Unionin tuomioistuin totesi, että selittävissä huomautuksissa oleva ”Ilmaisulla ’muokattavaksi soveltuvaa’ tarkoitetaan myös pallografiittivalurautaa” laajentaa muokattavaksi soveltuvan valuraudan käsitteen koskemaan myös toista valuraudan luokkaa, minkä vuoksi tämä on jätettävä huomiotta.

(7)

Unionin tuomioistuimen tuomiota sovelletaan vastaavasti täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1232 soveltamisalaan kuuluvaan tuotteeseen, koska kyseinen tuote vastaa standardia EN-GJS-500-7 ja sen luokittelu muokattavaksi soveltuvaa valurautaa olevaksi tavaraksi perustui yhdistetyn nimikkeistön CN-koodia 7307 19 10 koskevien selittävien huomautusten tekstiin, jonka unionin tuomioistuin totesi muuttavan yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeen 7307 19 10 soveltamisalaa.

(8)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1232 soveltamisalaan kuuluvan tavaran luokittelu ei näin ollen ole unionin tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa C-397/17 ja C-398/17 antaman tuomion mukainen.

(9)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1232 olisi kumottava ja korvattava uudella asetuksella.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 kuvattu tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeessa 2 olevaan CN-koodiin.

2 artikla

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1232.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä helmikuuta 2019.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Stephen QUEST

Pääjohtaja

Verotuksen ja tulliliiton pääosasto


(1)  EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1232, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2017, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön (EUVL L 177, 8.7.2017, s. 23).

(4)  Asioissa C-397/17 ja C 398/17, Profit Europe, 12 päivänä heinäkuuta 2018 annettu tuomio, EU:C:2018:564.


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Ympyränmuotoinen tavara, jonka läpimitta on noin 500 mm ja paino noin 23 kg. Tavara on valmistettu pallografiittivaluraudasta (pallografiittivalurauta, EN-GJS-500-7). Tavara on maalattu mustalla bitumilla korroosion estämiseksi.

Tavaralla on standardin EN 124 mukainen sertifikaatti (ajoneuvo- ja jalankulkualueiden sadevesi- ja tarkastuskaivojen kansistot), ja sitä käytetään viemärinkantena (esimerkiksi sadevesiviemäreissä).

Katso kuva (1).

7325 99 90

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 7325 , 7325 99 ja 7325 99 90 nimiketekstien mukaisesti.

Tavaran luokittelu CN-koodiin 7325 10 00 muuksi muokattavaksi soveltumatonta valurautaa olevaksi valetuksi tavaraksi ei tule kyseeseen, koska muokattavaksi soveltumaton valurauta ei pysty muuttamaan muotoaan puristusjännityksessä, kun pallografiittivalurauta taas pystyy muuttamaan muotoaan vetojännityksessä ja tietyssä määrin myös puristusjännityksessä. Sen vuoksi pallografiittivalurautaa ei sinällään voida pitää muokattavaksi soveltumattomana valurautana (ks. vastaavasti yhdistetyissä asioissa C-397/17 ja C-398/17, Profit Europe, 12 päivänä heinäkuuta 2018 annettu tuomio, EU:C:2018:564).

Tavaran luokittelu CN-koodiin 7325 99 10 muuksi muokattavaksi soveltuvaa valurautaa olevaksi valetuksi tavaraksi ei myöskään tule kyseeseen, koska pallografiittivalurauta ja muokattavaksi soveltuva valurauta eroavat toisistaan koostumuksensa ja tuotantomenetelmänsä osalta. Vaikka pallografiittivaluraudalla on samankaltaisia ominaisuuksia kuin muokattavaksi soveltuvalla valuraudalla (EN-GJM), se kuitenkin muodostaa erillisen luokan (EN-GJS) (ks. vastaavasti yhdistetyissä asioissa C-397/17 ja C-398/17, Profit Europe, 12 päivänä heinäkuuta 2018 annettu tuomio).

Tavara on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 7325 99 90 muusta raudasta valetuksi muuksi tavaraksi.

Image 1

(1)  Kuva on ainoastaan ohjeellinen.


Top