EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0220

Komission asetus (EU) 2019/220, annettu 6 päivänä helmikuuta 2019, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 865/2006 muuttamisesta

C/2019/765

EUVL L 35, 7.2.2019, p. 3–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/220/oj

7.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 35/3


KOMISSION ASETUS (EU) 2019/220,

annettu 6 päivänä helmikuuta 2019,

luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 865/2006 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä 9 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 (1), ja erityisesti sen 19 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 (2) tarkoituksena on panna täytäntöön asetus (EY) N:o 338/97 ja varmistaa, että luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES), jäljempänä ’yleissopimus’, määräyksiä noudatetaan kaikilta osin.

(2)

Yleissopimuksen seitsemännessätoista osapuolikonferenssissa sovittiin tietyistä muutoksista CITES-päätöslauselmaan Conf. 11.20 (Rev. CoP17), joka koskee elävillä norsuilla ja sarvikuonoilla käytävää kauppaa. Samassa kokouksessa järjestettiin uudestaan ja päivitettiin CITES-päätöslauselmaan Conf. 12.11 (Rev. CoP17) liitetty vakiintuneiden nimistölähteiden luettelo. Näitä nimistölähteitä käytetään tieteellisten nimien merkitsemiseen luvissa ja todistuksissa.

(3)

Yleissopimuksen pysyvä komitea hyväksyi 67. kokouksessaan tarkistetut suuntaviivat vuosikertomusten toimittamista varten. Suuntaviivat sisältävät tarkistetut koodit, jotka on sisällytettävä yksilöiden kuvaukseen, sekä mittayksiköt, joita on käytettävä luvissa ja todistuksissa.

(4)

CITES-päätöslauselmiin Conf. 11.20 ja Conf. 12.11 tehdyt muutokset sekä tarkistetut koodit ja mittayksiköt on otettava huomioon asetuksessa (EY) N:o 865/2006.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 865/2006 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 865/2006 seuraavasti:

1)

Lisätään 5 b artikla seuraavasti:

”5 b artikla

Eläviä norsuja ja eläviä sarvikuonoja koskevien lupien ja todistusten erityinen sisältö

Luvissa ja todistuksissa, jotka on myönnetty asetuksen (EY) N:o 338/97 4 artiklan tai 5 artiklan mukaisesti kyseisen asetuksen liitteeseen B sisältyvistä populaatioista peräisin olevien elävien sarvikuonojen tai elävien norsujen vientiä tai jälleenvientiä varten, on oltava määräys, jonka mukaan näistä eläimistä tai niiden jälkeläisistä peräisin olevilla sarvilla tai norsunluulla ei voida käydä kauppaa eikä niillä voida harjoittaa liiketoimintaa unionissa. Myöskään näistä populaatioista peräisin olevien elävien sarvikuonojen tai elävien norsujen trofeemetsästys niiden perinteisen esiintymisalueen ulkopuolella ei ole sallittua”;

2)

Korvataan liitteet VII ja VIII tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä helmikuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 865/2006, annettu 4 päivänä toukokuuta 2006, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 166, 19.6.2006, s. 1).


LIITE

”LIITE VII

Yksilöiden kuvauksessa ja mittayksiköiden merkitsemisessä käytettävät tunnukset 5 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla myönnettävissä luvissa ja todistuksissa

Kuvaus

Kaupassa käytettävä tunnus

Ensisijainen yksikkö

Vaihtoehtoinen yksikkö

Selitys

Hetulat

BAL

kg

määrä

Hetulavalaan hetulat

Kuori

BAR

kg

 

Puunkuori (tuore, kuivattu tai jauhettu; käsittelemätön)

Ruho

BOD

kpl

kg

Olennaisilta osin kokonaiset kuolleet eläimet, mukaan luettuina tuoreet tai jalostetut kalat, täytetyt kilpikonnat, säilötyt perhoset, alkoholissa säilytetyt matelijat, kokonaiset täytetyt metsästysmuistot ym.

Luu

BON

kg

kpl

Luut, mukaan luettuina leuat

Kilpikonnahyytelö

CAL

kg

 

Kilpikonnan vatsa- tai selkäkilven alta saatava kellertävä tai vihertävä hyytelömassa (käytetään kilpikonnaliemen valmistukseen)

Selkäkilpi

CAP

kpl

kg

Kilpikonnien (Testudinata) puhdistamattomat tai käsittelemättömät kokonaiset selkäkilvet

Veistos

CAR

kg

kpl

Muusta kuin norsunluusta, luusta ja sarvesta – esimerkiksi korallista ja puusta – tehdyt veistokset (myös käsityöt)

Huom. Norsunluuveistokset olisi määriteltävä norsunluuksi (katso ”IVC” jäljempänä). Lisäksi niiden lajien osalta, joista voidaan valmistaa veistämällä useita erityyppisiä tuotteita (esimerkiksi sarvet ja luut), tunnuksella olisi ilmoitettava kaupan kohteena olevan tuotteen tyyppi (esim. luuveistos ”BOC” tai sarviveistos ”HOC”, jos mahdollista.

Veistos – luu

BOC

kg

kpl

Luusta tehty veistos

Veistos – sarvi

HOC

kg

kpl

Sarvesta tehty veistos

Veistos – norsunluu

IVC

kg

kpl

Norsunluusta tehdyt veistokset, myös pienet työstetyt norsunluun kappaleet (veitsen kahvat, shakkipelit, mahjong-pelit jne.) Huom. Kokonaisesta syöksyhampaasta tehdyt veistokset olisi ilmoitettava syöksyhampaiksi (katso ”TUS” jäljempänä). Veistetystä norsunluusta tehdyt korut olisi ilmoitettava tuotteeksi ”korut – norsunluu” (katso ”IJW” jäljempänä).

Kaviaari

CAV

kg

 

Kaikkien sampikalojen (Acipenseriformes) lajien jalostetut hedelmöittymättömät ja kuolleet munat eli mäti

Lastut

CHP

kg

 

Puulastut, erityisesti sukujen Aquilaria spp. ja Gyrinops spp. lajien sekä Pterocarpus santalinus -lajin lastut

Kynsi

CLA

kpl

kg

Kynnet, esimerkiksi kissaeläinten (Felidae), karhujen (Ursidae) ja krokotiilien (Crocodylia) kynnet (huom. ”kilpikonnan kynnet” ovat tavallisesti suomuja eivätkä varsinaisesti kynsiä)

Kangas

CLO

m2

kg

Kangas; jos kangas ei ole tehty kokonaan CITES-lajin karvasta, kyseessä olevan lajin karvojen paino olisi sen sijaan merkittävä mahdollisuuksien mukaan tunnuksella ”HAI”

Koralli (puhdistamaton)

COR

kpl

kg

Puhdistamaton ja käsittelemätön koralli ja kivikoralli (myös elävä kivi ja kasvualusta [kuten päätöslauselmassa Conf.11.10 (Rev. CoP15) määritellään] Kivikoralli olisi merkittävä suvuksi Scleractinia spp.

Huom. myytävien koralliyksilöiden määrä ilmoitetaan kappaleina ainoastaan silloin, kun ne kuljetetaan vedessä.

Elävä kivi (kuljetetaan kosteana laatikoissa) olisi ilmoitettava kilogrammoina; korallit kasvualustana olisi ilmoitettavana kappalemääränä (koska ne kuljetetaan vedessä kasvualustana, johon CITES-yleissopimuksen ulkopuoliset korallit kiinnittyvät).

Kosmetiikka

COS

g

ml

Kosmetiikka, joka sisältää CITES-yleissopimuksessa luetelluista lajeista saatuja uutteita. Määrän olisi vastattava sitä, paljonko tuotteessa on CITES-yleissopimuksessa lueteltuja lajeja.

Viljelmä

CUL

kpl pulloja yms.

 

Keinotekoisesti lisättyjen kasvien viljelmät

Johdannaiset

DER

kg/l

 

Johdannaiset (muut kuin ne, jotka on lueteltu toisaalla tässä taulukossa)

Kuivatut kasvit

DPL

kpl

 

Kuivatut kasvit, esimerkiksi kasvikokoelmien yksilöt

Korva

EAR

kpl

 

Korvat, yleensä norsun

Muna

EGG

kpl

kg

Kokonaiset kuolleet tai puhalletut munat (ks. myös ”kaviaari”)

Muna (elävä)

EGL

kpl

kg

Elävät hedelmöityneet munat, yleensä lintujen ja matelijoiden mutta myös kalojen ja selkärangattomien

Munankuori

ESH

g/kg

 

Raa'at tai käsittelemättömät munankuoret lukuun ottamatta kokonaisia munia

Uute

EXT

kg

l

Uute, yleensä kasviuutteet

Höyhen

FEA

kg/siipien lukumäärä

kpl

Höyhenet; höyhenistä valmistetuista esineistä (esimerkiksi kuvista) ilmoitetaan esineiden lukumäärä

Kuitu

FIB

kg

m

Kuidut, esimerkiksi kasvikuidut, mutta myös tennismailojen jänteet

Evä

FIN

kg

 

Tuoreet, jäädytetyt tai kuivatut evät tai niiden osat (myös räpylät)

Kalanpoikaset

FIG

kg

kpl

Vuoden tai kahden vuoden ikäiset nuoret kalat akvaarioihin myytäviksi tai hautomoita tai istutustoimenpiteitä varten

Kukka

FLO

kg

 

Kukat

Kukkaruukku

FPT

kpl

 

Kasvinosista, esimerkiksi saniaispuun kuiduista valmistetut kukkaruukut (huom.: elävät kasvit, jotka myydään useita kasveja sisältävissä ruukuissa, on ilmoitettava elävinä kasveina eikä kukkaruukkuina)

Sammakonreidet

LEG

kg

 

Sammakonreidet

Hedelmät

FRU

kg

 

Hedelmät

Jalka

FOO

kpl

 

Jalat, esimerkiksi norsun, sarvikuonon, virtahevon, leijonan, krokotiilin ym. jalat

Turkistuotteet (suuret)

FPL

kpl

 

Suuret turkiksista valmistetut tuotteet, esimerkiksi karhun tai ilveksen turkista tehdyt peitot tai muut huomattavan suuret turkistuotteet.

Turkistuotteet (pienet)

FPS

kpl

 

Pienet turkiksista valmistetut tuotteet, esimerkiksi käsilaukut, avaimenperät, kukkarot, tyynyt, somisteet tms.

Sappi

GAL

kg

 

Sappi

Sappirakko

GAB

kpl

kg

Sappirakko

Asuste

GAR

kpl

 

Asusteet, mukaan luettuina hansikkaat ja hatut mutta ei kengät; myös asusteiden somisteet tai koristeet

Sukuelimet

GEN

kg

kpl

Kastroidut ja kuivatut penikset

Kiduskannet

GIL

kpl

 

Kiduskannet (esim. hain)

Perusrunko

GRS

kpl

 

Perusrunko (ilman varttamisoksia)

Karvat

HAI

kg

g

Kaikki eläinten, esimerkiksi norsun, jakin, vikunjan ja guanakon, karvat

Karvatuotteet

HAP

kpl

g

Karvoista valmistetut tuotteet (esim. norsujen karvoista valmistetut rannerenkaat)

Sarvi

HOR

kpl

kg

Sarvet, myös hirvensarvet

Korut

JWL

kpl

g

Korut, myös rannerenkaat, kaulanauhat ja muut korut muista tuotteista kuin norsunluusta (esim. puusta, korallista jne.)

Korut – norsunluu

IJW

kpl

g

Norsunluusta valmistetut korut

Nahkatuotteet (suuret)

LPL

kpl

 

Suuret nahasta valmistetut tuotteet, esimerkiksi salkut, huonekalut, matkalaukut, matka-arkut

Nahkatuotteet (pienet)

LPS

kpl

 

Pienet nahasta valmistetut tuotteet, esimerkiksi vyöt, housunkannattimet, polkupyörän satulat, sekkivihko- ja luottokorttikotelot, käsilaukut, avaimenperät, muistikirjat, kukkarot, kengät, tupakkapussit, lompakot, kellonremmit ja somisteet

Elävät yksilöt

LIV

kpl

kg

Elävät eläimet ja kasvit

Lehdet

LVS

kg

kpl

Lehdet

Tukit

LOG

m3

 

Kaikki käsittelemätön puu kuorittuna tai kuorimattomana ja pintapuu poistettuna tai puuhun jätettynä taikka karkeasti sahattu puu, joka on erityisesti tarkoitus jalostaa sahatavaraksi, paperipuuksi tai viiluiksi. Huom. sellaiset erityistarkoituksiin käytettävät puulajit, joita myydään painon perusteella (esimerkiksi guajakkipuut, Guaiacum spp.), on ilmoitettava kilogrammoina

Liha

MEA

kg

 

Liha, mukaan luettuna kalan liha, jos kyseessä ei ole kokonainen kala (ks. ”ruho”), tuore tai jalostamaton liha sekä jalostettu liha (esim. savustettu, raaka, kuivattu, pakastettu tai säilötty)

Lääkkeet

MED

kg/l

 

Lääkkeet

Myski

MUS

g

 

Myski

Öljy

OIL

kg

l

Öljy, esimerkiksi kilpikonnan, hylkeen, valaan, kalojen ja eri kasvien öljy

Helmi

PRL

kpl

 

Helmi (esim. Strombus gigas)

Pianon koskettimet

KEY

kpl

 

Norsunluiset pianon koskettimet (yhdessä tavanomaisessa pianossa on 52 pianon kosketinta)

Luun kappale

BOP

kg

 

Luun kappaleet, työstämättömät

Sarven kappale

HOP

kg

 

Sarven kappaleet, työstämättömät, myös pienet palaset

Norsunluun kappale

IVP

kg

 

Norsunluun kappaleet, työstämättömät, myös pienet palaset

Turkislevyt

PLA

m2

 

Turkislevyt, mukaan luettuina useasta nahasta tehdyt matot

Vaneri

PLY

m2

m3

Materiaali, joka koostuu kolmesta tai useammasta yhteenliimatusta ja -puristetusta puuviilusta. Viilut on asetettu siten, että puun syyt menevät ristiin peräkkäisissä kerroksissa.

Jauhe

POW

kg

 

Jauhe

Kotelot

PUP

kpl

 

Perhosten kotelot

Juuret

ROO

kpl

kg

Juuret, sipulit, varsimukulat, juurimukulat

Huom. agarpuuta tuottavien taksonien (Aquilaria spp. ja Gyrinops spp.) osalta ensisijainen yksikkö on kilogramma. Vaihtoehtoinen yksikkö on kappaletta.

Matot

RUG

kpl

 

Matot

Saharauskun otsapiikki

ROS

kpl

kg

Saharauskun otsapiikki

Sahatavara

SAW

m3

 

Pituussuuntaan sahattu tai profiloivassa haketusprosessissa valmistettu, tavallisesti yli 6 mm paksu puu. Huom. sellaiset erityistarkoituksiin käytettävät puulajit, joita myydään painon perusteella (esimerkiksi guajakkipuut, Guaiacum spp.) on ilmoitettava kilogrammoina

Suomut

SCA

kg

 

Suomut, esimerkiksi kilpikonnien, muiden matelijoiden, kalojen ja muurahaiskävyn suomut

Siemenet

SEE

kg

 

Siemenet

Kuoret

SHE

kpl

kg

Puhdistamattomat tai käsittelemättömät nilviäisten kuoret

Kylkiosa

SID

kpl

 

Kylkiosat tai nahankaistaleet, lukuun ottamatta krokotiilinnahasta valmistettuja kehyksiä (Tinga frames) (ks. ”nahat”)

Luuranko

SKE

kpl

 

Olennaisilta osin kokonaiset luurangot

Nahat

SKI

kpl

 

Olennaisilta osin kokonaiset nahat, käsittelemättömät tai parkitut, mukaan luettuina krokotiilinnahasta valmistetut kehykset (Tinga frames)

Nahan palat

SKP

kg

 

Nahan palat, mukaan luettuina palaset käsittelemättöminä tai parkittuina

Kallo

SKU

kpl

 

Kallot

Liemi

SOU

kg

l

Esimerkiksi kilpikonnaliemi

Näytteet (tieteelliset)

SPE

kg/l/ml/kpl

 

Tieteelliset näytteet, joihin kuuluvat veri, kudokset (esim. munuainen, perna jne.), kudospreparaatit, museoiden konservoidut yksilöt, ym.

Varret

STE

kpl

kg

Kasvien varret

Huom. agarpuuta tuottavien taksonien (Aquilaria spp. ja Gyrinops spp.) osalta ensisijainen yksikkö on kilogramma. Vaihtoehtoinen yksikkö on ”kpl”.

Uimarakot

SWI

kg

 

Hydrostaattinen elin, sisältää kalanliiman/sammenliiman

Hännät

TAI

kpl

kg

Hännät, esimerkiksi kaimaanin häntä (nahaksi) tai ketun häntä (asusteiden koristeeksi, kaulukseksi, puuhkaksi jne.), myös valaan pyrstöt

Hampaat

TEE

kpl

kg

Hampaat, esimerkiksi valaan, leijonan, virtahevon, krokotiilin jne.

Puutavara

TIM

m3

kg

Käsittelemätön puutavara lukuun ottamatta sahatukkeja ja sahatavaraa

Metsästysmuisto

TRO

kpl

 

Kaikki metsästysmuistoina käytetyt yhden eläimen osat, jos ne viedään yhdessä. Esimerkiksi sarvet (2), kallo, päänahka, selkänahka, häntä ja jalat (eli kymmenen yksilöä) muodostavat yhden metsästysmuiston. Jos kuitenkin esimerkiksi kallo ja sarvet ovat eläimen ainoat osat, jotka viedään, ne ilmoitetaan yhdessä yhtenä metsästysmuistona. Muuten osat on ilmoitettava erikseen. Kokonainen täytetty ruho ilmoitetaan tunnuksella BOD. Yksittäinen nahka ilmoitetaan tunnuksella SKI. Jos kauppaa käydään täytetyllä eläimellä, rintatrofeella tai puolitrofeella ja mukana on saman eläimen osia, jotka sisältyvät samaan vientilupaan, käytetään tunnusta ”1 TRO”.

Kärsä

TRU

kpl

kg

Norsun kärsät. Huom. Norsun kärsä, joka viedään yhdessä muiden samasta eläimestä peräisin olevien ja samaan lupaan sisältyvien trofeeosien kanssa osana metsästysmuistoa, olisi ilmoitettava tunnuksella ”TRO”.

Syöksyhampaat

TUS

kpl

kg

Olennaisilta osin kokonaiset syöksyhampaat, jotka voivat olla käsiteltyjä tai käsittelemättömiä; näihin kuuluvat norsun, virtahevon, mursun ja sarvivalaan syöksyhampaat, mutta eivät muut hampaat

Viilu

 

 

 

 

sorvattu viilu

VEN

m3

kg

Ohuet samanpaksuiset puulevyt, paksuudeltaan tavallisesti 6 mm tai vähemmän, jotka yleensä ovat kuorittuja (sorvattu viilu) tai levyiksi leikattuja (leikattu viilu) ja joita käytetään vanerin, vanerihuonekalujen ja vaneristen säilytysastioiden yms. valmistukseen

leikattu viilu

VEN

m2

kg

Vaha

WAX

kg

 

Vaha

Puutuotteet

WPR

kpl

kg

Puusta valmistetut tuotteet, myös viimeistellyt puutuotteet, kuten huonekalut ja musiikki-instrumentit.

Mittayksiköiden selitykset

Mittayksikkö

Yksikön tunnus

gramma

g

kilogramma

kg

litra

l

kuutiosenttimetri

cm3

millilitra

ml

metri

m

neliömetri

m2

kuutiometri

m3

kappalemäärä

kpl

Huom. jos mittayksikköä ei ilmoiteta, yksikön oletetaan olevan kappalemäärä (esim. elävien eläinten määrä).

LIITE VIII

Vakiintuneet nimistölähteet tieteellisten nimien merkitsemiseen luvissa ja todistuksissa 5 artiklan 4 alakohdan mukaisesti

FAUNA

 

 

Taksoni

Taksonominen viite

MAMMALIA

 

 

Kaikkien nisäkkäiden taksonit

lukuun ottamatta seuraavien lajien luonnonvaraisessa ympäristössä elävien muotojen nimiä (joita olisi käytettävä vastaavien kotieläiminä pidettävien lajien nimien sijaan):

Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii ja

lukuun ottamatta taksoneita, jotka ilmoitetaan jäljempänä eri nisäkäslahkojen yhteydessä

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1–2, xxxv + 2142 s. Baltimore (John Hopkins University Press).

ARTIODACTYLA

Camelidae

Lama guanicoe

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 s., Washington (Smithsonian Institution Press).

CETACEA

Balaenopteridae

Balaenoptera omurai

Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. – Nature, 426: 278–281.

 

Delphinidae

Orcaella heinsohni

Beasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). -- Marine Mammal Science, 21(3): 365–400.

 

Delphinidae

Sotalia fluviatilis

Sotalia guianensis

Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for ”tucuxi” (Sotalia fluviatilis) and ”costero” (Sotalia guianensis) dolphins. – Marine Mammal Science, 23: 358–386.

 

Delphinidae

Sousa plumbea

Sousa sahulensis

Jefferson, T. A.& Rosenbaum, H. C. (2014): Taxonomic revision of the humpback dolphins (Sousa spp.), and description of a new species from Australia. – Marine Mammal Science, 30(4): 1494–1541.

 

Delphinidae

Tursiops australis

Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011): A new dolphin species, the Burrunan Dolphin Tursiops australis sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. – PLoS ONE, 6 (9): e24047.

 

Iniidae

Inia araguaiaensis

Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. – PLoS ONE 83623: 1–12.

 

Phocoenidae

Neophocaena asiaeorientalis

Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011): Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus Neophocaena): The existence of two species. – Journal of Marine Animals and their Ecology, 4 (1): 3–16.

 

Physeteridae

Physeter macrocephalus

Rice, D. W. (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution – Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.

 

Platanistidae

Platanista gangetica

Rice, D. W. (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution – Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.

 

Ziphiidae

Mesoplodon hotaula

Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. and Yamada, T. K. (2014): Resurrection of Mesoplodon hotaula Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. – Marine Mammal Science, 30 (3): 1081–1108.

PRIMATES

Atelidae

Ateles geoffroyi

Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006): Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. – Teoksessa: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka and L. Luecke (eds), New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation, s. 29–79. Springer, New York, USA.

 

Aotidae

Aotus jorgehernandezi

Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007): Aotus diversity and the species problem. - Primate Conservation, 22: 55–70.

 

Cebidae

Callithrix manicorensis

Garbino, T. & Siniciato, G. (2014): The taxonomic status of Mico marcai (Alperin 1993) and Mico manicorensis (van Roosmalen et al. 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. – International Journal of Primatology, 35 (2): 529–546. (lajia Mico marcai yhdessä lajin Mico manicorensis kanssa kohdellaan lajina Callithrix manicorensis CITES-yleissopimuksen puitteissa)

 

Cebidae

Cebus flavius

Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1–16.

 

Cebidae

Mico rondoni

Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. – International Journal of Primatology, 31: 693–714.

 

Cebidae

Saguinus ursulus

Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013): Revalidation of Saguinus ursula Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). – Zootaxa, 3721 (2): 172–182.

 

Cebidae

Saimiri collinsi

Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015): Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: Saimiri sciureus and S. collinsi. – Molecular Phylogenetics and Evolution, 82: 426–435.

 

Cercopithecidae

Cercopithecus lomamiensis

Hart, J. A., Detwiler, K. M., Gilbert, C. C., Burrell, A. S., Fuller, J. L., Emetshu, m., Hart, T. B., Vosper, A., Sargis, E. J. & Tosi, A. J. (2012): Lesula: A new species of Cercopithecus monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. – PLoS ONE, 7 (9): e44271.

 

Cercopithecidae

Macaca munzala

Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005): Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. – International Journal of Primatology, 26(4): 977–989: doi: 10.1007/s10764-005-5333–3.

 

Cercopithecidae

Rhinopithecus strykeri

Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – Amer. J. Primatology, 73: 96–107.

 

Cercopithecidae

Rungwecebus kipunji

Davenport, T. R. B., Stanley, W. T., Sargis, E. J., De Luca, D. W., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. – Science, 312: 1378–1381.

 

Cercopithecidae

Trachypithecus villosus

Brandon-Jones, D., Eudey, A. A., Geissmann, T., Groves, C. P., Melnick, D. J., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004): Asian primate classification. – International Journal of Primatology, 25: 97–163.

 

Cercopithecidae

Cheirogaleus lavasoensis

Thiele, D., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013): Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs – biological reality or taxonomic bias? – Molecular Phylogenetics and Evolution, 69: 593–609.

 

Cercopithecidae

Microcebus gerpi

Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012): First indications of a highland specialist among mouse lemurs (Microcebus spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. – Primates, 53: 157–170.

 

Cercopithecidae

Microcebus marohita

Microcebus tanosi

Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]: Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: Microcebus) from Eastern Madagascar. International Journal of Primatology, 34: 455–469.

 

Hylobatidae

Nomascus annamensis

Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. – Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1–12.

 

Lorisidae

Nycticebus kayan

Munds, R. A., Nekaris, K. A. I. & Ford, S. M. (2013): Taxonomy of the bornean slow loris, with new species Nycticebus kayan (Primates, Lorisidae). – American Journal of Primatology, 75: 46–56.

 

Pitheciidae

Cacajao melanocephalus Cacajao oukary

Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014): Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, Cacajao melanocephalus group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. – Zootaxa, 3866 (3): 353–370.

 

Pitheciidae

Callicebus aureipalatii

Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. & Felton, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. – Primate Conservation, 20: 29–39.

 

Pitheciidae

Callicebus caquetensis

Defler, T. R., Bueno, M. L. & García, J. (2010): Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. – Primate Conservation, 25: 1–9.

 

Pitheciidae

Callicebus vieira

Gualda-Barros, J., Nascimento, F. O. & Amaral, M. K. (2012): A new species of Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. – Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo), 52: 261–279.

 

Pitheciidae

Callicebus miltoni

Dalponte, J. C., Silva, F. E. & Silva Júnior, J. S. (2014): New species of titi monkey, genus Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. – Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo, 54: 457–472.

 

Pitheciidae

Pithecia cazuzai

Pithecia chrysocephala

Pithecia hirsuta

Pithecia inusta

Pithecia isabela

Pithecia milleri

Pithecia mittermeieri

Pithecia napensis

Pithecia pissinattii

Pithecia rylandsi

Pithecia vanzolinii

Marsh, L. K. (2014): A taxonomic revision of the saki monkeys, Pithecia Desmarest, 1804. – Neotropical Primates, 21: 1–163.

 

Tarsiidae

Tarsiidae

Merker, S. & Groves, C. P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. – International Journal of Primatology, 27(2): 465–485.

 

Tarsiidae

Tarsius tumpara

Shekelle, M., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010): Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. – Primate Conservation, 23: 55–64.

PROBOSCIDEA

Elephantidae

Loxodonta africana

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 s., Washington (Smithsonian Institution Press).

SCANDENTIA

Tupaiidae

Tupaia everetti

Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011): Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. – Molecular Phylogenetics and Evolution, 60 (3): 358–372.

 

Tupaiidae

Tupaia palawanensis

Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E.(2014): Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. – Journal of Mammalian Evolution, 21 (1): 111–123.

AVES

APODIFORMES

 

lintujen lahkojen ja heimojen nimet

Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 s.

 

 

kaikki lintulajit lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita

Dickinson, E. C. (ed.) (2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 s. London (Christopher Helm).

yhdessä seuraavan kanssa:

Dickinson, E. C. (2005): Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (CITES-verkkosivustolla)

 

Trochilidae

Chlorostilbon lucidus

Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. – Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242–244.

 

Trochilidae

Eriocnemis isabellae

Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. – Ornitologia Neotropical, 18: 161–170.

 

Trochilidae

Phaethornis aethopyga

Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). – Auk, 126: 604–612.

FALCONIFORMES

Accipitridae

Aquila hastata

Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002): On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. – Ibis, 144: 665–675.

 

Accipitridae

Buteo socotraensis

Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 130 (2): 116–131.

 

Falconidae

Micrastur mintoni

Whittaker, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. – Wilson Bulletin, 114: 421–445.

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Garrulax taewanus

Collar, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). – Forktail, 22: 85–112.

PSITTACIFORMES

Cacatuidae

Cacatua goffiniana

Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). – Zoologische Verhandelingen, 350: 183–196.

 

Loriidae

Trichoglossus haematodus

Collar, N. J. (1997): Family Psittacidae (Parrots). Teoksessa del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280–477. Barcelona (Lynx Edicions).

 

Psittacidae

Aratinga maculata

Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009): The rediscovery of Buffon's ”Guarouba” or ”Perriche jaune”: two senior synonyms of Aratinga pintoi Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). – Zootaxa, 2013: 1–16.

 

Psittacidae

Forpus modestus

Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. – Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242–244.

 

Psittacidae

Pionopsitta aurantiocephala

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Höfling, E. (2002): Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. – Auk, 119: 815–819.

 

Psittacidae

Poicephalus robustus

Poicephalus fuscicollis

Coetzer, W. G., Downs, C. T., Perrin, M. R. & Willows-Munro, S. (2015): Molecular Systematics of the Cape Parrot (Poicephalus robustus). Implications for Taxonomy and Conservation. – PLoS ONE, 10(8):e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.

 

Psittacidae

Psittacula intermedia

Collar, N. J. (1997): Family Psittacidae (Parrots). Teoksessa del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280–477. Barcelona (Lynx Edicions).

 

Psittacidae

Pyrrhura griseipectus

Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005): Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. – Cotinga, 24: 77–83.

 

Psittacidae

Pyrrhura parvifrons

Arndt, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. – Papageien, 8: 278–286.

STRIGIFORMES

Strigidae

Glaucidium mooreorum

Da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. – Ararajuba, 10(2): 123–130.

 

Strigidae

Ninox burhani

Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160–171.

 

Strigidae

Otus thilohoffmanni

Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): 85–105.

REPTILIA

CROCODYLIA & RHYNCHOCEPHALIA

 

Crocodylia & Rhynchocephalia lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita

Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 s. Jena (Gustav Fischer Verlag).

 

Crocodylidae

Crocodylus johnstoni

Tucker, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. – Australian Zoologist, 35(2): 432–434.

 

Sphenodontidae

Sphenodon spp.

Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. M., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010): Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (Sphenodon: Reptilia). – Conservation Genetics, 11 (93): 1063–1081.

SAURIA

 

Sauria-suvun heimojen rajaaminen

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).

 

Agamidae

Saara spp.

Uromastyx spp.

Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus Saara Gray, 1845. – Bonner zool. Beiträge, 56(1-2): 55–99.

 

Chamaeleonidae

Chamaleonidae spp.

Glaw, F. (2015): Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). – Vertebrate Zoology, 65(2): 167–246.

(http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65-2/01_vertebrate_zoology_65-2_glaw_167-246.pdf)

 

Cordylidae

Cordylidae spp., lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita

Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011): Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae – Molecular Phylogenetics and Evolution, 58(1): 53–70.

 

Cordylidae

Cordylus marunguensis

Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. M., Goldberg, S. R. & Cha (2012): A new species of Cordylus (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. – African Journal of Herpetology, 61 (1): 14–39.

 

Gekkonidae

Dactylonemis spp.

Hoplodactylus spp.

Mokopirirakau spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. – Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1–22.

 

Gekkonidae

Nactus serpensinsula

Kluge, A. G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. – Copeia, 1983(no. 2): 465–475.

 

Gekkonidae

Naultinus spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. – Molecular Phylogenetics and Evolution, 59(1): 1–22.

 

Gekkonidae

Phelsuma spp.

Rhoptropella spp.

Glaw, F. & Rösler, H. (2015): Taxonomic checklist of the day geckos of the genera Phelsuma Gray, 1825 and Rhoptropella Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). – Vertebrate Zoology, 65(2): 167–246)

(http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65-2/02_vertebrate_zoology_65-2_glaw-roesler_247-283.pdf)

 

Gekkonidae

Toropuku spp.

Tukutuku spp.

Woodworthia spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. – Molecular Phylogenetics and Evolution, 59(1): 1–22.

 

Gekkonidae

Uroplatus spp., lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita

Raxworthy, C. J. (2003): Introduction to the reptiles. – Teoksessa: Goodman, S. M. & Bernstead, J. P. (eds.), The natural history of Madagascar: 934–949. Chicago.

 

Gekkonidae

Uroplatus finiavana

Ratsoavina, F. M., Louis jr., E. E., Crottini, A., Randrianiaina, R.-D., Glaw, F. & Vences, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. – Zootaxa, 3022: 39–57.

 

Gekkonidae

Uroplatus giganteus

Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. and Böhme, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. – Salamandra, 42: 129–144.

 

Gekkonidae

Uroplatus pietschmanni

Böhle, A. & Schönecker, P. (2003): Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus OstMadagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). – Salamandra, 39(3/4): 129–138.

 

Gekkonidae

Uroplatus sameiti

Raxworthy, C. J., Pearson, R. G., Zimkus, B. M., Reddy, S., Deo, A. J., Nussbaum, R. A. & Ingram, C. M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. – Journal of Zoology, 275: 423–440.

 

Iguanidae

Iguanidae spp., lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita

Hollingsworth, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. s. 19–44. Teoksessa: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press).

 

Iguanidae

Brachylophus bulabula

Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. – Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413–3426.

 

Iguanidae

Conolophus marthae

Gentile, G. & Snell, H. (2009): Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. – Zootaxa, 2201: 1–10.

 

Iguanidae

Cyclura lewisi

Burton, F. J. (2004): Revision to Species Cvclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana - Caribbean Journal of Science, 40(2): 198–203.

 

Iguanidae

Phrynosoma blainvillii

Phrynosoma cerroense

Phrynosoma wigginsi

Montanucci, R. R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. – Herpetologica, 60: 117.

 

Teiidae

Teiidae spp.

Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012): Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). – Zootaxa, 3459: 1–156.

 

Varanidae

Varanidae spp.

lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita

Böhme, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) – Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1–43.

yhdessä seuraavan kanssa:

Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). – Bonn zool. Bull., 57(2): 127–136.

 

Varanidae

Varanus bangonorum

Varanus dalubhasa

Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014): Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (Varanus salvator complex) with descriptions of two new cryptic species. – Zootaxa, 3881 (3): 201–227.

 

Varanidae

Varanus hamersleyensis

Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O'Connell, M. (2014): Molecular and morphological assessment of Varanus pilbarensis (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. – Zootaxa, 3768 (2): 139–158.

 

Varanidae

Varanus nesterovi

Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015): A new species of desert monitor lizard (Varanidae: Varanus: Psammosaurus) from the western Zagros region (Iraq, Iran). – Russian Journal of Herpetology, 22 (1): 41–52.

 

Varanidae

Varanus samarensis

Koch, A., Gaulke, M. & Böhme, W. (2010): Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: Varanus salvator complex), with the description of two new species and a new subspecies. – Zootaxa, 2446: 1–54.

 

Varanidae

Varanus sparnus

Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014): A new diminutive species of Varanus from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. – Records of the Western Australian Museum, 29: 128–140.

SERPENTES

 

Loxocemidae spp.

Pythonidae spp.

Boidae spp.

Bolyeriidae spp.

Tropidophiidae spp.

Viperidae spp.

lukuun ottamatta sukujen Acrantophis, Sanzinia, Calabaria, Lichanura säilyttämistä ja lajin Epicrates maurus tunnustamista lajiksi ja lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja lajeja

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League).

 

Boidae

Candoia paulsoni

Candoia superciliosa

Smith, H. M., Chiszar, D., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). – Hamadryad, 26(2): 283–315.

 

Boidae

Corallus batesii

Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009): Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). – Copeia, 2009 (3): 572–582.

 

Boidae

Epicrates crassus

Epicrates assisi

Epicrates alvarezi

Passos, P. & Fernandes, R. (2008): Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). – Herpetol. Monographs, 22: 1–30.

 

Boidae

Eryx borrii

Lanza, B. & Nistri, A. (2005): Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). – Tropical Zoology, 18(1): 67–136.

 

Boidae

Eunectes beniensis

Dirksen, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft.

 

Colubridae

Xenochrophis piscator

Xenochrophis schnurrenbergeri

Xenochrophis tytleri

Vogel, G. & David, P. (2012): A revision of the species group of Xenochrophis piscator (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). – Zootaxa, 3473: 1–60.

 

Elapidae

Micrurus ruatanus

McCranie, J. R. (2015): A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. – Zootaxa, 3931 (3): 352–386.

 

Elapidae

Naja atra

Naja kaouthia

Wüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) – Toxicon, 34: 339–406.

 

Elapidae

Naja mandalayensis

Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000): A new cobra (Elapidae: Naia) from Myanmar (Burma) - Herpetologica, 56: 257–270.

 

Elapidae

Naja oxiana

Naja philippinensis

Naja sagittifera

Naja samarensis

Naja siamensis

Naja sputatrix

Naja sumatrana

Wüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) – Toxicon, 34: 339–406.

 

Pythonidae

Leiopython bennettorum

Leiopython biakensis

Leiopython fredparkeri

Leiopython huonensis

Leiopython hoserae

Schleip, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. Journal of Herpetology, 42(4): 645–667.

 

Pythonidae

Morelia clastolepis

Morelia kinghorni

Morelia nauta

Morelia tracyae

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species - Herpetological Monographs, l4: 139–185.

 

Pythonidae

Python bivittatus

Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. – Sauria, 31: 5–16.

 

Pythonidae

Python breitensteini

Python brongersmai

Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. (2001): Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia – Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113–129.

 

Pythonidae

Python kyaiktiyo

Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). – Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112–136.

 

Pythonidae

Python natalensis

Broadley, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. – African Herp News, 29: 31–32.

 

Tropidophiidae

Tropidophis spp.

lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita

Hedges, S.B. (2002): Morphological variation and the definition of species in the snake genus Tropidophis (Serpentes, Tropidophiidae). – Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology), 68 (2): 83–90.

 

Tropidophiidae

Tropidophis celiae

Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba - Copeia, 1999(2): 376–381.

 

Tropidophiidae

Tropidophis grapiuna

Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012): Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus Tropidophis Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). – Herpetological Monographs, 26 (1): 80–121.

 

Tropidophiidae

Tropidophis hendersoni

Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba - Journal of Herpetology, 36: 157–161.

 

Tropidophiidae

Tropidophis morenoi

Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba - Journal of Herpetology, 35: 615–617.

 

Tropidophiidae

Tropidophis preciosus

Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012): Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus Tropidophis Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). – Herpetological Monographs, 26 (1): 80–121.

 

Tropidophiidae

Tropidophis spiritus

Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba - Journal of Herpetology, 33: 436–441.

 

Tropidophiidae

Tropidophis xanthogaster

Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. – Amphibia-Reptilia, 27(3): 427–432.

TESTUDINES

 

Testudines-lahkon nimet

Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 s. Jena (Gustav Fischer Verlag).

 

 

lajien ja heimojen nimet lukuun ottamatta seuraavien nimien säilyttämistä: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata ja lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita

Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. – Vertebrate Zoology, 57(2): 149–368. Dresden. ISSN 1864–5755 [ilman teoksen liitettä]

 

Emydidae

Graptemys pearlensis

Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. – Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98–113.

 

Geoemydidae

Batagur affinis

Praschag, P., Sommer, R. S., McCarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. – Zootaxa, 1758: 61–68.

 

Geoemydidae

Batagur borneoensis,

Batagur dhongoka,

Batagur kachuga,

Batagur trivittata

Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). – Zoologica Scripta, 36: 429–442.

 

Geoemydidae

Cuora bourreti

Cuora picturata

Spinks, P. Q., Thomson, R. C., Zhang, Y. P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H. B. (2012): Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus Cuora. Molecular Phylogenetics and Evolution, 63: 656–667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.

 

Geoemydidae

Cyclemys enigmatica,

Cyclemys fusca

Cyclemys gemeli

Cyclemys oldhamii

Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. S., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008): Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus Cyclemys: how many leaves on its tree of life? – Zoologica Scripta, 37: 367–390.

 

Geoemydidae

Mauremys reevesii

Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz (2004): The freshwater turtle genus Mauremys (Testudines, Geoemydidae) – a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? – Zoologica Scripta, 33: 213–221.

 

Testudinidae

Centrochelys sulcata

Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R.] (2014): Turtles of the world, 7th edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000. v7. – Chelonian Research Monographs, 5 doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.

 

Testudinidae

Chelonoidis carbonarius

Chelonoidis denticulatus

Chelonoidis niger

Olson, S. L. & David, N. (2014): The gender of the tortoise genus Chelonoidis Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). – Proceedings of the Biological Society of Washington, 126(4): 393–394.

 

Testudinidae

Gopherus morafkai

Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Levitón, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. – Zookeys, 113: 39–71.

 

Testudinidae

Homopus solus

Branch, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. – African Journal of Herpetology, 56(1): 1–21.

 

Testudinidae

Kinixys nogueyi

Kinixys zombensis

Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012): Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (Kinixys): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). – Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 50: 192–201.

 

Trionychidae

Lissemys ceylonensis

Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). – Vertebrate Zoology, 61(1): 147–160.

 

Trionychidae

Nilssonia gangeticus

Nilssonia hurum

Nilssonia nigricans

Praschag, P., Hundsdörfer, A. K., Reza, A. H. M. A. & Fritz, U. (2007): Genetic evidence for wildliving Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). – Zoologica Scripta, 36:301–310.

AMPHIBIA

 

 

Amphibia spp.

Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97. Lajien tiedot peräisin teoksesta Frost, D. R. (ed.) (2015), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Version 6.0 as of May 2015 with additional comments by the Nomenclature Specialist of the CITES Animals Committee.

ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI & DIPNEUSTI

 

 

kaikki kalalajit, lukuun ottamatta Hippocampus-sukua

Taxonomic Checklist of Fish species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97 (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi, and Dipneusti, except the genus Hippocampus). Tiedot peräisin teoksesta Eschmeyer, W. N. & Fricke, R. (eds.): Catalog of Fishes, an online reference (http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), version update from 3 February 2015.

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus spp.

Horne, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef - Records of the Australian Museum, 53: 243–246.

Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species - Records of the Australian Museum, 53: 293–340.

Kuiter, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island - Records of the Australian Museum, 55: 113–116.

Lourie, S. A. & Randall, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific – Zoological Studies, 42: 284–291.

Lourie, S. A., Vincent, A. C. J. & Hall, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (Second edition available on CD-ROM).

 

Syngnathidae

Hippocampus dahli

Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species - Records of the Australian Museum, 53: 293–340.

 

Syngnathidae

Hippocampus debelius

Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. – Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37–44.

 

Syngnathidae

Hippocampus paradoxus

Foster, R. & Gomon, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Australia. – Zootaxa, 2613: 61–68.

 

Syngnathidae

Hippocampus patagonicus

Piacentino, G. L. M. and Luzzatto, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). – Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339–349.

 

Syngnathidae

Hippocampus planifrons

Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species - Records of the Australian Museum, 53: 293–340.

 

Syngnathidae

Hippocampus pontohi

Lourie, S. A. & Kuiter, R. H. (2008): Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). – Zootaxa, 1963: 54–68.

 

Syngnathidae

Hippocampus satomiae

Hippocampus severnsi

Lourie, S. A. & Kuiter, R. H. (2008): Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). – Zootaxa, 1963: 54–68.

 

Syngnathidae

Hippocampus tyro

Randall, J. & Lourie, S. A. (2009): Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. – Smithiana Bulletin, 10: 19–21.

 

Syngnathidae

Hippocampus waleanus

Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. – Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37–44.

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Aphonopelma albiceps

Aphonopelma pallidum

Brachypelma spp.

lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, tiedot peräisin teoksesta Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference, Version 6.5 as of 7 April 2006.

 

Theraphosidae

Lajia Brachypelma ruhnaui yhdessä lajin Brachypelma albiceps kanssa kohdellaan lajina Aphonopelma albiceps CITES-yleissopimuksen puitteissa

Platnick, N. I. (2014): The World Spider Catalogue, V15. http://platnick.sklipkani.cz/html/

 

Theraphosidae

Brachypelma kahlenbergi

Rudloff, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). – Arthropoda, 16(2): 26–30.

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus spp.

lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita

Lourenco, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention - Biogeographica, 72(3): 133–143.

 

 

Pandinus roeseli

Lourenco, W. R. (2014): Further considerations on the identity and distribution of Pandinus imperator (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). – Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg, 17(192): 139–151.

INSECTA

COLEOPTERA

Lucanidae

Colophon spp.

Bartolozzi, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). – African Entomology, 13(2): 347–352.

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera spp.

Trogonoptera spp.

Troides spp.

Matsuka, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 s. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6).

HIRUDINOIDEA

ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae

Hirudo medicinalis

Hirudo verbana

Nesemann, H. & Neubert, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. – Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 s, Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927–6.

BIVALVIA

VENEROIDA

Tridacnidae

Tridacna ningaloo

Penny, S. & Willan, R. C. (2014): Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. – Molluscan Research, 34 (3): 201–211.

 

Tridacnidae

Tridacna noae

Su, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. & Liu, L.-L. (2014): Tridacna noae (Röding, 1798) – a valid giant clam species separated from T. maxima (Röding, 1798) by morphological and genetic data. – Raffles Bulletin of Zoology, 62: 124–135.

ANTHOZOA & HYDROZOA

 

kaikki CITES-yleissopimuksessa luetellut lajit

Taxonomic Checklist of all CITES listed Coral Species, based on information compiled by UNEP- WCMC 2012


FLORA

 

 

Taksoni

Taksonominen viite

Yleinen viite

Yleisnimet

Liitteissä lueteltujen kasvien yleisnimet paitsi jos ne korvataan osapuolikokouksessa vahvistetuilla vakiintuneilla nimiluetteloilla.

The Plant-Book, second edition, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (reprinted with corrections 1998)] (kaikkien yleissopimuksen liitteissä lueteltujen kasvien yleisnimien osalta, paitsi jos ne korvataan osapuolikokouksessa vahvistetuilla vakiintuneilla nimiluetteloilla).

Yleinen viite

Yleisnimet

Sukujen nimien synonyymit, joita ei ole mainittu teoksessa The Plant-Book, paitsi jos ne korvataan osapuolikokouksessa vahvistetuilla vakiintuneilla nimiluetteloilla.

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) [sukujen nimien synonyymit, joita ei ole mainittu teoksessa The Plant-Book, paitsi jos ne korvataan jäljempänä olevissa kohdissa tarkoitetuilla osapuolikokouksessa vahvistetuilla vakiintuneilla nimiluetteloilla].

AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE

 

Cyclamen, Galanthus ja Sternbergia

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); käytetään ohjenuorana, kun viitataan Cyclamen-suvun sekä Galanthus- ja Sternbergia-heimojen lajien nimiin.

APOCYNACEAE

 

Pachypodium spp.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zürich, Switzerland, in collaboration with Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ja sen päivitys: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland]; käytetään ohjenuorana, kun viitataan lajien Aloe ja Pachypodium nimiin.

 

 

Hoodia spp.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150–151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa; käytetään ohjenuorana, kun viitataan Hoodia-suvun lajien nimiin.

CACTACEAE

 

Kaikki kaktuskasvit.

CITES Cactaceae Checklist third edition, (2016, compiled by D. Hunt); käytetään ohjenuorana, kun viitataan kaktuskasvien (Cactaceae) lajien nimiin. Saatavana pdf-tiedostona Royal Botanic Gardensin (Kew, UK) verkkosivuston CITES-sivuilta. https://www.kew.org/sites/default/files/CITES%20Cactaceae%20Checklist_CCC3_170629.pdf.

CYCADACEAE, STANGERIACEAE ja ZAMIACEAE

 

Kaikki Cycadaceae-, Stangeriaceae- ja Zamiaceae-sukujen lajit.

The World List of Cycads: CITES ja Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg and Dennis Wm. Stevenson) teoksessa CITES and Cycads a user's guide (Rutherford, C. et al., Royal Botanic Gardens, Kew. UK 2013); käytetään ohjenuorana, kun viitetaan Cycadaceae-, Stangeriaceae- ja Zamiaceae-sukujen lajien nimiin.

DICKSONIACEAE

 

Amerikan Dicksonia-lajit

Dicksonia species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany); käytetään ohjenuorana, kun viitataan Dicksonia-suvun lajien nimiin.

DROSERACEAE, NEPHENTACEAE, SARRACENIACEAE

 

Dionaea, Nepenthes ja Sarracenia.

CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); käytetään ohjenuorana, kun viitataan Dionaea-, Nepenthes- ja Sarracenia-lajien nimiin.

EBANACEAE

 

Diospyros spp. – Madagaskarin populaatiot.

Suku Diospyros Madagaskarissa: Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar -luetteloon perustuva alustava nimiluettelo CITES-osapuolia (CVPM 2016) varten on saatavilla luettelon verkkosivustolla. Tätä lähdettä käytetään ohjenuorana, kun viitataan Madagascarilta peräisin olevien Diospyros-suvun lajien nimiin. Katso: http://www.tropicos.org/ProlectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&prolectid=17. Sivusto: http://www.tropicos.org/Name/40031908?proiectid=17; pdf-tiedosto: http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016.pdf

EUPHORBIACEAE

 

Sukkulentit Euphorbia-lajit.

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany); käytetään ohjenuorana, kun viitataan sukkulenttien tyräkkikasvien (mehityräkit) lajien nimiin.

LEGUMINACEAE

 

Dalbergia spp. – Madagascarin populaatiot.

Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar -luetteloon perustuva alustava Dalbergia-nimiluettelo on saatavilla CITES-verkkosivustolla pdf-tiedostona ”SC65 Inf. 21”. Tätä lähdettä käytetään ohjenuorana, kun viitataan Madagascarilta peräisin olevien Dalbergia-suvun lajien nimiin. Katso: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf

LILIACEAE

 

Aloe spp.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zürich, Switzerland, in collaboration with Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ja sen päivitys: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland]; käytetään ohjenuorana, kun viitataan lajien Aloe- ja Pachypodium-suvun nimiin.

ORCHIDACEAE

 

Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione ja Sophronitis (Volume 1, 1995) ja Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula ja Encyclia (Volume 2, 1997), ja Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides ja Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda and Vandopsis (Volume 3, 2001); ja Aerides, Coelogyne, Comparettia ja Masdevallia

CITES Orchid Checklist, (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom); käytetään ohjenuorana, kun viitataan seuraavien sukujen lajien nimiin: Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione ja Sophronitis (Volume 1, 1995) ja Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula ja Encyclia (Volume 2, 1997), ja Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides ja Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda ja Vandopsis (Volume 3, 2001); ja Aerides, Coelogyne, Comparettia ja Masdevallia (Volume 4, 2006).

 

 

Bulbophyllum spp.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Tekijöiden osoite: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria); käytetään ohjenuorana, kun viitataan Bulbophyllum-suvun lajien nimiin.

PALMAE

 

Dypsis decipiens ja Dypsis decaryi

Ehdotetut vakiintuneet nimistölähteet, jotka perustuvat Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar -luetteloon, kahta CITES-yleissopimuksessa lueteltua Madagaskarissa luontaisesti esiintyvää palmua varten, ovat saatavilla pdf-tiedostona US Fish & Wildlife Service -verkkosivustolla. Tätä lähdettä käytetään ohjenuorana, kun viitataan lajeihin Dypsis decipiens ja Dypsis decaryi. Katso: http://www.fws.gov/international/

TAXACEAE

 

Taxus-suvun lajit.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001); käytetään ohjenuorana, kun viitataan Taxus-suvun lajien nimiin.

ZYGOPHYLLACEAE

 

Guaiacum spp.

Usta de especies, nomenclatura y distribución en el género Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50; käytetään ohjenuorana, kun viitataan Guaiacum-suvun lajien nimiin.


Top