Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0111

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/111, annettu 24 päivänä tammikuuta 2019, humalauutteen (Humulus lupulus L. flos) hyväksymisestä vieroitettujen porsaiden, lihasikojen sekä vieroitettujen ja lihotukseen tarkoitettujen toissijaisten sikaeläinten rehun lisäaineena (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

C/2019/281

OJ L 23, 25.1.2019, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/111/oj

25.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/14


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/111,

annettu 24 päivänä tammikuuta 2019,

humalauutteen (Humulus lupulus L. flos) hyväksymisestä vieroitettujen porsaiden, lihasikojen sekä vieroitettujen ja lihotukseen tarkoitettujen toissijaisten sikaeläinten rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti toimitettiin hakemus, joka koskee humalauutteen (Humulus lupulus L. flos) hyväksymistä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena. Hakemuksen mukana toimitettiin kyseisen asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat. Hakija pyysi, että lisäaine luokiteltaisiin lisäaineluokkaan ”sensoriset lisäaineet”.

(3)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 3 päivänä lokakuuta 2018 antamassaan lausunnossa (2), että humalauutteella (Humulus lupulus L. flos) ei ehdotettujen käyttöedellytysten mukaisesti käytettynä ole haitallisia vaikutuksia eläinten terveyteen, ihmisten terveyteen eikä ympäristöön. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että vieroitetuille porsaille tehty sietokoe osoitti, että lisäaine on turvallinen ehdotettuna annoksena eli 50 mg / kg täysrehua, ja että päätelmä voidaan laajentaa koskemaan lihasikoja ja vieroitettuja ja lihotukseen tarkoitettuja toissijaisia sikaeläimiä. Sen vuoksi on aiheellista sallia humalauutteen käyttö rehun lisäaineena ainoastaan mainittujen lajien ja luokkien osalta. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi myös, että koska korjattua humalaa ja sen uutteita käytetään yleisesti elintarvikkeissa aromiaineina ja koska niiden funktio rehussa on olennaisilta osin sama kuin elintarvikkeissa, niiden tehoa ei tarvitse osoittaa muulla tavoin. Sen vuoksi päätelmä voidaan laajentaa koskemaan rehua.

(4)

Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi vielä, että lisäaine saattaa ärsyttää käyttäjien hengitysteitä ja ihoa ja että se sisältää erilaisia yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan allergisia reaktioita herkille henkilöille. Tämän vuoksi olisi toteutettava asianmukaisia suojatoimenpiteitä.

(5)

Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityisiä markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevia vaatimuksia ei tarvita. Se myös vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla rehun lisäaine määritetään rehusta.

(6)

Lisäaineen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen lisäaineen käyttö tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla olisi hyväksyttävä.

(7)

Tarkasteltuaan hakijan ehdottamaa käyttömäärää elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että ehdotettu enimmäiskäyttötaso on turvallinen. Tehoaineen suositeltu enimmäispitoisuus olisi ilmoitettava rehun lisäaineen etiketissä elintarvikeketjun eri vaiheissa toteutettavaa virallista valvontaa varten, ja lisäaine olisi lisättävä rehuun esiseoksena.

(8)

Se, ettei asianomaisen aineen käyttöä juomavedessä ole hyväksytty, ei estä sen käyttöä rehuseoksessa, joka annostellaan veden mukana.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksyntä

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”sensoriset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”aromiaineet” kuuluva, liitteessä täsmennetty aine eläinten ruokinnassa käytettävänä rehun lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä tammikuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2018;16(10):5462.


LIITE

Lisäai-neen tunniste-numero

Hyväk-synnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enim-mäisikä

Vähim-mäispi-toisuus

Enim-mäispi-toisuus

Muut määräykset

Hyväksyn-nän voimassaolo päättyy

mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: sensoriset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: aromiaineet

2b233

Humalauute (norkot), jonka beetahappo-pitoisuus on suuri

Lisäaineen koostumus

Humulus lupulus L. flos -kasvista saatava ylikriittinen hiilidioksidiuutevalmiste, joka on käsitelty kaliumhydroksidilla beetahapon kaliumsuolojen muodostamiseksi ja liuotettu propyleeniglykoliin

Lisäaineen eritelmä:

Beetahapot: 40 ± 1,5 %

Alfahapot: 0,4 ± 0,3 %

Humalaöljyt: 1,5 ± 0,3 %

Propyleeniglykoli: 20 ± 15 %

Kosteus < 8 %

Tuhka: 10 ± 2 %

Muut hartsit: 25 ± 8 %

8-Prenyylinaringeeni < 500 mg/kg

Ksantohumoli < 500 mg/kg

2-Metyyli-2-buten-2-oli < 10 mg/kg

Tehoaineen kuvaus

Humulus lupulus L. flos -kasvin kukat (norkot), jotka on rakeistettu ja sen jälkeen käsitelty uuttamalla ylikriittisellä hiilidioksidiuutteella

Viskoosinen neste

CAS-numero: 8060-28-4

EN-nro 233

Analyysimenetelmä  (1)

Humalan beetahappojen kokonaismäärän määrittäminen rehun lisäaineesta:

korkean erotuskyvyn käänteisfaasinestekromatografia yhdessä UV-detektion kanssa (HPLC-UV) – yhteistestillä validoitu European Brewery Conventionin (EBC) menetelmä 7.7

Vieroitetut porsaat ja lihasiat

Vieroitetut ja lihotukseen tarkoitetut toissijaiset sikaeläimet

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset sekä stabiilisuus lämpökäsittelyssä.

3.

Lisäaineen ja esiseoksen etiketissä on oltava seuraavat tiedot:

”Suositeltu lisäaineen enimmäispitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %: 50 mg/kg”

4.

Rehualan toimijoiden on vahvistettava lisäaineen ja esiseoksen käyttäjiä varten toimintamenettelyt ja järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos tällaisia riskejä ei voida poistaa tai vähentää minimiin kyseisten menettelyjen ja järjestelyjen avulla, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä henkilönsuojaimia, mukaan lukien hengityssuojaa, turvalaseja ja -hansikkaita.

14. helmikuuta 2029


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


Top