EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019O0007

Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2019/671, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2019, kansallisten keskuspankkien suorittamista varojen ja vastuiden kotimaisista hallintatoimista (uudelleenlaadittu) (EKP/2019/7)

OJ L 113, 29.4.2019, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2019/671/oj

29.4.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 113/11


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2019/671,

annettu 9 päivänä huhtikuuta 2019,

kansallisten keskuspankkien suorittamista varojen ja vastuiden kotimaisista hallintatoimista (uudelleenlaadittu) (EKP/2019/7)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.1 ja 14.3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Suuntaviivoja EKP/2014/9 (1) on muutettu olennaisesti useita kertoja. Nyt kun mainittuja suuntaviivoja muutetaan vielä uudelleen, ne olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen.

(2)

Yhteisen rahapolitiikan tehokas toteuttaminen edellyttää, että Euroopan keskuspankki (EKP) määrittää yleiset periaatteet, joita kansallisten keskuspankkien on noudatettava toteuttaessaan varoja ja vastuita koskevia kotimaisia operaatioita omasta aloitteestaan; nämä operaatiot eivät saa häiritä yhteistä rahapolitiikkaa.

(3)

On määritettävä rajoitukset sellaisista valtion talletuksista maksettaviin korkoihin, joita kansalliset keskuspankit pitävät verojen ja maksujen välittäjän ominaisuudessa Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 21.2 artiklan nojalla, jotta säilytettäisiin yhteisen rahapolitiikan eheys sekä kannustettaisiin julkisyhteisöjä tekemään talletuksia markkinoille ja helpotettaisiin näin eurojärjestelmän likviditeetinhallintaa ja rahapolitiikan toteuttamista. Lisäksi tällaisille koroille asetettava, rahamarkkinakorkoihin perustuva katto helpottaa EKP:n toimintaa, kun se valvoo julkisen sektorin keskuspankkirahoituksen kiellon noudattamista kansallisissa keskuspankeissa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 271 artiklan d alakohdan mukaisesti.

(4)

EKP:n neuvosto katsoo, että ottaen huomioon erityiset institutionaaliset olosuhteet, sopeutusohjelmaan liittyville valtion talletuksille maksettava korko ei häiritse yhteistä rahapolitiikkaa samalla tavalla kuin muille valtion talletuksille maksettava korko.

(5)

Vaikka kansallisissa keskuspankeissa oleville muille talletuksille kuin valtion talletuksille maksettavaan korkoon ei sovelleta keskuspankkirahoitusta koskevaa kieltoa, myös sitä olisi rahapolitiikan eheyden säilyttämiseksi selkiytettävä. Erilaiset institutionaaliset olosuhteet huomioon ottaen eri korkokatot voivat poiketa toisistaan, erityisesti sellaisten sisäisten lähteiden talletusten osalta, jotka voidaan nähdä joko vähittäistilin luontoisina tai hallinnollista tarkoitusta palvelevina tileinä.

(6)

Näitä suuntaviivoja ei sovelleta kansallisten keskuspankkien kolmansien osapuolten puolesta toteuttamiin sellaisiin transaktioihin, joita ei kirjata kansallisten keskuspankkien taseisiin eivätkä vaikuta keskuspankkien likviditeettiolosuhteisiin. Näihin transaktioiden olisi kuitenkin asiaan liittyvien hallinnollisten seikkojen osalta sovellettava näissä suuntaviivoissa täsmennettyjä järjestelyjä vastaavia järjestelyjä,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Soveltamisala

Näitä suuntaviivoja sovelletaan kansallisten keskuspankkien euromääräisiin transaktioihin, sekä rahapolitiikkaan liittymättömiin talletuksiin edellyttäen, että ne kirjataan kussakin tapauksessa taseeseen ja että ne eivät ole

a)

kansallisten keskuspankkien toteuttamia transaktioita yhteisen rahapolitiikan täytäntöönpanemiseksi EKP:n neuvoston päätösten mukaisesti;

b)

transaktioita, joita sääntelee Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 31.3 artiklan mukaisesti annetut suuntaviivat;

c)

Euroopan keskuspankin suuntaviivoissa (EU) 2018/797 (EKP/2018/14) (2) vahvistettuihin eurojärjestelmän varainhoitopalveluihin liittyen toteutettuja transaktioita tai vastaanotettuja talletuksia;

d)

transaktioita, jotka liittyvät hätärahoituksena annettavaa maksuvalmiusapua koskevassa sopimuksessa tarkoitettuun hätärahoituksena annettavaan maksuvalmiusapuun.

2 artikla

Määritelmät

Näissä suuntaviivoissa tarkoitetaan

1)

”kansallisella keskuspankilla” sellaisen jäsenvaltion kansallista keskuspankkia, jonka rahayksikkö on euro;

2)

”talletusmahdollisuuden korolla” korkoa, jota sovelletaan eurojärjestelmän talletusmahdollisuuteen,

3)

”talletuksella” euromääräistä tai muun rahayksikön määräistä hyvityssaldoa, joka syntyy joko kansallisessa keskuspankissa olevalla tilillä olevista varoista tai kansallisen keskuspankin tarjoamiin muihin palveluihin liittyvistä tilapäisistä tilanteista ja josta aiheutuu kyseisen kansallisen keskuspankin taseeseen kirjattava velka, jonka tämän kansallisen keskuspankin on sovellettavien sopimus- tai sääntelyjärjestelyjen mukaisesti maksettava takaisin, mukaan lukien yön yli -talletukset ja määräaikaistalletukset;

4)

”valtiolla” kaikkia jäsenvaltioiden julkisyhteisöjä ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 123 artiklassa mainittuja unionin julkisyhteisöjä, tulkittuna neuvoston asetuksen (EY) N:o 3603/93 (3) valossa, ja lukuun ottamatta julkisessa omistuksessa olevia luottolaitoksia, joita kansalliset keskuspankit ja EKP kohtelevat samalla tavoin kuin yksityisiä luottolaitoksia keskuspankkirahoitusta myönnettäessä;

5)

”valtion talletuksilla” kansallisten keskuspankkien miltä tahansa valtiolta hyväksymiä rahapolitiikkaan liittymättömiä talletuksia;

6)

”sopeutusohjelmaan liittyvillä valtion talletuksilla”, talletuksia jotka koostuvat

a)

varoista, jotka Euroopan vakausmekanismi (EVM), unionin elin ja/tai kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) on maksanut sellaisen jäsenvaltion hallitukselle, jonka rahayksikkö on euro ja joka saa tukea rahoitustukiohjelmasta, jonka sopimusjärjestelyt tai muut oikeusehdot vaativat, että jäsenvaltion hallitus pitää kyseiset varat jäsenvaltion kansallisessa keskuspankissa;

b)

varoista, jotka vastaavat arvopaperimarkkinaohjelman (SMP) puitteissa hallussa olevista Kreikan valtion joukkovelkakirjoista kertyneitä eurojärjestelmän voittoja, jotka eurojärjestelmän hallitukset ovat siirtäneet EVM:ssä olevalle erityistilille;

c)

varoista, jotka ovat eurooppalaisesta tai IMF:n rahoitustukiohjelmasta tukea saavan tai saaneen jäsenvaltion hallussa jäsenvaltion kansallisessa keskuspankissa, ja jotka on korvamerkitty lainanantajalle tehtäviä maksuja varten tai jotka on sopimusjärjestelyjen tai muiden ohjelmaan tai ohjelman jälkeiseen valvontaan liittyvien oikeusehtojen mukaan pidettävä tällaisessa kansallisessa keskuspankissa. Tässä yhteydessä ”korvamerkitty” kattaa käteispuskurit, joita valtionkonttoreiden on varotoimenpiteenä pidettävä joko ohjelman jälkeiseen valvontaan liittyvien sopimusjärjestelyjen tai muiden oikeusehtojen mukaan taikka sellaisen vapautuksen johdosta, jonka yksi tai useampi ohjelman velkoja antaa aina kun velkaa on maksettu ennenaikaisesti takaisin mille tahansa toiselle rahoitustukiohjelman velkojalle.

7)

”bruttokansantuotteella” (BKT) talouden tuottamien tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettua arvoa, josta on vähennetty välituotekäyttö ja johon on lisätty tuotannon ja tuonnin verot, tiettynä ajanjaksona;

8)

”rahapolitiikkaan liittymättömällä talletuksella” mitä tahansa talletuksia, joita kansalliset keskuspankit vastaanottavat valtioilta ja muilta ulkopuolisilta tahoilta, ja jotka kirjataan taseen muihin eriin kuin vastattavaa-puolen erään L.2 (”Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille”), sellaisena kuin tämä erä on määritelty eurojärjestelmän yhdenmukaistetussa taseessa. Rahapolitiikkaan liittymättömät talletukset muilta ulkopuolisilta tahoilta eivät EKP:n neuvoston päätöksen mukaisti kata IMF:n tilejä N:o 1 ja N:o 2 tai talletuksia sisäisiltä tahoilta, eli talletuksia entisiltä tai nykyisiltä työntekijöiltä, kyseessä olevan kansallisen keskuspankin sivuliikkeiltä tai tytäryhtiöiltä, kyseiseen kansalliseen keskuspankkiin liittyviltä merentakaisilta rahaviranomaisilta, jotka sijaitsevat perussopimuksen 198 artiklassa täsmennetyissä maissa tai alueilla;

9)

”vakuudellisella markkinakorolla” a) juoksuajaltaan vastaavaa STOXX EUR GC Pooling -indeksiä euromääräisille määräaikaistalletuksille tai – jos se lakkautetaan tai sitä ei enää pidetä viitearvoina – sitä vastaavaa, ja b) vastaavaa korkoa muun rahayksikön määräisille määräaikaistalletuksille;

10)

”vakuudettomalla yön yli -markkinakorolla” a) eoniakorkoa (euro overnight index average, eonia) euromääräisille yön yli -talletuksille tai, eoniakoron lakattua, €ster-korkoa (euro short-term rate, €ster), ja b) vastaavaa korkoa muun rahayksikön määräisille yön yli -talletuksille;

11)

”suorilla kaupoilla” arvopaperin ostoa, myyntiä tai lunastusta, joka kirjataan taseen muihin eriin kuin vastaavaa-puolen erään A7.1 (”Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit”), sellaisena kuin tämä erä on määritelty eurojärjestelmän yhdenmukaistetussa taseessa;

12)

”arvopapereilla” seuraavia arvopapereita: a) velkapaperit, b) noteeratut osakkeet, ja c) sijoitusrahasto-osuudet;

13)

”arvopapereilla toteutettavilla rahoitustoimilla” Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 (4) 3 artiklan 11 kohdassa olevan määritelmän mukaisia transaktioita, jotka koskevat taseen muihin eriin kuin vastaavaa-puolen erään A7.1 kirjattavia arvopapereita (”Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit”), sellaisena kuin tämä erä on määritelty eurojärjestelmän yhdenmukaistetussa taseessa, ja joka kattaa joko

a)

”luotonantotransaktion”, jolla tarkoitetaan kansallisen keskuspankin arvopapereilla toteuttamaa rahoitustoimea, jonka seurauksena toimitetaan arvopapereita, tai

b)

”luotonottotransaktion”, jolla tarkoitetaan kansallisen keskuspankin arvopapereilla toteuttamaa rahoitustoimea, jonka seurauksena vastaanotetaan arvopapereita;

14)

”kahdenvälisillä likviditeettijärjestelyillä” kansallisen keskuspankin euroalueen ulkopuolisen keskuspankin tai rahaviranomaisen kanssa solmimaa sopimusta transaktioiden toteuttamiseksi eurokäteisen ja muina kuin käteisvaroina olevien euromääräisten vakuuksien vaihtamiseksi.

3 artikla

Hallinnolliset seikat

1.   Kansalliset keskuspankit toteuttavat tarkoituksenmukaiset järjestelyt, joiden avulla vastapuolet voivat erottaa toisistaan näiden suuntaviivojen nojalla toteutetut transaktiot sekä yhteisen rahapolitiikan täytäntöönpanemiseksi toteutetut kansallisten keskuspankkien transaktiot.

2.   Kansalliset keskuspankit toteuttavat asianmukaiset järjestelyt, joilla varmistetaan, ettei luottamuksellisia rahapoliittisia tietoja käytetä näiden suuntaviivojen soveltamisalaan kuuluvia transaktioita toteutettaessa.

3.   Kansalliset keskuspankit toteuttavat 1 ja 2 kohdassa vahvistettuja järjestelyjä vastaavia järjestelyjä sellaisia transaktioita varten, joita kansalliset keskuspankit toteuttavat kolmansien osapuolten puolesta ja joita ei kirjata taseeseen eivätkä vaikuta keskuspankkien likviditeettiolosuhteisiin.

4.   Kansalliset keskuspankit ilmoittavat vuosittain EKP:lle tämän artiklan mukaisesti toteutetuista järjestelyistä.

4 artikla

Rahapolitiikkaan liittymättömistä tileistä maksettavaa korkoa koskevat rajoitukset

1.   Valtion talletuksista maksettavaan korkoon sovelletaan seuraavia enimmäismääriä:

a)

Yön yli -talletusten osalta vakuudeton yön yli -markkinakorko; määräaikaisten talletusten osalta juoksuajaltaan vastaava vakuudellinen markkinakorko tai, jos tällaista ei ole, vastaava vakuudeton yön yli -markkinakorko.

b)

Kunakin kalenteripäivänä kansallisessa keskuspankissa olevien valtion kaikkien talletusten yhteismäärälle, pl. mukautusohjelmaan liittyvät valtion talletukset, maksetaan siltä osin kuin se ylittää i) 200 miljoonaa euroa vastaavan määrän; tai ii) 0,04 prosenttia sen valtion bruttokansantuotteesta, jossa kansallinen keskuspankki sijaitsee, sen mukaan, kumpi määristä on korkeampi, korkeintaan seuraavan tasoista korkoa:

1.

euromääräisten talletusten tapauksessa:

i.

nollakorko, jos talletusmahdollisuuden korko on kyseisenä päivänä vähintään nolla,

ii.

jos talletusmahdollisuuden korko on kyseisenä päivänä negatiivinen, sovellettava korko ei saa ylittää talletusmahdollisuuden korkoa.

2.

Muun rahayksikön määräisten talletusten tapauksessa: sovelletaan lähestymistapaa, joka vastaa kyseisen rahayksikön osalta edellä i ja ii kohdassa vahvistettua euromääräisiä talletuksia koskevaa lähestymistapaa.

Tässä alakohdassa tarkoitetun kynnysarvon määrittelyssä BKT perustuu edeltävänä vuonna julkaistuun Euroopan komission syksyn talousennusteeseen. Kukin kansallinen keskuspankki päättää eri valtion talletusten allokoimisesta kynnysarvon alle tai sen yli.

c)

Kunakin kalenteripäivänä, jona b alakohdan mukaisesti sovellettava korko on a alakohdassa tarkoitettua relevanttia markkinakorkoa korkeampi, kyseistä markkinakorkoa sovelletaan kaikkiin valtion talletuksiin.

d)

Sopeutusohjelmaan liittyviin valtion talletuksiin sovelletaan a alakohdassa tarkoitettuja korkoja tai nollakorkoa sen mukaan, kumpi on korkeampi, mutta niitä ei lasketa mukaan määritettäessä b kohdassa mainittua kynnysarvoa.

2.   Rahapolitiikkaan liittymättömien muiden talletusten kuin valtion talletusten koroissa on otettava huomioon suhteellisuusperiaate, markkinaneutraalisuusperiaate ja yhdenvertaisen kohtelun periaate. Rahapolitiikkaan liittymättömien muiden talletusten kuin valtion talletuksien korko, jos nämä talletukset ovat euromääräisiä, ei saa ylittää talletusmahdollisuuden korkoa.

3.   Negatiivinen korko merkitsee talletuksen haltijan maksuvelvollisuutta suhteessa kansalliseen keskuspankkiin sekä kyseisen kansallisen keskuspankin oikeutta veloittaa talletustiliä vastaavasti.

5 artikla

Etukäteisvelvoitteet

1.   Kansalliset keskuspankit ilmoittavat EKP:lle etukäteen näiden suuntaviivojen soveltamisalaan kuuluvien transaktioiden kokonaisnettovaikutuksesta likviditeettiin eurojärjestelmän yleisen likviditeetinhallinnan puitteissa. Lisäksi kansalliset keskuspankit varmistavat tarkoituksenmukaisin toimenpitein, ettei näistä transaktioista aiheudu sellaisia likviditeettivaikutuksia, joita ei voida ennustaa tarkasti.

2.   Kansalliset keskuspankit pyytävät EKP:n ennakkohyväksyntää näiden suuntaviivojen soveltamisalaan kuuluvien sellaisten omasta aloitteesta toteutettavien transaktioiden osalta, joiden nettovaikutus likviditeettiin toimituspäivänä ylittää 500 miljoonaa euroa.

3.   Ennen kuin kansalliset keskuspankit toteuttavat kahdenvälisiä likviditeettijärjestelyjä, niiden on pyydettävä EKP:n neuvoston ennakkohyväksyntää.

6 artikla

Jälkikäteisraportointi

Kansallisten keskuspankkien on kalenterineljännesvuosittain raportoitava jälkikäteen EKP:lle

a)

suorista kaupoista,

b)

arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista,

c)

rahapolitiikkaan liittymättömien talletusten keskimääräisistä kannoista sellaisten talletusten osalta jotka suoritettiin tai havaittiin edellisellä kalenterineljänneksellä.

7 artikla

Seuranta

1.   EKP laatii ja toimittaa vuosittain EKP:n neuvostolle kertomuksen näiden suuntaviivojen täytäntöönpanosta edellisvuonna.

2.   Edellä 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kokonaisnettovaikutusta likviditeettiin koskevan kynnyksen lisäksi EKP voi poikkeuksellisissa olosuhteissa täsmentää ja minkä tahansa ajanjakson aikana soveltaa muita kynnyksiä näiden suuntaviivojen soveltamisalaan kuuluviin transaktioihin.

3.   Jos raportoinnista ilmenee, että näiden suuntaviivojen soveltamisalaan kuuluva transaktio ei ole linjassa yhteisen rahapolitiikan vaatimusten kanssa, EKP voi antaa erityisiä ohjeita kyseisen kansallisen keskuspankin varojen ja vastuiden hallinnointikäyttäytymiseen liittyen.

8 artikla

Luottamuksellisuus

Näiden suuntaviivojen vaihdettuja tietoja ja dataa käsitellään luottamuksellisesti.

9 artikla

Kumoaminen

1.   Kumotaan suuntaviivat EKP/2014/9, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä I luetelluilla suuntaviivoilla, 1 päivästä lokakuuta 2019.

2.   Viittauksia kumottuihin suuntaviivoihin pidetään viittauksina näihin suuntaviivoihin liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

10 artikla

Voimaantulo ja täytäntöönpano

1.   Nämä suuntaviivat tulevat voimaan päivänä, jona ne annetaan tiedoksi kansallisille keskuspankeille.

2.   Kansalliset keskuspankit toteuttavat näiden suuntaviivojen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja soveltavat niitä 1 päivästä lokakuuta 2019. Ne antavat 4 artiklan 1 kohdassa, 4 artiklan 2 kohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa vahvistettuihin toimenpiteisiin liittyvät asiakirjat ja toteutustavat EKP:lle tiedoksi viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2019.

11 artikla

Osoitus

Nämä suuntaviivat on osoitettu kansallisille keskuspankeille.

Tehty Frankfurt am Mainissa 9 päivänä huhtikuuta 2019.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  Suuntaviivat EKP/2014/9, annettu 20 päivänä helmikuuta 2014, kansallisten keskuspankkien suorittamista varojen ja vastuiden kotimaisista hallintatoimista (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 56).

(2)  Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2018/797, annettu 3 päivänä toukokuuta 2018, eurojärjestelmän euromääräisten varannonhoitopalvelujen tarjoamisesta euroalueen ulkopuolisten maiden keskuspankeille, euroalueen ulkopuolisille maille sekä kansainvälisille järjestöille (EKP/2018/14) (EUVL L 136, 1.6.2018, s. 81).

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 3603/93, annettu 13 päivänä joulukuuta 1993, perustamissopimuksen 104 artiklassa ja 104 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kieltojen soveltamiseksi tarvittavien määritelmien täsmentämisestä (EYVL L 332, 31.12.1993, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2365, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1).


LIITE I

Kumotut suuntaviivat ja luettelo muutoksista

(johon viitataan 9 artiklassa)

Suuntaviivat EKP/2014/9

Suuntaviivat EKP/2014/22 (1)

Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/1575 (EKP/2015/28) (2)


(1)  Euroopan keskuspankin suuntaviivat EKP/2014/22, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, kansallisten keskuspankkien suorittamista varojen ja vastuiden kotimaisista hallintatoimista annettujen suuntaviivojen EKP/2014/9 muuttamisesta (EUVL L 168, 7.6.2014, s. 118).

(2)  Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/1575, annettu 4 päivänä syyskuuta 2015, kansallisten keskuspankkien suorittamista varojen ja vastuiden kotimaisista hallintatoimista annettujen suuntaviivojen EKP/2014/9 muuttamisesta (EKP/2015/28) (EUVL L 245, 22.9.2015, s. 13).


LIITE II

Vastaavuustaulukko

Suuntaviivat EKP/2014/9

Nämä suuntaviivat

1 artiklan 1 kohta

1 artikla

1 artiklan 2 kohta

 

1 artiklan 3 kohta

 

1 artiklan 4 kohta

 

2 artikla

2 artikla

3 artikla

3 artikla

4 artikla

 

5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta

4 artiklan 1 kohdan a alakohta

5 artiklan 2 kohta

4 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 3 kohta

5 artiklan 3 kohta

4 artiklan 1 kohdan d alakohta

6 artiklan 1 kohta

5 artiklan 1 kohta

6 artiklan 2 kohta

6 artikla

6 artiklan 3 kohta

7 artiklan 3 kohta

7 artiklan 1 kohta

5 artiklan 2 kohta

7 artiklan 2 kohta

7 artiklan 2 kohta

7 artiklan 3 kohta

 

8 artikla

 

9 artiklan 1 kohta

7 artiklan 1 kohta

9 artiklan 2 kohta

 

10 artikla

8 artikla

11 artikla

 

12 artikla

10 artikla

13 artikla

11 artikla


Top