Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0782

Komission direktiivi (EU) 2019/782, annettu 15 päivänä toukokuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/128/EY muuttamisesta yhdenmukaistettujen riski-indikaattoreiden vahvistamisen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

C/2019/3580

OJ L 127, 16.5.2019, p. 4–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/782/oj

16.5.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 127/4


KOMISSION DIREKTIIVI (EU) 2019/782,

annettu 15 päivänä toukokuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/128/EY muuttamisesta yhdenmukaistettujen riski-indikaattoreiden vahvistamisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/128/EY (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivillä 2009/128/EY pyritään vähentämään torjunta-aineiden käytöstä ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia riskejä ja vaikutuksia sekä edistämään integroidun torjunnan ja vaihtoehtoisten toimintatapojen ja tekniikoiden käyttöä, minkä tarkoituksena on vähentää riippuvuutta torjunta-aineiden käytöstä.

(2)

Lokakuussa 2017 antamassaan kertomuksessa jäsenvaltioiden kansallisista toimintasuunnitelmista ja torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevan direktiivin 2009/128/EY täytäntöönpanon edistymisestä (2) komissio sitoutui työskentelemään yhdessä jäsenvaltioiden kanssa yhteisymmärryksen saavuttamiseksi yhdenmukaistettujen riski-indikaattoreiden kehittämisestä.

(3)

Joulukuussa 2017 antamassaan vastauksessa eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen ”Kielletään glyfosaatti ja suojellaan ihmisiä ja ympäristöä myrkyllisiltä torjunta-aineilta” (3) komissio sitoutui laatimaan yhdenmukaistetut riski-indikaattorit torjunta-aineiden käytöstä aiheutuvien riskien vähentämiseen liittyvien suuntausten seuraamiseen unionin tasolla.

(4)

Yhdenmukaistettujen riski-indikaattoreiden laatiminen on tarpeen, jotta voidaan mitata näiden tavoitteiden saavuttamisessa unionin tasolla tapahtunutta edistystä, mikä antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden hallita riskejä ja raportoida niistä kansallisella tasolla.

(5)

Direktiivin 2009/128/EY 15 artiklan 4 kohdassa edellytetään komission laskevan unionin tason riski-indikaattorit käyttäen kasvinsuojeluaineiden tilastoja koskevan unionin lainsäädännön mukaisesti kerättyjä tilastotietoja ja muita asiaankuuluvia tietoja arvioidakseen torjunta-aineiden käytöstä aiheutuvien riskien suuntauksia.

(6)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1185/2009 (4) 1 artiklan 3 kohdassa edellytetään, että mainitun asetuksen mukaisesti tuotetut tilastot ja muut asiaan liittyvät tiedot ovat hyödyksi direktiivin 2009/128/EY 4 ja 15 artiklan säännösten noudattamisessa eli kansallisten toimintasuunnitelmien laatimisessa ja indikaattoreiden laskemisessa. Unionin tasolla ei ole tähän mennessä saavutettu asetuksen (EY) N:o 1185/2009 mukaista yhdenmukaistettua lähestymistapaa kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi, eikä tällaisia tietoja siksi ole saatavilla.

(7)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (5) 53 artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat erityisoloissa sallia enintään 120 päivän ajan kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisen rajoitettua ja valvottua käyttöä varten, jos toimenpide on ilmeisesti välttämätön sellaisen vaaran vuoksi, joka ei ole hallittavissa muilla kohtuullisilla keinoilla. Näissä tapauksissa jäsenvaltiot voivat sallia kasvinsuojeluaineet, jotka sisältävät joko hyväksyttyjä tai hyväksymättömiä tehoaineita.

(8)

Yhdenmukaistettu riski-indikaattori voi perustua vain kasvinsuojeluaineiden tilastoja koskevan unionin lainsäädännön mukaisesti kerättyihin tilastotietoihin ja muihin asiaankuuluviin tietoihin, ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevien tilastotietojen puuttuessa ainoat tällaiset asiaankuuluvat ja käytettävissä olevat tiedot ovat kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista koskevat tilastotiedot ja tiedot jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 1107/2009 53 artiklan mukaisissa erityisoloissa myöntämien lupien lukumäärästä. Näitä indikaattoreita olisi täydennettävä muilla indikaattoreilla, jotta muut riskitekijät voidaan ottaa huomioon.

(9)

On aiheellista, että tässä direktiivissä käytetty tehoaineiden luokittelu vastaa asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 säädettyä luokittelua vähäriskisiin tehoaineisiin, korvattaviin aineisiin ja muihin tehoaineisiin, joka perustuu muun muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (6) mukaiseen luokitteluun.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaiset tehoaineet voivat olla joko kemiallisia tehoaineita tai mikro-organismeja. Direktiivissä 2009/128/EY edellytetään, että jäsenvaltiot asettavat mahdollisuuksien mukaan etusijalle muut kuin kemialliset tuholaistorjuntamenetelmät. Tämän vuoksi yhdenmukaistettuja riski-indikaattoreita laadittaessa on aiheellista luokitella kemialliset tehoaineet ja mikro-organismit erikseen.

(11)

Kun jäsenvaltiot myöntävät lupia hyväksymättömille tehoaineille asetuksen (EY) N:o 1107/2009 53 artiklan mukaisesti, ne ilmoittavat komissiolle kasvinsuojeluaineiden, jotka on saatettu tämän jälkeen markkinoille, sisältämät hyväksymättömien tehoaineiden määrät asetuksen (EY) N:o 1185/2009 3 artiklan mukaisesti. Unionin tasolla ei ole tähän mennessä saavutettu yhdenmukaistettua tapaa asetuksen (EY) N:o 1107/2009 53 artiklan mukaisesti annettuihin lupiin liittyen markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden sisältämien hyväksyttyjen tehoaineiden tarkkoja määriä koskevien tietojen keräämiseen.

(12)

Yhdistämällä asetuksen (EY) N:o 1185/2009 mukaisesti tuotetut tilastot ja asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaiset tehoaineita koskevat tiedot, mukaan lukien tiedot siitä, ovatko ne vähäriskisiä tehoaineita, korvattavia aineita tai muita tehoaineita, voidaan laatia laskentamenetelmä sellaisen vaaroihin perustuvan yhdenmukaistetun riski-indikaattorin kehittämiseksi, jolla arvioidaan torjunta-aineiden käytöstä mahdollisesti aiheutuvia riskejä.

(13)

Odotettaessa asetuksen (EY) N:o 1107/2009 53 artiklan mukaisesti markkinoille saatettujen tehoaineiden määriä koskevan unionin laajuisen yhdenmukaistetun tiedonkeruujärjestelmän täytäntöönpanoa on perusteltua laatia yhdenmukaistettu riski-indikaattori kyseisen artiklan mukaisesti myönnettyjen lupien lukumäärän perusteella.

(14)

Jotta yhdenmukaistetut riski-indikaattorit voidaan laskea siten, että niissä otetaan huomioon erilaisia hyväksyttyjä tehoaineita ja hyväksymättömiä tehoaineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön suhteellinen riski, olisi tähän tarkoitukseen laadittava painokertoimet.

(15)

Jotta edistymistä tällä alalla voitaisiin mitata kohtuullisin väliajoin ja koska jäsenvaltioiden on tuotettava asetuksen (EY) N:o 1185/2009 mukaiset tiedot vuosittain ja toimitettava ne Eurostatille 12 kuukauden kuluessa viitevuoden päättymisestä, yhdenmukaistettujen riski-indikaattoreiden laskenta olisi suoritettava vuosittain ja julkaistava viimeistään 20 kuukauden kuluttua kyseisen viitevuoden päättymisestä.

(16)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Direktiivin 2009/128/EY liitteen IV muuttaminen

Korvataan direktiivin 2009/128/EY liite IV tämän direktiivin liitteellä.

2 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 5 päivänä syyskuuta 2019.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä toukokuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 71.

(2)  Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu lokakuussa 2017, jäsenvaltioiden kansallisista toimintasuunnitelmista ja torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevan direktiivin 2009/128/EY täytäntöönpanon edistymisestä – COM(2017) 587 final.

(3)  Komission tiedonanto, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta ”Kielletään glyfosaatti ja suojellaan ihmisiä ja ympäristöä myrkyllisiltä torjunta-aineilta” – C(2017) 8414 final.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1185/2009, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, torjunta-aineita koskevista tilastoista (EUVL L 324, 10.12.2009, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).


LIITE

”LIITE IV

1 JAKSO

Yhdenmukaistetut riski-indikaattorit

Yhdenmukaistetut riski-indikaattorit luetellaan tämän liitteen 2 ja 3 jaksossa.

2 JAKSO

Yhdenmukaistettu riski-indikaattori 1: Vaaroihin perustuva yhdenmukaistettu riski-indikaattori, joka perustuu asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti kasvinsuojeluaineissa markkinoille saatettujen tehoaineiden määriin

1.   Tämä indikaattori perustuu asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla markkinoille saatettujen tehoaineiden määriä kasvinsuojeluaineissa koskeviin tilastoihin, jotka toimitetaan komissiolle (Eurostat) asetuksen (EY) N:o 1185/2009 liitteen I (torjunta-aineiden markkinoille saattamista koskevat tilastot) mukaisesti. Nämä tiedot luokitellaan 4 ryhmään, jotka jaetaan 7 luokkaan.

2.   Yhdenmukaistetun riski-indikaattorin 1 laskentaan sovelletaan seuraavia yleisperiaatteita:

a)

yhdenmukaistetun riski-indikaattorin 1 laskenta perustuu taulukossa 1 esitettyyn luokitteluun, jossa tehoaineet luokitellaan 4 ryhmään ja 7 luokkaan;

b)

ryhmän 1 tehoaineet (luokat A ja B) ovat komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (1) liitteen D osassa luetellut tehoaineet;

c)

ryhmän 2 tehoaineet (luokat C ja D) ovat täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen A ja B osissa luetellut tehoaineet;

d)

ryhmän 3 tehoaineet (luokat E ja F) ovat täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen E osassa luetellut tehoaineet;

e)

ryhmän 4 tehoaineet (luokka G) ovat ne tehoaineet, joita ei ole hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla ja joita ei sen vuoksi luetella täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä;

f)

sovelletaan taulukon 1 rivillä vi olevia painokertoimia.

3.   Yhdenmukaistettu riski-indikaattori 1 lasketaan kertomalla kunkin taulukossa 1 luetellun ryhmän markkinoille saatettujen tehoaineiden vuotuiset määrät asianmukaisella vaaroihin perustuvalla painokertoimella, joka esitetään rivillä vi), ja laskemalla yhteen näiden laskelmien tulokset.

4.   Taulukon 1 kunkin ryhmän ja luokan osalta markkinoille saatettujen tehoaineiden määrät voidaan laskea.

Taulukko 1

Tehoaineiden luokitukset ja vaaroihin perustuvat painokertoimet yhdenmukaistetun riski-indikaattorin 1 laskemiseksi

Rivi

Ryhmät

1

2

3

4

i)

Vähäriskiset tehoaineet, jotka on hyväksytty tai jotka katsotaan hyväksytyiksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 22 artiklan nojalla ja jotka luetellaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen D osassa

Tehoaineet, jotka on hyväksytty tai jotka katsotaan hyväksytyiksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla, jotka eivät kuulu muihin luokkiin ja jotka luetellaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen A tai B osassa

Tehoaineet, jotka on hyväksytty tai jotka katsotaan hyväksytyiksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 24 artiklan nojalla, jotka ovat korvattavia aineita ja jotka luetellaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen E osassa

Tehoaineet, joita ei ole hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla ja joita ei näin ollen luetella täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä

ii)

Luokat

iii)

A

B

C

D

E

F

G

iv)

Mikro-organismit

Kemialliset tehoaineet

Mikro-organismit

Kemialliset tehoaineet

Aineet, joita ei luokitella seuraaviin:

Syöpää aiheuttava, kategoria 1A tai 1B

ja/tai

Lisääntymiselle vaarallinen, kategoria 1A tai 1B

ja/tai

Hormonaalinen haitta-aine

Aineet, jotka luokitellaan seuraaviin:

Syöpää aiheuttava, kategoria 1A tai 1B

ja/tai

Lisääntymiselle vaarallinen, kategoria 1A tai 1B

ja/tai

Hormonaalinen haitta-aine ihmisille aiheutuvan altistuksen ollessa merkityksetöntä

 

v)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla luvan saaneissa tuotteissa markkinoille saatettujen tehoaineiden määriin sovellettavat vaaroihin perustuvat painokertoimet

vi)

1

8

16

64

5.   Yhdenmukaistetun riski-indikaattorin 1 perustason arvoksi asetetaan 100, joka vastaa yllä kuvatun laskelman keskiarvoa vuosilta 2011–2013.

6.   Yhdenmukaistetun riski-indikaattorin 1 tulos ilmoitetaan suhteessa perustasoon.

7.   Jäsenvaltioiden ja komission on laskettava ja julkaistava yhdenmukaistettu riski-indikaattori 1 direktiivin 2009/128/EY 15 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti kalenterivuosittain ja viimeistään 20 kuukautta sen vuoden päättymisestä, jonka osalta yhdenmukaistettu riski-indikaattori 1 lasketaan.

3 JAKSO

Yhdenmukaistettu riski-indikaattori 2: Yhdenmukaistettu riski-indikaattori, joka perustuu asetuksen (EY) N:o 1107/2009 53 artiklan mukaisesti myönnettyjen lupien lukumäärään

1.   Tämä indikaattori perustuu asetuksen (EY) N:o 1107/2009 53 artiklan nojalla kasvinsuojeluaineille myönnettyjen lupien lukumäärään, joka on ilmoitettu komissiolle kyseisen asetuksen 53 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Nämä tiedot luokitellaan 4 ryhmään, jotka jaetaan 7 luokkaan.

2.   Yhdenmukaistetun riski-indikaattorin 2 laskentaan sovelletaan seuraavia yleisperiaatteita:

a)

yhdenmukaistettu riski-indikaattori 2 perustuu asetuksen (EY) N:o 1107/2009 53 artiklan nojalla myönnettyjen lupien lukumäärään. Sen laskenta perustuu tämän jakson taulukossa 2 esitettyyn luokitteluun, jossa tehoaineet luokitellaan 4 ryhmään ja 7 luokkaan;

b)

ryhmän 1 tehoaineet (luokat A ja B) ovat täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen D osassa luetellut tehoaineet;

c)

ryhmän 2 tehoaineet (luokat C ja D) ovat täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen A ja B osissa luetellut tehoaineet;

d)

ryhmän 3 tehoaineet (luokat E ja F) ovat täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen E osassa luetellut tehoaineet;

e)

ryhmän 4 tehoaineet (luokka G) ovat ne tehoaineet, joita ei ole hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla ja joita ei sen vuoksi luetella täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä;

f)

Sovelletaan tämän jakson taulukon 2 rivillä vi olevia painokertoimia.

3.   Yhdenmukaistettu riski-indikaattori 2 lasketaan kertomalla kunkin taulukossa 2 luetellun ryhmän osalta asetuksen (EY) N:o 1107/2009 53 artiklan nojalla kasvinsuojeluaineille myönnettyjen lupien lukumäärä asianmukaisella vaaroihin perustuvalla painokertoimella, joka esitetään rivillä vi, ja laskemalla yhteen näiden laskelmien tulokset.

Taulukko 2

Tehoaineiden luokitukset ja vaaroihin perustuvat painokertoimet yhdenmukaistetun riski-indikaattorin 2 laskemiseksi

Rivi

Ryhmät

1

2

3

4

i)

Vähäriskiset tehoaineet, jotka on hyväksytty tai jotka katsotaan hyväksytyiksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 22 artiklan nojalla ja jotka luetellaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen D osassa

Tehoaineet, jotka on hyväksytty tai jotka katsotaan hyväksytyiksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla, jotka eivät kuulu muihin luokkiin ja jotka luetellaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen A tai B osassa

Tehoaineet, jotka on hyväksytty tai jotka katsotaan hyväksytyiksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 24 artiklan nojalla, jotka ovat korvattavia aineita ja jotka luetellaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen E osassa

Tehoaineet, joita ei ole hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla ja joita ei näin ollen luetella täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä

ii)

Luokat

iii)

A

B

C

D

E

F

G

iv)

Mikro-organismit

Kemialliset tehoaineet

Mikro-organismit

Kemialliset tehoaineet

Aineet, joita ei luokitella seuraaviin:

Syöpää aiheuttava, kategoria 1A tai 1B

ja/tai

Lisääntymiselle vaarallinen, kategoria 1A tai 1B

ja/tai

Hormonaalinen haitta-aine

Aineet, jotka luokitellaan seuraaviin:

Syöpää aiheuttava, kategoria 1A tai 1B

ja/tai

Lisääntymiselle vaarallinen, kategoria 1A tai 1B

ja/tai

Hormonaalinen haitta-aine ihmisille aiheutuvan altistuksen ollessa merkityksetöntä

 

v)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 53 artiklan nojalla myönnettyjen lupien lukumäärään sovellettavat vaaroihin perustuvat painokertoimet

vi)

1

8

16

64

4.   Yhdenmukaistetun riski-indikaattorin 2 perustason arvoksi asetetaan 100, joka vastaa yllä kuvatun laskelman keskiarvoa vuosilta 2011–2013.

5.   Yhdenmukaistetun riski-indikaattorin 2 tulos ilmoitetaan suhteessa perustasoon.

6.   Jäsenvaltioiden ja komission on laskettava ja julkaistava yhdenmukaistettu riski-indikaattori 2 direktiivin 2009/128/EY 15 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti kalenterivuosittain ja viimeistään 20 kuukautta sen vuoden päättymisestä, jonka osalta yhdenmukaistettu riski-indikaattori 2 lasketaan.


(1)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).


Top