Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0069

Komission täytäntöönpanodirektiivi (EU) 2019/69, annettu 16 päivänä tammikuuta 2019, hälytys- ja merkinantoaseita koskevien teknisten eritelmien vahvistamisesta aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

C/2019/108

OJ L 15, 17.1.2019, p. 22–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2019/69/oj

17.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 15/22


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANODIREKTIIVI (EU) 2019/69,

annettu 16 päivänä tammikuuta 2019,

hälytys- ja merkinantoaseita koskevien teknisten eritelmien vahvistamisesta aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta 18 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY (1) ja erityisesti sen 10 a artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 91/477/ETY liitteen I mukaan ampuma-aseina ei pidetä esineitä, jotka vastaavat kyseisessä direktiivissä säädettyä ampuma-aseen määritelmää mutta jotka on tarkoitettu hälytykseen, merkinantoon tai pelastukseen ja joita voidaan käyttää ainoastaan tähän määrättyyn tarkoitukseen.

(2)

Jotkin hälytykseen, merkinantoon tai pelastukseen tarkoitetut laitteet, joita on nykyisin saatavilla markkinoilla, voidaan helposti muuntaa tavanomaisilla työkaluilla ampuma-aseiksi. Jotta laitteet katsottaisiin direktiiviä 91/477/ETY sovellettaessa hälytys- ja merkinantoaseiksi ja suljettaisiin direktiivin mukaisen ampuma-aseisiin sovellettavan valvonnan ulkopuolelle, laitteiden olisi oltava sellaisia, ettei niitä voida tavanomaisilla työkaluilla muuttaa ampumaan palavan ajoaineen avulla hauleja, luoteja tai muita ammuksia tai tehdä tällaiseen tarkoitukseen muunnettaviksi.

(3)

Edellä 2 kappaleessa kuvatun eritelmän olisi oltava osa teknisten eritelmien kokonaisuutta, jonka tarkoituksena on kaiken kaikkiaan varmistaa, ettei laitetta voida muuntaa ampumaan palavan ajoaineen avulla hauleja, luoteja tai muita ammuksia. Etenkin laitteen piippu on ratkaisevan tärkeä tällaisten laitteiden ampuma-aseeksi muuntamisen kannalta: Piipun olisi oltava sellainen, ettei sitä voida poistaa tai muuttaa ilman että koko laitteesta tulee toimintakelvoton. Lisäksi piippuun olisi asennettava kiinteitä esteitä, ja patruunapesän ja piipun olisi oltava toisiinsa nähden eri linjassa, kallistettuna tai porrastetusti tukittuna siten, että luotipatruunan lataaminen ja sen laukaiseminen laitteesta on estetty.

(4)

Jotta hälytys- ja merkinantoaseiden tekniset eritelmät soveltuisivat monille erilaisille hälytys- ja merkinantoaseille, joita nykyisin on saatavilla, tässä direktiivissä vahvistetuissa eritelmissä olisi otettava huomioon hälytys- ja merkinantoaseiden patruunoita ja patruunapesiä koskevat yleisesti hyväksytyt kansainväliset standardit ja arvot, erityisesti Kannettavien ampuma-aseiden pysyvän kansainvälisen tarkastuskomission (C.I.P.) hyväksymien, patruunoita ja patruunapesiä koskevien mittataulukoiden taulukko VIII.

(5)

Jotta estettäisiin hälytys- ja merkinantoaseiden helppo muuntaminen ampuma-aseiksi, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että unionissa valmistetuille tai unioniin tuoduille aseille tehdään tarkastuksia, joissa todennetaan, ovatko ne tässä direktiivissä vahvistettujen teknisten eritelmien mukaisia. Tarkastuksissa voitaisiin esimerkiksi tarkastaa eri laitemalleja tai -tyyppejä tai yksittäisiä laitteita tai molempia.

(6)

Jäsenvaltioiden olisi pyynnöstä toimitettava toisilleen tiedot hälytys- ja merkinantoaseille tekemiensä tarkastusten tuloksista. Tietojenvaihdon helpottamiseksi jäsenvaltioiden olisi nimettävä ainakin yksi kansallinen yhteyspiste, joka pystyy antamaan tiedot muille jäsenvaltioille.

(7)

Jäsenvaltioiden olisi tehtävä keskenään yhteistyötä tällaisten hälytys- ja merkinantoaseita koskevien tarkastusten suorittamisessa, jotta voidaan helpottaa tarkastusten suorittamista.

(8)

Tämä direktiivi ei vaikuta direktiivin 91/477/ETY 3 artiklan soveltamiseen.

(9)

Jäsenvaltiot ovat selittävistä asiakirjoista 28 päivänä syyskuuta 2011 annetun jäsenvaltioiden ja komission yhteisen poliittisen lausuman (2) mukaisesti sitoutuneet perustelluissa tapauksissa liittämään ilmoitukseen toimenpiteistä, jotka koskevat direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, yhden tai useamman asiakirjan, joista käy ilmi direktiivin osien ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiseen tarkoitettujen välineiden vastaavien osien suhde.

(10)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 91/477/ETY 13 b artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tekniset eritelmät

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että patruunatilalla varustettujen laitteiden, jotka on suunniteltu ainoastaan paukkupanosten, ärsytystä aiheuttavien aineiden, muiden tehoaineiden tai pyroteknisten merkinantopatruunoiden ampumista varten, on aina täytettävä tämän direktiivin liitteessä vahvistetut tekniset eritelmät, jotta kyseisiä laitteita ei katsottaisi direktiivin 91/477/ETY mukaisiksi ampuma-aseiksi.

2 artikla

Teknisten eritelmien noudattamisen tarkastaminen

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 artiklassa tarkoitetuille laitteille suoritetaan tarkastuksia, jotta voidaan todentaa, ovatko ne liitteessä vahvistettujen teknisten eritelmien mukaisia.

2.   Jäsenvaltioiden on tehtävä keskenään yhteistyötä 1 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten suorittamisessa.

3 artikla

Tietojenvaihto

Jäsenvaltion on toimitettava 2 artiklan mukaisesti suorittamistaan tarkastuksista saadut tulokset pyynnöstä toiselle jäsenvaltiolle. Tätä varten kunkin jäsenvaltion on nimettävä vähintään yksi kansallinen yhteyspiste, joka toimittaa tulokset, ja ilmoitettava kyseisen kansallisen yhteyspisteen yhteystiedot komissiolle.

4 artikla

Täytäntöönpanosäännökset

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 17 päivänä tammikuuta 2020. Niiden on viipymättä ilmoitettava tästä komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 16 päivänä tammikuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 256, 13.9.1991, s. 51.

(2)  EUVL C 369, 17.12.2011, s. 14.


LIITE

1 artiklassa tarkoitettuja laitteita koskevat tekniset eritelmät

1.

Laitteet täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

niillä pystytään ampumaan pyroteknisiä merkinantopatruunoita ainoastaan, jos piipun suussa oleva lisälaite on kiinnitettynä;

b)

niiden sisällä on kestävä laite, joka estää yhdellä tai useammalla kiinteällä haulilla, kiinteällä luodilla tai kiinteällä ammuksella ladattujen patruunoiden laukaisemisen;

c)

ne on suunniteltu sellaisen patruunan ampumiseen, joka on mainittu Kannettavien ampuma-aseiden pysyvän kansainvälisen tarkastuskomission (C.I.P.) hyväksymien, patruunoita ja patruunapesiä koskevien mittataulukoiden taulukossa VIII, sellaisena kuin sitä sovelletaan tämän direktiivin hyväksymisajankohtana voimassa olevassa versiossa, ja joka täyttää kyseisessä taulukossa tarkoitetut mitat ja muut standardit.

2.

Laitteita ei voida tavanomaisilla työkaluilla muuttaa ampumaan palavan ajoaineen avulla hauleja, luoteja tai muita ammuksia tai tehdä tällaiseen tarkoitukseen muunnettaviksi.

3.

Laitteiden kaikki olennaiset osat ovat sellaiset, ettei niitä voida asentaa ampuma-aseiden olennaisiksi osiksi tai käyttää sellaisina.

4.

Laitteiden piippuja ei voida poistaa tai muuttaa vahingoittamatta laitetta merkittävästi tai tuhoamatta sitä.

5.

Kun on kyse laitteista, joiden piipun pituus on enintään 30 senttimetriä tai joiden kokonaispituus on enintään 60 senttimetriä, laitteessa on koko piipun pituudelta kiinteitä esteitä, joiden tarkoituksena on estää haulin, luodin tai muun ammuksen kulkeminen piipun läpi palavan ajoaineen avulla ja jotka on sijoitettu niin, että laitteen suuhun mahdollisesti jäävä vapaa tila on enintään yhden senttimetrin pituinen.

6.

Kun on kyse laitteista, jotka eivät kuulu 5 kohtaan, laitteessa on vähintään piipun kolmasosan pituudelta kiinteitä esteitä, joiden tarkoituksena on estää haulin, luodin tai muun ammuksen kulkeminen piipun läpi palavan ajoaineen avulla ja jotka on sijoitettu niin, että laitteen suuhun mahdollisesti jäävä vapaa tila on enintään yhden senttimetrin pituinen.

7.

Riippumatta siitä, kuuluuko laite 5 vai 6 kohtaan, piipun ensimmäinen este sijoitetaan aina laitteen patruunapesän jälkeen ja mahdollisimman lähelle sitä, kuitenkin niin, että mahdollistetaan kaasujen poistuminen purkautumisaukkojen kautta.

8.

Kun on kyse laitteista, jotka on suunniteltu ainoastaan paukkupanosten ampumista varten, 5 tai 6 kohdassa tarkoitetut esteet tukkivat piipun kokonaan, lukuun ottamatta yhtä tai useampaa kaasunpaineen purkautumisaukkoa. Lisäksi esteet tukkivat piipun kokonaan siten, että kaasun ampuminen laitteen etuosasta on mahdotonta.

9.

Kaikki esteet ovat pysyviä, eikä niitä voida poistaa tuhoamatta laitteen patruunapesää tai piippua.

Kun on kyse laitteista, jotka on suunniteltu ainoastaan paukkupanosten ampumista varten, esteet on tehty kokonaan materiaalista, jota on mahdotonta leikata, kairata, porata tai hioa (tai työstää vastaavalla tavalla) ja jonka kovuus on vähintään 700HV30 (Vickersin kovuuskokeen mukaisesti).

Kun on kyse laitteista, jotka eivät kuulu tämän kohdan toiseen alakohtaan, esteet on tehty kokonaan materiaalista, jota on mahdotonta leikata, kairata, porata tai hioa (tai työstää vastaavalla tavalla) ja jonka kovuus on vähintään 610HV30. Piipussa saa olla sen akselin suuntainen kanava, joka mahdollistaa ärsytystä aiheuttavien aineiden tai muiden tehoaineiden ampumisen laitteesta.

Esteiden on joka tapauksessa oltava sellaiset, että niillä estetään seuraavat seikat:

a)

reiän tekeminen piippuun tai reiän laajentaminen piipun akselin suuntaisesti;

b)

piipun poistaminen, paitsi jos laitteen kehys ja patruunapesä muuttuvat käyttökelvottomiksi poistamisen tuloksena tai jos koko laite vaurioituu niin, ettei sitä voida käyttää ampuma-aseen pohjana ilman merkittävää korjausta tai lisäystä.

10.

Patruunapesä ja piippu ovat toisiinsa nähden eri linjassa, kallistettuna tai porrastetusti tukittuna siten, että luotipatruunan lataaminen tai sen laukaiseminen laitteesta on estetty. Lisäksi revolverityyppisissä laitteissa

a)

rullan patruunapesän etuaukot on supistettu sen varmistamiseksi, että luodit eivät mahdu patruunapesään;

b)

kyseiset aukot ovat eri linjassa kuin patruunapesä.


Top