EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1789

Neuvoston päätös (YUTP) 2019/1789, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019, Moldovan tasavallan Transnistrian alueen johtoon kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/573/YUTP muuttamisesta

ST/12717/2019/INIT

OJ L 272, 25.10.2019, p. 150–151 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1789/oj

25.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 272/150


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2019/1789,

annettu 24 päivänä lokakuuta 2019,

Moldovan tasavallan Transnistrian alueen johtoon kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/573/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 27 päivänä syyskuuta 2010 päätöksen 2010/573/YUTP (1) Moldovan tasavallan Transnistrian alueen johtoon kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Päätökseen 2010/573/YUTP olisi lisättävä säännös, jossa täsmennetään, että neuvosto ja korkea edustaja voivat käsitellä henkilötietoja suorittaakseen kyseisen päätöksen mukaiset tehtävänsä.

(3)

Päätöksen 2010/573/YUTP uudelleentarkastelun perusteella Moldovan tasavallan Transnistrian alueen johtoon kohdistettavia rajoittavia toimenpiteitä olisi jatkettava 31 päivään lokakuuta 2020. Neuvosto tarkastelee rajoittavien toimenpiteiden tilannetta kuuden kuukauden päästä.

(4)

Päätös 2010/573/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2010/573/YUTP seuraavasti:

1)

Lisätään artikla seuraavasti:

2 a artikla

1.   Neuvosto ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, jäljempänä ’korkea edustaja’, voivat käsitellä henkilötietoja suorittaakseen tämän päätöksen mukaiset tehtävänsä, erityisesti:

a)

neuvosto laatiakseen liitteen ja muuttaakseen sitä;

b)

korkea edustaja valmistellakseen muutoksia liitteeseen.

2.   Neuvosto ja korkea edustaja voivat tarvittaessa käsitellä luettelossa olevien luonnollisten henkilöiden tekemiin rikoksiin, tällaisille henkilöille annettuihin tuomioihin tai tällaisia henkilöitä koskeviin turvatoimenpiteisiin liittyviä tietoja vain siinä määrin kuin käsittely on tarpeen liitteen laatimista varten.

3.   Tämän päätöksen soveltamiseksi neuvosto ja korkea edustaja nimetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 (*1) 3 artiklan 8 alakohdassa tarkoitetuiksi 'rekisterinpitäjiksi', jotta voidaan varmistaa, että asianomaiset luonnolliset henkilöt voivat käyttää asetuksessa (EU) 2018/1725 säädettyjä oikeuksiaan.

(*1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).”"

2)

Korvataan 4 artiklan 2 kohta seuraavasti:

“2.   Tätä päätöstä sovelletaan 31 päivään lokakuuta 2020. Se on jatkuvan tarkastelun alainen. Sen voimassaoloa jatketaan tai sitä muutetaan tarvittaessa, jos neuvosto katsoo, ettei sen tavoitteita ole saavutettu.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 24 päivänä lokakuuta 2019

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A.-K. PEKONEN


(1)  Neuvoston päätös 2010/573/YUTP, annettu 27 päivänä syyskuuta 2010, Moldovan tasavallan Transnistrian alueen johtoon kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 253, 28.9.2010, s. 54).


Top