EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0668

Neuvoston päätös (EU) 2019/668, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2019, osapuolten konferenssin yhdeksännessä kokouksessa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta, joka koskee tiettyjen kemikaalien luettelemista kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen liitteessä III

ST/7103/2019/INIT

EUVL L 113, 29.4.2019, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/668/oj

29.4.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 113/4


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/668,

annettu 15 päivänä huhtikuuta 2019,

osapuolten konferenssin yhdeksännessä kokouksessa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta, joka koskee tiettyjen kemikaalien luettelemista kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen liitteessä III

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 192 artiklan 1 kohdan sekä 207 artiklan 3 kohdan ja 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehty Rotterdamin yleissopimus, jäljempänä ’yleissopimus’, tuli voimaan 24 päivänä helmikuuta 2004 ja tehtiin unionin puolesta neuvoston päätöksellä 2006/730/EY (1).

(2)

Yleissopimus pannaan unionissa täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 649/2012 (2).

(3)

Yleissopimuksen 7 artiklan mukaisesti osapuolten konferenssi voi kemikaalien arviointikomitean suosituksesta luetella kemikaaleja Rotterdamin yleissopimuksen liitteessä III.

(4)

Jotta voitaisiin varmistaa, että tuojaosapuolet hyötyvät yleissopimuksella tarjotusta suojelusta, ja koska kaikki yleissopimuksessa määrätyt asiaa koskevat vaatimukset täyttyvät, on tarpeen ja asianmukaista tukea kemikaalien arviointikomitean suositusta luetella yleissopimuksen liitteessä III asetokloori, karbosulfaani, krysotiiliasbesti, fentioni (erittäin pieniä määriä sisältävät valmisteet, joissa vaikuttavaa ainetta vähintään 640 g/L), heksabromisyklododekaani, foraatti ja nestemäiset valmisteet (emulgoituva tiiviste ja liukoinen tiiviste), jotka sisältävät (vähintään 276 g/L) parakvattidikloridia, joka vastaa parakvatti-ionia (vähintään 200 g/L). Näiden aineiden käyttö on lisäksi jo kielletty tai sitä on ankarasti säännelty unionissa, ja ne kuuluvat näin ollen asetuksen (EU) N:o 649/2012 nojalla yleissopimuksen määräyksiä tiukempien vientivaatimusten soveltamisalaan.

(5)

Osapuolten konferenssin yhdeksännen kokouksen odotetaan päättävän luetellaanko kyseiset kemikaalit yleissopimuksen liitteessä III.

(6)

On aiheellista vahvistaa osapuolten konferenssin yhdeksännessä kokouksessa unionin puolesta otettava kanta, joka koskee tiettyjen vaarallisten kemikaalien luettelemista yleissopimuksen liitteessä III, koska kyseinen luettelo sitoo unionia oikeudellisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen, jäljempänä ’yleissopimus’, osapuolten konferenssin yhdeksännessä kokouksessa unionin puolesta otettava kanta on kannattaa seuraavien luettelemista yleissopimuksen liitteessä III: asetokloori, karbosulfaani, krysotiiliasbesti, fentioni (erittäin pieniä määriä sisältävät valmisteet, joissa vaikuttavaa ainetta vähintään 640 g/L), heksabromisyklododekaani, foraatti sekä nestemäiset valmisteet (emulgoituva tiiviste ja liukoinen tiiviste), jotka sisältävät (vähintään 276 g/L) parakvattidikloridia, joka vastaa parakvatti-ionia (vähintään 200 g/L).

2 artikla

Ottaen huomioon tilanteen kehittymisen osapuolten konferenssin yhdeksännessä kokouksessa unionin edustajat voivat jäsenvaltioita paikalla järjestettävissä koordinointikokouksissa kuultuaan sopia vähäisistä muutoksista 1 artiklassa tarkoitettuun kantaan ilman uutta neuvoston päätöstä.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 15 päivänä huhtikuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. DAEA


(1)  Neuvoston päätös 2006/730/EY, tehty 25 päivänä syyskuuta 2006, kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 299, 28.10.2006, s. 23).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 649/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 60).


Top