EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0570

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/570, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1313/2013/EU täytäntöönpanosäännöistä rescEU-valmiuksien osalta sekä komission täytäntöönpanopäätöksen 2014/762/EU muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 2644) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

C/2019/2644

OJ L 99, 10.4.2019, p. 41–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/03/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/570/oj

10.4.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 99/41


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/570,

annettu 8 päivänä huhtikuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1313/2013/EU täytäntöönpanosäännöistä rescEU-valmiuksien osalta sekä komission täytäntöönpanopäätöksen 2014/762/EU muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2019) 2644)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin pelastuspalvelumekanismista 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1313/2013/EU (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan g alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä N:o 1313/2013/EU säädetyllä unionin pelastuspalvelumekanismilla, jäljempänä ’unionin mekanismi’, lujitetaan unionin ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja edistetään koordinointia pelastuspalvelun alalla, jotta voidaan parantaa unionin kriisinhallintatoimia ihmisen aiheuttamien ja luonnonkatastrofien yhteydessä.

(2)

Päätöksessä N:o 1313/2013/EU määritellään rescEU:n oikeudellinen kehys. rescEU:n tarkoituksena on tarjota tukea äärimmäisen vaikeissa tilanteissa, joissa kansallisella tasolla käytettävissä olevat valmiudet ja jäsenvaltioiden Euroopan pelastuspalvelureserviin sitomat valmiudet eivät riitä varmistamaan tehokkaita toimia.

(3)

Rajujen metsäpalojen määrä on viime vuosina kasvanut Euroopassa jyrkästi, ja metsäpaloilla on ollut vakavia taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöseurauksia. Varsinkin vuosien 2017 ja 2018 metsäpalot osoittivat, että on tarpeen valmistautua tilanteisiin, joissa katastrofit vaikuttavat vakavalla tavalla ja samanaikaisesti useisiin jäsenvaltioihin.

(4)

Metsäpaloriskin luonteen muuttumisen takia on unionin tasolla havaittu puutteita toimintavalmiuksissa. Puutteet olivat erityisen ilmeisiä vuoden 2017 metsäpalojen torjuntatoimien yhteydessä, jolloin unionin mekanismin kautta käytettävissä olleiden valmiuksien avulla ei kyetty vastaamaan apua pyytäneiden maiden tarpeisiin.

(5)

rescEU:n alustava kokoonpano olisi sen takia määriteltävä erittäin kiireellisesti päätöksen N:o 1313/2013/EU 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja siihen olisi ensimmäisessä täytäntöönpanopäätöksessä sisällytettävä metsäpalojen ilmasammutusvalmiudet, jotta voidaan sammuttaa myös maastopaloja. Koska päätöksen N:o 1313/2013/EU 35 artiklan mukaisen siirtymäkauden aikana tarvitaan joustavuutta, rescEU-valmiuksien määrä olisi määriteltävä alustavasti myöhemmissä täytäntöönpanopäätöksissä.

(6)

Päätöksen N:o 1313/2013/EU 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti rescEU:n sisältämiä metsäpalojen ilmasammutusvalmiuksia koskevat laatuvaatimukset olisi vahvistettava yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja niiden olisi perustuttava vakiintuneisiin kansainvälisiin standardeihin, mikäli sellaisia on jo olemassa. Koska metsäpalojen ilmasammutusvalmiuksista ei ole kuitenkaan olemassa vakiintuneita kansainvälisiä standardeja, niitä koskevien laatuvaatimusten olisi perustuttava olemassa oleviin yleisiin vaatimuksiin, jotka koskevat Euroopan pelastuspalvelureservin yksiköitä, ja unionin mekanismin puitteissa sovellettaviin parhaisiin käytäntöihin. Nämä laatuvaatimukset olisi vahvistettava tämän päätöksen liitteessä.

(7)

Budjettikurin takia tässä päätöksessä on vahvistettava kustannukset, joita aiheutuu unionin taloudellisesta tuesta rescEU:n yhteydessä siirtymäkaudella.

(8)

Moitteettoman varainhoidon varmistamiseksi rescEU-valmiuksia varten tarkoitetut suorat avustukset olisi siirtymäkauden aikana myönnettävä vuotuisen työohjelman perusteella.

(9)

Sen jälkeen kun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2019/420 (2) tuli voimaan 21 päivänä maaliskuuta 2019, komission täytäntöönpanopäätöksessä 2014/762/EU (3) vahvistetut säännöt, jotka koskevat poikkeuksellisiin katastrofeihin liittyvien väliaikaisten puutteita korjaamista, ovat vanhentuneet. Johdonmukaisuuden vuoksi olisi poistettava täytäntöönpanopäätöksen 2014/762/EU 7 luku.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat päätöksen N:o 1313/2013/EU 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä päätöksessä vahvistetaan päätöksen N:o 1313/2013/EU täytäntöönpanosäännöt seuraavien seikkojen osalta:

a)

rescEU-valmiuksien alustava kokoonpano ja rescEU:ta koskevat laatuvaatimukset;

b)

valmiuksien rahoittaminen päätöksen N:o 1313/2013/EU 35 artiklassa tarkoitetun siirtymäkauden aikana.

2 artikla

rescEU:n alustava kokoonpano

1.   rescEU koostuu metsäpalojen ilmasammutusvalmiuksista.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin metsäpalojen ilmasammutusvalmiuksiin kuuluvat seuraavat:

a)

lentokoneita käyttävät metsäpalojen ilmasammutusvalmiudet;

b)

helikoptereita käyttävät metsäpalojen ilmasammutusvalmiudet.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja valmiuksia koskevat laatuvaatimukset vahvistetaan liitteessä.

3 artikla

Päätöksen N:o 1313/2013/EU 35 artiklassa tarkoitetut rescEU-valmiuksia koskevat rahoitusjärjestelyt

1.   Komissio määrittelee vuotuisessa työohjelmassa perusteet, joiden mukaisesti myönnetään suoria avustuksia sellaisten päätöksen N:o 1313/2013/EU 35 artiklassa tarkoitettujen kustannusten kattamiseksi, jotka ovat tarpeen 2 artiklassa tarkoitettuja valmiuksia vastaavien valmiuksien nopean saatavuuden varmistamiseksi.

2.   Päätöksen N:o 1313/2013/EU 35 artiklassa tarkoitettuihin kustannuksiin on sisällytettävä valmiudessaolosta aiheutuvat kustannukset, joihin sisältyvät tarvittaessa ylläpitokustannukset, henkilöstökustannukset, koulutuskustannukset, mukaan lukien miehistön ja teknisen henkilöstön koulutus, varastointikustannukset, vakuutuskustannukset sekä muut kustannukset, jotka ovat välttämättömiä valmiuksien tosiasiallisen saatavuuden varmistamiseksi.

4 artikla

Täytäntöönpanopäätöksen 2014/762/EU muuttaminen

Poistetaan täytäntöönpanopäätöksen 2014/762/EU 7 luku.

5 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 8 päivänä huhtikuuta 2019.

Komission puolesta

Christos STYLIANIDES

Komission jäsen


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 924.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2019/420, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2019, unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta (EUVL L 77 I, 20.3.2019, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/762/EU, annettu 16 päivänä lokakuuta 2014, unionin pelastuspalvelumekanismista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1313/2013/EU täytäntöönpanosäännöistä sekä komission päätösten 2004/277/EY, Euratom ja 2007/606/EY, Euratom kumoamisesta (EUVL L 320, 6.11.2014, s. 1).


LIITE

RESCEU-VALMIUKSIA KOSKEVAT LAATUVAATIMUKSET

1.   Lentokoneita käyttävät metsäpalojen ilmasammutusvalmiudet

Tehtävät

osallistuminen suurten metsä- ja maastopalojen sammutukseen ilmasammutuksen avulla

Kapasiteetti

kaksi lentokonetta, joiden kummankin vähimmäiskapasiteetti on 3 000 litraa, tai yksi lentokone, jonka vähimmäiskapasiteetti on 8 000 litraa (1)

valmius toimia keskeytyksettä

Keskeiset osat

lentokone

vähintään kaksi miehistöä

tekninen henkilöstö

välineistö paikalla tapahtuvaa ylläpitoa varten

viestintävälineet, jotka mahdollistavat viestinnän ilma-alusten välillä ja ilmasta maahan

Omavaraisuus

yksikön laitteiden varastointi ja ylläpito

erityisesti koordinoinnista kohteessa vastaavien yhteistyökumppaneiden kanssa tapahtuvaa viestintää varten tarvittavat laitteet

Kenttätyöhön lähettäminen

lähtövalmius viimeistään 3 tunnin kuluttua tarjouksen hyväksymisestä, kun on kyse nopeasta toiminnasta (2)

valmius toimia 2 000 kilometrin säteellä 24 tunnin kuluessa

2.   Helikoptereita käyttävät metsäpalojen ilmasammutusvalmiudet

Tehtävät

osallistuminen suurten metsä- ja maastopalojen sammutukseen ilmasammutuksen avulla

Kapasiteetti

yksi helikopteri, jonka vähimmäiskapasiteetti on 3 000 litraa (3)

valmius toimia keskeytyksettä

Keskeiset osat

helikopteri ja vähintään kaksi miehistöä

tekninen henkilöstö

vedennostoastia tai vapautettava vesisäiliö

yksi ylläpitosetti

yksi varaosasetti

pelastustaljat

viestintävälineet, jotka mahdollistavat viestinnän ilma-alusten välillä ja ilmasta maahan

Omavaraisuus

yksikön laitteiden varastointi ja ylläpito

erityisesti koordinoinnista kohteessa vastaavien yhteistyökumppaneiden kanssa tapahtuvaa viestintää varten tarvittavat laitteet

Kenttätyöhön lähettäminen

lähtövalmius viimeistään 3 tunnin kuluttua tarjouksen hyväksymisestä, kun on kyse nopeasta toiminnasta (4)

valmius toimia 2 000 kilometrin säteellä 24 tunnin kuluessa


(1)  Vaatimuksia voidaan tarkistaa ottaen huomioon metsäpalojen ilmasammutusvalmiuksien mahdollinen markkinakehitys, mukaan lukien saatavilla olevat varaosat.

(2)  Nopealla toiminnalla tarkoitetaan toimia, jotka kestävät enintään päivän, mukaan lukien lento kohteeseen, jossa rescEU-valmiudet sijaitsevat, ja sieltä takaisin.

(3)  Päätöksen N:o 1313/2013/EU 35 artiklan soveltamiseksi ja silloin kun se on perusteltua alueellisen haavoittuvuusarvioinnin perusteella, helikoptereita käyttävät metsäpalojen ilmasammutusvalmiudet voivat koostua enintään kolmesta helikopterista, joiden yhteenlaskettu vähimmäiskapasiteetti on 3 000 litraa.

(4)  Nopealla toiminnalla tarkoitetaan toimia, jotka kestävät enintään päivän, mukaan lukien lento kohteeseen, jossa rescEU-valmiudet sijaitsevat, ja sieltä takaisin.


Top