Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0451

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/451, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 305/2011 tueksi laadituista rakennustuotteiden yhdenmukaistetuista standardeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

C/2019/2028

OJ L 77, 20.3.2019, p. 80–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/451/oj

20.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 77/80


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/451,

annettu 19 päivänä maaliskuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 305/2011 tueksi laadituista rakennustuotteiden yhdenmukaistetuista standardeista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta 9 päivänä maaliskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti valmistajien on käytettävä yhdenmukaistetuissa standardeissa, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, määritettyjä menetelmiä ja kriteerejä kyseisten standardien kattamien rakennustuotteiden perusominaisuuksiin liittyvien suoritustasojen arvioimiseksi.

(2)

Komissio esitti 29 päivänä elokuuta 1996 päivätyllä kirjeellä M/109, 29 päivänä tammikuuta 1999 päivätyllä kirjeellä M/130, 26 päivänä kesäkuuta 2001 päivätyllä kirjeellä M/139, 14 päivänä joulukuuta 1998 päivätyllä kirjeellä M/122 ja 5 päivänä toukokuuta 2000 päivätyllä kirjeellä M/135 pyynnöt Euroopan standardointikomitealle (CEN) yhdenmukaistettujen standardien laatimiseksi neuvoston direktiivin 89/106/EEC (2) tueksi (jäljempänä ’toimeksiannot’). Toimeksiantojen perusteella laadittujen yhdenmukaistettujen standardien viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä (3).

(3)

Toimeksiannoissa sallitaan niiden perusteella laadittujen yhdenmukaistettujen standardien tarkistaminen. Tekniikan kehityksen ja asetuksen (EU) N:o 305/2011 vaatimusten huomioon ottamiseksi CEN tarkisti useita näistä yhdenmukaistetuista standardeista. CEN tarkisti erityisesti seuraavia tuotteita koskevat yhdenmukaistetut standardit: paloilmoittimet, kuitusementtilaatat ja kiinnitysosat, rakennuslasit sekä kuitusementtitasolevyt.

(4)

Komissio on arvioinut, ovatko CEN:n tarkistamat yhdenmukaistetut standardit asianomaisten toimeksiantojen ja asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisia.

(5)

CEN:n tarkistamat yhdenmukaistetut standardit ovat asianomaisten toimeksiantojen ja asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisia. Näin ollen on aiheellista julkaista kyseisten standardien viitetiedot Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(6)

Asetuksen (EU) N:o 305/2011 17 artiklan 5 kohdan mukaisesti on ilmoitettava rinnakkainen voimassaoloaika jokaisen sellaisen yhdenmukaistetun standardin osalta, joka korvaa toisen yhdenmukaistetun standardin. Mainittu rinnakkainen voimassaoloaika on ilmoitettu Euroopan unionin virallisessa lehdessä (4) orgaanisiin sideaineisiin pohjautuvia ulkorappauslaasteja ja sisätasoitteita koskevan standardin EN 15824:2017 osalta. Koska tämä ajanjakso ei ole riittävän pitkä, jotta valmistajat voisivat valmistautua standardin käyttöön, sille on ilmoitettava uusi rinnakkainen voimassaoloaika.

(7)

Jotta valmistajat voisivat ottaa tarkistetun yhdenmukaistetun standardin käyttöön mahdollisimman pikaisesti, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä asetuksen (EU) N:o 305/2011 tueksi laadittujen rakennustuotteita koskevien yhdenmukaistettujen standardien viitetiedot, jotka esitetään tämän päätöksen liitteessä I.

2 artikla

Julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä asetuksen (EU) N:o 305/2011 tueksi laadittujen rakennustuotteita koskevien yhdenmukaistettujen standardien viitetiedot, jotka esitetään tämän päätöksen liitteessä II, sekä mainittujen standardien uusi rinnakkainen voimassaoloaika.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 19 päivänä maaliskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 88, 4.4.2011, s. 5.

(2)  Neuvoston direktiivi 89/106/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 40, 11.2.1989, s. 12).

(3)  EUVL C 92, 9.3.2018, s. 139.

(4)  EUVL C 92, 9.3.2018, s. 139.


LIITE I

Nro

Standardin viitetiedot

Korvattavan standardin viitetiedot

Rinnakkaisen voimassaoloajan alkamispäivä

(pp.kk.vvvv)

Rinnakkaisen voimassaoloajan päättymispäivä

(pp.kk.vvvv)

1.

EN 54–5:2017+A1:2018

Paloilmoittimet. Osa 5: Lämpöilmaisimet. Pisteilmaisimet

EN 54–5:2000

Paloilmoittimet. Osa 5: Lämpöilmaisimet. Pisteilmaisimet

EN 54–5:2000/A1:2002

xx.yy.2019

31.8.2022

2.

EN 54–7:2018

Paloilmoittimet. Osa 7: Savuilmaisimet. Pisteilmaisimet, jotka käyttävät sironnutta valoa, läpi kulkenutta valoa tai ionisaatiota

EN 54–7:2000

Paloilmoittimet. Osa 7: Savuilmaisimet. Pisteilmaisimet, jotka käyttävät sironnutta valoa, läpi kulkenutta valoa tai ionisaatiota

EN 54–7:2000/A1:2002

EN 54–7:2000/A2:2006

xx.yy.2019

31.8.2022

3.

EN 492:2012+A2:2018

Kuitusementtilaatat ja kiinnitysosat. Tuotestandardi ja testimenetelmät

EN 492:2012

Kuitusementtilaatat ja kiinnitysosat. Tuotestandardi ja testimenetelmät

xx.yy.2019

xx.yy.2020

4.

EN 1096–4:2018

Rakennuslasit. Pinnoitettu lasi. Osa 4: Tuotestandardi

EN 1096–4:2004

Rakennuslasit. Pinnoitettu lasi. Osa 4: Vaatimustenmukaisuuden arviointi

xx.yy.2019

xx.yy.2020

5.

EN 1279–5:2018

Rakennuslasit. Eristyslasit. Osa 5: Tuotestandardi

EN 1279–5:2005+A2:2010

Rakennuslasit. Eristyslasit. Osa 5: Vaatimustenmukaisuuden arviointi

xx.yy.2019

xx.yy.2020

6.

EN 12467:2012+A2:2018

Kuitusementtitasolevyt. Tuotestandardi ja testimenetelmät

EN 12467:2012

Kuitusementtitasolevyt. Tuotestandardi ja testimenetelmät

xx.yy.2019

xx.yy.2020


LIITE II

Nro

Standardin viitetiedot

Korvattavan standardin viitetiedot

Rinnakkaisen voimassaoloajan alkamispäivä

(pp.kk.vvvv)

Rinnakkaisen voimassaoloajan päättymispäivä

(pp.kk.vvvv)

1.

EN 15824:2017

Spesifikaatio orgaanisiin sideaineisiin pohjautuville ulkorappauslaasteille ja sisätasoitteille

EN 15824:2009

Spesifikaatio orgaanisiin sideaineisiin pohjautuville ulkorappauslaasteille ja sisätasoitteille

9.3.2018

9.3.2020


Top