EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0031

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/1743, annettu 15 päivänä lokakuuta 2019, varantovelvoitteen ylittävistä talletuksista ja tietyistä muista talletuksista maksettavista koroista (uudelleenlaadittu) (EKP/2019/31)

OJ L 267, 21.10.2019, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/09/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1743/oj

21.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 267/12


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2019/1743,

annettu 15 päivänä lokakuuta 2019,

varantovelvoitteen ylittävistä talletuksista ja tietyistä muista talletuksista maksettavista koroista (uudelleenlaadittu) (EKP/2019/31)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan sekä 17, 18 ja 19 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätökseen EKP/2014/23 (1) on tehty huomattavasti muutoksia (2). Koska siihen on määrä tehdä uusia muutoksia, mainittu päätös olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen.

(2)

EKP:n neuvosto voi muuttaa varantovelvoitteen ylittävistä talletuksista maksettavia korkoja, joko laitosten kaikkien talletusten osalta tai vain niiden osan osalta. EKP:n neuvosto päätti 12 päivänä syyskuuta 2019 ottaa käyttöön varantovelvoitteen ylittävistä talletuksista maksettavia korkoja koskeva kaksitasoinen järjestelmä, jonka mukaan osa laitosten ylimääräisestä likviditeetistä – eli vähimmäisvarantovelvoitteen ylittävistä talletuksista – jätetään talletusmahdollisuuteen sovellettavan negatiivisen koron soveltamisalan ulkopuolelle. Tarkemmin sanottuna EKP:n neuvosto päätti, että tämä vapautus koskee laitosten vähimmäisvarantovelvoitteen kerrannaista. EKP:n neuvosto päätti, että laitosten vähimmäisvarantovelvoitteeseen sovellettava ensimmäinen kerroin ”m”, jota käytetään varantovelvoitteen ylittävien talletusten vapautetun osan laskemiseen, on kuusi kaikkien hyväksyttävien laitosten osalta ja että ensimmäinen korko, jota sovelletaan varantovelvoitteen ylittävien talletusten vapautettuun osaan, on nolla. EKP:n neuvosto voi ajan mittaan muuttaa tätä kerrointa ”m” ja varantovelvoitteen ylittävien talletusten vapautettuun osaan sovellettava korkoa.

(3)

Varantovelvoitteen ylittävistä talletuksista maksettavaan korkoon sovellettavan kaksitasoisen järjestelmän käyttöönoton tarkoituksena on tukea rahapolitiikan välittymistä pankkien välityksellä säilyttäen samalla myönteiset vaikutukset, joita negatiivisilla koroilla on keveään rahapolitiikkaan ja inflaation jatkuvaan lähentymiseen kohti EKP:n tavoitetta. Näin kaksitasoinen järjestelmä varmistaa, etteivät negatiiviseen korkoon liittyvät kustannukset häiritse pääosin pankkien välityksellä tapahtuvaa rahapolitiikan kitkatonta välittymistä euroalueella,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Varantovelvoitteen ylittävistä talletuksista maksettavat korot

1.   Euroopan keskuspankin asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) (3) 2 artiklan soveltamisalaan kuuluvien laitosten varantotalletuksista, jotka ylittävät asetuksen (EY) N:o 2531/98 (4) ja asetuksen (EY) 1745/2003 (EKP/2003/9) mukaiset vähimmäisvarannot (jäljempänä ’varantovelvoitteen ylittävät talletukset’), maksettava korko on nolla prosenttia tai talletusmahdollisuuden korko, sen mukaan kumpi on alhaisempi.

2.   Asetuksen (EY) 1745/2003 (EKP/2003/9) 1 ja 6 artiklassa tarkoitetuilla varantotileillä olevien laitoksen varantovelvoitteen ylittävien talletusten osa, enintään laitoksen vähimmäisvarantovelvoitteen kerrannainen (jäljempänä ’vähennys’), vapautetaan 1 kohdassa vahvistetusta korkosäännöstä. EKP:n neuvosto vahvistaa kertoimen ”m”, jota sovelletaan vähennyksen ja varantovelvoitteen ylittävien talletusten vapautettuun osaan sovellettavan koron laskemiseen, sekä julkistaa sen EKP:n verkkosivuilla. Jos kerrointa ”m” tai varantovelvoitteen ylittävien talletusten vapautettuun osaan sovellettavaa korkoa muutetaan, tällaisia muutoksia sovelletaan EKP:n neuvoston päätöksen julkistamista seuraavasta pitoajanjaksosta, jollei toisin mainita. Varantovelvoitteen ylittävien talletusten vapautettu osa määritetään sen mukaan mikä on asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) 1 ja 6 artiklassa tarkoitetun laitoksen varantotilin keskimääräinen kalenteripäivän lopun saldo pitoajanjakson aikana. Eurojärjestelmän talletusmahdollisuudessa olevia varoja ei katsota varantovelvoitteen ylittäviksi talletuksiksi.

3.   Maksettava tai kertynyt korko varantovelvoitteen ylittävien talletusten vapautetusta ja vapauttamattomasta osasta veloitetaan asianomaisen laitoksen varantotileiltä tai, tapauksen mukaan, hyvitetään toisena kansallisen keskuspankin pankkipäivänä sen pitoajanjakson päättymisestä, jonka ajalta korko laskettiin.

4.   Jos laitos pitää vähimmäisvarantoja välillisen välittäjän kautta asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) 10 tai 11 artiklan mukaisesti, vähennys lasketaan tämän kohdan mukaisesti. Kerrointa ”m” sovelletaan siihen määrään vaadittuja vähimmäisvarantoja, joka saadaan laskemalla yhteen vähimmäisvarannot, joita kyseessä oleva välittäjän on pidettävä omaan lukuunsa ja kaikkien sellaisten laitosten lukuun, jotka pitävät vähimmäisvarantoja sen kautta asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) 10 tai 11 artiklan nojalla. Varantovelvoitteen ylittävien talletusten vapautettuun osaan sovellettavaa korkoa sovelletaan ainoastaan sellaisiin varantovelvoitteen ylittäviin talletuksiin, jotka ovat asianomaisen välittäjän varantotilillä asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) 1 ja 6 artiklan määritelmän mukaisesti.

2 artikla

EKP:ssä olevista tietyistä talletuksista maksettavat korot

EKP:ssä päätöksen EKP/2003/14 (5), päätöksen EKP/2010/31 (6) päätöksen EKP/2010/17 (7)mukaisesti pidetyille tileille maksetaan edelleen talletusmahdollisuuden suuruista korkoa. Jos talletuksia on pidettävä kyseisillä tileillä ennen päivää, jona on suoritettava asianomaiseen talletusmahdollisuuteen sovellettavien oikeudellisten sääntöjen tai sopimussääntöjen mukainen maksu, tällaisille talletuksille maksetaan kyseisenä aikana nollakorkoa tai talletusmahdollisuuden korkoa sen mukaan, kumpi niistä on korkeampi.

3 artikla

Kumoaminen

1.   Kumotaan päätös EKP/2014/23.

2.   Kumottuun päätökseen tehtyjen viittausten katsotaan koskevan tätä päätöstä ja niitä tulkitaan liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan vuoden 2019 seitsemännestä varantojen pitoajanjaksosta 30 päivästä lokakuuta 2019.

Tehty Frankfurt am Mainissa 15 päivänä lokakuuta 2019.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  Päätös EKP/2014/23, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, talletuksista, saldoista ja varantovelvoitteen ylittävistä talletuksista maksettavista koroista (EUVL L 168, 7.6.2014, s. 115).

(2)  Ks. liite I.

(3)  Euroopan keskuspankin asetus (EY) N:o 1745/2003, annettu 12 päivänä syyskuuta 2003, vähimmäisvarantojen soveltamisesta (EKP/2003/9) (EUVL L 250, 2.10.2003, s. 10).

(4)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2531/98, annettu 23 päivänä marraskuuta 1998, Euroopan keskuspankin soveltamista vähimmäisvarannoista (EYVL L 318, 27.11.1998, s. 1).

(5)  Päätös EKP/2003/14, tehty 7 päivänä marraskuuta 2003, niiden luotonanto- ja luotonotto-operaatioiden hoitamisesta, joista Euroopan yhteisö on päättänyt osana keskipitkän ajan maksujärjestelmää (EUVL L 297, 15.11.2003, s. 35).

(6)  Päätös EKP/2010/31, annettu 20 päivänä joulukuuta 2010, tilien avaamisesta niiden maksujen käsittelyä varten, jotka liittyvät jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, myönnettäviin ERVV-lainoihin (EUVL L 10, 14.1.2011, s. 7).

(7)  Päätös EKP/2010/17, annettu 14 päivänä lokakuuta 2010, niiden lainanotto- ja lainanantotoimien hallinnoinnista, joita unioni toteuttaa Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin nojalla (EUVL L 275, 20.10.2010, s. 10).


LIITE I

KUMOTTU PÄÄTÖS JA SEN MUUTOKSET

Päätös 2014/23,

EUVL L 168, 7.6.2014, s. 115.

Päätös (EU) 2015/509 (EKP/2015/9)

EUVL L 91, 2.4.2015, s. 1.


LIITE II

VASTAAVUUSTAULUKKO

Päätös EKP/2014/23

Tämä päätös

1 artikla

2 artikla

1 artikla

3 artikla

4 artikla

5 artikla

2 artikla

3 artikla

6 artikla

4 artikla

Liite I

Liite II


Top