EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0015(01)

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/1006, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2019, yksityiskohtaisista säännöistä ja menettelyistä niiden ehtojen täytäntöönpanemiseksi, joiden perusteella arvopaperikeskus hyväksytään TARGET2-Securities-palvelujen käyttäjäksi annetun päätöksen EKP/2011/20 muuttamisesta (EKP/2019/15)

EUVL L 163, 20.6.2019, p. 103–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1006/oj

20.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 163/103


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2019/1006,

annettu 7 päivänä kesäkuuta 2019,

yksityiskohtaisista säännöistä ja menettelyistä niiden ehtojen täytäntöönpanemiseksi, joiden perusteella arvopaperikeskus hyväksytään TARGET2-Securities-palvelujen käyttäjäksi annetun päätöksen EKP/2011/20 muuttamisesta (EKP/2019/15)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 3.1 ja 12.1 artiklan sekä 17, 18 ja 22 artiklan,

ottaa huomioon TARGET2-Securities-hankkeesta 18 päivänä heinäkuuta 2012 annetut suuntaviivat EKP/2012/13 (1), ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan d alakohdan ja 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä EKP/2011/20 (2) vahvistetaan hakumenettely, joiden perusteella arvopaperikeskus pääsee TARGET2-Securities-palvelujen käyttäjäksi; hakumenettelyssä yksi vaatimuksista on, että toimivaltainen viranomainen on antanut arvopaperikeskuksesta myönteisen arvion suhteessa arvopaperien selvitysjärjestelmille annettuihin Euroopan keskuspankkijärjestelmän/Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean suosituksiin. Euroopan keskuspankkijärjestelmän/Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean arvopaperikaupan selvitysjärjestelmiä koskevat suositukset on korvattu Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean ja kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien järjestön rahoitusmarkkinoiden infrastruktuureja koskevilla periaatteilla (3) (Principles for Financial Market Infrastructures, jäljempänä ’PFMI-periaatteet’) tai kyseiset periaatteet täytäntöönpanevilla säännöstöillä; esim. ETA:ssa periaatteet pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 909/2014 (4).

(2)

Euroopan keskuspankin neuvosto hyväksyi 25 päivänä tammikuuta 2019 päätöksen (EU) 2019/166 (5) (EKP/2019/3), jolla perustettiin markkinainfrastruktuurilautakunta sen nykyisessä muodossa. Aikaisemmin markkinainfrastruktuurilautakunta kokoontui erilaisissa kohdennetuissa muodoissa. Yksi näistä kohdennetuista muodoista oli TARGET2-Securities-johtokunta.

(3)

On tehty muutoksia sääntöihin ja menettelyihin niiden ehtojen täytäntöönpanemiseksi, joiden perusteella arvopaperikeskus hyväksytään TARGET2-Securities-palvelujen käyttäjäksi. Muutoksia on tehty erityisesti arvopaperikeskusten järjestelmäänpääsyehtoon 2.

(4)

Näin ollen päätös EKP/2011/20 olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan päätös EKP/2011/20 seuraavasti:

1)

korvataan 1 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”(4)

”arvopaperikeskusten järjestelmäänpääsyehdolla 2” tarkoitetaan ehtoa, joka asetetaan suuntaviivojen EKP/2012/13 (*1) 15 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, eli että arvopaperikeskus hyväksytään T2S-palvelun käyttäjäksi edellyttäen, että toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet arvopaperikeskuksesta myönteisen arvion i) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 (*2) perusteella, Euroopan talousalueen (ETA) lainkäyttöalueella sijaitsevien arvopaperikeskusten osalta, tai ii) Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean ja kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien järjestön rahoitusmarkkinoiden infrastruktuureja koskevien periaatteiden tai nämä periaatteet täytäntöönpanevan kansallisen säännöstön perusteella ETA:n ulkopuolisella lainkäyttöalueella sijaitsevien arvopaperimarkkinakeskusten osalta; (*3)

(*1)  Suuntaviivat EKP/2012/13, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2012, TARGET2-Securities-hankkeesta (EUVL L 215, 11.8.2012, s. 19)."

(*2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 1)."

(*3)  CPMI-IOSCO, Principles for Financial Market Infrastructures (huhtikuu 2012).”"

2)

korvataan 1 artiklan 11 kohta seuraavasti:

”(11)

”markkinainfrastruktuurilautakunnalla” Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2019/166 (EKP/2019/3) (*4) nojalla perustettua eurojärjestelmän hallintoelintä;

(*4)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/166, annettu 25 päivänä tammikuuta 2019, markkinainfrastruktuurilautakunnasta ja TARGET2-Securities-johtokunnan perustamisesta annetun päätöksen EKP/2012/6 kumoamisesta (EKP/2019/3) (EUVL L 32, 4.2.2019, s. 14).”;"

3)

korvataan 1 artiklan 12 kohta seuraavasti:

”(12)

”arvopapereita ja vakuuksia koskevien markkinainfrastruktuurien neuvonantoryhmällä” tai ”AMI SeCo –ryhmällä” samaa kuin suuntaviivojen EKP/2012/13 2 artiklan 25 kohdassa;”;

4)

korvataan 3 artiklan 1 kohdassa sana ”arviointikertomus” sanalla ”itsearviointiraportti”;

5)

korvataan 3 artiklan 2 kohdassa sana ”arviointikertomuksessa” sanalla ”itsearviointiraportissa”;

6)

korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Arvopaperikeskusten viiden järjestelmäänpääsyehdon jatkuva noudattaminen

1.   Arvopaperikeskuksen, joka on hyväksytty T2S-palvelujen käyttäjäksi, on täytettävä T2S-järjestelmään siirryttyään jatkuvasti viisi arvopaperikeskusten järjestelmäänpääsyehtoa ja

a)

erityisesti varmistettava vuosittain suorittamansa luotettavan itsearvioinnin avulla ja sitä tukevalla asiaankuuluvalla aineistolla, että se täyttää edelleen arvopaperikeskusten järjestelmäänpääsyehdot 1, 3, 4 ja 5.

b)

toimitettava viipymättä markkinainfrastruktuurilautakunnalle asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten suorittama viimeisin säännönmukainen tai ylimääräinen arviointi, joka perustuu asetukseen (EU) N:o 909/2014 Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean ja kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien järjestön rahoitusmarkkinoiden infrastruktuureja koskeviin periaatteisiin (Principles for Financial Market Infrastructures, jäljempänä ’PFMI-periaatteet’) tai nämä periaatteet täytäntöönpanevaan kansalliseen säännöstöön. Jos edellä mainittua arviointia ei ole, arvopaperikeskuksen on toimitettava asianomaisiin asiakirjoihin perustuva oma vakuutus,

c)

pyydettävä asianomaisilta toimivaltaisilta viranomaisilta uusi arviointi siitä, että se noudattaa asetusta (EU) N:o 909/2014, PFMI-periaatteita tai PFMI-periaatteet täytäntöönpanevaa kansallista säännöstöä, jos arvopaperikeskuksen järjestelmässä on tehty oleellisia muutoksia;

d)

ilmoitettava markkinainfrastruktuurilautakunnalle viipymättä, jos asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen arvioinnissa tai itsearvioinnissa on todettu, että se ei täytä jotakin viidestä arvopaperikeskusten järjestelmäänpääsyehdosta;

e)

toimitettava markkinainfrastruktuurilautakunnan pyynnöstä arviointikertomus, joka osoittaa, että arvopaperikeskus täyttää edelleen kaikki viisi arvopaperikeskusten järjestelmäänpääsyehtoa.

2.   Markkinainfrastruktuurilautakunta voi suorittaa oman arviointinsa ja seurata sitä, että arvopaperikeskus täyttää viisi järjestelmäänpääsyehtoa, tai pyytää tietoja arvopaperikeskukselta. Jos markkinainfrastruktuurilautakunta tekee päätöksen siitä, että arvopaperikeskus ei täytä jotakin viidestä arvopaperikeskusten järjestelmäänpääsyehdosta, se aloittaa menettelyn, josta määrätään sopimuksissa, joita tehdään arvopaperikeskusten kanssa suuntaviivojen EKP/2012/13 16 artiklan mukaisesti.”

7)

korvataan 3 ja 4 artiklassa ilmaisu ”T2S-ohjelmajohtokunta” ilmaisulla ”markkinainfrastruktuurilautakunta”, ilmaisu ”T2S-ohjelmajohtokunnan” ilmaisulla ”markkinainfrastruktuurilautakunnan” ja ilmaisu ”T2S-ohjelmajohtokunnalle” ilmaisulla ”markkinainfrastruktuurilautakunnalle”;

8)

korvataan 4 artiklassa ilmaisu ”T2S-neuvonantoryhmä” ilmaisulla ”AMI SeCo –ryhmä”, ilmaisu ”T2S-neuvonantoryhmän” ilmaisulla ”AMI SeCo –ryhmän” ja ilmaisu ”T2S-neuvonantoryhmälle” ilmaisulla ”AMI SeCo –ryhmälle”;

9)

muutetaan liite näiden suuntaviivojen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Siirtymäsäännös

Arvopaperikeskusten järjestelmäänpääsyehdon 2 jatkuvan noudattamisen osalta asianomaisten viranomaisen suorittama arviointi arvopaperien selvitysjärjestelmille annettuihin Euroopan keskuspankkijärjestelmän/Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean suositusten perusteella on edelleen voimassa kunnes asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ovat arvioineet arvopaperikeskuksen asetuksen (EU) N:o 909/2014, PFMI-periaatteiden tai nämä periaatteet täytäntöönpanevan kansallisen säännöstön perusteella.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 7 päivänä kesäkuuta 2019.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 215, 11.8.2012, s. 19.

(2)  Päätös EKP/2011/20, annettu 16 päivänä marraskuuta 2011, yksityiskohtaisista säännöistä ja menettelyistä niiden ehtojen täytäntöönpanemiseksi, joiden perusteella arvopaperikeskus hyväksytään TARGET2-Securities-palvelujen käyttäjäksi (EUVL L 319, 2.12.2011, s. 117).

(3)  CPMI-IOSCO, Principles for Financial Market Infrastructures (huhtikuu 2012).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 1).

(5)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/166, annettu 25 päivänä tammikuuta 2019, markkinainfrastruktuurilautakunnasta sekä TARGET2-Securities-johtokunnan perustamisesta annetun päätöksen EKP/2012/6 kumoamisesta (EKP/2019/3) (EUVL L 32, 4.2.2019, s. 14).


LIITE

Muutetaan päätöksen EKP/2011/20 liite seuraavasti:

1)

Korvataan II jakso seuraavasti:

”II.   Arvopaperikeskusten järjestelmäänpääsyehdon 2 yksityiskohtainen täytäntöönpano

Tämän järjestelmänpääsyehdon perusteella suoritettavan arvioinnin yhteydessä arvopaperikeskuksen on toimitettava seuraavat asiakirjat:

a)

ETA-maassa sijaitsevan arvopaperikeskuksen osalta sitä koskevan arvioinnin tulos tai sen todistus toimiluvasta (sen mukaan kumpi on tuoreempi), jonka asianomainen viranomainen on antanut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 (*1) perusteella; jos näyttöä kyseisen asetuksen noudattamisesta ei ole saatavilla, arvopaperikeskuksen on toimitettava arvioinnin ja/tai toimiluvan kanssa linjassa oleva oma vakuutus; tai

b)

ETA:n ulkopuolella sijaitsevan arvopaperikeskuksen osalta sitä koskevan arvioinnin tulos tai sen todistus toimiluvasta (sen mukaan kumpi on tuoreempi), jonka asianomainen viranomainen on antanut Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean ja kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien järjestön rahoitusmarkkinoiden infrastruktuureja koskevien periaatteiden (jäljempänä ’PFMI-periaatteet’) (*2) tai – soveltuvin osin – nämä periaatteet täytäntöönpanevan kansallisen säännöstön perusteella. Jos näyttöä PFMI-periaatteet täytäntöönpanevan kansallisen säännöstön noudattamisesta ei ole saatavilla, arvopaperikeskuksen on toimitettava arvioinnin ja/tai toimiluvan kanssa linjassa oleva oma vakuutus.

Jos asianomainen toimivaltainen viranomainen on havainnut puutteita asetuksen (EU) N:o 909/2014, PFMI-periaatteiden tai nämä periaatteet täytäntöönpanevan kansallisen säännöstön noudattamisessa, kyseisen arvopaperikeskuksen on ilmoitettava markkinainfrastruktuurilautakunnalle näitä puutteita koskevat yksityiskohtaiset tiedot sekä esitettävä niitä koskevat selitykset ja todisteet. Arvopaperikeskuksen on myös toimitettava markkinainfrastruktuurilautakunnalle asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten päätelmät, sellaisina kuin ne on esitetty arvioinnissa.

Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten mahdollisesti havaitsemat puutteet asetuksen (EU) N:o 909/2014, PFMI-periaatteiden tai nämä periaatteet täytäntöönpanevan kansallisen säännöstön noudattamisessa ei saa EKP:n arvioinnin mukaan vaarantaa T2S-palvelujen tarjoamista turvallisesti ja tehokkaasti.

Edellä mainitut tiedot käsitellään niiden asiaankuuluvien hakumenettelyjen mukaisesti, jotka koskevat hyväksymistä T2S-palvelun käyttäjäksi ja viiden arvopaperikeskusten järjestelmäänpääsyehdon jatkuvaa noudattamista.

Arvopaperikeskus täyttää tämän arvopaperikeskusten järjestelmäänpääsyehdon, jos

a)

asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet ETA-valtiossa sijaitsevalle arvopaperikeskukselle asetuksen (EU) N:o 909/2014 nojalla toimiluvan tai viimeisimmässä arvioinnissaan myönteisen arvion asetuksen (EU) N:o 909/2014 perusteella, tai

b)

asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ovat viimeisimmässä arvioinnissaan antaneet ETA:n ulkopuolisessa valtiossa sijaitsevalle arvopaperikeskukselle myönteisen arvioinnin PFMI-periaatteiden tai nämä periaatteet täytäntöönpanevan kansallisen säännöstön perusteella.

Jos arvopaperikeskuksen toimilupa/arviointi perustuu muuhun oikeudelliseen säännöstöön kuin PFMI-periaatteisiin tai asetukseen (EU) N:o 909/2014, arvopaperikeskuksen on toimitettava markkinainfrastruktuurilautakunnalle ja EKP:n neuvostolle riittävästi näyttöä siitä, että arvioinnin perusteena ollut oikeudellinen säännöstö vastaa luonteeltaan ja tasoltaan asetusta (EU) N:o 909/2014 tai PFMI-periaatteita.

Jos asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten arviointiin sisältyy luottamuksellisia tietoja, arvopaperikeskuksen on toimitettava yleisluonteinen yhteenveto tai arviointipäätelmät osoittaakseen sen, missä määrin se täyttää ehdot.

(*1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 1)."

(*2)  CPMI-IOSCO, Principles for Financial Market Infrastructures (huhtikuu 2012),”"

2.

Lisätään VI jakso seuraavasti:

”VI   Yleissäännös

Jos arvopaperikeskus, joka on hyväksytty T2S-palvelun käyttäjäksi, ei enää täytä jotakin viidestä arvopaperikeskusten järjestelmäänpääsyehdosta, markkinainfrastruktuurilautakunta aloittaa arvopaperikeskusten kanssa tehdyissä sopimuksissa määrätyn menettelyn.”.


(*1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 1).

(*2)  CPMI-IOSCO, Principles for Financial Market Infrastructures (huhtikuu 2012),”’


Top