EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0010

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/685, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2019, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2019 (EKP/2019/10)

OJ L 115, 2.5.2019, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/685/oj

2.5.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/16


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2019/685,

annettu 18 päivänä huhtikuuta 2019,

vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2019 (EKP/2019/10)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (1) ja erityisesti sen 30 artiklan,

ottaa huomioon valvontamaksuista 22 päivänä lokakuuta 2014 annetun Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) (2) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) 9 artiklan 2 kohdan mukaan perittävien vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärän tulisi kattaa asianomaisena valvontamaksukautena Euroopan keskuspankille (EKP) valvontatehtävistä koituvat menot mutta ei ylittää niitä. Nämä menot koostuvat kuluista, jotka liittyvät suoraan EKP:n valvontatehtäviin, kuten merkittävien yhteisöjen suoraan valvontaan, vähemmän merkittävien yhteisöjen valvontaa koskevaan seurantaan sekä horisontaalisten tehtävien ja erityispalvelujen suorittamiseen. Ne kattavat myös EKP:n valvontatehtäviin liittyviä välillisiä kuluja, kuten EKP:n tukiyksiköiden, mukaan lukien toimitilahallinnointi, henkilöstöhallinto, hallintopalvelut, budjetti ja resurssienhallinta, kirjanpito, oikeuspalvelut, viestintä- ja käännöspalvelut, sisäinen tarkastus sekä tilastopalvelut ja tietotekniikka, tuottamat palvelut.

(2)

Jotta voitaisiin laskea merkittävien valvottavien yhteisöjen ja merkittävien valvottavien ryhmittymien sekä vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen ja vähemmän merkittävien valvottavien ryhmittymien maksettavaksi tulevat valvontamaksut, yhteenlasketut kulut olisi jaettava niiden menojen perusteella, jotka kohdennetaan merkittävien valvottavien yhteisöjen ja merkittävien valvottavien ryhmittymien suoraa valvontaa hoitaville toimialoille sekä vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen ja vähemmän merkittävien valvottavien ryhmittymien välillistä valvontaa hoitaville toimialoille.

(3)

Vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärä vuodelle 2019 olisi laskettava seuraavien erien summana: a) vuodelle 2019 hyväksyttyyn EKP:n talousarvioon perustuvat, valvontatehtävistä vuonna 2019 aiheutuviksi arvioidut vuotuiset kulut, ottaen huomioon arvioitujen, EKP:lle oletettavasti koituvien vuotuisten kulujen kehitys, joka oli tiedossa, kun tämä päätös hyväksyttiin ja b) vuoden 2018 yli- tai alijäämä.

(4)

Yli- tai alijäämä olisi määritettävä siten, että Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2018/667 (EKP/2018/12) (3) liitteessä vahvistetuista, vuonna 2018 perityistä arvioiduista vuotuisista kuluista vähennetään vuoden 2018 valvontatehtävistä aiheutuneet todelliset vuotuiset kulut, sellaisina kuin ne on esitetty vuoden 2018 tilinpäätöksessä (4).

(5)

Asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti vuotta 2019 koskevia arvioituja valvonnan vuosikustannuksia määritettäessä on otettava huomioon edellisiin valvontamaksukausiin liittyvät valvontamaksut, jotka eivät ole olleet perittävissä, mainitun asetuksen 14 artiklan nojalla saadut korot sekä mahdolliset 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti maksetut tai palautetut määrät,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä sovelletaan Euroopan keskuspankin asetuksessa (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) (5) ja asetuksessa (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) olevia määritelmiä.

2 artikla

Vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärä vuonna 2019

1.   Vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärä vuonna 2019 on 576 020 336 euroa, laskettuna liitteessä I esitetyllä tavalla.

2.   Kukin valvottavien yhteisöjen ja valvottavien ryhmittymien luokka maksaa vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärän seuraavasti:

a)

merkittävät valvottavat yhteisöt ja merkittävät valvottavat ryhmittymät: 524 196 987 euroa,

b)

vähemmän merkittävät valvottavat yhteisöt ja vähemmän merkittävät valvottavat ryhmittymät: 51 823 349 euroa.

Kunkin ryhmän osalta vuodelta 2019 suoritettavien vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärän jako ilmenee liitteestä II.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 18 päivänä huhtikuuta 2019.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  EUVL L 311, 31.10.2014, s. 23.

(3)  Julkaistu EKP:n verkkosivuilla www.ecb.europa.eu helmikuussa 2019.

(4)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2018/667, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2018, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2018 (EKP/2018/12) (EUVL L 111, 2.5.2018, s. 3).

(5)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 468/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, kehyksen perustamisesta YVM:n puitteissa tehtävälle yhteistyölle Euroopan keskuspankin ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa (YVM-kehysasetus) (EKP/2014/17) (EUVL L 141, 14.5.2014, s. 1).


LIITE I

Vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärän laskeminen vuodelle 2019

(euroa)

Arvioidut vuotuiset kulut vuonna 2019

559 007 136

Palkat ja etuudet

264 525 116

Vuokrat ja rakennusten ylläpito

58 866 157

Muut toimintamenot

235 615 863

Ylijäämä/alijäämä vuodelta 2018

15 332 187

Asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti huomioon otettavat määrät

1 681 013

Edellisiin valvontamaksukausiin liittyvät valvontamaksut, jotka eivät ole olleet perittävissä

0

Edellä mainitun asetuksen 14 artiklan mukaisesti saadut korot

– 9 626

Edellä mainitun asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti saadut tai palautetut määrät

1 690 639

YHTEENSÄ

576 020 336


LIITE II

Vuodelta 2019 suoritettavien vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärän jako

(euroa)

 

Merkittävät valvottavat yhteisöt ja merkittävät valvottavat ryhmittymät

Vähemmän merkittävät valvottavat yhteisöt ja vähemmän merkittävät valvottavat ryhmittymät

Yhteensä

Arvioidut vuotuiset kulut vuonna 2019

508 696 494

50 310 642

559 007 136

Ylijäämä/alijäämä vuodelta 2018

13 952 290

1 379 897

15 332 187

Asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti huomioon otettavat määrät

1 548 203

132 810

1 681 013

Edellisiin valvontamaksukausiin liittyvät valvontamaksut, jotka eivät ole olleet perittävissä

0

0

0

Edellä mainitun asetuksen 14 artiklan mukaisesti saadut korot

– 7 918

– 1 708

– 9 626

Edellä mainitun asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti saadut tai palautetut määrät

1 556 121

134 518

1 690 639

YHTEENSÄ

524 196 987

51 823 349

576 020 336


Top