EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0003(01)

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/166, annettu 25 päivänä tammikuuta 2019, markkinainfrastruktuurilautakunnasta sekä TARGET2-Securities-johtokunnan perustamisesta annetun päätöksen EKP/2012/6 kumoamisesta (EKP/2019/3)

OJ L 32, 4.2.2019, p. 14–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/166/oj

4.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 32/14


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2019/166,

annettu 25 päivänä tammikuuta 2019,

markkinainfrastruktuurilautakunnasta sekä TARGET2-Securities-johtokunnan perustamisesta annetun päätöksen EKP/2012/6 kumoamisesta (EKP/2019/3)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.3 artiklan,

ottaa huomioon TARGET2-Securities-hankkeesta 18 päivänä heinäkuuta 2012 annetut suuntaviivat EKP/2012/13 (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eurojärjestelmä tarjoaa markkinainfrastruktuureja, -alustoja, -sovelluksia ja niihin liittyviä palveluja käteismaksuselvityksen, arvopaperikaupan selvityksen ja vakuushallinnan aloilla, mukaan lukien TARGET-palvelut, jotka sisältävät TARGET2-, T2S- ja TIPS-palvelut.

(2)

EKP:n neuvosto hyväksyi 16 päivänä maaliskuuta 2016 markkinainfrastruktuurilautakunnan perustamisen. Kyseessä on hallintoelin, joka on vastuussa teknisistä ja operatiivisista hallinnointitehtävistä markkinainfrastruktuurien ja -alustojen alalla.

(3)

Aikaisemmin markkinainfrastruktuurilautakunta kokoontui erilaisissa kohdennetuissa muodoissa sen vastuulla olevien eri markkinainfrastruktuurien, -alustojen ja -hankkeiden mukaan. Markkinainfrastruktuurilautakunnan perustamisesta lähtien T2S-johtokunta, joka perustettiin alun perin päätöksellä EKP/2012/6 (2), on toiminut yhtenä tällaisena markkinainfrastruktuurilautakunnan kohdennettuna muotona, kuten Euroopan keskuspankin päätöksestä (EU) 2017/1403 (EKP/2017/20) (3) ilmenee.

(4)

T2S-johtokuntaa ei perustettu ainoastaan päätöksellä EKP/2012/6, vaan se perustui myös eurojärjestelmän keskuspankkien allekirjoittamaan T2S-pöytäkirjaan.

(5)

Markkinainfrastruktuurilautakunnan toiminnan uudelleentarkastelu on osoittanut, että kohdennetut muodot eivät ole tarpeen sen tehokasta toimintaa varten. Tästä syystä päätös EKP/2012/6 pitäisi kumoa ja markkinainfrastruktuurilautakunnan muotoa pitäisi muuttaa siten, että markkinainfrastruktuurilautakunnan organisaatio ja tehtävät ovat tämän päätöksen mukaiset.

(6)

Markkinainfrastruktuurilautakunnan on muutetussa muodossaan tuettava EKP:n neuvostoa varmistamalla, että eurojärjestelmän markkinainfrastruktuureja, -alustoja, -sovelluksia ja niihin liittyviä palveluja ylläpidetään ja kehitetään käteismaksuselvityksen, arvopaperikaupan selvityksen ja vakuushallinnan aloilla samoin kuin että hankkeita kehitetään edellä mainituilla aloilla perussopimuksessa vahvistettujen Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) tavoitteiden, EKPJ:n liiketoimintatarpeiden, teknisen kehityksen sekä kulloinkin sovellettavien sääntelyä ja valvontaa koskevien vaatimusten mukaisesti.

(7)

Lähtökohtana on, että tämän päätöksen liitteen III (”Menettelytapaohjeet”) oikeusvaikutukset edellyttävät sitä, että markkinainfrastruktuurilautakunnan jäsenet allekirjoittavat liitteessä III olevien lisäysten 1 ja 2 vakuutukset ja ilmoitukset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Kaikki suuntaviivojen EKP/2012/13, päätösten EKP/2011/20 (4) ja EKP/2011/05 (5) viittaukset T2S-johtokuntaan tulkitaan viittauksiksi markkinainfrastruktuurilautakuntaan. Kaikilla tämän päätöksen käsitteillä tarkoitetaan samaa kuin suuntaviivoissa EKP/2012/27 (6) ja EKP/2012/13.

2 artikla

Markkinainfrastruktuurilautakunta

1.   Markkinainfrastruktuurilautakunnan mandaatti, mukaan lukien sille osoitetut tavoitteet, velvollisuudet ja tehtävät, vahvistetaan tämän päätöksen liitteessä I.

2.   Markkinainfrastruktuurilautakunnan työjärjestys, mukaan lukien sen kokoonpano ja työskentelytavat, vahvistetaan tämän päätöksen liitteessä II.

3.   Markkinainfrastruktuurilautakunnan menettelytapaohjeet, jotka vahvistetaan tämän päätöksen liitteessä III, hyväksyy EKP:n neuvosto.

4.   Markkinainfrastruktuurilautakunnan muiden jäsenten kuin keskuspankkijäsenten valitsemisessa, nimittämisessä ja korvaamisessa käytettävät menettelytavat ja edellytykset vahvistetaan tämän päätöksen liitteessä IV.

5.   Tällä päätöksellä ei luoda sellaista olettamaa, että jokainen tässä päätöksessä olevan eurojärjestelmän infrastruktuurihankkeen määritelmän kattama uusi eurojärjestelmän markkinainfrastruktuurihanke uskottaisiin automaattisesti markkinainfrastruktuurilautakunnalle. Markkinainfrastruktuurilautakunta hallinnoi ainoastaan EKP:n neuvoston sille nimenomaisesti uskomia hankkeita.

3 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös EKP/2012/6.

4 artikla

Siirtymäsäännökset

Jotta varmistetaan joustava ja asianmukainen siirtyminen tämän päätöksen mukaisesti perustettuun markkinainfrastruktuurilautakuntaan, mukaan lukien sen jäsenten nimittäminen, tämän päätöksen voimaan tullessa markkinainfrastruktuurilautakunnan jäseninä olevien henkilöiden toimikausi katsotaan pidennetyksi neljällä kuukaudella.

5 artikla

Loppusäännös

Tämä päätös tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 25 päivänä tammikuuta 2019.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 215, 11.8.2012, s. 19.

(2)  Päätös EKP/2012/6, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2012, TARGET2-Securities-johtokunnan perustamisesta ja päätöksen EKP/2009/6 kumoamisesta (EUVL L 117, 1.5.2012, s. 13).

(3)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2017/1403, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2017, TARGET2-Securities-johtokunnan perustamisesta annetun päätöksen EKP/2012/6 muuttamisesta (EKP/2017/20) (EUVL L 199, 29.7.2017, s. 24).

(4)  Päätös EKP/2011/20, annettu 16 päivänä marraskuuta 2011, yksityiskohtaisista säännöistä ja menettelyistä niiden ehtojen täytäntöönpanemiseksi, joiden perusteella arvopaperikeskus hyväksytään TARGET2-Securities-palvelujen käyttäjäksi (EUVL L 319, 2.12.2011, s. 117).

(5)  Päätös EKP/2011/5, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2011, TARGET2-Securities-verkkopalvelujen tarjoajien valinnasta (EUVL L 134, 21.5.2011, s. 22).

(6)  Suuntaviivat EKP/2012/27, annettu 5 päivänä joulukuuta 2012, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) (EUVL L 30, 30.1.2013, s. 1).


LIITE I

MARKKINAINFRASTRUKTUURILAUTAKUNTA

MANDAATTI

JOHDANTO

Eurojärjestelmä tarjoaa markkinainfrastruktuureja, -alustoja, -sovelluksia ja niihin liittyviä palveluja käteismaksuselvityksen, arvopaperikaupan selvityksen ja vakuushallinnan aloilla, mukaan lukien TARGET-palvelut, jotka sisältävät TARGET2-, T2S- ja TIPS-palvelut sekä tulevaisuudessa eurojärjestelmän infrastruktuuripalvelut (Eurosystem infrastructure services, ECMS)

Markkinainfrastruktuurilautakunta on hallintoelin, joka tukee Euroopan keskuspankin (EKP) neuvostoa (EKP:n neuvosto) varmistamalla, että ylläpidetään ja kehitetään eurojärjestelmän infrastruktuuripalveluja sekä hallinnoidaan hankkeita, jotka koskevat eurojärjestelmän infrastruktuuripalveluja (”eurojärjestelmän infrastruktuurihankkeet” tai ”hankkeet”), perussopimuksessa vahvistettujen Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) tavoitteiden, liiketoimintatarpeiden, teknologian edistyksen, eurojärjestelmän infrastruktuuripalveluihin ja -hankkeisiin sovellettavan lainsäädännön sekä sääntelyä ja valvontaa koskevien vaatimusten mukaisesti, samalla kuin noudatetaan täysimääräisesti EKPJ:n komiteoiden mandaatteja, siten kuin ne on vahvistettu EKP:n työjärjestyksen 9 artiklassa. Markkinainfrastruktuurilautakunta raportoi EKP:n päätöksentekoelimille.

Tällä päätöksellä ei luoda sellaista olettamaa, että jokainen tässä päätöksessä olevan eurojärjestelmän infrastruktuurihankkeen määritelmän kattama uusi markkinainfrastruktuurihanke uskottaisiin automaattisesti markkinainfrastruktuurilautakunnalle. Markkinainfrastruktuurilautakunta hallinnoi ainoastaan EKP:n neuvoston sille nimenomaisesti uskomia hankkeita.

1.   Markkinainfrastruktuurilautakunnan rooli

EKP:n neuvosto uskoo markkinainfrastruktuurilautakunnalle tässä mandaatissa määriteltävät tehtävät.

EKP:n neuvosto on uskonut markkinainfrastruktuurilautakunnalle selkeästi määriteltyjä tehtäviä, jotka liittyvät sekä eurojärjestelmän infrastruktuuripalvelujen toimintaan että eurojärjestelmän infrastruktuurihankkeisiin, kuitenkin siten, että EKP:n neuvostolla on edelleen lopullinen päätöksentekovalta. EKP:n neuvosto voi antaa markkinainfrastruktuurilautakunnalle 2 kohdassa mainittujen lisäksi uusia selkeästi määriteltyjä tehtäviä, jotka muuten kuuluisivat EKP:n neuvoston toimivaltaan, tämän rajoittamatta Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännössä määriteltyä kansallisten keskuspankkien toimivaltaa. Koska EKP:n neuvostolla on ylin toimivalta eurojärjestelmän infrastruktuureihin liittyvissä asioissa, se voi edelleen ottaa hoitaakseen ja suorittaa minkä tahansa markkinainfrastruktuurilautakunnalle uskotun tehtävän.

2.   Markkinainfrastruktuurilautakunnan vastuut ja tehtävät

2.1   Päätösehdotusten laatiminen EKP:n neuvostolle eurojärjestelmän infrastruktuuripalvelujen ja -hankkeiden osalta

Siltä osin kuin EKP:n neuvosto on uskonut markkinainfrastruktuurilautakunnalle tietyn hankkeen/infrastruktuurin ja EKP:n työjärjestyksen 9 artiklan mukaisesti perustettujen EKPJ:n komiteoiden mandaatteja noudatetaan kaikilta osin, markkinainfrastruktuurilautakunta laatii EKP:n neuvostolle päätösehdotuksia seuraavista asioista, tämän rajoittamatta EKP:n johtokunnan vastuuta valmistella EKP:n neuvoston kokoukset ja vastata EKP:n juoksevista tehtävistä:

a)

kokonaisstrategia, mukaan lukien palvelujen laajuuden määritteleminen ja palvelukuvaukset;

b)

hankkeiden hallinnointiin liittyvät asiat;

c)

rahoitus, mukaan lukien:

i)

rahoitusjärjestelmän pääominaisuuksien valmistelu (erityisesti budjetti, määrä, ajanjakso, rahoittaminen);

ii)

säännöllinen arvio rahoitukseen liittyvistä riskeistä, joille eurojärjestelmä on alttiina;

iii)

EKP:ssä pidettävien ja markkinainfrastruktuurilautakunnan eurojärjestelmän puolesta hallinnoimien tilien hallinnointisäännöt;

iv)

kustannustenjakoperiaatteet;

v)

hinnoittelupolitiikka ja

vi)

arvio vastuujärjestelyistä;

d)

kokonaissuunnittelu;

e)

oikeudelliset puitteet sellaisten kansallisten keskuspankkien, jotka suorittavat markkinainfrastruktuuripalveluja eurojärjestelmälle tai toimeenpanevat eurojärjestelmän infrastruktuurihankkeita (jäljempänä palveluja suorittavat kansalliset keskuspankit), ja asiakkaiden välillä, sekä kaikki sopimusjärjestelyt tai ehdot, jotka on allekirjoitettava eurojärjestelmän ja ulkoisten sidosryhmien välillä;

f)

riskienhallintajärjestelmä;

g)

sopimuspuolten kanssa tehtävät palvelutasosopimukset;

h)

muutospyyntöjen hyväksyminen ja asettaminen tärkeysjärjestykseen sekä testaus/siirtymisstrategiat;

i)

verkkoyhteysstrategiat;

j)

kriisinhallintastrategiat;

k)

kyberuhkien sietokykyyn ja tietoturvaan liittyvä strategia ja sääntely;

l)

vahingonkorvausvastuut ja muut vaateet sekä

m)

sovellettavien kelpoisuusehtojen noudattaminen eurojärjestelmän infrastruktuuripalvelujen osallistujien toimesta.

2.2   Hallinnointitoimet eurojärjestelmän infrastruktuuripalvelujen ja -hankkeiden osalta

2.2.1   Hallinnointi ja johto

Siltä osin kuin EKP:n neuvosto on uskonut markkinainfrastruktuurilautakunnalle tietyn hankkeen/infrastruktuurin, lautakunta huolehtii eurojärjestelmän infrastruktuuripalvelujen ja -hankkeiden kokonaishallinnoinnista siten, että EKP:n työjärjestyksen 9 artiklan nojalla perustettujen EKPJ:n komiteoiden mandaatteja noudatetaan kaikilta osin. Tässä yhteydessä markkinainfrastruktuurilautakunta

a)

varmistaa, että eurojärjestelmän infrastruktuuripalvelut ja -hankkeet täyttävät markkinoiden tarpeet;

b)

toteuttaa kokonaisstrategiat ja/tai hallinnoi niitä, mukaan lukien palvelujen laajuuden määritteleminen ja/tai palvelukuvaukset;

c)

toteuttaa hallintojärjestelyt ja/tai hallinnoi niitä;

d)

toteuttaa rahoitusjärjestelyt ja -strategiat ja/tai hallinnoi niitä;

e)

hallinnoi muutos- ja käyttöönottotoimintoja;

f)

hallinnoi EKP:n neuvoston asettamissa rajoissa simulointivälineiden kehittämistä, toimintaa ja ylläpitoa sekä hallinnoi toteutettavuustutkimuksia eurojärjestelmän markkinainfrastruktuuri- ja maksujärjestelmäkomiteaa sekä tarvittaessa muita merkittäviä EKPJ:n komiteoita kuullen ja EKP:n neuvoston päätöksen mukaisesti;

g)

koordinoi muutoksenhallintamenettelyjä ja asettaa uusiin versioihin hyväksytyt muutokset tärkeysjärjestykseen, luo testaustilanteita eurojärjestelmän hyväksyntätesteihin, koordinoi testejä, joissa on mukana useita sidosryhmätyyppejä, ja koordinoi käyttäjätestausmenettelyjä;

h)

hallinnoi eurojärjestelmän infrastruktuuripalvelujen ja -hankkeiden yksityiskohtaista suunnittelua EKP:n hyväksymien kokonaisohjelmasuunnitelmien perusteella;

i)

toteuttaa riskienhallintajärjestelmiä EKP:n neuvoston asettamissa rajoissa ja/tai hallinnoi niitä;

j)

toteuttaa siirtymisstrategioita EKP:n neuvoston asettamissa rajoissa ja/tai hallinnoi niitä;

k)

toteuttaa toimintajärjestelmiä EKP:n neuvoston asettamissa rajoissa ja/tai hallinnoi niitä;

l)

varmistaa eurojärjestelmän infrastruktuuripalvelujen asianmukaisen toiminnan ja laadun;

m)

toteuttaa verkkoyhteysstrategiat ja/tai hallinnoi niitä;

n)

toteuttaa kriisinhallintastrategiat ja/tai hallinnoi niitä;

o)

toteuttaa kyberuhkien sietokykyyn ja tietoturvaan liittyvän strategian ja sääntelyn ja/tai hallinnoi niitä, sekä

p)

varmistaa sääntelyyn ja yleisvalvontaan liittyvien vaatimusten noudattamisen.

2.2.2   Rahoitus

Markkinainfrastruktuurilautakunta hyväksyy ja/tai käynnistää

a)

kunkin maksuerän maksun palveluja suorittaville kansallisille keskuspankeille EKP:n neuvoston hyväksymän sovitun maksuaikataulun mukaisesti, kun markkinainfrastruktuurilautakunta on ensin hyväksynyt asianomaiset tuotokset;

b)

palveluja suorittavien kansallisten keskuspankkien eurojärjestelmän keskuspankeille antamaan lisätukeen liittyvien kustannusten korvaamisen asianomaisen tasojen 2 ja 3 sopimuksen ja muiden tähän liittyvien sopimusten mukaisesti;

c)

maksuerien maksun EKP:lle tälle eurojärjestelmän infrastruktuuripalveluista ja -hankkeista aiheutuvien kustannusten mukaisesti ja

d)

tarvittaessa maksujen keräämisen asiakkailta ja niiden takaisinmaksun eurojärjestelmän keskuspankeille. EKP tarjoaa tarvittaessa asianmukaista tukea markkinainfrastruktuurilautakunnalle.

2.2.3   Suhteet palveluja suorittaviin kansallisiin keskuspankkeihin

Markkinainfrastruktuurilautakunta

a)

varmistaa palveluja suorittavien kansallisten keskuspankkien osallistumisen kaikkiin merkityksellisiin asioihin;

b)

johtaa neuvotteluja, jotka koskevat muutoksia asianomaiseen tason 2 tai 3 sopimukseen tai johonkin muuhun palveluja suorittavien kansallisten keskuspankkien ja eurojärjestelmän keskuspankkien väliseen sopimukseen, ja toimittaa tällaiset muutokset EKP:n neuvoston hyväksyttäväksi;

c)

solmii ja ylläpitää säännöllisiä yhteyksiä palveluja suorittaviin kansallisiin keskuspankkeihin saadakseen kaikki tiedot, joita se tarvitsee tehtäviensä hoitamiseksi näiden sopimusten mukaisesti;

d)

vahvistaa palveluja suorittavien kansallisten keskuspankkien ehdotukset ja hyväksyy tuotokset, jotka liittyvät tekniseen ja toiminnalliseen muotoiluun (jonka palveluja suorittavat kansalliset keskuspankit ovat kehittäneet) sekä

e)

avustaa EKP:n neuvostoa hallinnoimaan suhteita verkkoyhteyspalvelujen suorittajien kanssa, jos nämä kuuluvat eurojärjestelmän infrastruktuuripalveluun.

2.2.4   Suhteet eurojärjestelmän hallintoelimiin ja ulkoisiin sidosryhmiin

Markkinainfrastruktuurilautakunta

a)

hallinnoi tarpeen mukaan suhteita EKPJ:n komiteoihin, sääntely- ja valvontaviranomaisiin sekä muihin viranomaisiin eurojärjestelmän infrastruktuuripalvelujen ja -hankkeiden osalta;

b)

toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja EKPJ:n keskuspankkien kanssa helpottaakseen niiden siirtymistä sekä keskustelee, koordinoi sekä pyrkii löytämään mahdollisia ratkaisuja ratkaistakseen riidat sovellettavan lainsäädännön ja mandaattinsa mukaisesti vastuullisten elinten hyväksyttäväksi;

c)

neuvottelee (tarvittaessa yhdessä eurojärjestelmän keskuspankkien kanssa) alustavista osallistumissopimuksista eurojärjestelmän infrastruktuuripalvelujen ja -hankkeiden osallistujien kanssa ja osallistumissopimuksia allekirjoittaneiden euroalueen ulkopuolisten keskuspankkien kanssa, mukaan lukien näihin sopimuksiin tehtävät muutokset;

d)

koordinoi toimintaa muiden eurojärjestelmän infrastruktuuripalvelujen ja -hankkeiden hallintoelinten kanssa;

e)

tarvittaessa nimittää teknisten ryhmien puheenjohtajat kuultuaan asianomaisia hallintoelimiä ja viime kädessä vastaanottaa raportteja teknisiltä ryhmiltä;

f)

keskustelee verkkoyhteyspalvelujen tarjoajien kanssa, jos ne muodostavat osan eurojärjestelmän infrastruktuuripalvelusta;

g)

määrittelee teknisen viestintäpolitiikan eurojärjestelmän infrastruktuuripalvelujen ja -hankkeiden osalta sekä

h)

varmistaa avoimuuden julkaisemalla oikea-aikaisesti ja johdonmukaisesti teknistä asiakirja-aineistoa eurojärjestelmän infrastruktuuripalveluista ja -hankkeista menettelytapaohjeissa vahvistettuja salassapitovelvoitteita noudattaen.


LIITE II

MARKKINAINFRASTRUKTUURILAUTAKUNTA

MENETTELYTAPAOHJEET

1 LUKU

Nimittäminen ja jäsenyys

JOHDANTO

Eurojärjestelmä tarjoaa markkinainfrastruktuureja, -alustoja, -sovelluksia ja niihin liittyviä palveluja käteismaksuselvityksen, arvopaperikaupan selvityksen ja vakuushallinnan aloilla, mukaan lukien TARGET-palvelut, jotka sisältävät TARGET2-, T2S- ja TIPS-palvelut sekä tulevaisuudessa eurojärjestelmän infrastruktuuripalvelut (Eurosystem infrastructure services, ECMS)

Markkinainfrastruktuurilautakunta on hallintoelin, joka tukee Euroopan keskuspankin (EKP) neuvostoa (EKP:n neuvosto) varmistamalla, että ylläpidetään ja kehitetään eurojärjestelmän infrastruktuuripalveluja sekä hallinnoidaan hankkeita, jotka koskevat eurojärjestelmän infrastruktuuripalveluja (”eurojärjestelmän infrastruktuurihankkeet” tai ”hankkeet”), perussopimuksessa vahvistettujen Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) tavoitteiden, liiketoimintatarpeiden, teknologian edistyksen, eurojärjestelmän infrastruktuuripalveluihin ja -hankkeisiin sovellettavan lainsäädännön sekä sääntelyä ja valvontaa koskevien vaatimusten mukaisesti, samalla kuin noudatetaan täysimääräisesti EKPJ:n komiteoiden mandaatteja, siten kuin ne on vahvistettu EKP:n työjärjestyksen 9 artiklassa. Markkinainfrastruktuurilautakunta raportoi EKP:n päätöksentekoelimille.

Tällä päätöksellä ei luoda sellaista olettamaa, että jokainen tässä päätöksessä olevan eurojärjestelmän infrastruktuurihankkeen määritelmän kattama uusi markkinainfrastruktuurihanke uskottaisiin automaattisesti markkinainfrastruktuurilautakunnalle. Markkinainfrastruktuurilautakunta hallinnoi ainoastaan EKP:n neuvoston sille nimenomaisesti uskomia hankkeita.

1.   Nimittäminen

Markkinainfrastruktuurilautakunnan jäsenet nimittää EKP:n neuvosto EKP:n johtokunnan esityksestä.

Asianomaisen kansallisen keskuspankin johtokunnan jäsen tai pääjohtaja esittelee hakemukset. EKP:n johtokunta antaa EKP:n neuvostolle tekemässään ehdotuksessa etusijan hakijoille, jotka toimivat suoraan keskuspankkinsa ylimmän johtoelimen alaisuudessa. EKP:n johtokunta varmistaa ehdotuksessaan, että tämän liitteen II 3 kohdassa vahvistettuja periaatteita noudatetaan.

EKP:n johtokunta kerää hakemukset markkinainfrastruktuurilautakunnan muilta jäseniltä kuin keskuspankkijäseniltä näiden jäsenten valintaa koskevan menettelyn mukaisesti tämän päätöksen liitteen IV nojalla.

2.   Jäsenyys ja toimikausi – tarkkailijoiden osallistuminen

Kun markkinainfrastruktuurilautakunnan jäsenet on nimitetty, heidän on toimittava riippumattomasti ja eurojärjestelmän edun mukaisesti. He eivät saa ottaa vastaan ohjeita miltään julkiselta tai yksityiseltä elimeltä. Markkinainfrastruktuurilautakunnan jäsenet vastaavat kollektiivisesti ja yksinomaan EKP:n päätöksentekoelimille toimiessaan markkinainfrastruktuurilautakunnan jäsenen ominaisuudessa. Markkinainfrastruktuurilautakunnan keskuspankkijäsenet voivat tarvittaessa pyytää omasta aloitteestaan ja oman harkintansa mukaan näkemyksiä keskuspankkinsa muilta työntekijöiltä, mutta he eivät voi pyytää eivätkä ottaa vastaan ohjeita keskuspankeiltaan eivätkä sitoutua omaksumaan tiettyä näkökantaa lautakunnassa käytävien keskustelujen ja äänestyksen ajaksi.

Markkinainfrastruktuurilautakunnan puheenjohtajana toimii EKP:n ylemmän tason johtaja.

Markkinainfrastruktuurilautakunta koostuu kolmestatoista (13) jäsenestä seuraavasti:

a)

Yhdeksän jäsentä eurojärjestelmän kansallisista keskuspankeista, mukaan lukien yksi jäsen kustakin kansallisesta keskuspankista, joka suorittaa markkinainfrastruktuuripalveluja eurojärjestelmälle tai toteuttaa eurojärjestelmän infrastruktuurihankkeita eurojärjestelmän kanssa (”palveluja suorittava kansallinen keskuspankki”);

b)

Kaksi jäsentä sellaisista euroalueen ulkopuolisista kansallisista keskuspankeista, jotka osallistuvat eurojärjestelmän infrastruktuuripalveluihin (esim. ovat allekirjoittaneet T2S-valuutan osallistumissopimuksen tai osallistuvat TARGET2-järjestelmään):

c)

Kaksi (äänioikeudetonta) muuta jäsentä kuin keskuspankkijäsentä, joista toisella on oltava kokemusta ylemmän tason toimihenkilönä maksualalta ja toisella kokemusta ylemmän tason toimihenkilönä arvopaperikaupan alalta.

EKP:n neuvoston markkinainfrastruktuurilautakunnan jäsenten joukosta nimittämä varapuheenjohtaja avustaa puheenjohtajaa. Varapuheenjohtajan ainoana tehtävänä on toimia puheenjohtajana markkinainfrastruktuurilautakunnan kokouksissa, jos puheenjohtaja on tilapäisesti poissa kokouksessa, kyseiselle markkinainfrastruktuurilautakunnan kokoukselle ennalta määritetyn esityslistan mukaisesti.

Markkinainfrastruktuurilautakunnan jäsenen toimikausi kestää 36 kuukautta ja se voidaan uusia. EKP:n neuvosto voi päättää lyhyemmästä toimikaudesta, myös silloin, kun jäsenet eroavat tai jäävät eläkkeelle ennen toimikautensa päättymistä.

Jotta varmistetaan, että kaikilla kansallisilla keskuspankeilla (eurojärjestelmä ja kansalliset keskuspankit, jotka osallistuvat asianomaisiin eurojärjestelmän infrastruktuuripalveluihin ja -hankkeisiin) on tilaisuus lähettää edustajansa markkinainfrastruktuurilautakuntaan, muiden kuin palveluja suorittavien kansallisten keskuspankkien jäsenyyksien pitäisi kiertää, yleensä siinä vaiheessa, kun lautakunnan jäsenille alun perin asetettu 36 kuukauden toimikausi päättyy. Lähtökohtana on, että edellä mainittu rotaatiojärjestelmä ei johda siihen, että sama muu kuin palveluja suorittava kansallinen keskuspankki jää ulkopuolelle pidemmäksi kuin kahden rotaatiokauden ajaksi.

On huolehdittava siitä, että jäsenten projektinjohtokokemus, kokemus eurojärjestelmän markkinainfrastruktuuriliiketoiminnasta ja IT-kokemus ovat tasapainossa.

Puheenjohtaja kutsuu äänioikeudettomia tarkkailijoita asianomaisista EKPJ:n komiteoista käsittelemään eurojärjestelmän infrastruktuuripalveluita tai -hankkeita, jotka kuuluvat heidän toimialaansa. Markkinainfrastruktuurilautakunnan jäsenten odotetaan käyttävän vähintään 30 prosenttia työajastaan lautakunnan asioihin.

Jäsenet eivät saa suoraan osallistua eurojärjestelmän infrastruktuuripalvelujen tai edellä mainittuihin toimiin osallistuvien yhteisöjen valvontaan (esim. T2S:lle katteensiirtotoimintansa ulkoistavat arvopaperikeskukset), jos tällainen osallistuminen saattaisi olla tosiasiallisesti tai potentiaalisesti ristiriidassa heillä markkinainfrastruktuurilautakunnan jäseninä olevien tehtävien kanssa. Tällaisten ristiriitojen havaitsemiseksi ja välttämiseksi on otettava käyttöön asianmukaisia toimenpiteitä. Jäsenet eivät saa olla jäseninä eurojärjestelmän sisäisen tarkastuksen komiteassa eivätkä he saa osallistua päivittäin tason 3 toimintoihin.

2 LUKU

Työskentelytavat

1.   Päätöksenteko

Jäsenten tulee hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti osallistua säännöllisesti markkinainfrastruktuurilautakunnan kokouksiin. Kokouksiin on osallistuttava henkilökohtaisesti; jäseniä ei voida korvata.

Markkinainfrastruktuurilautakunnan päätösvaltaisuus edellyttää, että läsnä on seitsemän äänioikeutettua jäsentä. Jos kokous ei ole päätösvaltainen, puheenjohtaja voi kutsua kokoon ylimääräisen kokouksen, jossa päätöksiä voidaan tehdä päätösvaltaisuudesta riippumatta.

Markkinainfrastruktuurilautakunta tekee päätöksensä yksimielisesti aina kun mahdollista. Jos yksimielisyyttä ei saavuteta, puheenjohtaja voi määrätä, että markkinainfrastruktuurilautakunta tekee päätöksensä yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Markkinainfrastruktuurilautakunta äänestää puheenjohtajan kehotuksesta. Puheenjohtaja aloittaa äänestysmenettelyn myös silloin, jos vähintään kolme markkinainfrastruktuurilautakunnan äänivaltaista jäsentä sitä pyytää. Jäsenen on pidätyttävä äänestämästä, jos heillä on menettelytapaohjeissa tarkoitettu eturistiriita asiassa. Poissa olevat äänivaltaiset jäsenet voivat siirtää äänioikeutensa tietyssä äänestyksessä toiselle äänivaltaiselle jäsenelle sillä edellytyksellä, että kukaan äänioikeutettu jäsen ei voi käyttää enempää kuin kaksi ääntä missään tietyssä asiassa.

Päätöksiä voidaan tehdä myös kirjallisessa menettelyssä, ellei vähintään kolme äänioikeutettua jäsentä vastusta tätä. Kirjallinen menettely edellyttää a) ennakkoilmoitusta vähintään kaksi työpäivää aikaisemmin (lukuun ottamatta poikkeustilanteita, jotka markkinainfrastruktuurilautakunnan puheenjohtaja on todennut tällaisiksi) ja b) tällaisen päätöksen kirjaamista markkinainfrastruktuurilautakunnan seuraavan kokouksen päätelmiin.

Markkinainfrastruktuurilautakunnan muut jäsenet kuin keskuspankkijäsenet nimitetään henkilökohtaisesti. Heillä ei ole äänioikeutta eivätkä he voi siirtää vastuitaan toiselle markkinainfrastruktuurilautakunnan jäsenelle tai kolmannelle osapuolelle.

2.   Menettely markkinainfrastruktuurilautakunnan kokouksissa

Markkinainfrastruktuurilautakunta tekee puheenjohtajan esityksestä päätökset kokousten päivämääristä. Markkinainfrastruktuurilautakunta kokoontuu säännöllisesti hyvissä ajoin ennen kunkin vuoden alkua laatimansa aikataulun mukaisesti.

Puheenjohtaja voi kutsua koolle ylimääräisiä kokouksia, jos markkinainfrastruktuurilautakunta katsoo sen tarpeelliseksi. Puheenjohtajan on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle, jos vähintään kolme jäsentä toimittaa pyynnön kokouksen järjestämisestä.

Markkinainfrastruktuurilautakunta kokoontuu yleensä EKP:n tiloissa.

Kokouksia voidaan pitää myös teleneuvotteluna, ellei vähintään kolme jäsentä sitä vastusta.

Markkinainfrastruktuurilautakunta hyväksyy kutakin kokousta varten esityslistan.

Ainoastaan markkinainfrastruktuurilautakunnan jäsenet ja puheenjohtajan kutsumat muut henkilöt saavat osallistua lautakunnan kokouksiin.

3.   Raportointi EKP:n päätöksentekoelimille.

Markkinainfrastruktuurilautakunta raportoi EKP:n päätöksentekoelimille säännöllisesti. Tätä tarkoitusta varten se laatii tarvittaessa raportteja EKP:n päätöksentekoelimille.

4.   Sisäinen tiedonkulku ja avoimuus

Markkinainfrastruktuurilautakunnan muut jäsenet kuin keskuspankkijäsenet saavat erittäin tiukkojen salassapitovelvoitteiden sitomina kaikki EKP:n neuvostolle toimitetut eurojärjestelmän infrastruktuuripalveluja ja -hankkeita koskevat asiakirjat.

Eurojärjestelmän kansallisilla keskuspankeilla, jotka eivät ole edustettuina markkinainfrastruktuurilautakunnassa, on automaattinen pääsy kaikkiin lautakunnan asiakirjoihin, mukaan lukien markkinainfrastruktuurilautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat, samaan aikaan kuin lautakunnan jäsenillä, ja ne voivat esittää kirjallisia huomautuksia ennen lautakunnan kokouksia, jotta lautakunta voi ottaa niiden näkemykset asianmukaisesti huomioon. Ne voivat myös esittää puheenjohtajalle pyynnön saada osallistua markkinainfrastruktuurilautakuntaan, jos niillä on erityistä mielenkiintoa käsiteltävään asiaan. Puheenjohtaja on velvollinen ilmoittamaan tällaisille eurojärjestelmän kansallisille keskuspankeille, jos katsotaan, että niillä saattaisi olla erityistä mielenkiintoa, ja hän voi myös tuoda lautakunnassa esiin minkä tahansa tällaisen eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin esiin tuoman seikan.

Jotta varmistetaan, että eurojärjestelmän markkinainfrastruktuuri- ja maksujärjestelmäkomitea pidetään ajan tasalla markkinainfrastruktuurilautakunnan työstä, komitean kunkin kokouksen esityslistalla on kohta, jossa annetaan tiedoksi lautakunnassa käsiteltävät aiheet. Markkinainfrastruktuuri- ja maksujärjestelmäkomitea ja markkinainfrastruktuurilautakunta voivat pitää yhteiskokouksia, jos tätä pidetään tarpeellisena.

Markkinainfrastruktuurilautakunnan ja EKPJ:n muiden komiteoiden välinen yhteistyö tapahtuu kirjallisten kuulemisten muodossa.

Sisäisen tarkastuksen komitea valvoo markkinainfrastruktuurilautakunnan toimintaa.

5.   Ulkoinen tiedottaminen, avoimuus ja edustaminen

Puheenjohtaja ilmoittaa säännöllisesti kaikille merkittäville sidosryhmille kaikista merkityksellisistä asioista, jotka koskevat markkinainfrastruktuurilautakunnan vastuualueeseen kuuluvia eurojärjestelmän infrastruktuuripalveluja ja -hankkeita. Puheenjohtaja varmistaa avoimuuden antamalla oikea-aikaisesti ja johdonmukaisesti saataville teknistä asiakirja-aineistoa eurojärjestelmän infrastruktuuripalveluista ja -hankkeista EKP:n verkkosivujen markkinainfrastruktuurilautakuntaa koskevassa osiossa.

Jäsenten on ilmoitettava etukäteen puheenjohtajalle, jos he osallistuvat merkitykselliseen ja olennaiseen tehtävään/tiedottamiseen, joka koskee markkinainfrastruktuurilautakunnan vastuualuetta ja tehtäviä, kuten jos he puhuvat markkinainfrastruktuurilautakunnan vastuualueeseen kuuluvista eurojärjestelmän infrastruktuuripalveluista ja -hankkeista konferensseissa tai kokouksissa, joihin osallistuu merkittäviä sidosryhmiä, ja heidän on toimitettava lautakunnalle kirjallinen tiivistelmä viiden työpäivän kuluessa tällaisesta tapahtumasta. Kaiken ulkoisen toiminnan/viestinnän on oltava eurojärjestelmän edun mukaista, ja siinä yhteydessä on noudatettava kaikkia EKP:n neuvoston poliittisia päätöksiä.

6.   Tuki

Markkinainfrastruktuurilautakunta saa organisatorista tukea EKP:ltä muun muassa lautakunnan kokousten valmistelua varten, mukaan lukien kokousaineisto.

EKP lähettää asiakirjat pääsääntöisesti jäsenille arvioitaviksi viisi työpäivää ennen kokousta. Lyhyitä asiakirjoja voidaan kuitenkin lähettää yksi työpäivä ennen kokousta. Asiakirjoja, jotka on lähetetty myöhemmin kuin kahta työpäivää ennen kokousta, pidetään ”keskustelupapereina”, joiden perusteella markkinainfrastruktuurilautakunta ei voi tehdä päätöstä, elleivät kaikki jäsenet tästä toisin sovi.

Kunkin markkinainfrastruktuurilautakunnan kokouksen jälkeen EKP laatii pöytäkirjaluonnoksen, joka sisältää käsittelyn kohteena olleet aiheet ja keskustelun lopputulemat sekä sovitut jatkotoimet. Pyynnöstä pöytäkirjaluonnokseen otetaan yksittäisen jäsenen kokouksen aikana ilmaisema kanta. Pöytäkirjaluonnos toimitetaan jäsenille viiden työpäivän kuluessa kokouksesta.

EKP laatii myös kunkin markkinainfrastruktuurilautakunnan kokouksen jälkeen alustavan tehtävälistan, joka sisältää kyseisessä kokouksessa jaetut ja sovitut tehtävät ja määräajat ja joka toimitetaan jäsenille viiden työpäivän kuluessa kokouksesta.

Pöytäkirjaluonnos ja tehtävälista toimitetaan markkinainfrastruktuurilautakunnalle hyväksyttäväksi seuraavassa kokouksessa (tai tarvittaessa aiemmin kirjallisessa menettelyssä), ja puheenjohtaja allekirjoittaa ne.

Markkinainfrastruktuurilautakunta nimittää controllerin, joka voi olla yksi sen jäsenistä, ja saa häneltä tietoja.

Markkinainfrastruktuurilautakunta voi perustaa alaorganisaatioita EKP:n suostumuksella. Alaorganisaatio voidaan perustaa markkinainfrastruktuurilautakunnan kokoonpanosta poikkeavasti, ja siihen voivat osallistua kaikki eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit ja tarvittaessa eurojärjestelmään kuulumattomat kansalliset keskuspankit.

7.   Mandaatin muuttaminen

Markkinainfrastruktuurilautakunnan mandaattia voidaan tarkastella uudelleen joka viides vuosi saatujen kokemusten valossa.


LIITE III

MARKKINAINFRASTRUKTUURILAUTAKUNTA

MENETTELYTAPAOHJEET

JOHDANTO

Markkinainfrastruktuurilautakunta koostuu Euroopan keskuspankin (EKP) neuvoston (EKP:n neuvosto) nimittämistä jäsenistä. Jäsenten on toimittava yksinomaan eurojärjestelmän edun mukaisesti ja käytettävä riittävästi aikaa, jotta he kykenevät osallistumaan aktiivisesti markkinainfrastruktuurilautakunnan työhön.

Markkinainfrastruktuurilautakunta on hallintoelin, joka tukee EKP:n neuvostoa varmistamalla, että ylläpidetään ja kehitetään eurojärjestelmän markkinainfrastruktuureja, -alustoja, -sovelluksia ja niihin liittyviä palveluja käteismaksuselvityksen, arvopaperikaupan selvityksen ja vakuushallinnan aloilla (”eurojärjestelmän infrastruktuuripalvelut”) sekä hallinnoidaan hankkeita, jotka koskevat olemassa olevia tai uusia eurojärjestelmän infrastruktuuripalveluja (”eurojärjestelmän infrastruktuurihankkeet” tai ”hankkeet”) perussopimuksessa vahvistettujen Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) tavoitteiden, liiketoimintatarpeiden, teknologian edistyksen, eurojärjestelmän infrastruktuuripalveluihin ja -hankkeisiin sovellettavan lainsäädännön sekä sääntelyä ja valvontaa koskevien vaatimusten mukaisesti, samalla kuin noudatetaan täysimääräisesti EKPJ:n komiteoiden mandaatteja, siten kuin ne on vahvistettu EKP:n työjärjestyksen 9 artiklassa. Markkinainfrastruktuurilautakunta raportoi EKP:n päätöksentekoelimille.

Koska EKP:n neuvoston päätöksenteon on perustuttava riittäviin tietoihin ja oltava riippumatonta, on olennaisen tärkeää, että markkinainfrastruktuurilautakunnan työhön eivät vaikuta mitkään olosuhteet, jotka voisivat aiheuttaa jäsenen eturistiriidan. Eurojärjestelmän ja EKPJ:n hyvän maineen ja uskottavuuden säilyttämiseksi sekä eurojärjestelmän infrastruktuuripalvelujen ja -hankkeiden oikeudellisen luotettavuuden kannalta on myös olennaista, että markkinainfrastruktuurilautakunnan jäseniä ohjaa, myös ulkoisesti havaittavasti, eurojärjestelmän yleinen etu. Tästä syystä jäsenten tulee a) välttää eturistiriitatilanteita tai mahdollisia eturistiriitatilanteita, b) toimia ainoastaan eurojärjestelmän edun mukaisesti toimiessaan sellaisten viranomaisten, keskuspankkien, teollisuuden edustajien ja muiden ulkoisten sidosryhmien kanssa, jotka osallistuvat eurojärjestelmän markkinainfrastruktuurien, -alustojen, -sovellusten ja niihin liittyvien palvelujen suunnittelun, kehittämisen ja toiminnan parissa, ja c) varmistaa puolueettomuus, neutraalisuus ja reilu kilpailu sellaisten toimittajien kesken, jotka hyötyvät eurojärjestelmän tarjoamista markkinainfrastruktuureista, – alustoista, -sovelluksista ja niihin liittyvistä palveluista.

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä EKPJ:n perussääntö) 37.1 artiklassa vahvistettu salassapitovelvollisuus koskee sekä EKP:n henkilöstöä että kansallisen keskuspankin työntekijöitä näiden suorittaessa EKPJ:n tehtäviä ja kattaa muun muassa liikesalaisuudet tai mitkä tahansa muut kaupallista arvoa sisältävät luottamukselliset tiedot. Vastaavanlainen velvollisuus koskee myös markkinainfrastruktuurilautakunnan muita jäseniä kuin keskuspankkijäseniä. Muiden jäsenten kuin keskuspankkijäsenten on myös noudatettava mahdollisia muita menettelytapaohjeita, jotka määritellään nimityskirjeessä ja EKP:n kanssa tehtävässä sopimuksessa.

On sopivaa ja hyvän hallintotavan mukaista, että markkinainfrastruktuurilautakunnan puheenjohtajaan sovellettavat työsuhde-ehdot ja kansallisen keskuspankin henkilöstöön kuuluvien jäseniin sovellettavat ehdot sisältävät oikeudellisen korvausvastuun näiden menettelytapaohjeiden rikkomisesta. Vastaavaa säännöstä sovelletaan markkinainfrastruktuurilautakunnan muihin jäseniin kuin keskuspankkijäseniin liitteessä IV kuvatulla tavalla.

Nämä ohjeet eivät rajoita mitään muita eettisistä säännöistä johtuvia vaatimuksia, joita saatetaan soveltaa markkinainfrastruktuurilautakunnan jäseniin näiden toimiessa EKP:n tai kansallisen keskuspankin työntekijöinä.

1.   Määritelmät

Näissä ohjeissa tarkoitetaan

a)

”puheenjohtajalla” henkilöä, jonka EKP:n neuvosto on nimittänyt markkinainfrastruktuurilautakunnan puheenjohtajaksi.

b)

”varapuheenjohtajalla” EKP:n neuvoston markkinainfrastruktuurilautakunnan jäsenten joukosta nimittämää henkilöä, joka tukee puheenjohtajaa. Varapuheenjohtajan ainoana tehtävänä on toimia puheenjohtajana markkinainfrastruktuurilautakunnan kokouksissa, jos puheenjohtaja on tilapäisesti poissa kokouksessa kyseiselle markkinainfrastruktuurilautakunnan kokoukselle ennalta määritetyn aikataulun mukaisesti.

c)

”luottamuksellisella tiedolla”, tämän rajoittamatta EKPJ:n perussäännön 37.1 artiklassa määriteltyä salassapitovelvollisuutta ja EKP:n luottamuksellisuussäännöstön mukaisesti luokiteltuja ja jokaiselle markkinainfrastruktuurikomitean jäsenelle annettuja asiakirjoja i) eurojärjestelmän tai kolmansien osapuolten liikesalaisuuksia ja mitä tahansa markkinainfrastruktuurilautakunnan työtä koskevaa kaupallista arvoa omaavaa tietoa; ii) mitä tahansa tietoa, jonka luvaton julkaiseminen voisi vahingoittaa eurojärjestelmän keskeisiä etuja ja iii) mitä tahansa tietoa, jota järkevä henkilö pitäisi luottamuksellisena, mutta ”luottamuksellinen tieto” ei sisällä tietoa, joka I) on tai tulee olemaan yleisesti saatavilla näitä menettelytapaohjeita rikkomatta, tai ii) on kolmannen osapuolen itsenäisesti, ilman pääsyä luottamukselliseen tietoon, kehittämä taikka iii) on 3 kohdan mukaisesti julkistettava lain nojalla;

d)

”muulla jäsenellä kuin keskuspankkijäsenellä” markkinainfrastruktuurilautakunnan jäsentä, joka ei ole EKP:n tai kansallisen keskuspankin työntekijä;

e)

”mandaatilla” liitteessä I tarkoitettua mandaattia;

f)

”jäsenellä” markkinainfrastruktuurilautakunnan jäsentä, puheenjohtaja mukaan lukien;

g)

”toimittajilla” kaupallisia yhteisöjä ja kauppajärjestöjä, jotka asianomaisella hetkellä toimittavat tai joilla on intressi toimittaa tavaroita ja/tai palveluja, jotka koskevat markkinainfrastruktuureja, -alustoja, -sovelluksia ja niihin liittyviä eurojärjestelmän tarjoamia palveluja.

2.   Eturistiriitojen välttäminen

a)

Markkinainfrastruktuurilautakunnan mandaatin kannalta oleellisten tavaroiden ja/tai palvelujen tuottamiseen liittyvän eturistiriitatilanteen on katsottava syntyvän EKP:n henkilöstösääntöjen 0.2.1.2 artiklassa kuvatuissa olosuhteissa ja erityisesti silloin, jos jäsenellä on kaupallinen tai ammatillinen etu tai intressi toimittajassa joko omistusoikeuden, määräysvallan, sijoituksen, henkilökohtaisen kuuliaisuuden kautta taikka muulla tavoin, ja tämä etu tai intressi vaikuttaa tai saattaa vaikuttaa jäsenen riippumattomaan ja puolueettomaan toimintaan jäsenenä.

b)

Jäsenet toimivat eurojärjestelmän yleisen edun mukaisesti ja markkinainfrastruktuurilautakunnan vastuiden ja tehtävien mukaisesti. Heidän on vältettävä kaikkia tilanteita, jotka mahdollisesti johtaisivat eturistiriitatilanteen syntymiseen.

c)

Jos eturistiriitatilanne syntyy tai todennäköisesti syntyy markkinainfrastruktuurilautakunnan tehtävien yhteydessä, kyseisen jäsenen on ilmoitettava tällaisen eturistiriidan tai mahdollisen eturistiriidan olemassaolosta keskuspankkinsa valvontavastaavalle (tai, jos kyseessä on muun jäsen kuin keskuspankkijäsen, EKP:n compliance- ja hallintotapatapayksikölle) käyttämällä lisäyksessä 2 olevaa lomaketta, ja hänen on ilmoitettava siitä samanaikaisesti puheenjohtajalle. Jos valvontavastaava (tai muun jäsenen kuin keskuspankkijäsenen osalta EKP:n compliance- ja hallintotapayksikkö) toteaa, että eturistiriita on olemassa, sen on annettava suosituksensa tilanteen mukaan asianomaisen keskuspankin johtokunnan jäsenelle tai pääjohtajalle (tai jos kyseessä on muu jäsen kuin keskuspankkijäsen, EKP:n puheenjohtajalle) kyseisen eturistiriidan asianmukaiseksi hoitamiseksi.

d)

Jos jäsenellä on markkinainfrastruktuurilautakunnan kokouksen aikana syitä uskoa, että jonkin toisen jäsenen osallistuminen keskusteluun, äänestykseen tai kirjalliseen käsittelyyn saattaisi aiheuttaa eturistiriidan, tämän jäsenen on ilmoitettava asiasta välittömästi puheenjohtajalle.

e)

Puheenjohtajan on pyydettävä jäsentä, jonka osalta eturistiriita on tuotu esiin c ja d alakohdan nojalla, selvittämään eturistiriidan tai mahdollisen eturistiriidan olemassaolo. Puheenjohtajan on ilmoitettava viipymättä asianomaisen keskuspankin valvontavastaavalle (tai, jos kyseessä on muu jäsen kuin keskuspankkijäsen, EKP:n compliance- ja hallintotapayksikölle) ja tarvittaessa myös EKP:n neuvostolle kaikista tällaisista tapauksista.

f)

Jos puheenjohtaja on c, d tai e alakohdassa tarkoitettu henkilö, jota asia koskee, hänen on ilmoitettava asiasta EKP:n compliance- ja hallintotapayksikölle.

g)

Jäsenten on välittömästi jäävättävä itsensä osallistumisesta mihinkään keskusteluihin, käsittelyihin tai äänestyksiin, jotka koskevat asiaa, jonka osalta kyseisellä jäsenellä on eturistiriita, eikä hänelle pidä toimittaa mitään asiaan liittyvää aineistoa.

3.   Luottamuksellisen tiedon asianmukainen käyttö

a)

Jäsenet saavat käyttää luottamuksellista tietoa vain eurojärjestelmän ja markkinainfrastruktuurilautakunnan tarkoituksiin sekä niiden etujen ja markkinainfrastruktuurilautakunnan mandaatin mukaisesti.

b)

Jäsenet eivät saa luovuttaa missään olosuhteissa mandaattinsa ylittäen luottamuksellista tietoa kolmansille osapuolille ja/tai eurojärjestelmän yhteisöille tai eurojärjestelmän ulkopuolisille yhteisöille. Markkinainfrastruktuurilautakunnan puheenjohtaja ja kansallisten keskuspankkien työntekijät saavat luovuttaa luottamuksellista tietoa vain oman keskuspankkinsa työntekijöille, jos tietojen vastaanottajalla on selkeä tarve tutustua tietoihin, jotta he voivat antaa neuvoja, jotka mahdollistavat kannan muodostamisen tietyssä asiassa. Jäsenet eivät saa lähtökohtaisesti luovuttaa ”vain jäsenille” tarkoitettua luottamuksellista tietoa keskuspankkiensa työntekijöille, ellei markkinainfrastruktuurilautakunta asiasta toisin sovi.

c)

Jäsenten on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin luottamuksellisen tiedon tahattoman luovuttamisen tai luvattoman käytön estämiseksi.

d)

Jäsenet eivät saa käyttää luottamuksellista tietoa omaksi hyväkseen eivätkä kenenkään toisenkaan henkilön hyväksi EKP:n eettisten sääntöjen 4.1.3 artiklan ja Euroopan keskuspankin suuntaviivojen (EU) 2015/855 (1) 7 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanemiseksi toteutettujen kansallisten toimenpiteiden mukaisesti. He eivät saa etenkään käyttää luottamuksellisia tietoja hyväkseen missään yksityisessä rahoitustaloustoimessa taikka suositella tällaisia toimia tai varoittaa niistä.

e)

Jos tuomioistuin tai sääntely-, valvonta- tai muu toimivaltainen viranomainen, jolla on toimivalta suhteessa jäseneen, määrää jäsenen luovuttamaan tai asettamaan saatavaksi luottamuksellista tietoa, kyseisen jäsenen on

i)

annettava viivytyksettä puheenjohtajalle ja keskuspankkinsa valvontavastaavalle (tai, jos kyseessä on muu jäsen kuin keskuspankkijäsen, EKP:n compliance- ja hallintotapayksikölle) mahdollisimman yksityiskohtainen ilmoitus asiasta, jos tällaisen ilmoituksen antaminen on lain mukaan mahdollista;

ii)

hankittava asiantuntevaa oikeudellista neuvontaa kyseisen määräyksen laillisuudesta ja täytäntöönpanokelpoisuudesta, jos puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi;

iii)

tehtävä yhteistyötä kaikkien kyseessä olevien keskuspankkien kanssa ja tarjottava sen tasoista apua, jota puheenjohtaja voi kohtuudella pyytää mahdollistaakseen sen, että markkinainfrastruktuurilautakunta tai asianomaisen jäsenen kansallinen keskuspankki voi käyttää oikeuskeinoja luottamuksellisen tiedon suojaamiseksi;

iv)

Ilmoittaa tuomioistuimelle tai kyseessä olevalle viranomaiselle tiedon luottamuksellisuudesta ja pyytää tuomioistuinta tai viranomaista pitämään tiedon luottamuksellisena sinä määrin, kuin se on lain mukaan sallittua.

Jos tämä luku koskee puheenjohtajaa, hänen on ilmoitettava asiasta EKP:n compliance- ja hallintotapayksikölle.

4.   Ulkoista viestintää koskevat periaatteet

a)

Jäsenten on pyrittävä yhteyksissään toimittajiin tai toimittajia edustaviin kauppajärjestöihin säilyttämään terve kilpailu ja toimittamaan puolueetonta ja asiaankuuluvaa tietoa kaikille toimittajille tai edustajille koordinoidusti ja ketään syrjimättä luottamuksellista tietoa koskevien vaatimusten mukaisesti. Toimitettavan tiedon laadun mukaan tämä tavoite voidaan saavuttaa ryhtymällä heidän kanssaan rakentavaan keskusteluun ja jakamalla asiakirjoja heidän kanssaan neuvonantoryhmissä.

b)

Jäsenten on käytettävä vakaata harkintaa saadessaan mitä tahansa kirjallisia tiedonantoja toimittajilta tai toimittajia edustavilta kauppajärjestöiltä. Jäsenten on kohdeltava tällaisia tiedonantoja luottamuksellisina, ellei toimittaja tai edustaja nimenomaisesti toisin ilmoita.

c)

Edellä 4 kohdan a ja b alakohtaa ei pidä tulkita siten, että ne estäisivät yhteydenotot markkinainfrastruktuurilautakunnan sekä toimittajien tai toimittajia edustavien kauppajärjestöjen välillä.

5.   Neuvonta eettisissä kysymyksissä

Jäsenen tulee pyytää neuvoa EKP:n compliance- ja hallintotapayksiköltä, jos hän on epävarma menettelytapaohjeiden soveltamisesta.

6.   Seuraamukset ja loppusäännökset

a)

Jäsen, joka rikkoo näitä menettelytapaohjeita, voidaan erottaa markkinainfrastruktuurilautakunnasta ja korvata uudella jäsenellä, tämän kuitenkaan rajoittamatta työehdoissa mainittuja kurinpitotoimenpiteitä, sovellettavia rikos-, kurinpito-, hallintoseuraamuksia taikka sopimusseuraamuksia.

b)

Jäsentä sitovat edelleen 2 ja 3 luvun säännökset, vaikka hänen jäsenyytensä markkinainfrastruktuurilautakunnassa olisi päättynyt.

c)

Entinen jäsen ei saa käyttää luottamuksellista tietoa päästäkseen työsuhteeseen toimittajan kanssa eikä toimittajan työntekijänä paljastaa taikka käyttää luottamuksellista tietoa, joka on hankittu hänen osallistuessaan markkinainfrastruktuurilautakunnan toimintaan.

d)

Ensimmäisen vuoden aikana tehtävien päättymisen jälkeen jäsenten tulee välttää uudesta ammatillisesta toiminnasta tai nimityksestä johtuvia eturistiriitoja. Heidän täytyy erityisesti ilmoittaa puheenjohtajalle kirjallisesti, jos he aikovat osallistua ammatilliseen toimintaan tai hyväksyä nimityksen, sekä pyytää markkinainfrastruktuurilautakunnalta neuvoa ennen sitoutumistaan tällaiseen tehtävään. Markkinainfrastruktuurilautakunnan on tarvittaessa saatettava asia EKP:n compliance- ja hallintotapayksikön käsiteltäväksi.

e)

Jos entinen jäsen ei noudata c ja d kohdassa vahvistettuja vaatimuksia, markkinainfrastruktuurilautakunta voi ilmoittaa entisen jäsenen työnantajalle, että entisen jäsenen uuden ja vanhan aseman välillä vallitsee tai todennäköisesti syntyy eturistiriita.

7.   Osoitus ja jakelu

Nämä menettelytapaohjeet on osoitettu jäsenille. Kopio menettelytapaohjeista annetaan kullekin jäsenelle ja uusille jäsenille nimityksen yhteydessä. Jäsenten on allekirjoitettava lisäykset 1 ja 2 ennen osallistumista ensimmäiseen markkinainfrastruktuurilautakunnan kokoukseensa.


(1)  Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/855, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2015, eurojärjestelmän eettisiä sääntöjä koskevista periaatteista ja Euroopan keskuspankkia ja kansallisia keskuspankkeja koskevista vähimmäisvaatimuksista niiden suorittaessa rahapoliittisia operaatioita ja EKP:n valuuttavarannoilla toteutettavia valuuttamarkkinatoimia sekä hoitaessa EKP:n valuuttavarantosaamisia annettujen suuntaviivojen EKP/2002/6 kumoamisesta (EKP/2015/11) (EUVL L 135, 2.6.2015, s. 23).

Lisäys 1

MENETTELYTAPAOHJEIDEN NOUDATTAMISTA KOSKEVA VAKUUTUS

Tällä vakuutuksella hyväksyn liitteenä olevat menettelytapaohjeet ja tiedostan niistä johtuvat velvoitteeni, erityisesti velvollisuuteni a) säilyttää saamani luottamukselliset tiedot luottamuksellisina ja olla luovuttamatta mitään saamiani luottamuksellisia tietoja sekä noudattaa myös EKP:n luottamuksellisuussäännöstöä; b) välttää tilanteita ja ilmoittaa tilanteista, jotka saattavat johtaa eturistiriidan syntymiseen hoitaessani tehtäviäni markkinainfrastruktuurilautakunnan jäsenenä, kun otetaan lautakunnan toimivalta huomioon ja e) olla käyttämättä luottamuksellista tietoa omaksi hyväkseni eikä kenenkään toisenkaan henkilön hyväksi; en varsinkaan käytä luottamuksellista tietoa hyväkseni missään yksityisessä rahoitustaloustoimessa taikka suosittele tällaisia toimia tai varoita niistä.

(Allekirjoitus ja päivämäärä)

(Etu- ja sukunimi)

(Osoite)

Lisäys 2

SIDONNAISUUSILMOITUS (1)

(Etu- ja sukunimi)

(Osoite)

(Ammatti)

Markkinainfrastruktuurilautakunnan toimivaltaan vaikuttavat suoraan tai välillisesti (esim. suhteessa perheenjäseneen) seuraavat taloudelliset ja/tai muut kuin taloudelliset sidonnaisuudet, jotka saattavat aiheuttaa menettelytapaohjeissa tarkoitetun eturistiriidan (2):

Sijoitus (esim. välitön tai välillinen kaupalliseen yhteisöön, jolle on hyötyä toimimisesta toimittajana, mukaan lukien tytäryhtiöt tai muut samaan yhteisöryhmään kuuluvat yhteisöt, tehty sijoitus, paitsi jos omistus on sijoitus- taikka eläkerahaston tms. kautta):

Asema (esim. nykyinen tai aiempi, palkallinen tai palkaton asema kaupallisessa yhteisössä, jolle on hyötyä toimimisesta toimittajana):

Korvaukset tai lahjat (esim. nykyiset, aiemmat tai odotettavissa olevat korvaukset, mukaan lukien tulevat edut, optiot, jotka käytetään myöhemmin, ja eläkeoikeuksien siirrot, tai lahjat, jotka on saatu kaupalliselta yhteisöltä, jolle on hyötyä toimimisesta toimittajana):

Muuta:

Vakuutan täten kunniani kautta, että luovuttamani tiedot ovat oikeita ja täydellisiä parhaan ymmärrykseni mukaan.

(Allekirjoitus ja päivämäärä)

(Etu- ja sukunimi)


(1)  Jos jäsenellä ei ole merkittäviä sidonnaisuuksia, tämä tulisi ilmoittaa merkitsemällä ”ei” kyseiseen kenttään/kyseisiin kenttiin.

(2)  Jäsenen, jolla on merkittävä sidonnaisuus, tulisi kuvata kaikki olennaiset tosiseikat ja olosuhteet käyttämällä tarvittaessa lisätilaa lomakkeella.


LIITE IV

MENETTELYT JA VAATIMUKSET MARKKINAINFRASTRUKTUURILAUTAKUNNAN MUIDEN JÄSENTEN KUIN KESKUSPANKKIJÄSENTEN VALITSEMISEKSI, NIMITTÄMISEKSI JA KORVAAMISEKSI

1.   Kilpailukutsu

1.1

Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisee kilpailukutsun asiantuntijoille, jotka nimitetään markkinainfrastruktuurilautakunnan muiksi jäseniksi kuin keskuspankkijäseniksi ja jotka otetaan varallaololuetteloon. Kilpailukutsu toteutetaan Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2016/245 (EKP/2016/2) (1) mukaisesti. Tässä kilpailukutsussa poiketaan kuitenkin päätöksen (EU) 2016/245 (EKP/2016/2) 22 artiklasta. Kilpailukutsussa noudatetaan ainakin julkisia hankintoja koskevia pääperiaatteita ja varmistetaan asianmukainen ja avoin kilpailu.

1.2

Kilpailukutsussa täsmennetään muun muassa a) markkinainfrastruktuurilautakunnan rooli; b) markkinainfrastruktuurilautakunnan muiden jäsenten kuin keskuspankkijäsenten rooli; c) valintakriteerit; d) taloudelliset seikat ja e) hakumenettely, mukaan lukien hakemusten vastaanottamisen määräaika.

1.3

Kilpailukutsu julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla samanaikaisesti. EKP voi lisäksi tarpeen mukaan julkaista kilpailukutsun muulla tavoin. Jos julkaisut poikkeavat toisistaan, Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistu versio saa etusijan suhteessa muihin versioihin.

1.4

Määräajan hakemusten toimittamiselle tulee olla vähintään 35 päivää kilpailukutsun julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Valintamenettely

2.1

EKP:n neuvosto nimittää markkinainfrastruktuurilautakunnan muut jäsenet kuin keskuspankkijäsenet EKP:n johtokunnan esityksestä, kun vastaava valintamenettely on saatettu päätökseen.

2.2

EKP:n johtokunta arvioi ehdokkaita tämän liitteen IV 3 kohdassa vahvistettujen valintakriteerien mukaisesti.

2.3

Markkinainfrastruktuurilautakunnan puheenjohtaja, eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien edustajat ja EKP:n työntekijät voivat avustaa EKP:n johtokuntaa täyttämään ehdokkaiden arviointilomakkeet, jotka sisältävät ansioluettelon ja puutteet suhteessa valintakriteereihin, sekä ehdokkaan sopivuuteen perustuvan nimityssuosituksen.

2.4

Päätöksen (EU) 2016/245 (EKP/2016/2) 22 artiklan 6 kohdasta poiketen kaksi ehdokasta nimitetään välittömästi ja tulevia avoimia tehtäviä varten laaditaan ehdokkaiden varallaololuettelo.

3.   Valintakriteerit

Valintakriteerit ovat

a)

kokemus ylemmän tason toimihenkilönä maksualalta tai arvopaperikaupan selvitysalalta tai arvopaperikaupan alalta, joko tämän alan palvelujen tuottajana tai käyttäjänä, ja lisäksi laajempaan unionin rahoitussektoriin liittyvä kokemus,

b)

vähintään 10 vuoden kokemus toiminnasta unionin rahoitusmarkkinoiden suurten markkinatoimijoiden kanssa;

c)

asianmukainen kokemus, mielellään projektijohtamisesta, ja

d)

kyky kommunikoida tehokkaasti englannin kielellä.

4.   Varallaololuettelo

4.1

EKP pyrkii jatkuvasti ylläpitämään varallaololuetteloa ehdokkaista, jotka voidaan valita markkinainfrastruktuurilautakunnan muiksi jäseniksi kuin keskuspankkijäseniksi.

4.2

Jos markkinainfrastruktuurilautakunnassa vapautuu muun jäsenen kuin keskuspankkijäsenen tehtävä, EKP:n johtokunta voi valita ehdokkaan varallaololuettelosta heidän etusijajärjestyksensä perusteella ja ehdottaa EKP:n neuvostolle asianomaista lautakunnan muuksi kuin keskuspankkijäseneksi enintään 36 kuukauden mandaatilla. Mandaatti on uusittavissa enintään 36 kuukaudeksi, joten kokonaistoimikausi ei ylitä muille jäsenille kuin keskuspankkijäsenille sallittua enintään [kuuden] vuoden toimikautta.

4.3

Varallaololuettelo on voimassa 36 kuukautta EKP:n neuvoston hyväksymisestä. EKP:n neuvosto voi pidentää varallaololuettelon voimassaoloa vielä 36 kuukaudella, jos pitää sitä tarpeellisena.

4.4

Päätöksen (EU) 2016/245 (EKP/2016/2) 22 artiklan 7 kohdasta poiketen varallaololuettelo ei ole avoin uusille hakijoille.

4.5

Päätöksen (EU) 2016/245 (EKP/2016/2) 22 artiklan 8 kohdasta poiketen ehdokkailla on mahdollisuus tutustua tietoihinsa tai päivittää taikka korjata tietojaan, mutta kilpailukutsun mentyä umpeen heillä ei ole mahdollisuutta päivittää tai korjata valintakriteerien täyttymisen kannalta merkityksellisiä seikkoja.

5.   Nimittäminen

5.1

Markkinainfrastruktuurilautakunnan muut jäsenet kuin keskuspankkijäsenet nimitetään henkilökohtaisesti. He eivät saa siirtää vastuitaan toiselle jäsenelle tai kolmannelle osapuolelle.

5.2

Kaikki nimitykset edellyttävät, että nimitettävä henkilö allekirjoittaa markkinainfrastruktuurilautakunnan puheenjohtajan antaman nimittämissopimuksen, hyvityksiä ja kulukorvauksia koskevan sopimuksen EKP:n kanssa sekä 6.1 kohdassa tarkoitetut vakuutukset ja ilmoitukset.

5.3

EKP:n neuvosto nimittää markkinainfrastruktuurilautakunnan muut jäsenet kuin keskuspankkijäsenet äänioikeudettomiksi jäseniksi enintään 36 kuukauden mandaatilla, joka on mahdollisuus uusia enintään 36 kuukaudeksi, joten kokonaistoimikausi ei ylitä muille jäsenille kuin keskuspankkijäsenille sallittua enintään kuuden vuoden toimikautta.

6.   Vakuutukset ja ilmoitukset

6.1

Markkinainfrastruktuurilautakunnan muut jäsenet kuin keskuspankkijäsenet sitoutuvat toimimaan markkinainfrastruktuurilautakunnan menettelytapaohjeiden mukaisesti. Näin ollen heidän tulee allekirjoittaa liitteen III lisäyksessä 1 oleva ”Menettelytapaohjeiden noudattamista koskeva vakuutus” sekä täytettävä ja allekirjoitettava liitteen III lisäyksessä 2 oleva ”Sidonnaisuusilmoitus”.

6.2

Markkinainfrastruktuurilautakunnan muiden jäsenten kuin keskuspankkijäsenten on myös allekirjoitettava kilpailukutsussa olevat vakuutukset.

7.   Mandaatin päättyminen ja jäsenen korvaaminen

7.1

EKP:n neuvosto voi irtisanoa markkinainfrastruktuurilautakunnan muun jäsenen kuin keskuspankkijäsenen mandaatin eturistiriitatilanteessa, jäsenen laiminlyötyä velvollisuuksiaan, jäsenen ollessa kykenemätön täyttämään velvollisuuksiaan, jäsenen toimiessa vastoin menettelytapaohjeita ja/tai jäsenen syyllistyessä vakavaan väärinkäytökseen.

7.2

Mandaatin katsotaan päättyneen kun muu jäsen kuin keskuspankkijäsen eroaa tai hänen mandaattinsa päättyy uudistamatta.

7.3

Jos mandaatti päättyy ennen 36 kuukauden toimikauden päättymistä, sovelletaan 4.2 ja 4.3 kohtaa.

(1)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2016/245, annettu 9 päivänä helmikuuta 2016, hankintoja koskevista säännöistä (EKP/2016/2) (EUVL L 45, 20.2.2016, s. 15).


Top