Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018X1031(01)

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös (EU) 2018/1636, tehty 23 päivänä lokakuuta 2018, päätöksessä (EU) 2018/796 tarkoitetun hinnanerosopimusten markkinoinnin, jakelun tai myynnin yksityisasiakkaille väliaikaisen rajoittamisen uusimisesta ja muuttamisesta

OJ L 272, 31.10.2018, p. 62–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1636/oj

31.10.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 272/62


EUROOPAN ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISEN PÄÄTÖS (EU) 2018/1636,

tehty 23 päivänä lokakuuta 2018,

päätöksessä (EU) 2018/796 tarkoitetun hinnanerosopimusten markkinoinnin, jakelun tai myynnin yksityisasiakkaille väliaikaisen rajoittamisen uusimisesta ja muuttamisesta

EUROOPAN ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISEN HALLINTONEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 5 kohdan, 43 artiklan 2 kohdan ja 44 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 (2) ja erityisesti sen 40 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä määritelmien, avoimuuden, sijoitussalkun tiivistämisen sekä tuotteita koskeviin interventioihin ja positioiden hallintaan kohdistettavien valvontatoimenpiteiden osalta 18 päivänä toukokuuta 2016 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/567 (3) ja erityisesti sen 19 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksellä (EU) 2018/796 (4) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) rajoitti hinnanerosopimusten markkinointia, jakelua ja myyntiä yksityisasiakkaille kolmena kuukautena 1. elokuuta 2018 alkaen.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 600/2014 40 artiklan 6 kohdan mukaan ESMAn on arvioitava tuotetta koskevaa väliaikaista interventiotoimea sopivin väliajoin vähintään joka kolmas kuukausi.

(3)

ESMAn hinnanerosopimusten rajoittamisesta tehtyyn arviointiin on saatu tietoa muun muassa kansallisille toimivaltaisille viranomaisille (5) tehdystä kyselytutkimuksesta, joka koski tuotteeseen liittyvän interventiotoimen käytännön soveltamista ja vaikutuksia, sekä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ja sidosryhmien toimittamista lisätiedoista.

(4)

Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset löysivät niukasti esimerkkejä tuotteita koskevien ESMAn interventiotoimenpiteiden noudattamatta jättämisestä, ja ne koskivat pääasiassa riskivaroituksia.

(5)

Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset havaitsivat yksityisasiakkaiden hinnanerosopimuksia koskevien tilien, kaupankäynnin ja yksityisasiakkaiden pääoman kokonaismäärän vähentyneen vuoden 2018 elokuun aikana verrattuna vuoden 2017 elokuuhun. Yksityisasiakkaiden voitolla olevien tilien osuus väheni hieman, minkä pääasiallisena syynä lienee kryptovaluuttojen voimakas hinnannousu vuoden 2017 elokuussa (6). Yksityisasiakkaiden saamien tuottojen vertailuun ajan kuluessa vaikuttavat tuotteita koskevien interventiotoimien lisäksi myös esimerkiksi markkinaolosuhteet. Markkinaolosuhteet vuoden 2017 elokuussa olivat optimistiset verrattuna elokuuhun 2018. Lisäksi yksityisasiakaspopulaatio oli muuttunut (7). Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ilmoittivat myös automaattisten sulkemisten ja tilien negatiivisen pääoman tapahtumien vähentyneen (8).

(6)

Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet kasvusta pyynnöstä ammattimaisina asiakkaina käsiteltävien asiakkaiden määrässä elokuussa 2018 verrattuna elokuuhun 2017. ESMA on tietoinen siitä, että hinnanerosopimusten tarjoajat markkinoivat yksityisasiakkaille mahdollisuutta tulla pyynnöstä ammattimaiseksi asiakkaaksi. Yksityisasiakas voi myös pyytää kohtelua ammattimaisena asiakkaana, jos hän toimittaa sovellettavan lainsäädännön asettamien vaatimusten mukaisen kirjallisen pyynnön. Hinnanerosopimusten tarjoajien olisi varmistettava, että ne aina toimivat näiden vaatimusten mukaisesti (9). ESMA on myös tietoinen siitä, että jotkin kolmansien maiden yritykset ottavat aktiivisesti yhteyttä unionissa oleviin asiakkaisiin tai että tietyt hinnanerosopimusten tarjoajat unionissa markkinoivat yksityisasiakkaille mahdollisuutta siirtää tilinsä konsernin sisäiseen yritykseen kolmannessa maassa. Ilman toimilupaa tai rekisteröitymistä unionissa nämä kolmannen maan yritykset saavat kuitenkin tarjota palveluja unioniin sijoittautuneelle tai unionissa olevalle asiakkaalle vain asiakkaan omasta aloitteesta. ESMA on selvillä myös siitä, että yritykset alkavat tarjota muita spekulatiivisia sijoitustuotteita. ESMA seuraa edelleen näiden muiden tuotteiden tarjoamista päättääkseen, olisivatko jotkin muut unionin toimenpiteet asianmukaisia.

(7)

Arvioinnin ajanjaksona ESMA ei saanut näyttöä, joka olisi ristiriidassa sen tekemän havainnon kanssa merkittävästä sijoittajansuojaa koskevasta ongelmasta, josta mainitaan päätöksessä (EU) 2018/796. Näin ollen ESMA katsoo, että päätöksessä (EU) 2018/796 mainittu merkittävä sijoittajansuojaa koskeva ongelma jatkuisi, ellei ESMAn päätöstä rajoittaa hinnanerosopimusten markkinointia, jakelua ja myyntiä yksityisasiakkaille uusita.

(8)

Kyseisen päätöksen hyväksymisen jälkeen sovellettavia nykyisiä unionin lain mukaisia sääntelyvaatimuksia ei ole muutettu eikä niillä edelleenkään puututa ESMAn tunnistamaan uhkaan. Myöskään kansalliset toimivaltaiset viranomaiset eivät ole ryhtyneet toimiin uhan ratkaisemiseksi tai suoritetut toimet ovat olleet riittämättömät uhan ratkaisemiseksi. Mikään kansallinen toimivaltainen viranomainen ei myöskään ole hyväksynyt omaa kansallista kyseistä tuotetta koskevaa interventiotoimea asetuksen (EU) N:o 600/2014 42 artiklan nojalla (10) päätöksen tekemisen jälkeen.

(9)

Päätöksessä (EU) 2018/796 esitetyn rajoituksen uusiminen ei vaikuta kielteisesti finanssimarkkinoiden tehokkuuteen tai sijoittajiin tavalla, joka on suhteeton toimen hyötyyn nähden, eikä luo sääntelyn katvealueiden riskiä niistä samoista syistä, jotka on mainittu päätöksessä.

(10)

Ellei väliaikaista rajoitusta uusita, ESMAn näkemyksenä on, että hinnanerosopimuksia todennäköisesti tarjotaan uudelleen ilman sellaisia asianmukaisia järjestelyjä, jotka riittävästi suojaavat yksityisasiakkaita sellaisiin tuotteisiin liittyviltä riskeiltä, jotka aiheuttivat päätöksessä (EU) 2018/796 mainittua haittaa kuluttajille.

(11)

Ottaen huomioon nämä ja päätöksessä 2018/796 mainitut syyt ESMA on päättänyt uusia rajoituksen seuraavalle kolmen kuukauden jaksolle reagoidakseen merkittävään sijoittajansuojaa koskevaan ongelmaan.

(12)

Uusiessaan rajoituksen ESMA on ottanut tarkoin huomioon kaikki uudet asiaankuuluvat arvioinnin ajanjaksona esiin tulleet tiedot. Tältä osin ESMA on saanut tietoa, että hinnanerosopimusten tarjoajilla on tietyissä tapauksissa ollut teknisiä ongelmia käyttää lyhennettyä riskivaroitusta, koska kolmansina osapuolina olevat markkinointipalvelujen tarjoajat ovat asettaneet merkkimäärärajoituksia viestinnässä muulla kuin pysyvällä välineellä tai verkkosivustolla. Näin ollen uusittuun rajoitukseen on sisällytettävä riskivaroitus, jonka merkkien määrää on edelleen vähennetty.

(13)

Riskivaroituksen, jonka merkkien määrää on vähennetty, ei ole tarkoitus korvata lyhennettyä riskivaroitusta. Uutta varoitusta on tarkoitus käyttää vain tapauksissa, joissa kolmas osapuoli, josta hinnanerosopimuksen tarjoaja on riippuvainen tuotteensa markkinoimiseksi, on rajoittanut merkkien määrää, joka ei ole yhteensopiva riskivaroituksiin sisältyvien merkkien määrän kanssa.

(14)

Riskivaroitus, jonka merkkien määrää on vähennetty, tarjoaa yksityisasiakkaille tietoa rahaa menettävien hinnanerosopimustilien prosenttiosuudesta. Jotta asiakkaan huomio voitaisiin kuitenkin kiinnittää siihen, kannattaako hänen – rahansa menettämisen uhalla – ottaa suuri riski sijoittamalla hinnanerosopimuksiin, uudessa kiellossa edellytetään, että kaikissa riskivaroituksissa, joiden merkkien määrää on vähennetty, on myös suora linkki hinnanerosopimuksen tarjoajan verkkosivustolle, jossa on pysyvää välinettä tai verkkosivustoja varten vaadittava varoitus.

(15)

Koska ehdotetut toimenpiteet voivat vähäisessä määrin liittyä maatalousalan hyödykejohdannaisiin, ESMA on kuullut fyysisten maatalousmarkkinoiden valvonnasta, hallinnoinnista ja sääntelystä vastaavia julkisia elimiä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 mukaisesti (11). Mikään kyseisistä elimistä ei ole esittänyt vastalauseita ehdotetulle toimenpideuudistukselle.

(16)

ESMA on ilmoittanut kansallisille toimivaltaisille viranomaisille ehdotetusta uusimispäätöksestä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä käytetään seuraavia määritelmiä:

a)

’hinnanerosopimus’ tarkoittaa sellaista muuta johdannaista kuin optiota, futuuria, swapia ja korkotermiiniä, jonka tarkoituksena on antaa haltijalle lyhyt tai pitkä positio kohde-etuuden hinnan, tason tai arvon vaihteluihin riippumatta siitä, käydäänkö sillä kauppaa kauppapaikalla, ja joka on toteutettava nettoarvon tilityksellä tai se voidaan toteuttaa nettoarvon tilityksellä jonkin osapuolen niin halutessa (muutoin kuin maksun laiminlyönnin yhteydessä tai sopimuksen päättyessä muusta syystä)

b)

’poissuljettu muu kuin rahallinen etu’ tarkoittaa kaikkia muita kuin rahallisia etuja lukuun ottamatta tieto- ja tutkimustyökaluja, jotka liittyvät hinnanerosopimuksiin.

c)

’alkuvakuus’ tarkoittaa kaikkia maksuja, jotka maksetaan hinnanerosopimuksen tekemiseksi, lukuun ottamatta välityspalkkioita, kaupankäyntipalkkioita ja muita asiaan liittyviä kuluja;

d)

’alkuvakuussuoja’ tarkoittaa liitteessä I määritettyä alkuvakuutta

e)

’MCO-suoja’ tarkoittaa yksityisasiakkaan yhden tai useamman avoimen hinnanerosopimuksen sulkemista asiakkaalle edullisimmin ehdoin direktiivin 2014/65/EU 24 ja 27 artiklan mukaisesti, kun hinnanerosopimuksen kaupankäyntitilillä oleva varojen määrä ja kaikkien kyseiseen tiliin liittyvien avointen hinnanerosopimusten rahaksi muuttamattomat nettovoitot laskevat alle puoleen kaikkien näiden avointen hinnanerosopimusten yhteenlasketusta alkuvakuussuojasta

f)

’negatiivista saldoa koskeva suoja’ tarkoittaa yksityisasiakkaan yhteenlasketun vastuun rajaamista kaikissa hinnanerosopimuksissa, jotka liittyvät hinnanerosopimusten kaupankäyntitiliin hinnanerosopimusten tarjoajan kanssa, kyseisellä hinnanerosopimuksen kaupankäyntitilillä oleviin varoihin.

2 artikla

Hinnanerosopimusten väliaikainen rajoitus yksityisasiakkaiden osalta

Hinnanerosopimusten markkinointi, jakelu tai myynti yksityisasiakkaille rajoitetaan tilanteisiin, joissa vähintään kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

a)

hinnanerosopimusten tarjoaja vaatii yksityisasiakasta maksamaan alkuvakuussuojan

b)

hinnanerosopimusten tarjoaja tarjoaa yksityisasiakkaalle MCO-suojan

c)

hinnanerosopimusten tarjoaja tarjoaa yksityisasiakkaalle negatiivista saldoa koskevan suojan

d)

hinnanerosopimusten tarjoaja ei tarjoa yksityisasiakkaalle suoraan tai välillisesti maksua, rahallista tai poissuljettua muuta kuin rahallista etua, hinnanerosopimuksen markkinoinnin, jakelun tai myynnin osalta lukuun ottamatta mistä tahansa tarjotusta hinnanerosopimuksesta rahaksi muutettuja voittoja, ja

e)

hinnanerosopimusten tarjoaja ei lähetä suoraan tai välillisesti tiedonantoa yksityisasiakkaalle tai julkaise yksityisasiakkaan saataville tietoa liittyen hinnanerosopimusten markkinointiin, jakeluun tai myyntiin, ellei se sisällä asianmukaista riskivaroitusta, joka on laadittu liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Toimenpiteen kiertämistä koskeviin toimiin osallistumisen kielto

On kiellettyä osallistua tietoisesti ja tarkoituksella toimiin, joiden tavoitteena tai tuloksena on 2 artiklan vaatimusten kiertäminen, muun muassa toimimalla hinnanerosopimusten tarjoajan sijaisena.

4 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä päätös tulee voimaan sen julkaisua Euroopan unionin virallisessa lehdessä seuraavana päivänä.

Tätä päätöstä sovelletaan 1. marraskuuta 2018 lähtien 3 kuukauden ajan.

Tehty Pariisissa 23 päivänä lokakuuta 2018.

Hallintoneuvoston puolesta

Steven MAIJOOR

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.

(2)  EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84.

(3)  EUVL L 87, 31.3.2017, s. 90.

(4)  Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös (EU) 2018/796, tehty 22 päivänä toukokuuta 2018, hinnanerosopimusten väliaikaisesta rajoittamisesta unionissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2004 40 artiklan mukaisesti (EUVL L 136, 1.6.2018, s. 50).

(5)  Vastauksia saatiin 23 kansalliselta toimivaltaiselta viranomaiselta: Financial Services and Markets Authority (BE – FSMA), Czech National Bank (CZ – CNB), Finanstilsynet (DK-Finanstilsynet), Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (DE – BaFin), Central Bank of Ireland (IE – CBI), Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (EL-HCMC), Comisión Nacional del Mercado de Valores (ES – CNMV), Autorité des Marchés Financiers (FR – AMF), Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (IT – Consob), Cyprus Securities and Exchange Commission (CY-CySEC), Finanšu un kapitāla tirgus komisija (LV – FKTK), Commission de Surveillance du Secteur Financier (LU – CSSF), Magyar Nemzeti Bank (HU – MNB), Malta Financial Services Authority (MT – MFSA), Autoriteit Financiële Markten (NL-AFM), Financial Market Authority (AT – FMA), Komisja Nadzoru Finansowego (PL – KNF), Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (PT – CMVM), Romanian Financial Supervisory Authority (RO – FSA), Agencija za trg vrednostnih papirjev (SI – ATVP), Finanssivalvonta (FI – FSA), Financial Conduct Authority (UK- FCA), Fjármálaeftirlitið (IS – FME).

(6)  Esimerkiksi bitcoinien osalta hintamuutos prosentteina aikavälillä 31.7.2017–31.8.2017 oli + 65,8 % verrattuna – 9,3 %:iin samana ajankohtana vuonna 2018 (Ks. Coindesk.com – https://www.coindesk.com/).

(7)  Tähän vaikutti myös yksityisasiakkaiden uudelleenluokittelu pyynnöstä ammattimaisiksi asiakkaiksi tai aktiiviset piensijoittajat, jotka ovat siirtäneet tilinsä kolmansien maiden tarjoajille.

(8)  Vuoden 2018 elokuussa negatiivista saldoa koskeva suoja oli käytössä. Markkinalta sulkeminen voi toisaalta johtaa siihen, että asiakas suljetaan ensin pois hintaan, joka luo negatiivisen oman pääoman. Tämän jälkeen hinnanerosopimusten tarjoaja hyvittää tiliä takaisin nollapääomaan, jotta uusi vaatimus negatiivista saldoa koskevasta suojasta täyttyisi. Näin tekivät myös ne hinnanerosopimusten tarjoajat, jotka tarjosivat negatiivista saldoa koskevaa suojaa elokuussa 2017.

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista, liite II, jakso II, sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349). Ks. myös ESMAn kysymysten ja vastausten jakso 11 MiFID II:sta ja MiFIR-asetuksen sijottajansuojasta sekä välittäjiä koskevista aiheista (ESMA35-43-349). Siinä ESMA käsittelee käytäntöjä, joita sijoituspalveluyritysten ei tulisi käyttää soveltaessaan oikeudellisia vaatimuksia asiakkaiden luokittelemisessa ammattimaisiksi pyynnöstä. Jaksoa 11 päivitettiin 25. toukokuuta 2018.

(10)  ETA-/EFTA-valtion toimivaltainen viranomainen NO-Finanstilsynet hyväksyi 4. kesäkuuta 2018 kansallisia tuotetta koskevia interventiotoimia, joiden soveltamisen ehdot ja päivämäärät ovat samat kuin ESMAn toimenpiteiden.

(11)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1).


LIITE I

ALKUVAKUUDEN PROSENTTIOSUUDET KOHDE-ETUUDEN TYYPIN MUKAAN

a)

3,33 prosenttia hinnanerosopimuksen nimellisarvosta, kun kohde-etuutena oleva valuuttapari muodostuu jostakin kahdesta seuraavasta valuutasta: Yhdysvaltain dollari, euro, Japanin jeni, Englannin punta, Kanadan dollari ja Sveitsin frangi.

b)

5 prosenttia hinnanerosopimuksen nimellisarvosta, kun kohde-etuutena oleva indeksi, valuuttapari tai hyödyke on

i)

jokin seuraavista osakeindekseistä: Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100); Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40); Deutsche Bourse AG German Stock Index 30 (DAX30); Dow Jones Industrial Average (DJIA); Standard & Poors 500 (S&P 500); NASDAQ Composite Index (NASDAQ), NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100); Nikkei Index (Nikkei 225); Standard & Poors / Australian Securities Exchange 200 (ASX 200); EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50)

ii)

valuuttapari, joka muodostuu vähintään yhdestä valuutasta, jota ei ole lueteltu edellä a alakohdassa tai

iii)

kulta

c)

10 prosenttia hinnanerosopimuksen nimellisarvosta, kun kohde-etuutena oleva hyödyke tai osakeindeksi on jokin muu kuin edellä b alakohdassa lueteltu hyödyke tai osakeindeksi

d)

50 prosenttia hinnanerosopimuksen nimellisarvosta, kun kohde-etuutena on kryptovaluutta tai

e)

20 prosenttia hinnanerosopimuksen nimellisarvosta, kun kohde-etuutena on

i)

osake tai

ii)

sitä ei ole muutoin lueteltu tässä liitteessä.


LIITE II

RISKIVAROITUKSET

OSA A

Riskivaroitusta koskevat ehdot

1.

Riskivaroitus on esitettävä siten, että sen näkyvyys varmistetaan, sen kirjasinkoon on oltava vähintään sama kuin tiedonannossa tai julkaistuissa tiedoissa pääasiallisesti käytettävä kirjasinkoko ja se on esitettävä samalla kielellä.

2.

Jos tiedonanto tai julkaistu tieto on pysyvällä välineellä tai verkkosivulla, riskivaroituksen on oltava B osassa esitetyssä muodossa.

3.

Jos tiedonanto tai julkaistu tieto on muulla kuin pysyvällä välineellä tai verkkosivulla, riskivaroituksen on oltava osassa C esitetyssä muodossa.

4.

Poikkeuksena kohtiin 2 ja 3: jos riskivaroitukseen sisältyvien merkkien, joiden muodosta määrätään osassa B tai C, lukumäärä ylittää markkinointipalveluja tarjoavan kolmannen osapuolen vakioehtojen mukaisen sallitun enimmäismäärän, riskivaroitus voidaan laatia osassa D esitetyssä muodossa.

5.

Jos riskivaroituksessa käytetään osassa D määritettyä muotoa, viestintään tai julkaistuihin tietoihin on sisällytettävä myös suora linkki hinnanerosopimusten tarjoajan verkkosivustolle, joka sisältää riskivaroituksen kohdassa B esitetyssä muodossa.

6.

Riskivaroituksessa on oltava päivitetty tarjoajakohtainen tappio-osuus, joka perustuu hinnanerosopimusten tarjoajan yksityisasiakkaille tarjoamien rahaa menettäneiden hinnanerosopimusten kaupankäyntitilien prosenttiosuuden laskentaan. Laskelma tehdään kolmen kuukauden välein, ja se koskee laskelmaa edeltävää 12:ta kuukautta (’12 kuukauden laskentajakso’). Laskelmassa

a)

yksittäisen yksityisasiakkaan hinnanerosopimuksen kaupankäyntitilin katsotaan menettäneen rahaa, jos hinnanerosopimuksen kaupankäyntitiliin liittyvien hinnanerosopimusten kaikkien rahaksi muutettujen ja rahaksi muuttamattomien nettovoittojen summa 12 kuukauden laskentajaksolla on negatiivinen

b)

kaikki hinnanerosopimuksen kaupankäyntitiliin liittyviä hinnanerosopimuksia koskevat kulut sisällytetään laskelmaan, myös kaikki veloitukset, maksut ja välityspalkkiot

c)

seuraavat kohteet suljetaan laskelman ulkopuolelle:

i)

kaikki hinnanerosopimuksen kaupankäyntitilit, joilla ei ole niihin liittyvää avointa hinnanerosopimusta laskentajaksolla

ii)

kaikki voitot tai tappiot, jotka ovat peräisin muista kuin hinnanerosopimuksen kaupankäyntitiliin liittyvistä hinnanerosopimuksista

iii)

kaikki varojen talletukset hinnanerosopimuksen kaupankäyntitilille tai nostot siltä.

7.

Poikkeuksena 2–6 alakohtaan: jos 12 kuukauden laskentajaksolla hinnanerosopimuksen tarjoaja ei ole tarjonnut yksityisasiakkaan hinnanerosopimuksen kaupankäyntitiliin liittyvää avointa hinnanerosopimusta, kyseinen hinnanerosopimuksen tarjoaja käyttää osissa E–G esitettyä standardoitua riskivaroitusta soveltuvin osin.

OSA B

Tarjoajakohtainen riskivaroitus pysyvällä välineellä tai verkkosivulla

 

Hinnanerosopimukset ovat monimutkaisia välineitä, joissa on suuri riski nopeasta rahan menettämisestä vivutuksen vuoksi.

 

[lisätään prosenttiosuus tarjoajaa kohti] prosenttia piensijoittajista menettää rahaa sijoittaessaan tämän tarjoajan hinnanerosopimuksiin.

 

Kannattaakin miettiä, ymmärrätkö, miten hinnanerosopimukset toimivat ja onko sinulla varaa ottaa suuri riski rahojesi menettämisestä.

OSA C

Lyhennetty tarjoajakohtainen riskivaroitus

 

[lisätään prosenttiosuus tarjoajaa kohti] prosenttia piensijoittajista menettää rahaa sijoittaessaan tämän tarjoajan hinnanerosopimuksiin.

 

Kannattaakin miettiä, onko sinulla varaa ottaa suuri riski rahojesi menettämisestä.

OSA D

Tarjoajakohtainen riskivaroitus, jonka merkkien määrää on vähennetty

[merkitse prosenttiosuus tarjoajaa kohti] %:a piensijoittajien hinnanerosopimustileistä menettää rahaa.

OSA E

Standardoitu riskivaroitus pysyvällä välineellä tai verkkosivulla

 

Hinnanerosopimukset ovat monimutkaisia välineitä, joissa on suuri riski nopeasta rahan menettämisestä vivutuksen vuoksi.

 

74–89 prosenttia piensijoittajista menettää rahaa sijoittaessaan hinnanerosopimuksiin.

 

Kannattaakin miettiä, ymmärrätkö, miten hinnanerosopimukset toimivat ja onko sinulla varaa ottaa suuri riski rahojesi menettämisestä.

OSA F

Lyhennetty vakioitu riskivaroitus

 

74–89 prosenttia piensijoittajista menettää rahaa sijoittaessaan hinnanerosopimuksiin.

 

Kannattaakin miettiä, onko sinulla varaa ottaa suuri riski rahojesi menettämisestä.

OSA G

Standardoitu riskivaroitus, jonka merkkien määrää on vähennetty

74–89 prosenttia piensijoittajien hinnanerosopimustileistä menettää rahaa.


Top