EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1805

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1805, annettu 14 päivänä marraskuuta 2018, jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta

PE/38/2018/REV/1

OJ L 303, 28.11.2018, p. 1–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1805/oj

28.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 303/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/1805,

annettu 14 päivänä marraskuuta 2018,

jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Unioni on asettanut tavoitteekseen pitää yllä ja kehittää vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta.

(2)

Oikeudellinen yhteistyö unionissa rikosoikeuden alalla perustuu tuomioistuinten tuomioiden ja oikeusviranomaisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen, jota on Tampereella 15 ja 16 päivänä lokakuuta 1999 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen jälkeen yleisesti pidetty rikosoikeudellisen yhteistyön kulmakivenä unionissa.

(3)

Rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn jäädyttäminen ja menetetyksi tuomitseminen ovat tehokkaimpia keinoja torjua rikollisuutta. Unioni on sitoutunut tehostamaan rikollisten varojen tunnistamista, menetetyksi tuomitsemista ja uudelleenkäyttöä Tukholman ohjelman ”Avoin ja turvallinen Eurooppa kansalaisia ja heidän suojeluaan varten” (2) mukaisesti.

(4)

Koska rikollisuus on usein rajat ylittävää, tehokas rajat ylittävä yhteistyö on olennaisen tärkeää, jotta rikoksentekovälineet ja rikoshyöty voidaan jäädyttää ja tuomita menetetyiksi.

(5)

Jäädyttämispäätösten ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista koskevan unionin nykyisen oikeuskehyksen muodostavat neuvoston puitepäätökset 2003/577/YOS (3) ja 2006/783/YOS (4).

(6)

Komission kertomukset puitepäätösten 2003/577/YOS ja 2006/783/YOS täytäntöönpanosta osoittavat, että jäädyttämispäätösten ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista koskeva nykyinen järjestelmä ei ole täysin toimiva. Näiden puitepäätösten täytäntöönpano ja soveltaminen jäsenvaltioissa ei ole yhdenmukaista, minkä vuoksi vastavuoroinen tunnustaminen on riittämätöntä ja rajat ylittävä yhteistyö epätyydyttävää.

(7)

Jäädyttämispäätösten ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista koskeva unionin oikeuskehys ei ole pysynyt unionin ja kansallisten lainsäädäntöjen viimeaikaisen kehityksen tasalla. Erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/42/EU (5) vahvistetaan omaisuuden jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevat vähimmäissäännöt. Nämä vähimmäissäännöt koskevat rikoshyödyn ja rikoksentekovälineiden menetetyksi tuomitsemista, myös siinä tapauksessa, että epäilty tai syytetty on sairas tai paennut, kun rikoksen vuoksi on jo aloitettu rikosoikeudellinen menettely, laajennettua menetetyksi tuomitsemista ja kolmansille osapuolille siirrettyjen varojen menetetyksi tuomitsemista. Nämä vähimmäissäännöt koskevat myös omaisuuden jäädyttämistä sen mahdollista myöhempää menetetyksi tuomitsemista varten. Kyseisessä direktiivissä säädettyjen jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien toimenpiteiden olisi kuuluttava myös vastavuoroista tunnustamista koskevan oikeuskehyksen piiriin.

(8)

Euroopan parlamentti ja neuvosto totesivat direktiivin 2014/42/EU hyväksymisen yhteydessä annetussa lausumassa, että toimiva jäädyttämisen ja menetetyksi tuomitsemisen järjestelmä unionissa liittyy erottamattomasti hyvin toimivaan jäädyttämispäätösten ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroiseen tunnustamiseen. Ottaen huomioon tarpeen luoda unioniin rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskeva kattava järjestelmä Euroopan parlamentti ja neuvosto pyysivät komissiota esittämään jäädyttämispäätösten ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista koskevan säädösehdotuksen.

(9)

Komissio katsoi 28 päivänä huhtikuuta 2015 antamassaan tiedonannossa ”Euroopan turvallisuusagenda”, että rikosasioissa tehtävä oikeudellinen yhteistyö perustuu tehokkaisiin rajat ylittäviin välineisiin ja että tuomioiden ja oikeudellisten päätösten vastavuoroinen tunnustaminen on turvallisuuskehyksen keskeinen osatekijä. Komissio myös muistutti, että jäädyttämispäätösten ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista olisi parannettava.

(10)

Komissio antoi 2 päivänä helmikuuta 2016 tiedonannon ”Toimintasuunnitelma terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamiseksi”, jossa se korosti tarvetta varmistaa, että terrorismia rahoittavat rikolliset menettävät varansa. Komissio totesi, että terrorismia rahoittavan järjestäytyneen rikollistoiminnan kitkemiseksi on tärkeää, että rikolliset menettävät rikoshyödyn. Tätä varten komissio totesi, että on tarpeen varmistaa, että kaiken tyyppiset päätökset, joilla varoja jäädytetään ja tuomitaan menetetyiksi, pannaan täytäntöön mahdollisimman laajasti koko unionin alueella soveltamalla vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta.

(11)

Jotta voitaisiin varmistaa jäädyttämispäätösten ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten tehokas vastavuoroinen tunnustaminen, tällaisten päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevat säännöt olisi vahvistettava oikeudellisesti sitovalla ja sellaisenaan sovellettavalla unionin säädöksellä.

(12)

On tärkeää helpottaa omaisuuden jäädyttämispäätösten ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista ja täytäntöönpanoa vahvistamalla säännöt, joilla jäsenvaltiot velvoitetaan tunnustamaan ilman muita muodollisuuksia toisen jäsenvaltion rikosoikeudellisissa menettelyissä antamat jäädyttämispäätökset ja menetetyksi tuomitsemista koskevat päätökset ja panemaan ne täytäntöön omalla alueellaan.

(13)

Tätä asetusta olisi sovellettava kaikkiin jäädyttämispäätöksiin ja kaikkiin menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin, jotka on annettu rikosoikeudellisissa menettelyissä. ”Rikosoikeudellinen menettely” on autonominen käsite unionin lainsäädännössä, sellaisena kuin Euroopan unionin tuomioistuin sitä tulkitsee, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön soveltamista. Ilmaisun tulisi näin ollen kattaa kaiken tyyppiset rikokseen liittyvien menettelyjen seurauksena annetut jäädyttämispäätökset ja menetetyksi tuomitsemista koskevat päätökset, ei vain direktiivin 2014/42/EU soveltamisalaan kuuluvia päätöksiä. Se kattaa myös muun tyyppiset päätökset, jotka on annettu ilman lopullista tuomiota. Vaikka tällaisia päätöksiä ei mahdollisesti tunneta jäsenvaltion oikeusjärjestelmässä, asianomaisen jäsenvaltion olisi voitava tunnustaa ja panna täytäntöön tällainen päätös, joka on jonkin toisen jäsenvaltion antama. Rikosoikeudellinen menettely voi kattaa myös poliisin ja muiden lainvalvontaviranomaisen suorittamat rikostutkinnat. Yksityisoikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä annettujen jäädyttämispäätösten ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten ei olisi kuuluttava tämän asetuksen soveltamisalaan.

(14)

Tämän asetuksen olisi katettava sekä sellaiset jäädyttämispäätökset ja menetetyksi tuomitsemista koskevat päätökset, jotka liittyvät direktiivin 2014/42/EU soveltamisalaan kuuluviin rikoksiin, että muihin rikoksiin liittyvät jäädyttämispäätökset ja menetetyksi tuomitsemista koskevat päätökset. Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia rikoksia ei sen vuoksi pitäisi rajoittaa ainoastaan erityisen vakaviin rajatylittäviin rikoksiin, koska Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 82 artiklassa ei edellytetä, että rikosasioissa annettujen tuomioiden vastavuoroista tunnustamista koskevien sääntöjen ja menettelyjen vahvistamista koskevissa toimenpiteissä sovellettaisiin tällaista rajoitusta.

(15)

Oikeuden päätösten vastavuoroiseen tunnustamiseen ja välittömään täytäntöönpanoon perustuva jäsenvaltioiden välinen yhteistyö edellyttää luottamusta siihen, että tunnustettavat ja täytäntöön pantavat päätökset tehdään aina laillisuus-, toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita noudattaen. Tällainen yhteistyö edellyttää myös sitä, että niiden henkilöiden oikeudet turvataan, joihin jäädyttämispäätökset ja menetetyksi tuomitsemista koskevat päätökset vaikuttavat. Nämä henkilöt voivat olla luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, mukaan lukien henkilöt, joita vastaan jäädyttämispäätös tai menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on annettu, tai henkilöt, jotka omistavat päätöksen kohteena olevan omaisuuden, sekä kaikki kolmannet osapuolet, joiden kyseiseen omaisuuteen liittyviä oikeuksia päätös suoraan rajoittaa, myös vilpittömässä mielessä toimineet kolmannet osapuolet. Siitä, rajoittaako jäädyttämispäätös tai menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös suoraan näiden kolmansien osapuolten oikeuksia, olisi päätettävä täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaisesti.

(16)

Tämä asetus ei vaikuta velvoitteeseen kunnioittaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 6 artiklassa vahvistettuja perusoikeuksia ja oikeudellisia periaatteita.

(17)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä eurooppalaisessa yleissopimuksessa, jäljempänä ’Euroopan ihmisoikeussopimus’, tunnustetut periaatteet. Tähän sisältyy periaate, että kaikenlainen sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen, kansalaisuuteen, kieleen tai poliittisiin mielipiteisiin taikka vammaisuuteen perustuva syrjintä on kiellettävä. Tätä asetusta olisi sovellettava näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

(18)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveissä 2010/64/EU (6), 2012/13/EU (7), 2013/48/EU (8), (EU) 2016/343 (9), (EU) 2016/800 (10) ja (EU) 2016/1919 (11) säädettyjä prosessuaalisia oikeuksia olisi sovellettava kyseisten direktiivien soveltamisalalla tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin rikosoikeudellisiin menettelyihin niiden jäsenvaltioiden osalta, joita nämä direktiivit sitovat. Perusoikeuskirjan mukaisia suojatoimia olisi joka tapauksessa sovellettava kaikkiin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin menettelyihin. Erityisesti perusoikeuskirjassa säädettyjä rikosoikeudellisen menettelyn olennaisia suojatoimia olisi sovellettava menettelyihin, jotka eivät ole rikosoikeudellisia menettelyjä mutta jotka kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan.

(19)

Jäädyttämispäätösten ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten lähettämistä, tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevien sääntöjen avulla olisi varmistettava rikollisten varojen takaisinperintään liittyvien menettelyjen tehokkuus, ja samalla on kunnioitettava perusoikeuksia.

(20)

Kaksoisrangaistavuutta arvioitaessa täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi tarkistettava, olisivatko kyseisen rikoksen perustana olevat tosiseikat, sellaisina kuin ne käyvät ilmi päätöksen antavan valtion toimivaltaisen viranomaisen toimittamasta jäädyttämistodistuksesta tai menetetyksi tuomitsemista koskevasta todistuksesta, itsessään rangaistavia täytäntöönpanovaltiossa, jos ne olisivat olleet olemassa kyseisessä valtiossa päätöksen tunnustamishetkellä.

(21)

Päätöksen antavan viranomaisen olisi varmistettava jäädyttämispäätöstä tai menetetyksi tuomitsemista koskevaa päätöstä antaessaan, että tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteita noudatetaan. Tämän asetuksen nojalla jäädyttämispäätös tai menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös olisi annettava ja lähetettävä toisen jäsenvaltion täytäntöönpanoviranomaiselle ainoastaan silloin, jos se olisi voitu antaa ja jos sitä olisi voitu käyttää yksinomaan kansallisessa tapauksessa. Päätöksen antavan viranomaisen olisi vastattava näiden päätösten tarpeellisuuden ja oikeasuhteisuuden arvioinnista kussakin tapauksessa, koska jäädyttämispäätösten tai menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa ei saisi evätä muilla kuin tässä asetuksessa säädetyillä perusteilla.

(22)

Joissain tapauksissa jäädyttämispäätöksen voi antaa päätöksen antavan valtion nimeämä viranomainen, jolla on kansallisen lainsäädännön mukaisesti rikosasioissa toimivalta panna jäädyttämispäätös täytäntöön tai valvoa sen täytäntöönpanoa kansallisen lainsäädännön mukaisesti, ja joka ei ole tuomari, tuomioistuin tai yleinen syyttäjä. Tällaisissa tapauksissa tuomarin, tuomioistuimen tai yleisen syyttäjän on vahvistettava jäädyttämispäätös ennen kuin se toimitetaan täytäntöönpanoviranomaiselle.

(23)

Jäsenvaltioiden olisi voitava antaa ilmoitus, jossa todetaan, että kun niille lähetetään jäädyttämistodistus tai menetetyksi tuomitsemista koskeva todistus jäädyttämispäätöksen tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa varten, päätöksen antavan viranomaisen olisi toimitettava alkuperäinen jäädyttämispäätös tai menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös tai sen oikeaksi todistettu jäljennös jäädyttämistodistuksen tai menetetyksi tuomitsemista koskevan todistuksen mukana. Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle, kun ne antavat tai peruuttavat tällaisen ilmoituksen. Komission olisi asetettava tällaiset tiedot kaikkien jäsenvaltioiden ja neuvoston päätöksessä 2008/976/YOS (12) säädetyn Euroopan oikeudellisen verkoston saataville. Euroopan oikeudellisen verkoston olisi asetettava tiedot saataville mainitussa päätöksessä tarkoitetulle verkkosivustolle.

(24)

Päätöksen antavan viranomaisen olisi lähetettävä jäädyttämistodistus tai menetetyksi tuomitsemista koskeva todistus yhdessä jäädyttämispäätöksen tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen kanssa joko suoraan täytäntöönpanoviranomaiselle tai tapauksen mukaan täytäntöönpanovaltion keskusviranomaiselle käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste niin, että täytäntöönpanoviranomainen voi todeta todistuksen tai päätöksen aitouden, kirjattu kirje ja suojattu sähköposti mukaan luettuina. Päätöksen antavan viranomaisen olisi voitava käyttää kaikkia asiaankuuluvia kanavia tai lähettämiskeinoja, mukaan lukien Euroopan oikeudellisen verkoston suojattua televiestintäjärjestelmää, Eurojustia tai muita oikeusviranomaisten käyttämiä kanavia.

(25)

Jos päätöksen antava viranomaisen voi perustellusti olettaa, että henkilöllä, jota vastaan rahamäärää koskeva jäädyttämispäätös tai menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on tehty, on omaisuutta tai tuloja jäsenvaltiossa, sen olisi lähetettävä jäädyttämistodistus tai menetetyksi tuomitsemista koskeva todistus kyseiseen jäsenvaltioon. Tämän perusteella todistus voitaisiin esimerkiksi lähettää siihen jäsenvaltioon, jossa luonnollinen henkilö, jota vastaan päätös on annettu, asuu tai jossa hän tavallisesti asuu, jos hänellä ei ole pysyvää tai vakituista asuinpaikkaa. Jos päätös on annettu oikeushenkilöä vastaan, todistus voidaan lähettää siihen jäsenvaltioon, jossa oikeushenkilöllä on kotipaikka.

(26)

Jäsenvaltioiden olisi voitava nimetä yksi tai useampi keskusviranomainen jäädyttämispäätöksiä ja menetetyksi tuomitsemista koskevia päätöksiä koskevien todistusten hallinnollista lähettämistä ja vastaanottamista varten, jos tämä on tarpeen niiden sisäisen oikeusjärjestelmän rakenteen vuoksi. Tällaiset keskusviranomaiset voisivat myös antaa hallinnollista tukea, toimia koordinoijina sekä avustaa tilastojen keräämisessä ja helpottaa ja edistää tällä tavoin jäädyttämispäätösten ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista.

(27)

Jos rahamäärän menetetyksi tuomitsemista koskevaan päätökseen liittyvä rahamäärän menetetyksi tuomitsemista koskeva todistus toimitetaan useammalle kuin yhdelle täytäntöönpanovaltiolle, päätöksen antavan valtion olisi pyrittävä estämään tilanteet, joissa menetetyksi tuomitaan enemmän omaisuutta kuin on tarpeen niin, että päätöksen täytäntöönpanolla saatava määrä ylittää siinä täsmennetyn enimmäismäärän. Tätä varten päätöksen antavan viranomaisen olisi muun muassa ilmoitettava menetetyksi tuomitsemista koskevassa todistuksessa varojen arvo, jos se on tiedossa, kussakin täytäntöönpanovaltiossa, niin että täytäntöönpanoviranomaiset voivat ottaa sen huomioon, pidettävä yllä tarvittavia yhteyksiä ja vuoropuhelua täytäntöönpanoviranomaisten kanssa menetetyksi tuomittavasta omaisuudesta ja ilmoitettava asianomaisille täytäntöönpanoviranomaisille välittömästi, jos se katsoo, että on olemassa riski, että menetetyksi tuomitaan enimmäismäärän ylittävä määrä. Eurojust voisi toimeksiantonsa puitteissa toimia tarvittaessa koordinoijana, jotta vältetään kohtuuton menetetyksi tuomitseminen.

(28)

Jäsenvaltioita olisi kannustettava antamaan ilmoitus, jossa todetaan, että ne täytäntöönpanovaltioina voivat hyväksyä jäädyttämispäätöstodistukset tai menetetyksi tuomitsemista koskevat todistukset tai molemmat yhdellä tai useammalla unionin virallisista kielistä, joka on muu kuin niiden virallinen kieli.

(29)

Täytäntöönpanoviranomaisen olisi tunnustettava jäädyttämispäätökset ja menetetyksi tuomitsemista koskevat päätökset ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet niiden panemiseksi täytäntöön. Jäädyttämispäätöksen tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskeva päätös olisi annettava ja jäädyttäminen tai menetetyksi tuomitseminen olisi toteutettava yhtä ripeästi ja ensisijaisesti kuin vastaavassa kansallisessa tapauksessa. Olisi asetettava määräajat, jotka olisi laskettava neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1182/71 (13) mukaisesti, sen varmistamiseksi, että jäädyttämispäätös tai menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös tunnustetaan ja pannaan täytäntöön nopeasti ja tehokkaasti. Jos kyseessä on jäädyttämispäätös, täytäntöönpanoviranomaisen olisi aloitettava tarpeellisten konkreettisten toimien toteuttaminen tällaisten päätösten panemiseksi täytäntöön viimeistään 48 tunnin kuluttua siitä, kun sen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta on annettu päätös.

(30)

Päätöksen antavan viranomaisen ja täytäntöönpanoviranomaisen olisi otettava jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanon yhteydessä asianmukaisella tavalla huomioon tutkinnan edellyttämä luottamuksellisuus. Erityisesti täytäntöönpanoviranomaisen olisi taattava tosiseikkojen ja jäädyttämispäätöksen sisällön luottamuksellisuus. Tämä ei vaikuta velvoitteeseen ilmoittaa henkilöille, joita asia koskee, jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanosta tämän asetuksen mukaisesti.

(31)

Jäädyttämispäätöksen tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ei saisi kieltäytyä muilla kuin tässä asetuksessa esitetyillä perusteilla. Tällä asetuksella olisi sallittava se, että täytäntöönpanoviranomaiset voivat kieltäytyä menetetyksi tuomitsemista koskevan päätösten tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta ne bis in idem -periaatteen, henkilöiden, joita asia koskee, oikeuksien tai läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden perusteella.

(32)

Tässä asetuksessa olisi sallittava se, että täytäntöönpanoviranomaiset eivät tunnusta tai pane täytäntöön menetetyksi tuomitsemista koskevaa päätöstä, jos henkilö, jota vastaan menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on annettu, ei ollut läsnä oikeudenkäynnissä, jonka tuloksena annetaan lopulliseen tuomioon liittyvä menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös. Tätä tunnustamista tai täytäntöönpanoa koskevaa kieltäytymisperustetta olisi sovellettava ainoastaan oikeudenkäynteihin, joiden tuloksena annetaan lopulliseen tuomioon perustuva menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös, eikä sitä sovelleta oikeudenkäynteihin, jonka tuloksena annetaan tuomioon perustumaton menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös. Jotta tällaista perustetta voitaisiin soveltaa, olisi järjestettävä yksi tai useampi suullinen käsittely. Perustetta ei olisi voitava soveltaa, jos asiaa koskevissa kansallisissa menettelysäännöissä ei määrätä suullisesta käsittelystä. Tällaisten kansallisten menettelysääntöjen olisi oltava perusoikeuskirjan ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen vaatimusten mukaisia, erityisesti siltä osin kuin on kyse oikeudesta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Tämä koskee esimerkiksi tapausta, jossa on kyse yksinkertaistetusta menettelystä, jota edeltää kokonaan tai osittain kirjallinen menettely tai menettely, johon ei sisälly suullista käsittelyä.

(33)

Poikkeustapauksissa olisi oltava mahdollista olla tunnustamatta tai panematta täytäntöön jäädyttämispäätöstä tai menetetyksi tuomitsemista koskevaa päätöstä, jos tunnustaminen tai täytäntöönpano estäisi täytäntöönpanovaltiota soveltamasta valtiosääntöönsä sisältyviä, lehdistönvapautta tai ilmaisuvapautta muissa viestintävälineissä koskevia säännöksiä.

(34)

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen perustaminen unioniin perustuu keskinäiseen luottamukseen ja olettamaan siitä, että muut jäsenvaltiot noudattavat unionin oikeutta ja erityisesti perusoikeuksia. Poikkeustilanteissa, jos on olemassa perusteltu syy katsoa erityisten ja objektiivisten todisteiden pohjalta, että jäädyttämispäätöksen tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpano olisi tapauksen erityiset olosuhteet huomioon ottaen ilmeisessä ristiriidassa perusoikeuskirjassa vahvistetun asiaankuuluvan perusoikeuden kanssa, täytäntöönpanoviranomaisen olisi voitava päättää olla tunnustamatta tai panematta täytäntöön kyseistä päätöstä. Tässä yhteydessä asiaankuuluviin perusoikeuksiin olisi kuuluttava erityisesti oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja oikeus puolustukseen. Omistusoikeuden ei lähtökohtaisesti pitäisi olla asiaankuuluva oikeus, koska varojen jäädyttäminen ja menetetyksi tuomitseminen merkitsevät väistämättä puuttumista henkilön omistusoikeuteen ja koska tähän liittyvistä tarvittavista suojatoimista säädetään jo unionin oikeudessa, myös tässä asetuksessa.

(35)

Ennen kuin täytäntöönpanoviranomainen päättää olla tunnustamatta ja panematta täytäntöön jäädyttämispäätöstä tai menetetyksi tuomitsemista koskevaa päätöstä minkä tahansa tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevan perusteen nojalla, sen olisi kuultava päätöksen antanutta viranomaista tarvittavien lisätietojen saamiseksi.

(36)

Tutkiessaan täytäntöönpanoviranomaisen pyyntöä rajoittaa omaisuuden jäädyttämisaikaa päätöksen antavan viranomaisen olisi otettava huomioon kaikki tapauksen olosuhteet, erityisesti se, voisiko jäädyttämispäätöksen jatkaminen aiheuttaa perusteetonta vahinkoa täytäntöönpanovaltiossa. Täytäntöönpanoviranomaista kannustetaan kuulemaan päätöksen antanutta viranomaista ennen virallisen pyynnön esittämistä.

(37)

Päätöksen antaneen viranomaisen olisi tehtävä ilmoitus täytäntöönpanoviranomaiselle, kun päätöksen antaneen valtion viranomainen vastaanottaa rahasumman, joka on maksettu menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen osalta, pitäen lähtökohtana sitä, että täytäntöönpanovaltiolle olisi tehtävä ilmoitus ainoastaan, jos maksun määrä päätöksen osalta vaikuttaa maksamattomaan määrään, joka on tuomittava menetetyksi päätöksen nojalla.

(38)

Täytäntöönpanoviranomaisen olisi voitava lykätä jäädyttämispäätöksen tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanoa erityisesti silloin, kun täytäntöönpano voisi haitata parhaillaan suoritettavaa rikostutkintaa. Kun perustetta lykkäämiselle ei enää ole, täytäntöönpanoviranomaisen olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet päätöksen panemiseksi täytäntöön.

(39)

Täytäntöönpanoviranomaisen olisi jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanon ja menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevan päätöksen jälkeen mahdollisuuksien mukaan annettava kyseinen täytäntöönpano tai päätös tiedoksi tiedossaan oleville asianosaisille. Tätä varten täytäntöönpanoviranomaisen olisi kohtuudella tehtävä kaikkensa tunnistaakseen asianosaisten henkilöllisyyden, tarkistettava, kuinka näihin henkilöihin saadaan yhteys, ja ilmoitettava näille henkilöille jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanosta tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevasta päätöksestä. Tätä velvoitetta täyttäessään täytäntöönpanoviranomainen voisi pyytää apua päätöksen antavalta viranomaiselta, esimerkiksi, jos asianosaiset näyttävät asuvan päätöksen antavassa valtiossa. Täytäntöönpanoviranomaisen tämän asetuksen mukainen tiedonantovelvoite ei vaikuta päätöksen antavalle viranomaiselle kuuluviin, päätöksen antavan valtion lainsäädännön mukaisiin velvoitteisiin antaa tietoa henkilöille esimerkiksi jäädyttämispäätöksen antamisesta tai päätöksen antavan valtion lainsäädännön mukaisista olemassa olevista oikeussuojakeinoista.

(40)

Päätöksen antaneelle viranomaiselle olisi viipymättä ilmoitettava, jos jäädyttämispäätöstä tai ja menetetyksi tuomitsemista koskevaa päätöstä ei ole mahdollista panna täytäntöön. Tällainen tilanne voi syntyä, jos omaisuus on jo tuomittu menetettäväksi, se on kadonnut tai tuhoutunut, sitä ei löydetä päätöksen antaneen viranomaisen ilmoittamasta paikasta tai jos omaisuuden sijaintipaikkaa ei ole ilmoitettu riittävän tarkasti huolimatta päätöksen antaneen valtion kanssa käydyistä neuvotteluista. Tällaisessa tilanteessa täytäntöönpanoviranomaisella ei olisi enää oltava velvoitetta panna päätöstä täytäntöön. Jos täytäntöönpanoviranomainen saa myöhemmin tietoa, jonka perusteella omaisuus voidaan paikantaa, sen olisi voitava panna päätös täytäntöön tämän asetuksen mukaisesti ilman uuden todistuksen lähettämistä.

(41)

Jos täytäntöönpanovaltion lainsäädäntö tekee jäädyttämispäätöksen tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanon oikeudellisesti mahdottomaksi, täytäntöönpanoviranomaisen olisi oltava yhteydessä päätöksen antaneeseen viranomaiseen keskustellakseen tilanteesta ja löytääkseen siihen ratkaisun. Ratkaisuna voisi olla, että päätöksen antanut viranomainen vetää päätöksen takaisin.

(42)

Kun menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpano on saatu päätökseen, täytäntöönpanoviranomaisen olisi ilmoitettava täytäntöönpanon tuloksista päätöksen antaneelle viranomaiselle. Jos tämä on käytännössä mahdollista, täytäntöönpanoviranomaisen olisi tällöin ilmoitettava päätöksen antaneelle viranomaiselle myös menetetyksi tuomittu omaisuus tai rahamäärä ja muut seikat, jotka se katsoo merkityksellisiksi.

(43)

Jäädyttämispäätöksen tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanoon olisi sovellettava täytäntöönpanovaltion lakia, ja vain kyseisen valtion viranomaisilla olisi oltava toimivalta päättää täytäntöönpanossa sovellettavista menettelyistä. Päätöksen antavan viranomaisen ja täytäntöönpanoviranomaisen olisi voitava tarvittaessa pyytää Eurojustilta tai Euroopan oikeudelliselta verkostolta niiden toimivallan puitteissa apua kysymyksissä, jotka liittyvät jäädyttämispäätösten tai menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten täytäntöönpanoon.

(44)

Tämän asetuksen asianmukainen käytännön soveltaminen edellyttää toimivaltaisten kansallisten viranomaisten tiivistä yhteistyötä erityisesti niissä tapauksissa, jotka koskevat menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen samanaikaista täytäntöönpanoa useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa. Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten olisi sen vuoksi kuultava toisiaan tarpeen mukaan joko suoraan tai tarvittaessa Eurojustin tai Euroopan oikeudellisen verkoston kautta.

(45)

Uhrien oikeuksia korvaukseen ja omaisuuden palauttamiseen ei saisi rajoittaa rajat ylittävissä tapauksissa. Jäädytetyn tai menetetyksi tuomitun omaisuuden palauttamista koskevissa säännöissä olisi asetettava etusijalle uhreille suoritettavat korvaukset ja omaisuuden palauttaminen uhreille. Uhrin käsitettä on tulkittava päätöksen antavan valtion lainsäädännön mukaisesti, jossa olisi voitava myös säätää, että tätä asetusta sovellettaessa oikeushenkilö voi olla uhri. Tämä asetus ei saisi vaikuttaa sääntöihin, jotka koskevat uhreille suoritettavia korvauksia ja omaisuuden palauttamista kansallisissa menettelyissä.

(46)

Kun täytäntöönpanoviranomainen on saanut tiedon päätöksen antaneen viranomaisen tai päätöksen antaneen valtion muun toimivaltaisen viranomaisen antamasta päätöksestä omaisuuden palauttamisesta uhrille, täytäntöönpanoviranomaisen olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseinen omaisuus jäädytetään ja palautetaan uhrille mahdollisimman pian. Täytäntöönpanoviranomaisen olisi voitava siirtää omaisuus päätöksen antaneeseen valtioon niin, että tämä voisi palauttaa omaisuuden uhrille, tai sen olisi voitava siirtää omaisuus suoraan uhrille päätöksen antaneen valtion suostumuksella. Velvoitteeseen palauttaa jäädytetty omaisuus uhrille olisi sovellettava seuraavia edellytyksiä: uhrin omistusoikeutta omaisuuteen ei ole kiistetty eli on hyväksytty, että uhri on omaisuuden oikea omistaja eikä ole esitetty vakavia väitteitä tämän kyseenalaistamiseksi, omaisuutta ei ole vaadittu todisteeksi rikosoikeudenkäyntiin täytäntöönpanovaltiossa eikä henkilöiden, joita asia koskee, erityisesti vilpittömässä mielessä toimineiden kolmansien osapuolten, oikeuksia loukata. Täytäntöönpanoviranomaisen olisi palautettava jäädytetty omaisuus uhrille vain, jos nämä edellytykset täyttyvät. Jos täytäntöönpanoviranomainen katsoo, että nämä edellytykset eivät täyty, sen olisi neuvoteltava päätöksen antaneen viranomaisen kanssa, esimerkiksi pyydettävä lisätietoja tai keskusteltava tilanteesta, ratkaisun löytämiseksi. Jos ratkaisua ei löydetä, täytäntöönpanoviranomainen olisi voitava päättää olla palauttamatta jäädytettyä omaisuutta uhrille.

(47)

Kunkin jäsenvaltion olisi harkittava sellaisen kansallisen keskitetyn viraston perustamista, joka vastaa jäädytetyn omaisuuden hallinnoinnista sen mahdollista myöhempää menetetyksi tuomitsemista varten sekä menetetyksi tuomitun omaisuuden hoidosta. Jäädytetty omaisuus ja menetetyksi tuomittu omaisuus voidaan varata ensisijaisesti lainvalvontaa ja järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisyä koskeviin hankkeisiin sekä muihin yleisen edun ja sosiaalisen edun mukaisiin hankkeisiin.

(48)

Kunkin jäsenvaltion olisi harkittava sellaisen kansallinen rahaston perustamista, jolla taataan asianmukaiset korvaukset rikosten uhreille, kuten velvollisuuksiaan hoitaessaan menehtyneiden poliisien ja virkamiesten perheille sekä velvollisuuksiaan hoitaessaan pysyvästi vammautuneille poliiseille ja virkamiehille. Jäsenvaltiot voivat osoittaa osan menetetyiksi tuomituista varoista kyseiseen rahastoon.

(49)

Jäsenvaltioiden ei olisi voitava vaatia toisiltaan korvausta tämän asetuksen soveltamisesta aiheutuvista kustannuksista. Jos täytäntöönpanovaltiolle on kuitenkin aiheutunut suuria tai poikkeuksellisia kustannuksia, esimerkiksi koska omaisuus on ollut jäädytettynä huomattavan kauan, päätöksen antaneen viranomaisen olisi otettava huomioon täytäntöönpanoviranomaisen mahdollinen ehdotus kustannusten jakamisesta.

(50)

Jotta tulevaisuudessa voidaan mahdollisimman nopeasti puuttua tämän asetuksen liitteissä esitettyjen todistusten sisältöä koskeviin havaittuihin ongelmiin, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti kyseisten todistusten muuttamista varten. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa (14) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(51)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on jäädyttämispäätösten ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroinen tunnustaminen ja täytäntöönpano, vaan se voidaan sen laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(52)

Puitepäätöksen 2003/577/YOS säännökset on jo korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2014/41/EU (15) todistusaineiston jäädyttämisen osalta niiden jäsenvaltioiden osalta, joita kyseinen direktiivi sitoo. Puitepäätöksen 2003/577/YOS säännökset olisi korvattava tällä asetuksella niiden jäsenvaltioiden kesken, joita se sitoo, siltä osin kuin on kyse omaisuuden jäädyttämisestä. Tällä asetuksella olisi korvattava myös puitepäätös 2006/783/YOS niiden jäsenvaltioiden osalta, joita se sitoo. Puitepäätöksen 2003/577/YOS säännöksiä, jotka koskevat omaisuuden jäädyttämistä sekä puitepäätöksen 2006/783/YOS säännöksiä olisi näin ollen edelleen sovellettava niiden jäsenvaltioiden kesken, joita tämä asetus ei sido, mutta myös minkä tahansa jäsenvaltion, jota tämä asetus ei sido, ja minkä tahansa jäsenvaltion, jota tämä asetus sitoo, kesken.

(53)

Tämän säädöksen oikeudellinen muoto ei saisi muodostaa ennakkotapausta unionin tuleville säädöksille rikosasioissa annettavien tuomioiden ja oikeudellisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen alalla. Tulevien säädösten oikeudellisen muodon valinnan olisi perustuttava huolelliseen, tapauskohtaiseen arvioon ottaen huomioon muun muassa säädöksen vaikuttavuus ja suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteet.

(54)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että niiden varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavat toimistot tekevät keskenään yhteistyötä sellaisen rikoshyödyn ja muun rikokseen liittyvän omaisuuden jäljittämisen ja tunnistamisen helpottamiseksi, josta saatetaan antaa jäädyttämispäätös tai menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös, neuvoston päätöksen 2007/845/YOS (16) mukaisesti.

(55)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 21 olevan 3 artiklan sekä 4 a artiklan 1 kohdan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta on ilmoittanut haluavansa osallistua tämän asetuksen hyväksymiseen ja soveltamiseen.

(56)

Pöytäkirjassa N:o 21 olevien 1 ja 2 artiklan sekä 4 a artiklan 1 kohdan mukaisesti Irlanti ei osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Irlantia eikä sitä sovelleta Irlantiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamista.

(57)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevien 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

KOHDE, MÄÄRITELMÄT JA SOVELTAMISALA

1 artikla

Kohde

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, joiden mukaisesti jäsenvaltio tunnustaa ja panee täytäntöön alueellaan toisen jäsenvaltion rikosoikeudellisen menettelyn yhteydessä antaman jäädyttämispäätöksen tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen.

2.   Tämä asetus ei muuta velvoitetta noudattaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa taattuja perusoikeuksia ja oikeudellisia perusperiaatteita.

3.   Päätöksen antavien viranomaisten on varmistettava jäädyttämispäätöstä tai menetetyksi tuomitsemista koskevaa päätöstä antaessaan, että tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteita noudatetaan.

4.   Tätä asetusta ei sovelleta sellaisiin jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin, jotka on annettu yksityisoikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’jäädyttämispäätöksellä’ päätöksen antavan viranomaisen antamaa tai vahvistamaa päätöstä, jonka tarkoituksena on estää omaisuuden tuhoaminen, muuntaminen, liikuttaminen, siirtäminen tai luovuttaminen sen mahdollista myöhempää menetetyksi tuomitsemista varten;

2)

’menetetyksi tuomitsemista koskevalla päätöksellä’ tai ’päätöksellä menetetyksi tuomitsemisesta’ tuomioistuimen oikeudenkäynnissä rikoksen perusteella määräämää lopullista seuraamusta tai toimenpidettä, jonka tuloksena omaisuus otetaan lopullisesti pois luonnolliselta henkilöltä tai oikeushenkilöltä;

3)

’omaisuudella’ kaikkea aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta ja oikeudellisia asiakirjoja ja välineitä, joilla todistetaan omistusoikeus tai muu oikeus tällaiseen omaisuuteen, joka päätöksen antavan viranomaisen mukaan

a)

on rikoshyötyä tai tällaisen hyödyn arvoa joko kokonaan tai osittain vastaavaa omaisuutta,

b)

muodostaa tällaisen rikoksen tekovälineen tai vastaa tällaisen tekovälineen arvoa,

c)

on tuomittava menetetyksi, koska päätöksen antavassa jäsenvaltiossa sovelletaan direktiivissä 2014/42/EU tarkoitettuja menetetyksi tuomitsemista koskevia valtuuksia, tai

d)

on tuomittava rikokseen liittyvien menettelyjen seurauksena menetetyksi päätöksen antavan valtion lainsäädännön mukaisten, menetetyksi tuomitsemista koskeviin valtuuksiin liittyvien muiden säännösten, ilman lopullista tuomiota tapahtuva menetetyksi tuomitseminen mukaan lukien, nojalla;

4)

’rikoshyödyllä’ rikoksen välittömästi tai välillisesti tuottamaa taloudellista etua, joka muodostuu mistä tahansa omaisuudesta ja johon kuuluvat minkä tahansa rikoksen välittömästi tuottaman hyödyn myöhempi uudelleensijoittaminen tai muuntaminen ja mitkä tahansa taloudellista arvoa omaavat edut;

5)

’rikoksentekovälineillä’ omaisuutta, jota on käytetty tai aiotaan käyttää kokonaan tai osittain rikoksen tekemiseen millä tavalla tahansa;

6)

’päätöksen antavalla valtiolla’ jäsenvaltiota, jossa jäädyttämispäätös tai menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on annettu;

7)

’täytäntöönpanovaltiolla’ jäsenvaltiota, jolle jäädyttämispäätös tai menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös lähetetään tunnustamista ja täytäntöönpanoa varten;

8)

’päätöksen antavalla viranomaisella’

a)

jäädyttämispäätöksen osalta

i)

kyseessä olevassa asiassa toimivaltaista tuomaria, tuomioistuinta tai yleistä syyttäjää; tai

ii)

muuta päätöksen antavan valtion nimeämää toimivaltaista viranomaista, jolla on kansallisen lainsäädännön mukaisesti rikosasioissa toimivalta antaa päätös omaisuuden jäädyttämisestä tai panna jäädyttämispäätös täytäntöön. Lisäksi ennen kuin jäädyttämispäätös toimitetaan täytäntöönpanoviranomaiselle, pyynnön antavan valtion tuomarin, tuomioistuimen tai yleisen syyttäjän on vahvistettava se tutkittuaan, vastaako se tämän asetuksen mukaisia päätöksen antamista koskevia edellytyksiä. Jos tuomari, tuomioistuin, yleinen syyttäjä tai muu toimivaltainen viranomainen on vahvistanut päätöksen, tuota viranomaista voidaan pitää päätöksen lähettämistä varten myös päätöksen antavana viranomaisena;

b)

menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen osalta päätöksen antavan valtion nimeämää toimivaltaista viranomaista, jolla on kansallisen lainsäädännön mukaisesti rikosasioissa toimivalta panna täytäntöön tuomioistuimen antama menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös;

9)

’täytäntöönpanoviranomaisella’ viranomaista, jolla on toimivalta tunnustaa jäädyttämispäätös tai menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös ja varmistaa sen täytäntöönpano tämän asetuksen ja kansallisen lainsäädännön nojalla sovellettavien, omaisuuden jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien menettelyjen mukaisesti; jos näissä menettelyissä edellytetään, että tuomioistuin kirjaa päätöksen ja antaa luvan sen täytäntöönpanoon, täytäntöönpanoviranomaisella tarkoitetaan myös viranomaista, jolla on toimivalta pyytää, että päätös kirjataan ja sen täytäntöönpanoon annetaan lupa;

10)

’henkilöllä, jota asia koskee’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jota vastaan jäädyttämispäätös tai menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös annetaan, tai luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka omistaa päätöksen kohteena olevan omaisuuden, sekä kaikkia kolmansia osapuolia, joiden kyseiseen omaisuuteen liittyviä oikeuksia päätös suoraan rajoittaa täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaisesti.

3 artikla

Rikokset

1.   Jäädyttämispäätös tai menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on pantava täytäntöön ilman teon kaksoisrangaistavuuden tutkimista, jos teosta, joka johti tällaiseen päätökseen, voidaan päätöksen antavassa valtiossa määrätä vapausrangaistus, joka on enimmillään vähintään kolme vuotta, ja jos teko muodostaa jonkin tai joitakin seuraavista rikoksista päätöksen antavan valtion lainsäädännön mukaan määriteltynä:

1)

rikollisjärjestöön osallistuminen;

2)

terrorismi;

3)

ihmiskauppa;

4)

lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia;

5)

huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laiton kauppa;

6)

aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton kauppa;

7)

lahjonta;

8)

petokset, mukaan lukien petokset ja muut unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvat rikokset, sellaisina kuin ne määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/1371 (17);

9)

rahanpesu;

10)

rahan, mukaan lukien euron, väärentäminen;

11)

tietoverkkorikollisuus;

12)

ympäristörikollisuus, mukaan lukien uhanalaisten eläinlajien laiton kauppa ja uhanalaisten kasvilajien ja -lajikkeiden laiton kauppa;

13)

laittomassa maahantulossa ja maassa oleskelussa avustaminen;

14)

tahallinen henkirikos, vakava pahoinpitely tai vakavan ruumiinvamman aiheuttaminen;

15)

ihmisen elinten ja kudosten laiton kauppa;

16)

ihmisryöstö, vapaudenriisto tai panttivangiksi ottaminen;

17)

rasismi ja muukalaisviha;

18)

järjestäytynyt varkausrikollisuus tai aseellinen ryöstö;

19)

kulttuuriomaisuuden, mukaan lukien antiikki- ja taide-esineiden, laiton kauppa;

20)

petollinen menettely;

21)

ryöstön tapainen kiristys ja kiristys;

22)

tuotteiden väärentäminen ja laiton jäljentäminen;

23)

hallinnollisten asiakirjojen väärentäminen ja kaupankäynti väärennöksillä;

24)

maksuvälineisiin liittyvät väärennökset;

25)

hormonivalmisteiden ja muiden kasvua edistävien aineiden laiton kauppa;

26)

ydin- ja radioaktiivisten aineiden laiton kauppa;

27)

varastettujen ajoneuvojen kauppa;

28)

raiskaus;

29)

murhapoltto;

30)

kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovaltaan kuuluvat rikokset;

31)

ilma-aluksen tai aluksen kaappaus;

32)

tuhotyö.

2.   Muiden kuin 1 kohdassa tarkoitettujen rikosten osalta täytäntöönpanovaltio voi asettaa jäädyttämispäätöksen tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tunnustamisen ja täytäntöönpanon edellytykseksi, että teko, joka johti jäädyttämispäätökseen tai menetetyksi tuomitsemista koskevaan päätökseen, on määritelty rikokseksi täytäntöönpanovaltion lainsäädännössä, riippumatta rikoksen tunnusmerkistöstä tai luokittelusta päätöksen antavan valtion lainsäädännössä.

II LUKU

JÄÄDYTTÄMISPÄÄTÖSTEN LÄHETTÄMINEN, TUNNUSTAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

4 artikla

Jäädyttämispäätösten lähettäminen

1.   Jäädyttämispäätös lähetetään jäädyttämistodistuksen avulla. Jäädyttämispäätöksen antava viranomainen lähettää 6 artiklassa säädetyn jäädyttämistodistuksen suoraan täytäntöönpanoviranomaiselle tai tarvittaessa 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle keskusviranomaiselle käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste niin, että täytäntöönpanoviranomainen voi todeta jäädyttämistodistuksen aitouden.

2.   Jäsenvaltiot voivat antaa ilmoituksen, jossa todetaan, että kun niille lähetetään jäädyttämistodistus jäädyttämispäätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa varten, päätöksen antavan viranomaisen on toimitettava alkuperäinen jäädyttämispäätös tai sen oikeaksi todistettu jäljennös jäädyttämistodistuksen mukana. Ainoastaan jäädyttämistodistus on käännettävä 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

3.   Jäsenvaltiot voivat antaa 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen ennen tämän asetuksen soveltamispäivää tai myöhemmin. Jäsenvaltiot voivat milloin tahansa peruuttaa tällaisen ilmoituksen. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, kun ne antavat tai peruuttavat tällaisen ilmoituksen. Komission on asetettava tällaiset tiedot kaikkien jäsenvaltioiden ja Euroopan oikeudellisen verkoston saataville.

4.   Jos kyseessä on rahamäärän jäädyttämistä koskeva päätös ja päätöksen antavalla viranomaisella on perusteltua syytä olettaa, että henkilöllä, jota vastaan päätös on tehty, on omaisuutta tai tuloja jäsenvaltiossa, sen on lähetettävä jäädyttämistodistus kyseiseen jäsenvaltioon.

5.   Jos kyseessä on tietyn omaisuuden jäädyttämistä koskeva päätös ja jos päätöksen antavalla viranomaisella on perusteltua syytä olettaa, että tällaista omaisuutta on jäsenvaltiossa, sen on lähetettävä jäädyttämistodistus kyseiseen jäsenvaltioon.

6.   Jäädyttämistodistukseen on:

a)

liitettävä 14 artiklan mukaisesti lähetettävä menetetyksi tuomitsemista koskeva todistus; tai

b)

sisällytettävä ohjeet siitä, että kyseinen omaisuus on pidettävä jäädytettynä täytäntöönpanovaltiossa, kunnes menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on lähetetty ja pantu täytäntöön 14 artiklan mukaisesti. Tällöin päätöksen antavan viranomaisen on ilmoitettava arvio lähettämisajankohdasta jäädyttämistodistuksessa.

7.   Päätöksen antavan viranomaisen on ilmoitettava täytäntöönpanoviranomaiselle kaikista tiedossaan olevista henkilöistä, joita asia koskee. Päätöksen antaneen viranomaisen on pyynnöstä annettava täytäntöönpanoviranomaiselle myös kaikki tiedot, jotka liittyvät vaateisiin, joita henkilöillä, joita asia koskee, voi olla omaisuuteen nähden, myös kyseisen henkilön tunnistamiseen liittyvät tiedot.

8.   Jos 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti saataville annetuista tiedoista huolimatta toimivaltainen täytäntöönpanoviranomainen ei ole päätöksen antavan viranomaisen tiedossa, päätöksen antava viranomainen tekee kaikki tarvittavat tiedustelut, myös Euroopan oikeudellisen verkoston yhteyspisteiden kautta, määrittääkseen, millä viranomaisella on toimivalta tunnustaa ja panna täytäntöön jäädyttämispäätös.

9.   Jos jäädyttämispäätöksen vastaanottavalla täytäntöönpanovaltion viranomaisella ei ole toimivaltaa tunnustaa jäädyttämispäätöstä tai toteuttaa sen täytäntöönpanon edellyttämiä toimenpiteitä, sen on välittömästi lähetettävä jäädyttämistodistus viranomaiselle, jolla on toimivalta panna se täytäntöön jäsenvaltiossaan, ja ilmoitettava siitä päätöksen antaneelle viranomaiselle.

5 artikla

Jäädyttämispäätöksen lähettäminen yhteen tai useampaan täytäntöönpanovaltioon

1.   Jäädyttämistodistus lähetetään 4 artiklan mukaisesti vain yhteen täytäntöönpanovaltioon kerrallaan, jollei tämän artiklan 2 tai 3 kohdasta muuta johdu.

2.   Jos jäädyttämispäätös koskee tiettyä omaisuutta, jäädyttämistodistus voidaan lähettää useampaan täytäntöönpanovaltioon samanaikaisesti, jos

a)

päätöksen antavalla viranomaisella on perustellut syyt olettaa, että jäädyttämispäätöksen kohteena olevaa omaisuutta on eri täytäntöönpanovaltioissa; tai

b)

jäädyttämispäätöksen kohteena olevan tietyn omaisuuden jäädyttäminen edellyttää toimia useammassa täytäntöönpanovaltiossa.

3.   Jos jäädyttämispäätös koskee rahamäärää, jäädyttämistodistus voidaan lähettää samanaikaisesti useampaan täytäntöönpanovaltioon, jos päätöksen antava viranomainen katsoo, että siihen on erityinen tarve, erityisesti jos päätöksen antavassa valtiossa ja missä tahansa yhdessä täytäntöönpanovaltiossa olevan jäädytettävän omaisuuden arvioitu arvo ei todennäköisesti riitä koko jäädyttämispäätöksen kohteena olevan rahamäärän jäädyttämiseen.

6 artikla

Vakiomuotoinen jäädyttämistodistus

1.   Jäädyttämismääräyksen lähettämiseksi päätöksen antavan viranomaisen on täytettävä liitteessä I esitetty jäädyttämistodistus, allekirjoitettava se ja todistettava sen sisältö oikeaksi ja asianmukaiseksi.

2.   Päätöksen antavan viranomaisen on annettava täytäntöönpanoviranomaiselle käännös jäädyttämistodistuksesta jollakin täytäntöönpanovaltion viralliselle kielellä tai jollakin muulla kielellä, jonka täytäntöönpanovaltio hyväksyy 3 kohdan mukaisesti.

3.   Mikä tahansa jäsenvaltio voi milloin tahansa ilmoittaa komissiolle toimitettavalla ilmoituksella, että se hyväksyy käännökset jäädyttämistodistuksista yhdellä tai usealla muulla unionin virallisella kielellä kuin kyseisen jäsenvaltion virallisella kielellä tai virallisilla kielillä. Komissio asettaa ilmoitukset kaikkien jäsenvaltioiden ja Euroopan oikeudellisen verkoston saataville.

7 artikla

Jäädyttämispäätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano

1.   Täytäntöönpanoviranomaisen on tunnustettava 4 artiklan mukaisesti lähetetty jäädyttämispäätös ja toteutettava tarvittavat toimet sen panemiseksi täytäntöön samalla tavoin kuin täytäntöönpanovaltion viranomaisen antaman kansallisen jäädyttämispäätöksen osalta, paitsi jos kyseinen täytäntöönpanoviranomainen vetoaa johonkin 8 artiklassa säädettyyn perusteeseen olla tunnustamatta tai panematta täytäntöön päätöstä tai johonkin 10 artiklassa säädettyyn perusteeseen lykätä sen täytäntöönpanoa.

2.   Täytäntöönpanoviranomaisen on ilmoitettava päätöksen antaneelle viranomaiselle jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanosta ja esitettävä kuvaus jäädytetystä omaisuudesta ja jos mahdollista annettava arvio sen arvosta. Ilmoittamiseen käytetään mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste, ja se on tehtävä viipymättä sen jälkeen, kun täytäntöönpanoviranomaiselle on ilmoitettu, että jäädyttämispäätös on pantu täytäntöön.

8 artikla

Perusteet olla tunnustamatta ja panematta täytäntöön jäädyttämispäätöksiä

1.   Täytäntöönpanoviranomainen voi päättää olla tunnustamatta tai panematta jäädyttämispäätöstä täytäntöön vain, jos

a)

jäädyttämispäätöksen täytäntöönpano olisi vastoin ne bis in idem -periaatetta;

b)

on olemassa täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukainen erioikeus tai koskemattomuus, joka estäisi kyseisen omaisuuden jäädyttämisen, tai rikosoikeudellisen vastuun määrittämisestä tai rajoittamisesta on olemassa sääntöjä, jotka liittyvät lehdistönvapauteen ja ilmaisuvapauteen muissa tiedotusvälineissä ja jotka estävät jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanon;

c)

jäädyttämistodistus on epätäydellinen tai ilmeisen virheellinen eikä sitä ei ole täydennetty 2 kohdassa tarkoitetun kuulemisen jälkeen;

d)

jäädyttämispäätös liittyy rikokseen, joka on tehty kokonaan tai osittain päätöksen antaneen valtion alueen ulkopuolella ja kokonaan tai osittain täytäntöönpanovaltion alueella, ja teko, johon liittyen jäädyttämispäätös oli annettu, ei ole täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan rikos;

e)

jossakin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa jäädyttämispäätöksen perusteena oleva teko ei ole rikos täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan; jäädyttämispäätöksen tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta ei kuitenkaan voida kieltäytyä tapauksissa, joissa on kyse vero-, tulli- ja valuuttasäännöksistä, sillä perusteella, että täytäntöönpanovaltion lainsäädännössä ei määrätä samantyyppisiä veroja tai ettei siinä säädetä veroja, tulleja tai valuuttatoimia koskevia samantyyppisiä sääntöjä kuin päätöksen antaneen valtion lainsäännössä;

f)

poikkeustilanteissa on olemassa perusteltu syy katsoa erityisten ja objektiivisten todisteiden pohjalta, että jäädyttämispäätöksen täytäntöönpano olisi tapauksen erityiset olosuhteet huomioon ottaen ilmeisessä ristiriidassa perusoikeuskirjassa vahvistetun asiaan liittyvän perusoikeuden, erityisesti tehokkaita oikeussuojakeinoja koskevan oikeuden, oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan oikeuden tai puolustautumisoikeuden, kanssa.

2.   Täytäntöönpanoviranomaisen on missä tahansa 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, ennen kuin se päättää olla tunnustamatta tai panematta täytäntöön jäädyttämispäätöstä joko kokonaisuudessaan tai osittain, kuultava päätöksen antanutta viranomaista jollakin tarkoitukseen soveltuvalla tavalla ja tarvittaessa pyydettävä päätöksen antanutta viranomaista toimittamaan tarvittavat tiedot viipymättä.

3.   Päätös kieltäytyä jäädyttämispäätöksen tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta on tehtävä viipymättä, ja siitä on ilmoitettava välittömästi päätöksen antaneelle viranomaiselle käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste.

4.   Jos täytäntöönpanoviranomainen on tunnustanut jäädyttämispäätöksen, mutta se saa täytäntöönpanon aikana tietoonsa, että jotakin tunnustamatta jättämisen tai täytäntöön panematta jättämisen perustetta sovelletaan, sen on välittömästi oltava yhteydessä päätöksen antaneeseen viranomaiseen jollakin tarkoitukseen soveltuvalla tavalla keskustellakseen asianmukaisista toimenpiteistä. Päätöksen antanut viranomainen voi tämän perusteella päättää vetää jäädyttämispäätöksen takaisin. Jos näiden keskustelujen jälkeen ei ole löydetty ratkaisua, täytäntöönpanoviranomainen voi päättää lopettaa jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanon.

9 artikla

Jäädyttämispäätösten tunnustamisen ja täytäntöönpanon määräajat

1.   Täytäntöönpanoviranomaisen on tehtävä jäädyttämispäätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskeva päätös ja pantava tämä päätös täytäntöön viipymättä ja yhtä ripeästi ja ensisijaisesti kuin samanlaisessa kansallisessa tapauksessa sen jälkeen, kun täytäntöönpanoviranomainen on saanut jäädyttämistodistuksen.

2.   Jos päätöksen antanut viranomainen on ilmoittanut todistuksessa, että jäädyttämispäätöksen täytäntöönpano on toteutettava tiettynä ajankohtana, täytäntöönpanoviranomaisen on otettava tämä mahdollisimman tarkoin huomioon. Jos päätöksen antanut viranomainen on ilmoittanut, että asianomaisten jäsenvaltioiden välinen koordinointi on tarpeen, täytäntöönpanoviranomaisen ja päätöksen antaneen viranomaisen on huolehdittava keskenään koordinoinnista sopiakseen jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanopäivästä. Jos sopimukseen ei päästä, täytäntöönpanoviranomaisen on päätettävä jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanopäivästä ottaen päätöksen antaneen viranomaisen intressit huomioon mahdollisimman tarkoin.

3.   Jos päätöksen antanut viranomainen on ilmoittanut jäädyttämistodistuksessa, että jäädyttäminen on toteutettava välittömästi, koska on perusteltu syy olettaa, että kyseinen omaisuus siirretään tai tuhotaan pian tai koska päätöksen antaneessa valtioissa on tutkintaan tai menettelyihin liittyviä tarpeita, täytäntöönpanoviranomaisen on tehtävä päätös jäädyttämispäätöksen tunnustamisesta viimeistään 48 tunnin kuluttua sen vastaanottamisesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 kohdan soveltamista. Täytäntöönpanoviranomaisen on toteutettava tarvittavat konkreettiset toimet päätöksen panemiseksi täytäntöön viimeistään 48 tunnin kuluttua jäädyttämispäätöksen tekemisestä.

4.   Täytäntöönpanoviranomaisen on ilmoitettava jäädyttämispäätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevasta päätöksestään päätöksen antaneelle viranomaiselle viipymättä käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste.

5.   Jos täytäntöönpanoviranomainen ei tietyssä tapauksessa pysty noudattamaan 3 kohdassa säädettyjä määräaikoja, sen on ilmoitettava tästä viipymättä päätöksen antavalle viranomaiselle millä tahansa tavalla ilmoittaen syyt siihen, miksi määräajan noudattaminen ei ollut mahdollista, ja kuultava päätöksen antavaa viranomaista jäädyttämispäätöksen tunnustamisen tai täytäntöönpanon asianmukaisesta ajankohdasta.

6.   Edellä 3 kohdassa asetettujen määräaikojen päättyminen ei vapauta täytäntöönpanoviranomaista sitä koskevasta velvoitteesta tehdä viipymättä jäädyttämispäätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskeva päätös eikä velvoitteesta panna päätös viipymättä täytäntöön.

10 artikla

Jäädyttämispäätösten täytäntöönpanon lykkääminen

1.   Täytäntöönpanoviranomainen voi lykätä 4 artiklan mukaisesti lähetetyn jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanoa, jos

a)

päätöksen täytäntöönpano saattaisi haitata parhaillaan suoritettavaa rikostutkintaa; tällöin jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanoa voidaan lykätä siihen saakka, kun täytäntöönpanoviranomainen katsoo tämän olevan asianmukaista;

b)

kyseisen omaisuuden jäädyttämisestä on jo tehty päätös; tällöin jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanoa voidaan lykätä siihen saakka, että tämä olemassa oleva päätös perutaan; tai

c)

kyseisestä omaisuudesta on jo tehty päätös täytäntöönpanovaltiossa toteutetuissa muissa menettelyissä; tällöin jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanoa voidaan lykätä siihen saakka, että tämä olemassa oleva päätös perutaan; tätä kohtaa sovelletaan kuitenkin vain, jos tällaisella päätöksellä olisi etusija kansallisen lainsäädännön nojalla myöhempiin kansallisen lainsäädännön mukaisiin rikosasioissa annettaviin jäädyttämispäätöksiin nähden.

2.   Täytäntöönpanoviranomaisen on välittömästi ilmoitettava päätöksen antaneelle viranomaiselle jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanon lykkäämisestä ja täsmennettävä lykkäämisen perusteet ja mahdollisuuksien mukaan lykkäämisen arvioitu kesto käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste.

3.   Kun perustetta lykkäämiselle ei enää ole, täytäntöönpanoviranomaisen on välittömästi toteutettava tarvittavat toimenpiteet jäädyttämispäätöksen panemiseksi täytäntöön ja ilmoitettava siitä päätöksen antaneelle viranomaiselle käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste.

11 artikla

Salassapitovelvollisuus

1.   Päätöksen antavan viranomaisen ja täytäntöönpanoviranomaisen on otettava jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanon aikana asianmukaisella tavalla huomioon sen tutkinnan edellyttämä luottamuksellisuus, jonka yhteydessä jäädyttämispäätös annettiin.

2.   Täytäntöönpanoviranomaisen on lainsäädäntönsä mukaisesti taattava jäädyttämispäätöksen tietojen ja sisällön luottamuksellisuus, paitsi siltä osin kuin on välttämätöntä sen täytäntöön panemista varten. Kun jäädyttämispäätös on pantu täytäntöön, täytäntöönpanoviranomaisen on ilmoitettava henkilöille, joita asia koskee, siitä 32 artiklan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 3 kohdan soveltamista.

3.   Päätöksen antava viranomainen voi meneillään olevan tutkinnan turvaamiseksi pyytää täytäntöönpanoviranomaista lykkäämään jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanosta henkilöille, joita asia koskee, 32 artiklan nojalla annettavaa ilmoitusta. Kun kyseisille henkilöille ilmoittamista ei enää ole tarpeen lykätä meneillään olevien tutkintatoimien turvaamiseksi, päätöksen antavan viranomaisen on ilmoitettava siitä täytäntöönpanoviranomaiselle, jotta täytäntöönpanoviranomainen voi ilmoittaa kyseisille henkilöille jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanosta 32 artiklan mukaisesti.

4.   Jos täytäntöönpanoviranomainen ei pysty noudattamaan tämän artiklan mukaisia luottamuksellisuutta koskevia velvoitteita, sen on ilmoitettava siitä päätöksen antaneelle viranomaiselle viipymättä ja mahdollisuuksien mukaan ennen jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanoa.

12 artikla

Jäädyttämispäätösten voimassaolo

1.   Jäädyttämispäätöksen kohteena oleva omaisuus pysyy jäädytettynä täytäntöönpanovaltiossa siihen asti, että kyseisen valtion toimivaltainen viranomainen antaa lopullisen vastauksen 14 artiklan mukaisesti lähetettyyn menetetyksi tuomitsemista koskevaan päätökseen tai että päätöksen antava viranomainen ilmoittaa täytäntöönpanoviranomaiselle päätöksestä tai toimenpiteestä, jonka vuoksi päätös lakkaa olemasta täytäntöönpanokelpoinen tai se on vedettävä takaisin 27 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.   Täytäntöönpanoviranomainen voi asiaan liittyvät olosuhteet huomioon ottaen esittää päätöksen antaneelle viranomaiselle perustellun pyynnön omaisuuden jäädyttämisajan rajoittamiseksi. Tällainen pyyntö, johon on liitetty kaikki olennaiset lisätiedot, lähetetään käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste, niin että päätöksen antava viranomainen voi todeta pyynnön aitouden. Tutkiessaan tällaista pyyntöä päätöksen antavan viranomaisen on otettava huomioon kaikki intressit, myös täytäntöönpanoviranomaisen intressit. Päätöksen antavan viranomaisen on vastattava pyyntöön mahdollisimman nopeasti. Jos päätöksen antava viranomainen ei suostu tällaiseen rajoitukseen, sen on ilmoitettava täytäntöönpanoviranomaiselle syynsä siihen. Tällöin omaisuus pysyy jäädytettynä 1 kohdan mukaisesti. Jos päätöksen antava viranomainen ei vastaa kuuden viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, täytäntöönpanoviranomaisella ei enää ole velvoitetta panna jäädyttämispäätöstä täytäntöön.

13 artikla

Jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanon mahdottomuus

1.   Jos täytäntöönpanoviranomainen katsoo, että jäädyttämispäätöksen täytäntöönpano on mahdotonta, sen on ilmoitettava siitä viipymättä päätöksen antaneelle viranomaiselle.

2.   Ennen kuin täytäntöönpanoviranomainen antaa 1 kohdan mukaisesti ilmoituksen päätöksen antaneelle viranomaiselle, sen on tarvittaessa neuvoteltava päätöksen antaneen viranomaisen kanssa.

3.   Jäädyttämispäätöksen täytäntöön panematta jättäminen tämän artiklan mukaisesti voi olla perusteltua vain, jos omaisuus

a)

on jo tuomittu menetetyksi;

b)

on kadonnut;

c)

on tuhoutunut;

d)

sitä ei löydy jäädyttämistodistuksessa ilmoitetusta paikasta; tai

e)

sitä ei löydy, koska sen sijaintipaikkaa ei ole ilmoitettu riittävän tarkasti 2 kohdassa tarkoitetuista neuvotteluista huolimatta.

4.   Kun on kyse 3 kohdan b, d ja e alakohdassa tarkoitetuista tilanteista, jos täytäntöönpanoviranomainen saa myöhemmin tietoa, jonka perusteella omaisuus voidaan paikantaa, täytäntöönpanoviranomainen voi panna jäädyttämispäätöksen täytäntöön ilman uuden jäädyttämistodistuksen lähettämistä edellyttäen, että täytäntöönpanoviranomainen on ennen jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanoa tarkistanut päätöksen antaneen viranomaisen kanssa, että jäädyttämispäätös on edelleen voimassa.

5.   Sen estämättä, mitä 3 kohdassa säädetään, jos päätöksen antanut viranomainen on ilmoittanut, että samanarvoinen omaisuus voidaan jäädyttää, täytäntöönpanoviranomaisen ei edellytetä panevan täytäntöön jäädyttämispäätöstä, jos yksi 3 kohdassa esitetyistä tilanteista on olemassa eikä ole olemassa samanarvoista omaisuutta, joka voitaisiin tuomita jäädytetyksi.

III LUKU

MENETETYKSI TUOMITSEMISTA KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN LÄHETTÄMINEN, TUNNUSTAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

14 artikla

Menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten lähettäminen

1.   Menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös lähetetään menetetyksi tuomitsemista koskevan todistuksen avulla. Päätöksen antava viranomainen lähettää 17 artiklassa tarkoitetun menetetyksi tuomitsemista koskevan todistuksen suoraan täytäntöönpanoviranomaiselle tai tarvittaessa 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle keskusviranomaiselle käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste niin, että täytäntöönpanoviranomainen voi todeta menetetyksi tuomitsemista koskevan todistuksen aitouden

2.   Jäsenvaltiot voivat antaa ilmoituksen, jossa todetaan, että kun niille lähetetään todistus menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa varten, päätöksen antavan viranomaisen on toimitettava alkuperäinen menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös tai sen oikeaksi todistettu jäljennös menetetyksi tuomitsemista koskevan todistuksen mukana. Ainoastaan menetetyksi tuomitsemista koskeva todistus on kuitenkin käännettävä 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

3.   Jäsenvaltiot voivat antaa 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen ennen tämän asetuksen soveltamispäivää tai myöhemmin. Jäsenvaltiot voivat milloin tahansa peruuttaa tällaisen ilmoituksen. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, kun ne antavat tai peruuttavat tällaisen ilmoituksen. Komissio asettaa tällaiset tiedot kaikkien jäsenvaltioiden ja Euroopan oikeudellisen verkoston saataville.

4.   Jos kyseessä on rahamäärän menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös ja päätöksen antavalla viranomaisella on perusteltua syytä olettaa, että henkilöllä, jota vastaan päätös on tehty, on omaisuutta tai tuloja jäsenvaltiossa, sen on lähetettävä menetetyksi tuomitsemista koskeva todistus kyseiseen jäsenvaltioon.

5.   Jos kyseessä on tietyn omaisuuden menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös ja päätöksen antavalla viranomaisella on perusteltua syytä olettaa, että tällaista omaisuutta on jäsenvaltiossa, sen on lähetettävä menetetyksi tuomitsemista koskeva todistus kyseiseen jäsenvaltioon.

6.   Päätöksen antavan viranomaisen on ilmoitettava täytäntöönpanoviranomaiselle kaikista tiedossaan olevista henkilöistä, joita asia koskee. Päätöksen antavan viranomaisen on pyynnöstä ilmoitettava täytäntöönpanoviranomaiselle myös kaikki tiedot, jotka liittyvät vaateisiin, joita henkilöillä, joita asia koskee, voi olla omaisuuteen nähden, myös kyseisen henkilön tunnistamiseen liittyvät tiedot.

7.   Jos 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti saataville annetuista tiedoista huolimatta toimivaltainen täytäntöönpanoviranomainen ei ole päätöksen antavan viranomaisen tiedossa, päätöksen antava viranomainen tekee kaikki tarvittavat tiedustelut, myös Euroopan oikeudellisen verkoston yhteyspisteiden kautta tiedon määrittääkseen, millä viranomaisella on toimivalta tunnustaa ja panna täytäntöön menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös.

8.   Jos menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen vastaanottavalla täytäntöönpanovaltion viranomaisella ei ole toimivaltaa tunnustaa päätöstä tai toteuttaa sen täytäntöönpanon edellyttämiä toimenpiteitä, sen on välittömästi lähetettävä menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös jäsenvaltionsa viranomaiselle, joka on toimivaltainen panemaan sen täytäntöön, ja ilmoitettava siitä päätöksen antaneelle viranomaiselle.

15 artikla

Menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen lähettäminen yhteen tai useampaan täytäntöönpanovaltioon

1.   Menetetyksi tuomitsemista koskeva todistus lähetetään 14 artiklan mukaisesti vain yhteen täytäntöönpanovaltioon kerrallaan, jollei tämän artiklan 2 tai 3 kohdasta muuta johdu.

2.   Jos menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös koskee tiettyä omaisuutta, menetetyksi tuomitsemista koskeva todistus voidaan lähettää useampaan täytäntöönpanovaltioon samanaikaisesti, jos

a)

päätöksen antavalla viranomaisella on perustellut syyt olettaa, että menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen kohteena olevaa omaisuutta on eri täytäntöönpanovaltioissa, tai

b)

tietyn menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen kohteena olevan omaisuuden tuomitseminen menetetyksi edellyttäisi toimia useammassa täytäntöönpanovaltiossa.

3.   Jos menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös koskee rahamäärää, menetetyksi tuomitsemista koskeva todistus voidaan lähettää samanaikaisesti useampaan täytäntöönpanovaltioon, jos päätöksen antava viranomainen katsoo, että siihen on erityinen tarve, esimerkiksi, jos

a)

kyseistä omaisuutta ei ole jäädytetty tämän asetuksen mukaisesti, tai

b)

sen omaisuuden arvioitu arvo, joka voidaan saada menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanosta päätöksen tehneessä valtiossa ja jossakin täytäntöönpanovaltiossa, ei todennäköisesti riitä menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen koko määrän menetetyksi tuomitsemiseen.

16 artikla

Menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen lähettämisen seuraukset

1.   Menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen lähettäminen 14 ja 15 artiklan mukaisesti ei rajoita päätöksen antavan valtion oikeutta panna päätös täytäntöön.

2.   Rahamäärää koskevan menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanon johdosta saatavan omaisuuden kokonaisarvo ei saa ylittää menetetyksi tuomitsemista koskevassa päätöksessä määrättyä enimmäismäärää huolimatta siitä, onko päätös rahamäärän menetetyksi tuomitsemisesta on lähetetty yhteen tai useampaan täytäntöönpanovaltioon.

3.   Päätöksen antaneen viranomaisen on viipymättä ilmoitettava täytäntöönpanoviranomaiselle käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste, jos

a)

se katsoo erityisesti täytäntöönpanovaltion sille 21 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti toimittaman tiedon perusteella, että menetetyksi tuomitseminen on vaarassa ylittää enimmäismäärän;

b)

menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on pantu kokonaan tai osittain täytäntöön päätöksen antaneessa valtiossa tai muussa täytäntöönpanovaltiossa, jolloin sen on täsmennettävä määrä, jonka osalta menetetyksi tuomitsemista koskevaa päätöstä ei ole vielä pantu täytäntöön; tai

c)

päätöksen antaneen valtion viranomainen ottaa vastaan, sen jälkeen kun menetetyksi tuomitsemista koskeva todistus on lähetetty 14 artiklan mukaisesti, rahasumman, joka on maksettu menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen osalta.

Kun sovelletaan ensimmäisen alakohdan a alakohtaa, päätöksen antaneen viranomaisen on ilmoitettava täytäntöönpanoviranomaiselle mahdollisimman nopeasti, jos kyseisessä alakohdassa tarkoitettu riski lakkaa.

17 artikla

Vakiomuotoinen menetetyksi tuomitsemista koskeva todistus

1.   Menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen antavan viranomaisen on täytettävä liitteessä II esitetty menetetyksi tuomitsemista koskeva todistus, allekirjoitettava se ja todistettava sen sisältö oikeaksi ja asianmukaiseksi.

2.   Päätöksen antavan viranomaisen on annettava täytäntöönpanoviranomaiselle käännös menetetyksi tuomitsemista koskevasta todistuksesta jollakin täytäntöönpanovaltion virallisella kielellä tai jollekin jollakin muulla kielellä, jonka täytäntöönpanovaltio hyväksyy 3 kohdan mukaisesti.

3.   Mikä tahansa jäsenvaltio voi milloin tahansa ilmoittaa komissiolle toimitettavalla ilmoituksella, että se hyväksyy käännökset menetetyksi tuomitsemista koskevista todistuksista yhdellä tai usealla muulla unionin virallisella kielellä kuin kyseisen jäsenvaltion virallisella kielellä tai virallisilla kielillä. Komissio asettaa ilmoitukset kaikkien jäsenvaltioiden ja Euroopan oikeudellisen verkoston saataville.

18 artikla

Menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano

1.   Täytäntöönpanoviranomaisen on tunnustettava 14 artiklan mukaisesti lähetetty menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös ja toteutettava tarvittavat toimet sen panemiseksi täytäntöön samalla tavoin kuin täytäntöönpanovaltion viranomaisen antaman menetetyksi tuomitsemista koskevan kansallisen päätöksen osalta, paitsi jos kyseinen täytäntöönpanoviranomainen vetoaa johonkin 19 artiklassa säädettyyn perusteeseen olla tunnustamatta päätöstä tai olla panematta sitä täytäntöön tai johonkin 21 artiklassa säädettyyn perusteeseen lykätä sen täytäntöönpanoa.

2.   Jos menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös koskee tiettyä omaisuutta, päätöksen antavat viranomaiset ja täytäntöönpanoviranomaiset voivat, jos se on päätöksen antavan valtion lainsäädännön mukaista, sopia, että menetetyksi tuomitseminen voidaan täytäntöönpanovaltiossa panna täytäntöön määräämällä maksettavaksi menetetyksi tuomitun omaisuuden arvoa vastaava rahamäärä.

3.   Jos menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös koskee rahamäärää ja jos täytäntöönpanoviranomainen ei saa kyseistä rahamäärää vastaavaa maksua, se panee menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöön 1 kohdan mukaisesti kohdistamalla täytäntöönpanon mihin tahansa kyseiseen tarkoitukseen saatavilla olevaan omaisuuteen. Täytäntöönpanoviranomainen muuntaa tarvittaessa menetetyksi tuomitun määrän täytäntöönpanovaltion valuutaksi menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tekemispäivää koskevaa, Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa julkaistua euron päivittäistä valuuttakurssia käyttäen.

4.   Mikäli osa rahamäärästä peritään menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen mukaisesti muussa kuin täytäntöönpanovaltiossa, tämä määrä on kokonaisuudessaan vähennettävä täytäntöönpanovaltiossa menetetyksi tuomitusta määrästä.

5.   Jos päätöksen antava viranomainen on antanut menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen mutta ei jäädyttämispäätöstä, täytäntöönpanoviranomainen voi osana 1 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä päättää jäädyttää kyseisen omaisuuden omasta aloitteestaan kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen myöhempää täytäntöönpanoa varten. Tällaisessa tapauksessa täytäntöönpanoviranomaisen on ilmoitettava siitä päätöksen antaneelle viranomaiselle viipymättä, mahdollisuuksien mukaan ennen kyseisen omaisuuden jäädyttämistä.

6.   Kun menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpano on saatu päätökseen, täytäntöönpanoviranomaisen on ilmoitettava täytäntöönpanon tuloksista päätöksen antaneelle viranomaiselle käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste.

19 artikla

Perusteet olla tunnustamatta ja panematta täytäntöön menetetyksi tuomitsemista koskevia päätöksiä

1.   Täytäntöönpanoviranomainen voi päättää olla tunnustamatta tai panematta täytäntöön menetetyksi tuomitsemista koskevaa päätöstä vain, jos

a)

päätöksen täytäntöönpano olisi vastoin ne bis in idem -periaatetta;

b)

on olemassa täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukainen erioikeus tai koskemattomuus, joka estäisi kyseistä omaisuutta koskevan menetetyksi tuomitsemista koskevan kansallisen päätöksen täytäntöönpanon, tai rikosoikeudellisen vastuun määrittämisestä tai rajoittamisesta on olemassa sääntöjä, jotka liittyvät lehdistönvapauteen tai ilmaisuvapauteen muissa tiedotusvälineissä ja jotka estävät menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanon;

c)

menetetyksi tuomitsemista koskeva todistus on epätäydellinen tai ilmeisen virheellinen eikä sitä ole täydennetty tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kuulemisen jälkeen;

d)

menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös liittyy rikokseen, joka on tehty kokonaan tai osittain päätöksen antaneen valtion alueen ulkopuolella ja kokonaan tai osittain täytäntöönpanovaltion alueella, ja teko, johon liittyen menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös oli annettu, ei ole täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan rikos;

e)

täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaiset henkilöiden, joita asia koskee, oikeudet tekevät menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöön panemisen mahdottomaksi, myös kun tämä johtuu 33 artiklan mukaisten oikeussuojakeinojen käyttämisestä;

f)

jossakin 3 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan kuuluvassa tapauksessa päätöksen perusteena oleva teko ei ole rikos täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan; menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta ei kuitenkaan voida kieltäytyä tapauksissa, joissa on kyse vero-, tulli- ja valuuttasäännöksistä, sillä perusteella, että täytäntöönpanovaltion lainsäädännössä ei määrätä samantyyppisiä veroja tai ettei siinä säädetä veroja, tulleja tai valuuttatoimia koskevia samantyyppisiä sääntöjä kuin päätöksen antaneen valtion lainsäädännössä;

g)

menetetyksi tuomitsemista koskevan todistuksen mukaan henkilö, jota vastaan menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on annettu, ei ollut henkilökohtaisesti läsnä oikeudenkäynnissä, jonka tuloksena lopulliseen tuomioon liittyvä menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös annettiin, ellei menetetyksi tuomitsemista koskevassa todistuksessa ilmoiteta päätöksen antaneen valtion lainsäädännössä määriteltyjen täydentävien menettelyvaatimusten mukaisesti, että henkilö

i)

on saanut haasteen hyvissä ajoin henkilökohtaisesti tiedoksi ja siten saanut tiedon menetetyksi tuomitsemista koskevaan päätökseen johtaneen oikeudenkäynnin ajankohdasta ja paikasta tai oli tosiasiallisesti saanut virallisen tiedon kyseisen oikeudenkäynnin ajankohdasta ja paikasta muilla keinoin siten, että voidaan kiistattomasti todeta, että kyseinen henkilö oli tietoinen oikeudenkäynnistä, ja hänelle oli ajoissa ilmoitettu, että tällainen menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös voidaan tehdä, vaikka hän jää pois oikeudenkäynnistä;

ii)

oli oikeudenkäynnistä tietoisena valtuuttanut lakimiehen, jonka joko kyseinen henkilö tai valtio oli nimennyt puolustamaan häntä oikeudenkäynnissä, ja tämä lakimies oli tosiasiallisesti puolustanut häntä oikeudenkäynnissä, tai

iii)

sen jälkeen, kun menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös oli annettu asianomaiselle henkilölle tiedoksi ja hänelle oli nimenomaisesti ilmoitettu hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn tai muutoksenhakuun, johon henkilöllä on oikeus osallistua ja joka antaa mahdollisuuden asian ratkaisuperusteiden uudelleentutkimiseen, mukaan lukien uusien todisteiden tutkiminen, ja joka voi johtaa alkuperäisen menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen kumoamiseen, on nimenomaisesti ilmoittanut, ettei hän ole riitauttanut menetetyksi tuomitsemista koskevaa päätöstä, tai ei ole pyytänyt uudelleenkäsittelyä tai hakenut muutosta määräajassa;

h)

poikkeustilanteissa on olemassa perusteltu syy katsoa erityisten ja objektiivisten todisteiden pohjalta, että menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpano olisi tapauksen erityiset olosuhteet huomioon ottaen ilmeisessä ristiriidassa perusoikeuskirjassa vahvistetun asiaan liittyvän perusoikeuden, erityisesti tehokkaita oikeussuojakeinoja koskevan oikeuden, oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan oikeuden tai puolustautumisoikeuden, kanssa.

2.   Täytäntöönpanoviranomaisen on missä tahansa 1 kohdassa tarkoitetuista tapauksista, ennen kuin se päättää olla tunnustamatta tai panematta täytäntöön menetetyksi tuomitsemista koskevaa päätöstä joko kokonaisuudessaan tai osittain, kuultava päätöksen antanutta viranomaista jollakin tarkoitukseen soveltuvalla tavalla ja tarvittaessa pyydettävä päätöksen antanutta viranomaista toimittamaan tarvittavat tiedot viipymättä.

3.   Päätös kieltäytyä menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta on tehtävä viipymättä, ja siitä on ilmoitettava välittömästi päätöksen antaneelle viranomaiselle käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste.

20 artikla

Menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten tunnustamisen ja täytäntöönpanon määräajat

1.   Täytäntöönpanoviranomaisen on annettava menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskeva päätös viipymättä ja viimeistään 45 päivän kuluessa siitä, kun täytäntöönpanoviranomainen on vastaanottanut menetetyksi tuomitsemista koskevan todistuksen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 kohdan soveltamista.

2.   Täytäntöönpanoviranomaisen on ilmoitettava menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevasta päätöksestään päätöksen antaneelle viranomaiselle viipymättä käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste.

3.   Jollei 21 artiklan mukaisia lykkäämisperusteita ole, täytäntöönpanoviranomaisen on toteutettava menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöön panemiseksi tarpeelliset konkreettiset toimenpiteet viipymättä ja vähintään yhtä ripeästi ja ensisijaisesti kuin samanlaisessa kansallisessa tapauksessa.

4.   Jos täytäntöönpanoviranomainen ei tietyssä tapauksessa pysty noudattamaan 1 kohdassa säädettyjä määräaikoja, sen on ilmoitettava siitä viipymättä päätöksen antaneelle viranomaiselle ilmoittaen viivästyksen syyt ja kuultava päätöksen antanutta viranomaista menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tunnustamisen ja täytäntöönpanon asianmukaisesta ajankohdasta.

5.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen määräaikojen päättyminen ei vapauta täytäntöönpanoviranomaista sitä koskevasta velvoitteesta tehdä menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskeva päätös eikä velvoitteesta panna päätös viipymättä täytäntöön.

21 artikla

Menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten täytäntöönpanon lykkääminen

1.   Täytäntöönpanoviranomainen voi lykätä 14 artiklan mukaisesti lähetetyn menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tunnustamista tai täytäntöönpanoa, jos

a)

sen täytäntöönpano saattaisi haitata parhaillaan suoritettavaa rikostutkintaa; tällöin menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanoa voidaan lykätä siihen saakka, kun täytäntöönpanoviranomainen katsoo tämän olevan kohtuullista;

b)

täytäntöönpanoviranomainen katsoo rahamäärän menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen osalta, että kyseisen menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanon johdosta saatavan omaisuuden kokonaisarvo on vaarassa merkittävästi ylittää menetetyksi tuomitsemista koskevassa päätöksessä määrätyn määrän sen vuoksi, että päätös menetetyksi tuomitsemisesta pannaan samanaikaisesti täytäntöön useammassa jäsenvaltiossa;

c)

omaisuus on jo meneillään olevan menetetyksi tuomitsemista koskevan menettelyn kohteena täytäntöönpanovaltiossa; tai

d)

tapauksissa, joissa on vedottu 33 artiklassa tarkoitettuihin oikeussuojakeinoihin.

2.   Sen estämättä, mitä 18 artiklan 5 kohdassa säädetään, täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanon lykkäyksen aikana kaikki toimenpiteet, jotka se toteuttaisi samanlaisessa kansallisessa tapauksessa sen estämiseksi, ettei omaisuus olisikaan enää saatavilla menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanoa varten.

3.   Täytäntöönpanoviranomaisen on viipymättä ilmoitettava päätöksen antaneelle viranomaiselle päätöksen täytäntöönpanon lykkäämisestä ja täsmennettävä lykkäämisen perusteet ja mahdollisuuksien mukaan lykkäämisen arvioitu kesto käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste.

4.   Kun lykkäämisen peruste on lakannut, täytäntöönpanoviranomaisen on toteutettava viipymättä tarvittavat toimenpiteet päätöksen panemiseksi täytäntöön ja ilmoitettava siitä päätöksen antaneelle viranomaiselle käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste.

22 artikla

Menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanon mahdottomuus

1.   Jos täytäntöönpanoviranomainen katsoo, että menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpano on mahdotonta, sen on ilmoitettava siitä viipymättä päätöksen antaneelle viranomaiselle.

2.   Ennen kuin täytäntöönpanoviranomainen antaa 1 kohdan mukaisesti ilmoituksen päätöksen antaneelle viranomaiselle, sen on tarvittaessa kuultava päätöksen antanutta viranomaista ottaen huomioon myös 18 artiklan 2 tai 3 kohdassa säädetyt mahdollisuudet.

3.   Menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöön panematta jättäminen tämän artiklan mukaisesti voi olla perusteltua vain, jos omaisuus

a)

on jo tuomittu menetetyksi;

b)

on kadonnut;

c)

on tuhoutunut;

d)

sitä ei löydy menetetyksi tuomitsemista koskevassa todistuksessa ilmoitetusta paikasta; tai

e)

sitä ei löydy, koska sen sijaintipaikkaa ei ole ilmoitettu riittävän tarkasti 2 kohdassa tarkoitetuista neuvotteluista huolimatta.

4.   Kun on kyse 3 kohdan b, d ja e alakohdassa tarkoitetuista tilanteista, jos täytäntöönpanoviranomainen saa myöhemmin tietoa, jonka perusteella omaisuus voidaan paikantaa, täytäntöönpanoviranomainen voi panna menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöön ilman uuden menetetyksi tuomitsemista koskevan todistuksen lähettämistä edellyttäen, että täytäntöönpanoviranomainen on ennen menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanoa tarkistanut päätöksen antaneen viranomaisen kanssa, että menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on edelleen voimassa.

5.   Sen estämättä, mitä 3 kohdassa säädetään, jos päätöksen antanut viranomainen on ilmoittanut, että samanarvoinen omaisuus voidaan tuomita menetetyksi, tämän artiklan nojalla tapahtuva menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöön panematta jättäminen voi olla perusteltua, jos yksi 3 kohdassa esitetyistä tilanteista on olemassa eikä ole olemassa samanarvoista omaisuutta, joka voitaisiin tuomita menetetyksi.

IV LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

23 artikla

Valvontaa koskeva lainsäädäntö

1.   Jäädyttämispäätöksen tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanoon sovelletaan täytäntöönpanovaltion lainsäädäntöä, ja tämän valtion viranomaisilla on yksin toimivalta päättää täytäntöönpanomenettelyistä ja määrätä kaikista niihin liittyvistä toimenpiteistä.

2.   Oikeushenkilöä vastaan annettu jäädyttämispäätös tai menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on pantava täytäntöön, vaikka täytäntöönpanovaltio ei tunnustaisi oikeushenkilöiden rikosoikeudellisen vastuun periaatetta.

3.   Sen estämättä, mitä 18 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään, täytäntöönpanovaltio ei voi määrätä 4 artiklan mukaisesti lähetetyn jäädyttämispäätöksen tai 14 artiklan mukaisesti lähetetyn menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen vaihtoehtona toimenpiteitä ilman päätöksen antaneen valtion suostumusta.

24 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten määrittäminen

1.   Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle viimeistään 19 päivänä joulukuuta 2020, mitkä 2 artiklan 8 ja 9 kohdassa tarkoitetut viranomaiset ovat sen lainsäädännön mukaan toimivaltaisia silloin, kun kyseinen jäsenvaltio on päätöksen antava valtio tai täytäntöönpanovaltio.

2.   Kukin jäsenvaltio voi, jos sen sisäisen oikeusjärjestelmän rakenne sitä edellyttää, nimetä yhden tai useamman keskusviranomaisen vastaamaan jäädyttämistodistusten ja menetetyksi tuomitsemista koskevien todistusten hallinnollisesta lähettämisestä ja vastaanottamisesta ja toimivaltaisten viranomaisten avustamisesta. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle kaikki näin nimeämänsä viranomaiset.

3.   Komissio asettaa tämän artiklan mukaisesti saamansa tiedot kaikkien jäsenvaltioiden ja Euroopan oikeudellisen verkoston saataville.

25 artikla

Tietojen toimittaminen

1.   Päätöksen antavan viranomaisen ja täytäntöönpanoviranomaisen on tarvittaessa viipymättä kuultava toisiaan millä tahansa soveltuvalla yhteydenpitotavalla varmistaakseen tämän asetuksen tehokkaan soveltamisen.

2.   Kaikenlainen yhteydenpito, myös silloin kun tarkoituksena on ratkaista jäädyttämispäätöksen tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanon edellyttämien asiakirjojen toimittamiseen tai aitouteen liittyvät ongelmat, on hoidettava suoraan päätöksen antavan viranomaisen ja täytäntöönpanoviranomaisen välillä, ja jos jäsenvaltio on nimennyt keskusviranomaisen 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ottamalla siihen tarvittaessa mukaan kyseinen keskusviranomainen.

26 artikla

Useampi kuin yksi päätös

1.   Jos täytäntöönpanoviranomainen saa eri jäsenvaltioista vähintään kaksi jäädyttämispäätöstä tai menetetyksi tuomitsemista koskevaa päätöstä, jotka on annettu samaa henkilöä vastaan, eikä kyseisellä henkilöllä ole täytäntöönpanovaltiossa riittävästi omaisuutta niiden kaikkien täytäntöönpanoon, tai jos täytäntöönpanoviranomainen saa vähintään kaksi jäädyttämispäätöstä tai menetetyksi tuomitsemista koskevaa päätöstä saman tietyn omaisuuden osalta, täytäntöönpanoviranomaisen on päätettävä täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaisesti, mitkä päätöksistä pannaan täytäntöön, tämän rajoittamatta mahdollisuutta lykätä menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanoa 21 artiklan mukaisesti.

2.   Päätöksiä tehdessään täytäntöönpanoviranomaisen on mahdollisuuksien mukaan asetettava etusijalle uhrien etu. Sen on myös otettava huomioon kaikki muut merkitykselliset olosuhteet, mukaan lukien seuraavat:

a)

se, onko varat jo jäädytetty;

b)

asianomaisten päätösten päivämäärät ja lähetyspäivämäärät;

c)

kyseisen rikoksen vakavuus; ja

d)

rikoksen tekopaikka.

27 artikla

Jäädyttämispäätöksen tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanon lopettaminen

1.   Jos jäädyttämispäätös tai menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös ei enää ole täytäntöönpanokelpoinen tai voimassa, päätöksen antaneen viranomaisen on viipymättä vedettävä takaisin jäädyttämispäätös tai menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös.

2.   Päätöksen antaneen viranomaisen on viipymättä ilmoitettava täytäntöönpanoviranomaiselle käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste, jäädyttämispäätöksen tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen takaisin vetämisestä ja ratkaisusta tai toimenpiteestä, jonka seurauksena jäädyttämispäätös tai menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on vedettävä takaisin.

3.   Täytäntöönpanoviranomaisen on lopetettava jäädyttämispäätöksen tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpano siltä osin kuin täytäntöönpanoa ei vielä ole saatu päätökseen heti, kun päätöksen antanut viranomainen on ilmoittanut sille takaisin vetämisestä 2 kohdan mukaisesti. Täytäntöönpanoviranomaisen on viipymättä lähetettävä vahvistus täytäntöönpanon lopettamisesta päätöksen antaneelle valtiolle käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste.

28 artikla

Jäädytetyn ja menetetyksi tuomitun omaisuuden hallinnointi ja luovuttaminen

1.   Jäädytetyn ja menetetyksi tuomitun omaisuuden hallinnointiin sovelletaan täytäntöönpanovaltion lainsäädäntöä.

2.   Täytäntöönpanovaltio hallinnoi jäädytettyä tai menetetyksi tuomittua omaisuutta, jotta voidaan välttää sen arvon aleneminen. Tätä varten täytäntöönpanovaltion on voitava myydä tai siirtää jäädytettyä omaisuutta direktiivin 2014/42/EU 10 artikla huomioon ottaen.

3.   Jäädytetty omaisuus ja rahamäärä, joka on saatu tällaisen omaisuuden 2 kohdan mukaisesta myynnistä, jää täytäntöönpanovaltioon siihen saakka, että menetetyksi tuomitsemista koskeva todistus on toimitettu ja menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on pantu täytäntöön, tämän rajoittamatta mahdollisuutta palauttaa omaisuus 29 artiklan mukaisesti.

4.   Täytäntöönpanovaltion ei edellytetä myyvän tai palauttavan tiettyjä menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen kohteena olevia esineitä, jos nämä esineet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/60/EU (18) 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä kulttuuriesineitä. Tämä asetus ei vaikuta velvoitteeseen palauttaa kulttuuriesineet kyseisen direktiivin mukaisesti.

29 artikla

Jäädytetyn omaisuuden palauttaminen uhrille

1.   Jos päätöksen antanut viranomainen tai päätöksen antaneen valtion muu toimivaltainen viranomainen on antanut kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti päätöksen jäädytetyn omaisuuden palauttamisesta uhrille, päätöksen antavan viranomaisen on sisällytettävä tieto tästä päätöksestä jäädyttämistodistukseen tai välitettävä myöhemmin tieto tällaisesta päätöksestä täytäntöönpanoviranomaiselle.

2.   Jos täytäntöönpanoviranomainen on saanut tiedon 1 kohdassa tarkoitusta päätöksestä jäädytetyn omaisuuden palauttamisesta uhrille, sen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jos kyseinen omaisuus on jäädytetty, se palautetaan uhrille mahdollisimman pian täytäntöönpanovaltion menettelysääntöjen mukaisesti, tarvittaessa päätöksen antaneen valtion välityksellä, edellyttäen, että

a)

uhrin omistusoikeutta omaisuuteen ei ole kiistetty;

b)

omaisuutta ei ole vaadittu todisteeksi rikosoikeudenkäyntiin täytäntöönpanovaltiossa; ja

c)

henkilöiden, joita asia koskee, oikeuksia ei loukata.

Jos omaisuus siirretään suoraan uhrille, täytäntöönpanoviranomaisen on ilmoitettava siitä päätöksen antaneelle viranomaiselle.

3.   Jos täytäntöönpanoviranomainen katsoo, että 2 kohdan edellytykset eivät täyty, sen on neuvoteltava päätöksen antavan viranomaisen kanssa viipymättä ja jollakin tarkoitukseen soveltuvalla tavalla ratkaisun löytämiseksi. Jos ratkaisua ei löydetä, täytäntöönpanoviranomainen voi päättää olla palauttamatta jäädytettyä omaisuutta uhrille.

30 artikla

Menetetyksi tuomitun omaisuuden tai tällaisen omaisuuden myynnistä saadun rahan luovuttaminen

1.   Jos päätöksen antanut viranomainen tai päätöksen antaneen valtion muu toimivaltainen viranomainen on antanut kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti päätöksen joko menetetyksi tuomitun omaisuuden palauttamisesta uhrille tai uhrille suoritettavasta korvauksesta, päätöksen antavan viranomaisen on sisällytettävä tieto tästä päätöksestä menetetyksi tuomitsemista koskevaan todistukseen tai välitettävä myöhemmin tieto tästä päätöksestä täytäntöönpanoviranomaiselle.

2.   Jos täytäntöönpanoviranomainen on saanut tiedon 1 kohdassa tarkoitetusta päätöksestä menetetyksi tuomitun omaisuuden palauttamisesta uhrille, sen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jos kyseinen omaisuus on tuomittu menetetyksi, se palautetaan uhrille mahdollisimman pian, tarvittaessa päätöksen antaneen valtion välityksellä. Jos omaisuus siirretään suoraan uhrille, täytäntöönpanoviranomaisen on ilmoitettava siitä päätöksen antaneelle viranomaiselle.

3.   Jos täytäntöönpanoviranomaisen ei ole mahdollista palauttaa omaisuutta uhrille 2 kohdan mukaisesti, mutta kyseistä omaisuutta koskevan menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanon johdosta on saatu rahaa, vastaava rahamäärä siirretään uhrille sen palauttamiseksi, tarvittaessa päätöksen antaneen valtion välityksellä. Jos raha siirretään suoraan uhrille, täytäntöönpanoviranomaisen on ilmoitettava siitä päätöksen antaneelle viranomaiselle. Mahdollisen jäljelle jäävän omaisuuden suhteen menetellään 7 kohdan mukaisesti.

4.   Jos täytäntöönpanoviranomainen on saanut tiedon 1 kohdassa tarkoitetusta päätöksestä uhrille suoritettavasta korvauksesta ja menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanon johdosta on saatu rahaa, vastaava rahamäärä, siltä osin kuin se ei ylitä todistuksessa ilmoitettua määrää, siirretään uhrille korvauksen suorittamiseksi, tarvittaessa päätöksen antaneen valtion välityksellä. Jos raha siirretään suoraan uhrille, täytäntöönpanoviranomaisen on ilmoitettava siitä päätöksen antaneelle viranomaiselle. Mahdollisen jäljelle jäävän omaisuuden suhteen menetellään 7 kohdan mukaisesti.

5.   Jos päätöksen antavassa valtiossa on käynnissä omaisuuden palauttamiseen tai uhrille suoritettavaan korvaukseen liittyvä menettely, päätöksen antavan viranomaisen on annettava tästä tieto täytäntöönpanoviranomaiselle. Täytäntöönpanovaltion on pidätyttävä menetetyksi tuomitun omaisuuden luovuttamisesta siihen asti, että päätös omaisuuden palauttamisesta tai uhrille suoritettavasta korvauksesta on annettu tiedoksi täytäntöönpanoviranomaiselle, vaikka menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on jo pantu täytäntöön.

6.   Tämän rajoittamatta 1–5 kohdan soveltamista, menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanon johdosta saadun muun omaisuuden kuin rahan suhteen on meneteltävä seuraavien sääntöjen mukaisesti:

a)

omaisuus voidaan myydä, jolloin myynnin tuoton suhteen menetellään 7 kohdan mukaisesti;

b)

omaisuus voidaan siirtää päätöksen antaneelle valtiolle edellyttäen, että jos päätös menetetyksi tuomitsemisesta koskee rahamäärää, päätöksen antava viranomainen on antanut suostumuksensa omaisuuden siirtämiseen päätöksen antavalle valtiolle;

c)

jollei d alakohdasta muutu johdu, jos ei voida soveltaa a tai b alakohtaa, omaisuuden suhteen voidaan menetellä jollain muulla tavalla täytäntöönpanovaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti

d)

omaisuus voidaan käyttää yleisen edun mukaisiin tai sosiaalisiin tarkoituksiin täytäntöönpanovaltiossa sen lainsäädännön mukaisesti, jos päätöksen antanut valtio suostuu tähän.

7.   Ellei menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen mukana ole päätöstä omaisuuden palauttamisesta uhrille tai kyseiselle henkilölle suoritettavasta korvauksesta 1–5 kohdan mukaisesti tai elleivät asianomaiset jäsenvaltiot sovi muuta, täytäntöönpanovaltion on meneteltävä menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanon johdosta saatujen rahamäärien suhteen seuraavasti:

a)

jos menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanon johdosta saatu määrä on enintään 10 000 euroa, se kuuluu täytäntöönpanovaltiolle; tai

b)

jos menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanon johdosta saatu määrä on yli 10 000 euroa, täytäntöönpanovaltio siirtää siitä 50 prosenttia päätöksen antaneelle valtiolle.

31 artikla

Kustannukset

1.   Kukin jäsenvaltio vastaa tämän asetuksen soveltamisesta aiheutuvista omista kustannuksistaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 28 artiklassa säädettyjen, menetetyksi tuomitun omaisuuden luovuttamista koskevien säännösten soveltamista.

2.   Täytäntöönpanoviranomainen voi esittää päätöksen antaneelle viranomaiselle ehdotuksen kustannusten jakamisesta, jos joko ennen jäädyttämispäätöksen tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanoa tai sen jälkeen käy ilmi, että päätöksen täytäntöönpano aiheuttaisi suuria tai poikkeuksellisia kustannuksia.

Tällaiseen ehdotukseen on liitettävä täytäntöönpanoviranomaisen laatima tarkka eritelmä aiheutuneista kustannuksista. Päätöksen antaneen viranomaisen ja täytäntöönpanoviranomaisen on kuultava toisiaan ehdotuksen johdosta. Eurojust voi tarvittaessa avustaa näissä kuulemisissa.

Kuulemiset tai ainakin niiden tulos tallennetaan käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste.

32 artikla

Velvoite ilmoittaa henkilöille, joita asia koskee

1.   Täytäntöönpanoviranomaisen on jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanon tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevan päätöksen jälkeen mahdollisuuksien mukaan annettava kyseinen täytäntöönpano ja päätös kansallisen lainsäädäntönsä mukaisia menettelyjä noudattaen viipymättä tiedoksi tiedossaan oleville henkilöille, joita asia koskee, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklan soveltamista.

2.   Edellä olevan 1 kohdan mukaisessa tiedoksiannossa on täsmennettävä päätöksen antaneen viranomaisen nimi ja täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan käytettävissä olevat oikeussuojakeinot. Tiedoksiannossa on täsmennettävä myös ainakin lyhyesti päätöksen syyt.

3.   Täytäntöönpanoviranomainen voi tarvittaessa pyytää päätöksen antanutta viranomaista suorittamaan 1 kohdassa tarkoitetut tehtävät.

33 artikla

Oikeussuojakeinot jäädyttämispäätöksen tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa vastaan täytäntöönpanovaltiossa

1.   Henkilöillä, joita asia koskee, on oltava käytettävissään tehokkaat oikeussuojakeinot täytäntöönpanovaltiossa 7 artiklan mukaista jäädyttämispäätöksen ja 18 artiklan menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevaa päätöstä vastaan. Oikeutta oikeussuojakeinoihin on käytettävä täytäntöönpanovaltion tuomioistuimessa kyseisen valtion lainsäädännön mukaisesti. Menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten osalta oikeussuojakeinoihin vetoamisella voi olla lykkäävä vaikutus, jos täytäntöönpanovaltion lainsäädännössä näin säädetään.

2.   Jäädyttämispäätöksen tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen antamisen aineellisia perusteita ei voida riitauttaa täytäntöönpanovaltion tuomioistuimessa.

3.   Päätöksen antavan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettava kaikista oikeussuojakeinoista, joihin on vedottu 1 kohdan mukaisesti.

4.   Tämä artikla ei rajoita päätöksen antavassa valtiossa direktiivin 2014/42/EU 8 artiklan mukaisesti sovellettavien suojatoimien ja oikeussuojakeinojen soveltamista.

34 artikla

Korvaukset

1.   Jos täytäntöönpanovaltio on lainsäädäntönsä nojalla vastuussa vahingosta, jonka sille 4 artiklan mukaisesti toimitetun jäädyttämispäätöksen tai ja 14 artiklan mukaisesti toimitetun menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpano on aiheuttanut jollekin henkilölle, joita asia koskee, päätöksen antavan valtion on korvattava täytäntöönpanovaltiolle vahingonkorvaukset, jotka on maksettu kyseiselle henkilölle. Jos päätöksen antava valtio kuitenkin pystyy osoittamaan täytäntöönpanovaltiolle, että vahinko tai sen osa on aiheutunut yksinomaan täytäntöönpanovaltion menettelystä, päätöksen antavan valtion ja täytäntöönpanovaltion on sovittava keskenään korvattavasta määrästä.

2.   Edellä oleva 1 kohta ei rajoita luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden vahingonkorvausvaatimuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön soveltamista.

V LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

35 artikla

Tilastointi

1.   Jäsenvaltioiden on säännöllisesti kerättävä asiaa käsitteleviltä viranomaisilta saatuja kattavia tilastotietoja. Niiden on pidettävä näitä tilastotietoja yllä ja lähetettävä ne komissiolle vuosittain. Tilastotiedoissa on oltava direktiivin 2014/42/EU 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi jäsenvaltion toisilta jäsenvaltioilta vastaanottamien sellaisten jäädyttämispäätösten tai menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten lukumäärä, jotka on tunnustettu ja pantu täytäntöön ja joiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta on kieltäydytty.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittain myös seuraavat tilastot, jos ne ovat keskitetysti saatavilla kyseisessä jäsenvaltiossa:

a)

sellaisten tapausten lukumäärä, joissa uhrille on suoritettu korvaus tai palautettu omaisuus, joka on saatu menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tämän asetuksen mukaisesti toteutetun täytäntöönpanon seurauksena; ja

b)

jäädyttämispäätösten ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten tämän asetuksen mukaisesti toteutetun täytäntöönpanon keskimääräinen kesto.

36 artikla

Todistuksen ja lomakkeen muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa liitteissä I ja II esitettyjen todistusten muuttamista varten delegoituja säädöksiä 37 artiklan mukaisesti. Näiden muutosten on oltava tämän asetuksen mukaisia, eivätkä ne saa vaikuttaa siihen.

37 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 19 päivästä joulukuuta 2020 määräämättömäksi ajaksi 36 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 36 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.   Edellä 36 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

38 artikla

Raportointi ja uudelleentarkastelu

Komissio esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle viimeistään 20 päivänä joulukuuta 2025 ja sen jälkeen joka viides vuosi kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta, mukaan lukien

a)

jäsenvaltioiden mahdollisuudesta antaa tai peruuttaa 4 artiklan 2 kohdan ja 14 artiklan 2 kohdan mukaisia ilmoituksia;

b)

perusoikeuksien kunnioittamisen sekä jäädyttämispäätösten ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroisen tunnustamisen vuorovaikutuksesta;

c)

jäädytetyn tai menetetyksi tuomitun omaisuuden hallintaa ja luovuttamista sekä uhreille suoritettavia korvauksia ja omaisuuden palauttamista uhreille koskevien 28, 29 ja 30 artiklan soveltamisesta.

39 artikla

Korvattavat säädökset

Tällä asetuksella korvataan puitepäätös 2003/577/YOS siltä osin kuin on kyse omaisuuden jäädyttämisestä niiden jäsenvaltioiden kesken, joita tämä asetus sitoo, 19 päivästä joulukuuta 2020.

Tällä asetuksella korvataan puitepäätös 2006/783/YOS niiden jäsenvaltioiden kesken, joita tämä asetus sitoo, 19 päivästä joulukuuta 2020.

Niiden jäsenvaltioiden osalta, joita tämä asetus sitoo, viittauksia puitepäätökseen 2003/577/YOS, siltä osin kuin on kyse omaisuuden jäädyttämisestä, ja viittauksia puitepäätökseen 2006/783/YOS pidetään viittauksina tähän asetukseen.

40 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Tätä asetusta sovelletaan jäädyttämistodistuksiin ja menetetyksi tuomitsemista koskeviin todistuksiin, jotka on toimitettu 19 päivänä joulukuuta 2020 tai sen jälkeen.

2.   Jäädyttämistodistuksiin ja menetetyksi tuomitsemista koskeviin todistuksiin, jotka on toimitettu ennen 19 päivää joulukuuta 2020, sovelletaan kyseisen päivän jälkeen edelleen puitepäätöksiä 2003/577/YOS ja 2006/783/YOS niiden jäsenvaltioiden kesken, joita tämä asetus sitoo, siihen saakka, että jäädyttämispäätös tai menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on pantu lopullisesti täytäntöön.

41 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 19 päivästä joulukuuta 2020.

Tämän asetuksen 24 artiklaa sovelletaan kuitenkin 18 päivästä joulukuuta 2018 lähtien.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Strasbourgissa 14 päivänä marraskuuta 2018.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

A. TAJANI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. EDTSTADLER


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 4. lokakuuta 2018 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty 6. marraskuuta 2018.

(2)  EUVL C 115, 4.5.2010, s. 1.

(3)  Neuvoston puitepäätös 2003/577/YOS, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa (EUVL L 196, 2.8.2003, s. 45).

(4)  Neuvoston puitepäätös 2006/783/YOS, tehty 6 päivänä lokakuuta 2006, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin (EUVL L 328, 24.11.2006, s. 59).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/42/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta Euroopan unionissa (EUVL L 127, 29.4.2014, s. 39).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/64/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 280, 26.10.2010, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/13/EU, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 142, 1.6.2012, s. 1).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/48/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, oikeudesta käyttää avustajaa rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä sekä oikeudesta saada tieto vapaudenmenetyksestä ilmoitetuksi kolmannelle osapuolelle ja pitää vapaudenmenetyksen aikana yhteyttä kolmansiin henkilöihin ja konsuliviranomaisiin (EUVL L 294, 6.11.2013, s. 1).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/343, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 65, 11.3.2016, s. 1).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/800, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 132, 21.5.2016, s. 1).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1919, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, oikeusavusta rikosoikeudellisissa menettelyissä epäillyille ja syytetyille henkilöille ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä etsityille henkilöille (EUVL L 297, 4.11.2016, s. 1).

(12)  Neuvoston päätös 2008/976/YOS, tehty 16 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan oikeudellisesta verkostosta (EUVL L 348, 24.12.2008, s. 130).

(13)  Neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 1182/71, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1971, määräaikoihin, päivämääriin ja määräpäiviin sovellettavista säännöistä (EYVL L 124, 8.6.1971, s. 1).

(14)  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

(15)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/41/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, rikosasioita koskevasta eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä (EUVL L 130, 1.5.2014, s. 1).

(16)  Neuvoston päätös 2007/845/YOS, tehty 6 päivänä joulukuuta 2007, varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien jäsenvaltioiden toimistojen yhteistyöstä rikoksen tuottaman hyödyn tai muun rikokseen liittyvän omaisuuden jäljittämisessä ja tunnistamisessa (EUVL L 332, 18.12.2007, s. 103).

(17)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

(18)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/60/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 1).


LIITE I

JÄÄDYTTÄMISTODISTUS

A OSA:

Päätöksen antava valtio: …

Päätöksen antava viranomainen: …

Mahdollinen vahvistava viranomainen: …

Täytäntöönpanovaltio: …

Täytäntöönpanoviranomainen (jos tiedossa): …

B OSA: Täytäntöönpanon kiireellisyys ja/tai pyydetty täytäntöönpanopäivä

1.   Syy, miksi asia on kiireellinen:

On perustellut syyt uskoa, että kyseistä omaisuutta siirretään tai tuhotaan pian:

Tutkintaan tai menettelyihin liittyvät tarpeet päätöksen tehneessä valtiossa:

2.   Täytäntöönpanopäivä:

On pyydetty tiettyä päivää: …

Jäsenvaltioiden välistä koordinointia tarvitaan

Pyynnön perustelu:

C OSA: Henkilö, jota asia koskee (henkilöt, joita asiat koskevat)

Tiedot henkilöstä, jota (henkilöistä, joita) vastaan jäädyttämispäätös on annettu, tai henkilöstä, jonka (henkilöistä, joiden) omaisuutta jäädyttämispäätös koskee (jos asia koskee useampaa henkilöä, annetaan tiedot kaikista):

1.   Tunnistetiedot

i)   Luonnollinen henkilö tai luonnolliset henkilöt

Nimi: …

Etunimi (etunimet): …

Muu mahdollinen nimi (muut mahdolliset nimet): …

Mahdolliset peitenimet: …

Sukupuoli: …

Kansalaisuus: …

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus, jos saatavilla: …

Henkilöllisyysasiakirjan (-kirjojen) tyyppi ja numero (henkilötodistus tai passi), jos saatavilla:

Syntymäaika: …

Syntymäpaikka: …

Asuinpaikka ja/tai tunnettu osoite (jos osoite ei ole tiedossa, viimeisin tunnettu osoite):

Kieli tai kielet, joita henkilö, jota asia koskee, ymmärtää: …

Asianomaisen henkilön asema menettelyssä:

henkilö, jota vastaan jäädyttämispäätös on annettu

henkilö, jonka omaisuutta jäädyttämispäätös koskee

ii)   Oikeushenkilö tai oikeushenkilöt

Nimi: …

Oikeudellinen muoto: …

Mahdollinen lyhytnimi, yleensä käytetty nimi tai kauppanimi: …

Sääntömääräinen kotipaikka: …

Rekisterinumero: …

Osoite: …

Edustajan nimi: …

Asianomaisen henkilön asema menettelyssä:

henkilö, jota vastaan jäädyttämispäätös on annettu

henkilö, jonka omaisuutta jäädyttämispäätös koskee

2.   Jos jäädyttämispäätös on pantava täytäntöön muualla kuin edellä mainitussa osoitteessa, ilmoitetaan tämä osoite:

3.   Kolmannet osapuolet, joiden omaisuuteen, jota jäädyttämispäätös koskee, liittyviä oikeuksia päätös suoraan rajoittaa (henkilöllisyys ja syyt):

4.   Muut mahdolliset tiedot, joista on apua jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanossa:

D OSA: Tiedot päätöksen kohteena olevasta omaisuudesta

1.   Päätös koskee (rasti ruutuun):

rahamäärää

tiettyä omaisuutta (aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää)

samanarvoista muuta omaisuutta (arvomääräisen jäädyttämisen yhteydessä)

2.   Jos päätös koskee rahamäärää tai rahamäärän kanssa samanarvoista omaisuutta:

Täytäntöönpanovaltiossa täytäntöön pantavana oleva määrä numeroin ja kirjoitettuna (täsmennetään valuutta):

Päätöksessä mainittu kokonaismäärä numeroin ja kirjoitettuna (täsmennetään valuutta):

Lisätietoja:

Syyt, joiden vuoksi oletetaan, että henkilöllä, jota asia koskee, on omaisuutta tai tuloja täytäntöönpanovaltiossa:

Henkilön, jota asia koskee, omaisuuden tai tulolähteen kuvaus (jos mahdollista):

Henkilön, jota asia koskee, omaisuuden tai tulolähteen sijaintipaikka (jos ei tiedossa, viimeinen tunnettu sijaintipaikka):

Henkilön, jota asia koskee, pankkitili (jos tiedossa):

3.   Jos päätös koskee tiettyä omaisuutta tai tällaisen omaisuuden kanssa samanarvoista omaisuutta:

Perusteet päätöksen lähettämiselle täytäntöönpanovaltioon:

tietty omaisuus sijaitsee täytäntöönpanovaltiossa

tietty omaisuus on rekisteröity täytäntöönpanovaltiossa

päätöksen antavalla viranomaisella on perustellut syyt olettaa, että tietty päätöksen kohteena oleva omaisuus tai osa siitä sijaitsee täytäntöönpanovaltiossa.

Lisätietoja:

Syyt, joiden vuoksi oletetaan, että tietty omaisuus sijaitsee täytäntöönpanovaltiossa:

Omaisuuden kuvaus:

Omaisuuden sijaintipaikka (jos ei tiedossa, viimeisin tiedossa oleva sijaintipaikka):

Muut tiedot (esim. selvittäjän määrääminen):

E OSA: Perusteet jäädyttämispäätöksen antamiselle

1.   Tiivistelmä tosiseikoista

Syyt, joiden vuoksi jäädyttämispäätös on annettu, mukaan lukien

yhteenveto tosiseikoista ja kuvaus rikoksista:

saavutettu tutkinnan vaihe:

jäädyttämisen syyt:

muut tiedot:

2.   Sen rikoksen tai niiden rikosten luonne ja oikeudellinen luokittelu, jonka tai joiden johdosta jäädyttämispäätös annettiin, sekä sovellettava säännös tai sovellettavat säännökset:

3.   Voiko jäädyttämispäätöksen perusteena olevasta rikoksesta seurata päätöksen antavassa valtiossa enimmillään vähintään kolmen vuoden pituinen, vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus, ja sisältyykö se jäljempänä olevaan rikosten luetteloon? (rasti ruutuun) Jos jäädyttämispäätös koskee useita rikoksia, alla olevaan luetteloon merkitään vastaava numero (edellä kohdissa 1 ja 2 kuvailtuja rikoksia vastaavat numerot).

rikollisjärjestöön osallistuminen

terrorismi

ihmiskauppa

lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia

huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laiton kauppa

aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton kauppa

lahjonta

petokset, mukaan lukien petokset ja muut unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvat rikokset, sellaisina kuin ne määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/1371

rahanpesu

rahan, mukaan lukien euron, väärentäminen

tietoverkkorikollisuus

ympäristörikollisuus, mukaan lukien uhanalaisten eläinlajien ja uhanalaisten kasvilajien ja -lajikkeiden laiton kauppa

laittomassa maahantulossa ja maassa oleskelussa avustaminen

tahallinen henkirikos, vakava pahoinpitely tai vakavan ruumiinvamman aiheuttaminen

ihmisen elinten ja kudosten laiton kauppa

ihmisryöstö, vapaudenriisto tai panttivangiksi ottaminen

rasismi ja muukalaisviha

järjestäytynyt varkausrikollisuus tai aseellinen ryöstö

kulttuuriomaisuuden, mukaan lukien antiikki- ja taide-esineiden, laiton kauppa

petollinen menettely

ryöstöntapainen kiristys ja kiristys

tuotteiden väärentäminen ja laiton jäljentäminen

hallinnollisten asiakirjojen väärentäminen ja kaupankäynti väärennöksillä

maksuvälineisiin liittyvät väärennökset

hormonivalmisteiden ja muiden kasvua edistävien aineiden laiton kauppa

ydin- ja radioaktiivisten aineiden laiton kauppa

varastettujen ajoneuvojen kauppa

raiskaus

murhapoltto

kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat rikokset

ilma-aluksen tai aluksen kaappaus

tuhotyö

4.   Muut tiedot (esim. omaisuuden ja rikoksen välinen yhteys):

F OSA: Päätöksen luottamuksellisuus ja/tai pyyntö noudattaa tiettyjä muodollisuuksia

Päätöksen sisältämät tiedot ovat luottamuksellisia täytäntöönpanon jälkeen:

Täytäntöönpanossa on noudatettava tiettyjä muodollisuuksia:

G OSA: Jos jäädyttämistodistus on lähetetty useampaan kuin yhteen täytäntöönpanovaltioon, annetaan seuraavat tiedot:

1.   Jäädyttämistodistus on lähetetty seuraaviin muihin täytäntöönpanovaltioihin (valtio ja viranomainen):

2.   Jäädyttämistodistus on lähetetty useampaan kuin yhteen täytäntöönpanovaltioon seuraavista syistä:

Jos kyseessä on tietyn omaisuuden jäädyttämistä koskeva päätös:

Päätöksen kohteena olevaa omaisuutta oletetaan olevan eri täytäntöönpanovaltioissa

Jäädyttäminen edellyttää tietyn omaisuuden osalta toimia useammassa täytäntöönpanovaltiossa

Jos kyseessä on rahamäärän jäädyttämistä koskeva päätös:

Sen omaisuuden arvioitu arvo, joka voidaan jäädyttää päätöksen antavassa valtiossa ja jossakin täytäntöönpanovaltiossa, ei todennäköisesti riitä koko päätöksessä mainitun määrän jäädyttämiseen

Muut erityistarpeet:

3.   Kussakin täytäntöönpanovaltiossa olevien varojen arvo, jos se on tiedossa:

4.   Jos jäädyttäminen edellyttää tietyn omaisuuden osalta toimia useammassa täytäntöönpanovaltiossa, kuvaus täytäntöönpanovaltiossa vaadittavista toimista:

H OSA: Suhde aiempaan jäädyttämispäätökseen ja/tai muihin päätöksiin tai pyyntöihin

Liittyykö tämä jäädyttämispäätös aiempaan päätökseen tai pyyntöön (esim. jäädyttämispäätökseen, eurooppalaiseen tutkintamääräykseen, eurooppalaiseen pidätysmääräykseen tai keskinäistä oikeusapua koskevaan pyyntöön)? Jos liittyy, annetaan seuraavat tiedot, joiden avulla aiempi päätös tai pyyntö voidaan tunnistaa:

päätöksen tai pyynnön tyyppi

antamispäivä …

viranomainen, jolle päätös tai pyyntö lähetettiin

päätöksen antavan viranomaisen antama viitenumero

täytäntöönpanoviranomais(t)en antama(t) viitenumero(t):

I OSA: Menetetyksi tuomitseminen

Valitaan oikea vaihtoehto:

tämän jäädyttämistodistuksen mukana on menetetyksi tuomitsemista koskeva todistus päätöksen antavan valtion antaman päätöksen panemiseksi täytäntöön (menetetyksi tuomitsemista koskevan todistuksen numero):

omaisuus jää jäädytettynä täytäntöönpanovaltioon siihen asti, että menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös lähetetään ja pannaan täytäntöön (menetetyksi tuomitsemista koskevan todistuksen arvioitu esittämisajankohta, jos mahdollista):

J OSA: Vaihtoehtoiset toimenpiteet

1.   Salliiko päätöksen antava valtio sen, että täytäntöönpanovaltio soveltaa vaihtoehtoisia toimenpiteitä siinä tapauksessa, että jäädyttämispäätöstä ei voida panna täytäntöön lainkaan tai osittain?

Kyllä

Ei

2.   Jos sallii, mitä toimenpiteitä voidaan soveltaa:

K OSA: Jäädytetyn omaisuuden palauttaminen

1.   Onko jäädytetyn omaisuuden palauttamisesta uhrille annettu päätös:

Kyllä

Ei

Jos on, tiedot jäädytetyn omaisuuden palauttamista koskevasta päätöksestä:

Päätöksen tehnyt viranomainen (virallinen nimi):

Päätöksen päivämäärä: …

Päätöksen viitenumero (jos saatavilla): …

Palautettavan omaisuuden kuvaus: …

Uhrin nimi: …

Uhrin osoite: …

Lisätiedot siinä tapauksessa, että uhrin omistusoikeus on kiistetty (kuka kiistää omistusoikeuden, perusteet jne.):

Lisätiedot siinä tapauksessa, että henkilöiden, joita asia koskee, oikeuksia voitaisiin loukata palauttamisen seurauksena (kenen oikeuksia ja mitä oikeuksia loukattaisiin, perusteet jne.):

2.   Onko päätöksen antavassa jäsenvaltiossa vireillä pyyntö jäädytetyn omaisuuden palauttamisesta uhrille?

Ei

On, ratkaisusta ilmoitetaan täytäntöönpanoviranomaiselle

Päätöksen antavalle viranomaiselle ilmoitetaan, jos omaisuutta siirretään suoraan uhrille.

L OSA: Oikeussuojakeinot

Päätöksen antavan valtion viranomainen, joka voi antaa lisätietoja oikeussuojakeinojen käyttämiseen liittyvistä menettelyistä päätöksen antavassa valtiossa sekä siitä, onko saatavilla oikeusapua sekä tulkkaus- ja käännöspalveluja:

Päätöksen antava viranomainen (ks. M OSA)

Päätöksen vahvistava viranomainen (ks. N OSA)

Muu:

M OSA: Päätöksen antavan viranomaisen tiedot

Päätöksen antavan viranomaisen tyyppi:

tuomari, tuomioistuin, yleinen syyttäjä

muu päätöksen antavan valtion lainsäädännössä määritelty toimivaltainen viranomainen

Viranomaisen nimi: …

Yhteyshenkilön nimi: …

Tehtävä (virkanimike tai -asema): …

Asiakirjan numero: …

Osoite: …

Puhelinnumero (maannumero) (suuntanumero): …

Faksinumero (maannumero) (suuntanumero): …

Sähköposti: …

Kieli tai kielet, jota tai joita voidaan käyttää yhteydenpidossa päätöksen antavan viranomaisen kanssa: …

Sellaisen yhteyshenkilön (jos muu kuin edellä) yhteystiedot, johon voidaan olla yhteydessä, jos tarvitaan lisätietoja tai on tehtävä käytännön järjestelyjä päätöksen täytäntöönpanoa varten:

Nimi/Virkanimike/Organisaatio: …

Osoite: …

Sähköpostiosoite / Puhelinnumero: …

Päätöksen antavan viranomaisen ja/tai sen edustajan allekirjoitus, jolla todistetaan jäädyttämistodistuksen sisällön oikeellisuus ja asianmukaisuus: …

Nimi: …

Tehtävä (virkanimike tai -asema): …

Päivämäärä: …

Virallinen leima (jos käytössä): …

N OSA: Jäädyttämispäätöksen vahvistavan viranomaisen tiedot

Jäädyttämispäätöksen pätevyyden vahvistavan viranomaisen tyyppi (tarvittaessa):

tuomari tai tuomioistuin

yleinen syyttäjä

Viranomaisen nimi: …

Yhteyshenkilön nimi: …

Tehtävä (virkanimike tai -asema): …

Asiakirjan numero: …

Osoite: …

Puhelinnumero (maannumero) (suuntanumero): …

Faksinumero (maannumero) (suuntanumero): …

Sähköposti: …

Kieli tai kielet, jota tai joita voidaan käyttää yhteydenpidossa vahvistavan viranomaisen kanssa: …

Täytäntöönpanoviranomaisen pääasiallinen yhteyspiste:

päätöksen antava viranomainen

päätöksen vahvistava viranomainen

Vahvistavan viranomaisen ja /tai sen edustajan allekirjoitus ja muut tiedot

Nimi: …

Tehtävä (virkanimike tai -asema): …

Päivämäärä: …

Virallinen leima (jos käytössä): …

O OSA: Keskusviranomainen

Jos päätöksen antavassa valtiossa on nimetty keskusviranomainen vastaamaan jäädyttämistodistusten hallinnollisesta lähettämisestä ja vastaanottamisesta:

Keskusviranomaisen nimi: …

Yhteyshenkilön nimi: …

Tehtävä (virkanimike tai -asema): …

Asiakirjan numero: …

Osoite: …

Puhelinnumero (maannumero) (suuntanumero): …

Faksinumero (maannumero) (suuntanumero): …

Sähköposti: …

P OSA: Liitteet

Todistuksen mahdolliset liitteet: …


LIITE II

MENETETYKSI TUOMITSEMISTA KOSKEVA TODISTUS

A OSA:

Päätöksen antava valtio: …

Päätöksen antava viranomainen: …

Täytäntöönpanovaltio: …

Täytäntöönpanoviranomainen (jos tiedossa): …

B OSA: Menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös

1.   Tuomioistuin, joka on antanut päätöksen menetetyksi tuomitsemisesta (virallinen nimi):

2.   Menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen viitenumero (jos saatavilla):

3.   Menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös annettiin (päivämäärä):

4.   Menetetyksi tuomitsemista koskevasta päätöksestä tuli lainvoimainen (päivämäärä):

C OSA: Henkilö, jota asia koskee (henkilöt, joita asia koskee)

Tiedot henkilöstä tai henkilöistä, jota tai joita vastaan menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on annettu, tai henkilöstä tai henkilöistä, jonka tai joiden omaisuutta menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös koskee (jos asia koskee useampaa henkilöä, annetaan tiedot kaikista):

1.   Tunnistetiedot

i)   Luonnollinen henkilö tai luonnolliset henkilöt

Nimi: …

Etunimi (etunimet): …

Muu mahdollinen nimi (muut mahdolliset nimet): …

Mahdolliset peitenimet: …

Sukupuoli: …

Kansalaisuus: …

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus, jos saatavilla: …

Henkilöllisyysasiakirjan (-kirjojen) tyyppi ja numero (henkilötodistus, passi), jos saatavilla:

Syntymäaika: …

Syntymäpaikka: …

Asuinpaikka ja/tai tiedossa oleva osoite (jos osoite ei ole tiedossa, viimeinen tiedossa oleva osoite):

Kieli tai kielet, joita henkilö, jota asia koskee, ymmärtää: …

Asianomaisen henkilön asema menettelyssä:

henkilö, jota vastaan menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on annettu

henkilö, jonka omaisuutta menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös koskee

ii)   Oikeushenkilö tai oikeushenkilöt

Nimi: …

Oikeudellinen muoto: …

Mahdollinen lyhytnimi, yleensä käytetty nimi tai kauppanimi: …

Sääntömääräinen kotipaikka: …

Rekisterinumero: …

Osoite: …

Edustajan nimi: …

Asianomaisen henkilön asema menettelyssä:

henkilö, jota vastaan menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on annettu

henkilö, jonka omaisuutta menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös koskee

2.   Jos menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on pantava täytäntöön muualla kuin edellä mainitussa osoitteessa, ilmoitetaan tämä osoite:

3.   Kolmannet osapuolet, joiden omaisuuteen, jota jäädyttämispäätös koskee, liittyviä oikeuksia päätös suoraan rajoittaa (henkilöllisyys ja syyt):

4.   Muut mahdolliset tiedot, joista on apua menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanossa:

D OSA: Tiedot päätöksen kohteena olevasta omaisuudesta

1.   Tuomioistuin on päättänyt, että omaisuus:

on rikoshyötyä tai tällaisen hyödyn arvoa joko kokonaan tai osittain vastaavaa omaisuutta

muodostaa tällaisen rikoksen tekovälineen tai vastaa tällaisen tekovälineen arvoa

on tuomittava menetetyksi, koska päätöksen antavassa jäsenvaltiossa sovelletaan direktiivissä 2014/42/EU tarkoitettuja menetetyksi tuomitsemista koskevia valtuuksia (laajennettu menetetyksi tuomitseminen mukaan lukien)

on tuomittava rikokseen liittyvien menettelyjen seurauksena menetetyksi sellaisten päätöksen antavan valtion lainsäädännön mukaisten muiden säännösten, menetetyksi tuomitseminen mukaan lukien, nojalla, jotka liittyvät ilman lopullista tuomiota tapahtuvaa menetetyksi tuomitsemista koskeviin valtuuksiin

2.   Päätös koskee:

rahamäärää

tiettyä omaisuutta (aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää)

samanarvoista omaisuutta (arvomääräisen menettämisseuraamuksen yhteydessä)

3.   Jos päätös koskee rahamäärää tai rahamäärän kanssa samanarvoista omaisuutta:

Täytäntöönpanovaltiossa täytäntöön pantavana oleva määrä numeroin ja kirjoitettuna (täsmennetään valuutta):

Päätöksessä mainittu kokonaismäärä numeroin ja kirjoitettuna (täsmennetään valuutta):

Lisätietoja:

Syyt, joiden vuoksi oletetaan, että henkilöllä, jota asia koskee, on omaisuutta tai tuloja täytäntöönpanovaltiossa:

Henkilön, jota asia koskee, omaisuuden tai tulolähteen kuvaus (jos mahdollista):

Henkilön, jota asia koskee, omaisuuden tai tulolähteen sijaintipaikka (jos ei tiedossa, viimeinen tunnettu sijaintipaikka): …

Henkilön, jota asia koskee, pankkitili (jos tiedossa):

4.   Jos päätös koskee tiettyä omaisuutta tai tällaisen omaisuuden kanssa samanarvoista omaisuutta:

Perusteet päätöksen lähettämiselle täytäntöönpanovaltioon:

tietty omaisuus sijaitsee täytäntöönpanovaltiossa

tietty omaisuus on rekisteröity täytäntöönpanovaltiossa

päätöksen antavalla viranomaisella on perustellut syyt olettaa, että tietty päätöksen kohteena oleva omaisuus tai osa siitä sijaitsee täytäntöönpanovaltiossa.

Lisätietoja:

Syyt, joiden vuoksi oletetaan, että tietty omaisuus sijaitsee täytäntöönpanovaltiossa:

Omaisuuden kuvaus:

Omaisuuden sijaintipaikka (jos ei tiedossa, viimeisin tiedossa oleva sijaintipaikka):

Muut tiedot (esim. selvittäjän määrääminen):

5.   Omaisuuden muuntaminen ja siirtäminen

Jos päätös koskee tiettyä omaisuutta, säädetäänkö päätöksen antavan valtion lainsäädännössä, että menetetyksi tuomitseminen voidaan täytäntöönpanovaltiossa panna täytäntöön määräämällä menetetyksi rahamäärä, joka vastaa menetetyksi määrätyn omaisuuden arvoa?

Kyllä

Ei

E OSA: Jäädyttämispäätös

Valitaan oikea vaihtoehto:

menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen mukana on päätöksen antavan valtion antama jäädyttämispäätös (jäädyttämistodistuksen viitenumero):

omaisuus on jäädytetty täytäntöönpanovaltiolle toimitetun aiemman jäädyttämispäätöksen mukaisesti

jäädyttämispäätöksen antamispäivä: …

jäädyttämispäätöksen lähettämispäivä: …

viranomainen, jolle se lähetettiin: …

päätöksen antavan viranomaisen antama viitenumero: …

täytäntöönpanoviranomaisten antama viitenumero: …

F OSA: Perusteet menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen antamiselle

1.   Yhteenveto tosiseikoista ja syyt, joiden vuoksi menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on annettu, sekä kuvaus asiaan liittyvistä rikoksista ja muut asiaan liittyvät tiedot:

2.   Sen rikoksen tai niiden rikosten luonne ja oikeudellinen luokittelu, jonka tai joiden johdosta menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös annettiin, sekä sovellettava säännös tai sovellettavat säännökset:

3.   Voiko menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen perusteena olevasta rikoksesta seurata päätöksen antavan valtion lainsäädännön mukaan enimmillään vähintään kolmen vuoden pituinen, vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus ja sisältyykö se jäljempänä olevaan rikosten luetteloon? (rasti ruutuun) Jos menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös koskee useita rikoksia, alla olevaan luetteloon merkitään vastaavat numerot (edellä kohdissa 1 ja 2 kuvailtuja rikoksia vastaavat numerot):

rikollisjärjestöön osallistuminen

terrorismi

ihmiskauppa

lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia

huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laiton kauppa

aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton kauppa

lahjonta

petokset, mukaan lukien petokset ja muut unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvat rikokset, sellaisina kuin ne määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/1371

rahanpesu

rahan, mukaan lukien euron, väärentäminen

tietoverkkorikollisuus

ympäristörikollisuus, mukaan lukien uhanalaisten eläinlajien ja uhanalaisten kasvilajien ja -lajikkeiden laiton kauppa

laittomassa maahantulossa ja maassa oleskelussa avustaminen

tahallinen henkirikos, vakava pahoinpitely tai vakavan ruumiinvamman aiheuttaminen

ihmisen elinten ja kudosten laiton kauppa

ihmisryöstö tai vapaudenriisto ja panttivangiksi ottaminen

rasismi ja muukalaisviha

järjestäytynyt varkausrikollisuus tai aseellinen ryöstö

kulttuuriomaisuuden, mukaan lukien antiikki- ja taide-esineiden, laiton kauppa

petollinen menettely

ryöstöntapainen kiristys ja kiristys

tuotteiden laiton väärentäminen ja laiton jäljentäminen

hallinnollisten asiakirjojen väärentäminen ja kaupankäynti väärennöksillä

maksuvälineisiin liittyvät väärennökset

hormonivalmisteiden ja muiden kasvua edistävien aineiden laiton kauppa

ydin- ja radioaktiivisten aineiden laiton kauppa

varastettujen ajoneuvojen kauppa

raiskaus

murhapoltto

kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat rikokset

ilma-aluksen tai aluksen kaappaus

tuhotyö

4.   Muut tiedot (esim. omaisuuden ja rikoksen suhde):

G OSA: Jos menetetyksi tuomitsemista koskeva todistus on lähetetty useampaan kuin yhteen täytäntöönpanovaltioon, annetaan seuraavat tiedot:

1.   Menetetyksi tuomitsemista koskeva todistus on lähetetty seuraaviin muihin täytäntöönpanovaltioihin (valtio ja viranomainen):

2.   Menetetyksi tuomitsemista koskeva todistus on lähetetty useampaan kuin yhteen täytäntöönpanovaltioon seuraavista syistä:

Jos kyseessä on tietyn omaisuuden menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös:

Päätöksen kohteena olevaa omaisuutta oletetaan olevan eri täytäntöönpanovaltioissa

Täytäntöönpano edellyttää tietyn omaisuuden osalta toimia useammassa täytäntöönpanovaltiossa

Jos kyseessä on rahamäärän menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös:

Asianomaista omaisuutta ei ole jäädytetty asetuksen (EU) 2018/1805 nojalla

Omaisuuden, joka voidaan tuomita menetetyksi päätöksen antavassa valtiossa ja jossakin täytäntöönpanovaltiossa, arvioitu arvo ei todennäköisesti riitä koko päätöksessä mainitun määrän tuomitsemiseen menetetyksi

Muut erityistarpeet:

3.   Kussakin täytäntöönpanovaltiossa olevien varojen arvo, jos se on tiedossa:

4.   Jos menetetyksi tuomitseminen edellyttää tietyn omaisuuden osalta toimia useammassa täytäntöönpanovaltiossa, kuvaus vaadittavista toimista:

H OSA: Menetetyksi tuomitsemista koskevaan päätökseen johtanut oikeudenkäynti

Oliko henkilö, jota vastaan menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on annettu, läsnä oikeudenkäynnissä, jonka seurauksena lopulliseen tuomioon liittyvä menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös annettiin?

1.

Kyllä, hän oli läsnä oikeudenkäynnissä.

2.

Ei, hän ei ollut läsnä oikeudenkäynnissä.

3.

Ei, suullisia käsittelyjä ei järjestetty kansallisten menettelysääntöjen mukaisesti.

4.

Jos on valittu kohta 2, vahvistetaan jokin seuraavista vaihtoehdoista:

4.1 a ☐

haaste oli annettu tiedoksi asianomaiselle henkilölle … (päivä/kuukausi/vuosi) henkilökohtaisesti ja hänelle oli siten ilmoitettu menetetyksi tuomitsemista koskevaan päätökseen johtaneen oikeudenkäynnin ajankohta ja paikka ja hänelle oli ilmoitettu, että asiassa voitaisiin tehdä menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös, vaikka hän jää pois oikeudenkäynnistä

TAI

4.1 b ☐

henkilö ei saanut haastetta henkilökohtaisesti tiedoksi mutta oli muilla keinoin saanut virallisen tiedon päätökseen johtaneen oikeudenkäynnin suunnitellusta ajankohdasta ja paikasta siten, että voidaan kiistattomasti todeta, että hän oli tietoinen oikeudenkäynnistä, ja hänelle oli ilmoitettu, että tällainen menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös voidaan tehdä, vaikka hän jää pois oikeudenkäynnistä

TAI

4.2 ☐

henkilö oli oikeudenkäynnistä tietoisena valtuuttanut lakimiehen, jonka joko hän itse tai valtio oli nimennyt puolustamaan häntä oikeudenkäynnissä, ja tämä lakimies oli tosiasiallisesti puolustanut häntä oikeudenkäynnissä

TAI

4.3

menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös oli annettu asianomaiselle henkilölle tiedoksi … (päivä/kuukausi/vuosi) ja hänelle oli nimenomaisesti ilmoitettu hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn tai muutoksenhakuun, johon henkilöllä oli oikeus osallistua ja joka antoi mahdollisuuden asian ratkaisuperusteiden uudelleentutkimiseen, mukaan lukien uusien todisteiden tutkimiseen, ja joka voi johtaa alkuperäisen menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen kumoamiseen, ja

henkilö nimenomaisesti ilmoitti, ettei hän riitauta menetetyksi tuomitsemista koskevaa päätöstä

TAI

henkilö ei pyytänyt uudelleenkäsittelyä tai hakenut muutosta määräajassa.

5.

Jos on valittu jokin kohdista 4.1 b, 4.2 tai 4.3, ilmoitetaan, miten kyseinen edellytys on täyttynyt: …

I OSA: Vaihtoehtoiset toimenpiteet, mukaan lukien vapausrangaistukset

1.   Salliiko päätöksen antava valtio sen, että täytäntöönpanovaltio soveltaa vaihtoehtoisia toimenpiteitä siinä tapauksessa, että menetetyksi tuomitsemista koskevaa päätöstä ei voida panna täytäntöön lainkaan tai osittain?

Kyllä

Ei

2.   Jos sallii, ilmoitetaan ja täsmennetään, mitä seuraamuksia voidaan soveltaa:

Vankeus (enimmäisaika):

Yhdyskuntapalvelu (tai vastaava) (enimmäisaika):

Muut toimenpiteet (niiden kuvaus):

J OSA: Päätös uhrille palautettavasta omaisuudesta tai suoritettavasta korvauksesta

1.   Valitaan oikea vaihtoehto:

Päätöksen antavan valtion päätöksen antava viranomainen tai muu toimivaltainen viranomainen on antanut uhrille suoritettavaa korvausta tai omaisuuden palauttamista koskevan päätöksen, jonka nojalla uhrille maksetaan seuraava rahasumma:

Päätöksen antavan valtion päätöksen antava viranomainen tai muu toimivaltainen on antanut päätöksen, jonka nojalla uhrille palautetaan muuta omaisuutta kuin rahaa:

Päätöksen antavassa valtiossa on vireillä uhrille palautettavaa omaisuutta tai suoritettavaa korvausta koskeva menettely, jonka tulos ilmoitetaan täytäntöönpanoviranomaiselle

2.   Menetetyksi tuomitun omaisuuden palauttamista uhrille tai uhrille suoritettavaa korvausta koskevan päätöksen tiedot:

Päätöksen antanut viranomainen (virallinen nimi): …

Päätös on annettu (päivämäärä): …

Päätöksestä tuli lainvoimainen (päivämäärä): …

Päätöksen viitenumero (jos saatavilla): …

Palautettavan omaisuuden kuvaus: …

Uhrin nimi: …

Uhrin osoite: …

Päätöksen antavalle viranomaiselle ilmoitetaan, jos omaisuutta siirretään suoraan uhrille.

K OSA: Päätöksen antavan viranomaisen tiedot

Viranomaisen nimi: …

Yhteyshenkilön nimi: …

Tehtävä (virkanimike tai -asema): …

Asiakirjan numero: …

Osoite: …

Puhelinnumero (maannumero) (suuntanumero): …

Faksinumero (maannumero) (suuntanumero): …

Sähköposti: …

Kieli tai kielet, jota tai joita voidaan käyttää yhteydenpidossa päätöksen antavan viranomaisen kanssa: …

Sellaisen yhteyshenkilön (jos muu kuin edellä) yhteystiedot, johon voidaan olla yhteydessä, jos tarvitaan lisätietoja tai on tehtävä käytännön järjestelyjä päätöksen täytäntöönpanoa tai omaisuuden siirtoa varten:

Nimi/Virkanimike/Organisaatio: …

Osoite: …

Sähköpostiosoite / Puhelinnumero: …

Päätöksen antavan viranomaisen ja/tai sen edustajan allekirjoitus, jolla todistetaan menetetyksi tuomitsemista koskevan todistuksen sisällön oikeellisuus ja asianmukaisuus: …

Nimi: …

Tehtävä (virkanimike tai -asema): …

Päivämäärä: …

Virallinen leima (jos käytössä): …

L OSA: Keskusviranomainen

Jos päätöksen antavassa valtiossa on nimetty keskusviranomainen vastaamaan menetetyksi tuomitsemista koskevien todistusten hallinnollisesta lähettämisestä ja vastaanottamisesta, ilmoitetaan:

Keskusviranomaisen nimi: …

Yhteyshenkilön nimi: …

Tehtävä (virkanimike tai -asema): …

Asiakirjan numero: …

Osoite: …

Puhelinnumero (maannumero) (suuntanumero): …

Faksinumero (maannumero) (suuntanumero): …

Sähköposti: …

M OSA: Päätöksen antavan valtion maksutiedot

Kansainvälinen tilinumero (IBAN): …

BIC-koodi: …

Tilinhaltijan nimi: …

N OSA: Liitteet

Todistuksen mahdolliset liitteet:


Top