EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1719

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1719, annettu 14 päivänä marraskuuta 2018, asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden määrärahoista sekä Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen määrärahoista

PE/57/2018/REV/1

OJ L 291, 16.11.2018, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1719/oj

16.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 291/5


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/1719,

annettu 14 päivänä marraskuuta 2018,

asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden määrärahoista sekä Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen määrärahoista

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 177 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ovat kuulleet Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa,

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1303/2013 (2) vahvistetaan yhteiset ja yleiset säännöt, joita sovelletaan Euroopan rakenne- ja investointirahastoihin.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/2305 (3) muutettiin asetusta (EU) N:o 1303/2013 muun muassa siltä osin kuin on kyse taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden määrärahoista.

(3)

Euroopan unionin yleisellä talousarviolla varainhoitovuodeksi 2018 (4) muutettiin nuorisotyöllisyysaloitteen rahoitussuunnitelmaa lisäämällä maksusitoumusmäärärahoja aloitteen erityismäärärahoja varten 116,7 miljoonalla eurolla käypinä hintoina, mikä nosti aloitetta koskevien vuoden 2018 maksusitoumusmäärärahojen kokonaismäärän 350 miljoonaan euroon käypinä hintoina.

(4)

Vuoden 2020 maksusitoumusmäärärahoja on pienennettävä niin, että ne vastaavat niiden etupainottamista vuoteen 2018. Sen vuoksi asetus (EU) N:o 1303/2013 olisi muutettava vastaavasti.

(5)

Kun asetuksen (EU) N:o 1303/2013 92 artiklan 1 kohtaa muutettiin asetuksella (EU) 2017/2305, jotkin asetuksen (EU) 2017/2305 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan rahoitusta koskevista tiedoista olivat virheellisiä. Nämä rahoitusta koskevat tiedot olisi korvattava oikeilla tiedoilla. Sen vuoksi asetus (EU) N:o 1303/2013 olisi muutettava vastaavasti.

(6)

Koska nuorisotyöllisyysaloitetta tukevia ohjelmia on muutettava kiireellisesti, on aiheellista säätää poikkeuksesta Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyssä kansallisten parlamenttien asemaa koskevassa pöytäkirjassa N:o 1 olevassa 4 artiklassa tarkoitettuun kahdeksan viikon ajanjaksoon.

(7)

Koska nuorisotyöllisyysaloitetta tukevia ohjelmia on muutettava kiireellisesti, tämän asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 1303/2013 seuraavasti:

1)

Korvataan 91 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden talousarviositoumuksiin käytettävissä olevat määrärahat kaudella 2014–2020 ovat 329 982 345 366 euroa vuoden 2011 hintoina liitteessä VI olevan vuosijakauman mukaisesti, ja tästä EAKR:lle, ESR:lle ja koheesiorahastolle osoitettavat kokonaismäärärahat ovat 325 938 694 233 euroa, ja 4 043 651 133 euroa on nuorisotyöllisyysaloitteelle osoitettava erityismääräraha. Ohjelmatyötä varten ja määrien ottamiseksi myöhemmin unionin yleiseen talousarvioon taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden määrärahoihin tehdään vuosittain kahden prosentin indeksikorjaus.”

2)

Muutetaan 92 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen määrärahat ovat 96,09 prosenttia kokonaismäärärahoista (eli yhteensä 317 073 545 392 euroa), ja ne kohdennetaan seuraavasti:

a)

51,52 prosenttia (eli yhteensä 163 359 380 738 euroa) vähemmän kehittyneille alueille;

b)

10,82 prosenttia (eli yhteensä 34 319 221 039 euroa) siirtymäalueille;

c)

16,33 prosenttia (eli yhteensä 51 773 321 432 euroa) kehittyneemmille alueille;

d)

20,89 prosenttia (eli yhteensä 66 236 030 665 euroa) koheesiorahastosta tukea saaville jäsenvaltioille;

e)

0,44 prosenttia (eli yhteensä 1 385 591 518 euroa) lisärahoituksena Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetuille syrjäisimmille alueille ja NUTS 2 -alueille, jotka täyttävät vuoden 1994 liittymissopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa N:o 6 olevassa 2 artiklassa määrätyt ehdot.”;

b)

korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Nuorisotyöllisyysaloitteen määrärahat ovat 4 043 651 133 euroa nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahoja ja vähintään 4 043 651 133 euroa ESR:n kohdennettuja investointeja.”

3)

Korvataan liite VI tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 14 päivänä marraskuuta 2018.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

A. TAJANI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. EDTSTADLER


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 23. lokakuuta 2018 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 9. marraskuuta 2018.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2305, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden määrärahojen sekä Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen määrärahojen muuttamisesta (EUVL L 335, 15.12.2017, s. 1).

(4)  EUVL L 57, 28.2.2018.


LIITE

”LIITE VI

MAKSUSITOUMUSMÄÄRÄRAHOJEN VUOTUINEN JAKAUTUMINEN VUOSINA 2014–2020

Mukautettu vuotuinen rakenne (mukaan lukien nuorisotyöllisyysaloitteen lisäys)

 

2014

2015

2016

2017

euroa, vuoden 2011 hintoina

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164


 

2018

2019

2020

Yhteensä

euroa, vuoden 2011 hintoina

48 341 984 652

48 712 359 314

49 022 528 894

329 982 345 366 ”


Top