Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1710

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1710, annettu 13 päivänä marraskuuta 2018, suorien tukien mukautusasteen mukauttamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 nojalla kalenterivuoden 2018 osalta ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/866 kumoamisesta

C/2018/7442

OJ L 286, 14.11.2018, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1710/oj

14.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 286/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1710,

annettu 13 päivänä marraskuuta 2018,

suorien tukien mukautusasteen mukauttamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 nojalla kalenterivuoden 2018 osalta ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/866 kumoamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

on kuullut maatalousrahastojen komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/866 (2) vahvistetaan suorien tukien mukautusaste asetuksen (EU) N:o 1306/2013 nojalla kalenterivuoden 2018 osalta. Mukautusaste on vahvistettu vuoden 2019 talousarvioesityksen yhteydessä käytettävissä olleiden tietojen perusteella ottaen erityisesti huomioon asetuksen (EU) N:o 1306/2013 25 artiklassa tarkoitettu rahoituskurista johtuva maatalousalan kriisivaraus, joka on 468,7 miljoonaa euroa.

(2)

Vaikka rahoituskurin tarve maatalousalan kriisivarauksen osalta on edelleen 468,7 miljoonaa euroa, suoria tukia ja markkinoihin liittyviä menoja koskevat ennusteet kattavan, vuoden 2019 talousarvioesitystä koskevan komission oikaisukirjelmän nro 1 osalta käytettävissä olleet tiedot osoittavat kuitenkin, että täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/866 vahvistettua rahoituskurin mukautusastetta on tarpeen mukauttaa.

(3)

Komission käytettävissä olevien uusien tietojen perusteella on aiheellista mukauttaa mukautusastetta asetuksen (EU) N:o 1306/2013 26 artiklan 4 kohdan mukaisesti ennen sen kalenterivuoden 1 päivää joulukuuta, jonka osalta mukautusastetta sovelletaan.

(4)

Pääsääntöisesti viljelijälle, joka jättää suoria tukia koskevan tukihakemuksen tietylle kalenterivuodelle N, maksetaan tuet tiettynä varainhoitovuodelle N + 1 sijoittuvana maksuaikana. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tietyin rajoituksin suorittaa viljelijöille maksuja kyseisen maksuajan päätyttyä. Tällaisia myöhäisempiä maksuja voidaan suorittaa seuraavana varainhoitovuonna. Kun rahoituskuria sovelletaan tiettyyn kalenterivuoteen, mukautusastetta ei tulisi soveltaa maksuihin, joita koskevat tukihakemukset on jätetty muina kalenterivuosina kuin kalenterivuonna, johon rahoituskuria sovelletaan. Viljelijöiden tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi on sen vuoksi aiheellista säätää, että mukautusastetta sovelletaan ainoastaan maksuihin, joista on jätetty tukihakemus sinä kalenterivuonna, johon rahoituskuria sovelletaan, riippumatta siitä, milloin maksu viljelijälle suoritetaan.

(5)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 (3) 8 artiklan 1 kohdassa säädetään, että asetuksen (EU) N:o 1306/2013 26 artiklan mukaisesti vahvistettua suoriin tukiin sovellettavaa mukautusastetta sovelletaan ainoastaan yli 2 000 euron suuruisiin suoriin tukiin, jotka myönnetään viljelijöille vastaavana kalenterivuonna. Lisäksi asetuksen (EU) N:o 1307/2013 8 artiklan 2 kohdassa säädetään, että suorien tukien asteittaisen käyttöönoton seurauksena mukautusastetta sovelletaan Kroatiaan vasta 1 päivästä tammikuuta 2022. Tässä asetuksessa vahvistettua mukautusastetta ei näin ollen tulisi soveltaa viljelijöille kyseisessä jäsenvaltiossa maksettaviin tukiin.

(6)

Tarkistettu mukautusaste olisi otettava huomioon viljelijälle myönnettävän sen kokonaistukimäärän laskemiseksi, josta on jätetty tukihakemus kalenterivuoden 2018 osalta. Selvyyden vuoksi täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/866 olisi sen vuoksi kumottava.

(7)

Jotta varmistetaan, että tarkistettua mukautusastetta voidaan soveltaa siitä päivästä alkaen, jona tukien maksamisen viljelijöille on asetuksen (EU) N:o 1306/2013 mukaisesti määrä alkaa, tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä joulukuuta 2018,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 25 ja 26 artiklassa säädetyn mukautusasteen vahvistamiseksi alennetaan asetuksen (EU) N:o 1307/2013 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti niiden asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteessä I luetelluissa tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettävien suorien tukien, jotka ylittävät 2 000 euroa ja joista on jätetty tukihakemus kalenterivuoden 2018 osalta, määriä 1,411917 prosentin mukautusasteella.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyä vähennystä ei sovelleta Kroatiaan.

2 artikla

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/866.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä marraskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/866, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2018, suorien tukien mukauttamisasteesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 nojalla kalenterivuoden 2018 osalta (EUVL L 149, 14.6.2018, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608).


Top