Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1644

Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1644, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä sellaisten kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa sovittavien yhteistyöjärjestelyjen vähimmäissisällön määrittämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla, joiden oikeudelliset kehykset ja valvontakäytännöt on tunnustettu vastaaviksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

C/2018/4427

OJ L 274, 5.11.2018, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1644/oj

5.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 274/33


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2018/1644,

annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä sellaisten kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa sovittavien yhteistyöjärjestelyjen vähimmäissisällön määrittämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla, joiden oikeudelliset kehykset ja valvontakäytännöt on tunnustettu vastaaviksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä ja direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU sekä asetuksen (EU) N:o 596/2014 muuttamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 (1) ja erityisesti sen 30 artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) 2016/1011 30 artiklassa vahvistetaan ehdot, joiden on täytyttävä, jotta kolmannessa maassa sijaitsevan hallinnoijan vertailuarvoja voidaan käyttää unionissa. Yksi ehdoista on, että kyseisen kolmannen maan oikeudellisen kehyksen ja valvontakäytännön vastaavuuden tunnustamisesta on tehty vastaavuuspäätös. Asetuksen 30 artiklan 4 kohdassa edellytetään, että EAMV vahvistaa yhteistyöjärjestelyt sellaisten kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa, joiden osalta tällainen vastaavuuspäätös on tehty.

(2)

Yhteistyöjärjestelyjen kautta EAMV ja kolmannen maan toimivaltainen viranomainen voivat vaihtaa kaikki tiedot, jotka ovat oleellisia niiden valvontatehtävien toteuttamisen kannalta. Komissio voi hyväksyä erinäisiä vastaavuuspäätöksiä, minkä jälkeen valvotut yhteisöt voivat käyttää kussakin asianomaisessa maassa sijaitsevan hallinnoijan tarjoamia vertailuarvoja unionissa. Sen vuoksi on tärkeää, että kaikissa yhteistyöjärjestelyissä sovelletaan samoja vähimmäisvaatimuksia tietojenvaihdossa käytettävien muotojen ja menettelyjen osalta, mukaan lukien samoja luottamuksellisuutta koskevia säännöksiä ja samoja yhteistyöjärjestelyn puitteissa saatujen tietojen käyttöä koskevia ehtoja.

(3)

Sellaisten kolmansien maiden toimivaltaisilla viranomaisilla, joiden oikeudelliset kehykset ja valvontakäytännöt on tunnustettu vastaaviksi, on oltava asianmukaiset tiedot kaikista merkittävistä tapahtumista ja olosuhteiden muutoksista, jotka todennäköisesti vaikuttavat vertailuarvojen hallinnoijiin niiden oikeudenkäyttöalueella. Jos valvotut yhteisöt käyttävät kyseisiltä oikeudenkäyttöalueilta peräisin olevien hallinnoijien tarjoamia vertailuarvoja unionissa, kyseisten oikeudenkäyttöalueiden toimivaltaisten viranomaisten on aiheellista tiedottaa tällaisista tapahtumista ja muutoksista EAMV:lle. Yhteistyöjärjestelyihin olisi sen vuoksi sisällytettävä säännös, jonka mukaan EAMV:lle on ilmoitettava kaikista tällaisista tapahtumista ja muutoksista.

(4)

Myös kolmansien maiden toimivaltaiset viranomaiset on pidettävä ajan tasalla valvomiensa hallinnoijien toiminnasta. Yhteistyöjärjestelyissä olisi sen vuoksi edellytettävä, että EAMV ilmoittaa kolmannen maan toimivaltaiselle viranomaiselle, jos kyseisen viranomaisen valvoma hallinnoija ilmoittaa EAMV:lle suostuneensa siihen, että valvotut yhteisöt käyttävät sen vertailuarvoja unionissa.

(5)

EAMV:llä ei ole suoria valvontavaltuuksia kolmansissa maissa sijaitseviin hallinnoijiin lukuun ottamatta asetuksen (EU) 2016/1011 31 artiklassa säädettyä EAMV:n velvoitetta poistaa kolmannessa maassa sijaitseva hallinnoija rekisteristä. Sen sijaan se hyödyntää kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen harjoittamaa valvontaa ja toimii sen kanssa yhteistyössä. Yhteistyöjärjestelyihin olisi sen vuoksi sisällytettävä säännöksiä, joissa vahvistetaan valvontayhteistyöhön osallistuvien tahojen tehtävät, mukaan lukien paikalla tehtävät tarkastukset.

(6)

Asetuksen (EU) 2016/1011 32 artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan a alakohdassa edellytetään, että kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten ja viitejäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välisten yhteistyöjärjestelyjen vähimmäissisällön on oltava sama kuin EAMV:n ja kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten välisen välisten yhteistyöjärjestelyjen vähimmäissisältö. Sen vuoksi vahvistettaessa EAMV:n kanssa sovittavien yhteistyöjärjestelyjen vähimmäissisältö on tarpeen varmistaa, että sisältö soveltuu myös 32 artiklan 5 kohdan mukaisiin yhteistyöjärjestelyihin.

(7)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka EAMV on toimittanut komissiolle.

(8)

EAMV ei ole järjestänyt avointa julkista kuulemista niistä teknisten sääntelystandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, eikä analysoinut mahdollisia asiaan liittyviä kustannuksia ja hyötyjä, koska EAMV katsoi, että se olisi ollut suhteetonta verrattuna kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnosten laajuuteen ja vaikutukseen, kun otetaan huomioon, että kyseiset tekniset sääntelystandardit koskevat suoraan ainoastaan kolmansien maiden toimivaltaisia viranomaisia, jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia ja EAMV:ta eivätkä markkinatoimijoita.

(9)

EAMV on pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (2) 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä.

(10)

Hallinnoijille olisi annettava riittävästi aikaa varmistaa tämän asetuksen vaatimusten noudattaminen. Sen vuoksi asetusta olisi alettava soveltaa kahden kuukauden kuluttua sen voimaantulosta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Yhteistyöjärjestelyjen soveltamisala

Asetuksen (EU) 2016/1011 30 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa yhteistyöjärjestelyissä, jäljempänä ’yhteistyöjärjestelyt’, on ilmoitettava selkeästi niiden soveltamisala. Soveltamisalaan on kuuluttava osapuolten välinen yhteistyö ainakin seuraavien osalta:

a)

osapuolten tehtävien toteuttamiselle oleellisten tietojen vaihto ja ilmoitusten antaminen;

b)

kaikki kyseessä olevaan yhteistyöjärjestelyyn kuuluvien hallinnoijien operaatioihin, toimintaan tai palveluihin liittyvät mahdollisesti oleelliset seikat, mukaan lukien tietojen antaminen EAMV:lle laeista ja määräyksistä, joita hallinnoijiin sovelletaan kyseisessä kolmannessa maassa, ja kaikista oleellisista muutoksista tällaisiin lakeihin ja määräyksiin;

c)

kaikki kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen toteuttamat sääntely- tai valvontatoimet tai myöntämät hyväksynnät, jotka koskevat sellaista hallinnoijaa, joka on antanut suostumuksen vertailuarvonsa käyttöön unionissa, mukaan lukien muutokset sellaisiin velvoitteisiin ja vaatimuksiin, joita hallinnoijaan sovelletaan ja joilla voi olla vaikutusta siihen, miten hallinnoija jatkossa noudattaa sovellettavia lakeja ja määräyksiä.

2 artikla

Tietojen ja ilmoitusten vaihtaminen

Yhteistyöjärjestelyihin on sisällyttävä ainakin seuraavat säännökset järjestelyjen puitteissa vaihdettavien tai annettavien tietojen tai ilmoitusten osalta:

a)

säännös, jonka mukaan tiedonsaantipyyntöjen on sisällettävä vähintään pyynnön esittävän viranomaisen pyytämä tieto, lyhyt kuvaus pyynnön kohteena olevasta asiasta, pyydettävän tiedon käyttötarkoitus ja vertailuarvoon sovellettavat lait ja määräykset;

b)

tiedot mekanismista tai mekanismeista, joilla tietoja ja ilmoituksia vaihdetaan tai annetaan;

c)

säännös, jonka mukaan tiedot ja ilmoitukset on vaihdettava tai annettava kirjallisesti;

d)

säännös, jonka mukaan on toteutettava toimia sen varmistamiseksi, että tietojen vaihtaminen tai antaminen tapahtuu suojatussa muodossa;

e)

säännös, jonka mukaan tiedot ja ilmoitukset on annettava viipymättä ja tarvittaessa järjestelyissä sovittujen määräaikojen mukaisesti.

3 artikla

Valvontayhteistyö

1.   Yhteistyöjärjestelyissä on määritettävä puitteet osapuolten valvontatoimien koordinoimiseksi vertailuarvojen valvonnassa, mukaan lukien vähintään seuraavat vaatimukset:

a)

vaatimus, jonka mukaan allekirjoittaja, joka haluaa toteuttaa valvontatoimen, tekee toimea koskevan alustavan kirjallisen pyynnön;

b)

vaatimus, jonka mukaan pyynnössä esitetään toimea koskevat tosiasioihin perustuvat ja oikeudelliset seikat sekä arvioitu aikataulu;

c)

vaatimus, jonka mukaan toinen allekirjoittaja vahvistaa pyynnön vastaanottamisen kirjallisesti kymmenen työpäivän kuluessa vastaanottamisesta.

2.   Kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen oikeudenkäyttöalueella paikan päällä tehtävien tarkastusten koordinoimiseksi yhteistyöjärjestelyissä on vahvistettava menettelyt, joiden mukaisesti osapuolet sopivat tällaisiin paikan päällä tehtäviin tarkastuksiin sovellettavista ehdoista, mukaan lukien vähintään ehdot, joissa vahvistetaan niiden tehtävät ja velvollisuudet, kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen oikeus olla mukana paikan päällä tehtävissä tarkastuksissa ja kyseisen viranomaisen velvollisuudet avustaa julkisten ja ei-julkisten asiakirjojen ja tiedostojen sisällön tarkastelussa, tulkinnassa ja analysoinnissa ja tietojen hankkimisessa järjestelyyn kuuluvien hallinnoijien hallitukselta ja ylemmältä johdolta.

4 artikla

Luottamuksellisuus, tietojen käyttö ja tietosuoja

1.   Yhteistyöjärjestelyissä on edellytettävä, että osapuolet eivät paljasta yhteistyöjärjestelyjen puitteissa vaihdettuja tai annettuja tietoja, paitsi jos tiedot toimittanut osapuoli on antanut siihen suostumuksensa etukäteen kirjallisesti tai jos tietojen antaminen on tarpeellinen ja oikeasuhteinen velvollisuus, joka on asetettu unionin lainsäädännössä tai kansallisessa lainsäädännössä etenkin silloin, kun on kyse tutkimuksista tai niitä seuraavista oikeudenkäynneistä.

2.   Yhteistyöjärjestelyissä on edellytettävä, että viranomaisen järjestelyjen puitteissa saamat tiedot varastoidaan turvallisesti ja että niitä on lupa käyttää yksinomaan kyseisen viranomaisen pyynnössä esitettyyn tarkoitukseen tai, jos tiedot saatiin muutoin kuin tiedonsaantipyynnöllä, yksinomaan kyseisen viranomaisen sääntely- ja valvontatehtävien toteuttamiseksi. Viranomainen voi kuitenkin käyttää tietoja muuhun tarkoitukseen, jos se on saanut siihen etukäteen kirjallisen suostumuksen tiedot järjestelyjen puitteissa toimittaneelta viranomaiselta.

3.   Jos yhteistyöjärjestelyt mahdollistavat henkilötietojen vaihtamisen, niiden on sisällettävä säännöksiä, joilla varmistetaan tällaisen tiedon suojaamista varten asianmukaiset keinot, jotka ovat toimivaltaisten viranomaisten oikeudenkäyttöalueella sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisia.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 25 päivästä tammikuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä heinäkuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 171, 29.6.2016, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).


Top