Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1595

Komission asetus (EU) 2018/1595, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean tulkinnan IFRIC 23 osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

C/2018/6837

OJ L 265, 24.10.2018, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1595/oj

24.10.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 265/3


KOMISSION ASETUS (EU) 2018/1595,

annettu 23 päivänä lokakuuta 2018,

tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean tulkinnan IFRIC 23 osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tietyt kansainväliset tilinpäätösstandardit ja tulkinnat, jotka olivat voimassa 15 päivänä lokakuuta 2008, hyväksyttiin komission asetuksella (EY) N:o 1126/2008 (2).

(2)

Kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja antava elin International Accounting Standards Board (IASB) julkaisi 7 päivänä kesäkuuta 2017 kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean tulkinnan IFRIC 23 Tuloverokäsittelyjä koskeva epävarmuus. IFRIC 23:ssa täsmennetään, miten tuloverojen kirjanpitokäsittelyä koskeva epävarmuus otetaan huomioon.

(3)

IFRIC 23:n hyväksymisestä seuraa, että kansainvälistä tilinpäätösstandardia IFRS 1 on muutettava, jotta kansainvälisten tilinpäätösstandardien johdonmukaisuus voidaan varmistaa.

(4)

Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antavan ryhmän (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG) kuulemisessa vahvistettiin, että IFRIC 23 täyttää asetuksen (EY) N:o 1606/2002 3 artiklan 2 kohdassa säädetyt hyväksymisperusteet.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1126/2008 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tilinpäätöskysymysten sääntelykomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1126/2008 liite seuraavasti:

a)

lisätään kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean tulkinta IFRIC 23 Tuloverokäsittelyjä koskeva epävarmuus tämän asetuksen liitteessä esitetyllä tavalla;

b)

muutetaan kansainvälinen tilinpäätösstandardi IFRS 1 tulkinnan IFRIC 23 mukaisesti tämän asetuksen liitteessä esitetyllä tavalla.

2 artikla

Yritysten on sovellettava 1 artiklassa tarkoitettuja muutoksia viimeistään sen ensimmäisen tilikauden alusta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2019 tai sen jälkeen.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä lokakuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1126/2008, annettu 3 päivänä marraskuuta 2008, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti (EUVL L 320, 29.11.2008, s. 1).


LIITE

IFRIC 23

TULOVEROKÄSITTELYJÄ KOSKEVA EPÄVARMUUS

IFRIC 23

TULOVEROKÄSITTELYJÄ KOSKEVA EPÄVARMUUS

VIITTAUKSET

IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen

IAS 8 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet

IAS 10 Raportointikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

IAS 12 Tuloverot

TAUSTAA

1

IAS 12 Tuloverot sisältää kauden verotettavaan tuloon perustuvia ja laskennallisia verosaamisia ja -velkoja koskevat vaatimukset. Yhteisö soveltaa IAS 12:een sisältyviä vaatimuksia sovellettavien verolakien pohjalta.

2

Voi olla epäselvää, kuinka verolakia sovelletaan tiettyyn liiketoimeen tai olosuhteeseen. Ei ehkä ole tiedossa, onko tietty verokäsittely hyväksyttävä verolain mukaan, ennen kuin asiaankuuluva veroviranomainen tai oikeusistuin tekee päätöksen tulevaisuudessa. Näin ollen tiettyä verokäsittelyä koskeva erimielisyys tai veroviranomaisen suorittama tutkinta saattaa vaikuttaa siihen, kuinka yhteisö käsittelee kauden verotettavaan tuloon perustuvan tai laskennallisen verosaamisen tai -velan kirjanpidossaan.

3

Tässä tulkinnassa:

a)

’verokäsittelyillä’ tarkoitetaan käsittelyjä, joita yhteisö käyttää tai suunnittelee käyttävänsä veroilmoituksissaan.

b)

’veroviranomaisella’ tarkoitetaan yhtä tai useampaa tahoa, joka päättää, ovatko verokäsittelyt hyväksyttäviä verolain mukaan. Niihin voi kuulua oikeusistuin.

c)

’epävarma verokäsittely’ on verokäsittely, jonka suhteen on epävarmuutta siitä, hyväksyykö asiaankuuluva veroviranomainen kyseisen verokäsittelyn verolain mukaan. Esimerkiksi yhteisön päätös olla toimittamatta tuloveroilmoitusta tietyllä vero-oikeudenkäyttöalueella tai jättää sisällyttämättä tietty tulo verotettavaan tuloon on epävarma verokäsittely, jos sen hyväksyttävyys verolain mukaan on epävarma.

SOVELTAMISALA

4

Tässä tulkinnassa selvennetään IAS 12:n mukaisten kirjaamis- ja arvostamisvaatimusten soveltamista, kun on tuloverokäsittelyjä koskevaa epävarmuutta. Tällaisissa olosuhteissa yhteisön on kirjattava ja arvostettava kauden verotettavaan tuloon perustuva tai laskennallinen verosaamisensa tai -velkansa soveltaen IAS 12:n vaatimuksia tämän tulkinnan mukaisesti määritettyjen verotettavan tulon (tai verotuksellisen tappion), verotuksellisten arvojen, käyttämättömien verotuksellisten tappioiden, käyttämättömien verotukseen liittyvien hyvitysten ja verokantojen perusteella.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

5

Kun on tuloverokäsittelyjä koskevaa epävarmuutta, tässä tulkinnassa käsitellään:

a)

sitä, tarkasteleeko yhteisö epävarmoja verokäsittelyjä erikseen;

b)

oletuksia, jotka yhteisö tekee veroviranomaisten suorittamasta verokäsittelyjen tutkinnasta;

c)

sitä, kuinka yhteisö määrittää verotettavan tulon (tai verotuksellisen tappion), verotukselliset arvot, käyttämättömät verotukselliset tappiot, käyttämättömät verotukseen liittyvät hyvitykset sekä verokannat; ja

d)

sitä, kuinka yhteisö ottaa huomioon tosiseikkojen ja olosuhteiden muutokset.

PÄÄTÖS

Tarkasteleeko yhteisö epävarmoja verokäsittelyjä erikseen

6

Yhteisön on ratkaistava, tarkasteleeko se kutakin epävarmaa verokäsittelyä erikseen vai yhdessä yhden tai useamman muun epävarman verokäsittelyn kanssa, sen perusteella, mikä lähestymistapa ennustaa epävarmuuteen tulevan ratkaisun parhaiten. Määrittäessään lähestymistapaa, joka ennustaa epävarmuuteen tulevan ratkaisun parhaiten, yhteisö saattaisi ottaa huomioon esimerkiksi (a) kuinka se laatii veroilmoituksensa ja perustelee verokäsittelyitä; tai (b) kuinka yhteisö odottaa veroviranomaisen suorittavan tutkintansa ja ratkaisevan tutkinnassa mahdollisesti esiin tulevat asiat.

7

Jos yhteisö kappaletta 6 soveltaessaan tarkastelee useampaa kuin yhtä epävarmaa verokäsittelyä yhdessä, yhteisön on luettava tähän tulkintaan sisältyvät viittaukset ’epävarmaan verokäsittelyyn’ siten, että niillä viitataan yhdessä tarkasteltavien epävarmojen verokäsittelyjen muodostamaan ryhmään.

Veroviranomaisten suorittama tutkinta

8

Arvioidessaan, vaikuttaako epävarma verokäsittely verotettavan tulon (tai verotettavan tappion), verotuksellisten arvojen, käyttämättömien verotuksellisten tappioiden, käyttämättömien verotukseen liittyvien hyvitysten ja verokantojen määrittämiseen ja kuinka se vaikuttaa siihen, yhteisön on oletettava, että veroviranomainen tutkii määrät, jotka sillä on oikeus tutkia, ja sillä on tätä tutkintaa tehdessään käytettävissään kaikki asiaan liittyvät tiedot.

Verotettavan tulon (tai verotuksellisen tappion), verotuksellisten arvojen, käyttämättömien verotuksellisten tappioiden, käyttämättömien verotukseen liittyvien hyvitysten sekä verokantojen määrittäminen

9

Yhteisön on harkittava, onko todennäköistä, että veroviranomainen hyväksyy epävarman verokäsittelyn.

10

Jos yhteisön johtopäätös on, että veroviranomainen todennäköisesti hyväksyy epävarman verokäsittelyn, yhteisön on määritettävä verotettava tulo (tai verotuksellinen tappio), verotukselliset arvot, käyttämättömät verotukselliset tappiot, käyttämättömät verotukseen liittyvät hyvitykset tai verokannat sen verokäsittelyn mukaisesti, jota se on käyttänyt tai suunnitellut käyttävänsä tuloveroilmoituksissaan.

11

Jos yhteisön johtopäätös on, ettei veroviranomainen todennäköisesti hyväksy epävarmaa verokäsittelyä, yhteisön on otettava epävarmuuden vaikutus huomioon määrittäessään siihen liittyvää verotettavaa tuloa (tai verotuksellista tappiota), verotuksellisia arvoja, käyttämättömiä verotuksellisia tappioita, käyttämättömiä verotukseen liittyviä hyvityksiä tai verokantoja. Yhteisön on otettava kunkin epävarman verokäsittelyn vaikutus huomioon käyttäen jompaakumpaa seuraavista menetelmistä sen mukaan, kumman menetelmän yhteisö odottaa ennustavan epävarmuuteen tulevaa ratkaisua paremmin:

a)

todennäköisin määrä – yksittäinen todennäköisin määrä mahdollisten tulemien vaihtelualueella. Todennäköisin määrä saattaa ennustaa epävarmuuteen tulevan ratkaisun paremmin, jos mahdolliset tulemat ovat binaarisia tai keskittyvät yhteen arvoon.

b)

odotusarvo – mahdollisten tulemien vaihtelualueelle sijoittuvien todennäköisyyksillä painotettujen määrien yhteenlaskettu määrä. Odotusarvo saattaa ennustaa epävarmuuteen tulevan ratkaisun paremmin, jos vaihtelualueelle sijoittuvat mahdolliset tulemat eivät ole binaarisia eivätkä keskity yhteen arvoon.

12

Jos epävarma verokäsittely vaikuttaa kauden verotettavaan tuloon perustuvaan veroon ja laskennalliseen veroon (esimerkiksi jos se vaikuttaa sekä verotettavaan tuloon, jota käytetään kauden verotettavaan tuloon perustuvan veron määrittämiseen, että verotukselliseen arvoon, jota käytetään laskennallisen veron määrittämiseen), yhteisön on tehtävä yhdenmukaiset harkintaan perustuvat ratkaisut ja arviot sekä kauden verotettavaan tuloon perustuvaa veroa että laskennallista veroa varten.

Tosiseikkojen ja olosuhteiden muutokset

13

Yhteisön on arvioitava tässä tulkinnassa vaadittava harkintaan perustuva ratkaisu tai arvio uudelleen, jos harkintaan perustuvan ratkaisun tai arvion perustana olleet tosiseikat ja olosuhteet muuttuvat, tai sellaisen uuden informaation seurauksena, joka vaikuttaa harkintaan perustuvaan ratkaisuun tai arvioon. Tosiseikkojen ja olosuhteiden muutos voisi esimerkiksi muuttaa yhteisön johtopäätöstä verokäsittelyn hyväksyttävyydestä tai yhteisön arviota epävarmuuden vaikutuksesta tai näitä molempia. Kappaleissa A1–A3 on tosiseikkojen ja olosuhteiden muutoksia koskevaa ohjeistusta.

14

Yhteisön on käsiteltävä tosiseikkojen ja olosuhteiden muutoksen tai uuden informaation vaikutus kirjanpidollisen arvion muutoksena IAS 8:n Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet mukaisesti. Yhteisön on sovellettava IAS 10:tä Raportointikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat ratkaistessaan, onko raportointikauden päättymisen jälkeinen tapahtuma sellainen, jonka johdosta tilinpäätöslaskelmia oikaistaan, vai sellainen, jonka johdosta tilinpäätöslaskelmia ei oikaista.

Liite A

Soveltamisohjeistus

Tämä liite on kiinteä osa IFRIC 23:a, ja sen sitovuus on sama kuin IFRIC 23:n muiden osien.

TOSISEIKKOJEN JA OLOSUHTEIDEN MUUTOKSET (KAPPALE 13)

A1   Tämän tulkinnan kappaletta 13 soveltaessaan yhteisön on arvioitava tosiseikkojen ja olosuhteiden tai uuden informaation relevanssi ja vaikutus sovellettavien verolakien mukaisessa asiayhteydessä. Esimerkiksi tietty tapahtuma saattaisi johtaa harkintaan perustuvan ratkaisun tai arvion uudelleenarvioimiseen yhdessä verokäsittelyssä mutta ei toisessa verokäsittelyssä, jos näihin verokäsittelyihin sovelletaan eri verolakeja.

A2   Esimerkkejä tosiseikkojen ja olosuhteiden muutoksista tai uudesta informaatiosta, jotka olosuhteista riippuen voivat johtaa tässä tulkinnassa vaadittavan harkintaan perustuvan ratkaisun tai arvion uudelleenarvioimiseen, ovat seuraavat niihin kuitenkaan rajoittumatta:

a)

veroviranomaisen tekemät tutkinnat tai suorittamat toimenpiteet. Esimerkiksi:

i)

se, että veroviranomainen hyväksyy tai jättää hyväksymättä yhteisön käyttämän tai vastaavanlaisen verokäsittelyn;

ii)

tieto siitä, että veroviranomainen on hyväksynyt tai jättänyt hyväksymättä toisen yhteisön käyttämän vastaavanlaisen verokäsittelyn; ja

iii)

tieto vastaavanlaisen verokäsittelyn selvittämiseksi saadusta tai maksetusta rahamäärästä.

b)

muutos veroviranomaisen asettamissa säännöissä.

c)

sen ajanjakson päättyminen, jona veroviranomaisella on oikeus tutkia verokäsittely tai ottaa se uudelleen tutkittavaksi.

A3   Se, ettei verokäsittelylle ole veroviranomaisen hyväksyntää tai hyväksymättä jättämistä, ei yksinään todennäköisesti ole sellainen tosiseikkojen ja olosuhteiden muutos tai uusi informaatio, joka vaikuttaa tässä tulkinnassa vaadittaviin harkintaan perustuviin ratkaisuihin ja arvioihin.

TILINPÄÄTÖKSESSÄ ESITETTÄVÄT TIEDOT

A4   Kun on tuloverokäsittelyjä koskevaa epävarmuutta, yhteisön on ratkaistava, esittääkö se tilinpäätöksessään:

a)

harkintaan perustuvat ratkaisut, jotka on tehty verotettavaa tuloa (tai verotuksellista tappiota), verotuksellisia arvoja, käyttämättömiä verotuksellisia tappioita, käyttämättömiä verotukseen liittyviä hyvityksiä ja verokantoja määritettäessä, IAS 1:n Tilinpäätöksen esittäminen kappaleen 122 mukaisesti; ja

b)

tietoja oletuksista ja arvioista, jotka on tehty verotettavaa tuloa (tai verotuksellista tappiota), verotuksellisia arvoja, käyttämättömiä verotuksellisia tappioita, käyttämättömiä verotukseen liittyviä hyvityksiä ja verokantoja määritettäessä, IAS 1:n kappaleiden 125–129 mukaisesti.

A5   Jos yhteisön johtopäätös on, että veroviranomainen todennäköisesti hyväksyy epävarman verokäsittelyn, yhteisön on ratkaistava, esittääkö se epävarmuuden mahdollisen vaikutuksen tilinpäätöksessään verotukseen liittyvänä ehdollisena eränä IAS 12:n kappaleen 88 mukaisesti.

Liite B

Voimaantulo ja siirtymäsäännöt

Tämä liite on kiinteä osa IFRIC 23:a, ja sen sitovuus on sama kuin IFRIC 23:n muiden osien.

VOIMAANTULO

B1   Yhteisön on sovellettava tätä tulkintaa 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Aikaisempi soveltaminen on sallittua. Jos yhteisö soveltaa tätä tulkintaa aikaisemmalla kaudella, tästä on annettava tieto.

SIIRTYMÄSÄÄNNÖT

B2   Yhteisön on soveltamisen aloittamisajankohtana sovellettava tätä tulkintaa joko:

a)

takautuvasti IAS 8:n mukaisesti, jos tämä on mahdollista käyttämättä jälkiviisautta; tai

b)

takautuvasti siten, että tämän tulkinnan soveltamisen aloittamisesta aiheutunut kertynyt vaikutus kirjataan soveltamisen aloittamisajankohtana. Jos yhteisö valitsee siirtymiseen tämän lähestymistavan, se ei saa oikaista vertailutietoja. Sen sijaan yhteisön on kirjattava tulkinnan soveltamisen aloittamisesta aiheutunut kertynyt vaikutus kertyneiden voittovarojen (tai jonkin muun oman pääoman erän sen mukaan kuin on asianmukaista) alkusaldon oikaisuksi. Soveltamisen aloittamisajankohta on sen tilikauden alku, jolla yhteisö soveltaa tätä tulkintaa ensimmäisen kerran.

Liite C

Yhteisön on sovellettava tähän liitteeseen sisältyvää muutosta, kun se soveltaa IFRIC 23:a.

Muutos IFRS 1:een Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto

Lisätään kappale 39AF.

39AF   Asiakirjalla IFRIC 23 Tuloverokäsittelyjä koskeva epävarmuus lisättiin kappale E8. Yhteisön on sovellettava tätä muutosta, kun se soveltaa IFRIC 23:a.

Lisätään liitteeseen E kappale E8 ja siihen liittyvä otsikko.

Tuloverokäsittelyjä koskeva epävarmuus

E8   Ensilaatija, jonka IFRS-standardeihin siirtymispäivä on ennen 1.1.2017, saa päättää olla ottamatta huomioon IFRIC 23:n Tuloverokäsittelyjä koskeva epävarmuus soveltamista ensimmäiseen IFRS-tilinpäätökseensä sisältyvissä vertailutiedossa. Yhteisön, joka tekee tämän valinnan, on kirjattava IFRIC 23:n soveltamisen aloittamisesta aiheutunut kertynyt vaikutus kertyneiden voittovarojen (tai jonkin muun oman pääoman erän sen mukaan kuin on asianmukaista) alkusaldon oikaisuksi ensimmäisen IFRS-raportointikauden alussa.


Top