Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1495

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1495, annettu 8 päivänä lokakuuta 2018, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen malationi hyväksymisedellytysten osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

C/2018/6453

OJ L 253, 9.10.2018, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1495/oj

9.10.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 253/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1495,

annettu 8 päivänä lokakuuta 2018,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen malationi hyväksymisedellytysten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan toisen vaihtoehdon ja 78 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tehoaine malationi sisällytettiin kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (2) liitteeseen I komission direktiivillä 2010/17/EU (3) sillä edellytyksellä, että asianomaiset jäsenvaltiot varmistavat, että hakija, jonka pyynnöstä malationi hyväksyttiin, toimittaa muun muassa vahvistavia lisätietoja hyönteisiä syöville linnuille aiheutuvista välittömistä ja pitkäaikaisista riskeistä.

(2)

Direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevia tehoaineita pidetään asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti hyväksyttyinä, ja ne luetellaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (4) liitteessä olevassa A osassa.

(3)

Täyttääkseen vahvistavia tietoja koskevat vaatimukset hakija toimitti 25 päivänä huhtikuuta 2012 tietojen toimittamista varten asetetussa määräajassa esittelijänä toimivalle jäsenvaltiolle Yhdistyneelle kuningaskunnalle lisätietoja, jotka koskevat kuluttajille aiheutuvan riskin arviointia, hyönteisiä syöville linnuille aiheutuvan välittömän ja pitkäaikaisen riskin arviointia sekä malaoksonin ja malationin eri vahvuuksien määriä.

(4)

Yhdistynyt kuningaskunta arvioi hakijan toimittamat lisätiedot ja toimitti arviointinsa arviointikertomusluonnoksen lisäyksenä muille jäsenvaltioille, komissiolle ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, 11 päivänä toukokuuta 2015.

(5)

Kyseisiä muita jäsenvaltioita, hakijaa ja elintarviketurvallisuusviranomaista kuultiin ja pyydettiin esittämään huomautuksia esittelijänä olevan jäsenvaltion arvioinnista. Elintarviketurvallisuusviranomainen julkaisi 2 päivänä helmikuuta 2016 teknisen raportin (5), jossa esitetään tiivistetysti malationia koskevan kuulemisen tulokset.

(6)

Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat arviointikertomusluonnosta, lisäystä ja elintarviketurvallisuusviranomaisen teknistä raporttia pysyvässä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomiteassa, ja malationia koskeva komission tarkastelukertomus saatiin valmiiksi tammikuussa 2018.

(7)

Komissio pyysi hakijaa toimittamaan malationia käsittelevää tarkastelukertomusta koskevat huomautuksensa. Hakija toimitti huomautuksensa, ja ne on tutkittu huolellisesti.

(8)

Hakijan toimittamat tiedot eivät kuitenkaan ole riittäviä, eikä komissio voi niiden perusteella päätellä, että malationin käytöstä linnuille aiheutuvat välittömät ja pitkän aikavälin riskit ovat hyväksyttäviä. Lisäksi näiden riskien lieventäminen muilla riskinhallintatoimenpiteillä kuin käytöllä kasvihuoneissa ei ole realistisesti toteutettavissa.

(9)

Kun otetaan huomioon määritetty linnuille aiheutuva korkea riski, on aiheellista rajoittaa malationin käyttöedellytyksiä ja erityisesti sallia ainoastaan käyttö pysyvän rakenteen kasvihuoneissa. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitettä olisi sen vuoksi muutettava.

(10)

Jäsenvaltioille olisi annettava riittävästi aikaa malationia sisältävien kasvinsuojeluaineiden lupien muuttamiseen tai peruuttamiseen.

(11)

Jos jäsenvaltiot myöntävät malationia sisältävien kasvinsuojeluaineiden osalta siirtymäajan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 46 artiklan mukaisesti, kyseisen siirtymäajan olisi päätyttävä viimeistään 29 päivänä tammikuuta 2020.

(12)

Pysyvä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa. Täytäntöönpanosäädös katsottiin tarpeelliseksi, ja puheenjohtaja toimitti täytäntöönpanosäädöksen luonnoksen muutoksenhakukomitean käsiteltäväksi. Muutoksenhakukomitea ei antanut lausuntoa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Siirtymätoimenpiteet

Jäsenvaltioiden on asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava malationia tehoaineena sisältävien kasvinsuojeluaineiden voimassa olevat luvat viimeistään 29 päivänä huhtikuuta 2019.

3 artikla

Siirtymäaika

Jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 1107/2009 46 artiklan mukaisesti mahdollisesti myöntämän siirtymäajan on oltava mahdollisimman lyhyt, ja sen on päätyttävä viimeistään 29 päivänä tammikuuta 2020.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä lokakuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1).

(3)  Komission direktiivi 2010/17/EU, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2010, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta malationin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena (EUVL L 60, 10.3.2010, s. 17).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA): Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for malathion. EFSA supporting publication 2016:EN-951. 61 s.


LIITE

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevassa A osassa olevalla rivillä 300, malationi, sarake ”Erityiset säännökset” seuraavasti:

”A OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön hyönteisten torjunta-aineena pysyvän rakenteen kasvihuoneissa. Luvat on rajoitettava ammattikäyttöön.

B OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöön panemiseksi on otettava huomioon pysyvässä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomiteassa laaditun malationia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

(a)

kasvihuoneista peräisin oleviin päästöihin, kuten kondensaatioveteen, valumisveteen, maaperään tai keinotekoiseen kasvualustaan, jotta voidaan ehkäistä vesieliöille aiheutuvat riskit;

(b)

niiden pölyttävien mehiläisyhteiskuntien suojeluun, jotka on tarkoituksellisesti sijoitettu kasvihuoneeseen;

(c)

käyttäjien ja työntekijöiden suojeluun sen varmistamiseksi, että käyttöedellytyksissä määrätään tarvittaessa asianmukaisten henkilönsuojainten käytöstä;

(d)

kuluttajien suojeluun jalostettujen tuotteiden ollessa kyseessä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että malationipohjaisten valmisteiden mukana on tarvittavat ohjeet, jotta vältetään sallitun enimmäismäärän ylittävä isomalationin muodostumisen riski varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Lupaedellytyksiin on sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä ja niissä on säädettävä kasvinsuojeluaineiden riittävistä merkinnöistä.”


Top