EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1100

Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1100, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2018, tietyn kolmannen maan lainsäädännön soveltamisen ekstraterritoriaalisilta vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta toimilta suojautumisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2271/96 liitteen muuttamisesta

C/2018/3572

OJ L 199I , 7.8.2018, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1100/oj

7.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 199/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2018/1100,

annettu 6 päivänä kesäkuuta 2018,

tietyn kolmannen maan lainsäädännön soveltamisen ekstraterritoriaalisilta vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta toimilta suojautumisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2271/96 liitteen muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyn kolmannen maan lainsäädännön soveltamisen ekstraterritoriaalisilta vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta toimilta suojautumisesta 22 päivänä marraskuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2271/96 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan toisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 2271/96 säädetään kolmansien maiden hyväksymien lakien, asetusten ja muiden säädösten ekstraterritoriaalisesta soveltamisesta aiheutuvien vaikutusten sekä niihin perustuvien tai niistä aiheutuvien toimien vaikutusten torjumisesta silloin, kun soveltaminen koskee sellaisten luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden etuja unionissa, joiden toiminta liittyy kansainväliseen kauppaan ja/tai pääoman liikkuvuuteen sekä näihin liittyviin kaupallisiin toimiin unionin ja kolmansien maiden välillä.

(2)

Asetuksessa todetaan, että tällaisten säädösten ekstraterritoriaalinen soveltaminen loukkaa kansainvälistä oikeutta.

(3)

Kolmansien maiden säädökset, joihin asetusta (EY) N:o 2271/96 sovelletaan, on täsmennetty kyseisen asetuksen liitteessä.

(4)

Yhdysvallat ilmoitti 8 päivänä toukokuuta 2018, että se ei enää ole soveltamatta kansallisia rajoittavia toimenpiteitä, jotka koskevat Irania. Joitakin kyseessä olevia toimenpiteitä sovelletaan territoriaalisesti ja ne aiheuttavat kielteisiä vaikutuksia, jotka ovat unionin ja sellaisten luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden etujen vastaisia, jotka käyttävät Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisia oikeuksiaan.

(5)

Tämän vuoksi asetuksen liitettä olisi muutettava siten, että siihen sisällytetään kyseiset rajoittavat toimenpiteet,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2271/96 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä kesäkuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 309, 29.11.1996, s. 1.


LIITE

LAIT, ASETUKSET JA MUUT SÄÄDÖKSET

Huom. Tähän liitteeseen sisältyvien säädösten keskeisistä säännöksistä esitetään yhteenveto vain tiedotustarkoituksessa. Täydelliset säännökset ja niiden täsmällinen sisältö esitetään asianomaisissa säädöksissä.

MAA: AMERIKAN YHDYSVALLAT

LAIT

1.   ”National Defence Authorization Act for Fiscal Year 1993”, Title XVII ”Cuban Democracy Act 1992”, 1704 ja 1706 artikla

Noudatettavat säännökset:

Säännökset sisältyvät lain ”Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996”, I osastoon, ks. jäljempänä.

Mahdolliset EU:n etuihin kohdistuvat haitalliset vaikutukset:

Vastuita koskevat säännökset sisältyvät nyt lakiin ”Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996”, ks. jäljempänä.

2.   ”Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996”

I osasto

Noudatettavat säännökset:

Noudatettava Yhdysvaltojen Kuubaa koskevaa talous- ja rahoitussaartoa, ja muun muassa oltava viemättä Yhdysvaltoihin joko suoraan tai kolmansien maiden kautta sellaisia tavaroita tai palveluja, jotka ovat peräisin Kuubasta tai jotka sisältävät Kuubasta peräisin olevia materiaaleja tai tavaroita, oltava käymättä kauppaa tavaroilla, jotka ovat tai ovat olleet Kuubassa tai jotka kuljetetaan tai on kuljetettu Kuubasta tai Kuuban kautta, oltava jälleenviemättä Yhdysvaltoihin Kuubasta peräisin olevaa sokeria ilman viejän toimivaltaisen kansallisen viranomaisen ilmoitusta, oltava tuomatta Yhdysvaltoihin sokerituotteita ilman vakuutta siitä, että tuotteet eivät ole peräisin Kuubasta, sekä jäädytettävä kuubalainen varallisuus ja rahoitukseen liittyvät toimet Kuuban kanssa.

Mahdolliset EU:n etuihin kohdistuvat haitalliset vaikutukset:

Kielto lastata tai purkaa lasti aluksesta missä tahansa Yhdysvaltojen alueella tai saapua Yhdysvaltojen satamiin; kielto tuoda Kuubasta peräisin olevia tavaroita tai palveluja ja tuoda Kuubaan Yhdysvalloista peräisin olevia tavaroita tai palveluja; sellaisten rahoitukseen liittyvien toimien estäminen, joissa Kuuba on mukana.

III ja IV osasto:

Noudatettavat säännökset:

Lopettaa kaikki toimenpiteet (”trafficking”), jotka liittyvät omaisuuteen, joka on aikaisemmin kuulunut Yhdysvaltojen kansalaisille (mukaan lukien kuubalaiset, jotka ovat saaneet Yhdysvaltain kansalaisuuden) ja jonka Kuuban hallitus on pakkolunastanut. (Mainittuihin toimenpiteisiin kuuluu: käyttö, myynti, siirto, hallinta, hoito ja muu henkilölle hyötyä tuottava toiminta.)

Mahdolliset EU:n etuihin kohdistuvat haitalliset vaikutukset:

Yhdysvalloissa EU:n kansalaisia tai mainituissa toimenpiteissä mukana olevia yrityksiä vastaan jo muodostuneeseen vastuuseen perustuvat oikeudenkäynnit, jotka johtavat tuomioihin/päätöksiin maksaa (moninkertaisia) korvauksia Yhdysvaltain osapuolelle. Yhdysvaltoihin pääsyn epääminen toimenpiteisiin osallistuvilta henkilöiltä, näiden puolisot, alaikäiset lapset ja asiamiehet mukaan lukien.

3.   ”Iran Sanctions Act of 1996”

Noudatettavat säännökset:

 

Olla tietoisesti:

i)

toteuttamatta Iraniin 12 kuukauden aikana vähintään 20 miljoonan Yhdysvaltain dollarin investointeja, jotka vaikuttavat suoraan ja merkittävästi Iranin kykyyn kehittää edelleen öljyvarojaan;

ii)

tarjoamatta Iranille 12 kuukauden aikana sellaista tavaroita, palveluja tai muuntyyppisiä tukia, joiden arvo on yksittäin vähintään 1 miljoona Yhdysvaltain dollaria tai yhteenlaskettu arvo on vähintään 5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja jotka voisivat edistää suoraan ja merkittävästi Iranin jalostettujen öljytuotteiden kotimaisen tuotannon ylläpitämistä tai laajentamista tai Iranin kykyä kehittää maassa sijaitsevia öljyvaroja;

iii)

tarjoamatta Iranille 12 kuukauden aikana sellaisia tavaroita, palveluja tai muuntyyppisiä tukia, joiden arvo on yksittäin vähintään 250 000 Yhdysvaltain dollaria tai yhteenlaskettu arvo on vähintään 1 miljoona Yhdysvaltain dollaria ja jotka voisivat suoraan ja merkittävästi edistää Iranin petrokemian tuotteiden kotimaisen tuotannon ylläpitämistä tai laajentamista;

iv)

tarjoamatta Iranille 12 kuukauden aikana sellaisia a) jalostettuja öljytuotteita tai b) tavaroita, palveluja tai muuntyyppisiä tukia, joilla voitaisiin suoraan ja merkittävästi parantaa Iranin kykyä kehittää edelleen jalostettujen öljytuotteiden maahantuontia ja joiden arvo on yksittäin vähintään 1 miljoona Yhdysvaltain dollaria tai yhteenlaskettu arvo on vähintään 5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria;

v)

osallistumatta Iranin ulkopuolisten öljyvarojen kehittämiseen tähtäävään yhteisyritykseen, joka on perustettu 1. tammikuuta 2002 tai sen jälkeen ja jossa Iranilla tai sen hallituksella on erityisiä etuja;

vi)

osallistumatta raakaöljyn kuljetukseen Iranista tai raakaöljystä ja jalostetuista öljytuotteista koostuvan, Iranista peräisin olevan rahdin alkuperän salaamiseen.

 

Mahdolliset EU:n etuihin kohdistuvat haitalliset vaikutukset:

Toimenpiteet Yhdysvaltoihin suuntautuvan tuonnin tai toimitusten rajoittamiseksi, kielto tulla nimetyksi Yhdysvaltain valtionvarojen ensisijaiseksi välittäjäksi tai tallettajaksi, kielto saada lainoja yhdysvaltalaisilta rahoituslaitoksilta tai niiden välityksellä toteutettuja varainsiirtoja, Yhdysvaltojen lainkäyttövallan piiriin kuuluvien valuuttatransaktioiden kielto, Yhdysvaltojen asettamat vientirajoitukset, Yhdysvaltojen lainkäyttövallan piiriin kuuluvien kiinteistökauppojen kielto, EXIM-Bankin antaman tuen epääminen sekä aluksille asetetut lastinpurku- ja satamassakäyntirajoitukset.

4.   ”Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012”

Noudatettavat säännökset:

 

Olla tietoisesti:

i)

tarjoamatta merkittävää tukea, esimerkiksi helpottamalla merkittäviä finanssitransaktioita, tai tavaroita tai palveluja tietyille Iranin satamissa, energia-alalla, merenkulkualalla tai laivanrakennusalalla toimiville henkilöille tai tällaisten henkilöjen puolesta taikka iranilaiselle henkilölle, joka on kirjattu SDN-luetteloon (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List);

ii)

käymättä Iranin kanssa sellaisten merkityksellisten tavaroiden ja palvelujen kauppaa, joita käytetään energia-, merenkulku- tai laivanrakennusalalla Iranissa;

iii)

hankkimatta öljyä ja öljytuotteita Iranista ja harjoittamasta niihin liittyviä finanssitransaktioita, tietyissä olosuhteissa;

iv)

toteuttamatta tai edistämättä maksuliikennettä, joka koskee maakaasun kauppaa Iraniin tai Iranista (sovelletaan ulkomaisiin rahoituslaitoksiin);

v)

käymättä Iranin kanssa kauppaa jalometalleilla, grafiitilla, raakametalleilla tai puolivalmisteilla taikka ohjelmistoilla, joita voidaan käyttää tietyillä toimialoilla tai joiden käyttöön voi osallistua tiettyjä henkilöitä; myöskään edistämättä tällaiseen kauppaan liittyviä merkittäviä finanssitransaktioita;

vi)

tarjoamatta merkintäsitoumuksia koskevia palveluja sekä vakuutus- ja jälleenvakuutuspalveluja tiettyihin toimintoihin, mukaan lukien esimerkiksi edellä i) ja ii) kohdassa tarkoitetut, tai tietyille henkilöryhmille.

Tiettyjä poikkeuksia sovelletaan kaupan tai transaktion luonteesta sekä sovellettavasta asianmukaisen huolellisuuden tasosta riippuen.

 

Mahdolliset EU:n etuihin kohdistuvat haitalliset vaikutukset:

Toimenpiteet Yhdysvaltoihin suuntautuvan tuonnin tai toimitusten rajoittamiseksi; kielto tulla nimetyksi Yhdysvaltain valtionvarojen ensisijaiseksi välittäjäksi tai tallettajaksi, kielto saada lainoja yhdysvaltalaisilta rahoituslaitoksilta tai niiden välityksellä toteutettuja varainsiirtoja, Yhdysvaltojen lainkäyttövallan piiriin kuuluvien valuuttatransaktioiden kielto, Yhdysvaltojen asettamat vientirajoitukset, Yhdysvaltojen lainkäyttövallan piiriin kuuluvien kiinteistökauppojen kielto, EXIM-Bankin antaman tuen epääminen, kirjeenvaihtajapankkitilien avaamista ja ylläpitoa Yhdysvalloissa koskevat kiellot ja rajoitukset.

5.   ”National Defense Authorization Act of Fiscal Year 2012”

Noudatettavat säännökset:

 

Olla tietoisesti toteuttamatta tai edistämättä merkittäviä finanssitransaktioita Iranin keskuspankin tai muun nimetyn iranilainen rahoituslaitoksen kanssa (sovelletaan ulkomaisiin rahoituslaitoksiin).

 

Poikkeuksia sovelletaan elintarvikkeisiin ja lääkkeisiin liittyviin transaktioihin ja öljyyn liittyviin transaktioihin tietyissä olosuhteissa.

Mahdolliset EU:n etuihin kohdistuvat haitalliset vaikutukset:

Siviili- ja rikosoikeudelliset seuraamukset; kirjeenvaihtajapankkitilien avaamista ja ylläpitoa Yhdysvalloissa koskevat kiellot ja rajoitukset.

6.   ”Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012”

Noudatettavat säännökset:

 

Olla tietoisesti:

i)

tarjoamatta merkintäsitoumuksia koskevia palveluja sekä vakuutus- ja jälleenvakuutuspalveluja tietyille iranilaisille henkilöille;

ii)

edistämättä Iranin valtion velan tai sen määräysvallassa olevien yhteisöjen velan liikkeeseenlaskua;

iii)

toteuttamatta Yhdysvaltain lainsäädännössä kiellettyjä transaktioita suoraan tai välillisesti Iranin hallituksen kanssa tai Iranin hallituksen lainkäyttövaltaan kuuluvan henkilön kanssa (sovelletaan yhdysvaltalaisten henkilöiden omistuksessa tai määräysvallassa oleviin ulkomaisiin tytäryhtiöihin);

iv)

tarjoamatta erikoistuneita rahaliikenteen sanomanvälityspalveluja, tai mahdollistamatta tai edistämättä Iranin keskuspankin tai sellaisen rahoituslaitoksen, jonka omistusosuudet on jäädytetty joukkotuhoaseiden leviämiseen liittyvien Iranin toimien nojalla, suoraa tai välillistä pääsyä tällaisiin sanomanvälityspalveluihin.

Edellä i) kohdan osalta sovelletaan poikkeuksia humanitaariseen apuun sekä elintarvike- ja lääketoimituksiin, ja sovellettavasta asianmukaisen huolellisuuden tasosta riippuen.

 

Mahdolliset EU:n etuihin kohdistuvat haitalliset vaikutukset:

Toimenpiteet Yhdysvaltoihin suuntautuvan tuonnin tai toimitusten rajoittamiseksi; kielto tulla nimetyksi Yhdysvaltain valtionvarojen ensisijaiseksi välittäjäksi tai tallettajaksi, kielto saada lainoja yhdysvaltalaisilta rahoituslaitoksilta tai niiden välityksellä toteutettuja varainsiirtoja, Yhdysvaltojen lainkäyttövallan piiriin kuuluvien valuuttatransaktioiden kielto, Yhdysvaltojen asettamat vientirajoitukset, Yhdysvaltojen lainkäyttövallan piiriin kuuluvien kiinteistökauppojen kielto, EXIM-Bankin antaman tuen epääminen, kirjeenvaihtajapankkitilien avaamista ja ylläpitoa Yhdysvalloissa koskevat kiellot ja rajoitukset.

ASETUKSET

”Iranian Transactions and Sanctions Regulations”

Noudatettavat säännökset:

 

Olla jälleenviemättä tavaroita, teknologiaa tai palveluja, jotka a) on viety Yhdysvalloista ja b) joihin sovelletaan vientivalvontaa koskevia Yhdysvaltain sääntöjä, jos tiedetään tai on syy tietää, että vienti on erityisesti tarkoitettu Iranille tai sen hallitukselle.

 

Kieltoa ei sovelleta tavaroihin, jotka on jalostettu merkittävässä määrin Yhdysvaltojen ulkopuolella valmistetuksi ulkomaiseksi tuotteeksi, ja tällaiseen tuotteeseen sisällytettyihin tavaroihin, kun niiden arvo on alle 10 prosenttia tuotteen arvosta.

Mahdolliset EU:n etuihin kohdistuvat haitalliset vaikutukset:

 

Siviilioikeudelliset seuraamukset, sakot ja vankeusrangaistus.

 

►C1 1. 31 CFR ◄ (Code of Federal Regulations) Ch. V (7–1-95 edition) Part 515 – Cuban Assets Control Regulations, subpart B (Prohibitions), E (Licenses, Authorizations and Statements of Licensing Policy) and G (Penalties)

Noudatettavat säännökset:

Kiellot sisältyvät lain ”Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996” I osastoon, ks. edellä. Lisäksi vaaditaan lisenssien ja/tai lupien saamista Kuubaa koskevien taloudellisten toimien osalta.

Mahdolliset EU:n etuihin kohdistuvat haitalliset vaikutukset:

Säädöstä rikottaessa: sakkorangaistus, omaisuuden tai oikeuksien menetys, vankeusrangaistus.


Top