EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1077

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1077, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 soveltamissäännöistä annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 808/2014 muuttamisesta

C/2018/4838

OJ L 194, 31.7.2018, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1077/oj

31.7.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 194/44


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1077,

annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018,

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 soveltamissäännöistä annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 808/2014 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 808/2014 (2) vahvistetaan asetuksen (EU) N:o 1305/2013 soveltamista koskevat säännöt. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/2393 (3) on muutettu asetusta (EU) N:o 1305/2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa (maaseuturahasto) koskevien yleisten sääntöjen yksinkertaistamiseksi. Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 1305/2013 täytäntöönpanoa koskevia sääntöjä olisi muutettava.

(2)

Velvoite soveltaa erityistä tarjouspyyntömenettelyä neuvontapalveluja tarjoavien elinten valitsemiseksi on poistettu. Sen vuoksi täytäntöönpanosäännöt, joissa viitataan tarjouspyyntöihin, olisi kumottava.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 2 artiklan 1 kohdan n alakohdassa vahvistetaan nuorten viljelijöiden toteuttamaa yhteistä perustamista koskevat säännöt, ja mainitun asetuksen 2 artiklan 1 kohdan s alakohdassa annetaan ’toiminnan aloittamispäivän’ määritelmä. Tämän vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 808/2014 liitteessä I olevan 1 osan 8 kohdassa olevia nuorta viljelijää koskevia säännöksiä olisi mukautettava vastaavasti. Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 809/2014 (4) tila- ja yritystoiminnan kehittämistä koskevat säännöt sisältävä 57 artikla on kumottu, ja sen vuoksi myös täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 808/2014 vahvistettuja liiketoimintasuunnitelmia koskevia sääntöjä olisi yksinkertaistettava.

(4)

Rahoitusvälineitä koskevia sääntöjä on yksinkertaistettu. Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 49 artiklan 4 kohdassa on otettu käyttöön valintaperusteiden soveltamista koskeva poikkeus, jos tuki myönnetään rahoitusvälineiden muodossa. Tämän vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 808/2014 liitteessä I olevan 1 osan 8 kohtaa olisi mukautettava kyseisen poikkeuksen huomioon ottamiseksi.

(5)

Jotta vältettäisiin tarpeeton hallinnollinen rasite ja erityisesti rahoitussuunnitelmiin tiheään tehtävät muutokset, on tarpeen selventää, että kunkin ohjelman rahoitussuunnitelmassa esitettyjen suunniteltujen maaseuturahaston rahoitusosuuksien ylityksiin liittyvä yläraja lasketaan kunkin toimenpiteen kokonaismäärän perusteella.

(6)

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 39 a artiklassa säädetään tietyllä tuotannonalalla toimiville viljelijöille tarkoitetusta tulojen vakauttamisvälineestä myönnettävästä tuesta, ja mainitun asetuksen 37 artiklassa säädetään tuesta maatalouden vakuutusjärjestelmiin, jotka kattavat epäsuotuisista sääoloista, eläin- tai kasvitaudeista, tuholaisvahingosta taikka ympäristövahingosta johtuvat tuotannonmenetykset, jotka ovat yli 20 prosenttia keskimääräisestä vuosituotannosta. Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 8 artiklan 1 kohdan h alakohdan mukaisesti rahoitussuunnitelmassa olisi esitettävä suunniteltu maaseuturahaston tuki ja rahoitusosuus.

(7)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 808/2014 olisi muutettava.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maaseudun kehittämiskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 808/2014 seuraavasti:

1)

Poistetaan 7 artikla;

2)

Poistetaan 8 artiklan 1 kohta;

3)

Muutetaan liitteessä I oleva 1 osa seuraavasti:

a)

Muutetaan 8 kohta ”Valittujen toimenpiteiden kuvaus” seuraavasti:

i)

Korvataan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

Laajuus, tuen taso, tuensaajat sekä tarvittaessa määrän tai tukiprosentin laskentamenetelmä eriteltynä tarvittaessa alatoimenpiteittäin ja/tai toimintatyypeittäin. Kunkin toimintatyypin osalta tukikelpoiset kustannukset, tukikelpoisuusedellytykset, sovellettavat määrät ja tukiprosentit sekä valintaperusteiden vahvistamisen periaatteet. Jos tuki myönnetään asetuksen (EU) N:o 1303/2013 38 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdan mukaisesti toteutettuun rahoitusvälineeseen, kuvaus rahoitusvälineen tyypistä, lopullisten tuensaajien pääryhmät, tukikelpoisten kustannusten päälajit sekä tuen enimmäismäärä.”

ii)

Korvataan 2 kohdan e alakohdan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 19 artikla)

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 19 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitettu pientilojen määrittely.

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 2 artiklan 1 kohdan s alakohdassa tarkoitettu toimien määrittely (’toiminnan aloittamispäivä’).

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 19 artiklan 4 kohdan viidennessä alakohdassa tarkoitettu ala- ja ylärajojen määrittely.

Nuorille viljelijöille myönnettävän tuen erityisedellytykset, jos nuori viljelijä ei perusta tilaa ainoana siitä vastaavana viljelijänä delegoidun asetuksen (EU) N:o 807/2014 2 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti.

Tiedot delegoidun asetuksen (EU) N:o 807/2014 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun lisäajan soveltamisesta.

Tiivistelmä liiketoimintasuunnitelman vaatimuksista.

Sen mahdollisuuden käyttäminen, että eri toimenpiteitä voidaan yhdistää liiketoimintasuunnitelman avulla ja siten tarjota nuorille viljelijöille mahdollisuus hyödyntää näitä toimenpiteitä.

Alat, joita toiminnan laajentaminen koskee.”

iii)

Korvataan 2 kohdan e alakohdassa 16 kohdan otsikko seuraavasti:

”16.    Riskienhallinta (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 36–39 a artikla)

b)

Muutetaan 10 kohdan c alakohta seuraavasti:

i)

Lisätään ensimmäiseen alakohtaan v alakohta seuraavasti:

”v)

asetuksen (EU) N:o 1305/2013 37 artiklan mukaisesti toteutettujen toimien, joissa menetysten minimiraja-arvoksi on vahvistettu 20 prosenttia, ja asetuksen (EU) N:o 1305/2013 39 a artiklan mukaisesti toteutettujen toimien osalta ohjeellinen unionin kokonaisrahoitus ja ohjeellinen rahoitusosuus.”

ii)

Lisätään alakohta seuraavasti:

”Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 36 artiklassa tarkoitettujen välimaksujen ja mainitun asetuksen 37 artiklassa tarkoitetun loppumaksun suorittamista sekä 51 artiklassa tarkoitettua tilien tarkastamista ja hyväksymistä varten ohjelman tukikelpoisiin julkisiin menoihin osoitettua maaseuturahaston rahoitusosuutta on noudatettava toimenpiteen tasolla.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä heinäkuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 808/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 soveltamissäännöistä (EUVL L 227, 31.7.2014, s. 18).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2393, annettu 13 päivänä joulukuuta 2017, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EU) N:o 1305/2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta annetun asetuksen (EU) N:o 1306/2013, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun asetuksen (EU) N:o 1307/2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 1308/2013 ja elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevista säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o 652/2014 muuttamisesta (EUVL L 350, 29.12.2017, s. 15).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 809/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän, maaseudun kehittämistoimenpiteiden ja täydentävien ehtojen osalta (EUVL L 227, 31.7.2014, s. 69).


Top