EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0988

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/988, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2018, liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden päästörajoja ja tyyppihyväksyntää koskevien hallinnollisten vaatimusten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1628 mukaisesti annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/656 muuttamisesta ja oikaisemisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

C/2018/2445

EUVL L 182, 18.7.2018, p. 46–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/988/oj

18.7.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 182/46


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/988,

annettu 27 päivänä huhtikuuta 2018,

liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden päästörajoja ja tyyppihyväksyntää koskevien hallinnollisten vaatimusten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1628 mukaisesti annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/656 muuttamisesta ja oikaisemisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen raja-arvoihin ja tyyppihyväksyntään liittyvistä vaatimuksista, asetusten (EU) N:o 1024/2012 ja (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta ja direktiivin 97/68/EY muuttamisesta ja kumoamisesta 14 päivänä syyskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1628 (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 5 kohdan, 21 artiklan 3 kohdan, 23 artiklan 5 kohdan, 24 artiklan 12 kohdan ja 32 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2017/656 (2) vahvistetaan muun muassa mallit tiettyjä liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden EU-tyyppihyväksynnän yhteydessä laadittavia asiakirjoja varten. Koska kyseisissä malleissa on joitain virheitä ja puutteita, malleja olisi muutettava ja oikaistava ja niistä olisi tehtävä kattavampia.

(2)

Avoimuuden ja kattavuuden varmistamiseksi moottoreiden valmistajan olisi EU-tyyppihyväksyntää hakiessaan sisällytettävä valmistusasiakirjoihin jäljennös yksittäisten testien demonstrointiraporteista.

(3)

Jotta voitaisiin yhdenmukaistaa ja helpottaa liikkuvien työkoneiden moottorien kaasumaisten päästöjen laskentamenettelyjä niiden käytönaikaisen valvonnan yhteydessä komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/655 (3) mukaisesti, kyseisissä laskelmissa käytetyt työn vertailuarvo ja CO2-massan vertailuarvo olisi esitettävä EU-tyyppihyväksyntätodistuksen mallin lisäyksessä ja testausselosteen yhtenäisen muodon mallissa.

(4)

Liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomottoreiden päästörajojen ja tyyppihyväksyntää koskevan lainsäädäntöpaketin terminologian yhdenmukaistamiseksi ja termien merkityksen selventämiseksi olisi täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2017/656 esiintyvät termit ”sylinteritilavuus” ja ”moottorin iskutilavuus” korvattava termeillä ”iskutilavuus sylinteriä kohti” ja ”moottorin kokonaisiskutilavuus”.

(5)

Lisäksi komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2017/656 on julkaisemisen jälkeen havaittu erityyppisiä pieniä virheitä, jotka on tarpeen oikaista. Tiettyjä muutoksia olisi tehtävä etenkin ristiriitaisuuksia tai tarpeettomia tietoja sisältäviin säännöksiin, ja joitain viittauksia ja numerointeja olisi oikaistava.

(6)

Erityisesti olisi oikaistava testausselosteen yhtenäisen muodon mallissa olevat kohdat 10–11.2, jotta ne vastaisivat asianmukaisesti asetuksessa (EU) 2016/1628 käytettyjä termejä.

(7)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2017/656 olisi muutettava ja oikaistava.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat teknisen komitean – moottoriajoneuvot lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/656 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/656 seuraavasti:

1)

Lisätään 12 a artikla seuraavasti:

”12 a artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, sellaisena kuin se on muutettuna komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/988 (*1), hyväksyntäviranomaisten on lisäksi 31 päivään joulukuuta 2018 saakka edelleen myönnettävä EU-tyyppihyväksyntiä moottorityypeille tai moottoriperheille tämän asetuksen mukaisesti, sellaisena kuin sitä sovelletaan 6 päivänä elokuuta 2018.

2.   Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, sellaisena kuin se on muutettuna täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/988, jäsenvaltioiden on lisäksi 30 päivään kesäkuuta 2019 saakka sallittava tämän asetuksen, sellaisena kuin sitä sovelletaan 6 päivänä elokuuta 2018, mukaisesti tyyppihyväksyttyjen moottorien saattaminen markkinoille.

(*1)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/988, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2018, liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden päästörajoja ja tyyppihyväksyntää koskevien hallinnollisten vaatimusten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1628 mukaisesti annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/656 muuttamisesta ja oikaisemisesta (EUVL L 182, 18.7.2018, s. 46)”"

2)

Muutetaan liite I tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

3)

Muutetaan liite IV tämän asetuksen liitteen IV mukaisesti.

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/656 oikaiseminen

Oikaistaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/656 seuraavasti:

1)

Oikaistaan liite I tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

2)

Oikaistaan liitteen II lisäys 1 ja lisäys 2 tämän asetuksen liitteen III mukaisesti.

3)

Korvataan liitteen III lisäyksessä 1 olevan taulukon 1 yhdeksännellä rivillä ensimmäisessä sarakkeessa oleva ilmaus ”Sovellettava vapautuskoodi (EM) tai siirtymäkoodi (TM) liitteen II lisäyksessä 2 olevan taulukon 1 sarakkeesta 4” ilmauksella ”Sovellettava vapautuskoodi (EM) tai siirtymäkoodi (TR) liitteen II lisäyksessä 2 olevan taulukon 1 sarakkeesta 4”.

4)

Oikaistaan liitteessä IV olevan EU-tyyppihyväksyntätodistuksen lisäys tämän asetuksen liitteen V mukaisesti.

5)

Oikaistaan liite V tämän asetuksen liitteen VI mukaisesti.

6)

Oikaistaan liite VI tämän asetuksen liitteen VII mukaisesti.

7)

Oikaistaan liite IX tämän asetuksen liitteen VIII mukaisesti.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä huhtikuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 252, 16.9.2016, s. 53.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/656, annettu 19 päivänä joulukuuta 2016, liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden päästörajoja ja tyyppihyväksyntää koskevien hallinnollisten vaatimusten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1628 mukaisesti (EUVL L 102, 13.4.2017, s. 364).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2017/655, annettu 19 päivänä joulukuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1628 täydentämisestä liikkuviin työkoneisiin asennettujen käytössä olevien polttomoottoreiden kaasupäästöjen valvonnan osalta (EUVL L 102, 13.4.2017, s. 334).


LIITE I

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/656 liite I seuraavasti:

1)

Muutetaan A osa seuraavasti:

a)

korvataan 1.5.1 kohta seuraavasti:

”1.5.1

Tarvittaessa jäljennös delegoidun asetuksen (EU) 2017/654 liitteen IV lisäyksessä 1 olevissa 10.5.1 ja 13.4.1 kohdassa tarkoitetuista demonstrointiraporteista;”

b)

lisätään 1.5.2 ja 1.5.3 kohta seuraavasti:

”1.5.2

Tarvittaessa kuvaus delegoidun asetuksen (EU) 2017/654 liitteen IV lisäyksessä 1 olevan 5.2.1.1 kohdan e alakohdassa ja kyseisen liitteen lisäyksessä 2 olevassa 4.1 kohdassa tarkoitettuja tietoja varten olevasta liitännästä ja tietojen lukumenetelmästä;

1.5.3

Jos moottorityyppi tai moottoriperhe on NCD-moottoriperheen jäsen, hyväksyntäviranomaisen suostumuksella voidaan vaihtoehtoisesti toimittaa jäsenyyden perustelut yhdessä 1.5, 1.5.1 ja 1.5.2 kohdassa edellytettyjen NCD-moottoriperhettä koskevien tietojen kanssa;”

c)

korvataan 1.6.1 kohta seuraavasti:

”1.6.1

Tarvittaessa jäljennös delegoidun asetuksen (EU) 2017/654 liitteen IV lisäyksessä 4 olevassa 9.3.6.1 kohdassa tarkoitetusta demonstrointiraportista;”

d)

lisätään 1.6.2 ja 1.6.3 kohta seuraavasti:

”1.6.2

Tarvittaessa kuvaus delegoidun asetuksen (EU) 2017/654 liitteen IV lisäyksessä 4 olevan 5.4 kohdan ja kyseisen liitteen lisäyksessä 2 olevassa 4.1 kohdassa tarkoitettuja tietoja varten olevasta liitännästä ja tietojen lukumenetelmästä;

1.6.3

Jos moottorityyppi tai moottoriperhe on PCD-moottoriperheen jäsen, hyväksyntäviranomaisen suostumuksella voidaan vaihtoehtoisesti toimittaa jäsenyyden perustelut yhdessä 1.6, 1.6.1 and 1.6.2 kohdassa edellytettyjen PCD-moottoriperhettä koskevien tietojen kanssa;”

2)

Muutetaan lisäys 3 seuraavasti:

a)

muutetaan B osa seuraavasti:

i)

korvataan 2.10.4 kohta seuraavasti:

”2.10.4

Muut: Kyllä/Ei

(Jos kyllä, täytetään 3.10.4 kohta ja toimitetaan periaatekaavio laitteiden sijainnista ja järjestyksestä)”

ii)

korvataan 2.11.9 kohta seuraavasti:

”2.11.9

Muut päästöihin voimakkaasti vaikuttavat laitteet tai ominaisuudet: Kyllä/Ei

(jos kyllä, täytetään 3.11.7 kohta)”

b)

Muutetaan C osassa oleva taulukko seuraavasti:

i)

lisätään numerolla 3.4.6.1 merkitty rivi seuraavasti:

”3.4.6.1

RMC:n osalta esivakauttavien RMC-testien määrä ennen RMC NRSC -testiä

X

 

 

 

 

 

 

 

Vähintään 0,5”

ii)

lisätään numeroilla 3.10.3–3.10.4.1 merkityt rivit seuraavasti:

”3.10.3

Ilmansyöttö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.3.1

Toimintaperiaate:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.10.4

Muu(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.4.1

Tyyppi (tyypit):

 

 

X”

 

 

 

 

 

 

iii)

lisätään numerolla 3.11.1.3.1 merkitty rivi seuraavasti:

”3.11.1.3.1

Mittausolosuhteet

X

X”

 

 

 

 

 

 

 

iv)

lisätään numeroilla 3.11.7 ja 3.11.7.1 merkityt rivit seuraavasti:

”3.11.7

Muu laite tai ominaisuus (muut laitteet tai ominaisuudet)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.7.1

Tyyppi (tyypit):

 

 

X”.

 

 

 

 

 

 


LIITE II

Oikaistaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/656 liite I seuraavasti:

1)

Korvataan A osassa oleva 1.3 kohta seuraavasti:

”1.3

Valmistajan ilmoitus siitä, että moottorityyppi tai moottoriperhe on asetuksen (EU) 2016/1628 liitteessä II esitettyjen pakokaasupäästöjen raja-arvojen mukainen muiden kuin komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/654 liitteessä I olevan 1.2.2 kohdan mukaisten määriteltyjen nestemäisten polttoaineiden, polttoaineseosten tai polttoaine-emulsioiden osalta;”

2)

oikaistaan B osa seuraavasti:

a)

korvataan 2.1.3.2 kohta seuraavasti:

”2.1.3.2

Taulukon asiaankuuluvissa sarakkeissa ilmoitetaan merkinnällä ”X”, mihin tarkoitukseen kutakin tietoa vaaditaan:

a)

”testi” tarkoittaa tietoja, joita vaaditaan päästötestin suorittamiseen

b)

”asennus” tarkoittaa tietoja, joita vaaditaan liikkuvaan työkoneeseen asentamista varten

c)

”tyyppihyväksyntä” tarkoittaa tietoja, joita vaaditaan tarkastukseen sen vahvistamiseksi, että moottori vastaa tietyn moottorityypin ja, soveltuvin osin, tietyn moottoriperheen ominaisuuksia.

Sarakkeilla ”testi”, ”asennus” ja ”tyyppihyväksyntä” on vain tiedotustarkoitus, ja ne voidaan jättää pois hyväksyntäviranomaiselle toimitettavasta ilmoituslomakkeesta.”

b)

korvataan 4.2 kohdan toinen kappale seuraavasti:

”Moottoriperheen nimityksellä on yksilöitävä selvästi ja yksiselitteisesti ne moottorit, joilla on erityinen teknisten ominaisuuksien yhdistelmä asianomaiseen moottoriperheeseen sovellettavien lisäyksessä 3 olevassa B osassa esitettyjen tekijöiden osalta.”

3)

Oikaistaan lisäys 3 seuraavasti:

a)

oikaistaan B osa seuraavasti:

i)

korvataan 2.5 kohta seuraavasti:

”2.5

Sylinterikohtaisen iskutilavuuden vaihteluväli (cm3): …”

ii)

korvataan 2.8.3 kohta seuraavasti:

”2.8.3

Luettelo muista polttoaineista, polttoaineseoksista ja polttoaine-emulsioista, jotka sopivat käytettäviksi moottorissa, jonka valmistaja on ilmoittanut delegoidun asetuksen (EU) 2017/654 liitteessä I olevan 1.2.3 kohdan mukaisesti (viittaus tunnustettuun standardiin tai eritelmään): …”

b)

Oikaistaan C osassa oleva taulukko seuraavasti:

i)

korvataan numerolla 3.4.6 merkitty rivi seuraavasti:

”3.4.6

Esivakauttaminen RMC NRSC -testiä varten: vakiintunut käyttö / RMC:

X”

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)

korvataan numeroilla 3.6.4 ja 3.6.5 merkityt rivit seuraavasti:

”3.6.4

Moottorin kokonaisiskutilavuus (cm3):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.5

Iskutilavuus sylinteriä kohti (% kantamoottorin tilavuudesta)

 

 

X

 

 

 

 

 

Jos moottoriperhe”

iii)

korvataan numeroilla 3.8.3 ja 3.8.3.1 merkityt rivit seuraavasti:

”3.8.3

Ahtoilman jäähdytin: Kyllä/Ei

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.8.3.1

Tyyppi: ilma–ilma / ilma–vesi / muu (täsmennettävä)

 

X”

 

 

 

 

 

 

 

iv)

korvataan numerolla 3.8.3.4 merkityllä rivillä numero ”3.8.3.4” numerolla ”3.8.3.3”

v)

korvataan numerolla 3.10.1.1 merkitty rivi seuraavasti:

”3.10.1.1

Ominaisuudet: jäähdytetty/jäähdyttämätön, korkea paine / matala paine / muu (täsmennettävä):

 

 

X”

 

 

 

 

 

 

vi)

korvataan numerolla 3.11.1.3 merkitty rivi seuraavasti:

”3.11.1.3

Vähimmäislämpötila ensimmäisen jälkikäsittelylaitteen sisääntulon kohdalla (°C), jos ilmoitettu:

X

X”

 

 

 

 

 

 

 

vii)

korvataan numerolla 3.14.2 merkitty rivi seuraavasti:

”3.14.2

Paineensäätimet/höyrystimet

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LIITE III

Oikaistaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/656 liite II seuraavasti:

1)

Korvataan lisäyksessä 1 olevan 2 osan 3 kohta seuraavasti:

”3.

Vapautuskoodi (EM) / Siirtymäkoodi (TR) (6): …”

2)

Oikaistaan lisäyksen 2 taulukko 1 seuraavasti:

i)

korvataan sarakkeen 4 otsakkeessa oleva ilmaisu ”Vapautuskoodi (EM) tai siirtymäkoodi (TM) (sarake 4)” ilmaisulla ”Vapautuskoodi (EM) tai siirtymäkoodi (TR) (sarake 4)”

ii)

korvataan ensimmäisellä rivillä sarakkeessa 5 (”Täydentävien tietojen teksti”) oleva ilmaisu ”ENGINE NOT FOR USE IN EU MACHINERY” ilmaisulla ”ENGINE NOT FOR USE IN EU NON-ROAD MOBILE MACHINERY”.


LIITE IV

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/656 liite IV seuraavasti:

1)

Lisätään EU-tyyppihyväksyntätodistuksen lisäykseen 11.3–11.3.2 kohta seuraavasti:

”11.3   Käytönaikaisen valvonnan vertailuarvot (9)

11.3.1

Työn vertailuarvo (kWh): …

11.3.2

CO2-massan vertailuarvo (g): …”

2)

Lisätään kohtaan ”Selittävät huomautukset liitteeseen IV” selittävä huomautus (9) seuraavasti:

”(9)

Sovelletaan ainoastaan alaluokkien NRE-v-5 ja NRE-v-6 moottoreihin, jotka on testattu NRTC-testillä.”

LIITE V

Oikaistaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/656 liitteessä IV olevan EU-tyyppihyväksyntätodistuksen lisäys seuraavasti:

1)

Korvataan 2.11.8, 2.11.9 and 2.11.10 kohta seuraavasti:

”2.11.8

Muut jälkikäsittelylaitteet (täsmennettävä): …

2.11.9

Muut päästöihin voimakkaasti vaikuttavat laitteet tai ominaisuudet (täsmennettävä): …”

2)

Korvataan 3.6.4 kohdan toisessa sarakkeessa ”Tekijän kuvaus” ilmaisu ”Moottorin iskutilavuus (cm3):” ilmaisulla ”Moottorin kokonaisiskutilavuus (cm3):”


LIITE VI

Oikaistaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/656 liite V seuraavasti:

1)

Korvataan 3.1 kohdan ensimmäinen johdantokappale seuraavasti:

”Esimerkki EU-tyyppihyväksyntänumerosta moottorityypille NRSh-v-1b, bensiinikäyttöinen, myöntäjä Alankomaat, hyväksyntää laajennettu kolme kertaa:”

2)

Korvataan 3.2 kohdan ensimmäinen johdantokappale seuraavasti:

”Esimerkki EU-tyyppihyväksyntänumerosta tyyppiä 1A olevalle NRE-c-3-kaksipolttoainemoottorille, käyttää tyypin LN2 kaasumaista polttoainetta (erityinen nesteytetyn maakaasun / nesteytetyn biometaanin koostumus, josta saatava λ-muutoskerroin eroaa enintään 3 prosenttia delegoidun asetuksen (EU) 2017/654 liitteessä I täsmennetyn G20-kaasun λ-muutoskertoimesta ja jonka etaanipitoisuus on enintään 1,5 prosenttia), myöntäjä Ranska, hyväksyntää ei vielä laajennettu:”

3)

Korvataan 3.3 kohdan ensimmäinen johdantokappale seuraavasti:

”Esimerkki EU-tyyppihyväksyntänumerosta moottorityypille RLL-v-1 SPE-päästöraja-arvojen mukaisesti, dieselpolttoaine, myöntäjä Itävalta, hyväksyntää laajennettu kaksi kertaa:”


LIITE VII

Oikaistaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/656 liite VI seuraavasti:

1)

(ei koske suomenkielistä toisintoa)

2)

Oikaistaan lisäys 1 seuraavasti:

i)

Korvataan 10–11.2 kohta seuraavasti:

”10.   Muuttuvatilaisen testin suorittamista koskevat tiedot (tarvittaessa):

10.1   Sykli (merkitään käytetty sykli rastilla), merkitään taulukkoon 8:

Taulukko 8

Muuttuvatilainen testisykli:

NRTC

 

LSI-NRTC

 

10.2   Muuttuvatilaisen testin huononemiskertoimet:

10.2.1

Huononemiskerroin (DF): laskettu/kiinteä

10.2.2

Huononemiskertoimet ja päästötulokset, merkitään taulukkoon 9 tai taulukkoon 10

10.3   NRTC-testin päästötulokset:

Taulukko 9

Huononemiskertoimet ja päästötulokset NRTC-syklissä

DF

kertova / summaava

CO

HC

NOx

HC + NOx

Hiukkaset (PM)

Hiukkasmäärä (PN)

 

 

 

 

 

 

Päästöt

CO (g/kWh)

HC (g/kWh)

NOx (g/kWh)

HC + NOx (g/kWh)

PM (g/kWh)

PN (#/kWh)

Kylmäkäynnistys

 

 

 

 

 

 

Kuumakäynnistystestin tulos regeneraation

kanssa / ilman regeneraatiota

 

 

 

 

 

 

Painotettu testitulos

 

 

 

 

 

 

k ru/k rd

kertova / summaava

 

 

 

 

 

 

Painotetut testitulokset jaksoittaisen regeneraation mukautuskertoimien (IRAF) kanssa

 

 

 

 

 

 

Lopullinen testitulos huononemiskertoimen kanssa

 

 

 

 

 

 

10.3.1

Kuumasyklin CO2-päästöt (g/kWh):

10.3.2

Syklin keskimääräiset NH3-päästöt (ppm):

10.3.3

Syklin työ kuumakäynnistystestissä (kWh):

10.3.4

Syklin CO2-päästöt kuumakäynnistystestissä (g):

10.4   LSI-NRTC-syklin päästötulokset

Taulukko 10

Huononemiskertoimet ja päästötulokset LSI-NRTC-syklissä

DF

kertova / summaava

CO

HC

NOx

HC + NOx

Hiukkaset (PM)

Hiukkasmäärä (PN)

 

 

 

 

 

 

Päästöt

CO (g/kWh)

HC (g/kWh)

NOx (g/kWh)

HC + NOx (g/kWh)

PM (g/kWh)

PN (#/kWh)

Testitulos

regeneraation kanssa / ilman regeneraatiota

 

 

 

 

 

 

k ru/k rd

kertova / summaava

 

 

 

 

 

 

Testitulos jaksoittaisen regeneraation mukautuskertoimien (IRAF) kanssa

 

 

 

 

 

 

Lopullinen testitulos huononemiskertoimen kanssa

 

 

 

 

 

 

10.4.1

Syklin CO2-päästöt (g/kWh):

10.4.2

Syklin keskimääräiset NH3-päästöt (ppm):

10.4.3

Syklin työ (kWh):

10.4.4

Syklin CO2-päästöt (g):

10.5   Muuttuvatilaisessa testissä käytetty näytteenottojärjestelmä:

10.5.1

Kaasupäästöt:

10.5.2

Hiukkaset (PM):

10.5.3

Hiukkasmäärä (PN):

11.   Lopulliset päästötulokset

11.1   Syklin päästötulokset, merkitään taulukkoon 11:

Taulukko 11

Lopulliset päästötulokset

Päästöt

CO

(g/kWh)

HC

(g/kWh)

NOx

(g/kWh)

HC + NOx

(g/kWh)

Hiukkaset (PM)

(g/kWh)

Hiukkasmäärä (PN)

(#/kWh)

Testi Sykli (1)

NRSC-testin lopullinen tulos huononemiskertoimen kanssa (2)

 

 

 

 

 

 

 

Muuttuvatilaisen testin lopullinen tulos huononemiskertoimen kanssa (3)

 

 

 

 

 

 

 

11.2   CO2-tulos (4):

11.3   Käytönaikaisen valvonnan vertailuarvot (5)

11.3.1   Työn vertailuarvo (kWh) (6):

11.3.2   CO2-massan vertailuarvo (g) (7):”

ii)

korvataan lisäyksen 1 selittävät huomautukset seuraavasti:

Selittävät huomautukset lisäykseen 1:

(Alaviitteitä ja selittäviä huomautuksia ei sisällytetä testausselosteeseen)

(1)

NRSC:n osalta merkitään 9.1 kohdassa ilmoitettu sykli (taulukko 4); muuttuvatilaisen testin osalta merkitään 10.1 kohdassa ilmoitettu sykli (taulukko 8).

(2)

Kopioidaan ”Lopullinen testitulos huononemiskertoimen kanssa” taulukosta 6.

(3)

Kopioidaan ”Lopullinen testitulos huononemiskertoimen kanssa” tapauksen mukaan taulukosta 9 tai 10.

(4)

Jos moottorityypille tai moottoriperheelle tehdään sekä NRSC- että muuttuvatilaisen syklin testi, ilmoitetaan kuumasyklin CO2-päästöarvot NRTC-testistä (10.3.4 kohta) tai CO2-päästöarvot LSI-NRTC-testistä (10.4.4 kohta). Jos moottorille tehdään vain NRSC-testi, ilmoitetaan kyseisen testin mukaiset CO2-päästöarvot (9.3.3 kohta).

(5)

Sovelletaan ainoastaan alaluokkien NRE-v-5 ja NRE-v-6 moottoreihin, jotka on testattu NRTC-syklillä.

(6)

Ilmoitetaan syklin työ NRTC-kuumakäynnistystestissä (10.3.3 kohta).

(7)

Ilmoitetaan syklin CO2-päästöt NRTC-kuumakäynnistystestissä (10.3.4 kohta).”

LIITE VIII

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/656 liitteessä IX oleva 2.4.4–2.4.4.3 kohta seuraavasti:

”2.4.4   Iskutilavuus sylinteriä kohti

2.4.4.1   Moottori, jossa iskutilavuus sylinteriä kohti ≥ 750 cm3

Jotta moottorien, joiden iskutilavuus sylinteriä kohti on ≥ 750 cm3, voidaan katsoa kuuluvan samaan moottoriperheeseen, niiden sylinterikohtaisen iskutilavuuden vaihteluväli saa olla enintään 15 prosenttia moottoriperheen suurimmasta sylinterikohtaisesta iskutilavuudesta.

2.4.4.2   Moottori, jossa iskutilavuus sylinteriä kohti < 750 cm3

Jotta moottorien, joiden iskutilavuus sylinteriä kohti on < 750 cm3, voidaan katsoa kuuluvan samaan moottoriperheeseen, niiden sylinterikohtaisen iskutilavuuden vaihteluväli saa olla enintään 30 prosenttia moottoriperheen suurimmasta sylinterikohtaisesta iskutilavuudesta.

2.4.4.3   Moottori, jossa muu sylinterikohtaisen iskutilavuuden vaihteluväli

Sen estämättä, mitä 2.4.4.1 ja 2.4.4.2 kohdassa säädetään, moottorien, joiden iskutilavuus sylinteriä kohti ylittää 2.4.4.1 ja 2.4.4.2 kohdassa asetetut vaihteluvälit, voidaan katsoa kuuluvan samaan perheeseen, jos hyväksyntäviranomainen sen hyväksyy. Hyväksynnän on perustuttava teknisiin seikkoihin (laskelmat, simulaatiot, kokeelliset tulokset jne.), jotka osoittavat, että vaihteluvälien ylittäminen ei vaikuta merkityksellisesti pakokaasupäästöihin.”


Top