Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0975

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/975, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2018, Eteläisen Tyynenmeren alueellisen kalastusjärjestön (SPRFMO) yleissopimusalueella sovellettavista hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteistä

PE/17/2018/REV/1

OJ L 179, 16.7.2018, p. 30–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/975/oj

16.7.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 179/30


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/975,

annettu 4 päivänä heinäkuuta 2018,

Eteläisen Tyynenmeren alueellisen kalastusjärjestön (SPRFMO) yleissopimusalueella sovellettavista hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteistä

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) tavoitteena on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 (3) mukaisesti turvata meren elollisten luonnonvarojen hyödyntäminen niin, että edistetään ekologista, taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä pitkällä aikavälillä.

(2)

Unioni on hyväksynyt neuvoston päätöksellä 98/392/EY (4) Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen, joka sisältää meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä ja hoitoa koskevia periaatteita ja sääntöjä. Unioni osallistuu kansainvälisillä vesillä toteutettaviin ponnistuksiin kalakantojen säilyttämiseksi osana laajempia kansainvälisiä velvoitteitaan.

(3)

Neuvoston päätöksen 2012/130/EU (5) nojalla unioni on ollut aavan meren kalavarojen säilyttämistä ja hoitoa Etelä-Tyynellämerellä koskevan yleissopimuksen, jäljempänä ’SPRFMO-yleissopimus’, jolla perustettiin Eteläisen Tyynenmeren alueellinen kalastusjärjestö (SPRFMO), sopimuspuoli 26 päivästä heinäkuuta 2010.

(4)

SPRFMO:ssa SPRFMO-komissio vastaa sellaisten toimenpiteiden toteuttamisesta, joiden tarkoituksena on varmistaa kalavarojen säilyttäminen ja kestävä käyttö pitkällä aikavälillä soveltamalla kalastuksenhoitoon ennalta varautuvaa lähestymistapaa ja ekosysteemilähtöistä toimintatapaa sellaisten meriekosysteemien suojelemiseksi, joissa kyseisiä kalavaroja esiintyy. Tällaisista toimenpiteistä voi tulla unionia sitovia.

(5)

On tarpeen varmistaa, että SPRFMO:n hyväksymät säilyttämis- ja hoitotoimenpiteet, jäljempänä ’SPRFMO:n säilyttämis- ja hoitotoimenpiteet’, saatetaan kokonaisuudessaan osaksi unionin oikeutta ja sen vuoksi pannaan yhdenmukaisesti ja tehokkaasti täytäntöön unionissa.

(6)

SPRFMO:lla on valtuudet hyväksyä vastuualueellaan tapahtuvien kalastusten osalta säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä, jotka sitovat SPRFMO-yleissopimuksen sopimuspuolia, jäljempänä ’sopimuspuolet’. Kyseiset toimenpiteet osoitetaan ensisijaisesti sopimuspuolille, ja niihin sisältyy toimijoita, kuten aluksen päälliköitä, koskevia velvoitteita.

(7)

Tässä asetuksessa ei ole syytä käsitellä kalastusmahdollisuuksia, joista SPRFMO päättää, sillä ne jaetaan kalastusmahdollisuuksia koskevan asetuksen puitteissa, joka annetaan vuosittain Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 3 kohdan nojalla.

(8)

SPRFMO:n säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden täytäntöönpanossa unionin ja jäsenvaltioiden olisi pyrittävä edistämään valikoivien ja nykyistä vähemmän ympäristövaikutuksia aiheuttavien pyydysten ja kalastusmenetelmien käyttöä.

(9)

Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti tämän asetuksen liitteiden ja sen asianomaisten artiklojen muuttamisen osalta SPRFMO:n säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden tulevien sitovien muutosten sisällyttämiseksi nopeasti unionin oikeuteen. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa (6) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(10)

YKP:n noudattamisen varmistamiseksi on hyväksytty unionin lainsäädäntöä valvonta-, tarkastus- ja täytäntöönpanojärjestelmän perustamiseksi. Kyseinen järjestelmä sisältää laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän, jäljempänä ’LIS’, toiminnan torjunnan.

(11)

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1224/2009 (7) vahvistetaan erityisesti unionin valvonta-, tarkastus- ja täytäntöönpanojärjestelmä, jossa sovelletaan kokonaisvaltaista ja yhdennettyä lähestymistapaa YKP:n kaikkien sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi, ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 404/2011 (8) vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1224/2009 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1005/2008 (9) vahvistetaan yhteisön järjestelmä LIS-kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja poistamiseksi. Lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/2403 (10) vahvistetaan säännöt kalastuslupien myöntämistä ja hallinnoimista varten sellaisten unionin kalastusalusten osalta, jotka harjoittavat kalastustoimia sellaisen alueellisen kalastuksenhoitojärjestön puitteissa, jonka sopimuspuoli unioni on. Kyseisillä asetuksilla pannaan jo täytäntöön useita SPRFMO:n säilyttämis- ja hoitotoimenpiteisiin sisältyviä määräyksiä. Tämän vuoksi kyseisiä määräyksiä ei ole tarpeen sisällyttää tähän asetukseen.

(12)

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa otetaan käyttöön purkamisvelvoite, jota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015 pienten ja suurten pelagisten lajien kalastukseen, teollisiin tarkoituksiin harjoitettavaan kalastukseen sekä lohen kalastukseen Itämerellä. Mainitun asetuksen 15 artiklan 2 kohdan mukaan purkamisvelvoite ei kuitenkaan rajoita unionin kansainvälisiä velvoitteita, kuten SPRFMO:n säilyttämis- ja hoitotoimenpiteistä johtuvia velvoitteita,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I OSASTO

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan hoitoa, säilyttämistä ja valvontaa koskevat säännökset, jotka liittyvät hajallaan olevien kalakantojen kalastukseen SPRFMO-yleissopimusalueella.

2 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan

a)

SPRFMO-yleissopimusalueella toimiviin unionin kalastusaluksiin;

b)

SPRFMO-yleissopimusalueella pyydettyjä kalastustuotteita jälleenlaivaaviin unionin kalastusaluksiin;

c)

kolmansien maiden kalastusaluksiin, jotka pyytävät pääsyä unionin satamiin tai ovat niissä tarkastettavina ja joilla on aluksella SPRFMO-yleissopimusalueella pyydettyjä kalastustuotteita.

3 artikla

Suhde unionin muihin säädöksiin

Jollei tässä asetuksessa nimenomaisesti toisin säädetä, tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta asetusten (EY) N:o 1005/2008, (EY) N:o 1224/2009 ja (EU) 2017/2403 soveltamista.

4 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’SPRFMO-yleissopimusalueella’ maantieteellistä aluetta, joka rajataan SPRFMO-yleissopimuksen 5 artiklassa;

2)

’kalastusaluksella’ minkä tahansa kokoista alusta, jota käytetään tai joka on tarkoitettu käytettäväksi kalavarojen kaupallisessa hyödyntämisessä, mukaan luettuina tukialukset, kalanjalostusalukset, jälleenlaivaavat alukset sekä kalastustuotteiden kuljetukseen varustetut rahtialukset konttialuksia lukuun ottamatta;

3)

’unionin kalastusaluksella’ jonkin jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa ja unionissa rekisteröityä kalastusalusta;

4)

’SPRFMO:n kalavaroilla’ kaikkia meren elollisia luonnonvaroja SPRFMO-yleissopimusalueella lukuun ottamatta seuraavia:

a)

pohjassa elävät lajit, jos ne kuuluvat rantavaltioiden kansalliseen lainkäyttövaltaan 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen, jäljempänä ’merioikeusyleissopimus’, 77 artiklan 4 kohdan nojalla;

b)

merioikeusyleissopimuksen liitteessä I luetellut laajasti vaeltavat lajit;

c)

anadromiset ja katadromiset lajit;

d)

merinisäkkäät, meressä elävät matelijat ja merilinnut;

5)

’SPRFMO:n kalastustuotteilla’ SPRFMO-yleissopimusalueella kaikenlaisella kalastustoiminnalla pyydettyjä vesieliöitä ja niistä saatuja tuotteita;

6)

’kalastustoiminnalla’ kalojen etsimistä, pyydysten laskemista, asettamista, vetämistä ja nostamista, saaliin ottamista alukselle sekä kalojen ja kalastustuotteiden jälleenlaivausta, aluksella pitämistä, aluksella jalostamista, siirtämistä ja purkamista;

7)

’pohjakalastuksella’ kalastusaluksen harjoittamaa kalastusta millä tahansa pyydyksellä, joka todennäköisesti joutuu kosketukseen merenpohjan tai pohjaeliöiden kanssa tavanomaisen toiminnan aikana;

8)

’pohjakalastuksen jalanjäljellä’ pohjakalastuksen alueellista laajuutta SPRFMO-yleissopimusalueella 1 päivän tammikuuta 2002 ja 31 päivän joulukuuta 2006 välisenä aikana;

9)

’LIS-kalastuksella’ asetuksen (EY) N:o 1005/2008 2 artiklan 1–4 kohdassa määriteltyjä laittomia, ilmoittamattomia tai sääntelemättömiä kalastustoimia;

10)

’SPRFMO:n LIS-alusluettelon luonnoksella’ SPRFMO:n sihteeristön laatimaa ja SPRFMO:n tekniselle ja valvontakomitealle tarkasteltavaksi toimitettua alustavaa luetteloa kalastusaluksista, joiden oletetaan harjoittaneen LIS-kalastusta;

11)

’koekalastuksella’ kalastusta, jonka osalta ei ole harjoitettu lainkaan pyyntiä tai ei ole harjoitettu pyyntiä tietyin pyydyksin tai menetelmin kymmeneen vuoteen;

12)

’suurella pelagisella ajoverkolla’ verkkoa tai verkkojen yhdistelmää, joka on yli 2,5 kilometriä pitkä ja jonka tarkoituksena on saada kalat saaliiksi siten, että ne jäävät kiinni verkon silmiin tai sen sisälle tai takertuvat verkkoon, kun se ajelehtii veden pinnalla tai vedessä;

13)

’syvänmeren verkoilla’, esimerkiksi riimuverkoilla, seisovilla verkoilla, ankkuroiduilla verkoilla tai uppoverkoilla, pystysuoraan pohjaan tai lähelle pohjaa asetettavia yksin-, kaksin- tai kolminkertaisten havasseinien sarjoja, joihin kalat jäävät saaliiksi jäämällä kiinni niiden sisälle, takertumalla niihin tai jäämällä kiinni verkon silmiin. Syvänmeren verkot muodostuvat yleensä yhdestä hapaasta tai joskus kahdesta tai kolmesta hapaasta, jotka on kiinnitetty samaan selkänaruun. Yhteen pyydykseen voidaan yhdistää useita erityyppisiä verkkoja. Tällaisia verkkoja voidaan käyttää joko yksittäisinä tai yleisemmin suurina määrinä jonoissa (jatoina). Pyydys voidaan kiinnittää pohjaan ankkuroimalla tai jättää ajelehtimaan vapaasti taikka kiinnittää alukseen;

14)

’SPRFMO:n yhteistyötä tekevällä muulla kuin sopimuspuolella’ valtiota tai kalastusyksikköä, joka ei ole SPRFMO-yleissopimuksen osapuoli mutta on suostunut toimimaan täysimääräisesti yhteistyössä SPRFMO:n säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden täytäntöönpanossa;

15)

’SPRFMO:n alusrekisterillä’ SPRFMO:n sihteeristön ylläpitämää luetteloa sopimuspuolten ja SPRFMO:n yhteistyötä tekevien muiden kuin sopimuspuolten ilmoittamista kalastusaluksista, joilla on lupa kalastaa SPRFMO-yleissopimusalueella;

16)

’jälleenlaivauksella’ kaikkien tai joidenkin kalastusaluksella olevien kalastustuotteiden purkamista toiseen kalastusalukseen;

17)

’muilla huolta aiheuttavilla lajeilla’ liitteessä XIII lueteltuja lajeja;

18)

’haavoittuvalla meriekosysteemillä’ mitä tahansa meriekosysteemiä, jonka koskemattomuus (eli ekosysteemin rakenne tai toiminta) on parhaan käytettävissä olevan tieteellisen tiedon ja ennalta varautumisen periaatteen mukaan uhattuna niiden merkittävien haittavaikutusten vuoksi, jotka johtuvat suorasta kosketuksesta pohjapyydyksiin tavanomaisessa kalastustoiminnassa; näihin meriekosysteemeihin kuuluvat muun muassa riutat, merenalaiset vuoret, hydrotermiset halkeamat, kylmän veden korallit ja kylmän veden sienieläinten kasvualustat.

II OSASTO

TIETTYJÄ LAJEJA KOSKEVAT HOITO-, SÄILYTTÄMIS- JA VALVONTATOIMENPITEET

I LUKU

Perunpiikkimakrilli ( Trachurus murphyi )

5 artikla

Tiedot perunpiikkimakrillin kiintiöiden käyttämisestä loppuun

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle perunpiikkimakrillin kalastuksen lopettamispäivästä viipymättä, kun 100 prosenttia sen saalisrajoituksesta on saavutettu. Komissio toimittaa tiedon viipymättä SPRFMO:n sihteeristöön.

6 artikla

Tarkkailijakattavuus perunpiikkimakrillin kalastuksessa

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tieteellinen tarkkailu kattaa vähintään kymmenen prosenttia niiden lipun alla purjehtivien kalastusalusten kalastusmatkoista. Kalastusaluksille, jotka tekevät vuodessa enintään kaksi matkaa, kymmenen prosentin tarkkailijakattavuus lasketaan troolareiden osalta aktiivisten kalastuspäivien ja kurenuotta-alusten osalta vetokertojen perusteella.

7 artikla

Perunpiikkimakrillia koskevien tietojen ilmoittaminen

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään kunkin kuukauden 15 päivänä edellisen kuukauden perunpiikkimakrillisaaliit asetuksen (EY) N:o 1224/2009 33 artiklan mukaisesti. Komissio toimittaa nämä tiedot SPRFMO:n sihteeristöön viimeistään kunkin kuukauden 20 päivänä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle seuraavat perunpiikkimakrillin kalastusta koskevat tiedot:

a)

viimeistään kunkin kuukauden 15 päivänä luettelo lippunsa alla purjehtivista kalastusaluksista, jotka ovat harjoittaneet jälleenlaivausta edellisen kuukauden aikana. Komissio toimittaa nämä tiedot SPRFMO:n sihteeristöön viimeistään kunkin kuukauden 20 päivänä;

b)

viimeistään 45 päivää ennen SPRFMO:n tiedekomitean kokousta tieteellinen vuosikertomus edelliseltä vuodelta. Komissio toimittaa nämä tiedot SPRFMO:n sihteeristöön viimeistään 30 päivää ennen SPRFMO:n tiedekomitean kokousta.

8 artikla

Perunpiikkimakrillia koskevien kalastusmahdollisuuksien jakaminen

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 17 artiklan mukaisesti jakaessaan käytettävissään olevia perunpiikkimakrillikantojen kalastusmahdollisuuksia jäsenvaltioiden on käytettävä avoimia ja puolueettomia perusteita, mukaan lukien luonteeltaan ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset perusteet, ja myös pyrittävä jakamaan kansalliset kiintiöt oikeudenmukaisesti eri laivastonosien kesken ja tarjoamaan kannustimia unionin kalastusaluksille valikoivien pyydysten tai sellaisten kalastusmenetelmien käytöstä, joilla on nykyistä vähemmän ympäristövaikutuksia.

II LUKU

Merilinnut

9 artikla

Merilintujen suojelutoimenpiteet pitkäsiima-aluksille

1.   Kaikkien pitkiäsiimoja käyttävien unionin kalastusalusten on noudatettava tässä artiklassa esitettyjä merilintujen suojelutoimenpiteitä.

2.   Kaikkien pohjasiimoja käyttävien unionin kalastusalusten on käytettävä siimapainoja ja lintujenkarkotussiimoja (tori-siimoja).

3.   Unionin kalastusalukset eivät saa laskea pitkiäsiimoja pimeänä aikana.

4.   Siiman painot on takiloitava liitteen I mukaisesti.

5.   Lintujenkarkotussiimat on takiloitava liitteen II mukaisesti.

6.   Unionin kalastusaluksilta kielletään kalajätteen heittäminen mereen pyydyksen laskun tai kokemisen aikana. Jos tätä ei ole mahdollista toteuttaa ja jos on tarpeen heittää mereen biologista jätettä toiminnan turvallisuuteen liittyvistä syistä, alusten on purettava jäte erissä siten, että purkukertojen väli on vähintään kaksi tuntia.

10 artikla

Merilintujen suojelutoimenpiteet troolareille

1.   Kaikkien troolia käyttävien unionin kalastusalusten on noudatettava tässä artiklassa esitettyjä merilintujen suojelutoimenpiteitä.

2.   Unionin kalastusalusten on käytettävä kalastaessaan kahta tori-siimaa tai, jos toimintatavat estävät tori-siimojen tarkoituksenmukaisen käytön, linnunkarkotinta.

3.   Linnunkarkottimet on takiloitava liitteen III mukaisesti.

4.   Unionin kalastusaluksilta kielletään mahdollisuuksien mukaan kalajätteen heittäminen mereen pyydyksen laskun tai kokemisen aikana.

5.   Unionin kalastusalusten on mahdollisuuksien mukaan ja silloin, kun se on asianmukaista, muunnettava jäte kalajauhoksi ja säilytettävä kaikki jäteaines aluksella; ainoastaan nestemäisen jätteen / jäteveden poisheittäminen on sallittua. Jos tämä ei ole mahdollista ja asianmukaista, kalastusalusten on purettava jäte erissä siten, että purkukertojen väli on vähintään kaksi tuntia.

6.   Verkot on mahdollisuuksien mukaan puhdistettava jokaisen kalastustoimen jälkeen niihin takertuneen kalan ja bentaalisen aineksen irrottamiseksi, jotta ei houkuteltaisi lintuja pyydyksen käytön aikana.

7.   On huolehdittava siitä, että verkkoa pidetään veden pinnalla noston aikana mahdollisimman lyhyt aika, huoltamalla vinssit asianmukaisesti ja toimimalla kannella hyvien käytäntöjen mukaisesti.

11 artikla

Merilintuja koskevien tietojen ilmoittaminen

Edellä 7 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa tieteellisessä vuosikertomuksessa jäsenvaltioiden on ilmoitettava

a)

merilintujen suojelutoimenpiteet, jotka kukin niiden lipun alla purjehtiva ja SPRFMO-yleissopimusalueella kalastava kalastusalus on toteuttanut;

b)

sivusaaliiksi joutuneista merilinnuista dokumentoimiseen osoitettu tarkkailijakattavuus;

c)

kaikki tiedot havaitusta vuorovaikutuksesta merilintujen kanssa.

III OSASTO

TIETTYJÄ KALASTUSMENETELMIÄ KOSKEVAT HOITO-, SÄILYTTÄMIS- JA VALVONTATOIMENPITEET

I LUKU

Pohjakalastus

12 artikla

Pohjakalastuslupa

1.   Jäsenvaltiot eivät saa antaa lippunsa alla purjehtiville kalastusaluksille lupaa harjoittaa pohjakalastusta ilman SPRFMO:lta etukäteen saatua lupaa.

2.   Jäsenvaltioiden, joiden alukset aikovat harjoittaa pohjakalastusta SPRFMO-yleissopimusalueella, on toimitettava komissiolle lupaa koskeva pyyntö viimeistään 45 päivää ennen sitä SPRFMO:n tiedekomitean kokousta, jossa ne toivovat pyyntöään käsiteltävän. Komissio toimittaa pyynnön edelleen SPRFMO:n sihteeristöön viimeistään 30 päivää ennen SPRFMO:n tiedekomitean kokousta. Pyynnössä on esitettävä

a)

pohjakalastuksen jalanjälki, joka perustuu asianomaisen jäsenvaltion kirjaamiin tietoihin SPRFMO-yleissopimusalueella harjoitetun pohjakalastuksen saaliista tai pyyntiponnistuksesta 1 päivän tammikuuta 2002 ja 31 päivän joulukuuta 2006 väliseltä ajalta;

b)

keskimääräinen vuotuinen saalistaso 1 päivän tammikuuta 2002 ja 31 päivän joulukuuta 2006 väliseltä ajalta;

c)

pohjakalastusta koskeva vaikutustenarviointi;

d)

arvio siitä, edistääkö ehdotettu toiminta kohdelajien ja sivusaaliina saatavien muiden kuin kohdelajien kestävää hoitoa ja suojaako se meriekosysteemejä, joissa kyseisiä kalavaroja esiintyy, myös ehkäisemällä haavoittuviin meriekosysteemeihin kohdistuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia.

3.   Edellä 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu vaikutustenarviointi on toteutettava vuonna 2009 julkaistujen Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) laatimien valtamerillä harjoitettavan syvänmeren kalastuksen hallinnointia koskevien kansainvälisten suuntaviivojen (Deep-sea Fisheries Guidelines), jäljempänä ’FAO:n syvänmeren kalastusta koskevat suuntaviivat’, mukaisesti, ja siinä on otettava huomioon pohjakalastuksen vaikutustenarviointia koskeva SPRFMO:n standardi (SPRFMO Bottom Fishery Impact Assessment Standard) sekä alueet, joilla haavoittuvia meriekosysteemejä tunnetusti tai todennäköisesti esiintyy.

4.   Komissio ilmoittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle SPRFMO:n päätöksestä, joka koskee lupaa harjoittaa SPRFMO-yleissopimusalueella pohjakalastusta ja jota varten vaikutustenarviointi suoritettiin, myös mahdollisista siihen liittyvistä ehdoista ja asiaankuuluvista toimenpiteistä haavoittuviin meriekosysteemeihin kohdistuvien merkittävien haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi.

5.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetut vaikutustenarvioinnit saatetaan ajan tasalle, jos kalastuksessa on tapahtunut merkittävä muutos, joka todennäköisesti vaikuttaa haavoittuviin meriekosysteemeihin, ja toimitettava nämä tiedot komissiolle heti, kun ne ovat saatavilla. Komissio toimittaa mainitut tiedot edelleen SPRFMO:n sihteeristöön.

13 artikla

Pohjakalastus pohjakalastuksen jalanjäljen määrittelemän alueen ulkopuolella tai ylittäen viiteajanjakson saalistasot

1.   Jäsenvaltiot eivät saa antaa lippunsa alla purjehtiville kalastusaluksille lupaa harjoittaa pohjakalastusta pohjakalastuksen jalanjäljen määrittelemän alueen ulkopuolella tai ylittäen viiteajanjakson saalistasot ilman SPRFMO:lta etukäteen saatua lupaa.

2.   Jäsenvaltioiden, joiden alukset aikovat kalastaa pohjakalastuksen jalanjäljen ulkopuolella tai ylittää 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun keskimääräisen vuotuisen saalistason, on toimitettava komissiolle lupaa koskeva pyyntö viimeistään 80 päivää ennen sitä SPRFMO:n tiedekomitean vuosikokousta, jossa ne toivovat pyyntöään käsiteltävän. Komissio toimittaa pyynnön edelleen SPRFMO:n sihteeristöön viimeistään 60 päivää ennen SPRFMO:n tiedekomitean kokousta. Pyynnössä on esitettävä

a)

pohjakalastusta koskeva vaikutustenarviointi;

b)

arvio siitä, edistääkö ehdotettu toiminta kohdelajien ja sivusaaliina saatavien muiden kuin kohdelajien kestävää hoitoa ja suojaako se meriekosysteemejä, joissa kyseisiä kalavaroja esiintyy, myös ehkäisemällä haavoittuviin meriekosysteemeihin kohdistuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia.

3.   Edellä 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu vaikutustenarviointi on tehtävä FAO:n syvänmeren kalastusta koskevien suuntaviivojen mukaisesti, ja siinä on otettava huomioon pohjakalastuksen vaikutustenarviointia koskeva SPRFMO:n standardi sekä alueet, joilla haavoittuvia meriekosysteemejä tunnetusti tai todennäköisesti esiintyy.

4.   Komissio ilmoittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle SPRFMO:n päätöksestä, joka koskee lupaa harjoittaa SPRFMO-yleissopimusalueella pohjakalastusta ja jota varten vaikutustenarviointi suoritettiin, myös mahdollisista siihen liittyvistä ehdoista ja asiaankuuluvista toimenpiteistä haavoittuviin meriekosysteemeihin kohdistuvien merkittävien haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi.

5.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut vaikutustenarvioinnit saatetaan ajan tasalle, jos kalastuksessa on tapahtunut muutos, joka todennäköisesti vaikuttaa haavoittuviin meriekosysteemeihin, ja toimitettava nämä tiedot komissiolle heti, kun ne ovat saatavilla. Komissio toimittaa mainitut tiedot edelleen SPRFMO:n sihteeristöön.

14 artikla

Haavoittuvat meriekosysteemit pohjakalastuksessa

1.   Ennen kuin SPRFMO:n tiedekomitea on laatinut kynnysarvoja koskevan lausunnon, jäsenvaltioiden on vahvistettava lippunsa alla purjehtiville kalastusaluksille kynnysarvot haavoittuvien meriekosysteemien kohtaamisille ottaen huomioon FAO:n syvänmeren kalastusta koskevien suuntaviivojen 68 kohdan.

2.   Jäsenvaltioiden on vaadittava lippunsa alla purjehtivia kalastusaluksia lopettamaan pohjakalastustoiminta viiden meripeninkulman säteellä mistä tahansa SPRFMO-yleissopimusalueella sijaitsevasta kohdasta, jossa kohtaamiset ylittävät tämän artiklan 1 kohdan nojalla vahvistetut kynnysarvot. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava haavoittuvien meriekosysteemien kohtaamisista komissiolle liitteessä IV annettujen ohjeiden mukaisesti. Komissio toimittaa nämä tiedot viipymättä edelleen SPRFMO:n sihteeristöön.

15 artikla

Tarkkailijakattavuus pohjakalastuksessa

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarkkailu kattaa 100 prosenttia niiden lipun alla purjehtivista pohjakalastusta harjoittavista troolareista ja vähintään kymmenen prosenttia niiden lipun alla purjehtivista muita pohjakalastuspyydyksiä käyttävistä kalastusaluksista.

16 artikla

Pohjakalastusta koskevien tietojen ilmoittaminen

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään kunkin kuukauden 15 päivänä pohjakalastettujen lajien saaliit edelliseltä kuukaudelta asetuksen (EY) N:o 1224/2009 33 artiklan mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään kunkin kuukauden 15 päivänä luettelo lippunsa alla purjehtivista aktiivisesti kalastavista kalastusaluksista sekä lippunsa alla purjehtivista jälleenlaivausta harjoittavista kalastusaluksista. Komissio toimittaa tiedot edelleen SPRFMO:n sihteeristöön viiden päivän kuluessa niiden saamisesta.

3.   Jäsenvaltioiden on kiellettävä lippunsa alla purjehtivia kalastusaluksia osallistumasta pohjakalastukseen, jollei liitteessä V säädettyjä kalastusaluksen tunnistamiseksi vaadittuja vähimmäistietoja ole toimitettu.

II LUKU

Koekalastus

17 artikla

Koekalastuslupa

1.   Jäsenvaltioiden, jotka aikovat antaa lippunsa alla purjehtivalle kalastusalukselle luvan harjoittaa koekalastusta, on toimitettava komissiolle viimeistään 80 päivää ennen SPRFMO:n tiedekomitean kokousta

a)

lupaa koskeva pyyntö, johon sisältyvät liitteessä V mainitut tiedot;

b)

liitteen VI mukainen kalastuksen toimintasuunnitelma, johon on sisällyttävä sitoumus noudattaa 18 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettua SPRFMO:n tiedonkeruusuunnitelmaa.

2.   Komissio toimittaa pyynnön edelleen SPRFMO-komissiolle ja kalastuksen toimintasuunnitelman SPRFMO:n tiedekomitealle viimeistään 60 päivää ennen SPRFMO:n tiedekomitean kokousta.

3.   Komissio ilmoittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle koekalastuslupaa koskevasta SPRFMO:n päätöksestä.

18 artikla

Koekalastus

1.   Jäsenvaltiot eivät saa antaa lippunsa alla purjehtiville kalastusaluksille lupaa harjoittaa koekalastusta ilman SPRFMO:lta etukäteen saatua lupaa.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden lipun alla purjehtiva kalastusalus kalastaa koekalastuksessa ainoastaan SPRFMO:n hyväksymän kalastuksen toimintasuunnitelman mukaisesti.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että SPRFMO:n tiedonkeruusuunnitelmaan tarvittavat tiedot toimitetaan komissiolle, joka toimittaa nämä tiedot edelleen SPRFMO:n sihteeristöön.

4.   Koekalastukseen osallistumista varten luvan saaneita unionin kalastusaluksia on kiellettävä jatkamasta kalastusta asianomaisessa koekalastuksessa, jollei SPRFMO:n sihteeristöön ole toimitettu SPRFMO:n tiedonkeruusuunnitelmassa määriteltyjä tietoja viimeisimmältä kaudelta, jona kalastusta on harjoitettu, eikä SPRFMO:n tiedekomitealla ole ollut tilaisuutta tarkastella mainittuja tietoja.

5.   Jäsenvaltioiden, joiden kalastusaluksia osallistuu koekalastukseen, on varmistettava, että kullakin niiden lipun alla purjehtivalla kalastusaluksella on tarpeen mukaan yksi tai useampi riippumaton tarkkailija, joka kerää tiedot SPRFMO:n tiedonkeruusuunnitelman mukaisesti.

19 artikla

Kalastusaluksen korvaaminen koekalastuksessa

1.   Sen estämättä, mitä 17 ja 18 artiklassa säädetään, jäsenvaltiot voivat antaa lippunsa alla purjehtivalle alukselle, jota ei yksilöidä kalastuksen toimintasuunnitelmassa, luvan kalastaa koekalastuksessa, jos kalastuksen toimintasuunnitelmassa yksilöity unionin kalastusalus on estynyt kalastamasta oikeutetuista toiminnallisista tai pakottavaan esteeseen liittyvistä syistä. Tällöin asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta viipymättä komissiolle ja esitettävä

a)

täydelliset tiedot suunnitellusta korvaavasta aluksesta;

b)

täydellinen selvitys korvaamisen syistä sekä asiaan liittyvä näyttö selvityksen tueksi;

c)

korvaavalla aluksella käytettäviä pyydystyyppejä koskevat tekniset tiedot ja niiden täydellinen kuvaus.

2.   Komissio toimittaa nämä tiedot viipymättä SPRFMO:n sihteeristöön.

III LUKU

Suuret pelagiset ajoverkot, syvänmeren verkot ja muut verkot

20 artikla

Suuret pelagiset ajoverkot ja syvänmeren verkot

Suurten pelagisten ajoverkkojen ja kaikkien syvänmeren verkkojen käyttö on kielletty kaikkialla SPRFMO-yleissopimusalueella.

21 artikla

Verkot

Jäsenvaltioiden, joiden alukset aikovat kulkea SPRFMO-yleissopimusalueen kautta pitäen aluksella verkkoja, on

a)

annettava SPRFMO:n sihteeristölle vähintään 36 tuntia ennen aluksen saapumista SPRFMO-yleissopimusalueelle ennakkoilmoitus, jossa mainitaan arvioitu saapumis- ja poistumispäivä sekä aluksella pidetyn verkon pituus;

b)

varmistettava, että niiden lipun alla purjehtivissa aluksissa on alusten satelliittiseurantajärjestelmä (VMS), joka raportoi kahden tunnin välein aluksen ollessa SPRFMO-yleissopimusalueella;

c)

toimitettava VMS-sijaintiraportit SPRFMO:n sihteeristöön 30 päivän kuluessa siitä, kun alus on poistunut SPRFMO-yleissopimusalueelta; ja

d)

siinä tapauksessa, että verkot vahingossa katoavat tai putoavat aluksesta, ilmoitettava SPRFMO:n sihteeristölle mahdollisimman pian ja joka tapauksessa 48 tunnin kuluessa pyydyksen katoamisesta tai aluksesta putoamisesta verkkojen katoamisen päivämäärä ja kellonaika sekä kadonneiden verkkojen sijainti ja pituus (metreinä).

IV OSASTO

YHTEISET VALVONTATOIMENPITEET

I LUKU

Luvat

22 artikla

SPRFMO:n alusrekisteri

1.   Jäsenvaltioiden on viimeistään kunkin vuoden 15 päivänä marraskuuta toimitettava komissiolle luettelo lippunsa alla purjehtivista kalastusaluksista, joilla on lupa kalastaa SPRFMO-yleissopimusalueella seuraavana vuonna, ilmoittaen liitteessä V mainitut tiedot. Komissio toimittaa luettelon edelleen SPRFMO:n sihteeristöön. Jäsenvaltioiden on otettava huomioon kalastusalusten ja toimijoiden aiempi vaatimustenmukaisuus, kun ne tarkastelevat kalastuslupien myöntämistä SPRFMO-yleissopimusalueen osalta.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle lippunsa alla purjehtivat kalastusalukset, joilla on lupa kalastaa SPRFMO-yleissopimusalueella, vähintään 20 päivää ennen päivää, jolloin tällaiset alukset saapuvat ensimmäisen kerran SPRFMO-yleissopimusalueelle. Komissio toimittaa nämä tiedot SPRFMO:n sihteeristöön vähintään 15 päivää ennen päivää, jolloin tällaiset alukset saapuvat ensimmäisen kerran SPRFMO-yleissopimusalueelle.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tiedot niiden lipun alla purjehtivista kalastusaluksista, joilla on lupa kalastaa SPRFMO-yleissopimusalueella, ovat ajan tasalla. Kaikista muutoksista on ilmoitettava komissiolle viimeistään kymmenen päivän kuluttua muutoksesta. Komissio toimittaa tiedon SPRFMO:n sihteeristölle viiden päivän kuluessa tällaisen ilmoituksen saamisesta.

4.   Silloin kun on kyse peruutuksesta, irtisanomisesta tai jostain muusta tapauksesta, joka mitätöi luvan, jäsenvaltioiden on ilmoitettava asiasta viipymättä komissiolle, jotta tämä voi toimittaa tiedon SPRFMO:n sihteeristöön kolmen päivän kuluessa luvan mitätöitymispäivästä.

5.   Unionin kalastusalukset, joita ei ole merkitty SPRFMO:n alusrekisteriin, eivät saa harjoittaa SPRFMO:n vastuualueeseen kuuluviin lajeihin liittyvää kalastustoimintaa SPRFMO-yleissopimusalueella.

II LUKU

Jälleenlaivaus

23 artikla

Jälleenlaivausta koskevat yleiset säännökset

1.   Tätä lukua sovelletaan jälleenlaivaustoimiin, jotka toteutetaan

a)

SPRFMO-yleissopimusalueella ja joiden kohteena ovat SPRFMO-yleissopimusalueella pyydetyt SPRFMO-kalavarat ja yhdessä niiden kanssa saaliiksi saadut muut lajit;

b)

SPRFMO-yleissopimusalueen ulkopuolella ja joiden kohteena ovat SPRFMO-yleissopimusalueella pyydetyt SPRFMO-kalavarat ja yhdessä niiden kanssa saaliiksi saadut muut lajit.

2.   Jälleenlaivausta merellä ja satamassa saa harjoittaa ainoastaan SPRFMO:n alusrekisteriin merkittyjen kalastusalusten välillä.

3.   Polttoaineen, miehistön, pyydysten tai muiden tavaroiden siirtoja merellä saa SPRFMO-yleissopimusalueella tehdä ainoastaan SPRFMO:n alusrekisteriin merkittyjen kalastusalusten välillä.

4.   SPRFMO-yleissopimusalueella pyydettyjä SPRFMO-kalavaroja ja yhdessä niiden kanssa saaliiksi saatuja muita lajeja koskevat merellä tehtävät jälleenlaivaustoimet kielletään unionin vesillä.

24 artikla

Perunpiikkimakrillin ja pohjalajien jälleenlaivauksesta ilmoittaminen

1.   Riippumatta siitä, missä jälleenlaivaus tapahtuu, lippujäsenvaltion viranomaisten on toimitettava unionin kalastusalusten SPRFMO-yleissopimusalueella pyytämien perunpiikkimakrillien ja pohjalajien jälleenlaivauksesta samanaikaisesti komissiolle ja SPRFMO:n sihteeristöön seuraavat tiedot:

a)

suunniteltua jälleenlaivausta koskeva ilmoitus, jossa mainitaan 14 päivän ajanjakso, jonka aikana SPRFMO-yleissopimusalueella pyydettyjen perunpiikkimakrillien ja pohjalajien jälleenlaivaus on tarkoitus toteuttaa; ilmoitus on saatava seitsemän päivää ennen kyseisen 14 päivän jakson ensimmäistä päivää;

b)

todellista jälleenlaivausta koskeva ilmoitus, joka on saatava vähintään 12 tuntia ennen kyseisen toiminnan arvioitua ajankohtaa.

Jäsenvaltiot voivat sallia, että unionin kalastusaluksen käyttäjä toimittaa nämä tiedot sähköisesti suoraan SPRFMO:n sihteeristöön, edellyttäen, että tiedot toimitetaan samanaikaisesti komissiolle.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa ilmoituksissa on annettava jälleenlaivaustoimesta saatavilla olevat merkitykselliset tiedot, mukaan lukien arvioitu päivämäärä ja kellonaika, ennakoitu sijainti, kalastus, sekä asianomaisia unionin kalastusaluksia koskevat tiedot liitteen VII mukaisesti.

25 artikla

Perunpiikkimakrillin ja pohjalajien jälleenlaivauksen seuranta

1.   Jos saaliin purkavalla tai vastaanottavalla unionin kalastusaluksella on tarkkailija, hän seuraa jälleenlaivaustoimintaa. Tarkkailija täyttää SPRFMO:n jälleenlaivauspäiväkirjan liitteen VIII mukaisesti jälleenlaivattavien kalastustuotteiden määrän ja lajien tarkistamiseksi ja toimittaa jäljennöksen jälleenlaivauspäiväkirjasta sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jonka lipun alla tarkkailtava alus purjehtii.

2.   Jäsenvaltion, jonka lipun alla kalastusalus purjehtii, on toimitettava tarkkailijan SPRFMO:n jälleenlaivauspäiväkirjaan merkitsemät tiedot komissiolle kymmenen päivän kuluessa siitä, kun tarkkailija on poistunut aluksesta. Komissio toimittaa nämä tiedot edelleen SPRFMO:n sihteeristöön 15 päivän kuluessa siitä, kun tarkkailija on poistunut aluksesta.

3.   Jälleenlaivattavien kalastustuotteiden määrän ja lajien tarkistamiseksi sekä sen varmistamiseksi, että asianmukainen tarkistus voidaan suorittaa, aluksella olevalla tarkkailijalla on oltava rajoittamaton pääsy tarkkailtavalle unionin kalastusalukselle, mukaan lukien miehistö, pyydykset, varusteet, rekisterit (myös sähköisessä muodossa olevat rekisterit) ja kalaruumat.

26 artikla

Perunpiikkimakrillin ja pohjalajien jälleenlaivauksen jälkeen ilmoitettavat tiedot

1.   Jäsenvaltioiden, joiden alukset osallistuvat jälleenlaivaustoimeen, on ilmoitettava samanaikaisesti SPRFMO:n sihteeristöön ja komissiolle kaikki toiminnalliset yksityiskohdat liitteen IX mukaisesti viimeistään seitsemän päivän kuluttua jälleenlaivauksesta.

2.   Jäsenvaltiot voivat sallia, että unionin kalastusaluksen käyttäjä toimittaa 1 kohdassa tarkoitetut tiedot sähköisesti suoraan SPRFMO:n sihteeristöön, edellyttäen, että tiedot toimitetaan samanaikaisesti komissiolle. Mahdollinen unionin kalastusaluksen käyttäjän SPRFMO:n sihteeristöltä saama selvennyspyyntö on toimitettava edelleen komissiolle.

III LUKU

Tietojen keruu ja ilmoittaminen

27 artikla

Tietojen keruu ja ilmoittaminen

1.   Tietojen ilmoittamista koskevien 7, 11, 14, 16, 18, 25 ja 26 artiklassa esitettyjen vaatimusten lisäksi jäsenvaltioiden, joiden alukset kalastavat SPRFMO-yleissopimusalueella, on toimitettava komissiolle tämän artiklan 2 ja 3 kohdan mukaiset tiedot.

2.   Viimeistään kunkin vuoden 15 päivänä syyskuuta jäsenvaltioiden, joiden alukset kalastavat SPRFMO-yleissopimusalueella, on ilmoitettava komissiolle elopaino kaikkien edellisenä kalenterivuotena pyydettyjen lajien/lajiryhmien osalta. Komissio toimittaa nämä tiedot edelleen SPRFMO:n sihteeristöön viimeistään 30 päivänä syyskuuta.

3.   Viimeistään kunkin vuoden 15 päivänä kesäkuuta jäsenvaltioiden, joiden alukset kalastavat SPRFMO-yleissopimusalueella, on ilmoitettava komissiolle tiedot troolikalastustoiminnasta vetokertojen mukaan eriteltyinä, tiedot pohjasiimakalastuksesta laskukertojen mukaan eriteltyinä sekä tiedot purkamisista, myös jäähdytysalusten osalta, ja jälleenlaivauksista. Komissio toimittaa nämä tiedot edelleen SPRFMO:n sihteeristöön viimeistään 30 päivänä kesäkuuta.

4.   Komissio voi vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä yksityiskohtaiset vaatimukset tässä artiklassa tarkoitettua tietojen ilmoittamista varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

IV LUKU

Tarkkailijaohjelmat

28 artikla

Tarkkailijaohjelmat

1.   Jäsenvaltioiden, joiden alukset kalastavat SPRFMO-yleissopimusalueella, on perustettava tarkkailijaohjelmat liitteessä X esitettyjen tietojen keräämistä varten.

2.   Viimeistään kunkin vuoden 15 päivänä syyskuuta jäsenvaltioiden, joiden alukset kalastavat SPRFMO-yleissopimusalueella, on toimitettava komissiolle liitteessä X esitetyt tarkkailutiedot edelliseltä kalenterivuodelta. Komissio toimittaa nämä tiedot edelleen SPRFMO:n sihteeristöön viimeistään 30 päivänä syyskuuta.

3.   Viimeistään kunkin vuoden 15 päivänä elokuuta jäsenvaltioiden, joiden alukset kalastavat SPRFMO-yleissopimusalueella, on toimitettava vuosikertomus tarkkailijaohjelman toteutuksesta edellisenä vuonna. Kertomuksessa on esitettävä tarkkailijoiden koulutus, ohjelman suunnitelma ja kattavuus, kerättyjen tietojen tyyppi ja mahdolliset vuoden aikana ilmenneet ongelmat. Komissio toimittaa nämä tiedot edelleen SPRFMO:n sihteeristöön viimeistään 1 päivänä syyskuuta.

29 artikla

Alusten satelliittiseurantajärjestelmä

1.   Unionin kalastusaluksille asennetulla satelliittiseurantalaitteella on varmistettava VMS-tietojen automaattinen välittyminen lippujäsenvaltion kalastuksenseurantakeskukseen siten, että sijaintivirheen on oltava alle 100 metriä satelliittinavigoinnin tavanomaisissa käyttöolosuhteissa.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden kalastuksenseurantakeskukset ilmoittavat automaattisesti ja jatkuvasti niiden lipun alla purjehtivien SPRFMO-yleissopimusalueella kalastusta harjoittavien alusten VMS-tiedot SPRFMO:n sihteeristölle vähintään kerran tunnissa ja että niiden lipun alla purjehtiville aluksille asennetut satelliittiseurantalaitteet pystyvät ilmoittamaan VMS-tietoja vähintään 15 minuutin välein.

3.   Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 9 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi SPRFMO-yleissopimusalueeseen on sisällytettävä SPRFMO-yleissopimusalueen ulkopuolella oleva 100 meripeninkulman vyöhyke, jolla sovelletaan tämän artiklan 1 kohtaa.

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos niiden lipun alla purjehtivien kalastusalusten satelliittiseurantalaitteen antenni on asennettu erilleen fyysisestä kotelosta, sekä satelliittinavigointidekooderina että -lähettimenä käytetään yhtä yhteistä antennia ja fyysinen kotelo on kytketty antenniin yhdellä yhtenäisellä kaapelilla.

V LUKU

Kolmansien maiden kalastusalusten tarkastaminen jäsenvaltioiden satamissa

30 artikla

Yhteyspisteet ja nimetyt satamat

1.   Jäsenvaltion, joka haluaa antaa pääsyn satamiinsa kolmansien maiden kalastusaluksille, joilla on aluksella SPRFMO-yleissopimusalueella pyydettyjä SPRFMO-kalastustuotteita tai tällaisista kalavaroista peräisin olevia kalastustuotteita, joita ei ole aiemmin purettu aluksesta tai jälleenlaivattu satamassa tai merellä, on

a)

nimettävä satamat, joihin kolmansien maiden kalastusalukset voivat pyytää pääsyä asetuksen (EY) N:o 1005/2008 5 artiklan mukaisesti;

b)

nimettävä yhteyspiste ennakkoilmoitusten vastaanottamiseksi asetuksen (EY) N:o 1005/2008 6 artiklan mukaisesti;

c)

nimettävä yhteyspiste tarkastusraporttien vastaanottamiseksi asetuksen (EY) N:o 1005/2008 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nimettyjen yhteyspisteiden ja nimettyjen satamien luetteloa koskevista muutoksista komissiolle vähintään 40 päivää ennen muutosten voimaantuloa. Komissio toimittaa nämä tiedot edelleen SPRFMO:n sihteeristöön vähintään 30 päivää ennen muutosten voimaantuloa.

31 artikla

Ennakkoilmoitus

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1005/2008 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, satamajäsenvaltioiden on edellytettävä, että kolmansien maiden kalastusalukset, jotka aikovat purkaa tai jälleenlaivata niiden satamissa SPRFMO-kalavaroja, joita ei ole aiemmin purettu tai jälleenlaivattu, toimittavat viimeistään 48 tuntia ennen arvioitua satamaan saapumisaikaa seuraavat liitteen XI mukaiset tiedot:

a)

aluksen tunnistetiedot (ulkoiset tunnistetiedot, nimi, lippuvaltio, mahdollinen Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) tunnistenumero ja kansainvälinen radiokutsutunnus);

b)

sen nimetyn sataman nimi, johon kalastusalus pyytää pääsyä, ja satamakäynnin tarkoitus (purkaminen tai jälleenlaivaus);

c)

jäljennös kalastusluvasta tai tapauksen mukaan mahdollisesta muusta luvasta, joka kalastusaluksella on SPRFMO-kalastustuotteisiin liittyvien toimien tukemista tai tällaisten kalastustuotteiden jälleenlaivausta varten;

d)

arvioitu satamaan saapumispäivä ja -aika;

e)

kunkin aluksella pidetyn SPRFMO-kalastustuotteen arvioitu määrä kilogrammoina ja tuotteisiin liittyvät pyyntialueet. Jos aluksella ei ole SPRFMO-kalastustuotteita, annetaan ’nollailmoitus’;

f)

kunkin purettavan tai jälleenlaivattavan SPRFMO-kalastustuotteen arvioitu määrä kilogrammoina ja tuotteisiin liittyvät pyyntialueet;

g)

kalastusaluksen miehistöluettelo;

h)

kalastusmatkan päivämäärät.

2.   Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti toimitettuihin tietoihin on liitettävä asetuksen (EY) N:o 1005/2008 III luvun mukaisesti varmennettu saalistodistus, jos kolmannen maan kalastusaluksella on SPRFMO-kalastustuotteita.

3.   Satamajäsenvaltiot voivat myös pyytää lisätietoja ratkaistakseen, onko kalastusalus harjoittanut LIS-kalastusta tai siihen liittyvää toimintaa.

4.   Satamajäsenvaltiot voivat määrätä pidemmän tai lyhyemmän ilmoitusajan kuin 1 kohdassa mainittu aika ottaen huomioon muun muassa kalastustuotteen tyypin sekä kalastusalueen ja niiden satamien välisen etäisyyden. Tällaisessa tapauksessa satamajäsenvaltioiden on ilmoitettava asiasta komissiolle, joka toimittaa tiedon viipymättä SPRFMO:n sihteeristöön.

32 artikla

Lupa purkamiseen tai jälleenlaivaukseen satamassa

Saatuaan asiaankuuluvat tiedot 31 artiklan nojalla satamajäsenvaltion on päätettävä, sallitaanko kolmannen maan kalastusalukselle pääsy sen satamaan vai evätäänkö pääsy. Jos kolmannen maan kalastusalukselta on evätty pääsy, satamajäsenvaltion on ilmoitettava asiasta komissiolle, joka toimittaa tiedon viipymättä edelleen SPRFMO:n sihteeristöön. Satamajäsenvaltioiden on evättävä pääsy kalastusaluksilta, jotka on merkitty SPRFMO:n LIS-alusluetteloon.

33 artikla

Satamatarkastukset

1.   Satamajäsenvaltioiden on tarkastettava vähintään viisi prosenttia kolmansien maiden kalastusalusten niiden nimetyissä satamissa tekemistä, SPRFMO-kalastustuotteisiin liittyvistä purkamis- ja jälleenlaivaustoimista.

2.   Asetuksen (EY) N:o 1005/2008 9 artiklan 2 kohdan soveltamista rajoittamatta satamajäsenvaltioiden on tarkastettava kolmansien maiden kalastusalukset, kun

a)

toinen sopimuspuoli, yhteistyössä toimiva muu kuin sopimuspuoli tai asiaan liittyvä alueellinen kalastuksenhoitojärjestö on pyytänyt tietyn kalastusaluksen tarkastamista, etenkin jos pyynnön tueksi esitetään näyttöä kyseisen kalastusaluksen harjoittamasta LIS-kalastuksesta, ja on perusteltua syytä epäillä, että kalastusalus on harjoittanut LIS-kalastusta;

b)

kalastusalus ei ole toimittanut täydellisinä 31 artiklassa edellytettyjä tietoja;

c)

kalastusalukselta on evätty pääsy satamaan tai sataman käyttö SPRFMO:n tai muun alueellisen kalastuksenhoitojärjestön sääntöjen mukaisesti.

34 artikla

Tarkastusmenettely

1.   Tämän artiklan säännöksiä sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1005/2008 10 artiklassa vahvistettujen tarkastusmenettelyä koskevien sääntöjen lisäksi.

2.   Jäsenvaltioiden tarkastajilla on oltava voimassa oleva henkilötodistus. He voivat ottaa jäljennöksiä merkityksellisinä pidetyistä asiakirjoista.

3.   Tarkastukset on suoritettava siten, että kolmannen maan kalastusalukselle koituu mahdollisimman vähän häiriötä ja vaivaa ja että vältetään saaliin laadun heikkeneminen siinä määrin kuin se on käytännössä mahdollista.

4.   Tarkastuksen päätteeksi aluksen päällikölle on annettava mahdollisuus lisätä raporttiin huomautuksia tai vastalauseita ja ottaa yhteyttä asianomaisen satamajäsenvaltion toimivaltaiseen viranomaiseen tarkastusraportin osalta. Tarkastusraportin malli esitetään liitteessä XII. Aluksen päällikölle on toimitettava jäljennös raportista.

5.   Satamajäsenvaltion on toimitettava 12 työpäivän kuluessa tarkastuksen päättymispäivästä komissiolle jäljennös tämän asetuksen liitteen XII mukaisesti täytetystä asetuksen (EY) N:o 1005/2008 10 artiklan 3 kohdassa ja 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta tarkastusraportista. Komissio toimittaa raportin edelleen SPRFMO:n sihteeristöön 15 työpäivän kuluessa tarkastuksen päättymispäivästä.

6.   Jos tarkastusraporttia ei voida toimittaa komissiolle toimitettavaksi 15 työpäivän kuluessa edelleen SPRFMO:n sihteeristöön, satamajäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle hyvissä ajoin viivästyksen syyt sekä se, milloin raportti toimitetaan, jotta komissio voi ilmoittaa asiasta SPRFMO:n sihteeristölle 15 työpäivän määräajan kuluessa.

35 artikla

Menettely tapauksessa, jossa satamatarkastuksen aikana ilmenee näyttöä SPRFMO:n säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden rikkomisesta

1.   Jos tarkastuksen aikana kerättyjen tietojen perusteella on näyttöä siitä, että kolmannen maan kalastusalus on rikkonut SPRFMO:n säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä, sovelletaan tätä artiklaa asetuksen (EY) N:o 1005/2008 11 artiklan lisäksi.

2.   Satamajäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava komissiolle jäljennös tarkastusraportista mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viiden työpäivän kuluessa. Komissio toimittaa raportin viipymättä SPRFMO:n sihteeristöön sekä lippuvaltiona olevan sopimuspuolen tai yhteistyötä tekevän muun kuin sopimuspuolen yhteyspisteelle.

3.   Satamajäsenvaltioiden on ilmoitettava viipymättä rikkomistapauksessa toteutetuista toimista lippuvaltiona olevan sopimuspuolen tai yhteistyötä tekevän muun kuin sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle sekä komissiolle, joka toimittaa nämä tiedot SPRFMO:n sihteeristöön.

VI LUKU

Täytäntöönpanon valvonta

36 artikla

Jäsenvaltioiden ilmoittamat väitetyt SPRFMO:n säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä koskevat rikkomukset

Jäsenvaltioiden on toimitettava vähintään 145 päivää ennen SPRFMO-komission vuosikokousta komissiolle kaikki dokumentoidut tiedot, jotka viittaavat mahdollisiin tapauksiin, joissa kalastusalus ei ole noudattanut SPRFMO:n säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä SPRFMO-yleissopimusalueella kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana. Komissio tutkii tiedot ja tarvittaessa toimittaa ne edelleen SPRFMO:n sihteeristöön vähintään 120 päivää ennen vuosikokousta.

37 artikla

Unionin kalastusaluksen lisääminen SPRFMO:n LIS-alusluettelon luonnokseen

1.   Jos komissio saa SPRFMO:n sihteeristöltä virallisen ilmoituksen unionin kalastusaluksen sisällyttämisestä SPRFMO:n LIS-alusluettelon luonnokseen, se toimittaa ilmoituksen, sitä tukevan näytön ja mahdolliset muut SPRFMO:n sihteeristön toimittamat dokumentoidut tiedot lippujäsenvaltiolle huomautusten esittämistä varten viimeistään 45 päivää ennen SPRFMO-komission vuosikokousta. Komissio tutkii tiedot ja toimittaa ne edelleen SPRFMO:n sihteeristöön vähintään 30 päivää ennen vuosikokousta.

2.   Saatuaan komissiolta ilmoituksen lippujäsenvaltion viranomaisten on ilmoitettava kalastusaluksen omistajalle aluksen sisällyttämisestä SPRFMO:n LIS-alusluettelon luonnokseen sekä mahdollisista seurauksista siinä tapauksessa, että sen sisällyttäminen SPRFMO:n hyväksymään LIS-alusluetteloon vahvistetaan.

38 artikla

SPRFMO:n LIS-luetteloon merkittyjä kalastusaluksia koskevat toimenpiteet

1.   Kun SPRFMO:n LIS-alusluettelo hyväksytään, komissio pyytää lippujäsenvaltiota ilmoittamaan SPRFMO:n LIS-alusluetteloon merkityn kalastusaluksen omistajalle aluksen sisällyttämisestä luetteloon sekä seurauksista, joita luetteloon sisällyttämisestä aiheutuu.

2.   Jos jäsenvaltiolla on tietoa SPRFMO:n LIS-alusluetteloon merkityn kalastusaluksen nimen tai kansainvälisen radiokutsutunnuksen muutoksesta, sen on toimitettava nämä tiedot komissiolle niin pian kuin se on käytännössä mahdollista. Komissio toimittaa nämä tiedot viipymättä edelleen SPRFMO:n sihteeristöön.

39 artikla

SPRFMO:n sihteeristön ilmoittamat väitetyt noudattamatta jättämiset

1.   Jos komissio saa SPRFMO:n sihteeristöltä tietoja, jotka viittaavat siihen, että jäsenvaltio olisi jättänyt noudattamatta SPRFMO-yleissopimusta ja/tai SPRFMO:n säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä, komissio toimittaa nämä tiedot viipymättä asianomaiselle jäsenvaltiolle.

2.   Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle väitettyjen noudattamatta jättämisten tutkinnassa tehdyt havainnot ja tiedot mahdollisista toimista, jotka on toteutettu vaatimustenmukaisuuteen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi, vähintään 45 päivää ennen SPRFMO-komission vuosikokousta. Komissio toimittaa tiedot edelleen SPRFMO:n sihteeristöön vähintään 30 päivää ennen vuosikokousta.

40 artikla

Sopimuspuolen tai yhteistyötä tekevän muun kuin sopimuspuolen ilmoittamat väitetyt SPRFMO:n säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä koskevat rikkomukset

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä yhteyspiste satamatarkastusraporttien vastaanottamiseksi sopimuspuolilta ja yhteistyötä tekeviltä muilta kuin sopimuspuolilta.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nimettyjä yhteyspisteitä koskevista muutoksista komissiolle vähintään 40 päivää ennen muutosten voimaantuloa. Komissio toimittaa nämä tiedot edelleen SPRFMO:n sihteeristöön vähintään 30 päivää ennen muutosten voimaantuloa.

3.   Jos jäsenvaltion nimeämä yhteyspiste saa sopimuspuolelta tai yhteistyötä tekevältä muulta kuin sopimuspuolelta tarkastusraportin, jossa esitetään näyttöä siitä, että kyseisen jäsenvaltion lipun alla purjehtiva kalastusalus on rikkonut SPRFMO:n säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä, lippujäsenvaltion on viipymättä tutkittava väitetty rikkominen ja ilmoitettava komissiolle tutkinnan tilanne sekä mahdollisesti toteutetut täytäntöönpanotoimet, jotta komissio voi toimittaa tiedon asiasta SPRFMO:n sihteeristöön kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen saatuaan. Jos jäsenvaltio ei pysty toimittamaan komissiolle tilanneraporttia kolmen kuukauden kuluessa tarkastusraportin vastaanottamisesta, sen on ilmoitettava komissiolle kolmen kuukauden määräajan kuluessa viivästyksen syyt sekä se, mihin päivään mennessä tilanneraportti toimitetaan. Komissio toimittaa tilannetta tai tutkinnan viivästymistä koskevat tiedot SPRFMO:n sihteeristöön.

41 artikla

Satelliittiseurantalaitteen tekninen vika

1.   Jos satelliittiseurantalaitteeseen tulee tekninen vika, unionin kalastusalusten on ilmoitettava lippujäsenvaltionsa kalastuksenseurantakeskukselle neljän tunnin välein tarkoituksenmukaisilla televiestintävälineillä seuraavat tiedot:

a)

IMO-numero;

b)

kansainvälinen radiokutsutunnus;

c)

aluksen nimi;

d)

aluksen päällikön nimi;

e)

sijainti (leveys- ja pituusaste), päivämäärä, kellonaika (UTC);

f)

toiminta (kalastus/kuljetus/jälleenlaivaus).

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos satelliittiseurantalaitteen teknistä vikaa ei ole ratkaistu 60 päivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun ilmoitusvelvoitteen alkamisesta, niiden lipun alla purjehtivat kalastusalukset lopettavat kalastuksen, nostavat alukselle kaikki pyydykset ja palaavat viipymättä satamaan satelliittiseurantalaitteen korjaamiseksi.

3.   Tämän artiklan 1 ja 2 kohtaa sovelletaan asetuksen (EU) N:o 404/2011 25 artiklassa säädettyjen vaatimusten lisäksi.

V OSASTO

LOPPUSÄÄNNÖKSET

42 artikla

Luottamuksellisuus

Tämän asetuksen mukaisesti kerättyjä ja vaihdettuja tietoja käsitellään asetuksen (EY) N:o 1224/2009 112 ja 113 artiklassa vahvistettujen luottamuksellisuutta koskevien sääntöjen mukaisesti.

43 artikla

Muutoksia koskeva menettely

SPRFMO:n säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden muutosten sisällyttämiseksi unionin oikeuteen siirretään komissiolle valta antaa 44 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan

a)

tämän asetuksen liitteitä;

b)

määräaikoja, jotka vahvistetaan 7 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 11 artiklassa, 12 artiklan 2 kohdassa, 13 artiklan 2 kohdassa, 16 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 17 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 22 artiklan 1–4 kohdassa, 24 artiklan 1 kohdassa, 25 artiklan 2 kohdassa, 26 artiklan 1 kohdassa, 27 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 28 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 29 artiklan 1 kohdassa, 30 artiklan 2 kohdassa, 31 artiklan 1 kohdassa, 34 artiklan 5 ja 6 kohdassa, 35 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 36 artiklassa, 37 artiklan 1 kohdassa, 39 artiklan 2 kohdassa, 40 artiklan 2 ja 3 kohdassa ja 41 artiklan 1 ja 2 kohdassa;

c)

edellä 6 ja 15 artiklassa säädettyä tarkkailijakattavuutta;

d)

pohjakalastuksen jalanjäljen määrittämiseksi 12 artiklan 2 kohdassa ilmoitettua viiteajanjaksoa;

e)

edellä 33 artiklan 1 kohdassa säädettyä tarkastusten kattavuutta;

f)

datan ja tietojen tyypin osalta 7 artiklan 2 kohdassa, 11 artiklassa, 12 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 13 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 14 artiklan 1 kohdassa, 16 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 17 artiklan 1 kohdassa, 18 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 19 artiklan 1 kohdassa, 24 artiklan 1 kohdassa, 25 artiklan 2 kohdassa, 27 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 28 artiklan 3 kohdassa, 31 artiklan 1 kohdassa ja 41 artiklan 1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.

44 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 19 päivästä heinäkuuta 2018 viiden vuoden ajaksi 43 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 43 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.   Edellä olevan 43 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

45 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa asetuksen (EU) N:o 1380/2013 47 artiklalla perustettu kalastus- ja vesiviljelyalan komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

46 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 4 päivänä heinäkuuta 2018.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

A. TAJANI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. EDTSTADLER


(1)  EUVL C 288, 31.8.2017, s. 129.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 29. toukokuuta 2018 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 18. kesäkuuta 2018.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Neuvoston päätös 98/392/EY, tehty 23 päivänä maaliskuuta 1998, 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen ja sen XI osan soveltamiseen liittyvän 28 päivänä heinäkuuta 1994 tehdyn sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EYVL L 179, 23.6.1998, s. 1).

(5)  Neuvoston päätös 2012/130/EU, annettu 3 päivänä lokakuuta 2011, aavan meren kalavarojen säilyttämistä ja hoitoa Etelä-Tyynellämerellä koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 67, 6.3.2012, s. 1).

(6)  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

(7)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1).

(8)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 404/2011, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2011, yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 112, 30.4.2011, s. 1).

(9)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä, asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1936/2001 ja (EY) N:o 601/2004 muuttamisesta sekä asetusten (EY) N:o 1093/94 ja (EY) N:o 1447/1999 kumoamisesta (EUVL L 286, 29.10.2008, s. 1).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2403, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, ulkoisten kalastuslaivastojen kestävästä hallinnoinnista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1006/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 28.12.2017, s. 81).


LIITE I

Siiman painotusta koskevat vaatimukset

Aluksilla on käytettävä pitkänsiiman painotusmenetelmää, jolla saavutetaan osoitettavasti pitkänsiiman vähimmäisvajoamisnopeus 0,3 metriä sekunnissa 15 metrin pyydyssyvyyteen asti. Erityisesti:

a)

ulkoisilla painoilla varustetuissa siimoissa espanjalaisessa järjestelmässä sekä tapsisiimoissa on käytettävä vähintään 8,5 kilogramman painoja enintään 40 metrin välein käytettäessä kiviä, 6 kilogramman painoja enintään 20 metrin välein käytettäessä betonipainoja ja 5 kilogramman painoja enintään 40 metrin välein käytettäessä kiinteää metallia olevia painoja;

b)

ulkoisilla painoilla varustetuissa siimoissa yhden siiman (autoline-) järjestelmässä on käytettävä vähintään 5 kilogramman painoja enintään 40 metrin välein ja siima on laskettava aluksesta siten, ettei se pingotu aluksen perällä (pingoittuminen saattaisi nostaa veteen jo laskettuja pitkänsiiman osia ylös vedestä);

c)

integroitua painotusta käyttävissä siimoissa on oltava lyijysisus, jonka paino on vähintään 50 grammaa metriä kohden.


LIITE II

Lintujenkarkotussiimoja koskevat vaatimukset

Aluksella on aina oltava mukana kaksi lintujenkarkotussiimaa, ja niitä on käytettävä aina, kun pyydystä lasketaan aluksesta. Erityisesti:

a)

lintujenkarkotussiimat on kiinnitettävä alukseen siten, että kun ne ovat käytössä, nauhasiima suojaa syöttejä, myös sivutuulella;

b)

lintujenkarkotussiimoissa on käytettävä kirkasvärisiä nauhoja, joiden on oltava niin pitkiä, että ne ulottuvat merenpintaan tyynellä säällä (pitkät nauhat), ja jotka on sijoitettu enintään viiden metrin välein vähintään nauhasiiman ensimmäisille 55 metrille ja kiinnitetty siimaan leikareilla, jotka estävät nauhojen kiertymisen siiman ympäri;

c)

lintujenkarkotussiimoissa voidaan käyttää myös vähintään yhden metrin pituisia nauhoja (lyhyet nauhat), jotka on sijoitettu enintään yhden metrin välein;

d)

jos lintujenkarkotussiimat katkeavat tai vahingoittuvat, kun ne ovat käytössä, ne on korjattava tai korvattava uusilla siten, että alus täyttää nämä vaatimukset, ennen kuin veteen lasketaan enempää koukkuja;

e)

lintujenkarkotussiimoja on käytettävä sillä tavoin, että

i)

ne pysyvät vedenpinnan yläpuolella, kun koukut ovat vajonneet 15 metrin syvyyteen; tai

ii)

niiden pituus on vähintään 150 metriä avattuna ja ripustettuna aluksessa kohtaan, joka on vähintään seitsemän metriä vedenpinnan yläpuolella meren ollessa tyyni.


LIITE III

Linnunkarkottimia koskevat vaatimukset

Linnunkarkotin koostuu kahdesta tai useammasta puomista, jotka on kiinnitetty aluksen peräosaan siten, että vähintään yksi puomi on kiinnitetty tyyrpuurin puolelle ja vähintään yksi puomi paapuurin puolelle:

a)

kunkin puomin on ulotuttava vähintään neljän metrin päähän ulospäin aluksen sivusta tai perästä;

b)

riippusiimat on kiinnitettävä puomeihin enintään kahden metrin välein;

c)

riippusiimojen päihin on kiinnitettävä muovikeilat, kepit tai muut kirkasväriset kestävää materiaalia olevat esineet siten, että niiden pohja on enintään 500 millimetriä vedenpinnan yläpuolella tyynellä säällä;

d)

riippusiimojen väliin voidaan kiinnittää siimoja tai havasta sotkeentumisen estämiseksi.


LIITE IV

Ohjeet haavoittuvien meriekosysteemien kohtaamista koskevien ilmoitusten laatimista ja toimittamista varten

1.   Yleiset tiedot

Ilmoittakaa yhteystiedot, lippuvaltio, aluksen nimi/nimet ja tietojenkeruun päivämäärät.

2.   Haavoittuvien meriekosysteemien sijainti

Ilmoittakaa pyydysten käytön alku- ja loppusijainti kaikkien käyttökertojen osalta ja havainnot.

Toimittakaa kartat kalastuspaikoista sekä asianomaiset syvyyskartat tai elinympäristökartat ja esittäkää kalastuksen alueellinen mittakaava.

Ilmoittakaa kalastussyvyys/-syvyydet.

3.   Pyydykset

Ilmoittakaa kussakin paikassa käytetyt pyydykset.

4.   Muut tiedot

Ilmoittakaa muut kalastuspaikoissa tai niiden lähellä kerätyt tiedot, jos mahdollista.

Tiedot esimerkiksi seuraavista: monikeilaluotauksella tehty syvyyskartoitus, merentutkimustiedot kuten CTD-profiilit (johtokyky, lämpötila, tiheys), virtausprofiilit, vesikemia, kyseisistä paikoista tai niiden läheltä ilmoitetut pohjatyypit, muu havaittu eläimistö, videotallenteet, akustiset profiilit jne.

5.   Haavoittuvien meriekosysteemien taksonit

Ilmoittakaa kunkin kalastuspaikan osalta havaitut haavoittuvien meriekosysteemien taksonit, myös niiden suhteellinen tiheys, absoluuttinen tiheys tai organismien lukumäärä, jos mahdollista.


LIITE V

Aluksen tietoja koskevat vaatimukset

1.

Seuraavat tiedot on kerättävä 16, 17 ja 22 artiklan nojalla:

i)

Aluksen nykyinen lippuvaltio ja aluksen nimi

ii)

Rekisterinumero

iii)

Kansainvälinen radiokutsutunnus (jos on)

iv)

Aluksen yksilöllinen tunnus (UVI) / IMO-numero

v)

Aikaisemmat nimet (jos tiedossa)

vi)

Rekisteröintisatama

vii)

Edellinen lippuvaltio

viii)

Alustyyppi

ix)

Kalastusmenetelmän/-menetelmien tyyppi

x)

Pituus

xi)

Pituuden tyyppi, esim. ”LOA” (suurin pituus), ”LBP” (perpendikkelien välinen pituus)

xii)

Bruttovetoisuus – GT (suositeltu yksikkö)

xiii)

Bruttorekisteritonnit – GRT (ilmoitetaan, jos GT-tietoja ei käytettävissä; voidaan myös ilmoittaa GT:n lisäksi)

xiv)

Päämoottori(e)n teho (kW)

xv)

Ruumatilavuus (m3)

xvi)

Pakastintyyppi (jos sovelletaan)

xvii)

Pakastusyksiköiden lukumäärä (jos sovelletaan)

xviii)

Pakastuskapasiteetti (jos sovelletaan)

xix)

Aluksen viestintätyypit ja -numerot (Inmarsat-A-, -B- ja -C-numerot)

xx)

VMS-järjestelmän tiedot (merkki, malli, ominaisuudet ja tunnistetiedot)

xxi)

Omistajan/omistajien nimi

xxii)

Omistajan/omistajien osoite

xxiii)

Aluksen luvan alkamispäivä

xxiv)

Aluksen luvan päättymispäivä

xxv)

Päivämäärä, jona alus sisällytettiin SPRFMO:n alusrekisteriin

xxvi)

Enintään viisi vuotta vanhat hyvälaatuiset korkean resoluution valokuvat, joiden kirkkaus ja kontrasti ovat sopivat, seuraavasti:

yksi vähintään kokoa 12 × 7 cm oleva valokuva, jossa näkyy aluksen tyyrpuuri koko pituudeltaan ja kaikkine rakennepiirteineen;

yksi vähintään kokoa 12 × 7 cm oleva valokuva, jossa näkyy aluksen paapuuri koko pituudeltaan ja kaikkine rakennepiirteineen;

yksi vähintään kokoa 12 × 7 cm oleva valokuva, jossa näkyy aluksen perä ja joka on otettu suoraan takaa.

2.

Seuraavat tiedot on ilmoitettava, jos mahdollista:

i)

Ulkoiset merkinnät (kuten aluksen nimi, rekisterinumero tai kansainvälinen radiokutsutunnus)

ii)

Kalankäsittelylinjojen tyypit (jos sovelletaan)

iii)

Rakennuspäivä

iv)

Rakennuspaikka

v)

Mallisivukorkeus

vi)

Suurin leveys

vii)

Aluksella olevat elektroniset laitteet (esim. radio, kaikuluotain, tutka, troolisondi)

viii)

Lisenssin omistajan/omistajien nimi (jos muu kuin aluksen omistaja)

ix)

Lisenssin omistajan/omistajien osoite (jos muu kuin aluksen omistaja)

x)

Aluksen käyttäjän/käyttäjien nimi (jos muu kuin aluksen omistaja)

xi)

Aluksen käyttäjän/käyttäjien osoite (jos muu kuin aluksen omistaja)

xii)

Aluksen päällikön nimi

xiii)

Aluksen päällikön kansalaisuus

xiv)

Kalastuksesta vastaavan päällikön nimi

xv)

Kalastuksesta vastaavan päällikön kansalaisuus


LIITE VI

Kalastuksen toimintasuunnitelma koekalastusta varten

Kalastuksen toimintasuunnitelmassa on esitettävä seuraavat tiedot siltä osin kuin ne ovat saatavilla:

i)

koekalastuksen kuvaus, mukaan lukien alue, kohdelajit, ehdotetut kalastusmenetelmät, ehdotetut enimmäissaalisrajoitukset ja kyseisten rajoitusten mahdollinen jakautuminen alueiden tai lajien kesken;

ii)

käytettävien pyydysten tekniset tiedot ja täydellinen kuvaus, myös mahdolliset pyydykseen tehdyt muutokset, joilla pyritään lieventämään ehdotetun kalastuksen vaikutuksia, jotka kohdistuvat kohdelajien ohessa saaliiksi saataviin tai niistä riippuvaisiin muihin kuin kohdelajeihin tai meriekosysteemiin, jossa kyseinen kalastus tapahtuu;

iii)

kalastuksen toimintasuunnitelman kattama aika (enintään kolme vuotta);

iv)

mahdolliset merellä suoritetuista yksityiskohtaisista tutkimuksista tai kartoituksista saadut kohdelajeja koskevat biologiset tiedot, kuten kalakannan levinneisyys, runsaus, populaatiorakenne ja ominaislaatu;

v)

kohdelajien ohessa saaliiksi saatavia tai niistä riippuvaisia muita kuin kohdelajeja sekä meriekosysteemiä, jossa kyseinen kalastus tapahtuu, koskevat yksityiskohtaiset tiedot, ehdotetusta kalastuksesta edellä mainittuihin kohdistuvien vaikutusten todennäköinen laajuus sekä toimenpiteet, jotka kyseisten vaikutusten lieventämiseksi on tarkoitus toteuttaa;

vi)

kaiken kalastustoiminnan ennakoitu kumulatiivinen vaikutus koekalastuksen alueella, tapauksen mukaan;

vii)

alueen muista kalastuksista tai muiden alueiden vastaavista kalastuksista saadut tiedot, joista voi olla apua arvioitaessa asianomaisen koekalastuksen mahdollista saalista, siinä määrin kuin jäsenvaltio kykenee toimittamaan nämä tiedot;

viii)

jos ehdotettu kalastustoiminta on pohjakalastus, arvio asianomaisen jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten pohjakalastustoiminnan vaikutuksista 12 ja 13 artiklan mukaisesti;

ix)

jos kohdelajeja hoitaa myös SPRFMO:n viereinen alueellinen kalastuksenhoitojärjestö tai vastaava organisaatio, kyseisen naapurikalastuksen riittävä kuvaus, jotta SPRFMO:n tiedekomitea pystyy laatimaan lausuntonsa.


LIITE VII

Jälleenlaivauksen ennakkoilmoitus

Jäsenvaltioiden on toimitettava seuraavat tiedot 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti:

 

Purkavan aluksen tiedot

a)

Aluksen nimi

b)

Rekisterinumero

c)

Kansainvälinen radiokutsutunnus

d)

Aluksen lippuvaltio

e)

IMO-numero / IHS Fairplay -numero (jos sovelletaan)

f)

Aluksen päällikön nimi ja kansalaisuus

 

Vastaanottavan aluksen tiedot

a)

Aluksen nimi

b)

Rekisterinumero

c)

Kansainvälinen radiokutsutunnus

d)

Aluksen lippuvaltio

e)

IMO-numero / IHS Fairplay -numero (jos sovelletaan)

f)

Aluksen päällikön nimi ja kansalaisuus


LIITE VIII

Tarkkailijan toimittamat jälleenlaivaustiedot

Jälleenlaivausta seuraavan tarkkailijan on toimitettava seuraavat tiedot 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

I.   Purkavan kalastusaluksen tiedot

Aluksen nimi

 

Rekisterinumero

 

Kansainvälinen radiokutsutunnus

 

Aluksen lippuvaltio

 

IMO-numero / IHS Fairplay -numero (jos sovelletaan)

 

Aluksen päällikön nimi ja kansalaisuus

 

II.   Vastaanottavan kalastusaluksen tiedot

Aluksen nimi

 

Rekisterinumero

 

Kansainvälinen radiokutsutunnus

 

Aluksen lippuvaltio

 

IMO-numero / IHS Fairplay -numero (jos sovelletaan)

 

Aluksen päällikön nimi ja kansalaisuus

 

III.   Jälleenlaivaustoimi

Jälleenlaivauksen alkamispäivä ja -kellonaika (UTC)

 

Jälleenlaivauksen päättymispäivä ja -kellonaika (UTC)

 

Jälleenlaivaus merellä: sijainti (lähimmän 1/10 asteen tarkkuudella) jälleenlaivauksen alkaessa. Jälleenlaivaus satamassa: sataman nimi, maa ja koodi (1)

 

Jälleenlaivaus merellä: sijainti (lähimmän 1/10 asteen tarkkuudella) jälleenlaivauksen päättyessä

 

Tuotetyyppien kuvaus lajeittain (esim. kokonainen, jäädytetty kala 20 kg:n pahvilaatikoissa)

Laji

 

Tuotetyyppi

 

Laji

 

Tuotetyyppi

 

Laji

 

Tuotetyyppi

 

Pahvilaatikoiden lukumäärä, tuotteen nettopaino (kg) lajeittain

Laji

 

Pahvilaatikot

 

Nettopaino

 

Laji

 

Pahvilaatikot

 

Nettopaino

 

Laji

 

Pahvilaatikot

 

Nettopaino

 

Laji

 

Pahvilaatikot

 

Nettopaino

 

Jälleenlaivatun tuotteen kokonaisnettopaino (kg)

 

Tuotteen varastointiruumien lukumäärä jäähdytysaluksella

 

Vastaanottavan kalastusaluksen määräsatama ja -maa

 

Arvioitu saapumispäivä

 

Arvioitu purkamispäivä

 

IV.   Havainnot (jos sovelletaan)

V.   Tarkistus

Tarkkailijan nimi

 

Viranomainen

 

Allekirjoitus ja leima

 


(1)  Yhdistyneiden kansakuntien määräasemia koskeva säännöstö (UN/LOCODE).


LIITE IX

Toimen jälkeen ilmoitettavat jälleenlaivaustiedot

Edellä olevan 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti lippujäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään seitsemän päivän kuluttua jälleenlaivauksesta seuraavat tiedot:

 

Purkavan aluksen tiedot

a)

Aluksen nimi

b)

Rekisterinumero

c)

Kansainvälinen radiokutsutunnus

d)

Aluksen lippuvaltio

e)

IMO-numero / IHS Fairplay -numero (jos sovelletaan)

f)

Aluksen päällikön nimi ja kansalaisuus

 

Vastaanottavan aluksen tiedot

a)

Aluksen nimi

b)

Rekisterinumero

c)

Kansainvälinen radiokutsutunnus

d)

Aluksen lippuvaltio

e)

IMO-numero / IHS Fairplay -numero (jos sovelletaan)

f)

Aluksen päällikön nimi ja kansalaisuus

 

Jälleenlaivaustoimen tiedot

a)

Jälleenlaivauksen alkamispäivä ja -kellonaika (UTC)

b)

Jälleenlaivauksen päättymispäivä ja -kellonaika (UTC)

c)

Jos jälleenlaivattu satamassa:

Satamavaltio, sataman nimi ja satamakoodi

d)

Jos jälleenlaivattu merellä:

i)

Sijainti (lähimmän 1/10 asteen tarkkuudella) jälleenlaivauksen alkaessa (desimaalimuodossa)

ii)

Sijainti (lähimmän 1/10 asteen tarkkuudella) jälleenlaivauksen päättyessä (desimaalimuodossa)

e)

Tuotteen varastointiruumien lukumäärä vastaanottavalla aluksella

f)

Vastaanottavan aluksen määräsatama

g)

Arvioitu saapumispäivä

h)

Arvioitu purkamispäivä

 

Jälleenlaivattuja kalavaroja koskevat tiedot

a)

Jälleenlaivatut lajit

i)

Kalan kuvaus tuotetyypeittäin (kuten kokonainen, jäädytetty kala)

ii)

Pahvilaatikoiden lukumäärä ja tuotteen nettopaino (kg) lajeittain

iii)

Jälleenlaivatun tuotteen kokonaisnettopaino (kg)

b)

Purkavan aluksen käyttämät pyydykset

 

Tarkistus (jos sovelletaan)

a)

Tarkkailijan nimi

b)

Viranomainen


LIITE X

Tarkkailijatiedot

Alus- ja tarkkailijatiedot ilmoitetaan ainoastaan kerran kultakin tarkkaillulta matkalta, ja ne on ilmoitettava siten, että alustiedot kytkeytyvät A, B, C ja D jaksossa vaadittuihin tietoihin.

A.   Kultakin tarkkaillulta matkalta kerättävät alus- ja tarkkailijatiedot

1.   Kultakin tarkkaillulta matkalta on kerättävä seuraavat alustiedot:

a)

Aluksen nykyinen lippuvaltio

b)

Aluksen nimi

c)

Aluksen päällikön nimi

d)

Kalastuksesta vastaavan päällikön nimi

e)

Rekisterinumero

f)

Kansainvälinen radiokutsutunnus (jos on)

g)

Lloyd's-/IMO-numero (jos annettu)

h)

Aikaisemmat nimet (jos tiedossa)

i)

Rekisteröintisatama

j)

Aikaisempi lippuvaltio (jos on)

k)

Alustyyppi (käyttäkää asianomaisia ISSCFV-koodeja)

l)

Kalastusmenetelmän/-menetelmien tyyppi (käyttäkää asianomaisia ISSCFG-koodeja)

m)

Pituus (m)

n)

Pituuden tyyppi, esim. ”LOA” (suurin pituus), ”LBP” (perpendikkelien välinen pituus)

o)

Suurin leveys (m)

p)

Bruttovetoisuus – GT (suositeltu yksikkö)

q)

Bruttorekisteritonnit – GRT (ilmoitetaan, jos GT-tietoja ei käytettävissä; voidaan myös ilmoittaa GT:n lisäksi)

r)

Päämoottori(e)n teho (kW)

s)

Ruumatilavuus (m3)

t)

Tiedot aluksella olevista laitteista, jotka saattavat vaikuttaa kalastustehon osatekijöihin (navigointilaitteet, tutka, ääniluotainjärjestelmät, sääfaksi tai satelliittisäävastaanotin, merenpinnan lämpökuvan vastaanotin, Doppler-virtausmittari, radiosuunnin), jos mahdollista

u)

Miehistön kokonaismäärä (koko henkilöstömäärä tarkkailijoita lukuun ottamatta)

2.   Kultakin tarkkaillulta matkalta on kerättävä seuraavat tarkkailijatiedot:

a)

Tarkkailijan nimi

b)

Tarkkailijan organisaatio

c)

Tarkkailijan alukselle nousemisen päivämäärä (UTC)

d)

Alukselle nousemisen satama

e)

Tarkkailijan alukselta poistumisen päivämäärä (UTC)

f)

Alukselta poistumisen satama

B.   Troolikalastustoiminnan osalta kerättävät saalis- ja pyyntiponnistustiedot

1.   Kaikista tarkkailluista trooleista tiedot kerätään aggregoimattomina (kultakin vedolta erikseen).

2.   Kultakin tarkkaillulta troolin vedolta on kerättävä seuraavat tiedot:

a)

Vedon alkamispäivä ja -kellonaika (ajankohta, jona pyynti pyydyksellä alkaa – UTC)

b)

Vedon päättymispäivä ja -kellonaika (ajankohta, jona alukselle nostaminen alkaa – UTC)

c)

Sijainti vedon alkaessa (leveys-/pituusasteet yhden minuutin tarkkuudella, desimaalilukuna)

d)

Sijainti vedon päättyessä (leveys-/pituusasteet yhden minuutin tarkkuudella, desimaalilukuna)

e)

Suunnitellut kohdelajit (FAO:n lajikoodit)

f)

Troolin tyyppi, pohja- tai välivesitrooli (käyttäkää asianomaista pyydyksiä koskevan kansainvälisen tilastollisen luokituksen (ISCCFG) mukaisia pohja- tai välivesitroolin koodeja)

g)

Troolin tyyppi: yksin-, kaksin- tai kolminkertainen (S, D tai T)

h)

Verkonaukon korkeus

i)

Verkonaukon leveys

j)

Verkonperän silmäkoko (venytetty silmä, mm) ja silmätyyppi (vinoneliö, neliö jne.)

k)

Pyydyksen (alapaulan) syvyys pyynnin alkaessa

l)

Pohjan (merenpohjan) syvyys pyynnin alkaessa

m)

Kaikkien aluksella pidettyjen lajien (FAO:n lajikoodit) arvioitu saalis lajeittain eriteltynä, elopainona (pyöristettynä lähimpään kg:aan)

n)

Saatiinko saaliiksi merinisäkkäitä, merilintuja, matelijoita tai muita huolta aiheuttavia lajeja? (Kyllä / Ei / Ei tiedossa)

Jos kyllä, ilmoittakaa kaikkien saaliiksi saatujen merinisäkkäiden, merilintujen ja matelijoiden sekä muiden huolta aiheuttavien lajien yksilömäärä lajeittain.

o)

Oliko troolissa bentaalista ainesta? (Kyllä / Ei / Ei tiedossa)

Jos kyllä, ilmoittakaa troolisaaliiseen sisältyneet herkät pohjalajit, erityisesti vaarantuneet tai elinympäristöjä muodostavat lajit, kuten sienieläimet, sarveiskorallit ja korallit.

p)

Arvioikaa niiden jäljellä olevien meriluonnonvarojen määrä (paino tai tilavuus), joita ei ilmoitettu m, n tai o alakohdassa ja jotka heitettiin pois, alimman tunnetun taksonin mukaan jaoteltuna

q)

Ilmoittakaa sivusaaliiden vähentämiseksi käytetyt toimenpiteet

i)

Käytettiinkö lintujenkarkotussiimoja (tori-siimoja)? (Ei / varustekoodi – kuten kuvattu L jaksossa)

ii)

Käytettiinkö linnunkarkottimia? (Ei / varustekoodi – kuten kuvattu N jaksossa)

iii)

Kuvatkaa kalajätteen / poisheitetyn saaliin käsittelytavat (tapauksen mukaan yksi tai useampi seuraavista: ei päästöjä mereen pyydyksen laskun ja noston aikana / ainoastaan nestemäisiä päästöjä / jätepäästöt erissä > 2 tunnin välein / muu / ei mitään)

iv)

Käytettiinkö muita toimenpiteitä merinisäkkäitä, merilintuja, matelijoita tai muita huolta aiheuttavia lajeja käsittävien sivusaaliiden vähentämiseksi? (Kyllä/Ei)

Jos kyllä, kuvatkaa tarkemmin.

C.   Kurenuottakalastustoiminnan osalta kerättävät saalis- ja pyyntiponnistustiedot

1.   Kaikista tarkkailluista kurenuotan vedoista tiedot kerätään aggregoimattomina (kultakin vetokerralta erikseen).

2.   Kultakin tarkkaillulta kurenuotan vetokerralta on kerättävä seuraavat tiedot:

a)

Kyseiseen vetoon edellisestä vedosta kulunut etsintäaika

b)

Vedon alkamispäivä ja -kellonaika (ajankohta, jona pyynti pyydyksellä alkaa – UTC)

c)

Vedon päättymispäivä ja -kellonaika (ajankohta, jona alukselle nostaminen alkaa – UTC)

d)

Sijainti vedon alkaessa (leveys-/pituusasteet yhden minuutin tarkkuudella, desimaalilukuna)

e)

Verkon pituus (m)

f)

Verkon korkeus (m)

g)

Verkon silmäkoko (venytetty silmä, mm) ja silmätyyppi (vinoneliö, neliö jne.)

h)

Suunnitellut kohdelajit (FAO:n lajikoodit)

i)

Kaikkien aluksella pidettyjen lajien (FAO:n lajikoodit) arvioitu saalis lajeittain eriteltynä, elopainona (pyöristettynä lähimpään kg:aan)

j)

Saatiinko saaliiksi merinisäkkäitä, merilintuja, matelijoita tai muita huolta aiheuttavia lajeja? (Kyllä / Ei / Ei tiedossa)

Jos kyllä, ilmoittakaa kaikkien saaliiksi saatujen merinisäkkäiden, merilintujen ja matelijoiden sekä muiden huolta aiheuttavien lajien yksilömäärä lajeittain.

k)

Oliko verkossa bentaalista ainesta? (Kyllä / Ei / Ei tiedossa)

Jos kyllä, ilmoittakaa saaliiseen sisältyneet herkät pohjalajit, erityisesti vaarantuneet tai elinympäristöjä muodostavat lajit, kuten sienieläimet, sarveiskorallit ja korallit.

l)

Arvioikaa niiden jäljellä olevien meriluonnonvarojen määrä (paino tai tilavuus), joita ei ilmoitettu i, j tai k alakohdassa ja jotka heitettiin pois, alimman tunnetun taksonin mukaan jaoteltuna

m)

Ilmoittakaa ja kuvatkaa sivusaaliiden vähentämiseksi käytetyt toimenpiteet

D.   Pohjasiimakalastustoiminnan osalta kerättävät saalis- ja pyyntiponnistustiedot

1.   Kaikista tarkkailluista pohjasiiman laskuista tiedot kerätään aggregoimattomina (kultakin laskukerralta erikseen).

2.   Kultakin tarkkaillulta laskukerralta on kerättävä seuraavat tiedot:

a)

Laskun alkamispäivä ja -kellonaika (UTC-muodossa)

b)

Laskun päättymispäivä ja -kellonaika (UTC-muodossa)

c)

Sijainti laskun alkaessa (leveys-/pituusasteet yhden minuutin tarkkuudella, desimaalilukuna)

d)

Sijainti laskun päättyessä (leveys-/pituusasteet yhden minuutin tarkkuudella, desimaalilukuna)

e)

Suunnitellut kohdelajit (FAO:n lajikoodit)

f)

Pitkänsiiman kokonaispituus (km)

g)

Koukkujen lukumäärä siimassa

h)

Pohjan (merenpohjan) syvyys laskun alkaessa

i)

Noston aikana tosiasiallisesti tarkkailtujen koukkujen lukumäärä (myös saaliiksi saatujen merinisäkkäiden, merilintujen, matelijoiden ja muiden huolta aiheuttavien lajien osalta)

j)

Kaikkien aluksella pidettyjen lajien (FAO:n lajikoodit) arvioitu saalis lajeittain eriteltynä, elopainona (pyöristettynä lähimpään kg:aan)

k)

Saatiinko saaliiksi merinisäkkäitä, merilintuja, matelijoita tai muita huolta aiheuttavia lajeja? (Kyllä / Ei / Ei tiedossa)

Jos kyllä, ilmoittakaa kaikkien saaliiksi saatujen merinisäkkäiden, merilintujen ja matelijoiden sekä muiden huolta aiheuttavien lajien yksilömäärä lajeittain.

l)

Oliko saaliissa bentaalista ainesta? (Kyllä / Ei / Ei tiedossa)

Jos kyllä, ilmoittakaa saaliiseen sisältyneet herkät pohjalajit, erityisesti vaarantuneet tai elinympäristöjä muodostavat lajit, kuten sienieläimet, sarveiskorallit ja korallit.

m)

Arvioikaa niiden jäljellä olevien meriluonnonvarojen määrä (paino tai tilavuus), joita ei ilmoitettu j, k tai l alakohdassa ja jotka heitettiin pois, alimman tunnetun taksonin mukaan jaoteltuna

n)

Ilmoittakaa sivusaaliiden vähentämiseksi käytetyt toimenpiteet

i)

Käytettiinkö lintujenkarkotussiimoja (tori-siimoja)? (Ei / varustekoodi – kuten kuvattu L jaksossa)

ii)

Rajoitettiinko lasku nauttisen ilta- ja aamuhämärän väliseen aikaan? (Kyllä/Ei)

iii)

Minkä tyyppistä pyydystä käytettiin? (ulkopuolisen painotuksen järjestelmä / integroidun painotuksen järjestelmä / tapsisiima / muu)

iv)

Jos ulkopuolinen painotus, kuvatkaa painotus- ja kohojärjestelmä (käyttäen M jaksossa olevaa lomaketta)

v)

Jos integroitu painotus, mikä oli siiman sisuksen paino (g/m)?

vi)

Jos tapsisiima, käytettiinkö cachalotera-verkkoja? (Kyllä/Ei)

vii)

Jos muu, kuvatkaa tarkemmin

o)

Mitä keinoja käytettiin sivusaaliin vähentämiseksi noston yhteydessä? (lintujenkarkotusverhot / muu / ei mitään)

Jos muu, kuvatkaa tarkemmin.

p)

Mikä oli syöttityyppi? (kala/kalmari/sekamuoto; elävä/kuollut/sekamuoto; jäädytetty/sulatettu/sekamuoto)

q)

Kuvatkaa biologisen aineksen päästöt pyydyksen laskun ja noston aikana (päästöjä ei tehty erissä vähintään kahden tunnin välein / päästöt tehtiin erissä vähintään kahden tunnin välein / ei lainkaan / ei tiedossa)

r)

Käytettiinkö muita toimenpiteitä merinisäkkäitä, merilintuja, matelijoita tai muita huolta aiheuttavia lajeja käsittävien sivusaaliiden vähentämiseksi? (Kyllä/Ei)

Jos kyllä, kuvatkaa tarkemmin.

E.   Pituuden osalta kerättävät frekvenssitiedot

Kohdelajien ja ajan salliessa myös sivusaaliina saatujen muiden tärkeiden lajien osalta on kerättävä satunnaisotannalla edustavat pituuden frekvenssitiedot. Pituustiedot on kerättävä ja ilmoitettava lajin kannalta mahdollisimman sopivalla tarkkuudella (cm tai mm, pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun), ja myös käytetty mittaustapa (kokonaispituus, lovipituus tai standardipituus) on ilmoitettava. Mahdollisuuksien mukaan on ilmoitettava pituuden frekvenssimittauksen näytteiden kokonaispaino, tai se on arvioitava ja ilmoitettava arviointimenetelmä; voidaan myös edellyttää, että tarkkailijat määrittävät mitattujen kalojen sukupuolen, jotta saadaan pituuden frekvenssitiedot sukupuolen mukaan jaoteltuina.

1.   Kaupallinen näytteenottoprotokolla

a)

Muut kalalajit kuin rauskukalat ja hait:

i)

kaloilla, joiden enimmäispituus on 40 cm:n lovipituutta suurempi, lovipituus on mitattava lähimpään cm:iin pyöristettynä

ii)

kaloilla, joiden enimmäispituus on 40 cm:n lovipituutta pienempi, lovipituus on mitattava lähimpään mm:iin pyöristettynä;

b)

Rauskukalat:

Kalan enimmäisleveys on mitattava;

c)

Hait:

Kullekin lajille on käytettävä sille soveltuvaa mittaustapaa (ks. FAO:n tekninen raportti 474 haiden mittaamisesta). Pääsääntöisesti on mitattava kokonaispituus.

2.   Tieteellinen näytteenottoprotokolla

Lajien tieteellisen näytteenoton yhteydessä saattaa olla tarpeen tehdä pituusmittaukset suuremmalla tarkkuudella kuin 1 kohdassa esitetään.

F.   Biologinen näytteenotto

1.   Pääasiallisten kohdelajien ja ajan salliessa myös niiden sivusaaliina saatujen muiden tärkeiden lajien edustavista otoksista on kerättävä seuraavat biologiset tiedot:

a)

Laji

b)

Pituus (mm tai cm), myös käytetty mittaustapa on ilmoitettava. Mittaustarkkuus ja -tapa on määriteltävä lajeittain E jakson mukaisesti

c)

Sukupuoli (koiras, naaras, ei sukukypsä, sukupuoli määrittämätön)

d)

Kehitysvaihe

2.   Tarkkailijoiden on kerättävä kudos-, otoliitti- ja/tai mahanäytteitä aiemmin määriteltyjen SPRFMO:n tiedekomitean toteuttamien tutkimusohjelmien tai muun kansallisen tieteellisen tutkimuksen mukaisesti.

3.   Tarkkailijoita on opastettava, heille on tapauksen mukaan annettava kirjallisina pituuden frekvenssitietoja koskeva protokolla ja biologisen näytteenoton protokolla, ja heille on ilmoitettava näytteenoton prioriteetit kunkin tarkkailijamatkan osalta.

G.   Merilintujen, nisäkkäiden, kilpikonnien ja muiden huolta aiheuttavien lajien tahattomista saaliista kerättävät tiedot

1.   Kaikista kalastustoimien yhteydessä saaliiksi saaduista merilinnuista, nisäkkäistä, matelijoista (kilpikonnista) ja muista huolta aiheuttavista lajeista on kerättävä seuraavat tiedot:

a)

Laji (määritetään taksonomisesti mahdollisimman pitkälle tai liitetään mukaan valokuv(i)a, jos määrittäminen on vaikeaa) ja koko

b)

Kustakin lajista saaliiksi saatu yksilömäärä vetoa tai laskua kohden

c)

Sivusaaliina saatujen eläinten kohtalo (pidetty aluksella tai päästetty takaisin mereen / poisheitetty)

d)

Jos päästetty takaisin mereen, elinvoimaisuus (elinvoimainen, elävä, letarginen, kuollut) takaisin mereen päästettäessä

e)

Jos kuollut, kerätään riittävät tiedot tai näytteet maalla ennalta määriteltyjen näytteenottoprotokollien mukaisesti tapahtuvaa tunnistamista varten. Jos tämä ei ole mahdollista, tarkkailijoiden voidaan edellyttää keräävän osanäytteitä tunnistuksen mahdollistavista osista, kuten biologisen näytteenoton protokollissa esitetään

f)

Ilmoittakaa vuorovaikutuksen laji (koukku / sotkeutuminen siimaan / törmääminen vaijeriin / jääminen kiinni verkkoon / muu)

Jos muu, kuvatkaa tarkemmin.

2.   Ilmoittakaa kunkin yksilön sukupuoli niiden taksonien osalta, joista se on määritettävissä ulkoisesti tarkastelemalla, kuten eväjalkaisista, pikkuvalaista ja Elasmobranchii- ja muista huolta aiheuttavista lajeista.

3.   Oliko mahdollisia tilanteita tai toimia, jotka saattoivat vaikuttaa sivusaaliiseen (esim. sotkeentunut tori-siima, kadonneiden syöttien suuri määrä)?

H.   Kalastuksen havaitseminen haavoittuvien meriekosysteemien yhteydessä

Kustakin tarkkaillusta troolista on kerättävä kaikkien saaliiksi saatujen herkkien pohjalajien, erityisesti vaarantuneiden tai elinympäristöjä muodostavien lajien, kuten sienieläinten, sarveiskorallien ja korallien, osalta seuraavat tiedot:

a)

Laji (määritetään taksonomisesti mahdollisimman pitkälle tai liitetään mukaan valokuva, jos määrittäminen on vaikeaa);

b)

Arvio kaikkien vedon aikana saaliiksi saaduksi ilmoitettujen pohjalajien määrästä (paino (kg) tai tilavuus (m3));

c)

Kokonaisarvio kaikkien vedon aikana saaliiksi saatujen selkärangattomien pohjalajien määrästä (paino (kg) tai tilavuus (m3));

d)

Mahdollisuuksien mukaan ja erityisesti uusista tai harvinaisista pohjalajeista, joita ei esitellä lajien tunnistamisoppaissa, on otettava talteen koko otos ja säilytettävä se asianmukaisesti maalla tehtävää tunnistusta varten.

I.   Kaikista talteen otetuista tunnisteista kerättävät tiedot

Seuraavat tiedot on kerättävä kaikista talteen otetuista kalojen, merilintujen, nisäkkäiden ja matelijoiden tunnisteista riippumatta siitä, onko eliö kuollut, tarkoitus pitää aluksella tai elävä:

a)

Tarkkailijan nimi

b)

Aluksen nimi

c)

Aluksen radiokutsutunnus

d)

Aluksen lippuvaltio

e)

Tunnisteet on otettava talteen, varustettava jäljempänä esitetyin tiedoin ja säilytettävä palautettavaksi myöhemmin takaisin tunnisteista vastaavalle elimelle

f)

Laji, josta tunniste otettiin talteen

g)

Tunnisteen väri ja tyyppi (nuolimerkintä, Data Storage -merkintä)

h)

Tunnistenumerot (Tunnisteen numero on ilmoitettava kaikista tunnisteista, jos samaan kalaan oli kiinnitetty useampia tunnisteita. Jos ilmoitus koskee ainoastaan yhtä tunnistetta, on mainittava, puuttuiko toinen tunniste vai ei.) Jos eliö on elävä ja se on tarkoitus päästää takaisin mereen, tunnisteen tiedot on otettava talteen ennalta määriteltyjen näytteenottoprotokollien mukaisesti.

i)

Saaliiksi joutumisen päivämäärä ja kellonaika (UTC)

j)

Saaliiksi joutumisen sijainti (leveys-/pituusasteet yhden minuutin tarkkuudella)

k)

Eläimen pituus/koko (cm tai mm) ja kuvaus käytetystä mittaustavasta (esim. kokonaispituus, lovipituus). Pituustiedot on kerättävä E jaksossa määriteltyjen kriteerien mukaisesti

l)

Sukupuoli (F = naaras, M = koiras, I = määrittelemätön, D = ei tutkittu)

m)

Löydettiinkö tunnisteet tarkkaillun kalastusjakson aikana? (Kyllä/Ei)

n)

Tiedot korvausta varten (esim. nimi sekä osoite, johon korvaus lähetetään)

(Tässä yhteydessä ilmoitettavat tiedot ovat osittain päällekkäisiä edellisiin luokkiin sisältyvien tietojen kanssa. Tämä on tarpeen, koska talteen otettuja tunnisteita koskevat tiedot voidaan lähettää erillään muista tarkkailijatiedoista.)

J.   Tärkeysjärjestys tarkkailijatietojen keruussa

1.   Koska tarkkailijat eivät ehkä pysty keräämään jokaisesta matkasta kaikkia näissä vaatimuksissa kuvattuja tietoja, tarkkailijatietojen keruussa on noudatettava tärkeysjärjestystä. Tiettyjä tutkimusohjelman tarpeita varten voidaan tarkkailijan tehtävät asettaa tietyn matkan tai ohjelman osalta tärkeysjärjestykseen, jota tarkkailijoiden on noudatettava.

2.   Jos matka- tai ohjelmakohtaista tärkeysjärjestystä ei ole, tarkkailijoiden on noudatettava seuraavaa yleistä järjestystä:

a)

Kalastustoimintaa koskevat tiedot

Kaikki aluksia sekä vetoja/laskuja/pyyntiponnistusta koskevat tiedot

b)

Saalisilmoitukset

i)

Ilmoittakaa aika, otokseen valitun saaliin paino vs. kokonaissaalis tai -pyyntiponnistus (esim. koukkujen lukumäärä) ja kunkin saaliiksi saadun lajin yksilömäärä

ii)

Merilintujen, nisäkkäiden ja matelijoiden (kilpikonnien), herkkien pohjalajien ja vaarantuneiden lajien tunnistaminen ja niiden yksilömäärä

iii)

Ilmoittakaa kunkin aluksella pidetyn tai poisheitetyn lajin yksilömäärä tai paino

iv)

Ilmoittakaa hävittämistapaukset, jos on

c)

Biologinen näytteenotto

i)

Tarkistakaa, onko tunnisteita

ii)

Kohdelajien pituuden frekvenssitiedot

iii)

Kohdelajien biologiset perustiedot (sukupuoli, sukukypsyys)

iv)

Tärkeimpien sivusaalislajien pituuden frekvenssitiedot

v)

Kohdelajien otoliittinäytteet (ja mahanäytteet, jos kerätään)

vi)

Sivusaalislajien biologiset perustiedot

vii)

Sivusaalislajien biologiset näytteet (jos kerätään)

viii)

Ottakaa valokuvia

d)

Saaliiden ilmoittamisessa ja biologisessa näytteenotossa lajiryhmät on priorisoitava seuraavasti:

Laji

Sija (1 korkein)

Ensisijaiset kohdelajit (kuten perunpiikkimakrilli pelagisten lajien kalastuksessa ja keltaroussi pohjakalalajien kalastuksessa)

1

Merilinnut, nisäkkäät, matelijat (kilpikonnat) tai muut huolta aiheuttavat lajit

2

Muut lajit, jotka tyypillisesti kuuluvat viiden eniten kalastetun lajin joukkoon (kuten sinimakrilli pelagisten lajien kalastuksessa ja oreot ja limapäät pohjakalalajien kalastuksessa)

3

Kaikki muut lajit

4

Tarkkailijan työpanoksen jakaminen edellä mainittujen toimintojen kesken määräytyy kalastustoimen ja pyydyksenlaskun tyypin mukaan. Tarkkailun ulkopuolisiin määriin liittyvien osanäytteiden koko (kuten koukkumäärä, joka on tutkittu lajikoostumuksen selvittämiseksi suhteessa veteen laskettujen koukkujen määrään) on ilmoitettava jäsenvaltion tarkkailijaohjelmia koskevien ohjeiden mukaisesti.

K.   Tarkkailijatietojen ilmoittamisessa käytettävien koodien määritelmät

1.   Jollei tiettyjen tietotyyppien kohdalla toisin ilmoiteta, tarkkailijatiedot ilmoitetaan tässä jaksossa annettujen koodimääritelmien mukaisesti.

2.   Kellonajat on ilmaistava käyttäen koordinoitua yleisaikaa (UTC).

3.   Sijainnit on ilmaistava käyttäen desimaaliasteita.

4.   Seuraavia koodijärjestelmiä on käytettävä:

a)

lajit kuvataan käyttäen FAO:n kolmikirjaimisia lajikoodeja;

b)

kalastusmenetelmät kuvataan käyttäen Kalanpyydysten kansainvälisen tilastoluokituksen (ISSCFG, 29. heinäkuuta 1980) koodeja;

c)

kalastusalustyypit kuvataan käyttäen Kalastusalusten kansainvälisen tilastoluokituksen (ISSCFV) koodeja.

5.   Seuraavia metrijärjestelmän mittayksikköjä on käytettävä:

a)

kilogramma – käytetään saaliin painon ilmaisemiseen;

b)

metri – käytetään korkeuden, leveyden, syvyyden, suurimman leveyden ja pituuden ilmaisemiseen;

c)

kuutiometri – käytetään tilavuuden ilmaisemiseen;

d)

kilowatti – käytetään konetehon ilmaisemiseen.

L.   Lomake lintujenkarkotussiiman kuvausta varten

Image

Lintujenkarkotussiiman yleinen kuvaus:

Matkan numero

Lintujenkarkotussiiman sijainti

Lintujenkarkotussiiman varustekoodi

Nauhojen välinen etäisyys (m)

Nauhan pituus min/max (m)

Nauhojen lukumäärä (esim. 7 tässä kuvassa)

Lintujenkarkotussiiman malli (kuvassa parittainen)

Lintujenkarkotussiiman materiaali

Kiinnityskorkeus vedenpinnasta (m)

Pääsiiman pituus (m)

Vedettävä esine

Nauhojen värit

Nauhojen materiaali

Lintujenkarkotussiiman pituus ilmassa (m)

Lisähuomautukset

LINTUJENKARKOTUSSIIMAN KOODIT/VAIHTOEHDOT:

Sijainti

Malli

Vedettävä esine

Materiaali

Väri

Paapuuri

Yksinkertainen

F

=

Ylösalainen suppilo/muovikeila

T

=

Muoviputki

P

=

Vaaleanpunainen

Tyyrpuuri

Kaksinkertainen

L

=

Paksun siiman pituus

S

=

Muovinauha

R

=

Punainen

Perä

 

K

=

Paksun siiman solmu tai lenkki

O

=

muu

C

=

Porkkana (oranssi)

 

 

B

=

Poiju

 

Y

=

Keltainen

 

 

N

=

Poiju verkossa

 

G

=

Vihreä

 

 

S

=

Pussi tai kassi

 

B

=

Sininen

 

 

W

=

Paino

 

W

=

Ruskea

 

 

Z

=

Ei vedettävää esinettä

 

F

=

Haalistunut väri (kaikki värit)

 

 

O

=

muu

 

O

=

muu


Yhteenveto ilmoitetuista arvoista:

Matkan numero

Nauhojen välinen etäisyys

Lintujenkarkotussiiman varustekoodi

Nauhan pituus (min)

Lintujenkarkotussiiman sijainti

Nauhan pituus (max)

Pääsiiman pituus

Nauhan väri

Pituus ilmassa

Nauhan materiaali

Kiinnityskorkeus vedenpinnasta

Nauhojen lukumäärä

Lintujenkarkotussiiman materiaali

Vedettävä esine

Lintujenkarkotussiiman malli

Lisähuomautukset

M.   Lomake siiman ulkopuolisen painotuksen kuvausta varten

Image

Pohjasiiman painotus

Lisähuomautukset:

Kohojen keskihalkaisija (m)

Pinnanalaisen kohon ja pääsiiman välinen etäisyys (m)

Koukkujen lukumäärä pinnalla olevan kohon ja ankkurin välissä

Siiman ja painon välinen etäisyys

Painojen keskimassa (kg)

Koukkujen lukumäärä pinnanalaisten kohojen välillä

Koukkujen lkm painojen välillä

Yksinkertainen vai kaksinkertainen siima?

Yhteenveto ilmoitetuista arvoista:

Yksinkertainen vai kaksinkertainen siima?

Koukkujen lukumäärä pinnalla olevan kohon ja ankkurin välillä

Painojen keskimassa

Koukkujen lukumäärä pinnanalaisten kohojen välillä

Pinnanalaisen kohon ja pääsiiman välinen etäisyys

Koukkujen lukumäärä painojen välillä

Siiman ja painon välinen etäisyys

Lisähuomautukset

N.   Lomake linnunkarkottimen kuvausta varten

Image

Linnunkarkotin - Näkymä ylhäältä alaspäin

Sivupuomi

Sivupuomin ja takapuomin välinen verho?

PAAPUURI

TYYRPUURI

Puolin pituus

Nauhojen lkm

Korkeus vedenpinnasta

Nauhojen väri

Nauhojen materiaali

Sivupuomi

Etäisyys perästä

PERÄ

Takapuomi

Takapuomi

Takapuomien välinen verho?

Puomin pituus

Nauhojen lkm

Verhon pituus

Korkeus vedenpinnasta

Nauhojen lkm

Nauhojen väri

Verhon pituus

Korkeus vedenpinnasta

Nauhojen materiaali

Nauhojen lkm

Nauhojen väri

Korkeus vedenpinnasta

Nauhojen materiaali

Nauhojen väri

Nauhojen materiaali

Yhteenveto ilmoitettavista arvoista

Etäisyys perästä

 

Sivupuomi

Takapuomi

Puomin pituus

Puomin pituus

Nauhojen lukumäärä

Nauhojen lukumäärä

Nauhojen välinen keskimääräinen etäisyys

Nauhojen välinen keskimääräinen etäisyys

Korkeus vedenpinnasta

Korkeus vedenpinnasta

Nauhojen väri

Nauhojen väri

Nauhojen materiaali

Nauhojen materiaali

Taka-/sivuverho

Takaverho

Verhon pituus

Verhon pituus

Nauhojen lukumäärä

Nauhojen lukumäärä

Nauhojen välinen keskimääräinen etäisyys

Nauhojen välinen keskimääräinen etäisyys

Korkeus vedenpinnasta

Korkeus vedenpinnasta

Nauhojen väri

Nauhojen väri

Nauhojen materiaali

Nauhojen materiaali

O.   Saaliin purkamisen tai aluksen satamassaolon aikana kerättäviä tarkkailijatietoja koskevat vaatimukset

Jäsenvaltiot voivat kerätä ja toimittaa lippunsa alla purjehtivista kalastusaluksista, jotka purkavat SPRFMO:n hoitamia lajeja jalostamattomina (eli kokonaisena olevia kaloja, joista ei ole poistettu osia) seuraavat tiedot silloin, kun kyseisiä purkamisia tarkkaillaan:

1.

Kunkin tarkkaillun purkamisen osalta seuraavat alustiedot:

a)

Aluksen nykyinen lippuvaltio

b)

Aluksen nimi

c)

Kalastusaluksen rekisterinumero

d)

Kansainvälinen radiokutsutunnus (jos on)

e)

Lloyd's-/IMO-numero (jos annettu)

f)

Alustyyppi (käyttäkää asianomaisia ISSCFV-koodeja)

g)

Kalastusmenetelmän/-menetelmien tyyppi (käyttäkää asianomaisia ISSCFG-koodeja)

2.

Kunkin tarkkaillun purkamisen osalta seuraavat tarkkailijatiedot:

a)

Tarkkailijan nimi

b)

Tarkkailijan organisaatio

c)

Purkamismaa (ISO:n kolmikirjaiminen maakoodi)

d)

Purkamispaikka/-satama

3.

Kunkin tarkkaillun purkamisen osalta seuraavat tiedot:

a)

Purkamispäivä ja -kellonaika (UTC-muodossa)

b)

Matkan ensimmäinen päivä – mahdollisuuksien mukaan

c)

Matkan viimeinen päivä – mahdollisuuksien mukaan

d)

Alustava kalastusalue (leveys-/pituusasteet yhden minuutin tarkkuudella, desimaalimuodossa – mahdollisuuksien mukaan)

e)

Pääasialliset kohdelajit (FAO:n lajikoodit)

f)

Kunto purettuna lajeittain (FAO:n lajikoodit)

g)

(Elo)paino purettuna lajeittain (kilogrammoina) tarkkaillun purkamistapahtuman osalta

Lisäksi pituuden frekvenssitietojen, biologisten tietojen ja/tai tunnisteen talteenottoa koskevien tietojen keruussa on noudatettava tämän liitteen E, F ja I jaksossa kuvattuja vaatimuksia niiden lajien osalta, joita tarkkaillaan purkamisen aikana tai aluksen ollessa satamassa.

G jaksoa (tahattomat saaliit) ja H jaksoa (haavoittuvat meriekosysteemit) ei pidetä purkamisten tarkkailun kannalta olennaisena. I jaksossa (tunnisteen talteenotto), J jaksossa (tärkeysjärjestys) ja K jaksossa (koodien määritelmät) kuvattuja vaatimuksia on kuitenkin noudatettava soveltuvissa tapauksissa.


LIITE XI

Satamakäyntiä koskeva pyyntö

Aluksen tunnistetiedot:

Aluksen nimi

Aluksen lippuvaltio

Aluksen IMO-numero

Radiokutsutunnus

Ulkoiset tunnistetiedot

 

 

 

 

 

Satamakäyntiä koskevat tiedot:

Aiottu käyntisatama (1)

Satamavaltio

Satamakäynnin tarkoitus (2)

Arvioitu saapumispäivä

Arvioitu saapumisaika

Kuluva päivä

 

 

 

 

 

 

Aluksella pidetyt SPRFMO:n hoitamat lajit:

Laji

FAO:n pyyntialue

Tuotteen kunto

Aluksella pidetty kokonaismäärä kilogrammoina

Jälleenlaivattava/purettava määrä

Jälleenlaivatun/puretun määrän vastaanottaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos aluksella ei ole SPRFMO-lajeja tai niistä peräisin olevia kalastustuotteita, merkitkää ’ei ole’.

Asianomaista kalastuslupaa koskevat tiedot:

Tunniste

Myöntäjä

Voimassaolo

Kalastusalue(et)

Laji

Pyydys (3)

 

 

 

 

 

 

Onko jäljennös miehistöluettelosta liitteenä? KYLLÄ/EI


(1)  Olisi oltava SPRFMO:n satamarekisterin luetteloon merkitty nimetty satama.

(2)  Esim. purkaminen, jälleenlaivaus, tankkaus.

(3)  Jos lupa on rajattu jälleenlaivaukseen, merkitkää pyydykseksi ’jälleenlaivaus’.


LIITE XII

Yhteenveto satamatarkastuksen tuloksista

Tarkastusta koskeva tiedot:

Tarkastusraportin numero

 

Johtavan tarkastajan nimi

 

Satamavaltio

 

Tarkastusviranomainen

 

Tarkastussatama

 

Satamakäynnin tarkoitus

 

Tarkastuksen alkamispäivä

 

Tarkastuksen alkamisaika

 

Tarkastuksen päättymispäivä

 

Tarkastuksen päättymisaika

 

Onko ennakkoilmoitus vastaanotettu?

 

Vastaavatko ennakkoilmoituksen tiedot tarkastusta?

 

Aluksen tiedot:

Aluksen nimi

 

Aluksen lippuvaltio

 

Alustyyppi

 

Kansainvälinen radiokutsutunnus

 

Ulkoiset tunnistetiedot

 

IMO-numero

 

Aluksen omistaja

 

Aluksen käyttäjä

 

Aluksen päällikkö

(ja kansalaisuus)

 

Aluksen edustaja

 

Onko VMS käytössä?

 

VMS-tyyppi

 

Asianomaiset kalastusluvat:

Luvan tunniste

 

Myöntäjä

 

Voimassaolo

 

Kalastusalueet

 

Laji

 

Pyydys (1)

 

Onko alus SPRFMO:n alusrekisterissä?

 

Onko aluksella nyt lupa?

 

Aluksesta (tällä satamakäynnillä) puretut SPRFMO:n hoitamat lajit:

Laji

FAO:n pyyntialue

Tuotteen kunto

Ilmoitettu purettu määrä

Purettu määrä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluksella pidetyt SPRFMO:n hoitamat lajit:

Laji

FAO:n pyyntialue

Tuotteen kunto

Ilmoitettu aluksella pidetty määrä

Aluksella pidetty määrä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenlaivauksesta (tällä satamakäynnillä) vastaanotetut SPRFMO:n hoitamat lajit:

Laji

FAO:n pyyntialue

Tuotteen kunto

Ilmoitettu vastaanotettu määrä

Vastaanotettu määrä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarkastelu ja päätelmät:

Jakso

Huomautukset

Aluspäiväkirjojen ja muun asiakirja-aineiston tarkastelu

Aluksella olevien pyydysten tyyppi

Tarkastajien päätelmät

Ilmeiset rikkomiset (myös viittaus asiaankuuluvaan lainsäädäntöön)

Aluksen päällikön huomautukset

Toteutetut toimet

Aluksen päällikön allekirjoitus

Tarkastajan allekirjoitus


(1)  Jos lupa on jälleenlaivausta varten, merkitkää pyydykseksi ’jälleenlaivaus’.


LIITE XIII

Luettelo muista huolta aiheuttavista lajeista

Tieteellinen nimi

Suomenkielinen nimi

Kolmikirjaiminen koodi

Carcharhinus longimanus

Valkopilkkahai

OCS

Carcharodon carcharias

Valkohai

WSH

Cetorhinus maximus

Jättiläishai

BSK

Lamna nasus

Sillihai

POR

Manta spp.

Paholaisrauskut

MNT

Mobula spp.

Paholaisrauskut

RMV

Rhincodon typus

Valashai

RHN


Top