Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0746

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/746, annettu 18 päivänä toukokuuta 2018, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 809/2014 muuttamisesta yhtenäishakemusten ja maksupyyntöjen muuttamisen sekä tarkastusten osalta

C/2018/2976

OJ L 125, 22.5.2018, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/746/oj

22.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/746,

annettu 18 päivänä toukokuuta 2018,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 809/2014 muuttamisesta yhtenäishakemusten ja maksupyyntöjen muuttamisen sekä tarkastusten osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (1) ja erityisesti sen 62 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdan sekä 78 artiklan ensimmäisen kohdan b ja c alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 809/2014 (2) 15 artiklan 2 a kohdassa vahvistetaan määräaika, johon mennessä tuensaajat voivat muuttaa yhtenäishakemuksiaan tai maksupyyntöjään sen jälkeen kun esitarkastusten tulokset on annettu tiedoksi. Tuensaajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi on aiheellista varmistaa, että kaikilla tuensaajilla on aina yhtä monta päivää aikaa muuttaa yhtenäishakemuksiaan tai maksupyyntöjään esitarkastusten tulosten tiedoksiantamisen jälkeen.

(2)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 809/2014 24 artiklan 4 kohdassa säädetään, että fyysisiä tarkastuksia kentällä on tehtävä, jos satelliitti- tai ilmakuvien kuvatulkinta ei tuota tuloksia, joiden perusteella voitaisiin tehdä toimivaltaista viranomaista tyydyttäviä lopullisia päätelmiä hallinnollisten tai paikalla tehtävien tarkastusten kohteena olevan alueen tukikelpoisuudesta tai oikeasta koosta. Maatalousmaalla toteutettavista toimista saadaan merkityksellisiä tietoja uusilla tekniikoilla, joita ovat esimerkiksi miehittämättömät ilma-alusjärjestelmät, paikkamerkityt valokuvat, GNSS-vastaanottimet yhdistettyinä EGNOS- ja Galileo-satelliittinavigointiohjelmiin sekä Copernicus Sentinel -satelliiteista ja muista satelliiteista saatavat tiedot. Jotta voidaan vähentää toimivaltaisille viranomaisille ja tuensaajille tarkastuksista ja erityisesti fyysisistä tarkastuksista kentällä aiheutuvaa taakkaa ja edistää uusien tekniikoiden käyttöönottoa yhdennetyssä hallinto- ja valvontajärjestelmässä, on aiheellista sallia asianmukaisten todisteiden kerääminen näillä tekniikoilla ja minkä tahansa muun asianmukaisen asiakirjatodisteen käyttäminen sen osoittamiseen, että asianomaisen tukijärjestelmän tai tukitoimenpiteen tukikelpoisuusperusteita, sitoumuksia tai muita velvoitteita on noudatettu, sekä täydentäviin ehtoihin liittyvien vaatimusten ja standardien noudattamisen osoittamiseen. Fyysiset tarkastukset kentällä ovat edelleen tarpeen, jos nämä todisteet eivät johda lopullisen päätelmän mahdollistaviin tuloksiin.

(3)

Copernicus Sentinel -satelliiteista saadaan EGNOS/Galileo-tietoihin yhdistettynä merkityksellisiä sekä täydellisiä, maksuttomia ja avoimia tietoja, joiden avulla voidaan valvoa maatalousmaata jäsenvaltioissa. On aiheellista sallia, että jäsenvaltiot tai alueet voivat tehdä tarkastukset vaihtoehtoisella menetelmällä, jossa käytetään järjestelmällisesti näitä tai vastaavia automaattisesti käsiteltäviä tietoja, sekä suorittaa jatkotoimet tapauksissa, joissa tietojen automaattinen käsittely ei tuota lopullisen päätelmän mahdollistavaa tulosta, vaarantamatta kuitenkaan järjestelmän kykyä antaa vaadittu varmuus menojen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta, jäljempänä ’monitorointi’. Sen vuoksi olisi säädettävä oikeudellisesta kehyksestä niiden edellytysten vahvistamiseksi, joiden täyttyessä paikalla tehtävät tarkastukset voidaan jossakin jäsenvaltiossa tai jollakin alueella korvata monitorointitarkastuksilla.

(4)

Kun toimivaltainen viranomainen voi monitorointitarkastuksista päätellä, onko komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 (3) 19 a artiklan 3 kohdassa vahvistettua hallinnollista seuraamusta sovellettava, olisi säädettävä, ettei paikalla tehtävää seurantatarkastusta ole tarpeen tehdä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 809/2014 33 a artiklan mukaisesti.

(5)

Ottaen huomioon alkuinvestoinnit, joita toimivaltaisilta viranomaisilta tarvitaan nykyisen paikalla tehtävien tarkastusten järjestelmän korvaamiseksi monitorointitarkastuksilla, on aiheellista säätää tietystä joustavuudesta, joka mahdollistaa monitorointitarkastukset ainoastaan tietyissä tukijärjestelmissä, tukitoimenpiteissä tai tukitoimityypeissä, ja säätää mahdollisuudesta siirtyä vaiheittain monitorointitarkastuksiin tietyn tukijärjestelmän tai tukitoimenpiteen osalta. Vaiheittaisen käyttöönottokauden olisi oltava määräaikainen sen varmistamiseksi, että tuensaajia kohdellaan yhdenvertaisesti, ja sen aikana olisi uusilla säännöksillä varmistettava, että jäsenvaltiot tai alueet laajentavat monitorointitarkastusten käytön asteittain koskemaan koko tukijärjestelmän tai tukitoimenpiteen kattamaa aluetta. Tällaisen lähestymistavan avulla jäsenvaltiot tai alueet voivat valmistautua seurannan täysimääräiseen täytäntöönpanoon ja hienosäätää seurantamenettelyjä ja tietojen analysointiin käytettäviä tietoteknisiä välineitä. Kun monitorointitarkastuksiin valitut alat on rajattu selkeästi määriteltyjen, objektiivisten ja syrjimättömien kriteerien pohjalta, monitorointitarkastusten olisi katettava kaikki tuensaajat näillä alueilla.

(6)

On aiheellista vahvistaa tarkastusten vähimmäismäärä sen varmistamiseksi, että tukikelpoisuusehtojen, vaatimusten ja muiden velvoitteiden noudattamista koskevat tarkastukset ovat tyydyttäviä silloin, kun Copernicus Sentinel -satelliiteista saatavat tiedot eivät ole merkityksellisiä. Kentällä tapahtuvien fyysisten tarkastusten olisi oltava tarpeen vain, jos paikkamerkittyjen valokuvien ja miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien kaltaisilla uusilla tekniikoilla kerätyt todisteet tai asianmukaiset asiakirjatodisteet eivät johda lopullista päätelmää mahdollistavaan tulokseen tai jos toimivaltaiset viranomaiset ennakoivat, ettei millään näistä todisteista voida tehokkaasti tarkastaa sellaisten tukikelpoisuusedellytysten, vaatimusten ja muiden velvoitteiden noudattamista, joihin ei voida kohdistaa seurantaa.

(7)

Copernicus Sentinel -satelliittien tietojen tai vastaavien tietojen automaattisen analysoinnin tulokset voivat auttaa tuensaajia vaatimusten noudattamisessa. Varoitukset mahdollisista vaatimusten noudattamatta jättämisistä olisi annettava tiedoksi tuensaajille, ja kansallisten viranomaisten olisi otettava käyttöön asianmukaiset välineet tätä tarkoitusta varten. On aiheellista säätää, ettei yhteydenpitoa tuensaajan kanssa näistä tuloksista pidetä tuensaajalle annettavana ilmoituksena toimivaltaisen viranomaisen aikomuksesta tehdä tarkastus paikalla. Tuensaajille olisi myös annettava mahdollisuus muuttaa tukihakemuksiaan tai maksupyyntöjään korjatakseen maatalousmaan käyttöä koskevaa ilmoitustaan edellyttäen, että asianomaisia vaatimuksia on noudatettu. On myös aiheellista antaa jäsenvaltioille mahdollisuus asettaa määräaika, johon mennessä muutokset voidaan hyväksyä.

(8)

On aiheellista selventää, etteivät hakemukset tai hakijat, joista todetaan paikalla tehdyssä tarkastuksessa, ettei niitä voida hyväksyä tai etteivät ne ole tukikelpoisia, saisi olla osa tarkastuksen perusjoukkoa, josta otetaan otokset tarkastusten vähimmäismäärän täyttämiseksi. Olisi myös säädettävä, että näitä hakemuksia tai näitä hakijoita koskevia tietoja olisi käytettävä ristiintarkastuksiin, jotta voidaan havaita kaksinkertaiset maksupyynnöt hyväksyttävissä hakemuksissa sekä viljelylohkojen tunnistusjärjestelmän päivityksen kannalta merkitykselliset tiedot.

(9)

Jotta selvennetään niiden paikalla tehtävien tarkastusten soveltamisalaa, jotka koskevat velvoitetta muuttaa alat takaisin pysyväksi nurmeksi, jos ympäristön kannalta herkkiä pysyviä nurmia koskevaa velvoitetta ei noudateta, on aiheellista säätää, että paikalla tehtävät tarkastukset olisi tehtävä lohkoilla, jotka on muutettava takaisin pysyväksi nurmeksi sen tarkastamiseksi, että velvoitetta muuttaa takaisin pysyväksi nurmeksi on noudatettu.

(10)

Jotta jäsenvaltiot voivat valita parhaan mahdollisen otoksen, olisi säädettävä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 809/2014 30–33 artiklassa säädetyssä tarkastuksen perusjoukkojen valinnassa sovellettavasta joustosta. Pakollinen valintamenettely olisi korvattava yleisillä periaatteilla siitä, miten otoksia voidaan yhdistää. Edustavan virheprosentin saamiseksi olisi lisäksi vahvistettava satunnaisotoksen vähimmäismäärä kutakin tukijärjestelmää ja tukitoimenpidettä varten. Riskiperusteisuuden säilyttämiseksi viherryttämistuen tarkastuksissa on myös aiheellista määritellä valintamenettely asianomaisia perusjoukkoja varten.

(11)

Jotta helpotettaisiin yhdennetyn järjestelmän täytäntöönpanoa ja lyhennettäisiin tarkastuksiin kuluvaa aikaa, mahdollisuus rajoittaa pinta-alamittauksia koskevat tarkastukset 50 prosentin satunnaisotokseen ilmoitetuista viljelylohkoista olisi ulotettava myös tukikelpoisuutta koskeviin tarkastuksiin.

(12)

Monitorointitarkastusten täytäntöönpanon seuraamiseksi jäsenvaltioille olisi asetettava ilmoitusvelvoite.

(13)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 809/2014 olisi muutettava.

(14)

Jotta jäsenvaltiot voivat käyttää uusia tekniikoita yhdennetyissä hallinto- ja valvontajärjestelmissään mahdollisimman pian, yhtenäishakemuksia ja maksupyyntöjä sekä tarkastuksia koskevia uusia sääntöjä olisi sovellettava hakuvuodesta 2018. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat suorien tukien hallintokomitean ja maaseudun kehittämiskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 809/2014 seuraavasti:

1)

Muutetaan 15 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 1 b kohta seuraavasti:

”1 b.   Kun tehdään monitorointitarkastukset 40 a artiklan mukaisesti, tuensaajat voivat muuttaa yhtenäishakemusta tai maksupyyntöä yksittäisen viljelylohkon käytön osalta edellyttäen, että asianomaisten suorien tukien järjestelmien tai maaseudun kehittämistoimenpiteiden mukaisia vaatimuksia on noudatettu.”

b)

Korvataan 2 a kohta seuraavasti:

”2 a.   Muutoksista, jotka tehdään esitarkastuksen jälkeen 1 a kohdan mukaisesti, on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle yhdeksän kalenteripäivän kuluessa siitä päivästä, jona 11 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen esitarkastusten tulokset on viimeistään annettava tuensaajalle tiedoksi.

Ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti tai paikkatietoanalyysiin perustuvan tukihakemuslomakkeen kautta.”

c)

Lisätään 2 b kohta seuraavasti:

”2 b.   Edellä 1 b kohdan mukaisesti tehdyistä muutoksista on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisen toimivaltaisen viranomaisen vahvistamaan päivämäärään mennessä. Päivämäärän on oltava vähintään 15 kalenteripäivää ennen sitä päivämäärää, jona ensimmäinen maksuerä tai ennakkomaksu suoritetaan tuensaajille asetuksen (EU) N:o 1306/2013 75 artiklan mukaisesti.

Ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti tai paikkatietoanalyysiin perustuvan tukihakemuslomakkeen kautta.”

d)

Lisätään 3 kohtaan toinen alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi 40 a artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädettyä velvoitetta ei pidetä tuensaajalle annettavana ilmoituksena toimivaltaisen viranomaisen aikomuksesta tehdä tarkastus paikalla.”

2)

Korvataan 24 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä fyysisiä tarkastuksia kentällä, jos satelliitin kuvatulkinta, orto-kuvat tai muu näyttö, mukaan lukien tuensaajan toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä toimittamat todisteet, eivät anna tuloksia, joiden perusteella voitaisiin toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla tehdä lopullisia päätelmiä tukikelpoisuudesta tai tapauksen mukaan hallinnollisten tai paikalla tehtävien tarkastusten kohteena olevan alan oikeasta koosta.”

3)

Lisätään 29 artiklan 1 kohtaan kolmas alakohta seuraavasti:

”Tietoja 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista hakemuksista tai hakijoista, joista on todettu, ettei niitä voida hyväksyä tai etteivät ne ole tukikelpoisia, on käytettävä tämän kohdan ensimmäisen alakohdan a, c ja e alakohdan soveltamiseksi.”

4)

Korvataan 31 artiklan 1 kohdan g alakohta seuraavasti:

”g)

100 prosenttia viljelylohkoista, joita koskee delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 42 artiklan mukainen velvoite muuttaa maa takaisin pysyväksi nurmeksi;”

5)

Korvataan 33 a artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua paikalla tehtävää seurantatarkastusta ei vaadita, jos kyseiset viitelohkot on todetun liian suureksi ilmoittamisen perusteella toteamisvuonna päivitetty delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 5 artiklassa tarkoitetussa viljelylohkojen tunnistusjärjestelmässä tai jos asianomaisen tukijärjestelmän tai tukitoimenpiteen osalta tehdään seuraavana hakuvuonna tämän asetuksen 40 a artiklassa tarkoitettuja monitorointitarkastuksia ja toimivaltainen viranomainen voi niiden avulla päätellä, onko delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 19 a artiklan 3 kohdassa vahvistettua hallinnollista seuraamusta sovellettava.”

6)

Muutetaan 34 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1, 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”1.   Jos hakemuksista tai hakijoista todetaan hakemuksen jättämisen yhteydessä tai hallinnollisten taikka paikalla tehtävien tarkastusten jälkeen, ettei niitä voida hyväksyä tai etteivät ne ole tukikelpoisia, ne eivät voi olla osa tarkastuksen perusjoukkoa.

2.   Tarkastusotosta valittaessa on 30 ja 31 artiklan soveltamiseksi varmistettava, että

a)

1–1,25 prosenttia 30 artiklan a–f ja h alakohdassa sekä 31 artiklan a, c, d ja e alakohdassa tarkoitetusta tarkastuksen perusjoukosta valitaan satunnaisesti;

b)

0,6–0,75 prosenttia 31 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta tarkastuksen perusjoukosta valitaan satunnaisesti;

c)

4–5 prosenttia 31 artiklan 1 kohdan h alakohdassa tarkoitetusta tarkastuksen perusjoukosta valitaan satunnaisesti;

d)

31 artiklan 1 kohdan a–e ja h alakohdassa tarkoitetusta tarkastusotoksesta vielä puuttuva tuensaajamäärä valitaan riskianalyysin perusteella.

Edellä olevan 31 artiklan soveltamiseksi jäsenvaltioiden on varmistettava tarkastusotoksen edustavuus eri käytäntöjen osalta.

Otokseen lisäksi valittavat tuensaajat, joille tehdään paikalla tehtävä tarkastus 31 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi, valitaan riskianalyysin perusteella.

3.   Edellä olevan 32 ja 33 artiklan soveltamiseksi paikalla tehtäviin tarkastuksiin valitaan satunnaisesti 20–25 prosenttia tuensaajien vähimmäismäärästä ja 32 artiklan 2 a kohtaa sovellettaessa 100 prosenttia kollektiiveista ja 20–25 prosenttia sitoumuksista. Loput paikalla tehtävissä tarkastuksissa tarkastettavista tuensaajista ja sitoumuksista valitaan riskianalyysin perusteella.

Edellä olevan 32 ja 33 artiklan soveltamiseksi tarkastusotoksen satunnaisesti valittavaan osuuteen voivat sisältyä myös joko tuensaajat, jotka on jo valittu satunnaisesti 2 kohdan a, b ja c kohdan mukaisesti, tai ne tuensaajat, jotka valitaan näiden lisäksi satunnaisesti 26 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, tai molemmat. Tällaisten tuensaajien lukumäärä tarkastusotoksessa ei saa ylittää niiden osuutta tarkastuksen perusjoukossa.

Edellä olevan 32 artiklan soveltamiseksi jäsenvaltiot voivat valita riskianalyysin perusteella yksittäisiä maaseudun kehittämistoimenpiteitä, joissa kyseiset tuensaajat ovat mukana.”

b)

Lisätään 4 a kohta seuraavasti:

”4 a.   Edellä olevan 30–33 alakohdan ja 40 a artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamiseksi samaa tuensaajaa voidaan käyttää useampien tarkastusten vähimmäismäärien täyttämiseen edellyttäen, ettei niissä vaadittavan riskiperusteisten otosten valinnan tehokkuus vaarannu.

Valittuihin tuensaajiin kohdistettavat paikalla tehtävät tarkastukset voidaan rajoittaa tukijärjestelmään tai maaseudun kehittämistoimenpiteeseen, johon tuensaajat on valittu, jos muiden tukijärjestelmien tai tukitoimenpiteiden, joihin tuensaajat on valittu, tarkastusten vähimmäismäärät ovat jo täyttyneet.”

c)

Korvataan 5 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

vertaamalla tuloksia tarkastellen eroa ilmoitetun pinta-alan ja riskianalyysiin perustuvasta ja satunnaisesti valitusta otoksesta määritetyn pinta-alan välillä; tai vertaamalla tuloksia tarkastellen eroa ilmoitettujen eläinten ja riskianalyysiin perustuvasta ja satunnaisesti valitusta otoksesta määritettyjen eläinten välillä;”

7)

Muutetaan 38 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tukikelpoisuutta koskevat tarkastukset ja varsinainen viljelylohkon pinta-alan mittaus osana paikalla tehtävää tarkastusta voidaan rajoittaa satunnaisesti valittuun vähintään 50 prosentin otokseen viljelylohkoista, joista on jätetty pinta-alaan liittyvien tukijärjestelmien tai maaseudun kehittämistoimenpiteiden mukainen tukihakemus tai maksupyyntö. Jos otosta tarkastettaessa paljastuu vaatimusten noudattamatta jättäminen, kaikki viljelylohkot on mitattava ja niille on tehtävä tukikelpoisuustarkastukset, tai päätelmät on ekstrapoloitava otoksesta.”

b)

Korvataan 7 kohdassa ilmaisu ”asetuksen (EU) N:o 640/2014 17 artiklan 1 kohdan b alakohdasta” ilmaisulla ”delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 17 artiklasta”

c)

Korvataan 8 kohdassa ilmaisu ”kaksi erillistä mittausta” ilmaisulla ”erilliset mittaukset”

8)

Korvataan 39 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Viljelylohkojen tukikelpoisuus on tarkistettava asianmukaisin keinoin, joihin kuuluvat myös tuensaajan toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä toimittamat todisteet. Tarvittaessa on myös todennettava viljelykasvi. Tätä varten on tarvittaessa pyydettävä lisätodisteita.”

9)

Korvataan 40 artiklan b alakohta seuraavasti:

”b)

tehtävä fyysinen tarkastus kentällä kaikille viljelylohkoille, joita koskeva toimivaltaisen viranomaisen pyytämä kuvatulkinta tai muu merkityksellinen todiste ei mahdollista pinta-alojen tarkkuuden tarkistamista toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla;”

10)

Lisätään 40 a artikla seuraavasti:

”40 a artikla

Monitorointitarkastukset

1.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat tehdä monitorointitarkastuksia. Jos ne päättävät toimia näin, niiden on

a)

otettava käyttöön menettely kaikkien sellaisten tukikelpoisuusperusteiden, sitoumusten ja muiden velvoitteiden säännöllistä ja järjestelmällistä havainnointia, jäljitystä ja arviointia varten, joita voidaan seurata Copernicus Sentinel -satelliittien tietojen tai muiden arvoltaan vähintään vastaavien tietojen avulla sellaisen ajanjakson ajan, joka mahdollistaa päätelmän tekemisen haetun tuen tukikelpoisuudesta;

b)

toteutettava asianmukaiset jatkotoimet tarpeen mukaan ja haetun tuen tukikelpoisuutta koskevan päätelmän tekemiseksi;

c)

tarkastettava viisi prosenttia tuensaajista, joita koskevia tukikelpoisuusperusteita, sitoumuksia ja muita velvoitteita ei voida seurata sellaisten Copernicus Sentinel -satelliittien tietojen tai muiden arvoltaan vähintään vastaavien tietojen avulla, jotka ovat merkityksellisiä päätelmän tekemiseksi tuen tukikelpoisuudesta. Tuensaajista 1–1,25 prosenttia on valittava satunnaisesti. Loput tuensaajat valitaan riskianalyysin perusteella;

d)

annettava tuensaajille tiedoksi päätös tehdä monitorointitarkastuksia ja otettava käyttöön asianmukaiset välineet, joilla tuensaajille annetaan tieto ainakin ennakkovaroituksista sekä b ja c alakohdan soveltamiseksi pyydettävistä todisteista.

Edellä b ja c alakohdan soveltamiseksi fyysiset tarkastukset kentällä on tehtävä, jos merkitykselliset todisteet, mukaan lukien tuensaajan toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä toimittamat todisteet, eivät mahdollista päätelmän tekemistä haetun tuen tukikelpoisuudesta. Fyysiset tarkastukset kentällä voidaan rajata sellaisten tukikelpoisuusperusteiden, sitoumusten ja muiden velvoitteiden tarkastuksiin, jotka ovat merkityksellisiä päätelmän tekemiseksi haetun tuen tukikelpoisuudesta.

2.   Kun toimivaltainen viranomainen tekee monitorointitarkastukset 1 kohdan mukaisesti, voi osoittaa käyttävänsä tehokkaita operatiivisia menettelyjä, jotka täyttävät tämän asetuksen 7, 17 ja 29 artiklassa vahvistetut vaatimukset, ja on näyttänyt toteen viljelylohkojen tunnistusjärjestelmän laadun delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 6 artiklan mukaisella arvioinnilla

a)

25, 26, 30, 31, 32, 34, 35 ja 36 artiklaa, 37 artiklan 2, 3, ja 4 kohtaa sekä tämän asetuksen 38 ja 40 artiklaa ei sovelleta;

b)

delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 9 artiklan mukaisesti tehtävä hamppuviljelmien tetrahydrokannabinolipitoisuuden tarkistus on kohdistettava 30 prosenttiin alasta tai 20 prosenttiin, jos jäsenvaltiossa on käytössä ennakkohyväksyntäjärjestelmä.

3.   Toimivaltainen viranomainen voi päättää soveltaa monitorointitarkastuksia yksittäisen pinta-alaperusteisen tukijärjestelmän tai tukitoimenpiteen tai toimintatyypin tasolla taikka määritettyyn tuensaajien ryhmään, jolle tehdään 31 artiklan 1 kohdan a–h alakohdassa tarkoitetut paikalla tehtävät tarkastukset viherryttämistuen osalta.

Kahden ensimmäisen soveltamisvuoden aikana toimivaltainen viranomainen voi päättää soveltaa monitorointitarkastuksia tukijärjestelmän tai tukitoimenpiteen tuensaajiin objektiivisin ja syrjimättömin perustein valituilla alueilla. Tällöin alueiden, joilla sovelletaan monitorointitarkastuksia toisena soveltamisvuonna, on oltava suurempia kuin ensimmäisen soveltamisvuoden aikana.

Jos toimivaltainen viranomainen päättää tehdä tarkastuksia ensimmäisen tai toisen alakohdan mukaisesti, 1 ja 2 kohdan säännöksiä sovelletaan ainoastaan tuensaajiin, joille tehdään monitorointitarkastukset.”

11)

Lisätään 40 b artikla seuraavasti:

”40 b artikla

Ilmoitukset

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään sitä kalenterivuotta, jona ne aloittavat monitorointitarkastusten tekemisen, edeltävän kalenterivuoden 1 päivänä joulukuuta päätöksestään valita monitorointitarkastusten käyttö ja mainittava asianomaiset tukijärjestelmät tai toimenpiteet taikka toimityypit sekä tarvittaessa ne järjestelmien tai toimenpiteiden alueet, joilla tehdään monitorointitarkastukset, ja alueiden valintaperusteet.

Jos toimivaltainen viranomainen on kuitenkin päättänyt tehdä monitorointitarkastuksia hakuvuodesta 2018 alkaen, ilmoitus on tehtävä kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.”

12)

Muutetaan 41 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 1 kohtaan toinen alakohta seuraavasti:

”Jos tehdään monitorointitarkastukset 40 a artiklan mukaisesti, ensimmäisen alakohdan b–e alakohdan säännöksiä ei sovelleta. Tarkastuskertomuksessa on oltava monitorointitarkastusten tulokset lohkotasolla.”

b)

Korvataan 2 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Jos paikalla tehtävä tarkastus tehdään kaukokartoituksena 40 artiklan mukaisesti tai monitorointina 40 a artiklan mukaisesti, jäsenvaltiot voivat päättää olla antamatta tuensaajalle mahdollisuutta allekirjoittaa tarkastuskertomus, jos kaukokartoituksena tehdyssä tai monitorointitarkastuksessa ei paljastu noudattamatta jättämistä. Jos tällaisten tarkastusten tai seurannan perusteella paljastuu noudattamatta jättämisiä, mahdollisuus kertomuksen allekirjoittamiseen on annettava ennen kuin toimivaltainen viranomainen tekee havaintojen perusteella vähennyksiä, epäämisiä, peruutuksia tai seuraamuksia koskevat päätelmänsä.”

13)

Korvataan 70 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Paikalla tehtävät tarkastukset voidaan toteuttaa kaukokartoitustekniikoilla tai käyttämällä Copernicus Sentinel -satelliittien tietoja tai muita arvoltaan vähintään vastaavia tietoja, jos tämä on asianmukaista.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 809/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän, maaseudun kehittämistoimenpiteiden ja täydentävien ehtojen osalta (EUVL L 227, 31.7.2014, s. 69).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 640/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä suoriin tukiin, maaseudun kehittämistukeen ja täydentäviin ehtoihin sovellettavien maksujen epäämis- ja perumisedellytysten sekä hallinnollisten seuraamusten osalta (EUVL L 181, 20.6.2014, s. 48).


Top