EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0728

Komission delegoitu asetus (EU) 2018/728, annettu 24 päivänä tammikuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä sellaisten menettelyjen teknisten sääntelystandardien osalta, joilla liiketoimet kolmanteen maahan sijoittautuneiden finanssialan ulkopuolisten vastapuolten kanssa jätetään vastuun arvonoikaisuriskin omien varojen vaatimuksen ulkopuolelle (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2018/0256

OJ L 123, 18.5.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/728/oj

18.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 123/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2018/728,

annettu 24 päivänä tammikuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä sellaisten menettelyjen teknisten sääntelystandardien osalta, joilla liiketoimet kolmanteen maahan sijoittautuneiden finanssialan ulkopuolisten vastapuolten kanssa jätetään vastuun arvonoikaisuriskin omien varojen vaatimuksen ulkopuolelle

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (1) ja erityisesti sen 382 artiklan 5 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 382 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaan sellaiset liiketoimet laitoksen ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 (2) 2 artiklan 9 alakohdassa määritellyn finanssialan ulkopuolisen vastapuolen välillä, jotka eivät ylitä mainitun asetuksen 10 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettua määrityskynnysarvoa, jätetään vastuun arvonoikaisuriskin omien varojen vaatimuksen ulkopuolelle siitä riippumatta, onko kyseinen finanssialan ulkopuolinen vastapuoli sijoittautunut unioniin vai kolmanteen maahan.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 2 artiklan 9 kohdassa määritellään, että ’finanssialan ulkopuolisella vastapuolella’ tarkoitetaan unioniin sijoittautunutta yritystä. Tämän vuoksi kyseisen asetuksen 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua määrityskynnysarvoa ei sovelleta kolmanteen maahan sijoittautuneisiin finanssialan ulkopuolisiin vastapuoliin.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 382 artiklan 4 kohdassa ei erotella unioniin ja kolmansiin maihin sijoittautuneita finanssialan ulkopuolisia vastapuolia. Tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi unioniin ja kolmansiin maihin sijoittautuneisiin finanssialan ulkopuolisiin vastapuoliin olisi sovellettava samoja sääntöjä.

(4)

Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 149/2013 (3) 11 artiklassa vahvistetaan määrityskynnysarvot OTC-johdannaislajeittain, kuten asetuksen (EU) N:o 648/2012 10 artiklan 4 kohdan b alakohdassa edellytetään. Delegoidun asetuksen (EU) N:o 149/2013 johdanto-osan 25 kappaleessa selvennetään, että ”sen, että yksi jollekin OTC-johdannaislajille vahvistetuista arvoista ylittyy, pitäisi johtaa siihen, että kaikki lajit ylittävät määrityskynnysarvon”.

(5)

Jotta sopimus pysyy vapautuksen piirissä sen erääntymispäivään asti asetuksen (EU) N:o 575/2013 382 artiklan 4 kohdan viimeisen alakohdan mukaisesti, pitäisi riittää, että kyseisen asetuksen vaatimukset täyttyvät sopimuksen syntymisajankohtana. Voi kuitenkin olla tapauksia, joissa laitos toteuttaa liiketoimia tietyn finanssialan ulkopuolisen vastapuolen kanssa hyvin usein, joissakin tapauksissa jopa päivittäin. Tällaisissa tapauksissa sen tarkistaminen, että kolmanteen maahan sijoittautuneen finanssialan ulkopuolisen vastapuolen asema otetaan asianmukaisesti huomioon laitoksen vastuun arvonoikaisuriskin omien varojen vaatimuksissa, saattaa aiheuttaa kohtuuttoman rasituksen laitokselle. Tämän vuoksi on asianmukaista säätää vaihtoehdosta eli kolmanteen maahan sijoittautuneen finanssialan ulkopuolisen vastapuolen aseman tarkistamisesta vuosittain. Asema olisi kuitenkin tarkistettava useammin eli neljännesvuosittain, jos finanssialan ulkopuolisen vastapuolen OTC-johdannaislajin liiketoimien bruttonimellisarvo on lähellä kyseisen lajin määrityskynnysarvon ylittämistä. Koska tällöin määrityskynnysarvon ylittäminen on todennäköisempää, tilanne voitaisiin tarkistaa useammin.

(6)

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 382 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaan sellaiset liiketoimet finanssialan ulkopuolisten vastapuolten kanssa, jotka eivät ylitä mainitun asetuksen (EU) N:o 648/2012 10 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaista määrityskynnysarvoa, on jätettävä vastuun arvonoikaisuriskin omien varojen vaatimuksen ulkopuolelle. Jos laitos havaitsee asetuksen (EU) No 575/2013 mukaisen arvioinnin jälkeen, että sen kolmanteen maahan sijoittautunutta vastapuolta ei katsota finanssialan ulkopuoliseksi vastapuoleksi tai että kyseiset liiketoimet ylittävät asetuksessa vahvistetun määrityskynnysarvon, laitokselta edellytetään, että se laskee vastuun arvonoikaisuriskin omien varojen vaatimukset kyseisen asetuksen VI osaston mukaisesti kaikkien niiden kyseisen vastapuolen kanssa tehtyjen OTC-johdannaissopimusten osalta, jotka kuuluvat kyseisen asetuksen 382 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.

(7)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka on laadittu yhteistyössä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa ja jotka Euroopan pankkiviranomainen on toimittanut komissiolle.

(8)

Euroopan pankkiviranomainen on järjestänyt avoimet julkiset kuulemiset teknisten sääntelystandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut niihin liittyviä potentiaalisia kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (4) 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Laitosten on asetuksen (EU) N:o 575/2013 382 artiklan 4 kohdan a alakohtaa sovellettaessa katsottava kolmansiin maihin sijoittautuneiksi finanssialan ulkopuolisiksi vastapuoliksi ne vastapuolet, jotka täyttävät molemmat seuraavista edellytyksistä:

a)

ne ovat sijoittautuneet kolmanteen maahan;

b)

jos ne olisivat sijoittautuneet unioniin, ne katsottaisiin asetuksen (EU) N:o 648/2012 2 artiklan 9 kohdassa tarkoitetuiksi finanssialan ulkopuolisiksi vastapuoliksi.

2.   Laitosten on tarkistettava, onko vastapuoli kolmanteen maahan sijoittautunut finanssialan ulkopuolinen vastapuoli,

a)

aloittaessaan kaupankäynnin uuden vastapuolen kanssa;

b)

olemassa olevien vastapuolten osalta vuosittain;

c)

jos on syytä epäillä, ettei vastapuoli enää ole kolmanteen maahan sijoittautunut finanssialan ulkopuolinen vastapuoli.

3.   Laitosten on perusteltava näkemyksensä, että vastapuoli on kolmanteen maahan sijoittautunut finanssialan ulkopuolinen vastapuoli.

2 artikla

1.   Jotta kolmanteen maahan sijoittautuneiden finanssialan ulkopuolisten vastapuolten kanssa toteutettavat liiketoimet voidaan jättää vastuun arvonoikaisuriskin omien varojen vaatimuksen ulkopuolelle asetuksen (EU) No 575/2013 382 artiklan 4 kohdan a alakohdan nojalla, laitosten on tarkistettava kunkin delegoidun asetuksen (EU) N:o 149/2013 11 artiklassa tarkoitetun OTC-johdannaissopimuksen lajin osalta, että kyseisen finanssialan ulkopuolisen vastapuolen OTC-johdannaissopimusten bruttonimellisarvo ei kyseisessä lajissa ylitä asianomaista kyseisen asetuksen 11 artiklassa tarkoitettua määrityskynnysarvoa.

2.   Laitosten on toteutettava 1 kohdassa tarkoitettu tarkistaminen seuraavissa tapauksissa:

a)

aloittaessaan kaupankäynnin kyseisen vastapuolen kanssa;

b)

säännöllisin väliajoin.

3.   Sovellettaessa 2 kohdan b alakohtaa säännöllinen tarkistaminen on toteutettava seuraavin väliajoin:

a)

vuosittain;

b)

neljännesvuosittain, kun kolmanteen maahan sijoittautuneen finanssialan ulkopuoliseen vastapuolen OTC-johdannaissopimusten bruttonimellisarvo on jossakin OTC-johdannaissopimusten lajissa yli 75 prosenttia delegoidun asetuksen (EU) N:o 149/2013 11 artiklassa tarkoitetusta asianomaisen lajin määrityskynnysarvosta.

4.   Laitosten on perusteltava näkemyksensä, että kolmanteen maahan sijoittautuneen finanssialan ulkopuolisen vastapuolen OTC-johdannaissopimusten bruttonimellisarvo kunkin delegoidun asetuksen (EU) N:o 149/2013 11 artiklassa tarkoitetun OTC-johdannaissopimuksen lajin osalta ei ylitä kyseisessä artiklassa tarkoitettua vastaavaa määrityskynnysarvoa.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä tammikuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 149/2013, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä epäsuoria määritysmenettelyjä, määritysvelvollisuutta, julkista rekisteriä, markkinapaikkaan pääsyä, finanssialan ulkopuolisia vastapuolia ja sellaisiin OTC-johdannaissopimuksiin sovellettavia riskienpienentämistekniikoita, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (EUVL L 52, 23.2.2013, s. 11).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).


Top