EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0675

Komission asetus (EU) 2018/675, annettu 2 päivänä toukokuuta 2018, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII lisäysten muuttamisesta CMR-aineiden osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2018/2539

OJ L 114, 4.5.2018, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/675/oj

4.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 114/4


KOMISSION ASETUS (EU) 2018/675,

annettu 2 päivänä toukokuuta 2018,

kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII lisäysten muuttamisesta CMR-aineiden osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) ja erityisesti sen 68 artiklan 2 kohdan ja 131 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevassa 28, 29 ja 30 kohdassa kielletään syöpää aiheuttavaksi, perimää vaurioittavaksi tai lisääntymiselle vaaralliseksi (CMR) ryhmän 1A tai 1B aineeksi luokiteltujen aineiden ja tällaisia aineita tiettyinä pitoisuuksina sisältävien seosten saattaminen markkinoille tai käyttö toimitettavaksi yleiseen kulutukseen. Kyseessä olevat aineet luetellaan mainitun liitteen lisäyksissä 1–6.

(2)

Aineet luokitellaan CMR-aineiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (2) mukaisesti ja luetellaan mainitun asetuksen liitteessä VI olevassa 3 osassa.

(3)

Sen jälkeen, kun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII lisäyksiä 1–6 on viimeksi päivitetty asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisen aineiden uuden CMR-luokituksen huomioon ottamiseksi, asetuksen N:o 1272/2008 liitteessä VI olevaa 3 osaa on muutettu komission asetuksella (EU) 2017/776 (3).

(4)

Asetuksessa (EU) 2017/776 tehdään myös muutoksia asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 3 osan otsikkoihin ja numerointiin, minkä vuoksi on muutettava asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevien 28–30 kohdan sarakkeessa 1 olevia viittauksia kyseiseen asetukseen.

(5)

Formaldehydi luokiteltiin komission asetuksessa (EU) N:o 605/2014 (4) ryhmään 1B kuuluvaksi syöpää aiheuttavaksi aineeksi. Komissio päätti kuitenkin jättää sen pois viimeisestä päivitysmenettelystä, koska sen kaikkia käyttötarkoituksia koskevan, Euroopan kemikaalivirastossa parhaillaan käynnissä olevan tarkastelun (5) tulokset eivät ole vielä saatavilla. Formaldehydille saatetaan asettaa erityisrajoituksia. Jäsenvaltioiden enemmistö piti asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklan 1 kohdan nojalla perustetun komitean 16 päivänä maaliskuuta 2017 pidetyssä kokouksessa parempana sisällyttää formaldehydi REACH-asetuksen liitteessä XVII olevaan 28 kohtaan siitä riippumatta, tehdäänkö myöhemmin aineen rajoittamista koskevia erityisiä ehdotuksia, ja komissio lupasi toteuttaa tämän heti ensimmäisen tilaisuuden tullen.

(6)

Koska toimijat saavat soveltaa asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa vahvistettuja yhdenmukaistettuja luokituksia jo aiemmin, niiden pitäisi voida soveltaa myös tämän asetuksen säännöksiä vapaaehtoisesti jo aiemmin.

(7)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1907/2006 olisi muutettava.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Sitä sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2018, paitsi sovellettaessa liitteessä olevaa 2 kohtaa aineeseen ”formaldehydi … %” kyseistä kohtaa sovelletaan voimaantulopäivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä toukokuuta 2018

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Komission asetus (EU) 2017/776, annettu 4 päivänä toukokuuta 2017, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen (EUVL L 116, 5.5.2017, s. 1).

(4)  Komission asetus (EU) N:o 605/2014, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta kroatiankielisten vaara- ja turvalausekkeiden lisäämiseksi siihen ja sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen (EUVL L 167, 6.6.2014, s. 36).

(5)  https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/annex_xv_report_formaldehyde_en.pdf/58be2f0a-7ca7-264d-a594-da5051a1c74b


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII seuraavasti:

1)

Korvataan 28–30 kohdassa sarake 1 seuraavasti:

”28.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa ryhmään 1A kuuluviksi syöpää aiheuttaviksi aineiksi luokitellut aineet, jotka luetellaan lisäyksessä 1, tai ryhmään 1B kuuluviksi syöpää aiheuttaviksi aineiksi luokitellut aineet, jotka luetellaan lisäyksessä 2.

29.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa ryhmään 1A kuuluviksi sukusolujen perimää vaurioittaviksi aineiksi luokitellut aineet, jotka luetellaan lisäyksessä 3, tai ryhmään 1B kuuluviksi sukusolujen perimää vaurioittaviksi aineeksi luokitellut aineet, jotka luetellaan lisäyksessä 4.

30.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa ryhmään 1A kuuluviksi lisääntymiselle vaarallisiksi aineiksi luokitellut aineet, jotka luetellaan lisäyksessä 5, tai ryhmään 1B kuuluviksi lisääntymiselle vaarallisiksi aineiksi luokitellut aineet, jotka luetellaan lisäyksessä 6.”

2)

Lisätään lisäyksen 2 taulukkoon seuraavat kohdat taulukon indeksinumerojärjestyksessä:

”2,3-epoksipropyylimetakrylaatti;

glysidyylimetakrylaatti

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

kadmiumkarbonaatti

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

kadmiumhydroksidi; kadmiumdihydroksidi

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

kadmiumnitraatti; kadmiumdinitraatti

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7

 

formaldehydi … %

605-001-00-5

200-001-8

50-00-0

 

antrakinoni

606-151-00-4

201-549-0

84-65-1

 

N,N′-metyleenidimorfoliini;

N,N′-metyleenibismorfoliini;

[N,N′-metyleenibismorfoliinista vapautunut formaldehydi]

[MBM]

607-721-00-5

227-062-3

5625-90-1

 

paraformaldehydin ja 2-hydroksipropyyliamiinin reaktiotuotteet (suhde 3:2);

[3,3′-metyleenibis[5-metyylioksatsolidiinistä] vapautunut formaldehydi;

oksatsolidiinistä vapautunut formaldehydi];

[MBO]

612-290-00-1

 

paraformaldehydin ja 2-hydroksipropyyliamiinin reaktiotuotteet (suhde 1:1);

[α,α,α-trimetyyli-1,3,5-triatsiini-1,3,5-(2H,4H,6H)-trietanolista vapautunut formaldehydi];

[HPT]

612-291-00-7

 

metyylihydratsiini

612-292-00-2

200-471-4

60-34-4”

 

3)

Lisätään lisäyksen 4 taulukkoon seuraavat kohdat taulukon indeksinumerojärjestyksessä:

”kadmiumkarbonaatti

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

kadmiumhydroksidi; kadmiumdihydroksidi

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

kadmiumnitraatti; kadmiumdinitraatti

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7”

 

4)

Lisätään lisäyksen 6 taulukkoon seuraavat kohdat taulukon indeksinumerojärjestyksessä:

”2-metyyli-1-(4-metyylitiofenyyli)-2-morfoliinipropan-1-oni

606-041-00-6

400-600-6

71868-10-5

 

2,3-epoksipropyylimetakrylaatti;

glysidyylimetakrylaatti

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

syprokonatsoli (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-kloorifenyyli)-3-syklopropyyli-1-(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)butan-2-oli

650-032-00-X

94361-06-5

 

dibutyylitinadilauraatti; dibutyyli[bis(dodekanoyylioksi)]stannaani

050-030-00-3

201-039-8

77-58-7

 

nonadekafluoridekaanihappo; [1]

ammoniumnonadekafluoridekanoaatti; [2]

natriumnonadekafluoridekanoaatti [3]

607-720-00-X

206-400-3 [1]

221-470-5 [2]

[3]

335-76-2 [1]

3108-42-7 [2]

3830-45-3 [3]

 

triadimenoli (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-kloorifenoksi)-3,3-dimetyyli-1-(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)butan-2-oli;

α-tert-butyyli-β-(4-kloorifenoksi)-1H-1,2,4-triatsoli-1-etanoli

613-322-00-7

259-537-6

55219-65-3

 

kinolin-8-oli;

8-hydroksikinoliini

613-324-00-8

205-711-1

148-24-3

 

tiaklopridi (ISO);

(Z)-3-(6-kloori-3-pyridyylimetyyli)-1,3-tiatsolidin-2-ylideenisyanamidi;

{2Z)-3-[(6-klooripyridin-3-yyli)metyyli]-1,3-tiatsolidin-2-ylideenisyanamidi

613-325-00-3

111988-49-9

 

karbetamidi (ISO);

(R)-1-(etyylikarbamoyyli)etyyli karbanilaatti; (2R)-1-(etyyliamino)-1-oksopropan-2-yylifenyylikarbamaatti

616-223-00-7

240-286-6

16118-49-3”

 


Top