EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0626

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/626, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2018, Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1431 kumoamisesta

C/2018/1225

OJ L 104, 24.4.2018, p. 37–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/626/oj

24.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 104/37


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/626,

annettu 5 päivänä maaliskuuta 2018,

Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1431 kumoamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan unionin tavaramerkistä 14 päivänä kesäkuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 6 kohdan, 31 artiklan 4 kohdan, 35 artiklan 2 kohdan, 38 artiklan 4 kohdan, 39 artiklan 6 kohdan, 44 artiklan 5 kohdan, 50 artiklan 9 kohdan, 51 artiklan 3 kohdan, 54 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan, 55 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan, 56 artiklan 8 kohdan, 57 artiklan 5 kohdan, 75 artiklan 3 kohdan, 84 artiklan 3 kohdan, 109 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan, 116 artiklan 4 kohdan, 117 artiklan 3 kohdan, 140 artiklan 6 kohdan, 146 artiklan 11 kohdan, 161 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan, 184 artiklan 9 kohdan, 186 artiklan 2 kohdan, 187 artiklan 2 kohdan, 192 artiklan 6 kohdan, 193 artiklan 8 kohdan, 198 artiklan 4 kohdan, 202 artiklan 10 kohdan ja 204 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksella (EY) N:o 40/94 (2), joka on kodifioitu asetukseksi (EY) N:o 207/2009, perustettiin unionille oma järjestelmä tavaramerkkien suojaamiseksi; tavaramerkkisuojan voi saada unionin tasolla Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle, jäljempänä ’virasto’, osoitetun hakemuksen perusteella.

(2)

Komissiolle asetuksen (EY) N:o 207/2009 mukaisesti siirretty valta yhdenmukaistetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklan kanssa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/2424 (3). Yhdenmukaistamisesta seuraavan uuden oikeudellisen kehyksen noudattamiseksi hyväksyttiin komission delegoitu asetus (EU) 2017/1430 (4) ja komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1431 (5).

(3)

Neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (6) kodifioitiin asetukseksi (EU) 2017/1001. Selkeyden ja yksinkertaisuuden vuoksi täytäntöönpanoasetuksen sisältämien viittausten olisi vastattava asianomaisen perussäädöksen kodifioinnista seuraavaa artiklojen uudelleennumerointia. Siksi täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1431 olisi kumottava ja kyseisen täytäntöönpanoasetuksen säännökset ja päivitetyt viittaukset asetukseen (EU) 2017/1001 olisi vahvistettava tässä asetuksessa.

(4)

Selkeyden, oikeusvarmuuden ja tehokkuuden vuoksi sekä EU-tavaramerkkihakemusten jättämisen helpottamiseksi on tärkeää täsmentää EU-tavaramerkkihakemukseen sisällytettävät pakolliset ja valinnaiset tiedot selkeällä ja kattavalla tavalla mutta välttäen samalla tarpeetonta hallinnollista rasitusta.

(5)

Asetuksessa (EU) 2017/1001 ei enää edellytetä tavaramerkin esittämistä graafisesti, kunhan esitystapa mahdollistaa sen, että toimivaltaiset viranomaiset ja yleisö voivat määritellä selvästi ja täsmällisesti suojan kohteen. Oikeusvarmuuden takaamiseksi on siksi tarpeen vahvistaa selkeästi, että rekisteröinnin tuottaman yksinoikeuden täsmällisen suojan kohteen määrittelee kuvaus. Kuvausta olisi tarvittaessa täydennettävä ilmaisemalla asianomaisen merkin tyyppi. Sitä voidaan täydentää soveltuvissa tapauksissa merkin selityksellä. Tällaisen ilmaisemisen tai merkin selityksen olisi oltava yhdenmukainen kuvauksen kanssa.

(6)

Jotta varmistetaan EU-tavaramerkkihakemuksen jättämismenettelyn johdonmukaisuus ja tehostetaan esteettömyysselvityksiä, on aiheellista myös vahvistaa yleiset periaatteet, joita jokaisen tavaramerkin kuvauksen on noudatettava, sekä kunkin tavaramerkkityypin kuvaukselle omat säännöt ja vaatimukset tavaramerkin erityisluonteen ja ominaisuuksien mukaisesti.

(7)

Graafisen esityksen teknisten vaihtoehtojen uuden teknologian mukainen käyttöönotto seuraa nykyaikaistamisen tarpeesta, ja sen myötä rekisteröintimenettely vastaa paremmin teknistä kehitystä. Samalla tavaramerkin esittämiseen, myös sähköisesti toimitettuun esittämiseen, liittyvät tekniset määrittelyt tulisi asettaa siten, että varmistetaan, että EU:n tavaramerkkijärjestelmä sopii edelleen yhteen tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevalla Madridin sopimukseen liittyvällä, Madridissa 27 päivänä kesäkuuta 1989 tehdyllä pöytäkirjalla (7) (Madridin pöytäkirja) perustetun järjestelmän kanssa. Asetuksen (EU) 2017/1001 mukaisesti, joustavuuden lisäämiseksi ja jotta mukautuminen tekniseen kehitykseen olisi nopeampaa, sähköisesti haettuja tavaramerkkejä koskevien teknisten määrittelyjen vahvistaminen olisi jätettävä viraston pääjohtajan tehtäväksi.

(8)

On aiheellista virtaviivaistaa menettelyjä, jotta vähennetään hallinnollisia rasitteita etuoikeutta ja aiemmuutta koskevien vaatimusten jättämisessä ja käsittelyssä. Sen vuoksi ei pitäisi enää olla tarpeen toimittaa oikeaksi todistettuja jäljennöksiä aikaisemmasta hakemuksesta tai rekisteröinnistä. Lisäksi virastolta ei enää pitäisi edellyttää aikaisemman tavaramerkkihakemuksen jäljennöksen sisällyttämistä tiedostoon etuoikeusvaatimuksen tapauksessa.

(9)

Tavaramerkin graafisen esittämisen vaatimuksen poistamisen seurauksena tietyntyyppiset tavaramerkit voidaan esittää sähköisessä muodossa eikä niiden julkaiseminen perinteisin keinoin ole näin ollen enää asianmukaista. Jotta voidaan taata kaikkien hakemusta koskevien tietojen julkaiseminen, mikä on tarpeen avoimuuteen ja oikeusvarmuuteen liittyvistä syistä, linkki, joka johtaa tavaramerkin kuvaukseen viraston sähköisessä rekisterissä, olisi hyväksyttävä merkin kuvauksen päteväksi muodoksi julkaisemista varten.

(10)

Samoista syistä olisi myös sallittava, että virasto voi antaa rekisteröintitodistuksia, joissa tavaramerkin kuvaus on korvattu sähköisellä linkillä. Rekisteröinnin jälkeen annettujen todistusten osalta ja jotta voidaan vastata pyyntöihin, jotka esitetään rekisteröintiä koskevien tietojen mahdollisesti muututtua, on aiheellista säätää mahdollisuudesta antaa todistuksesta päivitettyjä versioita, joihin on merkitty asianomaiset myöhemmät rekisterimerkinnät.

(11)

Käytännön kokemukset aikaisemmasta järjestelmästä osoittivat, että tiettyjä, erityisesti osittaisiin luovutuksiin ja osittaisiin luopumisiin liittyviä säännöksiä on tarpeen täsmentää selkeyden ja oikeusvarmuuden takaamiseksi.

(12)

Oikeusvarmuuden takaamiseksi, mutta tietty joustavuus säilyttäen, on tarpeen vahvistaa asetuksen (EU) 2017/1001 nojalla esitettyjen EU-yhteisömerkkien ja EU-tarkastusmerkkien käyttömääräysten vähimmäissisältö, jotta markkinatoimijat voivat käyttää hyväkseen tätä uudentyyppistä tavaramerkkisuojaa.

(13)

Viraston menettelyn voittaneen osapuolen edustuksesta aiheutuneiden kulujen enimmäismäärä olisi täsmennettävä siten, että otetaan huomioon tarve varmistaa, ettei velvollisuutta vastata kustannuksista käytetä väärin esimerkiksi taktisista syistä toisen osapuolen toimesta.

(14)

Tehokkuussyistä virastolle olisi sallittava sähköiset julkaisut.

(15)

On välttämätöntä taata hallinnolliseen yhteistyöhön kuuluva tehokas ja toimiva tiedonvaihto viraston ja jäsenvaltioiden viranomaisten välillä ja ottaa siinä asianmukaisesti huomioon asiakirjojen tarkasteltavaksi asettamista koskevat rajoitukset.

(16)

Muuntamispyyntöjä koskevilla vaatimuksilla olisi taattava juoheva ja tehokas rajapinta EU-tavaramerkkijärjestelmän ja kansallisten tavaramerkkijärjestelmien välillä.

(17)

Viraston menettelyjen virtaviivaistamista varten käännösten toimittaminen olisi voitava rajoittaa asiakirjojen niihin osiin, joilla on merkitystä käsiteltävänä olevassa asiassa. Samasta syystä olisi sallittava, että virasto vaatii näyttöä käännöksen vastaavuudesta alkuperäiseen asiakirjaan ainoastaan silloin, kun asiasta on epäilystä.

(18)

Tehokkuussyistä tietyt viraston päätökset väiteasioissa tai EU-tavaramerkin menettämis- tai mitättömyysasioissa pitäisi tehdä yhden jäsenen kokoonpanossa.

(19)

Unionin Madridin pöytäkirjaan liittymisen takia on tarpeen, että tavaramerkkien kansainvälisten rekisteröintien menettelyjä koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset ovat täysin sopusoinnussa Madridin pöytäkirjan sääntöjen kanssa.

(20)

Täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1431 korvaa säännöt, jotka aiemmin vahvistettiin komission asetuksessa (EY) N:o 2868/95 (8), joka näin ollen kumottiin. Kumoamisesta huolimatta asetuksen (EY) N:o 2868/95 erityissäännöksiä olisi edelleen sovellettava tiettyihin ennen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1431 soveltamispäivää aloitettuihin menettelyihin menettelyjen päätökseen saamiseen asti.

(21)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat täytäntöönpanosääntöjä käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I OSASTO

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt seuraavista:

a)

tiedot, jotka on annettava EU-tavaramerkkihakemuksessa, joka jätetään Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle, jäljempänä ’virasto’;

b)

asiakirjat, jotka on annettava vaadittaessa aikaisempaan hakemukseen perustuvaa etuoikeutta ja aiemmuutta, sekä todisteet, jotka on esitettävä vaadittaessa näyttelyä koskevaa etuoikeutta;

c)

EU-tavaramerkkihakemuksen julkaisemisessa annettavat tiedot;

d)

hakemuksen jakamista koskevan ilmoituksen sisältö, ja se, miten viraston on käsiteltävä tällainen ilmoitus, sekä jaetun hakemuksen julkaisemisessa annettavat tiedot;

e)

rekisteröintitodistuksen sisältö ja muoto;

f)

rekisteröinnin jakamista koskevan ilmoituksen sisältö ja se, miten viraston on käsiteltävä tällainen ilmoitus;

g)

muuttamista ja nimen tai osoitteen muutosta koskevien pyyntöjen yhteydessä annettavat tiedot;

h)

luovutuksen rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisältö, luovutuksen vahvistamiseksi edellytetyt asiakirjat, ja se, miten osittaisia luovutuksia koskevat hakemukset käsitellään;

i)

luopumista koskevassa ilmoituksessa annettavat tiedot ja asiakirjat, jotka vaaditaan kolmannen osapuolen suostumuksen osoittamiseen;

j)

tiedot, jotka on sisällytettävä EU-yhteisömerkin ja EU-tarkastusmerkin käyttömääräyksiin;

k)

enimmäismäärät menettelyiden kannalta välttämättömille kustannuksille ja toteutuneille kustannuksille;

l)

tietyt tiedot koskien julkaisuja Euroopan unionin tavaramerkkilehdessä ja viraston virallisessa lehdessä;

m)

yksityiskohtaiset järjestelyt, joiden mukaan virasto ja jäsenvaltioiden viranomaiset vaihtavat tietoja ja asettavat asiakirjoja tarkasteltavaksi;

n)

muuntamista koskevissa pyynnöissä ja muuntamispyyntöjen julkaisemisessa annettavat tiedot;

o)

se, missä määrin viraston kirjallisissa menettelyissä käytettäviä täydentäviä asiakirjoja voidaan jättää millä tahansa unionin virallisella kielellä, tarve toimittaa käännös ja käännöksiä koskevat vaatimukset;

p)

väite- tai mitättömyysosaston yksittäisten jäsenten tekemät päätökset;

q)

tavaramerkkien kansainvälinen rekisteröinti:

i)

kansainvälisen hakemuksen jättämisessä käytettävä lomake;

ii)

Maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainväliselle toimistolle, jäljempänä ’kansainvälinen toimisto’, ilmoitettavat tosiseikat ja päätökset mitättömyydestä ja tällaisen ilmoituksen asianmukainen ajankohta;

iii)

kansainvälisen rekisteröinnin jälkeen tehtävää alueellisen laajentamisen pyyntöä koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset;

iv)

tiedot, jotka on sisällytettävä aiemmuusvaatimukseen kansainvälistä rekisteröintiä varten, ja kansainväliselle toimistolle ilmoitettavat tiedot;

v)

tiedot, jotka on sisällytettävä kansainväliselle toimistolle viran puolesta annettavaan kieltäytymisilmoitukseen;

vi)

tiedot, jotka on annettava suojan lopullisen myöntämisen tai hylkäämisen yhteydessä;

vii)

tiedot, jotka on sisällytettävä mitättömyydestä annettavaan ilmoitukseen;

viii)

tiedot, jotka on annettava kansainvälisen rekisteröinnin muuntamista koskevien pyyntöjen ja tällaisten pyyntöjen julkaisemisen yhteydessä;

ix)

muuttamista koskevassa hakemuksessa annettavat tiedot.

II OSASTO

HAKEMUSMENETTELY

2 artikla

Hakemuksen sisältö

1.   EU-tavaramerkkihakemuksen on sisällettävä

a)

pyyntö tavaramerkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi;

b)

hakijan nimi ja osoite sekä valtio, jossa hakijan koti- tai toimipaikka sijaitsee. Luonnollisten henkilöiden nimestä on ilmoitettava sukunimet ja etunimet. Oikeushenkilöistä ja asetuksen (EU) 2017/1001 3 artiklan soveltamisalaan kuuluvista oikeudellisista kokonaisuuksista on ilmoitettava niiden virallinen nimi ja oikeudellinen muoto, joka voidaan lyhentää yleisesti käytössä olevalla tavalla. Myös yrityksen kansallinen tunnistenumero voidaan mainita, jos sellainen on. Virasto voi vaatia hakijaa ilmoittamaan puhelinnumerot tai pääjohtajan määrittämiä muita yhteystietoja sähköistä yhteydenpitoa varten. Hakijaa kohti ilmoitetaan periaatteessa ainoastaan yksi osoite. Jos useita osoitteita ilmoitetaan, huomioon otetaan ainoastaan ensimmäisenä mainittu, jollei hakija ilmoita muuta osoitetta yhteysosoitteeksi. Jos virasto on jo antanut tunnistenumeron, riittää, että hakija ilmoittaa kyseisen numeron ja hakijan nimen.

c)

luettelo tavaroista tai palveluista, joita varten tavaramerkki rekisteröidään, asetuksen (EU) 2017/1001 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Kyseinen luettelo voidaan valita kokonaan tai osittain viraston käyttöön asettamasta ennakolta hyväksyttyjen termien tietokannasta;

d)

tämän asetuksen 3 artiklan mukainen tavaramerkin kuvaus;

e)

jos hakija on nimennyt edustajan, tämän nimi ja toimipaikka tai tunnistenumero b alakohdan mukaisesti; jos edustajalla on useita toimipaikkoja tai edustajia on kaksi tai useampia eri toimipaikoissa, ainoastaan ensimmäisenä mainittu osoite otetaan huomioon yhteysosoitteena, ellei hakemuksessa ilmoiteta, mitä osoitetta käytetään yhteysosoitteena;

f)

vedottaessa asetuksen (EU) 2017/1001 35 artiklan nojalla aikaisempaan hakemukseen perustuvaan etuoikeuteen, ilmoitus tästä; ilmoituksessa on mainittava aikaisemman hakemuksen hakemispäivä sekä valtio, jossa tai jota varten hakemus on tehty;

g)

vedottaessa asetuksen (EU) 2017/1001 38 artiklan nojalla näyttelyä koskevaan etuoikeuteen, ilmoitus tästä; ilmoituksessa on mainittava sen näyttelyn nimi ja päivä, jona tavaroita tai palveluja ensimmäisen kerran esiteltiin;

h)

jos hakemuksessa vedotaan aiemmuuteen, joka perustuu yhteen tai useampaan aikaisempaan tavaramerkkiin, joka on rekisteröity jossain jäsenvaltiossa, Benelux-maassa tai kansainvälisen järjestelyn mukaisesti siten, että rekisteröinti on voimassa jossain jäsenvaltiossa, kuten asetuksen (EU) 2017/1001 39 artiklan 1 kohdassa tarkoitetaan, ilmoitus tästä; ilmoituksessa on mainittava jäsenvaltio tai jäsenvaltiot, jossa tai joissa taikka jota tai joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, päivämäärä, jona kyseisen rekisteröinnin suoja-aika alkaa, rekisterinumero sekä tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity. Tällainen ilmoitus voidaan myös tehdä asetuksen (EU) 2017/1001 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa määräajassa;

i)

tarvittaessa lausuma siitä, että hakemus koskee asetuksen (EU) 2017/1001 74 artiklan mukaista EU-yhteisömerkin rekisteröintiä tai asetuksen (EU) 2017/1001 83 artiklan mukaista EU-tarkastusmerkin rekisteröintiä;

j)

ilmoitus kielestä, jolla hakemus on jätetty, ja toisesta kielestä asetuksen (EU) 2017/1001 146 artiklan 3 kohdan nojalla;

k)

hakijan tai hakijan edustajan allekirjoitus komission delegoidun asetuksen (EU) 2018/625 (9). 63 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

l)

tarvittaessa asetuksen (EU) 2017/1001 43 artiklan 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu tutkimuskertomusta koskeva pyyntö.

2.   Hakemukseen voidaan liittää väittämä, jonka mukaan merkki on käytön kautta tullut erottamiskykyiseksi asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä, sekä tieto siitä, onko tämä väittämä tarkoitettu pääasialliseksi vai toissijaiseksi. Tällainen väittämä voidaan myös esittää asetuksen (EU) 2017/1001 42 artiklan 2 kohdan toisessa virkkeessä tarkoitetussa määräajassa.

3.   EU-yhteisömerkkiä tai EU-tarkastusmerkkiä koskevaan hakemukseen voidaan liittää merkin käyttömääräykset. Jos hakemukseen ei sisälly tällaisia määräyksiä, ne on esitettävä asetuksen (EU) 2017/1001 75 artiklan 1 kohdassa ja 84 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa määräajassa.

4.   Jos hakijoita on useita, hakemuksessa voidaan nimetä yksi hakija tai edustaja yhteiseksi edustajaksi.

3 artikla

Tavaramerkin kuvaus

1.   Tavaramerkki voidaan esittää missä tahansa asianmukaisessa muodossa yleisesti saatavilla olevaa teknologiaa käyttäen, kunhan se voidaan esittää rekisterissä tavalla, joka on selkeä, täsmällinen, itsenäinen, helposti saatavilla oleva, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen siten, että toimivaltaiset viranomaiset ja yleisö voivat määrittää selvästi ja täsmällisesti sen haltijan saaman suojan kohteen.

2.   Tavaramerkin kuvaus määrittää rekisteröinnin suojan kohteen. Jos kuvaukseen on liitetty merkin selitys 3 kohdan d alakohdan, e alakohdan, f alakohdan ii luetelmakohdan tai h alakohdan taikka 4 kohdan nojalla, tällaisen selityksen on oltava yhdenmukainen kuvauksen kanssa eikä se saa laajentaa kuvauksen alaa.

3.   Jos hakemus koskee jotain a–j alakohdassa lueteltua tavaramerkkityyppiä, hakemuksessa on oltava siitä maininta. Rajoittamatta 1 tai 2 kohdan soveltamista tavaramerkin tyypin ja sen kuvauksen on oltava yhdenmukaiset toistensa kanssa seuraavasti:

a)

jos tavaramerkki koostuu yksinomaan sanoista tai kirjaimista, numeroista, muista tavanomaisista typografisista kirjasimista tai niiden yhdistelmästä (sanamerkki), tavaramerkki on esitettävä toimittamalla merkki käyttäen tavanomaista kirjoitustapaa ja asettelua ilman graafisia ominaisuuksia tai värejä;

b)

jos tavaramerkissä käytetään muita kuin tavanomaisia kirjasimia, tyylittelyä tai erityisasettelua, graafista muotoa tai väriä (kuviomerkki), mukaan lukien merkit, jotka muodostuvat yksinomaan kuviollisista elementeistä tai joissa on yhdistetty sanallisia ja kuviollisia elementtejä, tavaramerkki on esitettävä toimittamalla merkin kuvaus, josta käyvät ilmi sen kaikki elementit ja tarvittaessa värit;

c)

jos tavaramerkki koostuu kolmiulotteisesta muodosta tai kattaa sellaisen, mukaan lukien säiliöt, pakkaukset, itse tuote tai niiden ulkonäkö (ulkoasumerkki), tavaramerkki on esitettävä toimittamalla joko muodon graafinen kuvaus, myös tietokoneella tehty kuva, tai valokuva. Graafinen esitys tai valokuva voi sisältää erilaisia näkymiä. Jos kuvausta ei toimiteta sähköisesti, se voi sisältää enintään kuusi erilaista näkymää;

d)

jos tavaramerkki koostuu erityisestä tavasta, jolla tavaramerkki on sijoitettu tai kiinnitetty tavaroihin (sijaintimerkki), tavaramerkki on esitettävä toimittamalla kuvaus, josta käy asianmukaisesti ilmi merkin sijainti ja sen koko tai suhde asianomaisiin tavaroihin nähden. Osat, jotka eivät ole rekisteröinnin suojan kohteena, on erotettava visuaalisesti mieluiten katko- tai pisteviivoin. Kuvaukseen voidaan liittää merkin selitys siitä, miten tavaramerkki on kiinnitetty tavaroihin;

e)

jos tavaramerkki koostuu yksinomaan joukosta elementtejä, jotka toistuvat säännöllisesti (kuviosarjamerkki), tavaramerkki on esitettävä toimittamalla kuvaus, jossa näkyy kuvion toistuminen. Kuvaukseen voidaan liittää merkin selitys siitä, miten sen elementit toistuvat säännöllisesti;

f)

värimerkin osalta:

i)

jos tavaramerkki koostuu yksinomaan yhdestä väristä ilman ääriviivoja, tavaramerkki on esitettävä toimittamalla värin kuvaus, ja värit on ilmaistava viittaamalla yleisesti tunnustettuun värikoodiin.

ii)

jos tavaramerkki koostuu yksinomaan värien yhdistelmästä ilman ääriviivoja, tavaramerkki on esitettävä toimittamalla kuvaus, josta käy ilmi väriyhdistelmän systemaattinen sommitelma yhtenäisellä ja ennalta määrätyllä tavalla, ja värit on ilmaistava viittaamalla yleisesti tunnustettuun värikoodiin. Mukaan voidaan liittää myös merkin selitys, josta käy ilmi värien systemaattinen sommitelma;

g)

jos tavaramerkki koostuu yksinomaan äänestä tai äänien yhdistelmästä (äänimerkki), tavaramerkki on kuvattava toimittamalla äänen toistava äänitiedosto tai äänen täsmällinen kuvaus nuottimerkein;

h)

jos tavaramerkki koostuu liikkeestä tai merkin elementtien sijainnin muutoksesta tai kattaa sellaisen (liikkuva merkki), tavaramerkki on kuvattava toimittamalla videotiedosto tai yksittäisten kuvien sarja, josta käy ilmi liike tai sijainnin muutos. Jos käytetään yksittäisiä kuvia, ne voidaan numeroida tai niiden mukana voi olla kuvasarjan selittävä merkin selitys;

i)

jos tavaramerkki koostuu kuvan ja äänen yhdistelmästä tai kattaa sellaisen (multimediamerkki), tavaramerkki on kuvattava toimittamalla kuvan ja äänen yhdistelmän sisältävä audiovisuaalinen tiedosto;

j)

jos tavaramerkki koostuu elementeistä, joilla on holografisia ominaisuuksia (hologrammimerkki) tavaramerkki on kuvattava toimittamalla videotiedosto, graafinen esitys tai valokuva, joka sisältää näkymät, jotka ovat tarpeen holografisen efektin yksilöimiseksi kokonaisuudessaan riittävällä tavalla.

4.   Jos tavaramerkki ei kuulu mihinkään 3 kohdassa luetelluista tyypeistä, sen kuvauksen on oltava 1 kohdassa vahvistettujen säännösten mukainen ja siihen voidaan liittää merkin selitys.

5.   Jos kuvaus toimitetaan sähköisesti, viraston pääjohtaja päättää sähköisen tiedoston muodosta ja koosta sekä muista asiaankuuluvista teknisistä määritelmistä.

6.   Jos kuvausta ei toimiteta sähköisesti, tavaramerkki on kuvattava hakemustekstistä erillisellä yksittäisellä arkilla. Merkin kuvaamiseen käytettävän yksittäisen arkin on sisällettävä kaikki merkitykselliset näkymät tai kuvat, ja se saa olla enintään DIN A4 -kokoa (korkeus 29,7 cm, leveys 21 cm). Ympärille on jätettävä vähintään 2,5 senttimetrin levyinen marginaali.

7.   Jos merkin oikea suunta ei ole ilmeinen, se on ilmoitettava lisäämällä jokaiseen kuvaukseen sana ”TOP” (”ylöspäin”).

8.   Merkin kuvauksen on oltava laadultaan sellainen, että se voidaan

a)

pienentää vähintään 8 senttimetrin levyiseksi ja 8 senttimetrin korkuiseksi; tai

b)

suurentaa enintään 8 senttimetrin levyiseksi ja 8 senttimetrin korkuiseksi.

9.   Näytteen tai mallin jättämistä ei katsota tavaramerkin asianmukaiseksi kuvaukseksi.

4 artikla

Etuoikeuden vaatiminen

1.   Hakijan, joka hakemuksessaan vetoaa yhteen tai useampaan aikaisempaan hakemukseen perustuvaan etuoikeuteen asetuksen (EU) 2017/1001 35 artiklan nojalla, on ilmoitettava aikaisemman hakemuksen hakemusnumero ja toimitettava jäljennös hakemuksesta kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen jättöpäivästä. Jäljennöksestä on käytävä ilmi aikaisemman hakemuksen jättöpäivä.

2.   Jos aikaisemman hakemuksen, jonka perusteella vaaditaan etuoikeutta, kieli ei ole yksi viraston kielistä, hakijan on viraston pyynnöstä ja viraston asettaman määräajan kuluessa toimitettava virastolle aikaisemman hakemuksen käännös viraston kielelle, jota hakemuksessa käytetään ensimmäisenä tai toisena kielenä.

3.   Jos etuoikeusvaatimus perustuu yhteen tai useampaan aikaisempaan rekisteröintiin, 1 ja 2 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin.

5 artikla

Näyttelyä koskeva etuoikeus

Hakijan, joka hakemuksessaan vaatii näyttelyä koskevaa etuoikeutta asetuksen (EU) 2017/1001 38 artiklan 1 kohdan nojalla, on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen jättämispäivästä teollisoikeuksia näyttelyssä valvovan viranomaisen näyttelyssä antama todistus. Todistuksessa on vakuutettava, että tavaramerkkiä käytettiin hakemuksen kattamille tavaroille tai palveluille. Siinä on myös mainittava näyttelyn avajaispäivä sekä ensimmäinen julkinen käyttöpäivä, jos se on eri kuin näyttelyn avajaispäivä. Todistukseen on liitettävä viranomaisen vahvistama selvitys merkin tosiasiallisesta käytöstä.

6 artikla

Kansalliseen tavaramerkkiin perustuvan aiemmuuden vaatiminen ennen EU-tavaramerkin rekisteröintiä

Hakijan, joka vetoaa asetuksen (EU) 2017/1001 39 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun aikaisemmin rekisteröidyn tavaramerkin aiemmuuteen asetuksen (EU) 2017/1001 39 artiklan 2 kohdan nojalla, on toimitettava jäljennös asianomaisesta rekisteröinnistä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun virasto on vastaanottanut aiemmuusvaatimuksen.

7 artikla

Hakemuksen julkaisemisessa annettavat tiedot

Hakemuksen julkaisemisessa on ilmoitettava

a)

hakijan nimi ja osoite;

b)

tarvittaessa hakijan nimeämän edustajan nimi ja toimipaikka, jos edustaja on muu kuin asetuksen (EU) 2017/1001 119 artiklan 3 kohdan ensimmäisen lauseen mukainen edustaja. Jos useammalla kuin yhdellä edustajalla on sama toimipaikka, ainoastaan ensimmäisenä mainitun edustajan nimi ja toimipaikka julkaistaan ja sen jälkeen lisätään ilmaisu ”ja muut”. Jos edustajia on kaksi tai useampia ja niillä on eri toimipaikat, yhteysosoitteena julkaistaan ainoastaan tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti määritettävä osoite. Jos on nimetty edustajien ryhmittymä delegoidun asetuksen (EU) 2018/625 74 artiklan 8 kohdan mukaisesti, julkaistaan ainoastaan ryhmittymän nimi ja toimipaikka;

c)

merkin kuvaus ja tarvittaessa 3 artiklassa tarkoitetut elementit ja merkin selitykset. Jos kuvaus on toimitettu sähköisen tiedoston muodossa, se on asetettava saataville toimittamalla linkki kyseiseen tiedostoon;

d)

luettelo tavaroista tai palveluista ryhmiteltynä Nizzan luokituksen luokkien mukaiseen järjestykseen siten, että ennen kutakin ryhmää ilmoitetaan sen luokituksen mukaisen luokan numero, johon kyseinen tavara- tai palveluryhmä kuuluu;

e)

hakemuksen jättämispäivä ja hakemusnumero;

f)

tarvittaessa tiedot hakijan asetuksen (EU) 2017/1001 35 artiklan nojalla esittämästä etuoikeusvaatimuksesta;

g)

tarvittaessa tiedot hakijan asetuksen (EU) 2017/1001 38 artiklan nojalla esittämästä näyttelyä koskevasta etuoikeusvaatimuksesta;

h)

tarvittaessa tiedot hakijan asetuksen (EU) 2017/1001 39 artiklan nojalla esittämästä aiemmuuden vaatimuksesta;

i)

tarvittaessa asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 3 kohdan nojalla annettu lausuma siitä, että tavaramerkki on käytön kautta tullut erottamiskykyiseksi niille tavaroille tai palveluille, joille rekisteröintiä haetaan;

j)

tarvittaessa lausuma siitä, että hakemus koskee EU-yhteisömerkkiä tai EU-tarkastusmerkkiä;

k)

kieli, jolla hakemus on laadittu, ja toinen kieli, jonka hakija on ilmoittanut asetuksen (EU) 2017/1001 146 artiklan 3 kohdan nojalla;

l)

tarvittaessa lausuma siitä, että hakemus on seurausta asetuksen (EU) 2017/1001 204 artiklan 2 kohdan mukaisesta unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin muuttamisesta, sekä Madridin pöytäkirjan 3 artiklan 4 kohdan nojalla tehdyn kansainvälisen rekisteröinnin päivämäärä tai Madridin pöytäkirjan 3 ter artiklan 2 kohdan nojalla kansainvälisen rekisteröinnin jälkeen tehdyn unioniin kohdistuneen alueellisen laajentamisen kirjaamispäivä kansainväliseen rekisteriin sekä tarvittaessa kansainvälisen rekisteröinnin etuoikeuspäivä.

8 artikla

Hakemuksen jakaminen

1.   Asetuksen (EU) 2017/1001 50 artiklan nojalla tehtävän hakemuksen jakamista koskevan ilmoituksen on sisällettävä

a)

hakemuksen hakemusnumero;

b)

hakijan nimi ja osoite tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti;

c)

luettelo tavaroista tai palveluista, jotka ovat jaetun hakemuksen kohteena, tai jos tarkoituksena on tehdä useampi kuin yksi jaettu hakemus, luettelo tavaroista tai palveluista kunkin jaetun hakemuksen osalta;

d)

luettelo tavaroista tai palveluista, jotka jäävät alkuperäiseen hakemukseen.

2.   Virasto luo kutakin jaettua hakemusta varten erillisen tiedoston, joka sisältää täydellisen jäljennöksen alkuperäisestä hakemuksesta, mukaan luettuina jakamista koskeva ilmoitus ja asiaan liittyvä kirjeenvaihto. Virasto antaa kullekin jaetulle hakemukselle uuden hakemusnumeron.

3.   Kunkin jaetun hakemuksen julkaisemisessa on ilmoitettava 7 artiklassa säädetyt maininnat ja tiedot.

III OSASTO

REKISTERÖINTIMENETTELY

9 artikla

Rekisteröintitodistus

Asetuksen (EU) 2017/1001 51 artiklan 2 kohdan mukaisesti myönnetyn rekisteröintitodistuksen on sisällettävä asetuksen (EU) 2017/1001 111 artiklan 2 kohdassa luetellut rekisterimerkinnät sekä lausuma siitä, että kyseiset merkinnät on kirjattu rekisteriin. Jos tavaramerkin kuvaus on toimitettu sähköisen tiedoston muodossa, asianomainen merkintä on asetettava saataville toimittamalla linkki kyseiseen tiedostoon. Todistusta on tarvittaessa täydennettävä otteella, josta käyvät ilmi kaikki rekisteriin asetuksen (EU) 2017/1001 111 artiklan 3 kohdan mukaisesti kirjattavat merkinnät, sekä lausuma siitä, että kyseiset merkinnät on kirjattu rekisteriin.

10 artikla

Rekisteröinnin muuttamista koskevan pyynnön sisältö

Asetuksen (EU) 2017/1001 54 artiklan 2 kohdan nojalla tehtävässä rekisteröinnin muuttamista koskevassa pyynnössä on ilmoitettava

a)

EU-tavaramerkin rekisterinumero;

b)

EU-tavaramerkin haltijan nimi ja osoite tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti;

c)

tieto siitä, mitä EU-tavaramerkin kuvauksen kohtaa on tarkoitus muuttaa ja kyseinen kohta sellaisena kuin se on muutettuna, asetuksen (EU) 2017/1001 54 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

d)

muutetun EU-tavaramerkin kuvaus tämän asetuksen 3 artiklan mukaisesti.

11 artikla

Rekisteröinnin jakamista koskeva ilmoitus

1.   Asetuksen (EU) 2017/1001 56 artiklan 1 kohdan nojalla tehtävän hakemuksen jakamista koskevan ilmoituksen on sisällettävä

a)

EU-tavaramerkin rekisterinumero;

b)

EU-tavaramerkin haltijan nimi ja osoite tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti;

c)

luettelo tavaroista tai palveluista, jotka muodostavat jaetun rekisteröinnin, tai kun tarkoituksena on tehdä useampi kuin yksi jaettu rekisteröinti, luettelo tavaroista tai palveluista kunkin jaetun rekisteröinnin osalta;

d)

luettelo tavaroista tai palveluista, jotka jäävät alkuperäiseen rekisteröintiin.

2.   Virasto luo jaettua rekisteröintiä varten erillisen tiedoston, joka sisältää täydellisen jäljennöksen alkuperäistä rekisteröintiä koskevasta tiedostosta, mukaan luettuina jakamista koskeva ilmoitus ja siihen liittyvä kirjeenvaihto. Virasto antaa jaetulle rekisteröinnille uuden rekisterinumeron.

12 artikla

EU-tavaramerkin haltijan tai hakijan nimen tai osoitteen muutosta koskevan pyynnön sisältö

Asetuksen (EU) 2017/1001 55 artiklan 1 kohdan nojalla tehtävän rekisteröidyn EU-tavaramerkin haltijan nimen tai osoitteen muutosta koskevan pyynnön on sisällettävä

a)

EU-tavaramerkin rekisterinumero;

b)

EU-tavaramerkin haltijan nimi ja osoite siten kuin ne on kirjattu rekisteriin, ellei virasto ole jo antanut haltijalle tunnistenumeroa, jolloin riittää, että hakija ilmoittaa kyseisen numeron ja haltijan nimen;

c)

EU-tavaramerkin haltijan uusi nimi tai osoite tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

EU-tavaramerkin hakijan nimen tai osoitteen muutosta koskevaan pyyntöön sovelletaan soveltuvin osin ensimmäisen kohdan b ja c alakohtaa. Tällaisessa pyynnössä on mainittava myös hakemusnumero.

IV OSASTO

LUOVUTUS

13 artikla

Hakemus luovutuksen rekisteröimiseksi

1.   Asetuksen (EU) 2017/1001 20 artiklan 5 kohdan mukaisen hakemuksen luovutuksen rekisteröimiseksi on sisällettävä

a)

EU-tavaramerkin rekisterinumero;

b)

uuden haltijan tiedot tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti;

c)

jos luovutus ei koske kaikkia tavaroita tai palveluja, tiedot niistä tavaroista tai palveluista, joita luovutus koskee;

d)

luovutuksen osoittavat todisteet asetuksen (EU) 2017/1001 20 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti;

e)

tarvittaessa uuden haltijan edustajan nimi ja toimipaikka tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti.

2.   EU-tavaramerkkihakemuksen luovutuksen kirjaamista koskevaan hakemukseen sovelletaan soveltuvin osin 1 kohdan b–e alakohtaa.

3.   Sovellettaessa 1 kohdan d alakohtaa mikä tahansa seuraavista katsotaan riittäväksi todisteeksi luovutuksesta:

a)

rekisteröidyn haltijan tai rekisteröidyn haltijan edustajan sekä luovutuksensaajan tai luovutuksensaajan edustajan allekirjoitus luovutuksen rekisteröintiä koskevassa hakemuksessa;

b)

jos hakemuksen jättää rekisteröity haltija tai rekisteröidyn haltijan edustaja, luovutuksensaajan tai luovutuksensaajan edustajan allekirjoittama ilmoitus suostumuksesta luovutuksen rekisteröimiseen;

c)

jos hakemuksen luovutuksen rekisteröimiseksi jättää luovutuksensaaja, rekisteröidyn haltijan tai rekisteröidyn haltijan edustajan allekirjoittama ilmoitus suostumuksesta luovutuksensaajan rekisteröimiseen;

d)

rekisteröidyn haltijan tai rekisteröidyn haltijan edustajan sekä luovutuksensaajan tai luovutuksensaajan edustajan allekirjoitus täytetyssä delegoidun asetuksen (EU) 2018/625 65 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisessa luovutuslomakkeessa tai -asiakirjassa.

14 artikla

Osittaista luovutusta koskevien hakemusten käsittely

1.   Jos hakemus luovutuksen rekisteröimiseksi koskee ainoastaan osaa niistä tavaroista tai palveluista, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, hakijan on jaettava alkuperäisen rekisteröinnin piiriin kuuluvat tavarat tai palvelut kantarekisteröinnin ja osittaista luovutusta koskevan hakemuksen välillä siten, että kantarekisteröinnissä ja uudessa rekisteröinnissä olevat tavarat tai palvelut eivät ole päällekkäisiä.

2.   Virasto laatii uudelle rekisteröinnille erillisen tiedoston, joihin kuuluu täydellinen jäljennös alkuperäisen rekisteröinnin tiedostosta, mukaan luettuina osittaisen luovutuksen rekisteröinnistä tehty hakemus ja siihen liittyvä kirjeenvaihto. Virasto antaa uudelle rekisteröinnille uuden rekisterinumeron.

3.   EU-tavaramerkkihakemuksen luovutuksen kirjaamista koskevaan hakemukseen sovelletaan soveltuvin osin 1 ja 2 kohtaa. Virasto antaa uudelle EU-tavaramerkkihakemukselle uuden hakemusnumeron.

V OSASTO

LUOPUMINEN

15 artikla

Luopuminen

1.   Asetuksen (EU) 2017/1001 57 artiklan 2 kohdan nojalla tehtävän luopumisilmoituksen on sisällettävä

a)

EU-tavaramerkin rekisterinumero;

b)

haltijan nimi ja osoite tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti;

c)

tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröinti pysyy voimassa, jos luopuminen koskee ainoastaan osaa niistä tavaroista tai palveluista, joita varten tavaramerkki on rekisteröity.

2.   Jos kolmannen osapuolen oikeus EU-tavaramerkkiin on merkitty rekisteriin, todisteeksi siitä, että tämä suostuu luopumiseen, riittää, että oikeuden haltija tai oikeuden haltijan edustaja allekirjoittaa ilmoituksen suostumuksesta luopumiseen.

VI OSASTO

EU-YHTEISÖ- JA TARKASTUSMERKIT

16 artikla

EU-yhteisömerkkien käyttömääräysten sisältö

Asetuksen (EU) 2017/1001 75 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa EU-yhteisömerkin käyttömääräyksissä on täsmennettävä

a)

hakijan nimi;

b)

yhteenliittymän tarkoitus tai tarkoitus, jota varten julkisoikeudellinen oikeushenkilö on perustettu;

c)

elimet, joilla on oikeus edustaa yhteenliittymää tai julkisoikeudellista oikeushenkilöä;

d)

yhteenliittymän jäsenyyden edellytykset;

e)

EU-yhteisömerkin kuvaus;

f)

henkilöt, joilla on lupa käyttää EU-yhteisömerkkiä;

g)

tarvittaessa EU-yhteisömerkin käyttöä koskevat ehdot, mukaan lukien seuraamukset;

h)

EU-yhteisömerkin kattamat tavarat tai palvelut, mukaan lukien tarvittaessa asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan j, k tai l alakohdan soveltamisen seurauksena käyttöönotetut rajoitukset;

i)

tarvittaessa asetuksen (EU) 2017/1001 75 artiklan 2 kohdan toisessa lauseessa tarkoitettu lupa.

17 artikla

EU-tarkastusmerkkien käyttömääräysten sisältö

Asetuksen (EU) 2017/1001 84 artiklassa tarkoitetuissa EU-tarkastusmerkin käyttöä koskevissa määräyksissä on täsmennettävä

a)

hakijan nimi;

b)

ilmoitus siitä, että hakija täyttää asetuksen (EU) 2017/1001 83 artiklan 2 kohdassa vahvistetut vaatimukset;

c)

EU-tarkastusmerkin kuvaus;

d)

EU-tarkastusmerkin kattamat tavarat tai palvelut;

e)

niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuudet, jotka varmennetaan EU-tarkastusmerkillä, kuten materiaalit, tavaroiden valmistustapa tai palvelujen suoritustapa, laatu ja tarkkuus;

f)

EU-tarkastusmerkin käyttöehdot, mukaan lukien seuraamukset;

g)

henkilöt, joilla on lupa käyttää EU-tarkastusmerkkiä;

h)

kuinka varmentavan elimen on tarkoitus testata kyseisiä ominaisuuksia ja valvoa EU-tarkastusmerkin käyttöä.

VII OSASTO

KULUT

18 artikla

Kulujen enimmäismäärä

1.   Hävinnyt osapuoli vastaa asetuksen (EU) 2017/1001 109 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista kuluista seuraavien enimmäismäärien perusteella:

a)

jos voittaneella osapuolella ei ole edustajaa, kyseisen osapuolen yhden henkilön matka- ja oleskelukulut edestakaisesta matkasta asuin- tai toimipaikan ja delegoidun asetuksen (EU) 2018/625 49 artiklan mukaisen suullisen menettelyn pitopaikan välillä seuraavasti:

i)

ensimmäisen luokan junalipun hinta, mukaan lukien tavanomaiset matkan lisämaksut, jos matkan pituus rautateitse on enintään 800 kilometriä, tai turistiluokan lentolipun hinta, jos etäisyys rautateitse on yli 800 km tai jos matkareittiin sisältyy merimatka;

ii)

oleskelukulut lasketaan neuvoston asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (10) vahvistettujen unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen liitteessä VII olevan 13 artiklan mukaisesti;

b)

edustajien matkakulut asetuksen (EU) 2017/1001 120 artiklan 1 kohdan nojalla tämän kohdan a alakohdan i luetelmakohdassa vahvistettuina määrinä;

c)

voittaneelle osapuolelle asetuksen (EU) 2017/1001 120 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta edustuksesta aiheutuneet kulut seuraavasti:

i)

väitemenettelystä: 300 euroa;

ii)

EU-tavaramerkin menettämistä tai mitättömyyttä koskevasta menettelystä: 450 euroa;

iii)

valitusmenettelystä: 550 euroa;

iv)

jos on pidetty suullinen menettely, johon osapuolet on kutsuttu delegoidun asetuksen (EU) 2018/625 49 artiklan nojalla, edellä i, ii tai iii alakohdassa tarkoitettu määrä lisättynä 400 eurolla.

2.   Jos EU-tavaramerkkihakemusta tai rekisteröintiä kohden on useita hakijoita tai haltijoita taikka jos väitteentekijöitä tai menettämistä tai mitättömyyttä hakevia tahoja, jotka ovat jättäneet väitteen tai menettämis- tai mitättömyyshakemuksen yhdessä, on useita, hävinnyt osapuoli vastaa 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista kuluista ainoastaan yhden tällaisen henkilön osalta.

3.   Jos useampi kuin yksi asetuksen (EU) 2017/1001 120 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu edustaja on edustanut voittanutta osapuolta, hävinnyt osapuoli vastaa tämän artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetuista kuluista ainoastaan yhden tällaisen henkilön osalta.

4.   Hävinnyt osapuoli ei ole velvollinen vastaamaan voittaneen osapuolen muista viraston menettelyihin liittyvistä kuluista, menoista tai maksuista kuin 1, 2 ja 3 kohdassa mainituista.

VIII OSASTO

SÄÄNNÖLLISET JULKAISUT

19 artikla

Säännölliset julkaisut

1.   Jos tiedot julkaistaan asetuksen (EU) 2017/1001, delegoidun asetuksen (EU) 2018/625 tai tämän asetuksen mukaisesti Euroopan unionin tavaramerkkilehdessä, lehdessä ilmoitettua julkaisupäivää pidetään tietojen julkaisupäivänä.

2.   Jos tavaramerkin rekisteröintiä koskevat merkinnät eivät poikkea hakemuksesta julkaistuista tiedoista, merkinnät julkaistaan viittaamalla hakemuksen julkaisemisen yhteydessä annettuihin tietoihin.

3.   Virasto voi asettaa viraston virallisen lehden numerot julkisesti saataville sähköisessä muodossa.

IX OSASTO

HALLINNOLLINEN YHTEISTYÖ

20 artikla

Tiedonvaihto viraston ja jäsenvaltioiden viranomaisten välillä

1.   Virasto ja jäsenvaltioiden teollisoikeuksien keskusvirastot, mukaan lukien Benelux-maiden teollis- ja tekijänoikeusvirasto, vaihtavat pyynnöstä keskenään tietoja EU-tavaramerkkejä tai kansallisia tavaramerkkejä koskevien hakemusten jättämisestä, näihin hakemuksiin liittyvistä menettelyistä sekä niiden seurauksena rekisteröidyistä tavaramerkeistä sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 2017/1001 152 artiklan soveltamista.

2.   Virasto ja jäsenvaltioiden tuomioistuimet tai muut toimivaltaiset viranomaiset vaihtavat tietoja asetuksen (EU) 2017/1001 soveltamiseksi suoraan tai jäsenvaltioiden teollisoikeuksien keskusvirastojen välityksellä.

3.   Tiedot lähettävä viranomainen vastaa 1 ja 2 kohdan mukaisesta tietojen vaihdosta aiheutuneista kuluista. Tietojenvaihdosta ei peritä maksuja.

21 artikla

Asiakirjojen asettaminen tarkasteltavaksi

1.   EU-tavaramerkkihakemusten ja rekisteröityjen EU-tavaramerkkien asiakirjoista asetetaan jäsenvaltioiden tuomioistuinten tai viranomaisten tarkasteltavaksi alkuperäiskappale tai sen jäljennökset taikka teknisesti tallennetut tiedostot, jos asiakirjat on tallennettu tällä tavoin.

2.   Toimittaessaan haettuja tai rekisteröityjä EU-tavaramerkkejä koskevat asiakirjat tai niiden jäljennökset jäsenvaltioiden tuomioistuimille tai yleisen syyttäjän virastoille virasto ilmoittaa rajoituksista, jotka koskevat kyseisten asiakirjojen tarkasteltavaksi asettamista asetuksen (EU) 2017/1001 114 artiklan nojalla.

3.   Jäsenvaltioiden tuomioistuimet ja yleisen syyttäjän virastot voivat menettelyjensä aikana asettaa viraston toimittamia tiedostoja tai niiden jäljennöksiä kolmansien osapuolten tarkasteltavaksi. Tarkasteltavaksi asettamiseen sovelletaan asetuksen (EU) 2017/1001 114 artiklaa.

X OSASTO

MUUNTAMINEN

22 artikla

Muuntamispyynnön sisältö

Asetuksen (EU) 2017/1001 139 artiklan nojalla tehtävän hakemuksen EU-tavaramerkkihakemuksen tai rekisteröidyn EU-tavaramerkin muuntamiseksi kansalliseksi tavaramerkkihakemukseksi on sisällettävä

a)

muuntamista pyytävän hakijan nimi ja osoite tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti;

b)

EU-tavaramerkkihakemuksen hakemusnumero tai EU-tavaramerkin rekisterinumero;

c)

tieto muuntamisen perusteesta asetuksen (EU) 2017/1001 139 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdan mukaisesti;

d)

jäsenvaltio tai jäsenvaltiot, jota tai joita varten muuntamista pyydetään;

e)

jos muuntamispyyntö ei koske kaikkia niitä tavaroita tai palveluja, joita varten hakemus on jätetty tai EU-tavaramerkki rekisteröity, ne tavarat tai palvelut, joita varten muuntamista pyydetään ja, jos muuntamista pyydetään useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota varten eikä tavaroiden tai palvelujen luettelo ole sama kaikissa jäsenvaltioissa, asianomaiset tavarat tai palvelut jäsenvaltioittain;

f)

jos muuntamista pyydetään asetuksen (EU) 2017/1001 139 artiklan 6 kohdan nojalla sillä perusteella, että EU-tavaramerkin vaikutus on lakannut EU-tavaramerkkejä käsittelevän tuomioistuimen päätöksen johdosta, päivämäärä, jona päätös tuli lainvoimaiseksi, sekä jäljennös päätöksestä, joka voidaan toimittaa samalla kielellä, jolla päätös on tehty.

23 artikla

Muuntamispyynnön julkaisemisen sisältö

Muuntamispyynnön asetuksen (EU) 2017/1001 140 artiklan 2 kohdan mukaisessa julkaisemisessa on ilmoitettava

a)

muuntamispyynnön kohteena olevan EU-tavaramerkin hakemus- tai rekisterinumero;

b)

viittaus pyynnön tai rekisteröinnin aikaisempaan julkaisemiseen Euroopan unionin tavaramerkkilehdessä;

c)

jäsenvaltio tai jäsenvaltiot, jota tai joita varten muuntamista pyydetään;

d)

jos muuntamispyyntö ei koske kaikkia niitä tavaroita tai palveluja, joita varten hakemus on jätetty tai EU-tavaramerkki rekisteröity, ne tavarat tai palvelut, joita varten muuntamista pyydetään;

e)

jos muuntamista pyydetään useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota varten eikä tavaroiden tai palvelujen luettelo ole sama kaikissa jäsenvaltioissa, asianomaiset tavarat tai palvelut jäsenvaltioittain;

f)

muuntamispyynnön päivämäärä.

XI OSASTO

KIELET

24 artikla

Kirjallisissa menettelyissä käytettävien täydentävien asiakirjojen jättäminen

Jollei tässä asetuksessa tai delegoidussa asetuksessa (EU) 2018/625 toisin säädetä, viraston kirjallisissa menettelyissä käytettävät täydentävät asiakirjat saa jättää millä tahansa EU:n virallisella kielellä. Jos asiakirjojen kieli ei ole asetuksen (EU) 2017/1001 146 artiklan mukaisesti määritetty menettelyn kieli, virasto voi oma-aloitteisesti tai toisen osapuolen perustellusta pyynnöstä vaatia, että asiakirjoista toimitetaan käännös menettelyn kielelle viraston asettamassa määräajassa.

25 artikla

Käännöksiä koskevat vaatimukset

1.   Jos asiakirjasta on toimitettava virastolle käännös, käännöksestä on käytävä ilmi asiakirja, jota se koskee, ja käännöksen on välitettävä edelleen alkuperäisen tekstin rakenne ja sisältö. Jos osapuoli on ilmoittanut, että ainoastaan osat asiakirjasta ovat merkityksellisiä, käännös voidaan rajoittaa kyseisiin osiin.

2.   Jollei asetuksessa (EU) 2017/1001, delegoidussa asetuksessa (EU) 2018/625 tai tässä asetuksessa toisin säädetä, asiakirjaa, josta on toimitettava käännös, ei katsota virastossa vastaanotetuksi seuraavissa tapauksissa:

a)

virasto saa käännöksen alkuperäisen asiakirjan tai käännöksen jättämiselle asetetun määräajan umpeuduttua;

b)

tämän asetuksen 26 artiklassa tarkoitettua todistusta ei jätetä viraston asettamassa määräajassa.

26 artikla

Käännösten laillinen pätevyys

Jollei toisin todisteta tai osoiteta, virasto olettaa, että käännös vastaa asianomaista alkuperäistekstiä. Silloin, kun asiasta on epäilystä, virasto voi vaatia, että tietyssä määräajassa jätetään todistus, että käännös vastaa alkuperäistä tekstiä.

XII OSASTO

VIRASTON TEHTÄVÄT

27 artikla

Yhden jäsenen kokoonpanossa tehtävät väite- tai mitättömyysosaston päätökset

Asetuksen (EU) 2017/1001 161 artiklan 2 kohdan tai 163 artiklan 2 kohdan nojalla väite- tai mitättömyysosaston seuraavantyyppiset päätökset tehdään yhden jäsenen kokoonpanossa:

a)

kulujen jakamista koskevat päätökset;

b)

asetuksen (EU) 2017/1001 109 artiklan 7 kohdan ensimmäisen virkkeen nojalla korvattavien kulujen määrän vahvistamista koskevat päätökset;

c)

päätökset menettelyn lopettamisesta tai päätökset siitä, ettei ole tarpeen tehdä asiaratkaisua;

d)

päätökset väitteen hylkäämisestä ennen delegoidun asetuksen (EU) 2018/625 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun määräajan päättymistä, koska väitteen tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat;

e)

asian käsittelyn lykkäämistä koskevat päätökset;

f)

useiden väitteiden yhdistämistä tai erottamista koskevat päätökset delegoidun asetuksen (EU) 2018/625 9 artiklan 1 kohdan nojalla.

XIII OSASTO

TAVARAMERKKIEN KANSAINVÄLISEN REKISTERÖINNIN MENETTELYT

28 artikla

Kansainvälisen hakemuksen jättämisessä käytettävä lomake

Virastosta saatavassa lomakkeessa, joka on tarkoitettu asetuksen (EU) 2017/1001 184 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kansainvälisen hakemuksen jättämiseen, on oltava kaikki kansainvälisen toimiston antaman virallisen lomakkeen elementit. Hakijat voivat käyttää myös kansainvälisen toimiston laatimaa virallista lomaketta.

29 artikla

Kansainväliselle toimistolle ilmoitettavat tosiseikat ja päätökset mitättömyydestä

1.   Viraston on ilmoitettava kansainväliselle toimistolle viiden vuoden kuluessa kansainvälisen rekisteröinnin päiväyksestä seuraavat tapaukset:

a)

EU-tavaramerkkihakemus, johon kansainvälinen rekisteröinti perustui, on peruutettu, katsotaan peruutetuksi tai on lopullisella päätöksellä hylätty kaikkien tai joidenkin kansainväliseen rekisteröintiin sisältyvien tavaroiden tai palvelujen osalta;

b)

EU-tavaramerkki, johon kansainvälinen rekisteröinti perustui, ei ole enää voimassa, koska siitä on luovuttu, sitä ei ole uudistettu, se on kumottu taikka se on julistettu mitättömäksi viraston lopullisella päätöksellä tai loukkauskanteeseen kohdistuvan vastakanteen perusteella EU-tavaramerkkejä käsittelevässä tuomioistuimessa kaikkien tai joidenkin kansainväliseen rekisteröintiin sisältyvien tavaroiden tai palvelujen osalta;

c)

EU-tavaramerkkihakemus tai EU-tavaramerkki, johon kansainvälinen rekisteröinti perustui, on jaettu kahdeksi hakemukseksi tai rekisteröinniksi.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen on sisällettävä

a)

kansainvälisen rekisteröinnin numero;

b)

kansainvälisen rekisteröinnin haltijan nimi;

c)

perushakemukseen tai -rekisteröintiin vaikuttavat tosiseikat ja päätökset sekä mainittujen tosiseikkojen ja päätösten voimaantulopäivä;

d)

edellä 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa kansainvälisen rekisteröinnin peruuttamista koskeva pyyntö;

e)

jos 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettu toimi vaikuttaa perushakemukseen tai -rekisteröintiin ainoastaan joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, asianomaiset tavarat tai palvelut taikka ne tavarat tai palvelut, joihin toimi ei vaikuta;

f)

edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa jokaisen EU-tavaramerkkihakemuksen tai -rekisteröinnin numero.

3.   Viraston on ilmoitettava kansainväliselle toimistolle kansainvälisen rekisteröinnin päiväyksestä alkavan viiden vuoden määräajan lopussa seuraavat tapaukset:

a)

tutkijan päätöksestä hylätä EU-tavaramerkkihakemus, johon kansainvälinen rekisteröinti perustui, on valitettu asetuksen (EU) 2017/1001 42 artiklan nojalla;

b)

EU-tavaramerkkihakemusta, johon kansainvälinen rekisteröinti perustui, vastaan on vireillä väite;

c)

EU-tavaramerkkihakemusta, johon kansainvälinen rekisteröinti perustui, vastaan on vireillä menettämis- tai mitättömyysvaatimus;

d)

EU-tavaramerkkirekisteriin on tehty merkintä EU-tavaramerkin menettämis- tai mitättömyysvaatimusta koskevan vastakanteen nostamisesta EU-tavaramerkkejä käsittelevässä tuomioistuimessa sitä EU-tavaramerkkiä vastaan, johon kansainvälinen rekisteröinti perustui, mutta rekisteriin ei ole vielä tehty merkintää EU-tavaramerkkejä käsittelevän tuomioistuimen vastakannetta koskevasta päätöksestä.

4.   Kun 3 kohdassa tarkoitetut käsittelyt ovat johtaneet lopulliseen päätökseen tai rekisterimerkintään, virasto ilmoittaa asiasta kansainväliselle toimistolle 2 kohdan mukaisesti.

5.   Edellä 1 ja 3 kohtaa sovellettaessa EU-tavaramerkin, johon kansainvälinen rekisteröinti perustui, on sisällettävä EU-tavaramerkin rekisteröinti, joka seuraa EU-tavaramerkkihakemuksesta, johon kansainvälinen hakemus perustui.

30 artikla

Kansainvälisen rekisteröinnin jälkeen tehtävä alueellista laajentamista koskeva pyyntö

1.   Asetuksen (EU) 2017/1001 187 artiklan 1 kohdan nojalla virastoon jätettyä alueellista laajentamista koskevan pyynnön on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

se jätetään käyttämällä yhtä tämän asetuksen 31 artiklassa tarkoitetuista lomakkeista, ja se sisältää kaikki käytetyssä lomakkeessa vaaditut merkinnät ja tiedot;

b)

siinä ilmoitetaan sen kansainvälisen rekisteröinnin numero, johon se liittyy;

c)

tavaroiden tai palvelujen luettelo kuuluu kansainväliseen rekisteröintiin sisältyvän tavaroiden tai palvelujen luettelon piiriin;

d)

hakijalla on kansainvälisessä lomakkeessa esitettyjen merkintöjen perusteella oikeus tehdä nimeäminen kansainvälisen rekisteröinnin jälkeen viraston välityksellä Madridin pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdan ii alakohdan ja 3 ter artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2.   Jos alueellista laajentamista koskeva pyyntö ei täytä kaikkia 1 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia, virasto kehottaa hakijaa korjaamaan todetut puutteet viraston asettamassa määräajassa.

31 artikla

Alueellista laajentamista koskevassa pyynnössä käytettävä lomake

Virastosta saatavassa lomakkeessa, joka on tarkoitettu asetuksen (EU) 2017/1001 187 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun alueellista laajentamista koskevan pyynnön jättämiseen kansainvälisen rekisteröinnin jälkeen, on oltava kaikki kansainvälisen toimiston antaman virallisen lomakkeen elementit. Hakijat voivat käyttää myös kansainvälisen toimiston laatimaa virallista lomaketta.

32 artikla

Aiemmuuden vaatiminen virastossa

1.   Rajoittamatta asetuksen (EU) 2017/1001 39 artiklan 7 kohdan soveltamista asetuksen (EU) 2017/1001 192 artiklan 1 kohdan nojalla esitetyn aiemmuusvaatimuksen on sisällettävä

a)

kansainvälisen rekisteröinnin rekisterinumero;

b)

kansainvälisen rekisteröinnin haltijan nimi ja osoite tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti;

c)

jäsenvaltio tai jäsenvaltiot, joissa tai joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity;

d)

asianomaisen rekisteröinnin numero ja hakemispäivä;

e)

ne tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, ja ne, joiden osalta aiemmuutta vaaditaan;

f)

jäljennös asianomaisesta rekisteröintitodistuksesta.

2.   Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltijalla on oltava edustus viraston menettelyssä asetuksen (EU) 2017/1001 119 artiklan 2 kohdan nojalla, aiemmuusvaatimuksen on sisällettävä asetuksen (EU) 2017/1001 120 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun edustajan nimeäminen.

3.   Jos virasto on hyväksynyt aiemmuusvaatimuksen, se ilmoittaa asiasta kansainväliselle toimistolle mainiten seuraavat tiedot:

a)

asianomaisen kansainvälisen rekisteröinnin numero;

b)

jäsenvaltio tai jäsenvaltiot, joissa tai joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity;

c)

asianomaisen rekisteröinnin numero;

d)

päivä, jona asianomaisen rekisteröinnin suoja-aika alkaa.

33 artikla

Kansainväliselle toimistolle viran puolesta annettavat kieltäytymisilmoitukset

1.   Kansainväliselle toimistolle asetuksen (EU) 2017/1001 193 artiklan 2 ja 5 kohdan nojalla viran puolesta annettavien ilmoitusten kansainvälisen rekisteröinnin suojasta kokonaan tai osittaisesta kieltäytymisestä on, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun asetuksen 193 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädettyjä vaatimuksia, sisällettävä seuraavat tiedot:

a)

kansainvälisen rekisteröinnin numero;

b)

viittaus asetuksen (EU) 2017/1001 säännöksiin, jotka koskevat kieltäytymistä;

c)

maininta siitä, että suojasta kieltäytyminen vahvistetaan viraston päätöksellä, jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija ei selviä kieltäytymisperusteista toimittamalla huomautuksensa virastolle kahden kuukauden määräajassa siitä päivästä, jona virasto esittää kieltäytymisen;

d)

jos kieltäytyminen koskee ainoastaan osaa tavaroista tai palveluista, maininta näistä tavaroista tai palveluista.

2.   Jokaisen kansainväliselle toimistolle viran puolesta annetun kieltäytymisilmoituksen osalta ja edellyttäen, että väiteaika on kulunut umpeen eikä väitteeseen perustuvaa kieltäytymisilmoitusta ole annettu delegoidun asetuksen (EU) 2018/625 78 artiklan 1 kohdan nojalla, virasto ilmoittaa kansainväliselle toimistolle seuraavista seikoista:

a)

jos kieltäytyminen on peruutettu viraston menettelyn tuloksena, sen seikan, että tavaramerkki on suojattu Euroopan unionissa;

b)

jos tavaramerkin suojan hylkäämispäätöksestä on tullut lopullinen, tarvittaessa asetuksen (EU) 2017/1001 66 artiklan mukaisen valituksen tai asetuksen (EU) 2017/1001 72 artiklan mukaisen kanteen nojalla, sen seikan, että tavaramerkin suoja on hylätty Euroopan unionissa;

c)

jos b alakohdan mukainen hylkääminen koskee ainoastaan osaa niistä tavaroista tai palveluista, ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on suojattu unionissa.

34 artikla

Kansainvälisen rekisteröinnin vaikutusten mitättömyyden ilmoittaminen kansainväliselle toimistolle

Asetuksen (EU) 2017/1001 198 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu ilmoitus on päivättävä, ja sen on sisällettävä

a)

maininta siitä, että mitättömyys on viraston julistama, tai maininta EU-tavaramerkkejä käsittelevästä tuomioistuimesta, joka on julistanut mitättömyyden;

b)

maininta siitä, onko mitättömyys julistettu kansainvälisen rekisteröinnin haltijan oikeuksien menettämisenä, ilmoituksena tavaramerkin mitättömyydestä ehdottomin perustein vai ilmoituksena tavaramerkin mitättömyydestä suhteellisin perustein;

c)

lausuma siitä, ettei mitättömyydestä voi enää valittaa;

d)

kansainvälisen rekisteröinnin numero;

e)

kansainvälisen rekisteröinnin haltijan nimi;

f)

jos mitättömyys ei koske kaikkia tavaroita tai palveluja, ne tavarat tai palvelut, joiden osalta mitättömyys on julistettu tai ne, joiden osalta mitättömyyttä ei ole julistettu;

g)

päivä, jona mitättömyys on julistettu, ja maininta mitättömyyden voimaantulopäivästä.

35 artikla

Pyyntö kansainvälisen rekisteröinnin muuntamisesta kansalliseksi tavaramerkkihakemukseksi tai jäsenvaltioiden nimeämiseksi

1.   Pyynnön, joka koskee unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin muuntamista kansalliseksi tavaramerkkihakemukseksi tai jäsenvaltioiden nimeämiseksi asetuksen (EU) 2017/1001 139 ja 202 artiklan nojalla, on, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun asetuksen 202 artiklan 4–7 kohdassa säädettyjä vaatimuksia, sisällettävä seuraavat tiedot:

a)

kansainvälisen rekisteröinnin rekisterinumero;

b)

kansainvälisen rekisteröinnin päivä tai päivä, jona unioni nimettiin kansainvälisen rekisteröinnin jälkeen Madridin pöytäkirjan 3 ter artiklan 2 kohdan nojalla, ja tarvittaessa tiedot kansainvälisen rekisteröinnin etuoikeutta koskevasta vaatimuksesta asetuksen (EU) 2017/1001 202 artiklan 2 kohdan nojalla sekä tiedot aiemmuutta koskevasta vaatimuksesta asetuksen (EU) 2017/1001 39, 40 tai 191 artiklan nojalla;

c)

asetuksen (EU) 2017/1001 140 artiklan 1 kohdassa ja tämän asetuksen 22 artiklan a, c, ja d alakohdassa tarkoitetut maininnat ja tiedot.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun muuntamista koskevan pyynnön julkaisemisen on sisällettävä 23 artiklassa säädetyt tiedot.

36 artikla

Unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin muuttaminen EU-tavaramerkkihakemukseksi

Asetuksen (EU) 2017/1001 204 artiklan 3 kohdan nojalla tehdyn muuttamista koskevan hakemuksen on sisällettävä tämän asetuksen 2 artiklassa tarkoitettujen mainintojen ja tietojen lisäksi seuraavaa:

a)

menetetyn kansainvälisen rekisteröinnin numero;

b)

päivä, jona kansainvälinen toimisto poisti kansainvälisen rekisteröinnin;

c)

tarvittaessa Madridin pöytäkirjan 3 artiklan 4 kohdan mukainen kansainvälisen rekisteröinnin päivä tai Madridin pöytäkirjan 3 ter artiklan 2 kohdan mukainen päivä, jona alueellinen laajentaminen kirjattiin kansainvälisen rekisteröinnin jälkeen;

d)

tarvittaessa kansainvälisessä hakemuksessa vaadittu etuoikeuspäivä, joka on kirjattu kansainvälisen toimiston pitämään kansainväliseen rekisteriin.

XIV OSASTO

LOPPUSÄÄNNÖKSET

37 artikla

Siirtymätoimenpiteet

Asetuksen (EY) N:o 2868/95 säännöksiä sovelletaan meneillään oleviin menettelyihin edelleen siihen saakka, että menettelyt on saatu päätökseen, jollei tätä asetusta sovelleta sen 39 artiklan mukaisesti.

38 artikla

Kumoaminen

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1431.

39 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Sitä sovelletaan 1 kohdassa tarkoitetusta voimaantulopäivästä seuraavin poikkeuksin:

a)

II osastoa ei sovelleta ennen 1 päivää lokakuuta 2017 jätettyihin EU-tavaramerkkihakemuksiin eikä kansainvälisiin rekisteröinteihin, joiden osalta unionin nimeäminen tehtiin ennen kyseistä päivämäärää;

b)

9 artiklaa ei sovelleta ennen 1 päivää lokakuuta 2017 rekisteröityihin EU-tavaramerkkihakemuksiin;

c)

10 artiklaa ei sovelleta ennen 1 päivää lokakuuta 2017 jätettyihin muuttamista koskeviin pyyntöihin;

d)

11 artiklaa ei sovelleta ennen 1 päivää lokakuuta 2017 jätettyihin jakamista koskeviin ilmoituksiin;

e)

12 artiklaa ei sovelleta ennen 1 päivää lokakuuta 2017 jätettyihin nimen tai osoitteen muutosta koskeviin pyyntöihin;

f)

IV osastoa ei sovelleta ennen 1 päivää lokakuuta 2017 jätettyihin luovutuksen rekisteröintiä koskeviin hakemuksiin;

g)

V osastoa ei sovelleta ennen 1 päivää lokakuuta 2017 jätettyihin luopumista koskeviin ilmoituksiin;

h)

VI osastoa ei sovelleta ennen 1 päivää lokakuuta 2017 jätettyihin EU-yhteisömerkkiä tai EU-tarkastusmerkkiä koskeviin hakemuksiin eikä kansainvälisiin rekisteröinteihin, joiden osalta unionin nimeäminen tehtiin ennen kyseistä päivämäärää;

i)

VII osastoa ei sovelleta ennen 1 päivää lokakuuta 2017 aloitetuissa menettelyssä aiheutuneisiin kuluihin;

j)

VIII osastoa ei sovelleta ennen 1 päivää lokakuuta 2017 tehtyihin julkaisemisiin;

k)

IX osastoa ei sovelleta ennen 1 päivää lokakuuta 2017 jätettyihin tietoja tai nähtäville asettamista koskeviin pyyntöihin;

l)

X osastoa ei sovelleta ennen 1 päivää lokakuuta 2017 jätettyihin muuntamista koskeviin pyyntöihin;

m)

XI osastoa ei sovelleta ennen 1 päivää lokakuuta 2017 jätettyihin täydentäviin asiakirjoihin tai käännöksiin;

n)

XII osastoa ei sovelleta ennen 1 päivää lokakuuta 2017 tehtyihin päätöksiin;

o)

XIII osastoa ei sovelleta ennen 1 päivää lokakuuta 2017 tapauksen mukaan jätettyihin tai tehtyihin kansainvälisiin hakemuksiin, ilmoituksiin tosiseikoista ja päätöksistä kansainvälisen rekisteröinnin perusteena olevan EU-tavaramerkkihakemuksen tai rekisteröinnin mitättömyydestä, pyyntöihin alueellisesta laajentamisesta, aiemmuuden vaatimiseen, viran puolesta annettaviin kieltäytymisilmoituksiin, ilmoituksiin kansainvälisen rekisteröinnin vaikutusten mitättömyydestä, pyyntöihin kansainvälisen rekisteröinnin muuntamiseksi kansalliseksi tavaramerkkihakemukseksi eikä unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin muuttamiseen EU-tavaramerkkihakemukseksi.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä maaliskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 154, 16.6.2017, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 40/94, annettu 20 päivänä joulukuuta 1993, yhteisön tavaramerkistä (EYVL L 11, 14.1.1994, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2424, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta (EUVL L 341, 24.12.2015, s. 21).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2017/1430, annettu 18 päivänä toukokuuta 2017, Euroopan unionin tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 täydentämisestä ja komission asetusten (EY) N:o 2868/95 ja (EY) N:o 216/96 kumoamisesta (EUVL L 205, 8.8.2017, s. 1).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1431, annettu 18 päivänä toukokuuta 2017, Euroopan unionin tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 eräiden säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 205, 8.8.2017, s. 39).

(6)  Neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009, annettu 26 päivänä helmikuuta 2009, yhteisön tavaramerkistä (EUVL L 78, 24.3.2009, s. 1).

(7)  EUVL L 296, 14.11.2003, s. 22.

(8)  Komission asetus (EY) N:o 2868/95, annettu 13 päivänä joulukuuta 1995, yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta (EYVL L 303, 15.12.1995, s. 1).

(9)  Komission delegoitu asetus (EU) 2018/625, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2018, Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 täydentämisestä ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/1430 kumoamisesta (EUVL L 104, 24.4.2018, s. 1).

(10)  Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta ja komission virkamiehiin väliaikaisesti sovellettavista erityistoimenpiteistä (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1).


Top