EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0523

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/523, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2018, asetuksen (EU) N:o 37/2010 muuttamisesta aineen fluatsuroni luokittelemiseksi sen jäämien enimmäismäärän osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2018/1839

OJ L 88, 4.4.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/523/oj

4.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 88/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/523,

annettu 28 päivänä maaliskuuta 2018,

asetuksen (EU) N:o 37/2010 muuttamisesta aineen fluatsuroni luokittelemiseksi sen jäämien enimmäismäärän osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 6 päivänä toukokuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 470/2009 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan yhdessä sen 17 artiklan kanssa,

ottaa huomioon eläinlääkekomitean muotoileman Euroopan lääkeviraston lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 470/2009 17 artiklassa edellytetään, että unionissa elintarviketuotantoeläimille tarkoitetuissa eläinlääkkeissä tai kotieläintaloudessa käytettävissä biosidivalmisteissa käytettäviksi tarkoitettujen farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärät, jäljempänä ’MRL-arvot’, vahvistetaan asetuksessa.

(2)

Komission asetuksen (EU) N:o 37/2010 (2) liitteessä olevassa taulukossa 1 vahvistetaan farmakologisesti vaikuttavat aineet ja niiden MRL-arvoja eläinperäisissä elintarvikkeissa koskeva luokitus.

(3)

Fluatsuroni sisältyy jo kyseiseen taulukkoon nautojen osalta sallittuna aineena, jota käytetään lihakseen, rasvaan, maksaan ja munuaisiin, lukuun ottamatta maitoa elintarvikkeeksi tuottavia eläimiä.

(4)

Euroopan lääkevirastolle, jäljempänä ’EMA’, toimitettiin hakemus fluatsuronia koskevien nykyisten tietojen laajentamiseksi koskemaan kaloja.

(5)

EMA on eläinlääkekomitean lausunnon perusteella suositellut, että kaloille vahvistetaan fluatsuronin osalta MRL-arvo.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 470/2009 5 artiklan mukaan EMAn on harkittava, voitaisiinko farmakologisesti vaikuttavalle aineelle jonkin tietyn elintarvikkeen osalta vahvistettuja MRL-arvoja soveltaa samasta eläinlajista peräisin olevaan toiseen elintarvikkeeseen taikka voitaisiinko farmakologisesti vaikuttavalle aineelle yhden tai useamman eläinlajin osalta vahvistettuja MRL-arvoja soveltaa muihin lajeihin.

(7)

EMA on katsonut, että fluatsuronia koskevien tietojen ekstrapolointi lampaita lukuun ottamatta kaikkien märehtijöiden kudoksiin ja nautojen maitoon on asianmukaista.

(8)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 37/2010 olisi muutettava.

(9)

On aiheellista antaa asianomaisille sidosryhmille riittävästi aikaa, jotta ne voivat toteuttaa uuden MRL-arvon noudattamiseksi mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkekomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 37/2010 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 3 päivänä kesäkuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä maaliskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 37/2010, annettu 22 päivänä joulukuuta 2009, farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta (EUVL L 15, 20.1.2010, s. 1).


LIITE

Korvataan asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteessä olevassa taulukossa 1 oleva fluatsuronia koskeva kohta seuraavasti:

Farmakologisesti vaikuttava aine

Merkkijäämä

Eläinlajit

Jäämien enimmäismäärä (MRL)

Kohdekudos

Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)

Hoitoluokitus

”Fluatsuroni

Fluatsuroni

Kaikki märehtijät nautoja ja lampaita lukuun ottamatta

200 μg/kg

Lihas

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi

Antiparasiittiset aineet/ulkoloislääkkeet”

7 000 μg/kg

Rasva

500 μg/kg

Maksa

500 μg/kg

Munuaiset

 

Naudat

200 μg/kg

Lihas

EI OLE

7 000 μg/kg

Rasva

500 μg/kg

Maksa

500 μg/kg

Munuaiset

200 μg/kg

Maito

 

Kalat

200 μg/kg

Lihas ja nahka luonnollisessa suhteessa

EI OLE


Top