Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0338

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/338, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2018, Aspergillus niger (DSM 25770) -organismin tuottaman 6-fytaasivalmisteen hyväksymisestä broilerien, kananuorikoiden, lihasikojen, emakoiden, lihotukseen tai siitokseen tarkoitettujen toissijaisten sikaeläinten, lihakalkkunoiden, siitoseläimiksi kasvatettavien kalkkunoiden, kaikkien muiden lintulajien (munivia lintuja lukuun ottamatta) ja vieroitettujen porsaiden rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija BASF SE) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2018/1308

OJ L 65, 8.3.2018, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/338/oj

8.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 65/17


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/338,

annettu 7 päivänä maaliskuuta 2018,

Aspergillus niger (DSM 25770) -organismin tuottaman 6-fytaasivalmisteen hyväksymisestä broilerien, kananuorikoiden, lihasikojen, emakoiden, lihotukseen tai siitokseen tarkoitettujen toissijaisten sikaeläinten, lihakalkkunoiden, siitoseläimiksi kasvatettavien kalkkunoiden, kaikkien muiden lintulajien (munivia lintuja lukuun ottamatta) ja vieroitettujen porsaiden rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija BASF SE)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perusteet ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Aspergillus niger (DSM 25770) -organismin tuottaman 6-fytaasivalmisteen hyväksymistä varten on tehty hakemus asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti. Hakemuksen mukana on toimitettu asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee Aspergillus niger (DSM 25770) -organismin tuottaman 6-fytaasivalmisteen hyväksymistä broilerien, kananuorikoiden, lihasikojen, emakoiden, lihotukseen tai siitokseen tarkoitettujen toissijaisten sikaeläinten, lihakalkkunoiden, siitoseläimiksi kasvatettavien kalkkunoiden, kaikkien muiden lintulajien (munivia lintuja lukuun ottamatta) ja vieroitettujen porsaiden rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 28 päivänä syyskuuta 2017 antamassaan lausunnossa (2), että Aspergillus niger (DSM 25770) -organismin tuottama 6-fytaasivalmiste ei ehdotetuissa käyttöolosuhteissa vaikuta haitallisesti eläinten tai ihmisten terveyteen eikä ympäristöön ja että se parantaa tuotantokykyä ja/tai fosforin hyväksikäyttöä kohdelajeilla. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Elintarviketurvallisuusviranomainen vahvisti myös asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittaman, rehun lisäaineiden analyysimenetelmää koskevan raportin.

(5)

Aspergillus niger (DSM 25770) -organismin tuottaman 6-fytaasivalmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksyntäedellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä esitetyllä tavalla olisi hyväksyttävä.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään liitteessä tarkoitettu, lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”ruuansulatusta edistävät aineet” kuuluva valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä maaliskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2017; 15(11)5024.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

Aktiivisuusyksikköä / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: ruuansulatusta edistävät aineet

4a27

BASF SE

6-fytaasi

EC 3.1.3.26

Lisäaineen koostumus

Aspergillus niger (DSM 25770) -organismin tuottama 6-fytaasivalmiste, joka sisältää vähintään:

Kiinteässä muodossa: 5 000 FTU (1) /g

Nesteenä: 5 000 FTU /g

Tehoaineen kuvaus

6-fytaasi, jota tuottaa Aspergillus niger (DSM 25770)

Analyysimenetelmä  (2)

Fytaasin aktiivisuuden määrittäminen rehun lisäaineessa:

kolorimetrinen menetelmä, joka perustuu fytaasin fytaatissa aiheuttamaan entsymaattiseen reaktioon.

Fytaasin aktiivisuuden määrittäminen esiseoksissa:

kolorimetrinen menetelmä, joka perustuu fytaasin fytaatissa aiheuttamaan entsymaattiseen reaktioon – VDLUFA 27.1.3

Fytaasin aktiivisuuden määrittäminen rehuissa:

kolorimetrinen menetelmä, joka perustuu fytaasin fytaatissa aiheuttamaan entsymaattiseen reaktioon – EN ISO 30024

Lihasiat

Emakot

Lihotukseen tai siitokseen tarkoitetut toissijaiset sikaeläimet

100 FTU

 

1.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset sekä stabiilisuus lämpökäsittelyssä.

2.

Rehualan toimijoiden on vahvistettava lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten toimintamenettelyt ja järjestelyt lisäaineen käytöstä aiheutuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla poistaa tai minimoida, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia, hengityssuoja mukaan lukien.

3.

Käytetään vieroitetuille porsaille 35 kg:aan asti.

28.3.2028

Vieroitetut porsaat

125 FTU

Broilerit

Kananuorikot

750 FTU

Lihakalkkunat

Siitoseläimiksi kasvatettavat kalkkunat

Kaikki muut lintulajit (munivia lintuja lukuun ottamatta)

125 FTU


(1)  1 FTU on entsyymimäärä, joka vapauttaa natriumfytaatista 1 mikromoolin epäorgaanista fosfaattia minuutissa (pH 5,5; 37 °C).

(2)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


Top