Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0079

Komission asetus (EU) 2018/79, annettu 18 päivänä tammikuuta 2018, elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista annetun asetuksen (EU) N:o 10/2011 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2018/0148

OJ L 14, 19.1.2018, p. 31–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/79/oj

19.1.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 14/31


KOMISSION ASETUS (EU) 2018/79,

annettu 18 päivänä tammikuuta 2018,

elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista annetun asetuksen (EU) N:o 10/2011 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista ja direktiivien 80/590/ETY ja 89/109/ETY kumoamisesta 27 päivänä lokakuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1935/2004 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan a, d, e, h ja i alakohdan, 11 artiklan 3 kohdan ja 12 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EU) N:o 10/2011 (2), jäljempänä ’asetus’, vahvistetaan unionin luettelo hyväksytyistä aineista, joita voi käyttää elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvissa muovisissa materiaaleissa ja tarvikkeissa.

(2)

Sen jälkeen, kun asetusta (EU) N:o 10/2011 viimeksi muutettiin, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, on julkaissut uusia tieteellisiä lausuntoja tietyistä aineista, joita saa käyttää elintarvikepakkausmateriaaleina, jäljempänä ’FCM-aine’, sekä jo hyväksyttyjen aineiden sallitusta käytöstä. Jotta voidaan varmistaa, että asetuksessa (EU) N:o 10/2011 otetaan huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen tuoreimmat tutkimustulokset, asetusta olisi muutettava.

(3)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi myönteisen tieteellisen lausunnon (3) aineen (butadieeni-styreeni-metyylimetakrylaatti-butyyliakrylaatti)kopolymeeristä ristisidottuna divinyylibentseenin tai 1,3-butaanidiolidimetakrylaatin kanssa (FCM-aine nro 856 ja CAS-nro 25101-28-4). Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että kyseinen aine ei aiheuta huolta kuluttajien turvallisuudesta, jos sitä käytetään polymeerisenä lisäaineena enintään 40 painoprosentin pitoisuutena styreeni-akryylinitriili-kopolymeerin (SAN) ja/tai poly(metyylimetakrylaatin) (PMMA) sekoituksista koostuvissa toistuvaan käyttöön tarkoitetuissa tarvikkeissa, jotka on tarkoitettu huoneenlämmössä käytettäviksi kosketuksessa vesipitoisten, happamien ja/tai alkoholipitoisuudeltaan alhaisten (< 20 %) elintarvikkeiden kanssa alle yhden vuorokauden ajan ja kosketuksessa kuivien elintarvikkeiden kanssa kestosta riippumatta, mukaan lukien pitkäaikainen varastointi. Tämän aineen nykyinen lupa olisi ulotettava koskemaan kyseistä käyttöä edellyttäen, että nämä eritelmän vaatimukset täytetään.

(4)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi myönteisen tieteellisen lausunnon (4) monomeerin 2,4,4′-trifluoribentsofenoni (FCM-aine nro 1061 ja CAS-nro 80512-44-3) käytöstä. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että kyseinen aine ei aiheuta huolta kuluttajien turvallisuudesta, jos sitä käytetään komonomeerinä enintään 0,3 painoprosentin pitoisuutena lopullisessa materiaalissa polyeetterieetteriketoni-muovien valmistuksessa. Sen vuoksi tämä monomeeri olisi lisättävä hyväksyttyjä aineita koskevaan unionin luetteloon sillä rajoituksella, että tämä eritelmä täytetään.

(5)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi myönteisen tieteellisen lausunnon (5) monomeerin 2,3,3,4,4,5,5-heptafluori-1-penteeni (FCM-aine nro 1063 ja CAS-numero 1547-26-8) käytöstä. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että kyseinen aine ei aiheuta huolta kuluttajien turvallisuudesta, jos sitä käytetään komonomeerinä yhdessä tetrafluorietyleenin ja/tai etyleenin komonomeerien kanssa sellaisten fluorikopolymeerien valmistamiseksi, joita on tarkoitus käyttää ainoastaan polymeerien käsittelyn apuna enintään 0,2 painoprosentin pitoisuutena FCM-aineesta. Tämän käyttötarkoituksen osalta fluorikopolymeerin molekyylimassaltaan alle 1 500 Da:n fraktio saa olla enintään 30 mg/kg. Tämä monomeeri olisi lisättävä hyväksyttyjä aineita koskevaan unionin luetteloon sillä rajoituksella, että nämä eritelmät täytetään.

(6)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi myönteisen tieteellisen lausunnon (6) volframioksidin (WOn (n = 2,72–2,90)) (FCM-aine nro 1064 ja CAS-nro 39318-18-8) käytöstä. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että kyseinen aine ei aiheuta huolta kuluttajien turvallisuudesta, jos lisäainetta käytetään uudelleenkuumentamisen yhteydessä polyeteenitereftalaatissa (PET). Elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että aineen liukenemattomuuden vuoksi siirtymän odotetaan olevan vähäistä kaikissa ennakoitavissa olevissa käytöissä uudelleenkuumentamisen yhteydessä polyeteenitereftalaatissa. Sen vuoksi siirtymän raja-arvon varmentaminen ei ole tarpeen. Muiden teknisten toimintojen tai muissa polymeereissä käytön osalta elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että siirtymä saa olla enintään 0,05 mg/kg (volframina ilmaistuna). Tämä aine olisi lisättävä hyväksyttyjä aineita koskevaan unionin luetteloon sillä rajoituksella, että nämä eritelmät täytetään.

(7)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi myönteisen tieteellisen lausunnon (7) rasvahappojen metyyli-haaraketjuisten ja lineaaristen C14–C18 alkaaniamidien seosten (FCM-aine nro 1065 ja CAS-nro 85711-28-0) käytöstä. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että kyseinen aine ei aiheuta huolta kuluttajien turvallisuudesta, jos sitä käytetään sellaisten polyolefiineista valmistettujen tarvikkeiden valmistuksessa, jotka on tarkoitettu kosketuksiin kaikkien elintarvikkeiden kanssa, lukuun ottamatta rasvapitoisia elintarvikkeita (sellaisina kuin ne määritellään elintarvikesimulantilla D2) ja jos sen siirtymä on enintään 5 mg elintarvikekiloa kohti. Sen vuoksi tämä seos olisi lisättävä hyväksyttyjä aineita koskevaan unionin luetteloon sillä rajoituksella, että nämä eritelmät täytetään.

(8)

Tämän vuoksi asetuksen (EU) N:o 10/2011 liitettä I olisi muutettava.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 10/2011 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Muovisia materiaaleja ja tarvikkeita, jotka ovat asetuksen (EU) N:o 10/2011 mukaisia, sellaisena kuin sitä sovelletaan ennen tämän asetuksen voimaantuloa, voidaan saattaa markkinoille 8 päivään helmikuuta 2019 asti ja pitää markkinoilla varastojen loppumiseen asti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä tammikuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 10/2011, annettu 14 päivänä tammikuuta 2011, elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista (EUVL L 12, 15.1.2011, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2016; 14(11):4637.

(4)  EFSA Journal 2016; 14(7):4532.

(5)  EFSA Journal 2016; 14(10):4582.

(6)  EFSA Journal 2017; 15(1):4661.

(7)  EFSA Journal 2017; 15(2):4724.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 10/2011 liite I seuraavasti:

1)

Muutetaan kohdan 1 taulukko 1 seuraavasti:

a)

Korvataan FCM-ainetta nro 856 koskeva kohta seuraavasti:

”856

40563

25101-28-4

(Butadieeni-styreeni-metyylimetakrylaatti-butyyliakrylaatti)kopolymeeri, ristisidottu divinyylibentseenin tai 1,3-butaanidiolidimetakrylaatin kanssa

kyllä

ei

ei

 

 

Saa käyttää vain

jäykässä poly(vinyylikloridissa) (PVC) enintään 12 prosentin pitoisuutena huoneenlämmössä tai sitä alhaisemmassa lämpötilassa tai

enintään 40 painoprosentin pitoisuutena styreeni-akryylinitriili-kopolymeerin (SAN) ja/tai poly(metyylimetakrylaatin) (PMMA) sekoituksista koostuvissa toistuvaan käyttöön tarkoitetuissa tarvikkeissa huoneenlämmössä tai sitä alhaisemmassa lämpötilassa joko kosketuksessa ainoastaan vesipitoisten, happamien ja/tai alkoholipitoisuudeltaan alhaisten (< 20 %) elintarvikkeiden kanssa alle yhden vuorokauden ajan tai kosketuksessa ainoastaan kuivien elintarvikkeiden kanssa kestosta riippumatta.”

 

b)

Lisätään kohdat FCM-aineiden numerojärjestyksessä seuraavasti:

”1061

 

80512-44-3

2,4,4′-trifluoribentsofenoni

ei

kyllä

ei

 

 

Saa käyttää vain komonomeerinä polyeetterieetteriketoni-muovien valmistuksessa enintään 0,3 painoprosentin pitoisuuksina lopullisessa materiaalissa.

 

1063

 

1547-26-8

2,3,3,4,4,5,5-heptafluori-1-penteeni

ei

kyllä

ei

 

 

Saa käyttää vain yhdessä tetrafluorietyleenin ja/tai etyleenin komonomeerien kanssa fluorikopolymeerien valmistamiseksi polymeerien käsittelyn apuna enintään 0,2 painoprosentin pitoisuutena elintarvikepakkausmateriaalissa, kun fluorikopolymeerin molekyylimassaltaan alle 1 500  Da:n fraktio on enintään 30 mg/kg.

 

1064

 

39318-18-8

Volframioksidi

kyllä

ei

ei

0,05

 

Stoikiometria WOn, n = 2,72–2,90

(25)

1065

 

85711-28-0

Rasvahappojen metyyli-haaraketjuisten ja lineaaristen C14–C18 alkaaniamidien seokset

kyllä

ei

ei

5

 

Saa käyttää vain polyolefiineista valmistettujen tarvikkeiden valmistuksessa, jos tarvikkeet eivät joudu kosketukseen sellaisten elintarvikkeiden kanssa, joille liitteen III taulukossa 2 on osoitettu elintarvikesimulantti D2.

(26)”

2)

Lisätään kohdan 3 taulukkoon 3 kohdat seuraavasti:

”(25)

Ainekohtaisen siirtymän raja-arvon noudattamisen varmentamista ei vaadita silloin, kun ainetta käytetään uudelleenkuumentamisen yhteydessä polyeteenitereftalaatissa (PET); kaikissa muissa tapauksissa ainekohtaisen siirtymän raja-arvon noudattaminen on varmennettava 18 artiklan mukaisesti; ainekohtaisen siirtymän raja-arvo ilmaistaan milligrammana volframia/elintarvikekilo.

(26)

Taulukossa 1 FCM-aineen nro 306 kohdassa luetellun steariinihappoamidin, jolle ei ole vahvistettu seoksen ainekohtaisen siirtymän raja-arvoa, siirtymä jätetään seokselle vahvistetun ainekohtaisen siirtymän raja-arvon noudattamisen varmentamisen ulkopuolelle.”


Top