EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018O0014

Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2018/797, annettu 3 päivänä toukokuuta 2018, eurojärjestelmän euromääräisten varannonhoitopalvelujen tarjoamisesta euroalueen ulkopuolisten maiden keskuspankeille, euroalueen ulkopuolisille maille sekä kansainvälisille järjestöille (EKP/2018/14)

OJ L 136, 1.6.2018, p. 81–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2021; Kumoaja 32021O0564 . Latest consolidated version: 01/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2018/797/oj

1.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 136/81


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2018/797,

annettu 3 päivänä toukokuuta 2018,

eurojärjestelmän euromääräisten varannonhoitopalvelujen tarjoamisesta euroalueen ulkopuolisten maiden keskuspankeille, euroalueen ulkopuolisille maille sekä kansainvälisille järjestöille (EKP/2018/14)

(uudelleenlaadittu)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.1, 14.3 ja 23 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Suuntaviivoja EKP/2006/4 (1) on muutettu useita kertoja (2). Koska niihin olisi tehtävä uusia muutoksia, suuntaviivat EKP/2006/4 olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen.

(2)

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) 23 artiklan ja 42.4 artiklan mukaan Euroopan keskuspankki (EKP) ja sellaisten jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, joiden rahayksikkö on euro, voivat luoda suhteet kolmansien maiden keskuspankkeihin ja rahoituslaitoksiin sekä tarvittaessa kansainvälisiin järjestöihin sekä suorittaa kaikenlaisia pankkitoimia kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa.

(3)

Eurojärjestelmän olisi toimittava yhtenä järjestelmänä, kun se tarjoaa asiakkaille eurojärjestelmän varannonhoitopalveluja, riippumatta siitä, minkä eurojärjestelmän keskuspankin kautta palvelut tarjotaan. Tämän vuoksi näissä suuntaviivoissa varmistetaan muun muassa että eurojärjestelmän varannonhoitopalveluja tarjotaan yhdenmukaisia käytäntöjä ja yhtenäisiä ehtoja noudattaen ja että EKP saa riittävät tiedot näistä palveluista sekä että luodaan asiakkaiden kanssa tehtävien sopimusjärjestelyjen yhteisiä ominaisuuksia koskevat vähimmäisvaatimukset.

(4)

Kaikki eurojärjestelmän varannonhoitopalveluihin liittyvät tiedot ja asiakirjat, jotka eurojärjestelmän keskuspankit ovat laatineet tai joita ne ovat vaihtaneet keskenään, ovat luottamuksellisia ja kuuluvat EKPJ:n perussäännön 37 artiklan soveltamisalaan,

ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Määritelmät

Näissä suuntaviivoissa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1)

’kaikenlaiset pankkitoimet’ sisältää eurojärjestelmän varannonhoitopalvelujen tarjoamisen asiakkaille;

2)

’toimivaltainen EKP:n henkilöstö’ tarkoittaa EKP:ssä toimivia henkilöitä, jotka johtokunta tietyin väliajoin nimeää eurojärjestelmän varannonhoitopalvelujen edellyttämien tietojen toimivaltaisiksi lähettäjiksi ja vastaanottajiksi;

3)

’keskuspankki’ sisältää rahaviranomaiset;

4)

’asiakas’ tarkoittaa mitä tahansa euroalueen ulkopuolista keskuspankkia tai maata (mukaan lukien mikä tahansa viranomainen tai valtion elin) taikka mitä tahansa kansainvälistä järjestöä, jolle eurojärjestelmän keskuspankki toimittaa eurojärjestelmän varannonhoitopalveluja;

5)

’eurojärjestelmän keskuspankki’ tarkoittaa EKP:tä ja niiden jäsenvaltioiden kansallisia keskuspankkeja, joiden rahayksikkö on euro;

6)

’eurojärjestelmän varannonhoitopalvelut’ tarkoittaa 2 artiklassa lueteltuja varannonhoitopalveluja, joita eurojärjestelmän keskuspankit voivat tarjota asiakkaille ja jotka antavat asiakkaille mahdollisuuden kattavasti hoitaa varantojaan yhden eurojärjestelmän keskuspankin kautta;

7)

’eurojärjestelmän palvelujen tarjoaja’ (ESP) tarkoittaa eurojärjestelmän keskuspankkia, joka tarjoaa kaikkia eurojärjestelmän varannonhoitopalveluja;

8)

’yksittäisten palvelujen tarjoaja’ (ISP) tarkoittaa eurojärjestelmän keskuspankkia, joka ei tarjoa kaikkia eurojärjestelmän varannonhoitopalveluja;

9)

’kansainvälinen järjestö’ tarkoittaa mitä tahansa järjestöä, unionin toimielimet ja elimet pois lukien, joka on perustettu kansainvälisellä sopimuksella tai sen nojalla;

10)

’mahdollinen asiakas’ tarkoittaa mitä tahansa euroalueen ulkopuolista keskuspankkia tai maata (mukaan lukien mikä tahansa viranomainen tai valtion elin) taikka mitä tahansa kansainvälistä järjestöä, joka on liikesuhteen solmimistarkoituksessa aloittanut neuvottelut ESP:n tai ISP:n kanssa ja vastaanottanut sopimuksen neuvotteluja ja mahdollista allekirjoitusta varten;

11)

’varannot’ tarkoittaa asiakkaan vakuuskelpoisia euromääräisiä omaisuuseriä eli käteistä ja kaikkia arvopapereita, jotka on hyväksytty EKP:n verkkosivuilla julkaistavassa ja päivittäin päivitettävässä eurojärjestelmän vakuudeksi kelpaavien jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien listassa, lukuun ottamatta:

a)

aliarvostusluokkaan V kuuluvia arvopapereita (omaisuusvakuudelliset arvopaperit);

b)

omaisuuseriä, joita hallitaan ainoastaan sellaisten eläkkeiden ja eläkkeisiin liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi, jotka asiakkaalla on entistä tai nykyistä henkilökuntaa kohtaan;

c)

euromääräisiä omaisuuseriä erityistileillä, jotka eurojärjestelmän keskuspankki on avannut asiakkaalle julkisen velan uudelleenjärjestämiseksi kansainvälisten sopimusten puitteissa;

d)

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) euromääräisiä omaisuuseriä, jotka ovat IMF:n tileillä N:o 1 ja N:o 2 ja IMF:n arvopaperitileillä eurojärjestelmän keskuspankeissa; ja

e)

muut EKP:n neuvoston ajoittain päättämät euromääräisten omaisuuserien luokat.

2 artikla

Luettelo eurojärjestelmän varannonhoitopalveluista

Eurojärjestelmän varannonhoitopalvelut sisältävät seuraavat palvelut:

1)

varantojen säilytystilit;

2)

seuraavat säilytyspalvelut:

a)

kuun lopun tiliotteet ja mahdollisuus toimittaa tiliotteita myös muina päivämäärinä asiakkaan pyynnöstä,

b)

tiliotteiden lähettäminen SWIFT:in välityksellä kaikille asiakkaille, jotka kykenevät vastaanottamaan tilitietoja SWIFT:in välityksellä, ja muita asianmukaisia keinoja käyttäen muille kuin SWIFT:iä käyttäville asiakkaille,

c)

asiakkaiden arvopapereihin liittyvien yrityskohtaisten toimien (esim. kuponkimaksut ja kuolettamiset) ilmoittaminen,

d)

yrityskohtaisten toimien tekeminen asiakkaiden puolesta,

e)

tietyin rajoituksin asiakkaiden ja ulkopuolisten edustajien välisten järjestelyjen helpottaminen automaattisten arvopapereiden lainausohjelmien käytön yhteydessä,

3)

seuraavat maksu- ja toimituspalvelut:

a)

ilman maksua / toimitus maksua vastaan -periaatteella toteutettavat maksu- ja toimituspalvelut kaikkien niiden euromääräisten arvopaperien osalta, joita varten säilytystilejä tarjotaan,

b)

kaikkien operaatioiden maksun ja toimituksen vahvistus SWIFT:iä käyttäen (tai muita asianmukaisia keinoja käyttäen SWIFT:in ulkopuolisten asiakkaiden osalta),

4)

seuraavat käteis-/sijoituspalvelut:

a)

valuutan osto/myynti asiakkaiden tileille pääomaperusteisesti ja kattaen ainakin euron oston/myynnin avistakauppana euroalueeseen kuulumattomia G10-valuuttoja vastaan,

b)

määräaikaistalletuksia koskevat palvelut:

i)

edustajan välityksellä, tai

ii)

päämiehen ominaisuudessa,

c)

yön yli -luottosaldot:

i)

ykköslista – asiakaskohtaisen rajallisen kiinteän määrän automaattinen sijoittaminen pääomaperusteisesti,

ii)

kakkoslista – mahdollisuus sijoittaa varoja markkinaosapuoliin edustajan välityksellä,

d)

sijoitusten toteuttaminen asiakkaiden puolesta ja heidän pysyväisohjeidensa mukaisesti sekä eurojärjestelmän varannonhoitopalveluja noudattaen,

e)

asiakkaiden esittämien arvopaperien osto-/myyntitoimeksiantojen toteuttaminen jälkimarkkinoilla;

5)

seuraava käteistilipalvelu:

a)

ilman käteisrahaa suoritettavien tulevien ja menevien maksutapahtumien toteuttaminen eurojärjestelmän varannonhoitopalveluihin liittyen.

3 artikla

ESP:n ja ISP:n palvelut

1.   Eurojärjestelmän keskuspankit ovat eurojärjestelmän varannonhoitopalvelujen yhteydessä joko ESP:itä tai ISP:itä.

2.   Edellä 2 artiklassa lueteltujen palvelujen lisäksi ESP:t voivat tarjota myös muita varannonhoitopalveluja asiakkaille. ESP:t päättävät tällaisista palveluista yksittäin ja tällaiset palvelut eivät kuulu näiden suuntaviivojen soveltamisalaan.

3.   ISP:ihin sovelletaan näitä suuntaviivoja ja eurojärjestelmän varannonhoitopalveluja koskevia vaatimuksia yhden tai useamman eurojärjestelmän varannonhoitopalvelun osalta tai ISP:iden tarjoaman tällaisen palvelun osan osalta, jotka kaikki ovat osa eurojärjestelmän varannonhoitopalvelujen kokonaisuutta. ISP:t voivat myös tarjota muita varannonhoitopalveluja asiakkaille ja päättää tällaisista palveluista yksittäin. Kyseiset palvelut eivät kuulu näiden suuntaviivojen soveltamisalaan.

4.   Asiakkailla, joille tarjotaan varannonhoitopalveja, voi olla järjestelyjä useiden eurojärjestelmän keskuspankkien kanssa.

4 artikla

Eurojärjestelmän varannonhoitopalvelujen tarjoamiseen liittyvien tietojen antaminen

1.   Eurojärjestelmän keskuspankkien on toimitettava toimivaltaiselle EKP:n henkilöstölle kaikki asiaa koskevat tiedot eurojärjestelmän varannonhoitopalvelujen tarjoamisesta uusille ja nykyisille asiakkaille sekä ilmoitettava toimivaltaiselle EKP:n henkilöstölle mahdollisten asiakkaiden yhteydenotoista.

2.   Eurojärjestelmän keskuspankkien on pyrittävä saamaan nykyisen, uuden tai mahdollisen asiakkaan suostumus ennen tällaisen asiakkaan henkilöllisyyden paljastamista toimivaltaiselle EKP:n henkilöstölle.

3.   Jos suostumusta ei saada, kyseisen eurojärjestelmän keskuspankin on toimitettava toimivaltaiselle EKP:n henkilöstölle tarvittavat tiedot asiakkaan henkilöllisyyttä paljastamatta.

5 artikla

Eurojärjestelmän varannonhoitopalvelujen tarjoamisen kieltäminen tai keskeyttäminen

1.   EKP pitää eurojärjestelmän keskuspankkien tiedusteluja varten luetteloa nykyisistä, uusista tai mahdollisista asiakkaista, joiden varantoihin jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman perusteella tekemä tai unionin tekemä varojen jäädyttämispäätös tai muu vastaava toimenpide vaikuttaa.

2.   Jos eurojärjestelmän keskuspankki keskeyttää eurojärjestelmän varannonhoitopalvelujen tarjoamisen asiakkailleen tai kieltäytyy näiden palvelujen tarjoamisesta uudelle tai mahdolliselle asiakkaalle muun kuin 1 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen tai päätöksen perusteella, jonka eurojärjestelmän keskuspankki tai jäsenvaltio, jossa eurojärjestelmän keskuspankki sijaitsee, on tehnyt kansallisten vaatimusten tai kansallisen edun vuoksi, palvelujen tarjoamisen keskeyttävän tai palvelujen tarjoamisesta kieltäytyvän eurojärjestelmän keskuspankin on viipymättä ilmoitettava tästä toimivaltaiselle EKP:n henkilöstölle. Toimivaltaisen EKP:n henkilöstön on viipymättä ilmoitettava tästä muille eurojärjestelmän keskuspankeille. Mikään tällainen toimenpide tai päätös ei estä muita eurojärjestelmän keskuspankkeja tarjoamasta eurojärjestelmän varannonhoitopalveluja näille asiakkaille.

3.   Kaikkiin tapauksiin, joissa kyseessä on nykyisen, uuden tai mahdollisen asiakkaan henkilöllisyyden paljastaminen 2 kohdan nojalla, sovelletaan 4 artiklan 2 ja 3 kohtaa. Ilman asiakkaan suostumusta asiakkaan henkilöllisyyden paljastaminen muille eurojärjestelmän keskuspankeille on sallittua ainoastaan, jos paljastaminen on sopusoinnussa sovellettavan lain kanssa.

6 artikla

Eurojärjestelmän varannonhoitopalveluja koskeva vastuu

1.   Kukin eurojärjestelmän keskuspankki on vastuussa kaikkien sellaisten sopimusjärjestelyjen suorittamisesta asiakkaidensa kanssa, joita se pitää asianmukaisina eurojärjestelmän varannonhoitopalvelujen tarjoamiseksi.

2.   Jollei eurojärjestelmän keskuspankkiin sovellettavasta tai eurojärjestelmän keskuspankin sopimasta erityissäännöksestä muuta johdu, eurojärjestelmän keskuspankki, joka tarjoaa eurojärjestelmän varannonhoitopalveluja tai osaa niistä asiakkailleen, on vastuussa kaikista näistä palveluista.

7 artikla

Asiakkaiden kanssa tehtävien sopimusten yhteisiä ominaisuuksia koskevat vähimmäisvaatimukset

Eurojärjestelmän keskuspankit varmistavat, että niiden sopimusjärjestelyt asiakkaiden kanssa ovat näiden suuntaviivojen ja seuraavien yhteisiä ominaisuuksia koskevien vähimmäisvaatimusten mukaisia. Sopimusjärjestelyissä on

a)

mainittava, että asiakkaan vastapuolena on eurojärjestelmän keskuspankki, jonka kanssa kyseinen asiakas on sopinut järjestelyistä eurojärjestelmän varannonhoitopalvelujen tai näiden osan tarjoamiseksi ja että tällaiset järjestelyt eivät sellaisinaan luo asiakkaalle oikeuksia muihin eurojärjestelmän keskuspankkeihin,

b)

mainittava linkit, joita voidaan käyttää asiakkaiden vastapuolten hallussa pitämien arvopaperien selvitykseen sekä asian kannalta merkitykselliset riskit, joita sisältyy sellaisten linkkien käyttämiseen, joita ei ole hyväksytty rahapoliittisiin operaatioihin,

c)

mainittava, että tietyt eurojärjestelmän varannonhoitopalvelujen yhteydessä tehdyt transaktiot toteutetaan parhaan kyvyn mukaisesti,

d)

mainittava, että eurojärjestelmän keskuspankki voi tehdä ehdotuksia asiakkaille transaktion ajoitukseen ja toteutukseen liittyen välttääkseen ristiriidat eurojärjestelmän raha- ja valuuttakurssipolitiikan kanssa ja että kyseinen eurojärjestelmän keskuspankki ei ole vastuussa seurauksista, joita tällaisilla ehdotuksilla voi olla asiakkaalle,

e)

mainittava, että eurojärjestelmän keskuspankkien asiakkailtaan eurojärjestelmän varannonhoitopalvelujen tarjoamisesta perimiä maksuja voidaan tarkistaa ja että tällaisesta tarkistuksesta mahdollisesti johtuvat maksujen muutokset sitovat asiakkaita asiaan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

f)

mainittava, että asiakkaan on vahvistettava eurojärjestelmän keskuspankille noudattavansa siihen sovellettavia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevia unionin ja kansallisia lakeja, mukaan lukien toimivaltaisten viranomaisten antamat ohjeet, ja ettei se osallistu missään muodossa rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen.

8 artikla

EKP:n rooli

EKP koordinoi eurojärjestelmän varannonhoitopalvelujen yleistä tarjoamista ja tähän liittyvää tiedotuksellista kokonaisuutta. Eurojärjestelmän keskuspankin, josta tulee ESP tai jolla ei enää ole ESP:n asemaa, on ilmoitettava tästä EKP:lle.

9 artikla

Kumoaminen

1.   Kumotaan suuntaviivat EKP/2006/4, sellaisena kuin ne on muutettuna liitteessä I mainituilla suuntaviivoilla, 1 päivästä lokakuuta 2018.

2.   Viittauksia kumottuihin suuntaviivoihin pidetään viittauksina näihin suuntaviivoihin liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

10 artikla

Voimaantulo ja täytäntöönpano

1.   Nämä suuntaviivat tulevat voimaan päivänä, jona ne annetaan tiedoksi niiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, joiden rahayksikkö on euro.

2.   Eurojärjestelmän keskuspankit noudattavat näitä suuntaviivoja 1 päivästä lokakuuta 2018.

11 artikla

Osoitus

Nämä suuntaviivat on osoitettu kaikille eurojärjestelmän keskuspankeille.

Tehty Frankfurt am Mainissa 3 päivänä toukokuuta 2018.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  Suuntaviivat EKP/2006/4, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2006, eurojärjestelmän euromääräisten varannonhoitopalvelujen tarjoamisesta euroalueen ulkopuolisten maiden keskuspankeille, euroalueen ulkopuolisille maille sekä kansainvälisille järjestöille (EUVL L 107, 20.4.2006, s. 54).

(2)  Ks. liite I.


LIITE I

KUMOTUT SUUNTAVIIVAT JA LUETTELO MUUTOKSISTA

Suuntaviivat EKP/2006/4 (EUVL L 107, 20.4.2006, s. 54).

Suuntaviivat EKP/2009/11 (EUVL L 139, 5.6.2009, s. 34).

Suuntaviivat EKP/2013/14 (EUVL L 138, 24.5.2013, s. 19).


LIITE II

VASTAAVUUSTAULUKKO

Suuntaviivat EKP/2006/4

Nämä suuntaviivat

1 artikla

1 artikla

2 artikla

2 artikla

3 artikla

3 artikla

4 artikla

4 artikla

5 artikla

5 artikla

6 artikla

6 artikla

7 artikla

7 artikla

8 artikla

8 artikla

9 artikla

9–11 artikla


Top