EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1021

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1021, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, eurooppalaista luokitusta käyttävän yhteisen tietoteknisen järjestelmän kautta tapahtuvaa automatisoitua yhteensaattamista sekä kansallisten järjestelmien ja eurooppalaisen luokituksen välistä yhteentoimivuutta varten tarvittavien teknisten standardien ja mallien hyväksymisestä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

C/2018/4552

EUVL L 183, 19.7.2018, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1021/oj

19.7.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 183/20


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/1021,

annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018,

eurooppalaista luokitusta käyttävän yhteisen tietoteknisen järjestelmän kautta tapahtuvaa automatisoitua yhteensaattamista sekä kansallisten järjestelmien ja eurooppalaisen luokituksen välistä yhteentoimivuutta varten tarvittavien teknisten standardien ja mallien hyväksymisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon työnvälityspalvelujen eurooppalaisesta verkostosta (Eures), liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistämisestä ja asetusten (EU) N:o 492/2011 ja (EU) N:o 1296/2013 muuttamisesta 13 päivänä huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/589 (1) ja erityisesti sen 19 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EU) 2016/589 perustetaan yhteinen tietotekninen järjestelmä, jolla työpaikat, työhakemukset ja ansioluettelot (työnhakijoiden profiilit) saatetaan yhteen Euroopan unionissa.

(2)

Jotta työpaikat voidaan saattaa yhteen työhakemusten ja työnhakijoiden profiileiden kanssa, on vaihdettava tietoja asetuksen (EU) 2016/589 17 artiklassa tarkoitetulla yhtenäisellä järjestelmällä, joka perustuu yhteisiin teknisiin standardeihin ja malleihin.

(3)

Jotta yhteisessä tietoteknisessä järjestelmässä voidaan laadukkaasti toteuttaa monikielinen yhteensaattaminen, asetuksen (EU) 2016/589 19 artiklassa säädetään taitojen, osaamisen ja ammattien eurooppalaisen luokituksen käyttämisestä.

(4)

Niiden jäsenvaltioiden, jotka päättävät olla käyttämättä eurooppalaista luokitusta asetuksen (EU) 2016/589 18 artiklassa tarkoitettuun yhteen koordinoituun kanavaan liitetyissä työpaikkojen ja työnhakijoiden profiilien kansallisissa järjestelmissään, on kartoitettava tällaisissa järjestelmissä käytettyjen luokitusten ja eurooppalaisen luokituksen välinen vastaavuus.

(5)

Kansallisten, alueellisten tai alakohtaisten luokitusten sekä eurooppalaisen luokituksen välisen vastaavuuden kartoitus edellyttää tällaiseen kartoitukseen käytettävien luetteloiden ja taulukoiden laatimista ja säännöllistä päivittämistä.

(6)

Helpottaakseen tällaisten vastaavuuden kartoitukseen käytettävien luetteloiden ja taulukoiden laatimista ja päivittämistä ja myöhemmin tällaisen vastaavuuskartoituksen pohjalta tapahtuvaa tiedonvaihtoa komission olisi laadittava sen tueksi tarvittavat tekniset standardit ja mallit sekä asianmukaiset tekniset sovellukset.

(7)

Julkaisemalla ja jakamalla kansalliset vastaavuustaulukot muiden jäsenvaltioiden ja komission kanssa jäsenvaltiot tukevat eurooppalaisen luokituksen ja Eures-järjestelmässä tarjottavien palveluiden ja työkalujen, kuten hakualgoritmien ja vastaavuuksia määrittävien hakukoneiden kehittämistä.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat Eures-komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä päätöksessä säädetään eurooppalaista luokitusta käyttävän yhteisen tietoteknisen järjestelmän kautta tapahtuvaa automatisoitua yhteensaattamista sekä kansallisten järjestelmien ja eurooppalaisen luokituksen välistä yhteentoimivuutta varten tarvittavista teknisistä standardeista ja malleista.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä

a)

’vastaavuustaulukoilla’ tarkoitetaan koneluettavia vastaavuustaulukoita, joista käy ilmi, miten jonkin luokituksen käsitteet liittyvät toisen luokituksen yhteen tai useampaan käsitteeseen. Vastaavuustaulukoita käytetään tiedon automaattiseen koodin muuntamiseen automatisoidun yhteensaattamisen toteuttamiseksi yhteisen tietoteknisen järjestelmän kautta;

b)

’koneluettavalla’ tarkoitetaan sellaisessa muodossa esitettyä tietoa, jota voidaan helposti käsitellä tietokoneella;

c)

’koodin muuntamisella’ tarkoitetaan tiedon muuttamista jostakin koodatusta esitysmuodosta toiseen;

d)

’syntaksilla’ tarkoitetaan sääntöjä ja järjestelyjä tiedon esittämiseksi jäsennellyllä tavalla;

e)

’ESCO-palvelualustalla’ tarkoitetaan verkkosivustoa, jolla komissio tarjoaa saataville eurooppalaisen taito-, osaamis-, tutkinto- ja ammattiluokituksen ja johon on yleinen pääsy (2).

3 artikla

Vastaavuustaulukoiden laatiminen

1.   Niiden jäsenvaltioiden, jotka käyttävät kansallisia, alueellisia tai alakohtaisia luokituksia kirjatessaan taitoja, osaamista ja ammatteja asetuksen (EU) 2016/589 18 artiklassa tarkoitettuun yhteen koordinoituun kanavaan liitettyihin yöpaikkojen ja työnhakijoiden profiilien kansallisiin järjestelmiin, on tarjottava ne saataville Eures-portaalissa asetuksen (EU) 2016/589 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti, luotava ja käytettävä koneluettavia vastaavuustaulukoita kunkin tällaisen kansallisen, alueellisen ja alakohtaisen luokituksen sekä asetuksen (EU) 2016/589 19 artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyn eurooppalaisen luokituksen välillä.

2.   Jäsenvaltioiden on laadittava tällaiset taulukot yhteisten teknisten standardien ja mallien mukaisesti, jotta asetuksen (EU) 2016/589 19 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu automatisoitu yhteensaattaminen yhteisen tietoteknisen järjestelmän avulla toimisi tehokkaasti.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetut teknisten standardit ja mallit koostuvat seuraavista:

a)

vastaavuustaulukoihin sisällytettävä tietokokonaisuus;

b)

syntaksi tämän tietokokonaisuuden ilmaisemiseksi.

4.   Euroopan koordinointitoimisto ilmoittaa edellä 2 kohdassa tarkoitetuista teknisistä standardeista ja malleista ja tarjoaa ne saataville Eures-portaalin ekstranetissä (3).

5.   Kuten asetuksen (EU) 2016/589 19 artiklan 5 kohdassa säädetään, Euroopan komissio ja Euroopan koordinointitoimisto tarjoavat jäsenvaltioille tukea vastaavuustaulukoita koskevaan työhön. Ne tarjoavat erityisesti sovelluksen, jolla tuetaan luetteloiden ja vastaavuustaulukoiden laatimista ja päivittämistä.

6.   Niiden jäsenvaltioiden, jotka käyttävät eurooppalaista luokitusta kansallisella tasolla asetuksen (EU) 2016/589 19 artiklan 4 kohdan mukaisesti, ei tarvitse laatia tässä päätöksessä tarkoitettuja vastaavuustaulukoita.

7.   Euroopan koordinointitoimisto voi 6 artiklassa säädettyjen menettelyjen mukaisesti päivittää teknisiä standardeja ja malleja.

4 artikla

Yhteisen tietoteknisen järjestelmän yhteentoimivuuden varmistaminen vastaavuustaulukoiden kautta

Edellä 3 artiklassa tarkoitettuja vastaavuustaulukoita on käytettävä työpaikkoja tai työnhakijoiden profiileja koskevien tietojen koodin automaattiseen muuntamiseen automatisoidun yhteensaattamisen toteuttamiseksi tietoteknisen järjestelmän kautta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki asetuksen (EU) 2016/589 17 artiklan 1 kohdan mukaisia työpaikkoja ja työnhakijoiden profiileja koskevien kansallisten, alueellisten ja alakohtaisten luokitusten koodit korvataan vastaavilla eurooppalaisen luokituksen koodeilla tai niitä täydennetään eurooppalaisen luokituksen koodeilla käyttämällä muuntamiseen vastaavuustaulukoita, ennen kuin ne tarjotaan saataville Eures-portaalissa.

5 artikla

Vastaavuustaulukoiden julkaiseminen

Jäsenvaltioiden on asetettava vastaavuustaulukkonsa saataville julkaisemalla ne ESCO-palvelualustalla käyttäen 3 artiklan 2 kohdassa määriteltyjä standardeja ja malleja.

6 artikla

Teknisten standardien ja mallien hallinnointi ja päivittäminen

1.   Kaikkien jäsenvaltioiden on nimettävä yhteyspiste, johon kaikki tätä päätöstä koskevat pyynnöt, kyselyt ja viestintä voidaan osoittaa, ja ilmoitettava sen yhteystiedot kansallisten koordinointitoimistojen välityksellä Euroopan koordinointitoimistolle.

2.   Asetuksen (EU) 2016/589 14 artiklassa tarkoitetun koordinointiryhmän on kerran vuodessa tarkasteltava tämän päätöksen soveltamista.

3.   Euroopan koordinointitoimisto voi päivittää edellä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja teknisiä standardeja ja malleja, jos se on tarpeen yhteisen tietoteknisen järjestelmän kautta tapahtuvan automatisoidun yhteensaattamisen tehokasta toimintaa varten.

4.   Ennen kuin Euroopan koordinointitoimisto hyväksyy uuden version teknisistä standardeista ja malleista ja tarjoaa sen saataville Eures-portaalin ekstranetissä, sen on kuultava virallisesti koordinointiryhmää.

7 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä

Tehty Brysselissä 18 päivänä heinäkuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 107, 22.4.2016, s. 1.

(2)  http://ec.europa.eu/esco

(3)  http://eures.europa.eu


Top