EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0853

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2018/853, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 ja direktiivien 94/63/EY ja 2009/31/EY sekä neuvoston direktiivien 86/278/ETY ja 87/217/ETY muuttamisesta ympäristöraportointia koskevien menettelysääntöjen osalta sekä neuvoston direktiivin 91/692/ETY kumoamisesta

PE/67/2017/REV/1

OJ L 150, 14.6.2018, p. 155–161 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/853/oj

14.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 150/155


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2018/853,

annettu 30 päivänä toukokuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 ja direktiivien 94/63/EY ja 2009/31/EY sekä neuvoston direktiivien 86/278/ETY ja 87/217/ETY muuttamisesta ympäristöraportointia koskevien menettelysääntöjen osalta sekä neuvoston direktiivin 91/692/ETY kumoamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 192 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Neuvoston direktiivit 86/278/ETY (3) ja 87/217/ETY (4) perustuvat Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 100 ja 235 artiklaan, joista on tullut Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 115 ja 352 artikla. Kyseisiin direktiiveihin tässä päätöksessä tehtävät muutokset liittyvät unionin ympäristöpolitiikkaan ja ovat suoraan seurausta neuvoston direktiivin 91/692/ETY (5) kumoamisesta SEUT 192 artiklan 1 kohdan perusteella. Sen vuoksi on syytä käyttää kyseisten muutosten perustana SEUT 192 artiklan 1 kohtaa.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/63/EY (6) perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 100 a artiklaan, josta on tullut SEUT 114 artikla. Kyseiseen direktiiviin tässä päätöksessä tehtävät muutokset liittyvät unionin ympäristöpolitiikkaan ja ovat suoraan seurausta direktiivin 91/692/ETY kumoamisesta SEUT 192 artiklan 1 kohdan perusteella. Sen vuoksi on syytä käyttää kyseisten muutosten perustana SEUT 192 artiklan 1 kohtaa.

(3)

Direktiivi 91/692/ETY annettiin, jotta voitiin järkeistää ja parantaa sektorikohtaisesti säännöksiä, jotka liittyvät eräitä ympäristönsuojelusta annettuja direktiivejä koskevien tietojen toimittamiseen ja kertomusten julkaisemiseen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi direktiivillä 91/692/ETY muutettiin useita direktiivejä ottamalla käyttöön yhdenmukaiset raportointivaatimukset.

(4)

Direktiivillä 91/692/ETY käyttöönotettujen raportointivaatimusten täytäntöönpano on käynyt raskaaksi ja tehottomaksi. Lisäksi monia unionin säädöksiä, joita on muutettu direktiivillä 91/692/ETY, on korvattu, eivätkä ne enää sisällä kyseisellä direktiivillä käyttöön otettuja raportointivaatimuksia. Esimerkiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2000/60/EY (7) kumottiin seitsemän unionin säädöstä vesipolitiikan alalla, eikä se sisältänyt direktiivillä 91/692/ETY käyttöönotettua raportointijärjestelmää. Lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU (8) ei sisällä viittausta direktiiviin 91/692/ETY, vaan siinä säädetään erillisestä raportointijärjestelmästä.

(5)

Direktiivissä 91/692/ETY ei säädetä sähköisten välineiden käytöstä. Nyt kun on onnistuneesti kehitetty Euroopan ympäristökeskuksen Reportnet-järjestelmä ja raportoinnin järkeistämistä koskevia alakohtaisia aloitteita, kuten Euroopan vesitietojärjestelmä, raportointia koskevan horisontaalisen välineen tarve ja tehokkuus on kyseenalaistettu entistä enemmän. Lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY (9) hyväksyminen ja siihen liittyvän yhteisen ympäristötietojärjestelmän kehittäminen toivat mukanaan nykyaikaisemman ja tehokkaamman horisontaalisen lähestymistavan unionin ympäristöpolitiikkaan liittyvään tiedonhallintaan ja raportointiin.

(6)

Direktiivi 91/692/ETY olisi sen vuoksi kumottava.

(7)

Useimmat direktiivillä 91/692/ETY muutetut direktiivit eivät ole enää voimassa. Direktiivit 86/278/ETY ja 87/217/ETY ovat kuitenkin edelleen voimassa.

(8)

Direktiivissä 86/278/ETY edellytetään, että jäsenvaltiot toimittavat kyseisen direktiivin täytäntöönpanosta kertomuksen komission laatiman kyselylomakkeen tai kaavan pohjalta direktiivissä 91/692/ETY säädettyä menettelyä noudattaen. Jotta vältetään direktiivin 91/692/ETY kumoamisesta aiheutuva oikeudellinen tyhjiö, on tarpeen korvata viittaus direktiiviin 91/692/ETY viittauksella direktiivissä 86/278/ETY tarkoitettuun menettelyyn.

(9)

Jäsenvaltioiden raportointi direktiivin 87/217/ETY perusteella ei enää ole tarpeen sen jälkeen, kun on hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 (10), jossa säädetään raaka-asbestin ja asbestia sisältävien tuotteiden tuotannon ja käytön vaiheittaisesta lopettamisesta unionissa. Sen vuoksi on aiheellista poistaa nämä kyseisessä direktiivissä säädetyt raportointivaatimukset.

(10)

Direktiivin 91/692/ETY voimaantulon jälkeen seuraavat asetukset ja direktiivit sisälsivät viittauksen kyseiseen direktiiviin: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY (11), direktiivi 94/63/EY, neuvoston direktiivi 1999/31/EY (12), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY (13), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY (14), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY (15), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/31/EY (16) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1257/2013 (17).

(11)

Komissio ehdotti osana kiertotaloutta koskevaa EU:n toimintasuunnitelmaa direktiivien 94/62/EY, 1999/31/EY, 2000/53/EY ja 2008/98/EY muuttamista, jotta korvattaisiin viittaus direktiiviin 91/692/ETY.

(12)

Sen varmistamiseksi, että tietyt direktiivin 86/278/ETY liitteiden säännökset ovat ajan tasalla, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotta kyseiset säännökset voidaan mukauttaa tekniikan ja tieteen kehitykseen. Vastaavasti sen varmistamiseksi, että direktiivin 2009/31/EY liitteet ovat ajan tasalla, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotta kyseiset liitteet voidaan mukauttaa tekniikan ja tieteen kehitykseen. Direktiivin 2009/31/EY liitteiden mukauttaminen ei saisi johtaa kyseisiin liitteisiin sisältyvien perusteiden mukaisen turvallisuuden tason tai niiden mukaisten seurantaa koskevien periaatteiden heikkenemiseen. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa (18) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(13)

Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 21 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa viitataan direktiiviin 91/692/ETY, joka on määrä kumota. Kyseisen säännöksen nojalla ensimmäisen raportointimenettelyn on määrä alkaa asetuksen (EU) N:o 1257/2013 soveltamispäivänä. Komissio vahvisti 19 päivänä joulukuuta 2016 täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2016/2323 (19) aluskierrätyslaitosten eurooppalaisen luettelon ensimmäisen version, jäljempänä ’eurooppalainen luettelo’. Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 26 artiklan mukaisesti jäsenvaltiot voivat antaa luvan alusten kierrättämiselle eurooppalaiseen luetteloon kuuluvissa alusten kierrätyslaitoksissa ennen kyseisen asetuksen soveltamispäivää. Tällöin ei sovelleta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1013/2006 (20). Jotta vältetään katkos, jonka aikana tietoa ei kerätä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 tai asetuksen (EU) N:o 1257/2013 nojalla, raportoinnissa on aiheellista ottaa käyttöön siirtymäkausi, joka ulottuu asetuksen (EU) N:o 1257/2013 26 artiklan mukaisesta ensimmäisestä ennakoidusta luvan antamispäivästä tietyssä jäsenvaltiossa kyseisen asetuksen soveltamispäivään kussakin jäsenvaltiossa, joka päättää käyttää kyseisessä artiklassa säädettyä siirtymäkautta. Tähän liittyvän kunkin tällaisen jäsenvaltion hallinnollisen taakan rajoittamiseksi ei ole tarpeen, että siirtymäkauden aikana kerätyt tiedot muodostavat erillisen raportin perustan. Sen sijaan olisi pidettävä riittävänä, että nämä tiedot sisällytetään ensimmäiseen säännöllisesti annettavaan raporttiin, joka kattaa kolmivuotisjakson asetuksen (EU) N:o 1257/2013 soveltamispäivästä, tai että ne ovat osa tätä raporttia.

(14)

Direktiivissä 94/63/EY säädettyä raportointivaatimusta ei enää tarvita kyseisen direktiivin täytäntöönpanon valvontaa varten. Kyseinen säännös olisi sen vuoksi kumottava.

(15)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän päätöksen tavoitetta eli muuttaa tai kumota sellaisia ympäristöraportoinnin alalla annettuja unionin säädöksiä, joita ei enää sovelleta tai jotka eivät ole asianmukaisia, vaan tavoite voidaan sen luonteen vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(16)

Asetus (EU) N:o 1257/2013 sekä direktiivit 94/63/EY, 2009/31/EY, 86/278/ETY ja 87/217/ETY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Direktiivin 2009/31/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2009/31/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 27 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on annettava joka kolmas vuosi komissiolle kertomus tämän direktiivin soveltamisesta 25 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu rekisteri mukaan lukien. Ensimmäinen kertomus on toimitettava komissiolle 30 päivään kesäkuuta 2011 mennessä. Kertomuksen pohjana on käytettävä kyselylomaketta tai mallia, jonka komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädösten muodossa. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Kyselylomake tai malli lähetetään jäsenvaltioille vähintään kuusi kuukautta ennen kertomuksen toimittamisen määräpäivää.”

2)

Korvataan 29 artikla seuraavasti:

”29 artikla

Liitteiden muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 29 a artiklan mukaisesti liitteiden muuttamiseksi niiden mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen. Tällainen mukauttaminen ei saa johtaa liitteeseen I sisältyvien perusteiden mukaisen turvallisuuden tason tai liitteeseen II sisältyvien seurantaa koskevien periaatteiden heikkenemiseen.”

3)

Lisätään artikla seuraavasti:

”29 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta 4 heinäkuuta 2018 viiden vuoden ajaksi 29 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Kertomus toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 29 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa (*1) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.   Edellä olevan 29 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

(*1)  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”"

4)

Korvataan 30 artikla seuraavasti:

”30 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 (*2) 26 artiklalla perustettu ilmastonmuutoskomitea. Kyseinen komitea on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011 (*3) tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

(*2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 525/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi kansallisella ja unionin tasolla sekä päätöksen N:o 280/2004/EY kumoamisesta (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 13)."

(*3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).”"

2 artikla

Direktiivin 86/278/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 86/278/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 13 artikla seuraavasti:

”13 artikla

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 15 a artiklan mukaisesti liitteiden muuttamiseksi niiden mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen.

Ensimmäistä kohtaa ei sovelleta liitteissä I A, I B ja I C lueteltuihin muuttujiin ja lukuarvoihin, sellaisiin tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa lukuarvojen arviointiin, eikä liitteissä II A ja II B tarkoitettuihin analyysimuuttujiin.”

2)

Kumotaan 14 artikla.

3)

Korvataan 15 artikla seuraavasti:

”15 artikla

1.   Komissiota avustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY (*4) 39 artiklalla perustettu komitea. Kyseinen komitea on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011 (*5) tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

(*4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3)."

(*5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).”"

4)

Lisätään artikla seuraavasti:

”15 a artikla

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta 4 heinäkuuta 2018 viiden vuoden ajaksi 13 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Kertomus toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 13 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa (*6) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.   Edellä olevan 13 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

(*6)  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”"

5)

Korvataan 17 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on joka kolmas vuosi toimitettava komissiolle tietoja tämän direktiivin täytäntöönpanosta sektorikohtaisessa kertomuksessa, joka kattaa myös muut asiaankuuluvat yhteisön direktiivit. Sektorikohtaiset kertomukset on laadittava komission täytäntöönpanosäädöksen muodossa hyväksymän kyselylomakkeen tai kaavan pohjalta. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Kyselylomake tai kaava lähetetään jäsenvaltioille kuusi kuukautta ennen sen jakson alkua, jolta kertomus laaditaan. Kertomus on toimitettava komissiolle yhdeksän kuukauden kuluessa sen kolmivuotiskauden päättymisestä, jota kertomus koskee.”

3 artikla

Direktiivin 87/217/ETY muuttaminen

Kumotaan direktiivin 87/217/ETY 13 artiklan 1 kohta.

4 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 muuttaminen

Korvataan asetuksen (EU) N:o 1257/2013 21 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kunkin raportin on katettava kolme vuotta, ja se on toimitettava komissiolle sähköisesti viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua sen kattaman kolmen vuoden jakson päättymisestä.

Ensimmäisen sähköisen raportin on katettava kolmen vuoden jakso 32 artiklan 1 kohdan mukaisesta tämän asetuksen soveltamispäivästä. Jos jäsenvaltio antaa luvan alusten kierrättämiselle eurooppalaiseen luetteloon kuuluvissa alusten kierrätyslaitoksissa ennen tämän asetuksen soveltamispäivää 26 artiklan mukaisesti, kyseisen jäsenvaltion ensimmäisen sähköisen raportin on katettava myös jakso tällaisen luvan antamispäivästä tämän asetuksen soveltamispäivään.

Komissio julkaisee kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua siitä, kun se on vastaanottanut jäsenvaltioiden raportit.”

5 artikla

Direktiivin 94/63/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 94/63/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artiklan 4 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle niistä varastoalueista, joille tällainen poikkeus on myönnetty.”

2)

Korvataan 6 artiklan 4 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle yksityiskohtaiset tiedot niistä alueista, joille ne aikovat myöntää edellä tarkoitetun poikkeuksen, ja tämän jälkeen kaikista näiden alueiden luetteloon tehdyistä muutoksista.”

3)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Valvonta ja kertomusten antaminen

Komissiota kehotetaan liittämään kertomuksiinsa tarvittaessa ehdotuksia tämän direktiivin muuttamisesta ja erityisesti sen soveltamisalan laajentamisesta siten, että se koskisi myös laivojen lastauksessa vapautuvien höyryjen rajoittamis- ja talteenottojärjestelmiä.”

6 artikla

Direktiivin 91/692/ETY kumoaminen

Kumotaan direktiivi 91/692/ETY.

7 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Strasbourgissa 30 päivänä toukokuuta 2018.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

A. TAJANI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. PAVLOVA


(1)  EUVL C 173, 31.5.2017, s. 82.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 18. huhtikuuta 2018 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 14. toukokuuta 2018.

(3)  Neuvoston direktiivi 86/278/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä maanviljelyssä (EYVL L 181, 4.7.1986, s. 6).

(4)  Neuvoston direktiivi 87/217/ETY, annettu 19 päivänä maaliskuuta 1987, asbestin aiheuttaman ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä ja vähentämisestä (EYVL L 85, 28.3.1987, s. 40).

(5)  Neuvoston direktiivi 91/692/ETY, annettu 23 päivänä joulukuuta 1991, eräiden ympäristöä koskevien direktiivien täytäntöönpanoon liittyvien kertomusten standardoinnista ja järkeistämisestä (EYVL L 377, 31.12.1991, s. 48).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/63/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, bensiinin varastoinnista ja sen jakelusta varastoalueilta huoltoasemille aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjen torjunnasta (EYVL L 365, 31.12.1994, s. 24).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta (EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, pakkauksista ja pakkausjätteistä (EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10).

(12)  Neuvoston direktiivi 1999/31/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, kaatopaikoista (EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1).

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY, annettu 18 päivänä syyskuuta 2000, romuajoneuvoista (EYVL L 269, 21.10.2000, s. 34).

(14)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta (EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32).

(15)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).

(16)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/31/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, hiilidioksidin geologisesta varastoinnista ja neuvoston direktiivin 85/337/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2000/60/EY, 2001/80/EY, 2004/35/EY, 2006/12/EY ja 2008/1/EY ja asetuksen (EY) N:o 1013/2006 muuttamisesta (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 114).

(17)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1257/2013, annettu 20 päivänä marraskuuta 2013, aluskierrätyksestä sekä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 ja direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta (EUVL L 330, 10.12.2013, s. 1).

(18)  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

(19)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2323, annettu 19 päivänä joulukuuta 2016, aluskierrätyslaitosten eurooppalaisen luettelon vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 mukaisesti (EUVL L 345, 20.12.2016, s. 119).

(20)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1013/2006, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2006, jätteiden siirrosta (EUVL L 190, 12.7.2006, s. 1).


Top