EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0840

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/840, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/105/EY mukaisen unionin laajuista seurantaa varten laadittavan tarkkailtavien aineiden luettelon hyväksymisestä vesipolitiikan alalla ja komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/495 kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 3362)

C/2018/3362

OJ L 141, 7.6.2018, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2020; Kumoaja 32020D1161 Voimassaolon päättymispäivä perustuu päivään, jona tiedoksiantamispäivänään voimaan tuleva kumoava säädös julkaistaan. Kumoava säädös on annettu tiedoksi, mutta tiedoksiantamispäivä ei ole saatavilla EUR-Lexissä, minkä vuoksi sen asemesta käytetään julkaisemispäivää.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/840/oj

7.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/9


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/840,

annettu 5 päivänä kesäkuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/105/EY mukaisen unionin laajuista seurantaa varten laadittavan tarkkailtavien aineiden luettelon hyväksymisestä vesipolitiikan alalla ja komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/495 kumoamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2018) 3362)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ympäristönlaatunormeista vesipolitiikan alalla, neuvoston direktiivien 82/176/ETY, 83/513/ETY, 84/156/ETY, 84/491/ETY ja 86/280/ETY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/105/EY (1) ja erityisesti sen 8 b artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2008/105/EY 8 b artiklan 1 kohdassa säädetään tarkkailtavien aineiden luettelon laatimisesta; näistä aineista kerätään unionin laajuisia seurantatietoja, joita voidaan hyödyntää myöhemmin, kun aineet asetetaan tärkeysjärjestykseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY (2) 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Ensimmäisessä tällaisessa tarkkailtavien aineiden luettelossa oli mainittava kunkin aineen seurantamatriisit ja mahdolliset analyysimenetelmät, joista ei aiheudu liiallisia kustannuksia.

(2)

Direktiivin 2008/105/EY 8 b artiklassa yksilöidään muun muassa edellytykset ja yksityiskohtaiset säännöt, joita sovelletaan tarkkailtavien aineiden luettelossa mainittujen aineiden seurantaan ja jäsenvaltioiden antamaan seurannan tuloksia koskevaan selvitykseen.

(3)

Tarkkailtavien aineiden luetteloon sisällytettävät aineet on valittava sellaisista aineista, joita koskevat tiedot osoittavat, että aineet voivat unionin tasolla aiheuttaa vesiympäristölle tai vesiympäristön välityksellä merkittävän riskin mutta joita koskevat seurantatiedot ovat riittämättömät todellisen riskin vahvistamiseen. Olisi harkittava sitä, että tarkkailtavien aineiden luetteloon sisällytetään erittäin myrkylliset aineet, joita käytetään useissa jäsenvaltioissa ja joita päästetään vesiympäristöön mutta joita ei seurata lainkaan tai seurataan vain harvoin. Valintaprosessissa olisi otettava huomioon direktiivin 2008/105/EY 8 b artiklan 1 kohdan a–e alakohdassa mainitut tiedot ottaen erityisesti huomioon uudet epäpuhtaudet.

(4)

Tarkkailtavien aineiden luettelossa mainittujen aineiden seurannan avulla olisi saatava korkealuokkaisia tietoja aineiden pitoisuuksista vesiympäristössä; tietoja olisi voitava hyödyntää direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 4 kohdan mukaisesti tehtävään erilliseen tarkistukseen liittyvissä riskinarvioinneissa, joiden perusteella voidaan yksilöidä ensisijaisia aineita. Olisi harkittava niiden aineiden, joiden havaitaan tässä tarkastelussa aiheuttavan merkittävän riskin, sisällyttämistä ensisijaisten aineiden luetteloon. Lisäksi olisi asetettava ympäristönlaatustandardi, jota jäsenvaltioiden olisi noudatettava. Kun tehdään ehdotus aineen sisällyttämisestä ensisijaisten aineiden luetteloon, siitä olisi laadittava vaikutustenarviointi.

(5)

Ensimmäinen tarkkailtavien aineiden luettelo esitettiin komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2015/495 (3), ja se sisälsi kymmenen ainetta tai aineryhmää sekä maininnan seurantamatriisista, mahdolliset analyysimenetelmät, joista ei aiheudu liiallisia kustannuksia, ja menetelmän suurimmat hyväksyttävät havaitsemisrajat.

(6)

Direktiivin 2008/105/EY 8 b artiklan 2 kohdan mukaan komissio saattaa tarkkailtavien aineiden luettelon ajan tasalle joka toinen vuosi. Luetteloa ajan tasalle saattaessaan komissio poistaa aineet, joiden osalta direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu riskinarviointi voidaan tehdä ilman täydentäviä seurantatietoja.

(7)

Komissio analysoi vuonna 2017 tiedot ensimmäiseen tarkkailtavien aineiden luetteloon kuuluneiden aineiden ensimmäiseltä seurantavuodelta. Komissio totesi tämän analyysin pohjalta, että aineista triallaatti, oksadiatsoni, 2,6-di-tert-butyyli-4-metyylifenoli ja diklofenaakki on saatavilla riittävästi korkealaatuisia seurantatietoja, joten kyseiset aineet olisi poistettava tarkkailtavien aineiden luettelosta.

(8)

Kuten täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2015/495 todettiin, olisi aiheellista seurata ainetta 2-etyyliheksyyli-4-metoksikinnamaatti sedimentissä. Useimmat seurantatiedot kerätään kuitenkin vedestä, eivätkä raportoidut rajalliset sedimenttitiedot riitä tekemään tyhjentävää analyysia tästä seurantamatriisista. Sen varmistamiseksi, että kyseisestä aineesta kerätyistä seurantatiedoista käy täysimääräisesti ilmi sen aiheuttama riski, komissio selvittää edelleen, voisivatko jäsenvaltiot seurata sitä sedimentissä luotettavasti ja vertailukelpoisesti. Tätä odotettaessa kyseinen aine olisi poistettava tarkkailtavien aineiden luettelosta.

(9)

Makrolidi-antibiootista atsitromysiini ja kahdesta neonikotinoidista eli imidaklopridista ja tiametoksamista tarvitaan vielä lisää korkealaatuisia seurantatietoja direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kohdennetun riskiin perustuvan arvioinnin tueksi. Tämän vuoksi kyseiset aineet olisi säilytettävä tarkkailtavien aineiden luettelossa. Makrolidi-antibiootit ja neonikotinidit sisällytettiin ensimmäiseen tarkkailtavien aineiden luetteloon ryhminä, koska haluttiin ottaa huomioon se, että aineilla, joilla on sama toimintatapa, voi olla lisävaikutuksia. Tämän vuoksi on perusteltua säilyttää nämä kaksi ryhmää tarkkailtavien aineiden luettelossa huolimatta siitä, että joistakin näihin ryhmiin kuuluvista yksittäisistä aineista on saatavilla riittävästi korkealaatuisia seurantatietoja (makrolidi-antibiootit klaritromysiini ja erytromysiini ja neonikotinoidit asetamipridi, klotianidiini ja tiaklopridi).

(10)

Komissio kokosi vuonna 2017 tietoja myös useista muista aineista, jotka voitaisiin sisällyttää tarkkailtavien aineiden luetteloon. Se otti huomioon direktiivin 2008/105/EY 8 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetut erilaiset merkitykselliset tiedot ja kuuli jäsenvaltioiden asiantuntijoita sekä sidosryhmiä. Tarkkailtavien aineiden luetteloon ei pitäisi sisällyttää aineita, joiden toksisuudesta on epäilyksiä tai joiden osalta saatavilla olevat seurantamenetelmät eivät ole riittävän herkkiä, luotettavia tai vertailukelpoisia. Hyönteismyrkky metaflumitsoni ja antibiootit amoksisilliini ja siprofloksasiini todettiin sopiviksi ehdokkaiksi. Amoksisilliinin ja siprofloksasiinin sisällyttäminen luetteloon on samoilla linjoilla kuin Eurooppalainen yhteinen terveys -toimintasuunnitelma mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi (4); siinä kannatetaan tarkkailtavien aineiden luettelon käyttöä ”mikrobilääkkeiden esiintyvyyttä ja leviämistä ympäristössä koskevan tietämyksen parantamiseksi”.

(11)

Direktiivin 2008/105/EY 8 b artiklan 1 kohdan mukaisesti komissio yksilöi soveltuvia analyysimenetelmiä ehdotetuille aineille. Menetelmän havaitsemisrajan asianomaisessa matriisissa olisi oltava kunkin aineen osalta vähintään yhtä alhainen kuin sen ainekohtaisen ennustetun pitoisuuden, josta ei aiheudu vaikutuksia.

(12)

Tarkastellessaan uudelleen kyseistä ensimmäistä tarkkailtavien aineiden luetteloa komissio havaitsi makrolidi-antibioottien klaritromysiini ja atsitromysiini, metiokarbin ja neonikotinoidien imidaklopridi, tiaklopridi ja tiametoksami osalta uusia ekotoksikologisia tietoja, joiden pohjalta se tarkisti kyseisten aineiden ennustettua pitoisuutta, josta ei aiheudu vaikutuksia. Kyseisille aineille ja aineryhmille tarkkailtavien aineiden luettelossa esitetyt menetelmän suurimmat hyväksyttävät havaitsemisrajat olisi saatettava ajan tasalle.

(13)

Tarkkailtavien aineiden luettelossa mainituista analyysimenetelmistä ei katsota aiheutuvan kohtuuttomia kustannuksia. Jos uusien tietojen perusteella tiettyjen aineiden ennustettu pitoisuus, josta ei aiheudu vaikutuksia, laskee vastaisuudessa, on menetelmän suurinta hyväksyttävää havaitsemisrajaa ehkä laskettava niin kauan kuin aineet sisältyvät edelleen luetteloon.

(14)

Vertailtavuuden vuoksi kaikkia aineita olisi seurattava koko vesinäytteessä.

(15)

Täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/495 olisi kumottava.

(16)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2000/60/EY 21 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Direktiivin 2008/105/EY 8 b artiklassa tarkoitettu unionin laajuista seurantaa varten laadittava tarkkailtavien aineiden luettelo esitetään tämän päätöksen liitteessä.

2 artikla

Kumotaan täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/495.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 5 päivänä kesäkuuta 2018.

Komission puolesta

Karmenu VELLA

Komission jäsen


(1)  EUVL L 348, 24.12.2008, s. 84

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/495, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/105/EY mukaisen unionin laajuista seurantaa varten laadittavan tarkkailtavien aineiden luettelon hyväksymisestä (EUVL L 78, 24.3.2015, s. 40).

(4)  Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille Eurooppalainen yhteinen terveys –toimintasuunnitelma mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi, COM(2017) 339 final.


LIITE

Direktiivin 2008/105/EY 8 b artiklassa tarkoitettu luettelo tarkkailtavista aineista unionin laajuista seurantaa varten

Aineen/aineryhmän nimi

CAS-numero (1)

EU-numero (2)

Indikatiivinen analyysimenetelmä (3)  (4)

Menetelmän suurin hyväksyttävissä oleva havaitsemisraja (ng/l)

17-alfa-etinyyliestradioli (EE2)

57-63-6

200-342-2

Suurivolyyminen SPE -LC-MS-MS

0,035

17-beta-estradioli (E2), estroni (E1)

50-28-2

53-16-7

200-023-8

SPE -LC-MS-MS

0,4

Makrolidi-antibiootit (5)

 

 

SPE -LC-MS-MS

19

Metiokarbi

2032-65-7

217-991-2

SPE -LC-MS-MS

tai GC-MS

2

Neonikotinoidit (6)

 

 

SPE -LC-MS-MS

8,3

Metaflumitsoni

139968-49-3

604-167-6

LLE - LC-MS-MS tai SPE – LC-MS-MS

65

Amoksisilliini

26787-78-0

248-003-8

SPE -LC-MS-MS

78

Siprofloksasiini

85721-33-1

617-751-0

SPE -LC-MS-MS

89


(1)  Chemical Abstracts Service.

(2)  Euroopan unionin numero – ei kaikille aineille.

(3)  Eri jäsenvaltioiden tulosten vertailtavuuden varmistamiseksi on kaikkia aineita seurattava koko vesinäytteessä.

(4)  Uuttamismenetelmät:

LLE– neste-nesteuutto

SPE– kiinteäfaasiuutto.

Analyysimenetelmät:

GC-MS– kaasukromatografia-massaspektrometria

LC-MS-MS– Nestekromatografia (kaksivaiheinen) kolmoiskvadrupolimassaspektrometria.

(5)  Erytromysiini (CAS-numero 114-07-8, EU-numero 204-040-1), klaritromysiini (CAS-numero 81103-11-9), atsitromysiini (CAS-numero 83905-01-5, EU-numero 617-500-5).

(6)  Imidaklopridi (CAS-numero 105827-78-9/138261-41-3, EU-numero 428-040-8), tiaklopridi (CAS-numero 111988-49-9), tiametoksami (CAS-numero 153719-23-4, EU-numero 428-650-4), klotianidiini (CAS-numero 210880-92-5, EU-numero 433-460-1), asetamipridi (CAS-numero 135410-20-7/160430-64-8).


Top