Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0229

Komission päätös (EU) 2018/229, annettu 12 päivänä helmikuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY mukaisesti jäsenvaltioiden seurantajärjestelmien luokitteluille interkalibrointimenettelyn tuloksena määriteltyjen arvojen vahvistamisesta ja komission päätöksen 2013/480/EU kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 696)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

C/2018/0696

OJ L 47, 20.2.2018, p. 1–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/229/oj

20.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 47/1


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2018/229,

annettu 12 päivänä helmikuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY mukaisesti jäsenvaltioiden seurantajärjestelmien luokitteluille interkalibrointimenettelyn tuloksena määriteltyjen arvojen vahvistamisesta ja komission päätöksen 2013/480/EU kumoamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2018) 696)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 päivänä lokakuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY (1) ja erityisesti sen liitteessä V olevan 1.4.1 kohdan ix alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2000/60/EY edellytetään, että jäsenvaltiot suojelevat, parantavat ja ennallistavat kaikkia pintavesimuodostumia tavoitteena saavuttaa hyvä ekologinen ja kemiallinen tila. Lisäksi siinä edellytetään, että jäsenvaltiot suojelevat, parantavat ja ennallistavat kaikkia keinotekoisia tai voimakkaasti muutettuja vesimuodostumia tavoitteena saavuttaa hyvä ekologinen potentiaali ja hyvä kemiallinen tila.

(2)

Jotta voitaisiin määritellä yksi direktiivin 2000/60/EY pääympäristötavoitteista eli hyvä ekologinen tila, kyseisessä direktiivissä säädetään menetelmästä, jolla varmistetaan jäsenvaltioiden biologisten seurantatulosten ja seurantajärjestelmien luokittelujen vertailtavuus. Jäsenvaltioiden biologisten seuranta- ja luokittelujärjestelmien tuloksia verrataan interkalibrointiverkon avulla, joka koostuu kunkin jäsenvaltion ja kunkin unionin luonnonmaantieteellisen alueen seurantapaikoista. Direktiivissä 2000/60/EY edellytetään, että jäsenvaltiot keräävät tarpeen mukaan interkalibrointiverkkoon kuuluvista paikoista tarvittavat tiedot, jotta voidaan arvioida, ovatko kansallisen seurantajärjestelmän luokittelut direktiivin 2000/60/EY liitteessä V olevassa 1.2 kohdassa olevien normatiivisten määritelmien mukaisia. Jäsenvaltiot jaettiin interkalibrointia varten komission päätöksen 2005/646/EY (2) liitteen osassa 2 määriteltyihin maantieteellisiin interkalibrointiryhmiin, jotka koostuvat jäsenvaltioista, joissa esiintyy samankaltaisia erityisiä pintavesimuodostumatyyppejä.

(3)

Direktiivin 2000/60/EY mukaan interkalibrointimenettely on tehtävä biologisten tekijöiden tasolla vertailemalla kansallisen seurantajärjestelmän tuloksia kunkin biologisen tekijän osalta ja jäsenvaltioille yhteisten pintavesimuodostumatyyppien osalta sekä varmistamalla tulosten yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin liitteessä V olevassa 1.2 kohdassa vahvistettujen normatiivisten määritelmien kanssa.

(4)

Komissio on järjestänyt kolme interkalibrointimenettelyvaihetta yhteisen tutkimuskeskuksen välityksellä. Interkalibrointimenettelyn helpottamiseksi laadittiin vesipolitiikan puitedirektiivin yhteisen täytäntöönpanostrategian osana neljä ohjeasiakirjaa (nrot 6 (3), 14 (kaksi versiota (4)) ja 30 (5)). Niissä esitetään yleiskatsaus interkalibrointimenettelyn keskeisistä periaatteista ja menettelyn toteutusvaihtoehdoista sekä aikataulut ja raportointivaatimukset. Niissä esitetään myös menettely uusien tai tarkistettujen kansallisten luokittelujärjestelmien sisällyttämiseksi hyvän ekologisen tilan yhdenmukaistettuun määritelmään.

(5)

Vuoteen 2007 mennessä komissio oli saanut interkalibrointitulokset useista biologisista laatutekijöistä. Ne on sisällytetty komission päätökseen 2008/915/EY (6), jossa esitetään luokkien välisten rajojen arvot, joita jäsenvaltioiden on käytettävä seurantajärjestelmiensä luokitteluissa. Interkalibrointimenettelyn ensimmäisen vaiheen tulokset olivat puutteellisia sikäli etteivät siinä olleet mukana kaikki biologiset laatutekijät. Saatavilla olevat interkalibrointimenettelyn tulokset oli kuitenkin vahvistettava ajoissa, jotta niitä voitiin käyttää direktiivin 2000/60/EY 11 ja 13 artiklan mukaisesti ensimmäisten vesienhoitoa koskevien toimenpideohjelmien ja ensimmäisten vesienhoitosuunnitelmien laadinnassa.

(6)

Jotta saadaan täytettyä aukot ja parannettua interkalibrointitulosten vertailukelpoisuutta ajoissa toisia, vuonna 2015 jätettäviä vesienhoitosuunnitelmia varten, komissio käynnisti interkalibrointimenettelyn toisen vaiheen. Toisen vaiheen tulokset sisällytettiin komission päätökseen 2013/480/EU (7). Niiden perusteella interkalibrointi oli toteutettu joissakin tapauksissa vain osittain. Oli myös maantieteellisiä interkalibrointiryhmiä ja biologisia laatutekijöitä, joiden osalta ei ollut mitään interkalibrointituloksia kyseiseen päätökseen sisällytettäviksi.

(7)

Kyseisten puutteiden poistamiseksi ja interkalibrointitulosten vertailtavuuden parantamiseksi oli tarpeen järjestää kolmas interkalibrointimenettelyvaihe kolmansia, vuonna 2021 jätettäviä vesienhoitosuunnitelmia varten. Kolmannen interkalibrointimenettelyvaiheen tulokset on sisällytetty tämän päätöksen liitteeseen.

(8)

Tämän asetuksen liitteessä esitetään interkalibrointimenettelyn tulokset. Liitteessä olevassa 1 osassa esitettyjen tulosten osalta on toteutettu täysimääräisesti kaikki ohjeasiakirjoissa esitetyn interkalibrointimenettelyn vaiheet. Liitteessä olevassa 2 osassa esitetään raja-arvoineen kansalliset luokittelujärjestelmät, joiden osalta ei ole teknisesti pystytty tekemään vertailtavuusarviointia, koska yhteiset tyypit puuttuvat tai käsitellyt paineet tai arviointikonseptit ovat erilaiset. Koska liitteessä olevassa 1 ja 2 osassa esitetyt tulokset ovat direktiivin 2000/60/EY liitteessä V olevassa 1.2 kohdassa esitettyjen normatiivisten määritelmien mukaiset, jäsenvaltioiden olisi käytettävä vastaavia raja-arvoja kansallisten seurantajärjestelmien luokitteluissaan.

(9)

Jos interkalibroituja tyyppejä vastaavat vesimuodostumat on nimetty keinotekoisiksi tai voimakkaasti muutetuiksi direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti, jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää tämän päätöksen liitteessä esitettyjä tuloksia hyvän ekologisen potentiaalinsa määrittelemiseksi direktiivin 2000/60/EY liitteessä V olevassa 1.2.5 kohdassa olevien normatiivisten määritelmien mukaisesti ottaen huomioon kyseisten vesimuodostumien fyysiset muutokset ja niihin liittyvä vedenkäyttö.

(10)

Jäsenvaltioiden olisi sovellettava interkalibrointimenettelyn tuloksia kansallisissa luokittelujärjestelmissään, jotta ne voivat asettaa rajat erinomaisen ja hyvän sekä hyvän ja tyydyttävän tilan välillä kaikkien kansallisten tyyppiensä osalta.

(11)

Direktiivin 2000/60/EY 8 artiklassa tarkoitettujen seurantaohjelmien laatimisen ja kyseisen direktiivin 5 artiklassa tarkoitettujen vesipiirin ominaispiirteiden tarkistamisen ja ajan tasalle saattamisen yhteydessä saatavat tiedot voivat tarjota uutta näyttöä, jonka perusteella jäsenvaltioiden seuranta- ja luokittelujärjestelmiä voidaan mukauttaa tieteen ja tekniikan kehitykseen. Jäsenvaltiot voivat myös laatia uusia kansallisia luokittelujärjestelmiä, jotka kattavat biologiset laatutekijät tai biologisten laatutekijöiden osatekijät ja raja-arvot, joiden direktiivin 2000/60/EY liitteessä V olevassa 1.2 kohdassa esitettyjen normatiivisten määritelmien mukaisuus olisi arvioitava. Tämä voi johtaa interkalibrointimenettelyn tulosten tarkistamiseen puutteiden korjaamiseksi sekä interkalibroinnin tulosten laadun ja vertailtavuuden parantamiseksi, mikä puolestaan voi johtaa tämän päätöksen liitteessä esitettyjen tulosten ajantasaistamiseen.

(12)

Tästä syystä päätös 2013/480/EU olisi kumottava ja korvattava.

(13)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2000/60/EY 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on direktiivin 2000/60/EY liitteessä V olevan 1.4.1 kohdan iii alakohdan soveltamiseksi käytettävä seurantajärjestelmiensä luokitteluissa tämän päätöksen liitteessä olevassa 1 osassa esitettyjä luokkien välisten rajojen arvoja.

2.   Jos jossakin maantieteellisessä interkalibrointiryhmässä ei ole pystytty tekemään vertailuarviointia jonkin biologisen laatutekijän osalta, jäsenvaltioiden on direktiivin 2000/60/EY liitteessä V olevan 1.4.1 kohdan iii alakohdan soveltamiseksi käytettävä seurantajärjestelmiensä luokitteluissa tämän päätöksen liitteessä olevassa 2 osassa esitettyjä menetelmiä ja luokkien välisten rajojen arvoja.

3.   Kun kyseessä ovat vesimuodostumat, jotka on nimetty keinotekoisiksi tai voimakkaasti muutetuiksi direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti, jäsenvaltiot voivat hyvän ekologisen potentiaalin määrittelemiseksi käyttää tämän päätöksen liitteessä esitettyjä menetelmiä ja luokkien välisten rajojen arvoja.

2 artikla

Kumotaan päätös 2013/480/EU.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 12 päivänä helmikuuta 2018.

Komission puolesta

Karmenu VELLA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.

(2)  Komission päätös 2005/646/EY, tehty 17 päivänä elokuuta 2005, paikkarekisterin perustamisesta interkalibrointiverkon muodostamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY mukaisesti (EUVL L 243, 19.9.2005, s. 1).

(3)  Common implementation strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC), Guidance Document No 6, Towards a Guidance on Establishment of the Intercalibration Network and the Process on the Intercalibration Exercise, European Communities, 2003. ISBN 92-894-5126–2

(4)  Common implementation strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC), Guidance document No 14. Guidance document on the Intercalibration Process 2004–2006, ISBN 92-894-9471–9;

Common implementation strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC), Guidance document No 14. Guidance document on the Intercalibration Process 2008–2011, ISBN: 978-92-79–18997–5

(5)  Procedure to fit new or updated classification methods to the results of a completed intercalibration exercise, Guidance document No 30. Technical Report 2015–085, ISBN: 978-92-79–38434–9

(6)  Komission päätös 2008/915/EY, tehty 30 päivänä lokakuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY mukaisesti jäsenvaltioiden seurantajärjestelmien luokitteluille interkalibrointimenettelyn tuloksena määriteltyjen arvojen vahvistamisesta (EUVL L 332, 10.12.2008, s. 20).

(7)  Komission päätös 2013/480/EU, annettu 20 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY mukaisesti jäsenvaltioiden seurantajärjestelmien luokitteluille interkalibrointimenettelyn tuloksena määriteltyjen arvojen vahvistamisesta ja päätöksen 2008/915/EY kumoamisesta (EUVL L 266, 8.10.2013, s. 1).


LIITE

Tämän liitteen 1 osassa esitetään raja-arvoineen interkalibrointimenettelyn tulokset, joiden osalta on toteutettu täysimääräisesti kaikki interkalibrointimenettelyn vaiheet.

Tämän liitteen 2 osassa esitetään raja-arvoineen kansalliset luokittelujärjestelmät, jotka ovat direktiivin 2000/60/EY liitteessä V olevassa 1.2 kohdassa esitettyjen normatiivisten määritelmien mukaiset mutta joiden osalta ei maantieteellisessä interkalibrointiryhmässä ole teknisesti pystytty tekemään vertailtavuusarviointia, koska yhteiset tyypit puuttuvat tai käsitellyt paineet tai arviointikonseptit ovat erilaiset.

1 OSA -

Vesijaotteluryhmä

Joet

Maantieteellinen interkalibrointiryhmä

Alppialueiden joet

Interkalibroitujen tyyppien kuvaus

Tyyppi

Joen ominaispiirteet

Valuma-alue (km2)

Korkeus merenpinnasta (m) ja geomorfologia

Alkaliniteetti

Virtausmalli

R-A1

Esialpit, pieni/keskikokoinen, korkealla merenpinnasta, kalkkipitoinen

10–1 000

800–2 500  m (valuma-alue), lohkareita

Suuri (mutta ei äärimmäisen suuri)

 

R-A2

Pieni/keskikokoinen, korkealla merenpinnasta, kvartsipitoinen

10–1 000

500–1 000  m (valuma-alueen suurin korkeus 3 000  m, keskikorkeus 1 500  m), lohkareita

Ei-kalkkipitoinen (graniitti, metamorfinen), keskisuuri/matala alkaliniteetti

Lumen/jään säätelemä virtausmalli

Maat, joissa näitä interkalibroituja tyyppejä esiintyy:

Tyyppi R-A1:

Saksa, Itävalta, Ranska, Italia, Slovenia

Tyyppi R-A2:

Itävalta, Ranska, Italia, Espanja

ALPPIALUEIDEN JOKIEN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Pohjaeläimistö

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa ja tyyppi

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Tyyppi R-A1

 

 

 

Itävalta

Biologisten laatutekijöiden arviointi – pohjaeläimistö [Erhebung der biologischen Qualitätselemente – Teil Makrozoobenthos (Detaillierte MZB-Methode)]

0,80

0,60

Ranska

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 ja arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,93

0,79

Saksa

PERLODES – Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos

0,80

0,60

Italia

MacrOper, perustana yhteinen STAR-interkalibrointi-indeksi STAR_ICMi

0,97

0,73

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Tyyppi R-A2

 

 

 

Itävalta

Biologisten laatutekijöiden arviointi – pohjaeläimistö [Erhebung der biologischen Qualitätselemente – Teil Makrozoobenthos (Detaillierte MZB-Methode)]

0,80

0,60

Ranska (Alpit)

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 ja arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,93

0,71

Ranska (Pyreneet)

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 ja arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,81

Italia

MacrOper, perustana yhteinen STAR-interkalibrointi-indeksi STAR_ICMi

0,95

0,71

Espanja

Iberian niemimaan BMWP (IBMWP)

0,83

0,53

ALPPIALUEIDEN JOKIEN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Makrofyytit ja fytobentos

Biologinen alalaatutekijä

Fytobentos

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Tyyppi ja maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Tyyppi R-A1

 

 

 

Itävalta

Biologisten laatutekijöiden arviointi – fytobentos [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 – Fließgewässer/Phytobenthos]

0,88

0,56

Ranska

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, joulukuu 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,78

Saksa

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

0,735

0,54

Italia

Yhteinen interkalibrointi-indeksi ICMi (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,87

0,7

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Tyyppi R-A2

 

 

 

Itävalta

Biologisten laatutekijöiden arviointi – fytobentos [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 – Fließgewässer/Phytobenthos]

0,88

0,56

Ranska

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, joulukuu 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,78

Espanja

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,94

0,74

Italia

Yhteinen interkalibrointi-indeksi ICMi (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,85

0,64

Vesijaotteluryhmä

Joet

Maantieteellinen interkalibrointiryhmä

Keski-Euroopan ja Baltian maiden joet

Interkalibroitujen tyyppien kuvaus

Tyyppi

Joen ominaispiirteet

Valuma-alue (km2)

Korkeus ja geomorfologia

Alkaliniteetti (meq/l)

R-C1

Pieni, alava, kvartsipitoinen, hiekka

10–100

Alava, vallitsevana hiekkapohja (pieni raekoko), leveys 3–8 m uomantäydellä virtaamalla

> 0,4

R-C2

Pieni, alava, kvartsipitoinen, kivi

10–100

Alava, kivi, leveys

3–8 m uomantäydellä virtaamalla

< 0,4

R-C3

Pieni, korkeus keskitasoa, kvartsipitoinen

10–100

Korkeus keskitasoa, kivi (graniitti), sorapohja, leveys 2–10 m uomantäydellä virtaamalla

< 0,4

R-C4

Keskikokoinen, alava, sekapohja

100–1 000

Alava, hiekka-sorapohja, leveys 8–25 m uomantäydellä virtaamalla

> 0,4

R-C5

Suuri, alava, sekapohja

1 000 –10 000

Alava, särkikalavyöhyke, vaihteleva virtausnopeus, suurin korkeus valuma-alueella: 800 m merenpinnasta, leveys > 25 m uomantäydellä virtaamalla

> 0,4

R-C6

Pieni, alava, kalkkipitoinen

10–300

Alava, sorapohja (kalkkikivi), leveys 3–10 m uomantäydellä virtaamalla

> 2

Maat, joissa näitä interkalibroituja tyyppejä esiintyy:

Tyyppi R-C1:

Belgia (Flanderi), Belgia (Vallonia), Saksa, Tanska, Ranska, Italia, Liettua, Alankomaat, Puola, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta

Tyyppi R-C2:

Espanja, Ranska, Irlanti, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta

Tyyppi R-C3:

Itävalta, Belgia (Vallonia), Tšekki, Saksa, Puola, Espanja, Ruotsi, Ranska, Luxemburg, Yhdistynyt kuningaskunta

Tyyppi R-C4:

Belgia (Flanderi), Belgia (Vallonia), Tšekki, Saksa, Tanska, Viro, Espanja, Ranska, Irlanti, Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Alankomaat, Puola, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta

Tyyppi R-C5:

Belgia (Vallonia), Tšekki, Viro, Ranska, Saksa, Espanja, Irlanti Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Alankomaat, Puola, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta

Tyyppi R-C6:

Belgia (Vallonia), Tanska, Viro, Espanja, Ranska, Irlanti, Italia, Puola, Latvia, Liettua, Luxemburg, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta

KESKI-EUROOPAN JA BALTIAN MAIDEN JOKIEN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Pohjaeläimistö

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Itävalta

Biologisten laatutekijöiden arviointi – pohjaeläimistö

0,80

0,60

Belgia (Flanderi)

Flanderin monimuuttujainen pohjaeläinindeksi MMIF

0,90

0,70

Belgia (Vallonia)

Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) (Norme AFNOR NF T 90 350, 1992) ja Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012

0,94

(tyyppi R-C1)

0,97

(tyypit R-C3, R-C5, R-C6)

0,75

(tyyppi R-C1)

0,74

(tyypit R-C3, R-C5, R-C6)

Tšekki

Pohjaeläimistöön perustuva Tšekin jokien ekologisen tilan arviointijärjestelmä

0,80

0,60

Tanska

Tanskan jokien eläimistöindeksi DSFI

1,00

0,71

Viro

Viron pintavesien ekologisen laadun arviointi – jokien pohjaeläimistö

0,90

0,70

Saksa

PERLODES – Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos

0,80

0,60

Ranska

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 ja Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,80

Irlanti

Quality Rating System (Q-value)

0,85

0,75

Italia

MacrOper, perustana STAR_ICM-indeksilaskenta

0,96

0,72

Latvia

Latvian pohjaeläinideksi LMI

0,92

0,72

Liettua

Liettuan jokien pohjaeläinideksi LRMI

0,80

0,60

Luxemburg

Classification luxembourgeoise DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350, AFNOR XP T 90–333 ja XP T 90–388

0,96

0,72

Alankomaat

KRW-maatlat

0,80

0,60

Puola

RIVECOmacro – MMI_PL

0,91 (tyyppi R-C1)

0,72 (tyyppi R-C1)

Espanja

METI

0,93

0,70

Ruotsi

DJ-indeksi (Dahl & Johnson 2004)

0,80

0,60

Yhdistynyt kuningaskunta

River Invertebrate Classification Tool (RICT) – WHPT

0,97

0,86

KESKI-EUROOPAN JA BALTIAN MAIDEN JOKIEN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Makrofyytit ja fytobentos

Biologinen alalaatutekijä

Makrofyytit

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Tyyppi

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Itävalta

Itävallan jokien makrofyytti-indeksi AIM

RC-3

0,875

0,625

Belgia (Flanderi)

Flanderin järjestelmä makrofyyttien arvioimiseksi MAFWAT

R-C1

0,80

0,60

Belgia (Vallonia)

IBMR-WL – Jokien biologinen makrofyytti-indeksi (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012)

R-C3

0,925

0,607

Tšekki

Biologisena laatutekijänä makrofyyttejä käyttävä Tšekin jokien pintavesien arviointijärjestelmä

R-C3 (kansallinen tyyppi 1)

0,83

0,67

R-C3 (kansallinen tyyppi 4)

0,82

0,64

R-C4

0,86

0,62

Tanska

Tanskan jokien kasvi-indeksi DSPI

R-C1, R-C4

0,70

0,50

Saksa

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

R-C1

0,745

0,495

R-C3

0,80

0,55

R-C4

0,575

0,395

Saksa

NRW-Verfahren zur Bewertung von Fließgewässern mit Makrophyten

R-C1, R-C3, R-C4

0,995

0,695

Ranska

IBMR – Indice Biologique Macrophytique en Rivière Ranskan standardi NF T90-395 (2003-10-01)

R-C3

0,93

0,79

R-C4

0,905

0,79

Irlanti

MTR – IE – Mean Trophic Ranking

R-C4

0,74

0,62

Italia

Jokien biologinen makrofyytti-indeksi IBMR-IT

R-C1

0,90

0,80

R-C4

0,90

0,80

Liettua

Liettuan jokien makrofyytti-indeksi

R-C4

0,61

0,41

Latvia

Makrofyytteihin perustuva Latvian arviointijärjestelmä

R-C4

0,75

0,55

Luxemburg

Jokien biologinen makrofyytti-indeksi IBMR-LU

R-C3, R-C4, R-C5 ja R-C6

0,89

0,79

Alankomaat

Tarkistettu makrofyytteihin perustuva jokien arviointijärjestelmä Alankomaissa

R-C1 ja R-C

0,80

0,60

Puola

Jokien makrofyytti-indeksi MIR

R-C1

0,90

0,65

R-C3

0,910

0,684

R-C4

0,90

0,65

Yhdistynyt kuningaskunta

River LEAFPACS 2

R-C1, R-C3 ja R-C4 (*1)

0,80

0,60

KESKI-EUROOPAN JA BALTIAN MAIDEN JOKIEN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Makrofyytit ja fytobentos

Biologinen alalaatutekijä

Fytobentos

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Tyyppi

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Itävalta

Biologisten laatutekijöiden arviointi – fytobentos [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 -Fließgewässer/Phytobenthos]

Kaikki tyypit, korkeus merenpinnasta < 500 m

0,70

0,42

Kaikki tyypit, korkeus merenpinnasta > 500 m

0,71

0,43

Belgia (Flanderi)

Vaikutuksille herkkien ja vaikutuksia kestävien piilevien osuuksia mittaava PISIAD-indeksi

kaikki tyypit

0,80

0,60

Belgia (Vallonia)

IPS (Coste, in CEMAGREF, 1982; Lenoir & Coste, 1996 and Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012)

kaikki tyypit

0,98

0,73

Tšekki

Fytobentosiin perustuva Tšekin jokien arviointijärjestelmä

R-C3, R-C4, R-C5

0,80

0,63

Viro

Saasteherkkyysindeksi IPS

kaikki tyypit

0,85

0,70

Ranska

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, joulukuu 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

kaikki tyypit

0,94

0,78

Saksa

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

R-C1

0,67

0,43

R-C3

0,67

0,43

R-C4

0,61

0,43

R-C5

0,73

0,55

Irlanti

Revised form of Trophic Diatom Index (TDI)

kaikki tyypit

0,93

0,78

Italia

Yhteinen interkalibrointi-indeksi ICMi (Mancini & Sollazzo, 2009)

kaikki tyypit

0,89

0,70

Irlanti

Revised form of Trophic Diatom Index (TDI)

kaikki tyypit

0,93

0,78

Liettua

Liettuan fytobentosindeksi

R-C1, R-C4, R-C5, R-C6

0,73

0,55

Luxemburg

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

R-C3, R-C4 (matala alkaliniteetti)

0,98

0,78

R-C4 (korkea alkaliniteetti), R-C5 ja R-C6

0,99

0,78

Alankomaat

KRW Maatlat

kaikki tyypit

0,80

0,60

Puola

Indeks Okrzemkowy IO dla rzek (jokien piileväindeksi)

kaikki tyypit

0,80

0,58

Espanja

MDIAT (Monimuuttujainen Diatom)

R-C2, R-C3, R-C4

0,93

0,70

Ruotsi

Ruotsalaiset arviointimenetelmät, Ruotsin ympäristöviraston säännöt (NFS 2008:1), perustana saasteherkkyysindeksi IPS

kaikki tyypit

0,89

0,74

Yhdistynyt kuningaskunta

Diatom Assessment for River Ecological Status (DARLEQ2)

kaikki tyypit

1,00

0,75

Vesijaotteluryhmä

Joet

Maantieteellinen interkalibrointiryhmä

Itäisen manneralueen joet

Interkalibroitujen tyyppien kuvaus

Tyyppi

Joen ominaispiirteet

Luonnonmaantieteellinen alue

Valuma-alue (km2)

Korkeus merenpinnasta (m)

Geologia

Pohja

R-E1a

Karpaatit: pieni/keskikokoinen, korkeus merenpinnasta keskitasoa

10

10–1 000

500–800

seka-

 

R-E1b

Karpaatit: pieni/keskikokoinen, korkeus merenpinnasta keskitasoa

10

10–1 000

200–500

seka-

 

R-E2

Tasangot: keskikokoinen, alava

11 ja 12

100–1 000

< 200

seka-

hiekka ja siltti

R-E3

Tasangot: suuri, alava

11 ja 12

> 1 000

< 200

seka-

hiekka, siltti ja sora

R-E4

Tasangot: keskikokoinen, korkeus merenpinnasta keskitasoa

11 ja 12

100–1 000

200–500

seka-

hiekka ja sora

R-EX4

Suuri, korkeus merenpinnasta keskitasoa

10, 11 ja 12

> 1 000

200–500

seka-

sora ja lohkare

R-EX5

Tasangot: pieni, alava

11 ja 12

10–100

< 200

seka-

hiekka ja siltti

R-EX6

Tasangot: pieni, korkeus merenpinnasta keskitasoa

11 ja 12

10–100

200–500

seka-

sora

R-EX7

Balkan: pieni, kalkkipitoinen, korkeus merenpinnasta keskitasoa

5

10–100

200–500

kalkkipitoinen

sora

R-EX8

Balkan: pieni/keskikokoinen, kalkkipitoinen karstilähde

5

10–1 000

 

kalkkipitoinen

sora, hiekka ja siltti

Maat, joissa näitä interkalibroituja tyyppejä esiintyy:

R-E1a:

Bulgaria, Tšekki, Romania, Slovakia

R-E1b:

Bulgaria, Tšekki, Unkari, Romania, Slovakia

R-E2:

Bulgaria, Tšekki, Unkari, Romania, Slovakia, Slovenia

R-E3:

Bulgaria, Tšekki, Unkari, Romania, Slovakia, Slovenia

R-E4:

Itävalta, Tšekki, Bulgaria, Unkari, Romania, Slovakia, Slovenia

R-EX4:

Tšekki, Romania, Slovakia

R-EX5:

Unkari, Romania, Slovenia, Slovakia

R-EX6:

Unkari, Romania, Slovenia

R-EX7:

Slovenia

R-EX8:

Slovenia

ITÄISEN MANNERALUEEN JOKIEN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Pohjaeläimistö

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Tyyppi

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Itävalta

Biologisten laatutekijöiden arviointi – pohjaeläimistö

R-E4

0,80

0,60

Bulgaria

Irlannin bioottinen indeksi IBI (BG)

R-E1a, R-E1b

0,86

0,67

R-E2, R-E3

0,80

0,60

Tšekki

Pohjaeläimistöön perustuva Tšekin jokien ekologisen tilan arviointijärjestelmä

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3

0,80

0,60

Unkari

Unkarin monimuuttujainen pohjaeläinindeksi

R-E1b, R-E3, R-E4, R-EX5, R-EX6

0,80

0,60

Romania

Pohjaeläimistöön perustuva vesistöjen ekologisen tilan arviointimenetelmä

R-E1a, R-E1b, R-E3, R-EX4

0,74

0,58

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

R-E4, R-EX5, R-EX6

0,80

0,60

Slovakia

Slovakian jokien pohjaeläimistön arviointi

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4

0,80

0,60

ITÄISEN MANNERALUEEN JOKIEN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Makrofyytit ja fytobentos

Biologinen alalaatutekijä

Makrofyytit

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Tyyppi

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Itävalta

Itävallan jokien makrofyytti-indeksi AIM

R-E4

0,875

0,625

Bulgaria

Referenssi-indeksi

R-E2, R-E3

0,570

0,370

R-E4

0,510

0,270

Tšekki

Biologisena laatutekijänä makrofyyttejä käyttävä Tšekin jokien pintavesien arviointijärjestelmä

R-E2, R-E3

0,750

0,500

Tšekki

Biologisena laatutekijänä makrofyyttejä käyttävä Tšekin jokien pintavesien arviointijärjestelmä

R-E4

0,770

0,560

Unkari

Referenssi-indeksi

R-E2, R-E3

0,700

0,370

Romania

Romanian makrofyytteihin perustuva jokien arviointijärjestelmä MARI

R-E2, R-E3, R-E4

R-E2 ja R-E3: 0,875 , R-E4: 0,783

kaikki tyypit: 0,625

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

R-E2, R-E3, R-E4

0,800

0,600

Slovakia

Jokien biologinen makrofyytti-indeksi IBMR-SK

R-E2, R-E3, R-E4

0,800

0,600

ITÄISEN MANNERALUEEN JOKIEN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Makrofyytit ja fytobentos

Biologinen alalaatutekijä

Fytobentos

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Tyyppi

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Itävalta

Biologisten laatutekijöiden arviointi – fytobentos

R-E4

0,70

0,42

Bulgaria

Bulgarian jokien ekologisen tilan arviointi, perustana IPS-piileväindeksi

R-E1a, R-E1b, R-E3

0,87 (kansalliset tyypit R2, R4)

0,85 (kansalliset tyypit R7, R8)

0,66 (kansalliset tyypit R2, R4)

0,64 (kansalliset tyypit R7, R8)

Tšekki

Fytobentosiin perustuva jokien arviointijärjestelmä

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-EX4

0,80

0,60

Unkari

Piileviin perustuva jokien ekologisen tilan arviointi

R-E2, R-E3, R-EX5

0,80

0,60

Romania

Romanian jokien ekologisen tilan arviointimenetelmä RO-AMRP, perustana fytobentos (piilevät)

R-E1a, R-E1b, R-E3

0,80

0,60

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

R-E4, R-EX5, R-EX6, R-EX7, R-EX8

0,80

0,60

Slovakia

Fytobentosiin perustuva jokien ekologisen tilan arviointijärjestelmä

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4

0,90

0,70

Vesijaotteluryhmä

Joet

Maantieteellinen interkalibrointiryhmä

Välimeren alueen joet

Interkalibroitujen tyyppien kuvaus

Tyyppi

Joen ominaispiirteet

Valuma-alue (km2)

Geologia

Virtausmalli

R-M1

Pienet Välimeren alueen joet

< 100

seka- (paitsi kvartsipitoinen)

vuodenajasta riippuva

R-M2

Keskikokoiset Välimeren alueen joet

100–1 000

seka- (paitsi kvartsipitoinen)

vuodenajasta riippuva

R-M4

Välimeren alueen vuoristojoet

 

ei-kvartsipitoinen

vuodenajasta riippuva

R-M5

Ajoittain virtaavat joet

 

 

ajoittainen

Maat, joissa näitä interkalibroituja tyyppejä esiintyy:

R-M1:

Bulgaria, Ranska, Kreikka, Italia, Portugali, Slovenia, Espanja

R-M2:

Bulgaria, Ranska, Kreikka, Italia, Portugali, Slovenia, Espanja

R-M4:

Kypros, Ranska, Kreikka, Italia, Espanja

R-M5:

Kypros, Italia, Portugali, Slovenia, Espanja

VÄLIMEREN ALUEEN JOKIEN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Pohjaeläimistö

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Tyyppi ja maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

R-M1

 

 

 

Ranska

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 ja Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Kreikka

Kreikan arviointijärjestelmä HESY-2

0,943

0,750

Italia

MacrOper, perustana yhteinen STAR-interkalibrointi-indeksi ICMi

0,970

0,720

Portugali

Jokien pohjaeläimistön biologisen laadun arviointimenetelmä IPtIN, IPtIS

0,870 (tyyppi 1)

0,678 (tyyppi 1)

0,850 (tyyppi 3)

0,686 (tyyppi 3)

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Espanja

Iberian niemimaan biologisen seurannan työryhmä IBMWP

0,845

0,698

Espanja

Kvantitatiivista dataa käyttävä Iberian niemimaan monimuuttujainen indeksi IMMi-T

0,811

0,707

R-M2

 

 

 

Bulgaria

Irlannin bioottinen indeksi IBI (BG)

0,800

0,600

Ranska

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 ja Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Kreikka

Kreikan arviointijärjestelmä HESY-2

0,944

0,708

Italia

MacrOper, perustana yhteinen STAR-interkalibrointi-indeksi ICMi

0,940

0,700

Portugali

Jokien pohjaeläimistön biologisen laadun arviointimenetelmä IPtIN, IPtIS

0,830 (tyyppi 2)

0,693 (tyyppi 2)

0,880 (tyyppi 4)

0,676 (tyyppi 4)

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Espanja

Iberian niemimaan biologisen seurannan työryhmä IBMWP

0,845

0,698

Espanja

Kvantitatiivista dataa käyttävä Iberian niemimaan monimuuttujainen indeksi IMMi-T

0,811

0,707

R-M4

 

 

 

Kypros

Yhteinen STAR-interkalibrointi-indeksi STAR_ICMi

0,972

0,729

Ranska

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 ja Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Kreikka

Kreikan arviointijärjestelmä HESY-2

0,850

0,637

Italia

MacrOper, perustana yhteinen STAR-interkalibrointi-indeksi ICMi

0,940

0,700

Espanja

Iberian niemimaan biologisen seurannan työryhmä IBMWP

0,840

0,700

Espanja

Kvantitatiivista dataa käyttävä Iberian niemimaan monimuuttujainen indeksi IMMi-T

0,850

0,694

R-M5

 

 

 

Kypros

Yhteinen STAR-interkalibrointi-indeksi STAR_ICMi

0,982

0,737

Kreikka

Kreikan arviointijärjestelmä HESY-2

0,963

0,673

Italia

MacrOper, perustana yhteinen STAR-interkalibrointi-indeksi ICMi

0,970

0,730

Portugali

Jokien pohjaeläimistön biologisen laadun arviointimenetelmä IPtIN, IPtIS

0,973 (tyyppi 5)

0,705 (tyyppi 5)

0,961 (tyyppi 6)

0,708 (tyyppi 6)

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Espanja

Iberian niemimaan biologisen seurannan työryhmä IBMWP

0,830

0,630

Espanja

Kvantitatiivista dataa käyttävä Iberian niemimaan monimuuttujainen indeksi IMMi-T

0,830

0,620

VÄLIMEREN ALUEEN JOKIEN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Makrofyytit ja fytobentos

Biologinen alalaatutekijä

Makrofyytit

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Tyyppi ja maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

R-M1, M2, M4

 

 

 

Bulgaria (R-M1 ja R-M2)

RI (BG) (Referenssi-indeksi (BG))

0,640

0,350

Kypros

Jokien biologinen makrofyytti-indeksi IBMR

0,795

0,596

Ranska

IBMR – Indice Biologique Macrophytique en Rivière Ranskan standardi NF T90-395 (2003-10-01)

0,930

0,745

Kreikka

Jokien biologinen makrofyytti-indeksi IBMR

0,750

0,560

Italia

Jokien biologinen makrofyytti-indeksi IBMR

0,900

0,800

Portugali

Jokien biologinen makrofyytti-indeksi IBMR

0,920

0,690

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

0,800

0,600

Espanja

Jokien biologinen makrofyytti-indeksi IBMR

0,950

0,740

VÄLIMEREN ALUEEN JOKIEN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Makrofyytit ja fytobentos

Biologinen alalaatutekijä

Fytobentos

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Tyyppi ja maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

R-M1

 

 

 

Bulgaria

Saasteherkkyysindeksi IPS

0,820

0,630

Ranska

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, joulukuu 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Kreikka

IPS (Coste in Cemagref, 1982) Intercalibrated (EQR IPS)

0,956

0,717

Italia

Yhteinen interkalibrointi-indeksi ICMi (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Portugali

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,970 (tyyppi 1)

0,730 (tyyppi 1)

0,910 (tyyppi 3)

0,680 (tyyppi 3)

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Espanja

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,937

0,727

R-M2

 

 

 

Bulgaria

Saasteherkkyysindeksi IPS

0,820

0,630

Ranska

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, joulukuu 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Kreikka

IPS (Coste in Cemagref, 1982) Intercalibrated (EQR IPS)

0,953

0,732

Italia

Yhteinen interkalibrointi-indeksi ICMi

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Portugali

IPS (Coste in Cemagref, 1982))

0,910 (tyyppi 2)

0,680 (tyyppi 2)

0,970 (tyyppi 4)

0,730 (tyyppi 4)

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Espanja

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,938

0,727

R-M4

 

 

 

Kypros

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,910

0,683

Ranska

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, joulukuu 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Kreikka

IPS (Coste in Cemagref, 1982) Intercalibrated (EQR IPS)

0,932

0,716

Italia

Yhteinen interkalibrointi-indeksi ICMi

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Espanja

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,935

0,727

R-M5

 

 

 

Kypros

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,958

0,718

Italia

Yhteinen interkalibrointi-indeksi ICMi

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,880

0,650

Portugali

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,800 (tyyppi 5)

0,651 (tyyppi 5)

0,940 (tyyppi 6)

0,700 (tyyppi 6)

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Espanja

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,935

0,700

Vesijaotteluryhmä

Joet

Maantieteellinen interkalibrointiryhmä

Pohjoisen alueen joet

Interkalibroitujen tyyppien kuvaus

Tyyppi

Joen ominaispiirteet

Joen tai sen osan

valuma-alue (km2)

Korkeus ja geomorfologia

Alkaliniteetti

(meq/l)

Orgaaninen aines

(mg Pt/l)

R-N1

Pieni, alava, kvartsipitoinen, kohtalainen alkaliniteetti

10–100

< 200 m merenpinnasta tai korkeimman rantaviivan alapuolella

0,2 –1

< 30

(Irlanti < 150)

R-N3

Pieni/keskikokoinen, alava, orgaaninen, pieni alkaliniteetti

10–1 000

< 0,2

> 30

R-N4

Keskikokoinen, alava, kvartsipitoinen, kohtalainen alkaliniteetti

100–1 000

0,2 –1

< 30

R-N5

Pieni, korkeus merenpinnasta keskitasoa, kvartsipitoinen, pieni alkaliniteetti

10–100

Alangon ja ylängön välimaasto

< 0,2

< 30

R-N9

Pieni/keskikokoinen, korkeus merenpinnasta keskitasoa, kvartsipitoinen, pieni alkaliniteetti, orgaaninen (humus)

10–1 000

Alangon ja ylängön välimaasto

< 0,2

> 30

Maat, joissa näitä interkalibroituja tyyppejä esiintyy:

R-N1:

Suomi, Irlanti, Norja, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta

R-N3:

Suomi, Irlanti, Norja, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta

R-N4:

Suomi, Norja, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta

R-N5:

Suomi, Norja, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta

R-N9:

Suomi, Norja, Ruotsi

POHJOISEN ALUEEN JOKIEN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Pohjaeläimistö (orgaanisten ravinteiden kuormituksen lisääntymiselle ja yleiselle huonontumiselle herkät menetelmät)

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Suomi

Suomen jokien selkärangattomien arviointimenetelmä, tarkistettu

0,80

0,60

Irlanti

Quality Rating System (Q-value)

0,85

0,75

Norja

ASPT

0,99

0,87

Ruotsi

DJ-indeksi (Dahl & Johnson 2004)

0,80

0,60

Yhdistynyt kuningaskunta

River Invertebrate Classification Tool (RICT) – WHPT

0,97

0,86

Biologinen laatutekijä

Pohjaeläimistö (happamoitumiselle herkät menetelmät)

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Seuraavat tulokset koskevat kirkasvetisiä alkaliniteetiltaan matalia jokityyppejä.

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Norja

AcidIndex2 (muutettu Raddum-indeksi 2) (jokien happamoituminen)

0,675

0,515

Yhdistynyt kuningaskunta – Skotlanti

WFD-AWIC

0,910

0,830

Yhdistynyt kuningaskunta – Englanti ja Wales

WFD-AWIC

0,980

0,890

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Seuraavat tulokset koskevat humuksisia alkaliniteetiltaan matalia jokityyppejä.

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Ruotsi

Jokien happamuutta mittaava monimuuttujainen selkärangattomien indeksi MISA

0,550

0,400

Yhdistynyt kuningaskunta

WFD-AWIC

0,930

0,830

POHJOISEN ALUEEN JOKIEN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Makrofyytit ja fytobentos

Biologinen alalaatutekijä

Makrofyytit

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Tyyppi ja maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

R-N3 ja R-N9

 

 

 

Suomi

Rehevöitymisindeksi TIc

0,889

0,610

Ruotsi

Rehevöitymisindeksi TIc

0,889

0,610

Norja

Rehevöitymisindeksi TIc

0,889

0,610

POHJOISEN ALUEEN JOKIEN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Makrofyytit ja fytobentos

Biologinen alalaatutekijä

Fytobentos

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Suomi

Suomen jokien fytobentosmenetelmä

0,80

0,60

Ruotsi

Saasteherkkyysindeksi IPS

0,89

0,74

Irlanti

Revised form of Trophic Diatom Index (TDI)

0,93

0,78

Yhdistynyt kuningaskunta

DARLEQ 2

1,00

0,75

Norja

Rehevöitymistilan perifytonindeksi PIT

0,99

(Ca ≤ 1 mg/l)

0,83

0,95

(Ca > 1 mg/l)

Vesijaotteluryhmä

Joet

Maantieteellinen interkalibrointiryhmä

Kaikki

Biologinen laatutekijä

Kalasto

Jokikalaston interkalibrointia varten määritellyt alueelliset ryhmät:

Alavien tai keskikorkeudella merenpinnasta olevien alueiden ryhmä  – Belgia (Flanderi), Belgia (Vallonia), Ranska, Saksa, Alankomaat, Liettua, Luxemburg, Yhdistynyt kuningaskunta (Englanti ja Wales), Puola, Latvia, Viro, Tanska, Unkari

Pohjoisten alueiden ryhmä  – Suomi, Irlanti, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta (Skotlanti ja Pohjois-Irlanti), Norja

Alppien tyyppisten vuoristoalueiden ryhmä  –Itävalta, Ranska, Saksa, Slovenia, Italia

Välimeren ja Etelä-Atlantin alueiden ryhmä  – Portugali, Espanja, Italia, Kreikka, Bulgaria

Tonavan ryhmä  – Tšekki, Romania, Slovakia, Bulgaria

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Alavien tai keskikorkeudella merenpinnasta olevien alueiden ryhmä

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Belgia (Flanderi)

Upstream and Lowland IBI

0,850

0,650

Belgia (Vallonia)

IBIP (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012)

0,958

0,792

Ranska

Kalaindeksi FBI: Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T-90-344.

1,131

0,835

Saksa

FIBS – fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

1,086

0,592

Latvia

Latvian kalaindeksi

0,880

0,660

Liettua

Liettuan jokien kalaindeksi

0,940

0,720

Luxemburg

Classification française DCE Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T-90-344

1,131

0,835

Alankomaat

NLFISR

0,800

0,600

Puola

EFI+PL-indeksi

0,800

0,600

Pohjoisten alueiden ryhmä

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Suomi

Suomen kalaindeksi (FiFi) – tyyppi L2

0,665

0,499

Suomi

Suomen kalaindeksi (FiFi) – tyyppi L3

0,658

0,493

Suomi

Suomen kalaindeksi (FiFi) – tyyppi M1

0,709

0,532

Suomi

Suomen kalaindeksi (FiFi) – tyyppi M2

0,734

0,550

Suomi

Suomen kalaindeksi (FiFi) – tyyppi M3

0,723

0,542

Irlanti

Fish Classification Scheme 2 Ireland (FCS2)

0,845

0,540

Ruotsi

Ruotsin menetelmä VIX

0,739

0,467

Yhdistynyt kuningaskunta – Pohjois-Irlanti

IR_FCS2

0,845

0,540

Yhdistynyt kuningaskunta – Skotlanti

FCS2 Scotland

0,850

0,600

Välimeren alueen ryhmä

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Kreikka

Kreikan kalaindeksi HeFI

0,800

0,600

Portugali

Portugalin kahluukelpoisten jokien bioottisen eheyden kalaperusteinen indeksi F-IBIP

0,850

0,675

Espanja

IBIMED – tyyppi T2

0,816

0,705

Espanja

IBIMED – tyyppi T3

0,929

0,733

Espanja

IBIMED – tyyppi T4

0,864

0,758

Espanja

IBIMED – tyyppi T5

0,866

0,650

Espanja

IBIMED – tyyppi T6

0,916

0,764

Alppialueiden ryhmä

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Itävalta

FIA

0,875

0,625

Ranska

Kalaindeksi FBI: Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T90-344

1,131

0,876

Saksa

FIBS – fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

1,086

0,592

Italia

Kalastojen ekologisen tilan uusi indeksi NISECI

0,800

0,520

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi rib

0,800

0,600

Tonavan ryhmä

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Bulgaria

Bulgarian tyyppikohtainen kalaindeksi TsBRI

0,860

0,650

Tšekki

Tšekin monimuuttujainen menetelmä CZI

0,780

0,585

Romania

EFI + Euroopan kalaindeksi (tyyppi: cyprinid wading)

0,939

0,700

Romania

EFI + Euroopan kalaindeksi (tyyppi: salmonid)

0,911

0,755

Slovakia

Slovakian kalaindeksi FIS

0,710

0,570

Vesijaotteluryhmä

Joet

Maantieteellinen interkalibrointiryhmä

Kaikki – Hyvin suuret joet

Interkalibroitujen tyyppien kuvaus

Tyyppi

Joen ominaispiirteet

Joen tai sen osan valuma-alue (km2)

Alkaliniteetti (meq/l)

R-L1

Hyvin suuri, matala alkaliniteetti

> 10 000

< 0,5

R-L2

Hyvin suuri, keskisuuri/suuri alkaliniteetti

> 10 000

> 0,5

Maat, joissa näitä interkalibroituja tyyppejä esiintyy:

R-L1:

Suomi, Norja, Ruotsi

R-L2:

Itävalta, Belgia (Flanderi), Bulgaria, Kroatia, Tšekki, Viro, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Romania, Slovakia, Slovenia, Espanja, Ruotsi

HYVIN SUURTEN JOKIEN MAANTIETEELLINEN INTERKALIBROINTIRYHMÄ

Biologinen laatutekijä

Pohjaeläimistö

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Itävalta

Biologisten laatutekijöiden arviointi – pohjaeläimistö (alppialueiden suuret joet)

0,80

0,60

Itävalta

Slovakian suurten jokien pohjaeläimistöarviointi (alavan maan suuret joet)

0,80

0,60

Belgia (Flanderi)

Flanderin monimuuttujainen pohjaeläinindeksi MMIF

0,90

0,70

Bulgaria

Biologinen pika-arviointi mRBA, muutettu

0,80

0,60

Kroatia

Pohjaeläimistöön perustuva hyvin suurten jokien ekologisen tilan arviointijärjestelmä

0,80

0,60

Tšekki

Pohjaeläimistöön perustuva Tšekin suurten ei-kahluukelpoisten jokien ekologisen tilan arviointijärjestelmä

0,80

0,60

Saksa

Saksan Potamon-Typie-indeksi PTI

0,80

0,60

Viro

Viron pintavesien ekologisen laadun arviointi – suurten jokien pohjaeläimistö

0,90

0,70

Espanja

Iberian niemimaan biologisen seurannan työryhmä IBMWP

0,79

0,48

Suomi

Suomen jokien selkärangattomien arviointimenetelmä, tarkistettu

0,80

0,60

Unkari

Unkarin suurten ja hyvin suurten jokien monimuuttujainen pohjaeläinindeksi Hungary HMMI_II

0,80

0,60

Italia

ISA (Indice per la classificazione sulla base dei Substrati Artificiali) – Välimeren alueen joet

0,94

0,70

Italia

ISA (Indice per la classificazione sulla base dei Substrati Artificiali) – muut kuin Välimeren alueen joet

0,96

0,72

Liettua

Liettuan jokien pohjaeläimistöindeksi

0,80

0,60

Latvia

Latvian suurten jokien pohjaeläimistöindeksi LRMI

0,88

0,63

Alankomaat

WFD-indikaattorit luonnon vesityypeille

0,80

0,60

Norja

Norjan keskimääräinen tulos taksonia kohden, ASPT

0,99

0,87

Puola

RIVECOmacro – MMI_PL

0,91

0,71

Romania

Pohjaeläimistöön perustuva vesistöjen ekologisen tilan arviointimenetelmä ECO-BENT

0,79

0,53

Ruotsi

Keskimääräinen tulos taksonia kohden, ASPT, ja DJ-indeksi

0,80

0,60

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Slovakia

Slovakian suurten jokien pohjaeläimistön arviointi

0,80

0,60

HYVIN SUURTEN JOKIEN MAANTIETEELLINEN INTERKALIBROINTIRYHMÄ

Biologinen laatutekijä

Kasviplankton

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Itävalta

Saksan PhytoFluss-indeksi 4.0

0,80

0,60

Belgia (Flanderi)

Saksan PhytoFluss-indeksi 2.0

0,80

0,60

Bulgaria

Saksan PhytoFluss-indeksi 4.0

0,80

0,60

Kroatia

Unkarin jokien kasviplanktonindeksi HRPI

0,80

0,60

Tšekki

Kasviplanktoniin perustuva jokien ekologisen tilan arviointimenetelmä CZ

0,80

0,60

Saksa

Saksan PhytoFluss-indeksi

0,80

0,60

Viro

Viron suurten jokien kasviplanktonindeksi EST_PHYPLA_R

0,85

0,65

Unkari

Unkarin jokien kasviplanktonindeksi HRPI

0,80

0,60

Liettua

Saksan PhytoFluss-indeksi – alavan maan joet tyyppiä 15.2

0,80

0,60

Latvia

Latvian suurten jokien kasviplanktonindeksi

0,80

0,60

Puola

Kasviplanktoniin perustuva suurten jokien arviointijärjestelmä IFPL metric

1,08

0,92

Romania

Kasviplanktoniin perustuva vesistöjen ekologisen tilan arviointimenetelmä ECO-FITO

0,92

0,76

Slovakia

Slovakian suurten jokien kasviplanktonin arviointi Phytoplankton-SK

0,80

0,60

HYVIN SUURTEN JOKIEN MAANTIETEELLINEN INTERKALIBROINTIRYHMÄ

Biologinen laatutekijä

Makrofyytit ja fytobentos

Biologinen alalaatutekijä

Fytobentos

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa ja tyyppi

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

R-L1

 

 

 

Suomi

Suomen jokien fytobentosmenetelmä

0,80

0,60

Ruotsi

Jokien pohjalevästö – piileväanalyysi

0,89

0,74

R-L2

 

 

 

Itävalta

Biologisten laatutekijöiden arviointi – fytobentos

0,85

0,57

Bulgaria

Saasteherkkyysindeksi IPS

0,76

0,58

Tšekki

Fytobentosiin perustuva jokien arviointijärjestelmä

0,80

0,60

Viro

Viron pintavesien ekologisen laadun arviointi – jokien fytobentos

0,83

0,64

Ranska

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF T90-354, huhtikuu 2016. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,92

0,76

Espanja

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,68

0,48

Saksa

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

0,725

0,55

Kroatia

Piileviin perustuva jokien fytobentoksen ekologisen tilan arviointijärjestelmä

0,8

0,61

Unkari

Piileviin perustuva jokien ekologisen tilan arviointi

0,762

0,60

Italia

Yhteinen interkalibrointi-indeksi ICMi (Mancini & Sollazzo 2009)

0,89 (kansallinen tyyppi C)

0,70 (kansallinen tyyppi C)

0,82 (kansallinen tyyppi M3)

0,62 (kansallinen tyyppi M3)

Alankomaat

WFD-indikaattorit luonnon vesityypeille

0,80

0,60

Portugali

Saasteherkkyysindeksi IPS

0,90 (kansallinen tyyppi R_GRS/ Guadianajoki)

0,67 (kansallinen tyyppi R_GRS/ Guadianajoki)

Slovakia

Fytobentosiin perustuva jokien ekologisen tilan arviointijärjestelmä

0,90

0,70

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Vesijaotteluryhmä

Järvet

Maantieteellinen interkalibrointiryhmä

Alppialueen järvet

Interkalibroitujen tyyppien kuvaus

Tyyppi

Järven ominaispiirteet

Korkeus merenpinnasta (m)

Keskisyvyys (m)

Alkaliniteetti (meq/l)

Järven koko (km2)

L-AL3

Alava tai keskikorkeudella merenpinnasta, syvä, kohtalainen/suuri alkaliniteetti (alppialue), suuri

50–800

> 15

> 1

> 0,5

L-AL4

Keskikorkeudella merenpinnasta, matala, kohtalainen/suuri alkaliniteetti (alppialue), suuri

200–800

3–15

> 1

> 0,5

Maat, joissa näitä interkalibroituja tyyppejä esiintyy:

Tyyppi L-AL3:

Itävalta, Ranska, Saksa, Italia, Slovenia

Tyyppi L-AL4:

Itävalta, Ranska, Saksa, Italia

ALPPIALUEIDEN JÄRVIEN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Kasviplankton

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Itävalta

Biologisten laatutekijöiden arviointi, osa B2 – kasviplankton

0,80

0,60

Ranska

Järvien kasviplanktonindeksi IPLAC: Indice Phytoplancton Lacustre

0,80

0,60

Saksa

PSI (Phyto-Seen-Index) – Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Italia

Italian kasviplanktonin arviointimenetelmä IPAM

0,80

0,60

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitoplanktona

0,80

0,60

ALPPIALUEIDEN JÄRVIEN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Makrofyytit ja fytobentos

Biologinen alalaatutekijä

Makrofyytit

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Interkalibroitu tyyppi

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Itävalta

Itävallan järvien makrofyytti-indeksi AIM

L-AL3+

L-AL4

0,80

0,60

Ranska

Ranskan järvien makrofyytti-indeksi IBML: Indice Biologique Macrophytique en Lacs

L-AL3+

L-AL4

0,92

0,72

Saksa

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

L-AL3+

L-AL4

0,76

0,51

Saksa

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten und Phytobenthos

LAL4

0,74

0,47

Italia

Makrofyytti-indeksi Italian järvien ekologisen laadun arvioimiseksi, MacroIMMI

L-AL3+

L-AL4

0,80

0,60

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

L-AL3

0,80

0,60

ALPPIALUEIDEN JÄRVIEN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Pohjaeläimistö

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Saksa

AESHNA – Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

ALPPIALUEIDEN JÄRVIEN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Kalasto

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Itävalta

Itävallan järvikalaindeksi ALFI: Kalastoon perustuva moniparametri-indeksi alppialueiden järvien ekologisen tilan arvioimiseksi

0,80

0,60

Saksa

DeLFI_SITE – Deutsches probennahmestandort-spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

0,85

0,69

Italia

Järvien kalaindeksi LFI

0,82

0,64

Vesijaotteluryhmä

Järvet

Maantieteellinen interkalibrointiryhmä

Keski-Euroopan ja Baltian maiden järvet

Interkalibroitujen tyyppien kuvaus

Tyyppi

Järven ominaispiirteet

Korkeus merenpinnasta (m)

Keskisyvyys (m)

Alkaliniteetti (meq/l)

Viipymäaika (vuosina)

L-CB1

Alava, matala, kalkkipitoinen

< 200

3–15

> 1

1–10

L-CB2

Alava, hyvin matala, kalkkipitoinen

< 200

< 3

> 1

0,1 –1

Maat, joissa näitä interkalibroituja tyyppejä esiintyy

Tyyppi L-CB1:

Belgia, Saksa, Tanska, Viro, Irlanti, Liettua, Latvia, Alankomaat, Puola, Yhdistynyt kuningaskunta

Tyyppi L-CB2:

Belgia, Saksa, Tanska, Viro, Irlanti, Liettua, Latvia, Alankomaat, Puola, Yhdistynyt kuningaskunta

KESKI-EUROOPAN JA BALTIAN MAIDEN JÄRVIEN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Kasviplankton

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Belgia (Flanderi)

Flanderin järvien kasviplanktonin arviointimenetelmä

0,80

0,60

Tanska

Tanskan jokien kasviplanktonindeksi

0,80

0,60

Viro

Viron pintavesien ekologisen laadun arviointi – järvien kasviplankton

0,80

0,60

Saksa

PSI (Phyto-Seen-Index) – Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland – German Phyto-Lake-Index (Phyto-See-Index)

0,80

0,60

Irlanti

IE Lake Phytoplankton Index

0,80

0,60

Latvia

Latvian järvien kasviplanktonindeksi

0,81

0,61

Liettua

Saksan kasviplanktonindeksi PSI

0,81

0,61

Alankomaat

WFD-indikaattorit luonnon vesityypeille

0,80

0,60

Puola

Puolan järvien kasviplanktonin arviointimenetelmä PMPL

0,80

0,60

Yhdistynyt kuningaskunta

Phytoplankton Lake Assessment Tool with Uncertainty Module (PLUTO)

0,80

0,60

KESKI-EUROOPAN JA BALTIAN MAIDEN JÄRVIEN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Makrofyytit ja fytobentos

Biologinen alalaatutekijä

Makrofyytit

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Interkalibroitu tyyppi

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Belgia (Flanderi)

Flanderin makrofyyttien arviointijärjestelmä

kaikki tyypit

0,80

0,60

Tanska

Tanskan järvien makrofyytti-indeksi

kaikki tyypit

0,80

0,60

Viro

Viron pintavesien ekologisen laadun arviointi – järvien makrofyytit

LCB1

0,78

0,52

LCB2

0,76

0,50

Saksa

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

kaikki tyypit

0,80

0,60

Latvia

Latvian makrofyyttien arviointimenetelmä

kaikki tyypit

0,80

0,60

Liettua

Liettuan järvien makrofyytti-indeksi

kaikki tyypit

0,75

0,50

Alankomaat

WFD-indikaattorit luonnon vesityypeille

kaikki tyypit

0,80

0,60

Puola

Makrofyytteihin perustuva järvien indikaattorimenetelmä ESMI (monimuuttujainen)

kaikki tyypit

0,68

0,41

Yhdistynyt kuningaskunta

Lake LEAFPACS 2 (*2)

kaikki tyypit

0,80

0,66

KESKI-EUROOPAN JA BALTIAN MAIDEN JÄRVIEN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Pohjaeläimistö

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Belgia (Flanderi)

Flanderin monimuuttujainen pohjaeläinindeksi MMIF

0,90

0,70

Viro

Viron pintavesien ekologisen laadun arviointi – järvien pohjaeläimistö

0,86

0,70

Saksa

AESHNA – Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Latvia

Latvian järvien monimuuttujainen pohjaeläimistöindeksi LLMMI

0,85

0,52

Liettua

Liettuan järvien pohjaeläimistöindeksi

0,74

0,50

Alankomaat

WFDi-indikaattorit luonnon vesityypeille

0,80

0,60

Yhdistynyt kuningaskunta

Chironomid Pupal Exuvial Technique (CPET)

0,77

0,64

KESKI-EUROOPAN JA BALTIAN MAIDEN JÄRVIEN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Kalasto

Yhteisten interkalibroitujen tyyppien kuvaus

Tyyppi

Järven ominaispiirteet

Korkeus merenpinnasta (m)

Keskisyvyys (m)

Alkaliniteetti (meq/l)

Viipymäaika (vuosina)

L-CB1

Alava, matala, kalkkipitoinen

< 200

3–15

> 1

1–10

L-CB2

Alava, hyvin matala, kalkkipitoinen

< 200

< 3

> 1

0,1 –1

L-CB3

Alava, matala, pieni, kvartsipitoinen (kohtalainen alkaliniteetti)

< 200

3–15

0,2 –1

1–10

L-CB4

Voimakkaasti muutetut vesimuodostumat

200–700

3–30

> 0,2

0,1 –5

Maat, joissa näitä interkalibroituja tyyppejä esiintyy

Tyyppi L-CB1:

Belgia, Saksa, Tanska, Viro, Irlanti, Liettua, Latvia, Alankomaat, Puola, Yhdistynyt kuningaskunta

Tyyppi L-CB2:

Belgia, Saksa, Tanska, Viro, Irlanti, Liettua, Latvia, Alankomaat, Puola, Yhdistynyt kuningaskunta

Tyyppi L-CB3:

Belgia, Tanska, Viro, Ranska, Latvia, Puola

Tyyppi L-CB4:

Tšekki

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Tšekki

CZ-FBI

0,870

0,619

Tanska

Tanskan järvien kalaindeksi

0,75

0,54

Viro

LAFIEE

0,80

0,61

Saksa

DeLFI_SITE – Deutsches probennahmestandort-spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

0,95

0,80

Ranska

Euroopan järvikalaindeksi ELFI: Indice Ichtyofaune Lacustre (IIL)

0,73

0,49

Latvia

Latvian järvien kalaindeksi

0,76

0,57

Liettua

Liettuan järvien kalaindeksi

0,865

0,605

Alankomaat

VISMAATLAT

0,80

0,60

Puola

LFI+

0,866

0,595

Puola

LFI EN

0,804

0,557

Vesijaotteluryhmä

Järvet

Maantieteellinen interkalibrointiryhmä

Itäisen manneralueen järvet

Yhteisten interkalibroitujen tyyppien kuvaus

Tyyppi

Järven ominaispiirteet

Korkeus merenpinnasta (m)

Keskisyvyys (m)

Alkaliniteetti (meq/l)

Sähkönjohtavuus (μS/cm)

L-EC1

Alava, hyvin matala, kova vesi

< 200

< 6

1–4

300–1 000

Maat, joissa näitä interkalibroituja tyyppejä esiintyy

Tyyppi L-EC1:

Bulgaria, Unkari, Romania

ITÄISEN MANNERALUEEN JÄRVIEN MAANTIETEELLINEN INTERKALIBROINTIRYHMÄ

Biologinen laatutekijä

Kasviplankton

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Bulgaria

Unkarin järvien kasviplanktonindeksi HLPI

0,80

0,60

Unkari

Unkarin järvien kasviplanktonindeksi HLPI

0,80

0,60

Romania

Unkarin järvien kasviplanktonindeksi HLPI

0,80

0,60

ITÄISEN MANNERALUEEN JÄRVIEN MAANTIETEELLINEN INTERKALIBROINTIRYHMÄ

Biologinen laatutekijä

Makrofyytit ja fytobentos

Biologinen alalaatutekijä

Makrofyytit

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-

hyvä

Raja välillä hyvä-

tyydyttävä

Bulgaria

Mukautettu referenssi-indeksi RI-BG

0,83

0,58

Unkari

Mukautettu referenssi-indeksi HU-RI

0,89

0,67

Romania

Romanian järvien makrofyytti-indeksi (mukautettu referenssi-indeksi) MIRO

0,86

0,66

ITÄISEN MANNERALUEEN JÄRVIEN MAANTIETEELLINEN INTERKALIBROINTIRYHMÄ

Biologinen laatutekijä

Pohjaeläimistö

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä- tyydyttävä

Bulgaria

Unkarin järvien monimuuttujainen pohjaeläinindeksi HMMI_lakes

0,85

0,65

Unkari

Unkarin järvien monimuuttujainen pohjaeläinindeksi HMMI_lakes

0,85

0,65

Romania

Pohjaeläimistöön perustuva Romanian luonnonjärvien ekologisen tilan arviointijärjestelmä ECO-NL-BENT

0,93

0,60

ITÄISEN ALUEEN JÄRVIEN MAANTIETEELLINEN INTERKALIBROINTIRYHMÄ

Biologinen laatutekijä

Kalasto

INTERKALIBROINNIN TULOKSET EIVÄT VALMIIT

Vesijaotteluryhmä

Järvet

Maantieteellinen interkalibrointiryhmä

Välimeren alueen järvet

Interkalibroitujen tyyppien kuvaus

Tyyppi

Järven ominaispiirteet

Korkeus

(m)

Vuotuinen keskisademäärä (mm) ja -lämpötila ( oC)

Keskisyvyys (m)

Pinta-ala (km2)

Valuma-alue (km2)

Alkaliniteetti (meq/l)

L-M5/7

Tekojärvi, syvä, suuri, kvartsipitoinen, ”kosteikko”

< 1 000

> 800 ja/tai < 15

> 15

0,5 –50

< 20 000

< 1

L-M8

Tekojärvi, syvä, suuri, kalkkipitoinen

< 1 000

> 15

0,5 –50

< 20 000

> 1

Maat, joissa näitä interkalibroituja tyyppejä esiintyy

Tyyppi L-M5/7:

Ranska, Kreikka, Italia, Portugali, Espanja

Tyyppi L-M8:

Kypros, Ranska, Kreikka, Italia, Espanja

VÄLIMEREN ALUEEN JÄRVIEN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Kasviplankton

Maa ja tyyppi

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-

hyvä

Raja välillä hyvä-

tyydyttävä

LM 5/7

Ranska

Järvien kasviplanktonindeksi IPLAC: Indice Phytoplancton Lacustre

ei määritelty (*3)

0,60

Kreikka

Välimeren tekojärvien uusi arviointijärjestelmä NMASRP

ei määritelty (*3)

0,60

Italia

Italian uusi menetelmä NITMET

ei määritelty (*3)

0,60

Portugali

Tekojärvien biologisen laadun arviointimenetelmä – kasviplankton (Välimeren tekojärvien kasviplanktonin uusi arviointijärjestelmä NMASRP)

ei määritelty (*3)

0,60

Espanja

Välimeren tekojärvien kasviplanktonin arviointijärjestelmä MASRP

ei määritelty (*3)

0,58

L-M8

Kypros

Välimeren tekojärvien kasviplanktonin uusi arviointijärjestelmä NMASRP

ei määritelty (*3)

0,60

Ranska

Järvien kasviplanktonindeksi IPLAC: Indice Phytoplancton Lacustre

ei määritelty (*3)

0,60

Kreikka

Välimeren tekojärvien uusi arviointijärjestelmä NMASRP

ei määritelty (*3)

0,60

Italia

Italian uusi menetelmä NITMET

ei määritelty (*3)

0,60

Espanja

Välimeren tekojärvien kasviplanktonin arviointijärjestelmä MASRP

ei määritelty (*3)

0,60

Vesijaotteluryhmä

Järvet

Maantieteellinen interkalibrointiryhmä

Pohjoisen alueen järvet

POHJOISEN ALUEEN JÄRVIEN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Kasviplankton

Interkalibroitujen tyyppien kuvaus

Tyyppi

Järven ominaispiirteet

Korkeus merenpinnasta (m)

Keskisyvyys (m)

Alkaliniteetti (meq/l)

Väri

(mg Pt/l)

L-N1

Alava, matala, kohtalainen alkaliniteetti, kirkasvetinen

< 200

3–15

0,2 –1

< 30

L-N2a

Alava, matala, pieni alkaliniteetti, kirkasvetinen

< 200

3–15

< 0,2

< 30

L-N2b

Alava, syvä, pieni alkaliniteetti, kirkasvetinen

< 200

> 15

< 0,2

< 30

L-N3a

Alava, matala, pieni alkaliniteetti, keskihumuksinen

< 200

3–15

< 0,2

30–90

L-N5

Korkeus merenpinnasta keskitasoa, matala, pieni alkaliniteetti, kirkasvetinen

200–800

3–15

< 0,2

< 30

L-N6a

Korkeus merenpinnasta keskitasoa, matala, pieni alkaliniteetti, keskihumuksinen

200–800

3–15

< 0,2

30–90

L-N8a

Alava, matala, kohtalainen alkaliniteetti, keskihumuksinen

< 200

3–15

0,2 –1

30–90

Tyypit L-N1, L-N2a, L-N3a, LN-8a:

Irlanti, Suomi, Norja, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta

Tyyppi L-N2b:

Norja, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta

Tyyppi L-N5, L-N6a:

Norja, Ruotsi

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-

hyvä

Raja välillä hyvä-

tyydyttävä

Suomi

Suomen järvien kasviplanktonin arviointimenetelmä

0,80

0,60

Irlanti

IE Lake Phytoplankton Index

0,80

0,60

Norja

Järvien kasviplanktonin ekologisen tilan luokittelumenetelmä

0,80

0,60

Ruotsi

Järvien ekologisen tilan arviointimenetelmät, laatutekijä kasviplankton

0,80

0,60

Yhdistynyt kuningaskunta

Phytoplankton Lake Assessment Tool with Uncertainty Module (PLUTO)

0,80

0,60

POHJOISEN ALUEEN JÄRVIEN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Makrofyytit ja fytobentos

Biologinen alalaatutekijä

Makrofyytit

Interkalibroitujen tyyppien kuvaus

Tyyppi

Järven ominaispiirteet

Alkaliniteetti (meq/l)

Väri (mg Pt/l)

L-N-M 101

Pieni alkaliniteetti, kirkasvetinen

0,05 –0,2

< 30

L-N-M 102

Pieni alkaliniteetti, humusjärvi

0,05 –0,2

> 30

L-N-M 201

Kohtalainen alkaliniteetti, kirkasvetinen

0,2 –1,0

< 30

L-N-M 202

Kohtalainen alkaliniteetti, humusjärvi

0,2 –1,0

> 30

L-N-M 301a

Suuri alkaliniteetti, kirkasvetinen, Atlantin alueen alatyyppi

> 1,0

< 30

L-N-M 302a

Suuri alkaliniteetti, humusjärvi, Atlantin alueen alatyyppi

> 1,0

> 30

Tyypit 101, 102, 201 ja 202:

Irlanti, Suomi, Norja, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta

Tyyppi 301a:

Irlanti, Yhdistynyt kuningaskunta

Tyyppi 302 a:

Irlanti, Yhdistynyt kuningaskunta

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Suomi

Suomen makrofyyttien luokittelujärjestelmä Finnmac

0,8 (kaikki tyypit)

0,6 (kaikki tyypit)

Irlanti

Free Macrophyte Index

0,9 (kaikki tyypit)

0,68 (kaikki tyypit)

Norja

Kansallinen makrofyytti-indeksi (rehevöitymisindeksi TIc)

Tyyppi 101: 0,98

Tyyppi 102: 0,96

Tyyppi 201: 0,95

Tyyppi 202: 0,99

Tyyppi 101: 0,87

Tyyppi 102: 0,87

Tyyppi 201: 0,75

Tyyppi 202: 0,77

Ruotsi

Makrofyyttien rehevöitymisindeksi TMI

Tyyppi 101: 0,93

Tyyppi 102: 0,93

Tyyppi 201: 0,89

Tyyppi 202: 0,91

Tyyppi 101: 0,80

Tyyppi 102: 0,83

Tyyppi 201: 0,78

Tyyppi 202: 0,78

Yhdistynyt kuningaskunta

Lake LEAFPACS 2 (*4)

0,8 (kaikki tyypit)

0,66 (kaikki tyypit)

Yhdistynyt kuningaskunta

Free Macrophyte Index (*5)

0,9 (kaikki tyypit)

0,68 (kaikki tyypit)

POHJOISEN ALUEEN JÄRVIEN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Pohjaeläimistö

Interkalibroitujen tyyppien kuvaus

Tyyppi

Järven ominaispiirteet

Luonnonmaantieteellinen alue

Korkeus

merenpinnasta

Alkaliniteetti (meq/l)

Väri (mg Pt/l)

Järvenrantavyöhyke, happamoituminen

 

 

 

 

L-N-BF1

Alava/korkeus merenpinnasta keskitasoa, pieni alkaliniteetti, kirkasvetinen

ei määritelty

< 800

0,05 –0,2

< 30

Järvisyvänne (profundaali), rehevöityminen

 

 

 

 

L-N-BF2

Luonnonmaantieteellinen alue 22, pieni alkaliniteetti, kirkasvetinen ja humusjärvi

22

pinta-ala > 1 km2, enimmäissyvyys > 6 m

< 0,2

ei määritelty

Tyyppi L-N-BF1:

Norja, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti, Suomi

Tyyppi L-N-BF2:

Suomi, Ruotsi

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

 

Järvenrantavyöhyke, happamoituminen

 

 

Norja

Kirkkaiden järvien monimuuttujainen selkärangattomien indeksi MultiClear

0,95

0,74

Ruotsi

Järvien happamoitumista mittaava monimuuttujainen selkärangattomien indeksi MILA

0,85

0,60

Yhdistynyt kuningaskunta

LAMM (Lake Acidification Macroinvertebrate Metric)

0,86

0,70

 

Järvisyvänne (profundaali), rehevöityminen

 

 

Suomi

Suomen järvien selkärangattomien arviointimenetelmä PICM, tarkistettu

0,80

0,60

Ruotsi

Pohjaelämistön laatuindeksi BQI

0,84

0,67

POHJOISEN ALUEEN JÄRVIEN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Kalasto

Interkalibroitujen tyyppien kuvaus

Tyyppi

Järven ominaispiirteet

Järven pinta-ala (km2)

Alkaliniteetti (meq/l)

Väri (mg Pt/l)

L-N-F1

Dimiktiset kirkasvetiset järvet

< 40

< 0,2

< 30

L-N-F2

Dimiktiset humusjärvet

< 5

< 0,2

30–90

Tyyppi L-N-F1:

Irlanti, Suomi, Norja, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta

Tyyppi L-N-F2:

Irlanti, Suomi, Norja, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Rehevöityminen

Suomi

EQR4

0,80

0,60

Irlanti

FIL2

0,76

0,53

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

FIL2

0,76

0,53

Norja

EindexW3

0,75

0,56

Ruotsi

EindexW3

0,75

0,56

Happamoituminen

Norja

AindexW5

0,74

0,55

Ruotsi

AindexW5

0,74

0,55

Vesijaotteluryhmä

Järvet

Maantieteellinen interkalibrointiryhmä

Kaikkien maantieteellisten interkalibrointiryhmien fytobentos

Interkalibroitujen tyyppien kuvaus

Tyyppi

Järven ominaispiirteet

Alkaliniteetti (meq/l)

Luonnonmaantieteellinen alue

HA

Suuri alkaliniteetti

> 1

Alppialueet, Keski-Euroopan/Baltian maat, itäinen manneralue, Välimeren alue

MA

Kohtalainen alkaliniteetti

0,2 –1

Alppialueet, Keski-Euroopan/Baltian maat, itäinen manneralue, Välimeren alue, pohjoinen alue

LA

Pieni alkaliniteetti

< 0,2

Pohjoinen alue

Tyyppi HA:

Belgia, Saksa, Unkari, Irlanti, Italia, Liettua, Puola, Ruotsi, Slovenia, Yhdistynyt kuningaskunta

Tyyppi MA:

Belgia, Suomi, Irlanti, Italia, Romania, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta

Tyyppi LA:

Suomi, Irlanti, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta

Maa ja tyyppi

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Tyyppi HA

Belgia (Flanderi)

Vaikutuksille herkkien ja vaikutuksia kestävien piilevien osuuksia mittaava PISIAD-indeksi

0,80

0,60

Saksa

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Phytobenthos

0,80

0,55

Unkari

Järvien monimuuttujainen indeksi MIL

0,80

0,69

Irlanti

Lake Trophic Diatom Index (IE)

0,90

0,63

Italia

Benttisiin piileviin perustuva Italian kansallinen järvien ekologisen tilan arviointimenetelmä EPI-L

0,75

0,5

Liettua

Liettuan järvien fytobentosindeksi

0,63

0,47

Puola

Järvien monimuuttujainen piileväindeksi PL IOJ (Multimetryczny Indeks Okrzemkowy dla Jezior)

0,91

0,76

Ruotsi

IPS

0,89

0,74

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Yhdistynyt kuningaskunta

DARLEQ 2

0,92

0,70

Tyyppi MA

Belgia (Flanderi)

Vaikutuksille herkkien ja vaikutuksia kestävien piilevien osuuksia mittaava PISIAD-indeksi

0,80

0,60

Suomi

Suomen järvien fytobentosmenetelmä

0,80

0,60

Irlanti

Lake Trophic Diatom Index (IE)

0,90

0,63

Italia

Benttisiin piileviin perustuva Italian kansallinen järvien ekologisen tilan arviointimenetelmä EPI-L

0,75

0,5

Romania

Romanian luonnnonjärvien ekologisen tilan arviointimenetelmä RO-AMLP, perustana fytobentos (piilevät)

0,80

0,60

Ruotsi

IPS

0,89

0,74

Yhdistynyt kuningaskunta

DARLEQ 2

0,93

0,66

Tyyppi LA

Irlanti

Lake Trophic Diatom Index (IE)

0,90

0,66

Yhdistynyt kuningaskunta

DARLEQ 2

0,92

0,70

Vesijaotteluryhmä

Rannikkovedet

Maantieteellinen interkalibrointiryhmä

Itämeri

Interkalibroitujen tyyppien kuvaus

Tyyppi

Pintaveden suolaisuus (psu)

Pohjaveden suolaisuus

(psu)

Ekspositio

Jääpäivät

Muut ominaisuudet

BC1

0,5 –6 Oligohaliininen

1–6

Avoin

90–150

Seurantapaikat Merenkurkusta ja Selkämereltä Saaristomerelle ulottuvalla alueella (kasviplanktonin osalta Saaristomeri sisältyy tyyppiin BC9) Humusaineksen vaikutus

BC2

6–22 Mesohaliininen

2–6

Hyvin suojainen

 

Laguunit

BC3

3–6 Oligohaliininen

3–6

Suojainen

90–150

Suomen ja Viron rannikot Suomenlahdella

BC4

5–8 Vähäisesti mesohaliininen

5–8

Suojainen

< 90

Viron ja Latvian seurantapaikat Riianlahdella

BC5

6–8 Vähäisesti mesohaliininen

6–12

Avoin

< 90

Seurantapaikat kaakkoisella Itämerellä Latvian, Liettuan ja Puolan rannikoilla

BC6

8–12 Kohtalaisesti mesohaliininen

8–12

Suojainen

< 90

Seurantapaikat läntisellä Itämerellä Ruotsin etelärannikolla ja Tanskan kaakkoisrannikolla

BC7

6–8 Kohtalaisesti mesohaliininen

8–11

Avoin

< 90

Puolan läntinen rannikko ja Saksan itäinen rannikko

BC8

13–18 Voimakkaasti mesohaliininen

18–23

Suojainen

< 90

Tanskan ja Saksan rannikko läntisellä Itämerellä

BC9

3–6 Vähäisesti mesohaliininen

3–6

Kohtalaisen avoin tai avoin

90–150

Seurantapaikat läntisellä Suomenlahdella, Saaristomerellä ja Askön saaristossa (vain kasviplankton)

Maat, joissa näitä interkalibroituja tyyppejä esiintyy:

Tyyppi BC1:

Suomi, Ruotsi

Tyyppi BC2:

Saksa

Tyyppi BC3:

Viro, Suomi

Tyyppi BC4:

Viro, Latvia

Tyyppi BC5:

Latvia, Liettua

Tyyppi BC6:

Ruotsi, Tanska

Tyyppi BC7:

Saksa, Puola

Tyyppi BC8:

Saksa, Tanska

Tyyppi BC9:

Suomi, Ruotsi, Viro (tyyppi on merkityksellinen vain kasviplanktonin osalta)

ITÄMEREN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Kasviplankton

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa ja tyyppi

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

BC7

Saksa

Saksan rannikoiden kasviplanktonmenetelmä

0,8

0,6

Puola

Puolan rannikoiden kasviplanktonmenetelmä

0,8

0,6

BC8

Tanska

Tanskan rannikoiden kasviplanktonmenetelmä

0,8

0,6

Saksa

Saksan rannikoiden kasviplanktonmenetelmä

0,8

0,6

Biomassaa osoittavan muuttujan (a-klorofylli) tulokset:

Maa ja tyyppi

Ekologiset laatusuhteet

Arvot (μg/l)

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

BC1

Suomi (Merenkurkun ulkoselkä)

0,76

0,59

1,7

2,2

Suomi (Selkämeren ulkoselkä)

0,78

0,60

1,6

2,1

Ruotsi (Merenkurkun ulkoselkä)

0,75

0,58

1,6

2,1

Ruotsi (Selkämeren ulkoselkä)

0,80

0,60

1,5

2,0

BC4

Viro

0,830

0,670

2,4

3,0

Latvia

0,82

0,67

2,2

2,7

BC5

Latvia

0,650

0,390

1,85

3,1

Liettua

0,880

0,600

2,5

4,9

BC6

Tanska

0,78

0,62

1,36

1,72

Ruotsi

0,79

0,64

1,44

1,78

BC9

Viro

0,82

0,67

2,20

2,70

Suomi

0,79

0,65

1,90

2,30

Ruotsi

0,80

0,67

1,50

1,80

ITÄMEREN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Makrolevät ja koppisiemeniset kasvit

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa ja tyyppi

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

BC3

Viro

Viron rannikkovesien fytobentosindeksi EPI (makrolevät ja koppisiemeniset kasvit)

0,98

0,86

Suomi

Rakkolevän syvyysraja (makrolevät)

0,92

0,79

BC4

Viro

Viron fytobentosindeksi EPI (makrolevät ja koppisiemeniset kasvit)

0,91

0,70

Latvia

Fytobentoksen ekologinen laatuindeksi PEQI

0,90

0,75

BC5

Latvia

Punalevän (Furcellaria lumricalis) kasvun enimmäissyvyys MDFLD (makrolevät)

0,90

0,75

Liettua

Liettuan punalevän (Furcellaria lumricalis) kasvun enimmäissyvyys MDFLD (makrolevät)

0,84

0,68

ITÄMEREN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Pohjaeläimistö

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa ja tyyppi

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

BC1

Suomi

Suomen murtovesien pohjaelämistöindeksi BBI

0,96

0,56

Ruotsi

Ruotsin monimuuttujainen biologinen laatuindeksi BQI (pehmeän sedimentin infauna)

0,77

0,31

BC3

Viro

Viron rannikkovesien pohjaeläimistön yhteisöindeksi ZKI

0,39

0,24

Suomi

Suomen murtovesien pohjaelämistöindeksi BBI

0,94

0,56

BC5

Latvia

Pohjaelämistön laatuindeksi BQI

0,87

0,61

Liettua

Liettuan pohjaelämistön laatuindeksi BQI

0,94

0,81

BC6

Tanska

Tanskan laatuindeksi, versio 2 (DKI ver2)

0,84

0,68

Ruotsi

Ruotsin monimuuttujainen biologinen laatuindeksi BQI (pehmeän sedimentin infauna)

0,76

0,27

BC7

Saksa

Meren bioottinen indeksi MarBIT

0,60

Puola

B-Macrozoobenthos BQE, arviointi monimuuttujaisella indeksillä

0,58

BC8

Tanska

Tanskan laatuindeksi, versio 2 (DKI ver2)

0,86

0,72

Saksa

Meren bioottinen indeksi MarBIT

0,80

0,60

Vesijaotteluryhmä

Rannikkovedet

Maantieteellinen interkalibrointiryhmä

Koillis-Atlantti

Interkalibroitujen tyyppien kuvaus

Tyyppi

Ominaispiirteet

Suolaisuus (psu)

Vuoroveden vaihteluväli (m)

Syvyys (m)

Virtausnopeus solmuina (KT) Ekspositio

Sekoittuminen

Viipymä

Opportunistisia kukkivia makroleviä, meriruohoja, marskimaan kasveja ja pohjaeläimistöä koskeva tyyppi

NEA 1/26

Valtameri tai sulkeutunut meri, avoin tai suojainen, euhaliininen, matala,

< 30

Melko suuri vuorovesi 1–5

< 30

Keskisuuri 1–3

Avoin tai suojainen

Sekoittunut

Päiviä (Waddenzeellä jopa viikkoja)

Vuorovesialueiden makroleviä koskevat alatyypit

NEA 1/26 A2

Valtameri, avoin tai suojainen, euhaliininen, matala, lauhkeat vedet (pääasiassa > 13 oC) ja suuri säteilyvoimakkuus (pääasiassa PAR > 29 Mol/m2 päivässä)

> 30

Melko suuri vuorovesi 1–5

< 30

Keskisuuri 1–3

Avoin tai suojainen

Sekoittunut Päiviä

NEA 1/26 B21

Valtameri tai sulkeutunut meri, avoin tai suojainen, euhaliininen, matala, viileät vedet (pääasiassa < 13 oC) ja keskisuuri säteilyvoimakkuus (pääasiassa PAR < 29 Mol/m2 päivässä)

> 30 Melko suuri vuorovesi 1–5 < 30

Keskisuuri 1–3 Avoin tai suojainen

Sekoittunut Päiviä

Kasviplanktonia koskevat alatyypit

NEA 1/26a

Valtameri, avoin tai suojainen, euhaliininen, matala

> 30 Melko suuri vuorovesi 1–5 < 30

Keskisuuri 1–3 Avoin tai suojainen

Sekoittunut Päiviä

NEA 1/26b

Sulkeutunut meri, avoin tai suojainen, euhaliininen, matala

> 30 Melko suuri vuorovesi 1–5 < 30

Keskisuuri 1–3 Avoin tai suojainen

Sekoittunut Päiviä

NEA 1/26c

Sulkeutunut meri, avoin tai suojainen, osittain kerrostunut

> 30 Vähäinen / melko suuri vuorovesi < 1–5 < 30

Keskisuuri 1–3 Avoin tai suojainen

Osittain kerrostunut Päiviä/viikkoja

NEA 1/26d

Skandinavian rannikko, avoin tai suojainen, matala

> 30 Vähäinen vuorovesi < 1 < 30

Pieni < 1 Avoin tai kohtalaisen avoin

Osittain kerrostunut Päiviä/viikkoja

NEA 1/26e

Kumpuamisalueita, avoin tai suojainen, euhaliininen, matala

> 30 Melko suuri vuorovesi < 1 < 30

Keskisuuri 1–3 Avoin tai suojainen

Sekoittunut Päiviä

Kasviplanktonia, makroleviä, meriruohoja, marskimaan kasveja ja pohjaeläimistöä koskevat tyypit

NEA 5

Helgoland (Deutsche Bucht), kivikkoinen, avoin ja osittain kerrostunut

> 30

Melko suuri vuorovesi

< 30

Keskisuuri 1–3 Avoin

Osittain kerrostunut Päiviä

NEA 3/4

Polyhaliininen, avoin tai kohtalaisen avoin (Waddenzee-tyyppi)

Polyhaliininen 18–30 Melko suuri vuorovesi 1–5 < 30

Keskisuuri 1–3 Avoin tai kohtalaisen avoin

Sekoittunut Päiviä

NEA 7

Syvät vuonot ja mereen yhdistyvät järvet

> 30 Melko suuri vuorovesi 1–5 > 30

Pieni < 1 Suojainen

Sekoittunut Päiviä

NEA 8a

Skagerrakin sisäselkä, polyhaliininen, vähäinen vuorovesi, kohtalaisen avoin, matala

Polyhaliininen 25–30 Vähäinen vuorovesi < 1 > 30

Pieni < 1 Kohtalaisen avoin

Sekoittunut Päiviä/viikkoja

NEA 8b

Skagerrakin sisäselkä, polyhaliininen, vähäinen vuorovesi, kohtalaisen suojainen, matala

Polyhaliininen 10–30 Vähäinen vuorovesi < 1 < 30

Pieni < 1 Suojainen/kohtalaisen avoin

Osittain kerrostunut Päiviä/viikkoja

NEA 9

Vuono, jonka suussa matalan muodostava harjanne, keskialtaan suurin syvyys hyvin suuri ja syvänveden vaihtuvuus huono

Polyhaliininen 25–30 Vähäinen vuorovesi < 1 > 30

Pieni < 1 Suojainen

Osittain kerrostunut Viikkoja

NEA 10

Skagerrakin sisäselkä, polyhaliininen, vähäinen vuorovesi, avoin, syvä

Polyhaliininen 25–30 Vähäinen vuorovesi < 1 > 30

Pieni < 1 Avoin

Osittain kerrostunut Päiviä

Maat, joissa näitä interkalibroituja tyyppejä esiintyy:

Opportunistisia kukkivia makroleviä, meriruohoja, marskimaan kasveja ja pohjaeläimistöä koskeva tyyppi NEA1/26: Belgia, Ranska, Saksa, Tanska, Irlanti, Alankomaat, Norja, Portugali, Espanja, Yhdistynyt kuningaskunta

Tyyppi NEA1/26 A2 vuorovesialueiden makrolevät: Ranska, Espanja, Portugali

Tyyppi NEA1/26 B21 vuorovesialueiden makrolevät: Ranska, Irlanti, Norja, Yhdistynyt kuningaskunta

Tyyppi NEA1/26a kasviplankton: Espanja, Ranska, Irlanti, Norja, Yhdistynyt kuningaskunta

Tyyppi NEA1/26b kasviplankton: Belgia, Ranska, Alankomaat, Yhdistynyt kuningaskunta

Tyyppi NEA1/26c kasviplankton: Saksa, Tanska

Tyyppi NEA1/26d kasviplankton: Tanska

Tyyppi NEA1/26e kasviplankton: Portugali, Espanja

Tyyppi NEA 5: Saksa

Tyyppi NEA3/4: Saksa, Alankomaat

Tyyppi NEA7: Norja, Yhdistynyt kuningaskunta

Tyyppi NEA8a: Norja, Ruotsi

Tyyppi NEA8b: Tanska, Ruotsi

Tyyppi NEA9: Norja, Ruotsi

Tyyppi NEA10: Norja, Ruotsi

KOILLIS-ATLANTIN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Kasviplankton

Kasviplankton:

biomassaa osoittava muuttuja (a-klorofylli)

Tulokset:

Ekologiset laatusuhteet ja parametriarvot

Parametriarvot (μg/l) ilmaistaan 90 %:n persentiiliarvona laskettuna määritellyn kasvukauden aikana yhteensä kuuden vuoden ajalta.

Maa ja tyyppi

Ekologiset laatusuhteet

Arvot (μg/l)

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

NEA 1/26a

Ranska

0,76

0,33

4,40

10,00

Irlanti

0,82

0,60

9,90

15,00

Norja

0,67

0,33

2,50

5,00

Espanja (Itä-Cantabrian rannikko)

0,67

0,33

1,50

3,00

Espanja (Länsi- ja Keski-Cantabrian rannikko)

0,67

0,33

3,00

6,00

Espanja (Cádizinlahden rannikko)

0,67

0,33

5,00

10,00

Yhdistynyt kuningaskunta

0,80

0,60

5,00

10,00

NEA 1/26b

Belgia

0,80

0,67

12,50

15,00

Ranska

0,67

0,44

10,00

15,00

Alankomaat

0,67

0,44

10,00

15,00

Yhdistynyt kuningaskunta (etelä)

0,82

0,63

9,80

14,30

Yhdistynyt kuningaskunta (pohjoinen)

0,80

0,60

10,00

15,00

NEA 1/26c

 

 

 

 

Saksa

0,67

0,44

5,0

7,5

Tanska

0,67

0,44

5,0

7,5

NEA 1/26e

Portugali (Iberian niemimaa, voimakas kumpuaminen – A5)

0,670

0,440

8,000

12,000

Portugali (kumpuaminen – A6, A7)

0,880

0,490

4,500

8,200

Espanja (läntinen Iberian niemimaa, kumpuava rannikko)

0,67

0,44

6,00

9,00

Espanja (läntinen Iberian niemimaa, kumpuava rannikko – rías)

0,67

0,44

8,00

12,00

NEA 3/4

Saksa (Eems Dollard)

0,80

0,60

7,00

11,00

Saksa (Waddenzee)

0,80

0,60

7,00

11,00

Alankomaat (Eems Dollard)

0,80

0,60

6,75

10,13

Alankomaat (Waddenzee)

0,80

0,60

9,60

14,40

Alankomaat (Pohjanmeri)

0,80

0,60

11,25

16,88

NEA 8a

Norja

0,79

0,57

3,95

5,53

Ruotsi

0,75

0,49

1,54

2,35

NEA 8b (Juutinrauma)

Tanska

0,79

0,59

1,22

1,63

Ruotsi

0,80

0,60

1,18

1,56

NEA 8b (Kattegat ja Iso-Belt)

Tanska

0,83

0,64

1,22

1,58

Ruotsi

0,84

0,65

1,18

1,52

NEA 9

Norja

0,76

0,43

3,92

6,90

Ruotsi

0,73

0,38

1,89

3,60

NEA 10

Norja

0,73

0,49

3,53

5,26

Ruotsi

0,71

0,46

1,39

2,14

KOILLIS-ATLANTIN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Makrolevät ja koppisiemeniset kasvit

Biologinen alalaatutekijä

Makrolevät

Vuorovesialueiden tai sublitoraalin kivikkoisen pohjan makrolevät

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa ja tyyppi

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Tyyppi NEA1/26 A2 vuorovesialueiden makrolevät:

Ranska

Vuorovesialueiden kivikkoisilla pohjilla esiintyvien opportunististen lajien peitto ja lajiominaisuudet, CCO

0,80

0,60

Portugali

Merien mikrolevän arviointiväline PMarMAT

0,80

0,61

Espanja

Kivikkoisen pohjan laatu CFR

0,81

0,60

Espanja

Vuorovesialueiden kivikoiden yhteisöjen laatuindeksi RICQI

0,82

0,60

Espanja

Karsittu lajiluettelo RSL

0,75

0,48

Tyyppi NEA1/26 B21 vuorovesialueiden makrolevät:

Irlanti

RSL – Rocky Shore Reduced Species List

0,80

0,60

Norja

Kivikkoisten rannikoiden runsaussuhteita osoittava karsittu lajiluettelo RSLA

0,80

0,60

Yhdistynyt kuningaskunta

RSL – Rocky Shore Reduced Species List

0,80

0,60

Tyyppi NEA 7 vuorovesialueiden makrolevät

 

Norja

Kivikkoisten rannikoiden runsaussuhteita osoittava karsittu lajiluettelo RSLA

0,80

0,60

Yhdistynyt kuningaskunta

RSL – Rocky Shore Reduced Species List

0,80

0,60

Tyypit NEA8a/9/10 sublitoraalin makrolevät

Norja

Monilajinen ensimmäissyvyysindeksi MSMDI

0,80

0,60

Ruotsi

Monilajinen ensimmäissyvyysindeksi MSMDI

0,80

0,60

KOILLIS-ATLANTIN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Makrolevät ja koppisiemeniset kasvit

Biologinen alalaatutekijä

Makrolevät

Runsaussuhteita osoittava vuorovesialueiden pehmeän pohjan makroleväkukinnot

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa ja tyyppi

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Tyyppi NEA 1/26

Saksa

Opportunististen makrolevien peittävyys/pinta-ala vuorovesialueiden pehmeällä sedimentillä rannikkovesillä, OMAI

0,78

0,59

Ranska

Makrolevien kukinnan arviointi CWOGA

0,825

0,617

Irlanti

OGA Tool-Opportunistic Green Macroalgal Abundance

0,80

0,60

Yhdistynyt kuningaskunta

OMBT – Opportunistic macroalgal blooming tool

0,80

0,60

KOILLIS-ATLANTIN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Makrolevät ja koppisiemeniset kasvit

Biologinen alalaatutekijä

Koppisiemeniset kasvit

Meriruohot

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa ja tyyppi

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Tyyppi NEA 1/26

Saksa

Vuorovesialueiden rannikkovesien ja jokisuiden vaihettumisalueiden vesien meriruohon arviointiväline SG

0,80

0,60

Ranska

Meriruohokasvustojen laatu rannikkovesissä ja vaihettumisalueilla, SBQ

0,80

0,645

Irlanti

Intertidal Seagrass tool

0,80

0,61

Alankomaat

Meriruohokasvustojen seuranta vesistöittäin ilmakuvien, kenttätutkimusten ja lajikohtaisen pinta-alan ja tiheyden määrittämisen avulla, SG

0,80

0,60

Portugali

Meriruohojen laatuindeksi SQI

0,80

0,60

Yhdistynyt kuningaskunta

Intertidal Seagrass tool

0,80

0,61

Tyyppi NEA 3/4

Saksa

SG – Bewertungssystem für Makroalgen und Seegräser der Küsten- und Übergangsgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Alankomaat

Meriruohokasvustojen seuranta vesistöittäin ilmakuvien, kenttätutkimusten ja lajikohtaisen pinta-alan ja tiheyden määrittämisen avulla, SG

0,80

0,60

KOILLIS-ATLANTIN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Pohjaeläimistö

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa ja tyyppi

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Tyyppi NEA 1/26

Belgia

Pohjaelämistön ekosysteemin laatuindeksi BEQI

0,80

0,60

Tanska

Tanskan laatuindeksi (DKI)

0,80

0,60

Saksa

Meren bioottinen AZTi-indeksi M-AMBI Multivariate, standardisoitu

0,85

0,70

Ranska

Meren bioottinen AZTi-indeksi M-AMBI Multivariate, standardisoitu

0,77

0,53

Irlanti

Pohjaeläimistön laatuindeksi IQI

0,75

0,64

Alankomaat

Pohjaelämistön ekosysteemin laatuindeksi 2 BEQI2

0,80

0,60

Norja

Norjan laatuindeksi NQI

0,72

0,63

Portugali

Pohjaelämistön arviointiväline BAT

0,79

0,58

Espanja

Meren bioottinen AZTi-indeksi M-AMBI Multivariate, standardisoitu

0,77

0,63

Yhdistynyt kuningaskunta

Pohjaeläimistön laatuindeksi IQI

0,75

0,64

Tyyppi NEA 3/4

Saksa

Meren bioottinen AZTi-indeksi M-AMBI Multivariate, standardisoitu

0,85

0,70

Alankomaat

Pohjaelämistön ekosysteemin laatuindeksi 2 BEQI2

0,80

0,60

Tyyppi NEA 7

Norja

Norjan laatuindeksi NQI

0,72

0,63

Yhdistynyt kuningaskunta

Pohjaeläimistön laatuindeksi IQI

0,75

0,64

Tyyppi NEA 8b

Tanska

Tanskan laatuindeksi (DKI)

0,84

0,68

Ruotsi

Ruotsin monimuuttujainen biologinen laatuindeksi BQI (pehmeän sedimentin infauna)

0,71

0,54

Tyyppi NEA 8a/9/10

Norja

Norjan laatuindeksi NQI

0,82

0,63

Ruotsi

Ruotsin monimuuttujainen biologinen laatuindeksi BQI (pehmeän sedimentin infauna)

0,71

0,54

Vesijaotteluryhmä

Rannikkovedet

Maantieteellinen interkalibrointiryhmä

Välimeri

Interkalibroitujen tyyppien kuvaus (koskee ainoastaan kasviplanktonia)

Pohjaeläimistön, makrolevien ja meriruohojen osalta interkalibrointitulokset koskevat koko kyseisen alueen maille kuuluvaa Välimeren osaa.

Tyyppi

Kuvaus

Taajuus (kg/m3)

Vuotuinen keskisuolaisuus (psu)

Tyyppi I

Voimakas makean veden virtauksenvaikutus

< 25

< 34,5

Tyyppi IIA, IIA Adrianmeri

Kohtalainen makean veden virtauksen vaikutus (kontinentaalinen vaikutus)

25–27

34,5 –37,5

Tyyppi IIIW

Mannerrannikko, ei makean veden virtauksen vaikutusta (läntinen allas)

> 27

> 37,5

Tyyppi IIIE

Ei makean veden virtauksen vaikutusta (itäinen allas)

> 27

> 37,5

Tyyppi Island-W*

Rannikkosaaret (läntinen allas)

Kaikki arvot

Kaikki arvot

Maat, joissa näitä interkalibroituja tyyppejä esiintyy:

Tyyppi I:

Ranska, Italia

Tyyppi IIA:

Ranska, Espanja, Italia

Tyyppi II-A Adrianmeri:

Italia, Slovenia

Tyyppi Island-W* (tälle tyypille ei rajoja, eikä interkalibrointia voi tehdä perustelluista syistä):

Ranska, Espanja, Italia

Tyyppi IIIW:

Ranska, Espanja, Italia

Tyyppi IIIE:

Kreikka, Kypros

VÄLIMEREN ALUEEN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Kasviplankton

Kasviplankton:

biomassaa osoittava muuttuja (a-klorofylli)

Tulokset:

Ekologiset laatusuhteet ja parametriarvot

a-klorofyllin parametriarvot (μg/l) ilmaistaan 90 %:n persentiiliarvona laskettuna kunkin vuoden ajalle vähintään viiden vuoden ajalta.

Maa ja tyyppi

Ekologiset laatusuhteet

Arvot (μg/l)

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Tyyppi II A

Ranska

0,67

0,37

1,92

3,50

Espanja

0,67

0,37

1,92

3,50

Tyyppi II A Adrianmeri

Kroatia

0,82

0,61

1,70

4,00

Italia

0,82

0,61

1,70

4,00

Slovenia

0,82

0,61

1,70

4,00

Tyyppi IIIW

Ranska

0,67

0,42

1,18

1,89

Espanja

0,67

0,42

1,18

1,89

Tyyppi IIIE

Kypros

0,66

0,37

0,29

0,53

Kreikka

0,66

0,37

0,29

0,53

VÄLIMEREN ALUEEN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Makrolevät ja koppisiemeniset kasvit

Biologinen alalaatutekijä

Makrolevät

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Seuraavat tulokset koskevat kivikkoisten rannikkojen ylempää infralitoraalia (syvyys 3,5–0,2 m):

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Kypros

Ekologinen arviointi-indeksi EEI-c

0,76

0,48

Ranska

Kivikkoisten rannikoiden litoraalin ja ylemmän sublitoraalin kartografia CARLIT

0,75

0,60

Kreikka

Ekologinen arviointi-indeksi EEI-c

0,76

0,48

Kroatia

Kivikkoisten rannikoiden litoraalin ja ylemmän sublitoraalin kartografia CARLIT

0,75

0,60

Italia

Kivikkoisten rannikoiden litoraalin ja ylemmän sublitoraalin kartografia CARLIT

0,75

0,60

Malta

Kivikkoisten rannikoiden litoraalin ja ylemmän sublitoraalin kartografia CARLIT

0,75

0,60

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja obalnega morja na podlagi makroalg

0,76

0,48

Espanja

Kivikkoisten rannikoiden litoraalin ja ylemmän sublitoraalin kartografia CARLIT

0,75

0,60

VÄLIMEREN ALUEEN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Makrolevät ja koppisiemeniset kasvit

Biologinen alalaatutekijä

Koppisiemeniset kasvit

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Kroatia

Posidonia oceanica Multivariate -indeksi POMI

0,775

0,55

Kypros

Posidonia oceanica Rapid Easy -indeksi PREI

0,775

0,55

Ranska

Posidonia oceanica Rapid Easy -indeksi PREI

0,775

0,55

Italia

Posidonia oceanica Rapid Easy -indeksi PREI

0,775

0,55

Malta

Posidonia oceanica Rapid Easy -indeksi PREI

0,775

0,55

Espanja

Posidonia oceanica Multivariate -indeksi POMI

0,775

0,55

Espanja

Valencian CS

0,775

0,55

VÄLIMEREN ALUEEN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Pohjaeläimistö

Biologinen laatutekijä

 

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Italia

Meren bioottinen AZTi-indeksi M-AMBI Multivariate, standardisoitu

0,81

0,61

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja obalnega morja na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,83

0,62

Kypros

Bentix

0,75

0,58

Ranska

AMBI

0,83

0,58

Kreikka

Bentix

0,75

0,58

Espanja

BOPA

0,95

0,54

Espanja

MEDOCC

0,73

0,47

Vesijaotteluryhmä

Rannikkovedet

Maantieteellinen interkalibrointiryhmä

Mustameri

Interkalibroitujen tyyppien kuvaus

Tyyppi

Kuvaus

CW-BL1

Mesohaliininen, vähäinen vuorovesi (< 1 m), matala (< 30 m), kohtalaisen avoin tai hyvin avoin, sekapohja (pohjaeläimille hienoa hiekkaa)

Maat, joissa näitä interkalibroituja tyyppejä esiintyy: Bulgaria ja Romania

MUSTANMEREN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Kasviplankton

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Bulgaria

IBI

0,80

0,63

Romania

IBI

0,80

0,63

MUSTANMEREN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Makrolevät ja koppisiemeniset kasvit

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Bulgaria

Ekologinen indeksi EI

0,837

0,644

Romania

Ekologinen indeksi EI

0,837

0,644

MUSTANMEREN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Pohjaeläimistö

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Bulgaria

Meren bioottinen AZTi-indeksi M-AMBI(n) Multivariate, standardisoitu

0,90

0,68

Romania

Meren bioottinen AZTi-indeksi M-AMBI(n) Multivariate, standardisoitu

0,90

0,68

Vesijaotteluryhmä

Jokisuiden vaihettumisalueet

Maantieteellinen interkalibrointiryhmä

Itämeren maantieteellinen interkalibrointiryhmä

Interkalibroitujen tyyppien kuvaus

Tyyppi

Pintaveden suolaisuus psu

Pohjaveden suolaisuus (psu)

Ekspositio

Jääpäivät

Muut ominaisuudet

BT1

0–8 Oligohaliininen

0–8

Hyvin suojainen

Veikselin lahti (Puola) ja Kuurin laguuni (Liettua)

Maat, joissa näitä interkalibroituja tyyppejä esiintyy:

Liettua ja Puola

ITÄMEREN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä

Kasviplankton

Biomassaa osoittavan muuttujan (a-klorofylli) tulokset:

Seuraavat tulokset ovat (touko-kesäkuusta syyskuuhun ulottuvan) kesäkauden keskiarvoja.

Maa

Ekologiset laatusuhteet

Arvot (μg/l)

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Liettua

0,83

0,57

31,70

46,60

Puola

0,77

0,61

33,46

42,20

Vesijaotteluryhmä

Jokisuiden vaihettumisalueet

Maantieteellinen interkalibrointiryhmä

Koillis-Atlantti

Interkalibroitujen tyyppien kuvaus

Tyyppi

Ominaispiirteet

Suolaisuus (psu)

Vuoroveden vaihteluväli (m), syvyys (m)

Virtausnopeus solmuina (KT), ekspositio

Sekoittuminen

Viipymä

NEA 11

Jokisuiden vaihettumisalueet

0–35 Vähäinen/suuri vuorovesi < 30

Muuttuva Suojainen tai kohtalaisen avoin

Osittain pysyvästi kerrostunut Päiviä/viikkoja

Maat, joissa näitä interkalibroituja tyyppejä esiintyy

Belgia, Saksa, Ranska, Irlanti, Alankomaat, Portugali, Espanja, Yhdistynyt kuningaskunta

Biologista laatutekijää ”pohjaeläimistö” koskevien yhteisten interkalibroitujen alatyyppien kuvaus

Alatyyppi

Ominaispiirteet

Jäsenvaltiot, joissa näitä alatyyppejä esiintyy

A

Laguunit

Irlanti, Espanja, Yhdistynyt kuningaskunta

B

Makea vesi, oligohaliininen, virtausnopeus keskisuuri

Irlanti, Espanja, Yhdistynyt kuningaskunta

C

Estuaari, jossa melko suuri vuorovesi ja epäsäännöllinen virtaus

Portugali, Espanja

D

Laaja estuaari

Saksa, Irlanti, Alankomaat, Portugali, Espanja, Yhdistynyt kuningaskunta

E

Pieni/keskisuuri estuaari, jossa > 50 %:n vuorovesialue

Irlanti, Saksa, Espanja, Yhdistynyt kuningaskunta

F

Pieni/keskisuuri estuaari, jossa < 50 %:n vuorovesialue

Irlanti, Portugali, Espanja, Yhdistynyt kuningaskunta

KOILLIS-ATLANTIN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä:

Kasviplankton

Kasviplankton:

biomassaa osoittava muuttuja (a-klorofylli)

Tulokset:

Ekologiset laatusuhteet ja parametriarvot

Parametriarvot (μg/l) ilmaistaan kansallisena a-klorofylli-indeksinä laskettuna kuuden vuoden ajalta. Ranskan, Alankomaiden, Portugalin ja Espanjan kansallisissa indekseissä käytetään tyypillisesti P90 Chl-a -mittausta, jossa kynnyksiä mukautetaan suolaisuuden perusteella. Irlanti käyttää P90 Chl-a:n ja mediaaniarvojen yhdistelmää. Yhdistynyt kuningaskunta käyttää indeksiä, joka perustuu eräiden tilastollisten lukujen ylitysten määriin. Yhdistyneen kuningaskunnan osalta P90-arvot laskettiin vain interkalibrointitarkoituksiin.

Maa

Ekologiset laatusuhteet

Arvot (μg/l)

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Ranska

0,67

0,397

5,33

8,88

Irlanti

0,80

0,60

12,96

25,96

Alankomaat

0,80

0,60

12,00

18,00

Portugali – pohjoinen

0,667

0,467

10,000

14,288

Espanja – keskisen Cantabrian ja Galician estuaarit – Sekoittumisvyöhyke (*6)

0,67

0,44

8,00

12,00

Espanja – keskisen Cantabrian ja Galician estuaarit – Euhaliininen (*6)

0,67

0,33

4,00

8,00

Espanja – itäisen Cantabrian estuaarit – Euhaliininen (*6)

0,67

0,33

1,95

3,90

Espanja – itäisen Cantabrian estuaarit – Polyhaliininen (*6)

0,67

0,33

3,30

6,60

Espanja – itäisen Cantabrian estuaarit – Mesohaliininen (*6)

0,67

0,33

5,10

10,20

Espanja – itäisen Cantabrian estuaarit – Oligohaliininen (*6)

0,67

0,33

6,60

13,20

Espanja – Cádizinlahden estuaarit – Sekoittumisvyöhyke

0,67

0,33

3,75

7,50

Espanja – Cádizinlahden estuaarit – Euhaliininen (*6)

0,67

0,33

3,00

6,00

Yhdistynyt kuningaskunta

0,80

0,60

10,00

15,00

KOILLIS-ATLANTIN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä:

Makrolevät ja koppisiemeniset kasvit

Biologinen alalaatutekijä

Makrolevät

Runsaussuhteita osoittava vuorovesialueiden pehmeän pohjan makroleväkukinnot

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Ranska

Makrolevien kukinnan arviointi TWOGA

0,80

0,60

Irlanti

OGA Tool – Opportunistic Green Macroalgal Abundance

0,80

0,60

Yhdistynyt kuningaskunta

OMBT- Opportunistic macroalgal blooming tool

0,80

0,60

KOILLIS-ATLANTIN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä:

Makrolevät ja koppisiemeniset kasvit

Biologinen alalaatutekijä

Koppisiemeniset kasvit

Meriruohot

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Saksa

Vuorovesialueiden rannikkovesien ja jokisuiden vaihettumisalueiden vesien meriruohon arviointiväline SG

0,80

0,60

Ranska

Meriruohokasvustojen laatu rannikkovesissä ja vaihettumisalueilla, SBQ

0,80

0,645

Irlanti

Intertidal Seagrass tool

0,80

0,61

Alankomaat

Meriruohokasvustojen seuranta vesistöittäin ilmakuvien, kenttätutkimusten ja lajikohtaisen pinta-alan ja tiheyden määrittämisen avulla, SG

0,80

0,60

Portugali

Meriruohon laatuindeksi SQI

0,800

0,600

Yhdistynyt kuningaskunta

Intertidal Seagrass tool

0,80

0,61

KOILLIS-ATLANTIN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä:

Makrolevät ja koppisiemeniset kasvit

Biologinen alalaatutekijä

Koppisiemeniset kasvit

Marskimaan kasvit

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Espanja – Cantabria

Koppisiemenisten kasvien laatuindeksi AQI

0,88

0,73

Portugali

Koppisiemenisten kasvien laadunarviointi-indeksi AQuA

0,800

0,600

Yhdistynyt kuningaskunta

SM – UK Saltmarsh Tool

0,800

0,600

KOILLIS-ATLANTIN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä:

Pohjaeläimistö

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Alatyyppi D

Saksa

Meren bioottinen AZTi-indeksi M-AMBI Multivariate, standardisoitu

0,850

0,700

Alankomaat

Pohjaelämistön ekosysteemin laatuindeksi 2 BEQI2

0,800

0,600

Espanja

Meren bioottinen AZTi-indeksi M-AMBI Multivariate, standardisoitu

0,770

0,530

Portugali

Pohjaelämistön arviointiväline BAT

0,838

0,582

Alatyyppi E

Espanja

Meren bioottinen AZTi-indeksi M-AMBI Multivariate, standardisoitu

0,770

0,530

Espanja

Pehmeän pohjan laatu QSB

0,800

0,600

Alatyyppi F

Espanja

Meren bioottinen AZTi-indeksi M-AMBI Multivariate, standardisoitu

0,770

0,530

Portugali

Pohjaelämistön arviointiväline BAT

0,806

0,580

KOILLIS-ATLANTIN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä:

Kalasto

Tulokset: I

nterkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Belgia

Zeeschelden estuaarin bioottinen indeksi EBI

0,850

0,615

Ranska

Estuaarien ja laguunien kalaindeksi ELFI

0,910

0,675

Saksa

FAT – TW – Fischbasiertes Bewertungswerkzeug für Übergangsgewässer der norddeutschen Ästuare

0,840

0,620

Irlanti

Vaihettumisalueiden kalojen luokitteluindeksi TFCI

0,810

0,580

Irlanti

Estuaarin monimuuttujainen kalaindeksi EMFI

0,920

0,650

Alankomaat

Jokisuiden vaihettumisalueiden kalaindeksi FAT – TW – WFD, tyyppi O2

0,800

0,600

Portugali

Estuaarin kalojen arviointi-indeksi EFAI

0,865

0,700

Espanja

AZTI-kalaindeksi AFI

0,780

0,550

Espanja

Vaihettumisalueiden kalojen luokitteluindeksi TFCI

0,900

0,650

Yhdistynyt kuningaskunta

Vaihettumisalueiden kalojen luokitteluindeksi TFCI

0,810

0,580

Yhdistynyt kuningaskunta

Estuaarin monimuuttujainen kalaindeksi EMFI

0,920

0,650

Vesijaotteluryhmä

Jokisuiden vaihettumisalueet

Maantieteellinen interkalibrointiryhmä

Välimeri

Interkalibroitujen tyyppien kuvaus

Yhteinen interkalibroitu tyyppi

Tyypin ominaisuudet

Jäsenvaltiot, joissa näitä yhteisiä interkalibroituja tyyppejä esiintyy

Rannikkolaguunit – oligohaliiniset

Rannikkolaguunit (suolapitoisuus < 5 psu)

Espanja, Ranska, Italia

Rannikkolaguunit – mesohaliiniset, lähes kokonaan ja osittain umpeen kuroutuneet

Rannikkolaguunit (suolapitoisuus 5–18 psu)

Espanja (*7), Ranska (*7), Italia, Kreikka

Rannikkolaguunit – euhaliiniset, lähes kokonaan ja osittain umpeen kuroutuneet

Rannikkolaguunit (suolapitoisuus 18–40 psu)

Espanja (*7), Ranska (*7), Italia, Kreikka

Hyperhaliininen (suolapitoisuus > 40 psu)

Hyperhaliininen (suolapitoisuus > 40 psu)

Espanja

Estuaarit

Estuaarit (suolavesikiilatyyppi)

Espanja, Kroatia

VÄLIMEREN ALUEEN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä:

Kasviplankton

Kasviplankton:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa ja tyyppi

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Rannikkolaguunit – polyhaliiniset, lähes kokonaan umpeen kuroutuneet

Ranska

Välimeren polyhaliinisten laguunien kasviplanktonindeksi PhIL

0,710

0,390

Kreikka

Monimuuttujainen kasviplanktonindeksi MPI

0,780

0,510

Italia

Monimuuttujainen kasviplanktonindeksi MPI

0,780

0,510

Rannikkolaguunit – polyhaliiniset, osittain umpeen kuroutuneet

Ranska

Välimeren polyhaliinisten laguunien kasviplanktonindeksi PhIL

0,710

0,390

Kreikka

Monimuuttujainen kasviplanktonindeksi MPI

0,820

0,540

Italia

Monimuuttujainen kasviplanktonindeksi MPI

0,820

0,540

VÄLIMEREN ALUEEN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä:

Makrolevät ja koppisiemeniset kasvit

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Ranska

Exclame

0,8

0,6

Kreikka

Ekologinen arviointi-indeksi EEI-c

0,7

0,4

Italia

Makrofyyttien laatuindeksi MaQI

0,8

0,6

VÄLIMEREN ALUEEN MAANTIETEELLISEN INTERKALIBROINTIRYHMÄN TULOKSET

Biologinen laatutekijä:

Pohjaeläimistö

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Maa ja tyyppi

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Rannikkolaguunit – polyhaliiniset, osittain umpeen kuroutuneet

Ranska

Meren bioottinen AZTi-indeksi M-AMBI Multivariate, standardisoitu

0,84

0,63

Italia

Meren bioottinen AZTi-indeksi M-AMBI Multivariate, standardisoitu

0,96

0,71

Kreikka

Meren bioottinen AZTi-indeksi M-AMBI Multivariate, standardisoitu

0,83

0,62

Rannikkolaguunit – mesohaliiniset, lähes kokonaan ja osittain umpeen kuroutuneet

Italia

Meren bioottinen AZTi-indeksi M-AMBI Multivariate, standardisoitu

0,71

Kreikka

Meren bioottinen AZTi-indeksi M-AMBI Multivariate, standardisoitu

0,62

-- 2 OSA --

Vesijaotteluryhmä

Joet

Maantieteellinen interkalibrointiryhmä

Kaikkien maantieteellisten interkalibrointiryhmien jokikalasto

Biologinen laatutekijä

Kalasto

Tulokset:

Kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet

Välimeren alueen ryhmä

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Italia

Kalastojen ekologisen tilan uusi indeksi NISECI

0,80

0,60

Bulgaria

Bulgarian tyyppikohtainen kalaindeksi TsBRI

0,860

0,650

Vesijaotteluryhmä

Joet

Maantieteellinen interkalibrointiryhmä

Kaikkien maantieteellisten interkalibrointiryhmien hyvin suuret joet

Biologinen laatutekijä

Makrofyytit ja fytobentos

Biologinen alalaatutekijä

Fytobentos

Tulokset:

Interkalibroitujen kansallisten luokittelujärjestelmien ekologiset laatusuhteet – Tyyppi R-L2

Maa

Interkalibroidut kansalliset luokittelujärjestelmät

Ekologiset laatusuhteet

Raja välillä erinomainen-hyvä

Raja välillä hyvä-tyydyttävä

Belgia (Flanderi)

Vaikutuksille herkkien ja vaikutuksia kestävien piilevien osuuksia mittaava PISIAD-indeksi

0,80

0,60

Vesijaotteluryhmä

Järvet

Maantieteellinen i