EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0170

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/170, annettu 2 päivänä helmikuuta 2018, yhdenmukaisista yksityiskohtaisista erittelyistä tietojen keruuta ja analysointia varten Eures-verkoston toiminnan valvomiseksi ja arvioimiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2018/0533

OJ L 31, 3.2.2018, p. 104–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/170/oj

3.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 31/104


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/170,

annettu 2 päivänä helmikuuta 2018,

yhdenmukaisista yksityiskohtaisista erittelyistä tietojen keruuta ja analysointia varten Eures-verkoston toiminnan valvomiseksi ja arvioimiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon työnvälityspalvelujen eurooppalaisesta verkostosta (Eures), liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistämisestä ja asetusten (EU) N:o 492/2011 ja (EU) N:o 1296/2013 muuttamisesta 13 päivänä huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/589 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) 2016/589 32 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on otettava käyttöön menettelyt tietojen keräämiseksi kansallisella tasolla toteutetuista Eures-toimista.

(2)

Jotta Eures-verkoston suorituskykyä ja toimia voitaisiin mitata tarkasti ja johdonmukaisesti, on tarpeen laatia yhteinen käsitteellinen ja menettelyllinen kehys sekä määritellä indikaattorit ja tiedot, jotka vähintään on kerättävä.

(3)

Kyseisen käsitteellisen ja menettelyllisen kehyksen olisi tarkoitus auttaa arvioimaan, miten asetuksessa (EU) 2016/589 asetettujen Eures-verkoston tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty.

(4)

Jotta Eures-verkoston suorituskykyä voitaisiin mitata kattavasti ja jotta sen toimintaa voitaisiin arvioida parhaalla mahdollisella tavalla, olisi kehyksen, johon sisältyvät nyt asetuksen (EU) 2016/589 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kolme yksittäisille työntekijöille ja työnantajille tarjottavien tukipalvelujen ulottuvuutta eli tiedot ja ohjeet, työllisyyskehitys ja kuluttajien tyytyväisyys, sisällettävä kaksi lisäulottuvuutta. Nämä kaksi Eures-toimien lisäulottuvuutta ovat tarjottava horisontaalinen tuki, kuten koulutus, sekä viestintä-, yhteistyö- ja tiedotustoimet, kuten rekrytointitapahtumat ja pyrkimykset varmistaa työmarkkinatietojen avoimuus. Kyseisten kahden uuden ulottuvuuden liittäminen Eures-verkoston suorituskyvyn mittausjärjestelmään mahdollistaa asetuksen (EU) 2016/589 erilaisten tietovaatimusten käsittelyn ja tekee Eures-verkoston suorituskyvyn mittausjärjestelmästä yhteensopivan muiden samassa asetuksessa mainittujen raportointimekanismien kanssa. Näin voidaan maksimoida Eures-verkostolle mahdollisesti koituvat hyödyt ja keventää jäsenvaltioiden raportointitaakkaa.

(5)

Jotta voitaisiin helpottaa tietojen keruuta ja analysointia ja välttää kaksinkertaista työtä, kehyksen olisi perustuttava jäsenvaltioiden nykyisiin käytäntöihin, erityisesti julkisten työvoimapalvelujen käytäntöihin.

(6)

Kehyksen on oltava riittävän joustava, jotta on mahdollista käyttää vaihtoehtoisia tietolähteitä tai keruumenetelmiä tapauksissa, joissa tietyn toiminnan, kuten rekrytoinnin ja työhönsijoittumisen, välittömiä tuloksia voi olla vaikea mitata suoraan.

(7)

Kaikkia synergiamahdollisuuksia Eures-verkoston toimien vuotuista suunnittelua, seurantaa ja arviointia koskevien, asetuksen (EU) 2016/589 31 artiklan mukaisten järjestelyjen ja menettelyjen kanssa olisi hyödynnettävä, erityisesti siten, että suorituskyvyn mittausta koskeva analyysi voidaan ottaa huomioon myöhemmissä kansallisissa työohjelmissa.

(8)

Kehyksen olisi mahdollistettava Eures-toimien tehokas hallinnointi kansallisella ja unionin tasolla ja autettava arvioimaan, milloin strategiset tai toiminnalliset muutokset ovat tarpeen. Sen olisi tuettava vakiintuneiden toimintatapojen kehittymistä suorituskyvyn mittaukseen Eures-verkostossa, ja siinä olisi pidettävä keskeisinä osatekijöinä tulosperusteisuutta, kustannustehokkuutta ja menoja koskevaa tilivelvollisuutta.

(9)

Kehyksen olisi toimittava välineenä, jolla kerätään vertailukelpoisia määrällisiä ja laadullisia tietoja asiaankuuluvien Eures-toimien mittaamiseksi, mutta kaikki analyysit ja tulkinnat on tehtävä huolellisesti ja niissä on otettava huomioon kansalliset taustatekijät, kuten työmarkkinatilanne, organisaatiorakenteet ja yleinen toimintamalli liikkuvuuden alalla. Tästä syystä jäsenvaltioiden olisi vastattava analysoinnista kansallisella tasolla.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat Eures-komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde, soveltamisala ja määritelmät

1.   Tässä päätöksessä vahvistetaan yhdenmukaiset yksityiskohtaiset erittelyt tietojen keruuta ja analysointia varten Eures-verkoston toiminnan valvomiseksi ja arvioimiseksi – Eures-verkoston suorituskyvyn mittausjärjestelmä – määrittelemällä mitattavat suorituskyvyn ulottuvuudet, suorituskykyindikaattorit, mahdolliset tietolähteet ja menettelyt tietojen keruuta ja analysointia varten.

2.   Eures-verkoston suorituskyvyn mittausjärjestelmää on käytettävä muun muassa

a)

asetuksen (EU) 2016/589 30 artiklassa tarkoitettujen tietojen keruuseen, jakamiseen ja yhteiseen analysointiin,

b)

asetuksen (EU) 2016/589 31 artiklassa tarkoitettuun, Eures-toimien ohjelmatyöhön liittyvien resurssien myöntämistä ja pääasiallisia toimia koskevaan harkintaan,

c)

Eures-verkoston liiketoimintamalleja ja järjestelyjä sekä asetuksen (EU) 2016/589 33 artiklassa tarkoitettuja unionin toimielimille toimitettavia toimintakertomuksia ja mainitun asetuksen 35 artiklassa tarkoitettua jälkiarviointia varten toimitettavia muita olennaisia tietoja koskevaan harkintaan.

3.   Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

a)

’suorituskyvyn ulottuvuuksilla’ seuraavia Eures-toimintojen aloja, joita mitataan indikaattoreilla:

1)

tiedot ja ohjeet,

2)

työllisyyskehitys,

3)

kuluttajien tyytyväisyys,

4)

viestintä, yhteistyö ja tiedotus, sekä

5)

horisontaalinen tuki;

b)

’suorituskykyindikaattoreilla’ seuraavia indikaattoreita, jotka liittyvät suoraan Eures-toimiin ja yhteistyöhön verkostossa:

1)

”keskeiset indikaattorit”, jotka liittyvät yksittäisissä jäsenvaltioissa toteutettuihin Eures-toimiin tukipalvelujen tarjoamiseksi työntekijöille ja työnantajille, asetuksen (EU) 2016/589 32 artiklan 1 kohdan mukaisesti,

2)

”verkoston indikaattorit”, jotka liittyvät koko Eures-verkoston toimintaan, mukaan lukien tiedot, joita edellytetään asetuksen (EU) 2016/589 muiden säännösten nojalla, ja Euroopan koordinointitoimiston keräämät tiedot;

c)

’konteksti-indikaattoreilla’ indikaattoreita, jotka liittyvät työmarkkinoihin, työllisyyspolitiikkaan ja Eures-verkoston organisaatiorakenteisiin ja jotka voivat olla peräisin muista kuin Eures-verkoston valvonnassa olevista lähteistä;

d)

’kontaktilla’ mitä tahansa Eures-jäsenten ja Eures-yhteistyökumppanien henkilöstön ja asiakkaan (työntekijä tai työnantaja) välistä yksittäistä vuorovaikutustapahtumaa, johon liittyy unionin sisäisen työvoiman liikkuvuuden ulottuvuus;

e)

’tapahtumalla’ mitä tahansa suunniteltua tilaisuutta, joka on Eures-jäsenen tai Eures-yhteistyökumppanin järjestämä taikka johon Eures-jäsen tai Eures-yhteistyökumppani osallistuu ja jonka tarkoituksena on antaa tietoa unionin sisäisestä työvoiman liikkuvuudesta ja edistää rekrytointia ja työhönsijoittumista, esimerkiksi työpaikkamessut, konferenssit ja tiedotustilaisuudet;

f)

’työhönsijoittumisella’ avoimen työpaikan, kuten se on määritelty asetuksen (EU) 2016/589 3 artiklan 3 kohdassa, täyttämisprosessin tulosta, mukaan lukien oppisopimus- ja työharjoittelumahdollisuudet;

g)

’työhakemuksella’ yhtä tai useampaa asiakirjaa, jotka hakija toimittaa työnantajalle tai työnvälityspalvelulle ilmoittaakseen työnantajalle käytettävyydestään ja halukkuudestaan päästä työhön tiettyyn asemapaikkaan tai työpaikkaan.

2 artikla

Yleiset periaatteet

1.   Kunkin jäsenvaltion on perustettava mekanismi, jolla voidaan kerätä tässä päätöksessä määritetyt tiedot vastaavilta kansallisilta Eures-jäseniltä ja Eures-yhteistyökumppaneilta sekä muista lähteistä, joista tarvittavat tiedot on mahdollista saada.

2.   Kerätyt ja todennetut tiedot on toimitettava Euroopan koordinointitoimistolle yhteistä mallia käyttäen ja 7 artiklassa vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.

3.   Jäsenvaltioiden on tarvittaessa varmistettava, että jos tietoja ei ole helposti saatavilla, käytetään vaihtoehtoisia tietolähteitä tai keruumenetelmiä ja kuvataan ne asianmukaisesti.

4.   Jäsenvaltioiden on pyrittävä parhaansa mukaan toimimaan yhteistyössä toistensa ja komission kanssa, jotta ne voivat varmistaa mahdollisimman korkealaatuisen tietojen syöttämisen ja, erityisesti tietojen esittämisen ja analysoinnin yhteydessä, ilmoittaa mahdollisesti todetun kaksinkertaisen laskennan.

5.   Sen jälkeen, kun tiedot on kerätty Eures-verkoston suorituskyvyn mittausjärjestelmän mukaisesti, tulokset analysoidaan vuosittain kansallisella tasolla tiiviissä yhteydessä asetuksen (EU) 2016/589 31 artiklassa säädetyn Eures-toimien vuotuisen kansallisen ohjelmatyön kanssa. Eures-verkoston suorituskyvyn mittausjärjestelmää on käytettävä edellisenä kalenterivuonna suunniteltujen ja toteutettujen toimien tulosten määrittämisessä, ja tulokset on analysoitava ja niitä on käytettävä uusien kansallisten työohjelmien kehittämiseen seuraavalle kalenterivuodelle.

6.   Edellä 5 kohdassa tarkoitetun tietojen analysoinnin on tuettava kerättyjen tietojen esittämistä siten, että määritellään olosuhteet, joissa tulokset saatiin, mahdolliset tiedonkeruumenetelmien rajoitteet ja mahdolliset rajoitteet tietojen soveltuvuudessa tosiasiallisesti toteutettujen toimien mittaamiseen. Kukin jäsenvaltio on vastuussa omien tietojensa analysoinnista ja sen varmistamisesta, että tiedot ymmärretään ja esitetään asianmukaisessa kansallisessa asiayhteydessä.

7.   Edellä 5 kappaleessa tarkoitetun tietojen analysoinnin on edistettävä saatujen tietojen ja tulosten entistä parempaa ymmärtämistä kussakin kansallisessa asiayhteydessä. Lisäksi tietojen analysoinnin avulla tunnistetaan vahvuuksia ja heikkouksia, joita kyseessä olevan jäsenvaltion Eures-toimissa ilmenee ajan myötä, ja tuetaan näin valvontaa, arviointia sekä tarvittaessa strategisia ja toiminnallisia muutoksia koskevaa päätöksentekoa kansallisella tasolla.

8.   Komissio tukee yksittäisten jäsenvaltioiden analysointiprosessia keräämällä kansalliset tiedot, esittämällä EU:n yhteenlasketut määrät, jakamalla tietoja Eures-verkostossa, levittämällä tietoa 8 artiklan mukaisesti ja kiinnittämällä huomion synergioihin ja yhteisiin kysymyksiin.

3 artikla

Kansallisten koordinointitoimistojen tehtävät ja vastuualueet

Kansalliset koordinointitoimistot vastaavat omassa jäsenvaltiossaan

a)

tietojen keruusta Eures-jäseniltä ja Eures-yhteistyökumppaneilta ja tarvittaessa muista lähteistä;

b)

sen varmistamisesta, että Eures-jäseniltä ja Eures-yhteistyökumppaneilta saadut tiedot ovat johdonmukaisia ja täyttävät kansallisten koordinointitoimistojen sekä kyseessä olevien Eures-jäsenten ja Eures-yhteistyökumppaneiden välillä sovitut laatuvaatimukset;

c)

tällä tavoin kerättyjen ja todennettujen tietojen toimittamisesta Euroopan koordinointitoimistolle 7 artiklan mukaisesti käyttäen 9 artiklassa tarkoitettuja indikaattoreita;

d)

indikaattorien analysoinnin toteuttamisesta kansallisella tasolla;

e)

kaikkien tarpeellisten ja asianmukaisten toimien toteuttamisesta tämän analysoinnin tulosten perusteella.

4 artikla

Euroopan koordinointitoimiston tehtävät ja vastuualueet

1.   Euroopan koordinointitoimisto vastaa tietoa koskevien indikaattorien keruun ja analysoinnin tukemisesta, erityisesti

a)

luomalla asiaa koskevan osion Eures-portaalin ekstranetissä ja ylläpitämällä sitä, jotta kansallisten koordinointitoimistojen käyttöön voidaan antaa

i)

sähköinen versio 9 artiklassa tarkoitetuista indikaattoriluettelosta ja mahdollisista tietolähteistä;

ii)

malli 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamista varten sekä mahdolliset tiedot siitä, miten tiedot täytetään ja lähetetään;

iii)

välineet, asiakirjat ja ohjeet, joita tarvitaan tietojen vaihtoon ja analysointiin;

b)

tukemalla sitä, että asetuksen (EU) 2016/589 31 ja 32 artiklaa sovelletaan jäsenvaltioissa yhdenmukaisesti;

c)

helpottamalla parhaiden käytäntöjen jakamista;

d)

kartoittamalla synergioita ja yhteisen toiminnan aloja;

e)

keräämällä kansallisia tietoja EU:n yhdistelmätietojen tuottamiseksi;

f)

tarjoamalla Euroopan tason indikaattoreita sekä tietoa työvoiman liikkuvuusvirroista ja -suuntauksista asetuksen (EU) 2016/589 29 artiklan mukaisesti.

2.   Euroopan koordinointitoimiston on jaettava Eures-verkoston suorituskyvyn mittausjärjestelmän tulokset Eures-verkostossa ja levitettävä niitä 8 artiklan mukaisesti.

5 artikla

Eures-jäsenten ja Eures-yhteistyökumppanien tehtävät ja vastuualueet

Eures-jäsenten ja Eures-yhteistyökumppanien on edistettävä Eures-verkoston suorituskyvyn mittausjärjestelmän toimintaa toimittamalla todennettuja tietoja asiaankuuluviin suorituskyvyn ulottuvuuksiin liittyvistä toimistaan asiasta vastaavan kansallisen koordinointitoimiston pyytämien indikaattorien ja jaksotusten mukaisesti.

6 artikla

Koordinointiryhmän tehtävät ja vastuualueet

1.   Koordinointiryhmän on seurattava tiiviisti asetuksen (EU) 2016/589 32 artiklan soveltamista ja toimii foorumina, jolla voidaan vaihtaa tietoja ja parhaita käytäntöjä Eures-verkoston suorituskyvyn mittausjärjestelmän toiminnan parantamiseksi.

2.   Koordinointiryhmä tarkastelee kerran vuodessa tämän päätöksen soveltamista. Tämä tarkastelu on koordinointiryhmän panos asetuksen (EU) 2016/589 33 ja 35 artiklan mukaisesti laadittuihin komission toiminta- ja jälkiarviointikertomuksiin.

3.   Edellä 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin luetteloihin, malleihin, välineisiin, asiakirjoihin ja ohjeisiin tehtävistä mahdollisista muutoksista on sovittava koordinointiryhmän kanssa, ennen kuin niitä voidaan soveltaa.

4.   Koordinointiryhmä päättää Eures-verkoston suorituskyvyn mittausjärjestelmän tulosten levittämistavasta.

7 artikla

Menettelyt

1.   Jos 9 artiklassa tarkoitetussa indikaattoriluettelossa ei muuta mainita, kansallisten koordinointitoimistojen on toimitettava tämän päätöksen mukaisesti kerätyt tiedot Euroopan koordinointitoimistolle kahdesti vuodessa. Tiedot on toimitettava tammikuun ja kesäkuun väliseltä ajanjaksolta elokuussa ja edellisen vuoden heinäkuun ja joulukuun väliseltä ajanjaksolta helmikuussa.

2.   Tietojen analysointi on suoritettava vuosittain ensimmäisen vuosineljänneksen aikana sitä vuotta seuraavana vuonna, jonka osalta tiedot on kerätty. Analysoinnin tulokset on esitettävä komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/1256 (2) 3 artiklassa tarkoitetun, kansallisessa työohjelmassa vahvistettujen toimintojen täytäntöönpanoa koskevan raportoimisen yhteydessä.

8 artikla

Tiedon jakaminen ja levitys

1.   Kerätyt tiedot ja siitä tehdyt analyysit on asetettava kansallisten koordinointitoimistojen sekä Eures-jäsenten ja Eures-yhteistyökumppanien saataville Eures-portaalin ekstranetin asiaa koskevassa osiossa.

2.   Euroopan koordinointitoimiston on käytettävä Eures-verkoston suorituskyvyn mittausjärjestelmästä saatavia asianmukaisia tietoja Eures-verkoston panoksena komission kertomuksiin sisämarkkinoiden toiminnasta.

3.   Tietojen muussa levityksessä noudatetaan koordinointiryhmän hyväksymää levitystapaa.

9 artikla

Indikaattoriluettelo

Kansallisten koordinointitoimistojen on kerättävä, analysoida ja toimitettava tietoa Euroopan koordinointitoimistolle liitteessä esitettyjen indikaattoriluettelon ja mahdollisten tietolähteiden mukaisesti.

10 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Velvoitetta toimittaa tietoja tämän päätöksen mukaisesti sovelletaan viitevuodesta 2018.

Tehty Brysselissä 2 päivänä helmikuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 107, 22.4.2016, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1256, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2017, Eures-verkoston kansallisia työohjelmia koskevaan tietojenvaihtoon unionin tasolla tarkoitetuista malleista ja menettelyistä (EUVL L 179, 12.7.2017, s. 24).


LIITE

LUETTELO INDIKAATTOREISTA, JOITA KÄYTETÄÄN TIETOJEN TOIMITTAMISESSA EURES-VERKOSTON SUORITUSKYVYN MITTAUSJÄRJESTELMÄÄN

Tämän luettelon sähköinen versio ja sen mahdolliset konsolidoidut myöhemmin muutetut versiot ovat kansallisten koordinointitoimistojen saatavilla Eures-portaalin ekstranetissä.

I   Keskeiset indikaattorit

1.   Käsitellyt työhakemukset

Mittaus: Sekä oman maan työntekijöiden että muiden maiden työntekijöiden tekemien työhakemusten määrät, valinnaisesti jaoteltuina sukupuolen mukaan.

Tällä indikaattorilla mitataan Eures-jäsenten ja Eures-yhteistyökumppanien henkilöstön käsittelemien työhakemusten määrää, kun tarkoituksena on tukea yhteensovittamista ja työhönsijoittumista EU:n sisällä yksittäisten työntekijöiden osalta.

Mahdollisia tietolähteitä: Eures-jäsenet ja Eures-yhteistyökumppanit, kyselytutkimukset, muut toimia koskevat hallinnolliset tiedot; muut hallinnolliset tai tilastotiedot

Suorituskyvyn ulottuvuus: työllisyyskehitys

Tiedonkeruujakso: kahdesti vuodessa

2.   Käsitellyt avoimet työpaikat

Mittaus: Sekä oman maan työnantajien että muiden maiden työnantajien ilmoittamien avointen työpaikkojen määrät.

Tällä indikaattorilla mitataan Eures-jäsenten ja Eures-yhteistyökumppanien henkilöstön käsittelemien avointen työpaikkojen määrää, kun tarkoituksena on tukea yhteensovittamista ja rekrytointiprosessia EU:n sisällä yksittäisten työnantajien osalta.

Mahdollisia tietolähteitä: Eures-jäsenet ja Eures-yhteistyökumppanit, kyselytutkimukset, muut toimia koskevat hallinnolliset tiedot; muut hallinnolliset tai tilastotiedot

Suorituskyvyn ulottuvuus: työllisyyskehitys

Tiedonkeruujakso: kahdesti vuodessa

3.   Rekrytointi- ja työnvälitystoimien tuloksena toteutunut työhönsijoittuminen

Mittaus: Saapuvien ja lähtevien työpaikan löytäneiden työntekijöiden määrät, valinnaisesti jaoteltuina sukupuolen mukaan.

Tämä indikaattori mittaa tuloksia, jotka on saatu Eures-verkoston suorittamien rekrytointi- ja työnvälitystoimien kautta ja jotka perustuvat Eures-jäsenten ja Eures-yhteistyökumppanien henkilöstön tarjoamien tukipalvelujen tuloksena toteutuneiden työhönsijoittumisten määrään.

Tätä indikaattoria on analysoitava tiiviissä yhteydessä keskeisten tuotosindikaattorien 1 (Käsitellyt työhakemukset) ja 2 (Käsitellyt avoimet työpaikat) kanssa.

Toimien mahdollisen kaksinkertaisen laskennan estämiseksi olisi kohdennettujen kansainvälisten rekrytointihankkeiden kautta toteutuneiden työhönsijoittumisten määrä ilmoitettava erikseen.

Mahdollisia tietolähteitä: Eures-jäsenet ja Eures-yhteistyökumppanit, kyselytutkimukset, muut toimia koskevat hallinnolliset tiedot; muut hallinnolliset tai tilastotiedot

Suorituskyvyn ulottuvuus: työllisyyskehitys

Tiedonkeruujakso: kahdesti vuodessa

4.   Työntekijöille ja työnantajille annetut tiedot ja ohjeet

Mittaus:

a)

Yksittäisten kontaktien määrä työntekijöiden kanssa.

b)

Yksittäisten kontaktien määrä työnantajien kanssa.

Näillä indikaattoreilla mitataan asiakastyön määrää ja luonnetta ja näin ollen intensiteettiä Eures-jäsenten ja Eures-yhteistyökumppanien henkilöstön suhteessa työntekijöihin tai työnantajiin.

Yksittäisten kontaktien määrät olisi jaoteltava työntekijöiden ja työnantajien osalta alkuperän ja keskustelunaiheen mukaan: ”yleinen Eures-tieto”, ”rekrytointi/työhönsijoittuminen”, ”elin- ja työolot / sosiaaliturva / koulutus” tai ”rajat ylittävä toiminta”.

Mahdollisia tietolähteitä: Eures-jäsenet ja Eures-yhteistyökumppanit, kyselytutkimukset, muut toimia koskevat hallinnolliset tiedot; muut hallinnolliset tai tilastotiedot

Suorituskyvyn ulottuvuus: tiedot ja ohjeet

Tiedonkeruujakso: kahdesti vuodessa

5.   Asiakastyytyväisyys tukipalveluihin tai tukipalvelujen kannalta merkityksellinen asiakastyytyväisyys

Mittaus: Tämä indikaattori mittaa asiakkaiden tyytyväisyysastetta suhteessa tietoihin ja ohjeisiin, rekrytointiin ja työnhakupalveluihin, joita Eures-jäsenten ja Eures-yhteistyökumppanien henkilöstö tarjoaa työntekijöille ja työnantajille.

Mahdollisia tietolähteitä: Eures-jäsenet ja Eures-yhteistyökumppanit, muut toimia koskevat hallinnolliset tiedot, kansallisten koordinointitoimistojen tai Eures-jäsenten ja Eures-yhteistyökumppanien järjestämät kyselytutkimukset

Suorituskyvyn ulottuvuus: asiakastyytyväisyys

Tiedonkeruujakso: vuosittain

II   Verkoston indikaattorit

1.   Eures-verkostoon osallistuvissa organisaatioissa toimivaa henkilöstöä tukevat koulutustoimet

Mittaus:

a)

Niiden henkilöiden määrä, joille on annettu kansallisella tasolla Eures-verkostoa koskevaa valmentavaa koulutusta;

b)

niiden henkilöiden määrä, joille on annettu EU:n tasolla Eures-verkostoa koskevaa valmentavaa koulutusta.

Näillä indikaattoreilla mitataan oppimista koko Eures-verkostossa ja sitoutumista varmistamaan henkilöstöä koskevat laatuvaatimukset. Valmentava koulutus koskee kaikkia toimia, joilla valmennetaan Eures-jäsenten ja Eures-yhteistyökumppanien henkilöstöä antamaan Eures-tukipalveluja (asetuksen (EU) 2016/589 9 artiklan 3 kohta), kun taas EU:n tasolla annettava koulutus liittyy Euroopan koordinointitoimiston koordinoimiin koulutustilaisuuksiin (asetuksen (EU) 2016/589 8 artiklan 1 kohta).

Mahdollisia tietolähteitä: valmentavan koulutuksen osalta kansalliset koordinointitoimistot ja EU:n tason koulutuksen osalta Euroopan koordinointitoimisto

Suorituskyvyn ulottuvuus: horisontaalinen tuki

Tiedonkeruujakso: kahdesti vuodessa

2.   Asiakastyytyväisyys sähköiseen käyttötukeen Eures-portaalin käyttäjien osalta

Mittaus: Tämä indikaattori mittaa asiakastyytyväisyyttä käyttötuen käsittelemiin pyyntöihin, jotka koskevat Eures-portaalin teknistä toimintaa sekä Eures-verkoston ja Eures-portaalin yleistä ymmärrettävyyttä. Eures-portaalin käyttäjiin kuuluvat työntekijät, työnantajat, kansalliset koordinointitoimistot, Eures-jäsenet ja Eures-yhteistyökumppanit.

Alustava pääasiallinen tietolähde: Euroopan koordinointitoimisto

Suorituskyvyn ulottuvuus: horisontaalinen tuki / asiakastyytyväisyys

Tiedonkeruujakso: vuosittain

3.   Sosiaalisen median suorituskyky

Mittaus: Julkaisujen määrä, tykkääjä-/seuraajamäärä, vaikuttavuus/vaikutelmat ja osallistuminen sosiaaliseen mediaan kanavakohtaisesti.

Näillä indikaattoreilla mitataan sosiaalisen median läsnäoloa Eures-verkostossa ja sosiaalisen median eri kanavien suorituskykyä.

Mahdollisia tietolähteitä: Eures-jäsenet ja Eures-yhteistyökumppanit, Euroopan koordinointitoimisto

Suorituskyvyn ulottuvuus: viestintä, yhteistyö ja tiedotus

Tiedonkeruujakso: kahdesti vuodessa

4.   Eures-jäsenillä ja Eures-yhteistyökumppaneilla olevat ja niiden julkisesti saataville asettamat ja Eures-portaalissa julkaisemat avoimet työpaikat

Mittaus:

a)

Eures-jäsenillä ja Eures-yhteistyökumppaneilla olevien avointen työpaikkojen kokonaismäärä;

b)

Eures-jäsenten ja Eures-yhteistyökumppanien julkisesti saataville asettamien avointen työpaikkojen kokonaismäärä;

c)

Niiden avointen työpaikkojen määrä, jotka on asetettu saataville Eures-portaaliin yhden koordinoidun kanavan kautta.

Näillä indikaattoreilla mitataan Eures-jäsenten ja, tapauksen mukaan, Eures-yhteistyökumppanien Eures-portaalissa saataville asettamien avointen työpaikkojen määrää verrattuna julkisesti saataville asetettujen avointen työpaikkojen määrään ja kyseisillä organisaatioilla olevien avointen työpaikkojen määrään. Periaatteessa kaikki julkisesti saatavilla olevat avoimet työpaikat olisi asetettava saataville. Muutamat poikkeukset ovat kuitenkin mahdollisia asetuksen (EU) 2016/589 17 artiklan mukaisesti.

Mahdollisia tietolähteitä: Eures-jäsenet ja Eures-yhteistyökumppanit, Euroopan koordinointitoimisto, muut hallinnolliset tai tilastotiedot

Suorituskyvyn ulottuvuus: viestintä, yhteistyö ja tiedotus / työllisyyskehitys

Tiedonkeruujakso: vuosittain

5.   Eures-jäsenten ja, tapauksen mukaan, Eures-yhteistyökumppanien markkinaosuus avointen työpaikkojen markkinoilla kansallisella tasolla

Mittaus:

a)

Niiden avointen työpaikkojen määrä, jotka on asetettu saataville Eures-portaaliin yhden koordinoidun kanavan kautta;

b)

avointen työpaikkojen kokonaismäärä jäsenvaltioiden tasolla.

Näillä indikaattoreilla verrataan Eures-portaalissa saataville asetettujen avointen työpaikkojen määrää kyseisessä maassa saatavilla olevien avointen työpaikkojen kokonaismäärään. Tämä antaa tietoa siitä, mikä on Eures-verkoston kattama osuus koko työmarkkinoiden sisällä ja missä määrin Eures-verkosto tuo avoimuutta työmarkkinoille.

Nämä indikaattorit liittyvät asetuksen (EU) 2016/589 9 artiklan 2 kohdan c alakohtaan.

Mahdollisia tietolähteitä: Eures-jäsenet ja Eures-yhteistyökumppanit, Eurostat, Euroopan koordinointitoimisto, muut hallinnolliset tai tilastotiedot

Suorituskyvyn ulottuvuus: viestintä, yhteistyö ja tiedotus / työllisyyskehitys

Tiedonkeruujakso: vuosittain

6.   Tapahtumat, joihin on osallistuttu, ja tapahtumien kautta saavutettujen henkilöiden määrä

Mittaus: Nämä indikaattorit antavat tietoa sellaisten rekrytointi- tai tiedotustapahtumien määrästä, joihin Eures-jäsenet ja Eures-yhteistyökumppanit ovat osallistuneet, sekä niiden henkilöiden määrästä, jotka saavutettiin tapahtumien kautta.

Mahdollisia tietolähteitä: Eures-jäsenet ja Eures-yhteistyökumppanit, muut toimia koskevat hallinnolliset tiedot

Suorituskyvyn ulottuvuus: viestintä, yhteistyö ja tiedotus

Tiedonkeruujakso: kahdesti vuodessa

7.   Vuorovaikutuksen määrä muiden maiden kanssa koko verkoston sisällä

Mittaus:

a)

Niiden maiden määrä, joiden kanssa Eures-jäsenet ja Eures-yhteistyökumppanit ovat tehneet yhteistyötä Eures-verkoston rekrytointitoimiin liittyen;

b)

toteutettujen rekrytointiin liittyvien yhteistyöhankkeiden määrä.

Näillä indikaattoreilla mitataan vuorovaikutuksen määrää Eures-verkoston sisällä keräämällä tietoa kansainvälisestä yhteistyöstä Eures-jäsenten ja Eures-yhteistyökumppanien välillä (muissa maissa sijaitsevien organisaatioiden kanssa toteutettavien rekrytointihankkeiden määrä).

Mahdollisia tietolähteitä: Eures-jäsenet ja Eures-yhteistyökumppanit, ohjelmatyö, rajat ylittävät kumppanuudet ja kohdennettuja liikkuvuusohjelmia koskevien hankkeiden edunsaajat

Suorituskyvyn ulottuvuus: viestintä, yhteistyö ja tiedotus

Tiedonkeruujakso: kahdesti vuodessa

8.   Yksittäiset vierailijat Eures-portaalissa

Mittaus: Tämä indikaattori mittaa Eures-portaalin yksittäisten vierailijoiden määrää ja antaa tietoa Eures-portaalissa olevien verkkopalveluvälineiden tarkoituksenmukaisuudesta.

Alustava pääasiallinen tietolähde: Euroopan koordinointitoimisto

Suorituskyvyn ulottuvuus: viestintä, yhteistyö ja tiedotus

Tiedonkeruujakso: kahdesti vuodessa

9.   Eures-portaaliin rekisteröidyt työnhakijaprofiilit

Mittaus:

a)

Eures-portaalin itsepalvelun kautta rekisteröityjen työnhakijaprofiilien määrä;

b)

niiden työnhakijaprofiilien määrä, jotka on siirretty yhden koordinoidun kanavan kautta.

Näillä indikaattoreilla mitataan niiden työntekijöiden määrää, jotka ovat joko itse tehneet profiilinsa Eures-portaaliin ja käyttäneet suoraan portaalin itsepalvelutoimintoa tai jotka ovat antaneet suostumuksensa siihen, että heidän kansallisissa portaaleissa tai muissa tietojärjestelmissä saatavilla olevat profiilitietonsa asetetaan saataville (asetuksen (EU) 2016/589 17 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti). Näin saatujen aktiivisten profiilien määrä antaa tietoa Eures-portaalin tarkoituksenmukaisuudesta yhteensovittamisen/työhönsijoittumisen välineenä sekä Eures-tukipalvelujen kysynnästä yksittäisten työntekijöiden keskuudessa.

Alustava pääasiallinen tietolähde: Euroopan koordinointitoimisto

Suorituskyvyn ulottuvuus: viestintä, yhteistyö ja tiedotus

Tiedonkeruujakso: kahdesti vuodessa

10.   Eures-portaaliin rekisteröidyt työnantajat

Mittaus: Tällä indikaattorilla mitataan niiden työnantajien määrää, jotka käyttävät Eures-portaalin itsepalvelutoimintoa. Se antaa tietoa sellaisesta työvoiman kysynnästä, johon voidaan mahdollisesti vastata EU:n sisäisen työvoiman liikkuvuuden kautta, sekä Eures-portaalissa oleviin toimintoihin ja tietoihin liittyvästä asiakastyytyväisyydestä.

Alustava pääasiallinen tietolähde: Euroopan koordinointitoimisto

Suorituskyvyn ulottuvuus: viestintä, yhteistyö ja tiedotus

Tiedonkeruujakso: kahdesti vuodessa

11.   Eures-portaalissa oleviin toimintoihin ja tietoihin liittyvä asiakastyytyväisyys

Mittaus: Tällä indikaattorilla mitataan työntekijöiden ja työnantajien asiakastyytyväisyyttä Eures-portaalin eri käyttöajankohtina.

Alustava pääasiallinen tietolähde: Euroopan koordinointitoimisto

Suorituskyvyn ulottuvuus: viestintä, yhteistyö ja tiedotus / asiakastyytyväisyys

Tiedonkeruujakso: vuosittain


Top