EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0030

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/46, annettu 29 päivänä marraskuuta 2018, toimenpiteistä, joita Euroopan keskuspankin kertyneen oman pääoman arvon osuuksien maksaminen ja siirrettyjä valuuttavarantoja vastaavien kansallisten keskuspankkien saatavien tarkistaminen edellyttävät, ja päätöksen EKP/2013/26 kumoamisesta (EKP/2018/30)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 190–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; Kumoaja 32020D0140

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/46/oj

11.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 9/190


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2019/46,

annettu 29 päivänä marraskuuta 2018,

toimenpiteistä, joita Euroopan keskuspankin kertyneen oman pääoman arvon osuuksien maksaminen ja siirrettyjä valuuttavarantoja vastaavien kansallisten keskuspankkien saatavien tarkistaminen edellyttävät, ja päätöksen EKP/2013/26 kumoamisesta (EKP/2018/30)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 30 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankin päätöksessä (EU) 2019/43 (EKP/2018/27) (1) säädetään Euroopan keskuspankin (EKP) pääoman merkitsemisen jakoperusteen (jäljempänä ’pääoman jakoperuste’) tarkistamisesta Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä EKPJ:n perussääntö) 29.3 artiklan mukaisesti ja vahvistetaan 1 päivästä tammikuuta 2019 kullekin kansalliselle keskuspankille uudet painoarvot tarkistetussa pääoman jakoperusteessa (jäljempänä ’painoarvot’).

(2)

Painoarvoihin tehtävät tarkistukset ja niistä seuraavat muutokset kansallisten keskuspankkien osuuksissa EKP:n merkitystä pääomasta merkitsevät sitä, että on tehtävä tarkistuksia saataviin, joilla EKP on EKPJ:n perussäännön 30.3 artiklan nojalla hyvittänyt niiden jäsenvaltioiden kansallisia keskuspankkeja, joiden rahayksikkö on euro (jäljempänä ’euroalueen kansalliset keskuspankit’) ja jotka vastaavat euroalueen kansallisten keskuspankkien EKP:lle siirtämiä valuuttavarantosaamisia (jäljempänä ’saatavat’ tai ’saamiset’). Niiden euroalueen kansallisten keskuspankkien, joiden saatavat suurenevat, koska niiden painoarvo kasvaa 1 päivästä tammikuuta 2019, olisi siten suoritettava korvaava siirto EKP:lle, ja EKP:n olisi suoritettava korvaava siirto niille euroalueen kansallisille keskuspankeille, joiden saatavat pienenevät, koska niiden painoarvo vähenee.

(3)

EKPJ:n perussäännön taustalla olevien oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaista kohtelua ja luottamuksensuojaa koskevien yleisten periaatteiden mukaisesti niiden euroalueen keskuspankkien, joiden suhteellinen osuus EKP:n kertyneen oman pääoman arvosta suurenee edellä mainittujen tarkistusten vuoksi, pitäisi myös tehdä korvaava siirto niille euroalueen kansallisille keskuspankeille, joiden suhteelliset osuudet pienenevät.

(4)

Laskettaessa sitä, miten euroalueen kunkin kansallisen keskuspankin osuutta EKP:n kertyneen oman pääoman arvosta on tarkistettava, euroalueen kunkin kansallisen keskuspankin painoarvo 31 päivään joulukuuta 2018 saakka ja toisaalta 1 päivästä tammikuuta 2019 lähtien olisi ilmaistava prosenttiosuutena EKP:n kokonaispääomasta, sellaisena kuin kaikki euroalueen kansalliset keskuspankit ovat sen merkinneet.

(5)

Tästä syystä olisi annettava uusi EKP:n päätös, jolla kumotaan päätös EKP/2013/26 (2),

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

a)

’kertyneen oman pääoman arvolla’ EKP:n vararahastojen, arvonmuutostilien sekä vararahastoja vastaavien varausten kokonaismäärää, sellaisena kuin EKP sen laskee 31 päivänä joulukuuta 2018. EKP:n vararahastot ja vararahastoja vastaavat varaukset sisältävät, tämän rajoittamatta kertyneen oman pääoman arvon käsitteen yleistä soveltamista, yleisrahaston sekä valuuttakurssi-, korko- ja luottoriskin ja kullan hintariskin varalta tehdyn varauksen;

b)

’siirtopäivällä’ toista pankkipäivää sen jälkeen, kun EKP:n neuvosto on hyväksynyt EKP:n tilinpäätöksen tilikaudelta 2018.

2 artikla

EKP:n varanto- ja varausosuuksien maksaminen

1.   Jos euroalueen kansallisen keskuspankin osuus kertyneen oman pääoman arvosta suurenee, koska sen painoarvo kasvaa 1 päivästä tammikuuta 2019, kyseinen kansallinen keskuspankki siirtää EKP:lle siirtopäivänä 3 kohdan mukaisesti määritetyn määrän.

2.   Jos euroalueen kansallisen keskuspankin osuus kertyneen oman pääoman arvosta pienenee, koska sen painoarvo vähenee 1 päivästä tammikuuta 2019, kyseinen kansallinen keskuspankki vastaanottaa EKP:ltä siirtopäivänä 3 kohdan mukaisesti määritetyn määrän.

3.   EKP laskee ja vahvistaa viimeistään päivänä, jona EKP:n neuvosto hyväksyy EKP:n tilinpäätöksen tilikaudelta 2018, kullekin euroalueen kansalliselle keskuspankille joko määrän, joka kyseisen kansallisen keskuspankin on siirrettävä EKP:lle, jos 1 kohtaa sovelletaan, tai määrän, jonka kyseinen kansallinen keskuspankki vastaanottaa EKP:ltä, jos 2 kohtaa sovelletaan. Kukin siirrettävä tai vastaanotettava määrä lasketaan pyöristämissääntöjä noudattaen siten, että kertyneen oman pääoman arvo kerrotaan kullakin euroalueen kansallisella keskuspankilla 31 päivänä joulukuuta 2018 olevan ja 1 päivänä tammikuuta 2019 olevan painoarvon absoluuttisella erotuksella, ja tulos jaetaan 100:lla.

4.   Kukin 3 kohdassa kuvattu määrä erääntyy maksettavaksi euromääräisenä 1 päivänä tammikuuta 2019 mutta siirretään tosiasiallisesti siirtopäivänä.

5.   Siirtopäivänä euroalueen kansallinen keskuspankki tai EKP, joiden on suoritettava siirto 1 tai 2 kohdan nojalla, siirtävät myös erikseen koron, joka kertyy 1 päivästä tammikuuta 2019 siirtopäivään saakka kullekin kyseisen kansallisen keskuspankin ja EKP:n maksettavana olevalle määrälle. Tämän koron siirtäjät ja vastaanottajat ovat samat kuin niiden määrien siirtäjät ja vastaanottajat, joille korko kertyy.

6.   Jos kertyneen oman pääoman arvo on nollaa pienempi, määrät, joita on siirrettävä tai vastaanotettava 3 ja 5 kohdan perusteella, suoritetaan päinvastaiseen suuntaan kuin 3 ja 5 kohdassa on määritetty.

3 artikla

Siirrettyjä valuuttavarantoja vastaavien saamisten tarkistaminen

1.   Euroalueen kansallisten keskuspankkien saatavat tarkistetaan 1 päivänä tammikuuta 2019 niihin sovellettavien tarkistettujen painoarvojen mukaisesti. Euroalueen kansallisten keskuspankkien saatavien arvo 1 päivästä tammikuuta 2019 alkaen esitetään tämän päätöksen liitteessä olevan taulukon kolmannessa sarakkeessa.

2.   Tämän artiklan nojalla ja ilman, että edellytettäisiin mitään muuta muodollisuutta tai toimea, jokaisen euroalueen kansallisen keskuspankin katsotaan joko siirtäneen tai vastaanottaneen 1 päivänä tammikuuta 2019 tämän päätöksen liitteessä olevan taulukon neljännessä sarakkeessa sen nimen perässä esitetyn (euromääräisen) saatavan absoluuttisen arvon, jolloin ”–” tarkoittaa saatavaa, jonka euroalueen kansallinen keskuspankki siirtää EKP:lle ja ”+” saatavaa, jonka EKP siirtää euroalueen kansalliselle keskuspankille.

3.   Jokainen euroalueen kansallinen keskuspankki joko siirtää tai vastaanottaa ensimmäisenä tammikuun 1 päivän 2019 jälkeisenä Euroopan laajuisen automatisoidun reaaliaikaisen bruttomaksujärjestelmän (TARGET2) aukiolopäivänä (euromääräisen) absoluuttisen arvon, joka on esitetty tämän päätöksen liitteessä olevan taulukon neljännessä sarakkeessa kyseisen keskuspankin nimen perässä, jolloin ”+” tarkoittaa määrää, jonka kansallinen keskuspankki siirtää EKP:lle, ja ”–” määrää, jonka EKP siirtää kansalliselle keskuspankille.

4.   Euroalueen kansalliset keskuspankit ja EKP, joiden on 3 kohdan nojalla suoritettava siirto, siirtävät myös kukin ensimmäisenä tammikuun 1 päivän 2019 jälkeisenä TARGET2-järjestelmän aukiolopäivänä erikseen koron, joka kertyy 1 päivästä tammikuuta 2019 siirtopäivään saakka kullekin kyseisen kansallisen keskuspankin ja EKP:n maksettavana olevalle määrälle. Tämän koron siirtäjät ja vastaanottajat ovat samat kuin niiden määrien siirtäjät ja vastaanottajat, joille korko kertyy.

4 artikla

Yleiset säännökset

1.   Edellä 2 artiklan 5 kohdan ja 3 artiklan 4 kohdan nojalla kertyvä korko lasketaan päiväkohtaisesti käyttämällä todelliset päivät/360 laskentamenetelmää, jossa korkoprosentti on sama kuin huutokauppoina toteutetuissa eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatiossa käytetty viimeisin saatavilla oleva marginaalikorko.

2.   Kaikki 2 artiklan 1, 2 ja 5 kohdan sekä 3 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaiset siirrot tehdään erikseen TARGET2-järjestelmän välityksellä.

3.   EKP ja ne euroalueen kansalliset keskuspankit, joiden on suoritettava jokin 2 artiklassa tarkoitetuista siirroista, antavat aikanaan tarvittavat määräykset näiden siirtojen suorittamiseksi asianmukaisesti ja ajoissa.

5 artikla

Voimaantulo ja kumoaminen

1.   Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

2.   Kumotaan päätös EKP/2013/26 1 päivästä tammikuuta 2019.

3.   Päätökseen EKP/2013/26 tehtyjen viittausten katsotaan koskevan tätä päätöstä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 29 päivänä marraskuuta 2018.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/43, annettu 29 päivänä marraskuuta 2018, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa ja päätöksen EKP/2013/28 kumoamisesta (EKP/2018/27) (katso tämän virallisen lehden sivu 178).

(2)  Päätös EKP/2013/26, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, toimenpiteistä, joita Euroopan keskuspankin kertyneen oman pääoman arvon osuuksien maksaminen ja siirrettyjä valuuttavarantoja vastaavien kansallisten keskuspankkien saatavien tarkistaminen edellyttävät (EUVL L 16, 21.1.2014, s. 47).


LIITE

EKP:LLE SIIRRETTYJÄ VALUUTTAVARANTOJA VASTAAVAT SAATAVAT

Euroalueen kansallinen keskuspankki

EKP:lle siirrettyjä valuuttavarantoja vastaava saatava 31 päivänä joulukuuta 2018

(euroa)

EKP:lle siirrettyjä valuuttavarantoja vastaava saatava 1 päivästä tammikuuta 2019

(euroa)

Siirrettävä määrä

(euroa)

Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique

1 435 910 942,87

1 465 002 366,44

29 091 423,57

Deutsche Bundesbank

10 429 623 057,57

10 643 868 063,45

214 245 005,88

Eesti Pank

111 729 610,86

114 047 652,58

2 318 041,72

Central Bank of Ireland

672 637 755,83

681 156 559,14

8 518 803,31

Bank of Greece

1 178 260 605,79

1 002 089 435,15

– 176 171 170,64

Banco de España

5 123 393 758,49

4 832 595 424,83

– 290 798 333,66

Banque de France

8 216 994 285,69

8 232 583 116,25

15 588 830,56

Banca d'Italia

7 134 236 998,72

6 839 555 945,19

– 294 681 053,53

Central Bank of Cyprus

87 679 928,02

87 100 417,59

– 579 510,43

Latvijas Banka

163 479 892,24

158 264 298,37

– 5 215 593,87

Lietuvos bankas

239 453 709,58

235 223 283,44

– 4 230 426,14

Banque centrale du Luxembourg

117 640 617,24

131 548 867,56

13 908 250,32

Central Bank of Malta

37 552 275,85

42 420 163,46

4 867 887,61

De Nederlandsche Bank

2 320 070 005,55

2 357 274 575,15

37 204 569,60

Oesterreichische Nationalbank

1 137 636 924,67

1 177 854 948,49

40 218 023,82

Banco de Portugal

1 010 318 483,25

948 484 720,39

– 61 833 762,86

Banka Slovenije

200 220 853,48

194 773 455,44

– 5 447 398,04

Národná banka Slovenska

447 671 806,99

463 840 147,98

16 168 340,99

Suomen Pankki

728 096 903,95

736 441 854,14

8 344 950,19

Yhteensä  (1)

40 792 608 416,64

40 344 125 295,04

– 448 483 121,60


(1)  Pyöristämisen vuoksi on mahdollista, että yhteenlasketut määrät eivät vastaa kaikkien esitettyjen lukujen summaa.


Top