EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0021

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2018/1148, annettu 10 päivänä elokuuta 2018, Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuudesta ja päätöksen (EU) 2016/1041 kumoamisesta (EKP/2018/21)

OJ L 208, 17.8.2018, p. 91–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1148/oj

17.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 208/91


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2018/1148,

annettu 10 päivänä elokuuta 2018,

Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuudesta ja päätöksen (EU) 2016/1041 kumoamisesta (EKP/2018/21)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan, 12.1 artiklan, 18 artiklan sekä 34.1 artiklan toisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta 19 päivänä joulukuuta 2014 annetut Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) (1) (yleisasiakirjasuuntaviivat) ja erityisesti sen 1 artiklan 4 kohdan, neljännessä osassa olevan I, II, IV, V, VI ja VIII osaston sekä kuudennen osan,

ottaa huomioon eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta 9 päivänä heinäkuuta 2014 annetut Euroopan keskuspankin suuntaviivat EKP/2014/31 (2) ja erityisesti niiden 1 artiklan 3 kohdan ja 6 artiklan 1 kohdan sekä 8 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 18.1 artiklassa määrätään, että Euroopan keskuspankki (EKP) ja niiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, joiden rahayksikkö on euro, voivat tehdä luottotoimia luottolaitosten ja muiden markkinaosapuolten kanssa ja että luottoa annettaessa vakuuksien on oltava riittävät.

(2)

Jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien vakuuskelpoisuuden määrittämiseksi eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa suuntaviivoissa (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) ja erityisesti sen 59 artiklassa ja neljännessä osassa olevassa II osastossa täsmennetään yleiset kriteerit ja luottokelpoisuuden alarajaa koskevat vaatimukset.

(3)

Suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) 1 artiklan 4 kohdan mukaan EKP:n neuvosto voi milloin tahansa muuttaa niitä keinoja, välineitä, vaatimuksia, kriteerejä ja menettelyjä, joilla eurojärjestelmän rahapoliittisia operaatioita toteutetaan. Suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) 59 artiklan 6 kohdan mukaan eurojärjestelmä pidättää itsellään oikeuden ratkaista minkä tahansa merkitykselliseksi katsomansa tiedon perusteella, täyttävätkö liikkeeseenlasku, liikkeeseenlaskija, velallinen tai takaaja eurojärjestelmän luottokelpoisuusvaatimukset varmistaakseen, että eurojärjestelmän oikeudet on riittävästi turvattu.

(4)

Poiketen eurojärjestelmän jälkimarkkinakelpoisia omaisuuseriä koskevista luottokelpoisuusvaatimuksista suuntaviivojen EKP/2014/31 8 artiklan 2 kohdan mukaan eurojärjestelmän määrittämää luottokelpoisuuden alarajaa ei sovelleta jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin, joiden liikkeeseenlaskijana tai täysimääräisenä takaajana on Euroopan unionin / Kansainvälisen valuuttarahaston ohjelman kohteena oleva euroalueeseen kuuluva jäsenvaltio, paitsi jos EKP:n neuvosto päättää, että kyseessä oleva jäsenvaltio ei noudata rahoitustuen ja/tai makrotaloudellisen ohjelman ehdollisuutta.

(5)

Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) vahvistaman edellisen Kreikan rahoitustukiohjelman päätyttyä, Euroopan vakausmekanismin (EVM) johtokunta hyväksyi 19 päivänä elokuuta 2015 nykyisen kolmivuotisen Kreikan rahoitustukiohjelman.

(6)

EKP:n neuvosto arvioi edellä mainitun EVM-ohjelman vaikutukset Kreikan kannalta, sen soveltamisen jatkumisen sekä Kreikan viranomaisten osoittaman sitoutumisen ohjelman täysimääräiseen soveltamiseen. Kyseisen arvioinnin perusteella EKP:n neuvosto katsoi Helleenien tasavallan noudattavan ohjelman ehdollisuutta. Näin ollen EKP:n neuvosto hyväksyi 22 päivänä kesäkuuta 2016 Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2016/1041 (EKP/2016/18) (3), jonka mukaan Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemat tai täysimääräisesti takaamat jälkimarkkinakelpoiset velkainstrumentit ovat jälleen vakuuskelpoisia eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa edellyttäen, että niihin sovelletaan erityistä markkina-arvon aliarvostusta ja että Helleenien tasavalta katsotaan euroalueen jäsenvaltioksi, joka noudattaa Euroopan unionin / Kansainvälisen valuuttarahaston ohjelmaa.

(7)

Tällä hetkellä suuntaviivojen EKP/2014/31 1 artiklan 3 kohdassa säädetään, että kyseisten suuntaviivojen 6 artiklan 1 kohtaa ja 8 artiklaa sovellettaessa Helleenien tasavaltaa pidetään euroalueeseen kuuluvana jäsenvaltiona, joka noudattaa Euroopan unionin / Kansainvälisen valuuttarahaston ohjelmaa. Lisäksi mainittujen suuntaviivojen 8 artiklan 3 kohdassa säädetään, että Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemiin tai täysimääräisesti takaamiin jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin sovelletaan samojen suuntaviivojen liitteessä I vahvistettuja erityisiä aliarvostusprosentteja.

(8)

Euroopan vakausmekanismin, Helleenien tasavallan, Bank of Greecen ja Kreikan rahoitusvakausrahaston välisen 19 päivänä elokuuta 2015 päivätyn rahoitustukijärjestelysopimuksen (4) 1 artiklan mukaan EVM-ohjelman päättymispäivä on 20 päivä elokuuta 2018. Tämän vuoksi Helleenien tasavaltaa ei 21 päivästä elokuuta 2018 lukien voida enää pitää euroalueeseen kuuluvana jäsenvaltiona, joka noudattaa Euroopan unionin / Kansainvälisen valuuttarahaston ohjelmaa. Näin ollen kyseisestä päivästä lukien edellytykset Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemiin tai täysimääräisesti takaamiin jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin sovellettavan eurojärjestelmän luottokelpoisuuden alarajan väliaikaiselle soveltamatta jättämiselle eivät suuntaviivojen EKP/2014/31 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla enää täyty.

(9)

Näin ollen EKP:n neuvoston on päättänyt, että 21 päivästä elokuuta 2018 eurojärjestelmän yleisiä kriteerejä ja luottokelpoisuuden alarajaa sovelletaan Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemiin tai täysimääräisesti takaamiin jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin ja että tällaisiin velkainstrumentteihin sovelletaan Euroopan keskuspankin suuntaviivoissa (EU) 2016/65 (EKP/2015/35) (5) vahvistettua yleistä markkina-arvon aliarvostusta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuus

1.   Sovellettaessa suuntaviivojen EKP/2014/31 1 artiklan 3 kohtaa, 6 artiklan 1 kohtaa sekä 8 artiklaa Helleenien tasavaltaa ei enää pidetä euroalueeseen kuuluvana jäsenvaltiona, joka noudattaa Euroopan unionin / Kansainvälisen valuuttarahaston ohjelmaa.

2.   Suuntaviivoissa (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) ja erityisesti niiden 59 artiklassa ja niiden neljännessä osassa olevassa II osastossa vahvistettuja eurojärjestelmän luottokelpoisuuden alarajaa koskevia vähimmäisvaatimuksia sovelletaan Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemiin tai täysimääräisesti takaamiin jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin.

3.   Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemiin tai täysimääräisesti takaamiin velkainstrumentteihin ei enää sovelleta suuntaviivojen EKP/2014/31 liitteessä I vahvistettuja erityisiä aliarvostusprosentteja.

2 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös (EU) N:o 2016/1041 (EKP/2016/18).

3 artikla

Loppusäännökset

1.   Tämä päätös tulee voimaan 21 päivänä elokuuta 2018.

2.   Jos tämä päätös ja suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) sekä suuntaviivojen EKP/2014/31 säännökset, sellaisina kuin niiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, joiden rahayksikkö on euro, ovat panneet ne täytäntöön kansallisella tasolla, poikkeavat toisistaan, sovelletaan tätä päätöstä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 10 päivänä elokuuta 2018.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 91, 2.4.2015, s. 3.

(2)  EUVL L 240, 13.8.2014, s. 28.

(3)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2016/1041, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2016, Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuudesta ja päätöksen (EU) 2015/300 kumoamisesta (EKP/2016/18) (EUVL L 169, 28.6.2016, s. 14).

(4)  Saatavissa EVM:n verkkosivuilla osoitteessa www.esm.europa.eu

(5)  Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2016/65, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta (EKP/2015/35) (EUVL L 14, 21.1.2016, s. 30).


Top