EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2467

Neuvoston asetus (EU) 2017/2467, annettu 21 päivänä joulukuuta 2017, tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta

OJ L 351, 30.12.2017, p. 7–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; Implisiittinen kumoaja 32021R2278

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2467/oj

30.12.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 351/7


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2017/2467,

annettu 21 päivänä joulukuuta 2017,

tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unionin tuotanto ei riitä kattamaan unionin tuotannonalan tarpeita sellaisten 67 tuotteen osalta, joita ei luetella neuvoston asetuksen (EU) N:o 1387/2013 (1) liitteessä. Sen vuoksi on unionin edun mukaista suspendoida kyseisten tuotteiden yhteisen tullitariffin autonomiset tullit.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liitteessä lueteltujen yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspensioita koskevia edellytyksiä on tarpeen muuttaa 49 tuotteen osalta teknisen tuotekehityksen ja markkinoiden suhdannekehityksen huomioon ottamiseksi. Tiettyjä tuoteluokituksia on muutettu, jotta tuotannonala voisi täysimääräisesti hyötyä voimassa olevista suspensioista. Lisäksi asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liite olisi saatettava ajan tasalle, jotta tekstiä voitaisiin yhdenmukaistaa tai selkiyttää joiltain osin. Muuttuneet edellytykset johtuvat tavaran kuvauksen, luokittelun, tullien määrän tai tietyn käyttötarkoituksen muuttumisesta.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liitteessä säädetty pakollisen uudelleentarkastelun päättymispäivämäärä olisi tarkistettava 188 suspension osalta.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liitteessä luetellaan 92 tuotetta, joihin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspensio ei ole enää unionin edun mukaista. Näiden tuotteiden suspensiot olisi sen vuoksi poistettava kyseisestä liitteestä.

(5)

Selkeyden vuoksi tällä asetuksella muutettavien tai käyttöön otettavien suspensioiden kohdalle olisi merkittävä asteriski, kun taas sellaisten suspensioiden kohdalta olisi asteriski poistettava, joita ei muuteta tällä asetuksella.

(6)

Asetus (EU) N:o 1387/2013 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(7)

Jotta yksipuolisten suspensioiden järjestelmän soveltaminen ei keskeytyisi ja jotta noudatettaisiin yksipuolisista tullisuspensioista ja autonomisista tariffikiintiöistä annetussa komission tiedonannossa (2) vahvistettuja suuntaviivoja, tässä asetuksessa säädettyjä asianomaisten tuotteiden kiintiöitä koskevia muutoksia on noudatettava 1 päivästä tammikuuta 2018. Tämän asetuksen olisi sen vuoksi tultava voimaan kiireellisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liite seuraavasti:

1)

poistetaan taulukosta tuoterivit, joiden CN- ja Taric-koodit ovat tämän asetuksen liitteessä I;

2)

poistetaan taulukosta kaikki asteriskit ja loppualaviite ”* Uusi toimenpide tai toimenpide, jota koskevia edellytyksiä on muutettu.”;

3)

lisätään taulukkoon tämän asetuksen liitteessä II luetellut tuoterivit kyseisen taulukon ensimmäisessä sarakkeessa olevien CN-koodien mukaisessa järjestyksessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2017.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. MAASIKAS


(1)  Neuvoston asetus (EU) N:o 1387/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta ja asetuksen (EU) N:o 1344/2011 kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 201).

(2)  EUVL C 363, 13.12.2011, s. 6.


LIITE I

Kumotaan asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liitteessä olevassa taulukossa seuraavilla CN- ja Taric-koodeilla yksilöityjen tuotteiden suspensioita koskevat rivit:

CN-koodi

TARIC

ex 1511 90 19

20

ex 1511 90 91

20

ex 1513 11 10

20

ex 1513 19 30

20

ex 1513 21 10

20

ex 1513 29 30

20

ex 2007 99 50

81

ex 2007 99 50

82

ex 2007 99 50

83

ex 2007 99 50

84

ex 2007 99 50

85

ex 2007 99 50

91

ex 2007 99 50

92

ex 2007 99 50

93

ex 2007 99 50

94

ex 2007 99 50

95

ex 2007 99 93

10

ex 2008 93 91

20

ex 2008 99 49

70

ex 2008 99 99

11

ex 2804 50 90

10

ex 2805 19 90

20

ex 2811 19 80

30

ex 2811 22 00

70

ex 2816 40 00

10

ex 2823 00 00

10

ex 2823 00 00

20

ex 2825 10 00

10

ex 2825 60 00

10

ex 2835 10 00

10

ex 2837 20 00

20

ex 2839 19 00

10

ex 2841 80 00

10

ex 2841 90 85

10

ex 2850 00 20

30

ex 2850 00 20

50

2903 39 31

 

ex 2903 39 35

10

ex 2903 89 80

50

ex 2904 99 00

40

ex 2905 19 00

70

ex 2905 19 00

80

ex 2905 39 95

20

ex 2905 39 95

40

ex 2906 29 00

30

ex 2907 29 00

55

ex 2908 99 00

40

ex 2909 60 00

40

ex 2912 29 00

50

ex 2912 49 00

20

ex 2914 19 90

20

ex 2914 19 90

30

ex 2914 19 90

40

ex 2914 39 00

30

ex 2914 39 00

70

ex 2914 39 00

80

ex 2914 50 00

45

ex 2914 50 00

60

ex 2914 50 00

70

ex 2914 79 00

20

ex 2915 60 19

10

ex 2915 90 70

30

ex 2915 90 70

75

ex 2916 12 00

70

ex 2916 13 00

10

ex 2916 39 90

55

ex 2916 39 90

75

ex 2916 39 90

85

ex 2917 19 10

20

ex 2917 39 95

70

ex 2918 29 00

35

ex 2918 30 00

50

ex 2918 99 90

15

ex 2920 29 00

50

ex 2920 29 00

60

ex 2920 90 10

60

ex 2920 90 70

40

ex 2920 90 70

50

2921 13 00

 

ex 2921 19 99

70

ex 2921 30 99

40

ex 2921 42 00

86

ex 2921 42 00

87

ex 2921 42 00

88

ex 2921 43 00

80

ex 2921 49 00

85

ex 2921 59 90

30

ex 2921 59 90

60

ex 2922 19 00

20

ex 2922 19 00

25

ex 2922 49 85

20

ex 2922 49 85

60

ex 2924 19 00

80

ex 2924 29 70

51

ex 2924 29 70

53

ex 2924 29 70

86

ex 2924 29 70

87

ex 2925 19 95

20

ex 2925 19 95

30

ex 2927 00 00

80

ex 2928 00 90

60

ex 2929 10 00

20

ex 2929 10 00

55

ex 2929 10 00

80

ex 2930 20 00

10

ex 2930 90 98

65

ex 2930 90 98

66

ex 2930 90 98

68

ex 2930 90 98

83

ex 2931 39 90

08

ex 2931 39 90

25

ex 2932 14 00

10

ex 2932 20 90

20

ex 2932 20 90

40

ex 2932 99 00

25

ex 2932 99 00

80

ex 2933 19 90

80

ex 2933 19 90

85

ex 2933 29 90

80

ex 2933 39 99

12

ex 2933 39 99

18

ex 2933 39 99

50

ex 2933 39 99

57

ex 2933 49 10

30

ex 2933 49 90

25

ex 2933 59 95

77

ex 2933 59 95

88

ex 2933 79 00

30

ex 2933 99 80

18

ex 2933 99 80

24

ex 2933 99 80

28

ex 2933 99 80

43

ex 2933 99 80

47

ex 2933 99 80

51

ex 2934 10 00

15

ex 2934 10 00

25

ex 2934 10 00

35

ex 2934 20 80

40

ex 2934 30 90

10

ex 2934 99 90

14

ex 2934 99 90

18

ex 2934 99 90

22

ex 2934 99 90

35

ex 2934 99 90

37

ex 2934 99 90

38

ex 2934 99 90

74

ex 2935 90 90

73

ex 2940 00 00

40

ex 3204 11 00

30

ex 3204 11 00

70

ex 3204 11 00

80

ex 3204 12 00

20

ex 3204 12 00

30

ex 3204 13 00

20

ex 3204 13 00

30

ex 3204 13 00

40

ex 3204 17 00

12

ex 3204 17 00

60

ex 3204 17 00

75

ex 3204 17 00

80

ex 3204 17 00

85

ex 3204 17 00

88

ex 3204 19 00

52

ex 3204 19 00

84

ex 3204 19 00

85

ex 3205 00 00

20

ex 3207 40 85

40

ex 3208 90 19

25

ex 3208 90 19

35

ex 3208 90 19

75

ex 3208 90 91

20

ex 3215 11 90

10

ex 3215 19 90

10

ex 3215 19 90

20

ex 3402 13 00

20

ex 3707 90 29

50

ex 3802 90 00

11

ex 3808 91 90

60

ex 3808 93 15

10

ex 3811 21 00

30

ex 3811 21 00

50

ex 3811 21 00

60

ex 3811 21 00

70

ex 3811 21 00

85

ex 3811 29 00

20

ex 3811 29 00

30

ex 3811 29 00

40

ex 3811 29 00

50

ex 3811 29 00

55

ex 3811 90 00

40

ex 3812 39 90

80

ex 3815 19 90

87

ex 3815 90 90

16

ex 3815 90 90

18

ex 3815 90 90

71

ex 3815 90 90

85

ex 3824 99 92

22

ex 3824 99 92

35

ex 3824 99 92

39

ex 3824 99 92

44

ex 3824 99 92

47

ex 3824 99 92

48

ex 3824 99 92

49

ex 3824 99 92

50

ex 3824 99 92

80

ex 3824 99 92

83

ex 3824 99 92

86

ex 3824 99 93

57

ex 3824 99 93

63

ex 3824 99 93

77

ex 3824 99 93

83

ex 3824 99 93

88

ex 3824 99 96

50

ex 3824 99 96

79

ex 3824 99 96

85

ex 3824 99 96

87

ex 3902 10 00

10

ex 3902 10 00

50

ex 3903 90 90

15

ex 3904 69 80

85

ex 3905 30 00

10

ex 3905 91 00

30

ex 3906 90 90

27

ex 3907 20 20

20

ex 3907 30 00

60

ex 3907 69 00

50

ex 3907 99 80

25

ex 3907 99 80

60

ex 3907 99 80

70

ex 3908 90 00

60

ex 3909 40 00

30

ex 3910 00 00

50

ex 3911 90 19

30

ex 3911 90 99

53

ex 3911 90 99

57

ex 3919 10 80

40

ex 3919 10 80

45

ex 3919 10 80

47

ex 3919 10 80

53

ex 3919 10 80

55

ex 3919 90 80

25

ex 3919 90 80

32

ex 3919 90 80

34

ex 3919 90 80

36

ex 3919 90 80

38

ex 3919 90 80

40

ex 3919 90 80

42

ex 3919 90 80

43

ex 3919 90 80

44

ex 3919 90 80

45

ex 3919 90 80

47

ex 3919 90 80

53

ex 3919 90 80

60

ex 3920 10 28

93

ex 3920 10 40

30

ex 3920 10 89

50

ex 3920 20 29

55

ex 3920 20 29

94

ex 3920 20 80

93

ex 3920 20 80

95

ex 3920 49 10

95

ex 3920 62 19

60

ex 3920 99 28

55

ex 3921 13 10

20

ex 3921 90 60

95

ex 3926 90 92

40

ex 3926 90 97

20

ex 3926 90 97

77

ex 4104 41 19

10

ex 5407 10 00

10

ex 5603 11 10

20

ex 5603 11 90

20

ex 5603 12 90

50

ex 6909 19 00

15

ex 7005 10 30

10

ex 7009 10 00

50

ex 7019 12 00

05

ex 7019 12 00

25

ex 7019 19 10

15

ex 7019 19 10

50

ex 7409 19 00

10

ex 7410 21 00

70

ex 7601 20 20

10

ex 7607 20 90

10

ex 7616 99 90

75

ex 8102 10 00

10

ex 8105 90 00

10

ex 8108 20 00

50

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

10

ex 8108 90 50

15

ex 8108 90 50

30

ex 8108 90 50

35

ex 8108 90 50

50

ex 8108 90 50

60

ex 8108 90 50

75

ex 8113 00 90

10

ex 8207 30 10

10

ex 8407 33 20

10

ex 8407 33 80

10

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

ex 8408 90 43

40

ex 8408 90 45

30

ex 8408 90 47

50

ex 8409 91 00

20

ex 8409 91 00

30

ex 8409 99 00

50

ex 8411 99 00

60

ex 8411 99 00

65

ex 8414 59 25

30

ex 8415 90 00

50

ex 8431 20 00

30

ex 8481 80 69

60

ex 8482 10 10

30

ex 8482 10 90

20

ex 8483 30 38

40

ex 8501 10 99

60

ex 8501 31 00

25

ex 8501 31 00

33

ex 8501 31 00

35

ex 8501 32 00

70

ex 8501 62 00

30

ex 8503 00 99

40

ex 8504 31 80

20

ex 8504 31 80

40

ex 8504 40 82

40

ex 8504 50 95

50

ex 8505 11 00

35

ex 8505 11 00

50

ex 8505 11 00

60

ex 8506 90 00

10

ex 8507 60 00

25

ex 8507 60 00

50

ex 8507 60 00

53

ex 8507 60 00

55

ex 8507 60 00

57

ex 8511 30 00

50

ex 8512 90 90

10

ex 8516 90 00

70

ex 8518 29 95

30

ex 8522 90 80

15

ex 8522 90 80

96

ex 8525 80 19

45

ex 8529 90 65

75

ex 8529 90 92

70

ex 8536 69 90

51

ex 8536 69 90

81

ex 8536 69 90

88

ex 8536 90 95

30

ex 8537 10 91

30

ex 8537 10 98

92

ex 8544 20 00

20

ex 8544 30 00

35

ex 8544 30 00

80

ex 8544 42 90

30

ex 8544 42 90

60

ex 8548 10 29

10

ex 8548 90 90

50

ex 8704 23 91

20

ex 8708 40 20

10

ex 8708 40 50

20

ex 8708 50 20

30

ex 8708 50 99

20

ex 8708 93 10

20

ex 8708 93 90

20

ex 8708 99 10

20

ex 8708 99 97

70

ex 9001 20 00

10

ex 9001 20 00

40

ex 9001 50 41

30

ex 9001 50 49

30

ex 9001 90 00

25

ex 9001 90 00

60

ex 9001 90 00

75

ex 9002 11 00

20

ex 9002 11 00

30

ex 9002 11 00

40

ex 9002 11 00

70

ex 9002 11 00

80

ex 9002 90 00

40

ex 9032 89 00

40


LIITE II

Lisätään asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liitteessä olevaan taulukkoon seuraavat rivit mainitun liitteen ensimmäisessä sarakkeessa olevien CN-koodien mukaisessa järjestyksessä:

CN-koodi

Taric

Tavaran kuvaus

Autonominen tulli

Paljousyksikkö

Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä

*ex 1511 90 19

*ex 1511 90 91

*ex 1513 11 10

*ex 1513 19 30

*ex 1513 21 10

*ex 1513 29 30

20

20

20

20

20

20

Palmuöljy, kookosöljy (kopraöljy), palmunydinöljy, seuraavien tuotteiden valmistukseen tarkoitetut:

alanimikkeen 3823 19 10 teolliset monokarboksyylirasvahapot,

nimikkeen 2915 tai 2916 rasvahappojen metyyliesterit,

alanimikkeiden 2905 17 , 2905 19 ja 3823 70 rasva-alkoholit, kosmeettisten aineiden, pesutuotteiden tai farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut,

alanimikkeen 2905 16 rasva-alkoholit, puhtaat tai sekoitetut, kosmeettisten aineiden, pesutuotteiden tai farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut,

alanimikkeen 3823 11 00 steariinihappo,

nimikkeen 3401 tavarat, tai

nimikkeen 2915 erittäin puhtaat rasvahapot (2)

0 %

31.12.2018

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 93

83

93

10

Keittämällä valmistettu mangososetiiviste:

Mangifera spp. -suvun hedelmistä,

sokeripitoisuus enintään 30 painoprosenttia

elintarvike- ja juomateollisuuden tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (2)

6 % (3)

31.12.2022

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

84

94

Keittämällä valmistettu papaijasosetiiviste:

Carica spp. -lajia,

sokeripitoisuus yli 13 mutta enintään 30 painoprosenttia

elintarvike- ja juomateollisuuden tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (2)

7,8 % (3)

31.12.2022

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

85

95

Keittämällä valmistettu guavasosetiiviste:

Psidium spp. -lajia,

sokeripitoisuus yli 13 mutta enintään 30 painoprosenttia

elintarvike- ja juomateollisuuden tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (2)

6 % (3)

31.12.2022

*ex 2008 93 91

20

Makeutetut kuivatut karpalot, jotka on tarkoitettu elintarvikejalostusteollisuuden tuotteiden valmistusta, mutta ei pakkaamista varten (4)

0 %

31.12.2022

*ex 2008 99 49

*ex 2008 99 99

70

11

Suolavedessä olevat ryöpätyt Karakishmish-suvun viininlehdet,

joiden suolapitoisuus on yli 6 painoprosenttia,

joiden happoisuus on vähintään 0,1 mutta enintään 1,4 painoprosenttia sitruunahappomonohydraattina ilmaistuna, ja

myös jos niissä on natriumbentsoaattia enintään 2 000 mg/kg CODEX STAN 192-1995 -standardin mukaisesti,

riisillä täytettyjen viininlehtikääryleiden valmistukseen tarkoitetut (2)

0 %

31.12.2022

*ex 2106 90 92

50

Kaseiiniproteiinihydrolysaatti, jossa on

vähintään 20 mutta enintään 70 painoprosenttia vapaita aminohappoja, ja

peptoneja, joista yli 90 painoprosentin molekyylipaino on enintään 2 000 Da

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2804 50 90

40

Telluuri (CAS RN 13494-80-9), jonka puhtausaste on vähintään 99,99 mutta enintään 99,999 painoprosenttia ICP-analyysilla mitattujen metallisten epäpuhtauksien perusteella

0 %

31.12.2018

*ex 2805 19 90

20

Litiummetalli (CAS RN 7439-93-2), puhtausaste vähintään 98,8 painoprosenttia

0 %

31.12.2022

*ex 2811 22 00

15

Amorfinen piidioksidi (CAS RN 60676-86-0),

jauheena

puhtausaste vähintään 99,0 painoprosenttia

raekokomediaani vähintään 0,7 mutta enintään 2,1 μm

70 % hiukkasista ovat sellaisia, että niiden läpimitta on enintään 3 μm

0 %

31.12.2020

*ex 2811 29 90

10

Telluuridioksidi (CAS RN 7446-07-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2816 40 00

10

Bariumhydroksidi (CAS RN 17194-00-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2823 00 00

10

Titaanidioksidi (CAS RN 13463-67-7)

puhtausaste vähintään 99,9 painoprosenttia

keskimääräinen raekoko vähintään 0,7 mutta enintään 2,1 μm

0 %

31.12.2022

*ex 2825 10 00

10

Hydroksyyliammoniumkloridi (CAS RN 5470-11-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2825 60 00

10

Zirkoniumdioksidi (CAS RN 1314-23-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2835 10 00

10

Natriumhypofosfiittimonohydraatti (CAS RN 10039-56-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2837 20 00

20

Ammoniumrauta(III)heksasyanoferraatti (II) (CAS RN 25869-00-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2839 19 00

10

Dinatriumdisilikaatti (CAS RN 13870-28-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2841 50 00

10

Kaliumdikromaatti (CAS RN 7778-50-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2841 80 00

10

Diammoniumvolframaatti (CAS RN 11120-25-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2841 90 30

10

Kaliummetavanadaatti (CAS RN 13769-43-2)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2841 90 85

10

Litiumkoboltti(III)oksidi (CAS RN 12190-79-3), kobolttipitoisuus vähintään 59 prosenttia

0 %

31.12.2022

*ex 2850 00 20

30

Titaaninitridi (CAS RN 25583-20-4), hiukkaskoko enintään 250 nm

0 %

31.12.2022

*ex 2850 00 20

60

Disilaani (CAS RN 1590-87-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 39 19

20

5-Bromipent-1-eeni (CAS RN 1119-51-3)

0 %

31.12.2022

*2903 39 31

 

2,3,3,3-Tetrafluoriprop-1-eeni (2,3,3,3-tetrafluoripropeeni) (CAS RN 754-12-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 39 35

20

Trans-1,3,3,3-tetrafluoriprop-1-eeni (Trans-1,3,3,3-tetrafluoripropeeni) (CAS RN 29118-24-9)

0 %

31.12.2018

*ex 2903 39 39

40

1,1,2,3,4,4-Heksafluoributa-1,3-dieeni (CAS RN 685-63-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 89 80

50

Kloorisyklopentaani (CAS RN 930-28-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 89 80

60

Oktafluorisyklobutaani (CAS RN 115-25-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2904 99 00

40

4-Klooribentseenisulfonyylikloridi (CAS RN 98-60-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 19 00

70

Titaanitetrabutanolaatti (CAS RN 5593-70-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 19 00

80

Titaanitetraisopropoksidi (CAS RN 546-68-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 39 95

20

Butaani-1,2-dioli (CAS RN 584-03-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 39 95

40

Dekaani-1,10-dioli (CAS RN 112-47-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2906 29 00

30

2-Fenyylietanoli (CAS RN 60-12-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2908 99 00

40

4,5-Dihydroksinaftaleeni-2,7-disulfonihappo (CAS RN 148-25-4)

0 %

31.12.2018

*ex 2912 29 00

35

Kanelialdehydi (CAS RN 104-55-2)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2912 29 00

50

4-Isobutyylibentsaldehydi (CAS RN 40150-98-9)

0 %

31.12.2018

*ex 2912 49 00

20

4-Hydroksibentsaldehydi (CAS RN 123-08-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 19 90

20

Heptan-2-oni (CAS RN 110-43-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 19 90

30

3-Metyylibutanoni (CAS RN 563-80-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 19 90

40

Pentan-2-oni (CAS RN 107-87-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 39 00

30

Bentsofenoni (CAS RN 119-61-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 39 00

70

Bentsiili (CAS RN 134-81-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 39 00

80

4′-Metyyliasetofenoni (CAS RN 122-00-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 50 00

45

3,4-Dihydroksibentsofenoni (CAS RN 10425-11-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 50 00

60

2,2-Dimetoksi-2-fenyyliasetofenoni (CAS RN 24650-42-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 79 00

20

2,4′-Difluoribentsofenoni (CAS RN 342-25-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2915 60 19

10

Etyylibutyraatti (CAS RN 105-54-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2915 90 70

30

3,3-Dimetyylibutyryylikloridi (CAS RN 7065-46-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2916 12 00

70

2-(2-Vinyylioksietoksi) etyyliakrylaatti (CAS RN 86273-46-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2916 13 00

30

Sinkkimonometakrylaatti, jauheena (CAS RN 63451-47-8), myös jos se sisältää enintään 17 painoprosenttia valmistuksessa syntyviä epäpuhtauksia

0 %

31.12.2020

*ex 2916 39 90

55

4-tert-Butyylibentsoehappo (CAS RN 98-73-7 )

0 %

31.12.2022

*ex 2916 39 90

75

m-Tolueenikarboksyylihappo (CAS RN 99-04-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2916 39 90

85

(2,4,5-Trifluorofenyyli)etikkahappo (CAS RN 209995-38-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2917 19 10

20

Dietyylimalonaatti (CAS RN 105-53-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 29 00

35

Propyyli-3,4,5-trihydroksibentsoaatti (CAS RN 121-79-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 30 00

50

Etyyliasetoasetaatti (CAS RN 141-97-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 99 90

15

Etyyli 2,3-epoksi-3-fenyylibutyraatti (CAS RN 77-83-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 99 90

27

Etyyli-3-etoksipropionaatti (CAS RN 763-69-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2920 29 00

15

Fosforihapokkeen 3,3′,5,5′-tetrakis(1,1-dimetyylietyyli)-6,6′-dimetyyli[1,1′-bifenyyli]-2,2′-diyyli tetra-1-nafalenyyliesteri (CAS RN 198979-98-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2920 29 00

50

Fosetyyli-alumiini (CAS RN 39148-24-8)

0 %

31.12.2018

*ex 2920 29 00

60

Fosetyyli-natrium (CAS RN 39148-16-8), vesiliuoksena, joka sisältää vähintään 35, mutta enintään 45 painoprosenttia fosetyyli-natriumia, torjunta-aineiden valmistukseen tarkoitettu (2)

0 %

31.12.2021

*ex 2920 90 10

60

2,4-Di-tert-butyyli-5-nitrofenyylimetyylikarbonaatti (CAS RN 873055-55-1)

0 %

31.12.2022

*2921 13 00

 

2-(N,N-Dietyyliamino)etyylikloridihydrokloridi (CAS RN 869-24-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 19 99

70

N,N-Dimetyylioktyyliamiini – booritrikloridi (1:1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 30 99

40

Syklopropyyliamiini (CAS RN 765-30-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 42 00

86

2,5-Dikloroaniliini (CAS RN 95-82-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 42 00

87

N-Metyylianiliini (CAS RN 100-61-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 42 00

88

3,4-Dikloroaniliini-6-sulfonihappo (CAS RN 6331-96-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 43 00

80

6-Kloori-α,α,α-trifluori-m-toluidiini (CAS RN 121-50-6)

0 %

31.12.2018

*ex 2921 45 00

60

1-Naftyyliamiini (CAS RN 134-32-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 45 00

70

8-Aminonaftaleeni-2-sulfonihappo (CAS RN 119-28-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 59 90

30

3,3′-Diklooribentsidiinidihydrokloridi (CAS RN 612-83-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 59 90

60

(2R,5R)-1,6-Difenyyliheksaani-2,5-diamiinidihydrokloridi (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 19 00

20

2- (2-Metoksifenoksi) etyyliamiinihydrokloridi (CAS RN 64464-07-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 49 85

20

3-Amino-4-klorobentsoehappo (CAS RN 2840-28-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 49 85

60

Etyyli-4-dimetyyliaminobentsoaatti (CAS RN 10287-53-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 49 85

75

L-alaniini-isopropyyliesterihydrokloridi (CAS RN 62062-65-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 50 00

15

3,5-Dijodityroniini (CAS RN 1041-01-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 19 00

25

Isobutyylideenidiurea (CAS RN 6104-30-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 19 00

80

Tetrabutyyliurea (CAS RN 4559-86-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 29 70

53

4-Amino-N-[4-(aminokarbonyyli)fenyyli]bentsamidi (CAS RN 74441-06-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 29 70

86

Antraniiliamidi (CAS RN 88-68-6), puhtausaste vähintään 99,5 painoprosenttia

0 %

31.12.2022

*ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-Tetrahydroisoindoli-1,3-dioni (CAS RN 4720-86-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2925 19 95

30

N,N′-(m-Fenyleeni)dimaleimidi (CAS RN 3006-93-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2927 00 00

80

4-[(2,5-Dikloorifenyyli)atso]-3-hydroksi-2-naftoehappo (CAS RN 51867-77-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2929 10 00

20

Butyyli-isosyanaatti (CAS RN 111-36-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2929 10 00

55

2,5 (ja 2,6)-Bis(isosyanaattimetyyli)bisyklo[2.2.1]heptaani (CAS RN 74091-64-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2929 10 00

80

1,3-Bis(isosyanaattimetyyli)bentseeni (CAS RN 3634-83-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2930 20 00

10

Prosulfokarbi (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2930 90 98

65

Pentaerytritolitetrakis(3-merkaptopropionaatti) (CAS RN 7575-23-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2930 90 98

68

Kletodiimi (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2931 39 90

08

Natriumdi-isobutyyliditiofosfinaatti (CAS RN 13360-78-6) vesiliuoksessa

0 %

31.12.2022

*ex 2931 39 90

25

(Z)Prop-1-en-1-ylfosfonihappo (CAS RN 25838-06-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2931 90 00

20

Ferroseeni (CAS RN 102-54-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2932 14 00

10

1,6-Dikloori-1,6-dideoksi-β-D-fruktofuranosyyli-4-kloori-4 deoksi-α-D-galaktopyranosidi (CAS RN 56038-13-2)

0 %

31.12.2019

*ex 2932 20 90

40

(S)-(–)-α-Amino-γ-butyrolaktonihydrobromidi (CAS RN 15295-77-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2932 20 90

50

L-Laktidi (CAS RN 4511-42-6) tai D-Laktidi (CAS RN 13076-17-0) tai dilaktidi (CAS RN 95-96-5)

0 %

t

31.12.2022

*ex 2932 99 00

25

1-(2,2-Difluoribentso [d] [1,3] dioksoli-5-yyli) syklopropaanikarboksyylihappo (CAS RN 862574-88-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2932 99 00

80

1,3:2,4-bis-O-(4-Metyylibentsylideeni)-D-glusitoli (CAS RN 81541-12-0)

0 %

31.12.2018

*ex 2933 19 90

80

3-(4,5-Dihydro-3-metyyli-5-okso-1H-pyratsol-1-yyli)bentseenisulfonihappo (CAS RN 119-17-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 29 90

80

Imatsaliili (ISO) (CAS RN 35554-44-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 39 99

12

2,3-Diklooripyridiini (CAS RN 2402-77-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 39 99

36

1-[2-[5-Metyyli-3-(trifluorimetyyli)-1H-pyratsol-1-yyli]asetyyli]piperidiini-4-karbotioamidi (CAS RN 1003319-95-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 39 99

57

Tert-butyyli 3-(6-amino-3-metyylipyridiini-2-yyli)bentsoaatti (CAS RN 1083057-14-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 49 10

30

Etyyli 4-okso-1,4-dihydroksikinoliini-3-karboksylaatti (CAS RN 52980-28-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 49 90

25

Klokintosettimeksyyli (ISO) (CAS RN 99607-70-2)

0 %

31.12.2021

*ex 2933 59 95

77

3-(Trifluorometyyli-(5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triatsolo[4,3-a]pyratsiinihydrokloridi (1:1) (CAS RN 762240-92-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 79 00

30

5-Vinyyli-2-pyrrolidoni (CAS RN 7529-16-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

24

1,3-Dihydro-5,6-diamino-2H-bentsimidatsol-2-oni (CAS RN 55621-49-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

41

5-[4′-(Bromimetyyli)bifenyl-2-yyli]-1-trityyli-1H-tetratsoli (CAS RN 124750-51-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

46

(S)-indoliini-2-karboksyylihappo (CAS RN 79815-20-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

47

Pakloputrasoli (ISO) (CAS RN 76738-62-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

51

Dikvattidibromidi (ISO) (CAS RN 85-00-7) vesiliuoksena, rikkakasvien torjunta-aineiden valmistukseen tarkoitettu (2)

0 %

31.12.2021

*ex 2934 10 00

15

4-Nitrofenyylitiatsol-5-yylimetyylikarbonaatti (CAS RN 144163-97-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 10 00

25

(S)-Etyyli-2-(3-((2-isopropyylitiatsol-4-yyli)metyyli)-3-metyyliureido)-4-morfolinobutanoaattioksalaatti (CAS RN 1247119-36-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 10 00

35

(2-Isopropyylitiatsol-4-yyli)-N-metyylimetanamiinidihydrokloridi (CAS RN 1185167-55-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 20 80

15

Bentiavalikarbi-isopropyyli (ISO) (CAS RN 177406-68-7)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2934 20 80

40

1,2-Bentsisotiatsoli-3(2H)-oni (Benziothiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 30 90

10

2-Metyylitiofenotiatsiini (CAS RN 7643-08-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

37

4-Propaani-2-yyli-morfoliini (CAS RN 1004-14-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

52

Epoksikonatsoli (ISO) (CAS RN 133855-98-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

54

2-bentsyyli-2-dimetyyliamino-4′-morfolinobutyrofenoni (CAS RN 119313-12-1)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2934 99 90

56

1-[5-(2,6-Difluorifenyyli)-4,5-dihydro-1,2-oksatsol-3-yyli]etanoni (CAS RN 1173693-36-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

57

(6R,7R)-7-Amino-8-okso-3-(1-propenyyli)-5-tia-1-atsabisyklo[4.2.0]okt-2-eeni-2-karboksyylihappo (CAS RN 120709-09-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

58

Dimeteeniamidi-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)

0 %

31.12.2018

*ex 2934 99 90

74

2-Isopropyylitioksantoni (CAS RN 5495-84-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2935 90 90

73

(2S)-2-Bentsyyli-N,N-dimetyyliatsiridiini-1-sulfonamidi (CAS RN 902146-43-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2938 90 90

30

Rebaudiosidi A (CAS RN 58543-16-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2938 90 90

40

Puhdistettu stevioliglykosidi, jossa rebaudiosidi M:n (CAS RN 1220616-44-3) pitoisuus on vähintään 80 mutta enintään 90 painoprosenttia, alkoholittomien juomien valmistukseen tarkoitettu (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3204 11 00

35

Väri C.I Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I Disperse Yellow 232 vähintään 50 painoprosenttia

0 %

31.12.2022

*ex 3204 11 00

45

Dispersiovärivalmiste, joka sisältää seuraavia värejä:

C.I. Disperse Orange 61 tai disperse Orange 288

C.I. Disperse Blue 291:1

C.I. Disperse Violet 93:1

myös jos ne sisältävät väriä C.I. Disperse Red 54

0 %

31.12.2020

*ex 3204 13 00

30

Väri C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Basic Blue 7 vähintään 50 painoprosenttia

0 %

31.12.2018

*ex 3204 13 00

40

Väri C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 tai CAS RN 8004-87-3) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Basic Violet 1 vähintään 90 painoprosenttia

0 %

31.12.2022

*ex 3204 15 00

80

Väri C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Vat Blue 1 vähintään 94 painoprosenttia

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

26

Väri C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Orange 13 vähintään 80 painoprosenttia

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

75

Väri C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Orange 5 vähintään 80 painoprosenttia

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

80

Väri C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Red 207 vähintään 50 painoprosenttia

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

85

Väri C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Blue 61 vähintään 35 painoprosenttia

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

88

Väri C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 tai CAS RN 101357-19-1) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Violet 3 vähintään 90 painoprosenttia

0 %

31.12.2022

*ex 3204 19 00

16

Väri C.I Solvent Yellow 133 (CAS RN 51202-86-9) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Solvent Yellow 133 vähintään 97 painoprosenttia

0 %

31.12.2022

*ex 3204 19 00

84

Väri C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Solvent Blue 67 vähintään 98 painoprosenttia

0 %

31.12.2022

*ex 3204 90 00

20

Valmisteet, jotka perustuvat väriin C.I. Solvent Red 175 (CAS RN 68411-78-6) maaöljytisleissä, jotka ovat vetykäsiteltyjä kevyitä nafteeneja (CAS RN 64742-53-6), ja joissa on vähintään 40 mutta enintään 60 painoprosenttia väriä C.I. Solvent Red 175

0 %

31.12.2022

*ex 3206 49 70

30

Väri C.I. Pigment Black 12 (CAS RN 68187-02-0) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Black 12 vähintään 50 painoprosenttia

0 %

31.12.2022

*ex 3207 40 85

40

Lasihiutaleet (CAS RN 65997-17-3):

joiden paksuus on vähintään 0,3 μm mutta enintään 10 μm, ja

jotka on päällystetty titaanidioksidilla (CAS RN 13463-67-7) tai rautaoksidilla (CAS RN 18282-10-5)

0 %

31.12.2022

*ex 3208 90 19

*ex 3208 90 91

25

20

Tetrafluorieteenin kopolymeeri butyyliasetaattiliuoksessa, liuottimen pitoisuus 50 (± 2) painoprosenttia

0 %

31.12.2022

*ex 3208 90 19

65

Silikonit, joissa on vähintään 50 painoprosenttia ksyleeniä ja enintään 25 painoprosenttia piidioksidia ja jollaiset on tarkoitettu pitkäkestoisten kirurgisten implanttien valmistukseen

0 %

31.12.2018

*ex 3208 90 19

75

Asenaftaleenikopolymeeri etyylilaktaattiliuoksessa

0 %

31.12.2022

*ex 3215 11 00

*ex 3215 19 00

10

10

Nestemäinen painomuste, joka koostuu vinyyliakrylaattikopolymeerin ja väripigmenttien isoparafiinidispersiosta, jossa on enintään 13 painoprosenttia vinyyliakrylaattikopolymeeria ja väripigmenttejä 3811 21 00

0 %

31.12.2018

*ex 3215 19 00

20

Painoväri:

joka koostuu polyesteripolymeerista sekä hopean (CAS RN 7440-22-4) ja metyylipropyyliketonissa (CAS RN 107-87-9) olevan hopeakloridin (CAS RN 7783-90-6) dispersiosta

jonka kiinteän aineen kokonaispitoisuus on vähintään 55 mutta enintään 57 painoprosenttia, ja

jonka ominaispaino on vähintään 1,40 mutta enintään 1,60 g/cm3,

elektrodien valmistukseen tarkoitettu (2)

0 %

l

31.12.2022

*ex 3402 13 00

20

Pinta-aktiivinen aine, joka sisältää 1,4-dimetyyli-1,4-bis(2-metyylipropyyli)-2-butyyni-1,4-diyylieetteriä, polymerisoitu oksiraanilla, metyyliryhmään päättyvä

0 %

31.12.2022

*ex 3506 91 90

60

Väliaikaisen puolijohdekiekon liitännän liima-aine, kiinteän polymeerin suspensiona D-limoneenissa (CAS RN 5989-27-5), polymeeripitoisuus yli 65 mutta enintään 75 painoprosenttia

0 %

l

31.12.2022

*ex 3506 91 90

70

Väliaikaisen puolijohdekiekon liitännän irrotinaine, kiinteän polymeerin suspensiona syklopentanonissa (CAS RN 120-92-3), polymeeripitoisuus enintään 10 painoprosenttia

0 %

l

31.12.2022

*ex 3603 00 60

10

Kaasugeneraattoreiden sytyttimet, joiden suurin kokonaispituus on vähintään 20,34 mm mutta enintään 25,25 mm ja kärjen pituus vähintään 6,68 mm (± 0,3 mm) mutta enintään 6,9 mm (± 0,3 mm)

0 %

31.12.2022

*ex 3707 90 29

50

Kuiva mustejauhe tai väriainesekoitus, joka koostuu:

stryreeniakrylaatti- / butadieenikopolymeereista,

joko kimröökistä tai orgaanisesta pigmentistä,

myös jos se sisältää polyolefiinia tai amorista piidioksidia,

ja jota käytetään kehittimenä telekopiolaitteiden (telefaxlaitteiden) tai tietokonekirjoittimien ja kopiokoneiden mustejauhe- tai väriainepullojen ja -kasettien valmistuksessa (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3801 90 00

20

Pikipinnoitettu grafiittipohjainen jauhe, jonka

hiukkasten keskimääräinen koko on vähintään 10,8 mutta enintään 13,0 μm

rautapitoisuus on vähemmän kuin 40 ppm

kuparipitoisuus on vähemmän kuin 5 ppm

nikkelipitoisuus on vähemmän kuin 5 ppm

keskimääräinen pinta-ala (typpi-ilmakehä) vähintään 3,0 m2/g mutta enintään 4,36 m2/g, ja

magneettisen metallin epäpuhtaudet ovat vähemmän kuin 0,3 ppm

0 %

kg

31.12.2022

*ex 3808 91 90

60

Spinetorami (ISO) (CAS RN 935545-74-7), kahdesta spinosynkomponentista (3′-etoksi-5,6-dihydrospinosyn J) ja (3′-etoksi- spinosyn L) valmistettu

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

30

Kivennäisöljyjä sisältävät voiteluöljyjen lisäaineet, polyisobutyleenisubstioidun fenolin, salisyylihapon ja formaldehydin reaktiotuotteiden kalsiumsuoloista koostuvat, konsentroiduksi lisäaineeksi sekoitusprosessilla tapahtuvassa koneöljyjen valmistuksessa tarkoitetut

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

50

Voiteluöljyjen lisäaineet

kalsium-C16-24-alkyylibentseenisulfonaatteihin pohjautuvat (CAS RN 70024-69-0)

kivennäisöljyjä sisältävät

konsentroiduksi lisäaineeksi sekoitusprosessilla tapahtuvassa koneöljyjen valmistuksessa tarkoitetut

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

60

Kivennäisöljyjä sisältävät voiteluöljyjen lisäaineet,

kalsiumpolypropylenyylisubstituoituun bentseenisulfonaattiin, jonka pitoisuus on vähintään 25 mutta enintään 35 painoprosenttia, pohjautuvat (CAS RN 75975-85-8)

kokonaisemäsluku vähintään 280 mutta enintään 320

konsentroiduksi lisäaineeksi sekoitusprosessilla tapahtuvassa koneöljyjen valmistuksessa tarkoitetut

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

70

Voiteluöljyjen lisäaineet,

polyeteenipolyaminien ja polyisobutenyylisukkiinianhydridin reaktiotuotteista johdettua polyisobutyleenisukkiini-imidia sisältävät (CAS RN 84605-20-9)

kivennäisöljyjä sisältävät

kloriinipitoisuus vähintään 0,05 mutta enintään 0,25 painoprosenttia

kokonaisemäsluku yli 20

konsentroiduksi lisäaineeksi sekoitusprosessilla tapahtuvassa koneöljyjen valmistuksessa tarkoitetut

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

85

Lisäaineet,

joissa on yli 20, mutta enintään 45 painoprosenttia kivennäisöljyjä

jotka pohjautuvat haarautuneen dodekyylifenolin sulfidikalsiumsuolojen seokseen, myös hiilihapolliseen

ja jollaisia käytetään voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

20

Voiteluöljyjen lisäaineet, bis(2-metyylipentan-2-yyli)ditiofosforihapon, propyleenioksidin, fosforioksidin ja aminien, joiden alkyyliketjun pituus on 12-14 hiiliatomia, reaktiotuotteista koostuvat, konsentroiduksi lisäaineeksi voiteluöljyjen valmistuksessa tarkoitetut

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

30

Voiteluöljyjen lisäaineet, butyyli-sykloheks-3-eenikarboksilaatin, rikin ja trifenyylifosfiitin reaktiotuotteista koostuvat (CAS RN 93925-37-2), konsentroiduksi lisäaineeksi sekoitusprosessilla tapahtuvassa koneöljyjen valmistuksessa tarkoitetut

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

40

Voiteluöljyjen lisäaineet, 2-metyyli-prop-1-eenin, rikkimonokloridin ja natriumsulfidin reaktiotuotteista koostuvat (CAS RN68511-50-2), klooripitoisuus vähintään 0,01 mutta enintään 0,5 painoprosenttia, konsentroiduksi lisäaineeksi voiteluöljyjen valmistuksessa tarkoitetut

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

50

Voiteluöljyjen lisäaineet, N,N-dialkyyli-2-hydroksiasetamidien, joiden alkyyliketjun pituus on 12-18 hiiliatomia, seoksesta koostuvat (CAS RN 866259-61-2), konsentroiduksi lisäaineeksi sekoitusprosessilla tapahtuvassa koneöljyjen valmistuksessa tarkoitetut

0 %

31.12.2022

*ex 3811 90 00

40

Polyisobutenyylisukkiini-imidiin pohjautuvan kvaternaarisen ammoniumsuolan liuos, vähintään 20 mutta enintään 29,9 painoprosenttia 2-etyyliheksanolia sisältävä

0 %

31.12.2022

*ex 3812 39 90

80

UV-stabilaattori, joka sisältää:

estynyttä aminiia: N,N′-bis(1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidinyyli)-1,6-heksaanidiamiinin polymeeriä ja 2,4- dikloori-6-(4-morfolinyyliä)-1,3,5-triatsiinia (CAS RN 193098-40-7) ja

joko O-hydroksifenyylitriatsiinia UV-valoa absorboivana tai

kemiallisesti muunnettuja fenoliyhdisteitä

0 %

31.12.2022

*ex 3815 19 90

*ex 8506 90 00

87

10

Katodi, rullina, ilmasinkkinappiparistoihin (kuulolaitteiden paristoihin) tarkoitettu (2)

0 %

31.12.2018

*ex 3815 90 90

16

Dimetyyliaminopropyyliureaan perustuva reaktion käynnistäjä (initiaattori)

0 %

31.12.2022

*ex 3815 90 90

18

Hapettamiskatalyytti, jonka vaikuttava aine on di[manganeesi (1+)], 1,2-bis(oktahydro-4,7-dimetyyli-1H-1,4,7-triatsoniini-1-yyli-kN1, kN4, kN7)etaani-di-μ-okso-μ-(etanoaatti-kO, kO′)-, di[kloridi(1-)] (CAS RN 1217890-37-3), kemiallisen hapettamisen tai valkaisemisen kiihdyttämiseen tarkoitettu

0 %

31.12.2022

*ex 3815 90 90

22

Katalyytti jauheena, jossa on 95 (± 1) painoprosenttia titaanidioksidia ja 5 (± 1) painoprosenttia piidioksidia

0 %

31.12.2022

*ex 3815 90 90

85

Alumiinisilikaattiin (zeoliitti) perustuva katalyytti, aromaattisten hiilivetyjen alkylointiin, alkyyliaromaattisten hiilivetyjen transalkylointiin tai olefiinien oligomerisaatioon tarkoitettu (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

26

Valmiste, joka sisältää

vähintään 60 mutta enintään 75 painoprosenttia raskasta aromaattista liuotinbensiiniä (CAS RN 64742-94-5)

vähintään 15 mutta enintään 25 painoprosenttia 4-(4-nitrofenyyliatso)-2,6-di-sek-butyyli-fenolia (CAS RN 111850-24-9), ja

vähintään 10 mutta enintään 15 painoprosenttia 2-sek-butyylifenolia (CAS RN 89-72-5)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

28

Vesiliuos, jossa on

vähintään 10 mutta enintään 42 painoprosenttia 2-(3-kloori-5-(trifluorimetyyli)pyridin-2-yyli)etanamiinia (CAS RN 658066-44-5)

vähintään 10 mutta enintään 25 painoprosenttia rikkihappoa (CAS RN 7664-93-9) ja

vähintään 0,5 mutta enintään 2,9 painoprosenttia metanolia (CAS RN 67-56-1)

0 %

31.12.2020

*ex 3824 99 92

29

Valmiste, joka sisältää

vähintään 85 mutta enintään 99 painoprosenttia butyyli-2-syaani-3-(4-hydroksi-3-metoksifenyyli)akrylaatin polyetyleeniglykolieetteriä, ja

vähintään 1 mutta enintään 15 painoprosenttia polyoksietyleeni(20)sorbitaanitrioleaattia

0 %

31.12.2020

*ex 3824 99 92

35

Valmisteet, joissa on vähintään 92 mutta enintään 96,5 painoprosenttia 1,3:2,4-bis-O-(4-metyylibentsylideeni)-D-glusitolia ja jotka sisältävät myös karboksyylihapon johdannaisia ja alkyylisulfaattia

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 92

39

Valmisteet, joissa on vähintään 47 painoprosenttia 1,3:2,4-bis-O-bentsylideeni-D-glusitolia

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 92

47

Valmiste, jossa on

trioktyylifosfiinioksidia (CAS RN 78-50-2),

dioktyyliheksyylifosfiinioksidia (CAS RN 31160-66-4),

oktyylidiheksyylifosfiinioksidia (CAS RN 31160-64-2), ja

triheksyylifosfiinioksidia (CAS RN 3084-48-8)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

49

Valmiste, joka pohjautuu 2,5,8,11-tetrametyyli-6-dodekyyni-5,8-diolietoksylaattiin (CAS RN 169117-72-0)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

50

Alkyylikarbonaattipohjainen valmiste, joka sisältää myös UV-säteitä absorboivaa ainetta, silmälasilinssien valmistukseen tarkoitettu (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

80

Dietyleeniglykolipropyleeniglykolitrietanoliamiinititanaattikompleksit (CAS RN 68784-48-5), liuotettuna dietyleeniglykoliin (CAS RN 111-46-6)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 93

30

Jauhesekoitus, jossa on

vähintään 85 painoprosenttia sinkkidiakrylaattia (CAS RN 14643-87-9)

enintään 5 painoprosenttia 2,6-di-tert-butyyli-alfa-dimetyyliamino-p-kresolia (CAS RN 88-27-7), ja

enintään 10 painoprosenttia sinkkistearaattia (CAS RN 557-05-1)

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 93

63

Fytosterolien seos, muussa muodossa kuin jauheena, joka sisältää:

vähintään 75 painoprosenttia steroleja

enintään 25 painoprosenttia stanoleja,

stanolien/sterolien tai stanoli-/steroliestereiden valmistukseen tarkoitettu (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 93

*ex 3824 99 96

83

85

Valmiste, joka sisältää:

C,C′-atsodi(formamidia) (CAS RN 123-77-3)

magnesiumoksidia (CAS RN 1309-48-4) ja

sinkki bis(p-tolueenisulfinaatti) (CAS RN 24345-02-6),

jolloin kaasunmuodostus C,C′-atsodi(formamidista) tapahtuu 135 °C:ssa

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 93

88

Fytosterolien seos puusta ja puupohjaisista öljyistä (mäntyöljystä), jauheena, ja joka sisältää:

vähintään 60, mutta enintään 80 painoprosenttia sitosteroleja

enintään 15 painoprosenttia kampesteroleja

enintään 5 painoprosenttia stigmasteroleja, ja

enintään 15 painoprosenttia betasitostanoleja

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 96

45

Litiumnikkelikobolttialumiinioksidijauhe (CAS RN 177997-13-6), jonka:

hiukkaskoko on vähemmän kuin 10 μm,

puhtausaste on enemmän kuin 98 painoprosenttia

0 %

kg

31.12.2022

*ex 3824 99 96

50

Nikkelihydroksidi, sinkki- ja kobolttihydroksidilla seostettu siten, että niiden pitoisuus on vähintään 12 mutta enintään 18 painoprosenttia, ja jollaista käytetään positiivisten elektrodien tuottamisessa akkuja varten

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 96

87

Platinaoksidi (CAS RN 12035-82-4), kiinnitettynä huokoiseen alumiinioksidikantaja-aineeseen (CAS RN 1344-28-1) ja joka sisältää:

vähintään 0,1 painoprosenttia mutta enintään yhden painoprosentin platinaa ja

vähintään 0,5 mutta enintään 5 painoprosenttia etyylialumiinidikloridia (CAS RN 563-43-9)

0 %

31.12.2022

*ex 3903 90 90

15

Kopolymeeri rakeina, joka sisältää

78 ± 4 painoprosenttia styreeniä

9 ± 2 painoprosenttia n-butyyliakrylaattia

11 ± 3 prosenttia n-butyylimetakrylaattia

1,5 ± 0,7 painoprosenttia metakryylihappoa ja

vähintään 0,01 mutta enintään 2,5 painoprosenttia polyolefiinivahaa

0 %

31.12.2018

*ex 3904 69 80

85

Eteenin ja klooritrifluorieteenin kopolymeeri jauheena, myös heksafluori-isobutyleenilla modifioitu, myös täyteaineita sisältävä

0 %

31.12.2022

*ex 3905 30 00

10

Viskoosinen valmiste, joka koostuu pääasiallisesti poly(vinyylialkoholista) (CAS RN 9002-89-5), orgaanisesta liuottimesta ja vedestä, puolijohteiden valmistamisen aikana piikiekkojen suojapäällysteenä käytettäväksi tarkoitettu (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3905 91 00

40

Eteenin ja vinyylialkoholin vesiliukoinen kopolymeeri (CAS RN 26221-27-2), jossa on enintään 38 painoprosenttia eteenimonomeeriyksikköä

0 %

31.12.2022

*ex 3906 90 90

27

Stearyylimetakrylaatin, iso-oktyyliakrylaatin ja akryylihaponkopolymeeri, isopropyylipalmitaattiin liuotettu

0 %

31.12.2022

*ex 3907 20 20

20

Polytetrametyleenieetteriglykoli, jonka painokeskimääräinen molekyylipaino (Mw) on vähintään 2 700 mutta enintään 3 100 (CAS RN 25190-06-1)

0 %

31.12.2022

*ex 3907 20 20

60

Polypropyleeniglysolimonobutyylieetteri (CAS RN 9003-13-8), jonka emäksisyys on enintään 1 ppm natriumia

0 %

31.12.2022

*ex 3907 20 99

80

Isoamyylialkoholipolyoksietyleenieetteri (CAS RN 62601-60-9)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 3907 30 00

60

Polyglyserolipolyglysidyylieetterihartsi (CAS RN 118549-88-5)

0 %

31.12.2022

*ex 3907 99 80

25

Kopolymeeri, vähintään 72 painoprosenttia tereftalaattihappoa ja/tai sen isomeerejä ja sykloheksaanidimetanolia sisältävä

0 %

31.12.2022

*ex 3907 99 80

70

Poly(etyleenitereftalaatin) ja sykloheksaanidimetanolin kopolymeeri, joka sisältää vähintään 10 painoprosenttia sykloheksaanidimetanolia

3,5 %

31.12.2019

*ex 3910 00 00

50

Silikonipohjainen puristusherkkä liima liuottimessa, kopoly(dimetyylisiloksaani/difenyylisiloksaani)kumia sisältävä

0 %

31.12.2022

*ex 3911 90 19

30

Eteeni-imiinin ja eteeni-imiiniditiokarbamaatin kopolymeeri, natriumhydroksidin vesiliuoksessa

0 %

31.12.2022

*ex 3911 90 99

53

1,2,3,4,4a,5,8,8a-Oktahydro-1,4:5,8-dimetaaninaftaleenin sekä 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metaani-1H-indeenin ja 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-metaani-1H-fluoreenin hydrattu polymeeri (CAS RN 503442-46-4)

0 %

31.12.2022

*ex 3911 90 99

57

1,2,3,4,4a,5,8,8a-Oktahydro-1,4:5,8-dimetaaninaftaleenin ja 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-metaani-1H-fluereenin hydratty polymeeri (CAS RN 503298-02-0)

0 %

31.12.2022

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

40

43

Musta poly(vinyylikloridi)kalvo:

jonka kiilto on enemmän kuin 30 astetta ASTM D 2457 -menetelmän avulla määriteltynä

myös kalvo, joka on peitetty yhdeltä puolelta poly(eteenitereftalaatti)suojakalvolla ja toiselta puolelta puristusherkällä liimalla ja irrotettavalla kalvolla

0 %

31.12.2022

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

45

45

Vahvistettu polyeteenivaahtoteippi, päällystetty molemmin puolin mikrokanavaisella puristusherkällä akryyliliimalla ja toiselta puolelta suojakalvolla, käyttöpaksuus vähintään 0,38 mm mutta enintään 1,53 mm

0 %

31.12.2022

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

55

53

Akryylivaahtoteippi, päällystetty toiselta puolelta lämpöaktivoituvalla liimalla tai puristusherkällä akryyliliimalla ja toiselta puolelta puristusherkällä akryyliliimalla ja irrotettavalla kalvolla, tarttuvuus 90 ° kulmassa enemmän kuin 25 N/cm (ASTM D 3330-menetelmällä määritettynä)

0 %

31.12.2022

*ex 3919 90 80

82

Heijastava kalvo, joka koostuu

polyuretaanikerroksesta

lasisia mikrohelmiä sisältävästä kerroksesta

metalloidusta alumiinikerroksesta, ja

liimakerroksesta, jonka toinen puoli tai molemmat puolet on peitetty irrotettavalla kalvolla

myös jos siinä on poly(vinyylikloridi)kerros

kerroksesta, myös jos se sisältää turvapainatuksia tietojen väärentämisen, muuttamisen tai korvaamisen taikka jäljentämisen estämiseksi tai virallisen merkin aiotusta käyttötarkoituksesta

0 %

31.12.2020

*ex 3919 90 80

*ex 9001 90 00

83

33

Heijastin- tai diffuusorilevyt, rullina,

ultravioletti- tai infrapunasäteiltä suojaavat, ikkunoihin kiinnitettäväksi tarkoitetut, tai

tasaisesti valoa läpäisevät ja jakavat, LCD-moduuleihin tarkoitetut

0 %

31.12.2022

*ex 3920 20 29

94

Koekstrudoitu kolmikerroksinen kalvo,

jonka jokainen kerros sisältää polypropeenin ja polyeteenin sekoitusta

jossa on enintään 3 painoprosenttia muita polymeerejä,

myös jos sen ydinkerros sisältää titaanidioksidia

jonka kokonaispaksuus on enintään 70 μm

0 %

31.12.2022

*ex 3920 62 19

60

Poly(eteenitereftalaatti)kalvo

jonka paksuus on enintään 20μm,

joka on ainakin yhdeltä puolelta päällystetty kaasueristekerroksella, jossa on enintään 2μm:n paksuinen polymeerimatriisi, johon pii tai alumiinioksidi on levitetty

0 %

31.12.2022

*ex 3920 99 28

55

Puristettu lämpömuovautuva polyuretaanikalvo:

ei itsekiinnittyvä,

keltaisuusindeksi vähintään 1,0 mutta enintään 2,5 10 mm pinotuille kalvoille (siten kuin se on määritelty testimenetelmässä ASTM E 313-10),

valonläpäisy enemmän kuin 87 % 10 mm pinotuille kalvoille (siten kuin se on määritelty testimenetelmässä ASTM D 1003-11),

kokonaispaksuus vähintään 0,38 mm mutta enintään 7,6 mm,

leveys vähintään 99 cm mutta enintään 305 cm,

jollaisia käytetään laminoidun varmuuslasin valmistuksessa

0 %

31.12.2018

*ex 3921 13 10

20

Avokennoiset polyuretaanivaahtorullat:

paksuus 2,29 mm (± 0,25 mm),

pintakäsitelty huokoisella tartunta-aineella ja

laminoitu polyesterikalvoon ja tekstiiliainekerrokseen

0 %

31.12.2022

*ex 3921 19 00

60

Monihuokoinen monikerroksinen erotinkalvo

jossa on yksi mikrohuokoinen polyeteenikerros, joka on kahden mikrohuokoisen polypropyleenikerroksen välissä, myös jos se on päällystetty alumiinioksidilla molemmin puolin

jonka leveys on vähintään 65 mutta enintään 170 mm

jonka kokonaispaksuus on vähintään 0,01 mutta enintään 0,03 mm

jonka huokoisuus on vähintään 0,25 mutta enintään 0,65

0 %

m2

31.12.2022

*ex 3921 19 00

70

Mikrohuokoiset kalvot laajennetusta polytetrafluorieteenistä, rullina, joiden

leveys on vähintään 1 600 mm mutta enintään 1 730 mm, ja

kalvon paksuus on vähintään 15 μm mutta enintään 50 μm

kaksikomponenttisen polytetrafluorieteenikalvon valmistukseen tarkoitetut (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3921 19 00

80

Mikrohuokoinen yksikerroksinen polypropeenikalvo tai mikrohuokoinen kolmikerroksinen polypropeeni-, polyetyleeni- ja polypropeenikalvo, joista kunkin kalvon

kutistuminen poikkisuunnassa on nolla

kokonaispaksuus on vähintään 10 μm mutta enintään 50 μm

leveys on vähintään 15 mm mutta enintään 900 mm

pituus on suurempi kuin 200 m mutta enintään 3 000 m, ja

keskimääräinen huokoskoko on 0,02–0,1 μm

0 %

31.12.2022

*ex 3926 30 00

*ex 3926 90 97

30

34

Sähköpinnoitetut koristeelliset sisä- tai ulko-osat, joissa on

akryylinitriili-butadieeni-styreeni-(ABS)-kopolymeeri, myös polykarbonaatin kanssa sekoitettu

kupari-, nikkeli- ja kromikerroksia,

nimikkeiden 8701 –8705 ajoneuvojen osien valmistukseen tarkoitetut (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 3926 90 97

33

Akryylinitriilibutadieenistyreenistä tai polykarbonaatista valmistetut kotelot, koteloiden osat, lieriöt, säätöpyörät, kehykset, kannet ja muut osat, jollaisia käytetään kaukosäädinten valmistukseen

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 3926 90 97

77

Silikonia oleva irrotusrengas, jonka sisäläpimitta on 15,4 mm (+ 0,0 mm / – 0,1 mm), jollaisia käytetään autojen pysäköintitutka-anturijärjestelmissä

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 4104 41 19

10

Puhvelinnahka, halkaistu, kromiparkittu, synteettisesti jälkiparkittu (crust-käsitelty), kuiva

0 %

31.12.2022

*ex 5407 10 00

10

Kangas, jossa loimi koostuu polyamidi-6,6:ta olevasta filamenttilangasta ja kude polyamidi-6,6:ta, polyuretaania sekä tereftaalihapon, p-fenyleenidiamiinin ja 3,4′-oksibis(fenyleeniamiinin) kopolymeeriä olevasta filamenttilangasta

0 %

31.12.2022

*ex 5603 12 90

50

Kuitukangas:

paino vähintään 30 g/m2, mutta enintään 60 g/m2

sisältää polypropeeni- tai polypropeeni-polyeteenikuituja

painettu tai painamaton, jossa:

toisella puolella 65 %:ssa kokonaispinta-alasta pyöreitä halkaisijaltaan 4 mm nystyjä, jotka koostuvat kohollaan olevista alustaan kiinnitetyistä kiharoista bondaamattomista kuiduista ja jotka soveltuvat yhteenkiinnitettäviksi ruiskuvalettujen tarrakiinnitysmateriaalien kanssa, ja loput 35 % pinta-alasta bondattua,

ja toisella puolella sileä kuvioimaton pinta

vauvanvaippojen ja niiden kaltaisten hygieniatavaroiden valmistukseen tarkoitettu (2)

0 %

m2

31.12.2022

*ex 7009 10 00

50

Viimeistelemätön itsehimmentyvä sähkökromilasi moottoriajoneuvojen taustapeilejä varten:

myös muovisella taustalevyllä varustettu,

myös lämmityselementillä varustettu,

myös kuolleen kulman eliminoivalla Blind Spot Module (BSM) -näytöllä varustettu

0 %

31.12.2022

*ex 7019 12 00

*ex 7019 12 00

05

25

Jatkuvakuituinen kiertämätön lanka (rovings), 1 980 – 2 033 texiä, valmistettu jatkuvan kehruun lasifilamenteista, joiden läpimitta on 9 μm (± 0,5μm)

0 %

31.12.2022

*ex 7019 19 10

15

S-lasilanka, joka on 33 texiä tai kerrannainen, joka on 33 texiä (± 13 %), valmistettu jatkuvan kehruun lasifilamenteista, joiden kuitujen läpimitta on 9 μm (– 1 μm / + 1,5 μm)

0 %

31.12.2022

*ex 7019 19 10

50

Lanka, 11 texiä tai sen kerrannainen (± 7,5 %), saatu jatkuvan kehruun lasifilamenteista, joissa on vähintään 93 painoprosenttia piidioksidia ja joiden nimellishalkaisija on 6–9 μm, ei kuitenkaan käsitellyt

0 %

31.12.2022

*ex 7020 00 10

20

Sulatettua silikonidioksidia olevien optisten elementtien raaka-aine, jonka

paksuus on vähintään 10 mutta enintään 40 cm, ja

paino on vähintään 100 kg

0 %

31.12.2022

*ex 7315 11 90

10

Rullan tapainen terästä oleva jakoketju, jonka väsymisraja on 2 kN moottorin kierrosluvun ollessa vähintään 7 000 kierrosta minuutissa, moottoriajoneuvojen moottorien valmistuksessa käytettäväksi tarkoitettu (2)

0 %

31.12.2022

*ex 7601 20 20

10

Litiumia sisältävät alumiiniseoslaatat ja -aihiot

0 %

31.12.2022

*ex 7608 20 20

*ex 8708 91 99

30

40

Paineilmaa syöttävä kokoonpano, myös resonaattorilla varustettu, jossa on ainakin

yksi kiinteä alumiiniputki, myös kiinnitystelineellä varustettu

yksi taipuisa kumiletku, ja

yksi metallikiinnike

87 ryhmän tavaroiden valmistuksen tarkoitettu (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8101 96 00

20

Volframilanka

jossa on vähintään 99,95 painoprosenttia volframia, ja

jonka poikkileikkauksen suurin läpimitta on enintään 1,02 mm

0 %

31.12.2022

*ex 8102 10 00

10

Molybdeenijauhe, jonka

puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia, ja

hiukkaskoko on vähintään 1,0 μm mutta enintään 5,0 μm

0 %

31.12.2022

*ex 8105 90 00

10

Kobolttiseoksesta valmistut tangot ja langat, jotka sisältävät

35 (± 2) painoprosenttia kobolttia,

25 (± 1) painoprosenttia nikkeliä,

19 (± 1) painoprosenttia kromia ja

7 (± 2 ) painoprosenttia rautaa,

materiaalieritelmän AMS 5842 vaatimusten mukaiset, jollaisia käytetään avaruusteollisuudessa

0 %

31.12.2018

*ex 8108 20 00

55

Titaaniseoksesta valmistettu harkko, jonka

korkeus on vähintään 17,8 cm, pituus vähintään 180 cm ja leveys vähintään 48,3 cm

paino on vähintään 680 kg

seoksessa on

vähintään 3 mutta enintään 7 painoprosenttia alumiinia

vähintään 1 mutta enintään 5 painoprosenttia tinaa

vähintään 3 mutta enintään 5 painoprosenttia zirkoniumia

vähintään 4 mutta enintään 8 painoprosenttia molybdeeniä

0 %

31.12.2020

*ex 8108 20 00

70

Titaaniseoksesta valmistettu laatta, jonka

korkeus on vähintään 20,3 cm mutta enintään 23,3 cm

pituus on vähintään 246,1 cm mutta enintään 289,6 cm

leveys on vähintään 40,6 cm mutta enintään 46,7 cm

paino on vähintään 820 kg mutta enintään 965 kg,

seoksessa on

vähintään 5,2 mutta enintään 6,2 painoprosenttia alumiinia

vähintään 2,5 mutta enintään 4,8 painoprosenttia vanadiinia

0 %

31.12.2022

*ex 8108 90 30

15

Titaaniseoksesta valmistetut tangot ja langat, joiden

samanlainen täyteinen poikkileikkaus on muodoltaan lieriö

läpimitta on vähintään 0,8 mutta enintään 5 mm

alumiinipitoisuus vähintään 0,3 mutta enintään 0,7 painoprosenttia

piipitoisuus vähintään 0,3 mutta enintään 0,6 painoprosenttia

niobiumpitoisuus vähintään 0,1 mutta enintään 0,3 painoprosenttia, ja

rautapitoisuus enintään 0,2 painoprosenttia

0 %

kg

31.12.2022

*ex 8108 90 50

45

Seostamattomasta titaanista valmistetut kylmä- tai kuumavalssatut laatat, levyt ja kaistaleet, joiden

paksuus on vähintään 0,4 mutta enintään 100 mm

pituus on enintään 14 m, ja

leveys on enintään 4 m

0 %

kg

31.12.2022

*ex 8108 90 50

55

Titaaniseoksesta valmistetut laatat, levyt, kaistaleet ja kalvot

0 %

31.12.2021

*ex 8108 90 60

30

Titaanista tai titaaniseoksesta valmistetut saumattomat putket, joiden

läpimitta on vähintään 19 mutta enintään 159 mm

seinämän paksuus on vähintään 0,4 mutta enintään 8 mm, ja

enimmäispituus on 18 m

0 %

kg

31.12.2022

*ex 8113 00 90

10

Alumiinipiikarbidista (AlSiC-9) valmistettu kantolevy, elektronisiin piireihin tarkoitettu

0 %

31.12.2022

*ex 8207 30 10

10

Siirto- ja/tai rinnakkaispuristintyökalujen sarja metallilevyjen kylmämuovausta, painamista, vetämistä, leikkaamista, kierteittämistä, taivuttamista, kalibrointia, reunoittamista ja kuristamista varten, moottoriajoneuvojen rungon osien valmistukseen tarkoitettu (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8407 33 20

*ex 8407 33 80

*ex 8407 90 80

*ex 8407 90 90

10

10

10

10

Kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit, iskutilavuus vähintään 300 cm3 ja teho vähintään 6 kW, mutta enintään 20,0 kW, seuraavien tavaroiden valmistukseen tarkoitetut:

alanimikkeen 8433 11 51 itseliikkuvat ajoleikkurit ja alanimikkeen 8433 11 90 käsikäyttöiset ruohonleikkuukoneet

alanimikkeen 8701 91 90 traktorit, joita käytetään pääasiassa ruohonleikkureina

alanimikkeen 8433 20 10 iskutilavuudeltaan vähintään 300 cm3 nelitahtimoottorilla varustetut niittokoneet tai

alanimikkeen 8430 20 lumiaurat ja lumilingot (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8408 90 43

*ex 8408 90 45

*ex 8408 90 47

40

30

50

Nelisylinterinen, nelitahtinen nestejäähdytteinen puristussytytysmoottori, jonka

iskutilavuus on enintään 3 850 cm3, ja

nimellisteho on vähintään 15 kW mutta enintään 85 kW,

nimikkeen 8427 ajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8409 91 00

40

Solenoidiventtiilillä varustettu polttoaineensuihkutin atomisoinnin optimoimiseksi moottorin palotilassa, moottoriajoneuvojen kipinäsytytteisten mäntämoottoreiden valmistukseen tarkoitettu (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8409 91 00

*ex 8409 99 00

50

55

Pakosarja, jossa on turboahdinten turbiinin pesä

jonka lämmönkestävyys on enintään 1 050 °C ja

jossa turbiinipyörän asentamista varten jätetyn aukon halkaisija on vähintään 28 mutta enintään 130 mm

0 %

p/st

31.12.2018

*ex 8409 99 00

60

Moottorin sylintereihin ilmaa syöttävä imusarja, jossa on ainakin

kuristin

ahtopaineanturi

moottoriajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden valmistukseen tarkoitettu (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8409 99 00

70

Metalliseoksesta valmistettu imu- ja pakoventtiili, jonka Rockwell-kovuus on vähintään HRC 20 mutta enintään HRC 50, moottoriajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden valmistukseen tarkoitettu (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8409 99 00

80

Moottorin männän jäähdytykseen ja voiteluun tarkoitettu korkeapaineinen öljysuihku

jonka avautumispaine on vähintään 1 mutta enintään 3 baaria

jonka sulkeutumispaine on enemmän kuin 0,7 baaria

johon käytetään yksisuuntaista venttiiliä

moottoriajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden valmistukseen tarkoitettu (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8411 99 00

20

Kaasuturbiinin siipipyörä, jollaista käytetään turboahtimissa, ja

joka on valmistettu standardin DIN G- NiCr13Al6MoNb tai DIN G- NiCr13Al16MoNb tai DIN G- NiCo10W10Cr9AlTi tai DIN G- NiCr12Al6MoNb tai AMS AISI:686 mukaisesta tarkkuusvaletusta nikkeliseoksesta

jonka lämmönkestävyys on enintään 1 100 °C

jonka läpimitta on vähintään 28 mutta enintään 180 mm, ja

jonka korkeus on vähintään 20 mutta enintään 150 mm

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8411 99 00

30

Turboahdinten turbiinin pesä

jonka lämmönkestävyys on enintään 1 050 °C ja

jossa turbiinipyörän asentamista varten jätetyn aukon halkaisija on vähintään 28 mutta enintään 130 mm

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8414 80 22

*ex 8414 80 80

20

20

Ilmakalvokompressori, jonka

virtaus on vähintään 4,5 mutta enintään 7 l/min

virransyöttö on enintään 8,1 W, ja

ylipaine on enintään 400 hPa (0,4 baaria)

jollaisia käytetään moottoriajoneuvojen istuimien tuotannossa

0 %

31.12.2022

*ex 8415 90 00

55

Alumiinista kaarihitsaamalla valmistettu irrotettava tasaussäiliö-kuivaaja, joka sisältää polyamidia ja keraamisia elementtejä ja

jonka pituus on vähintään 143 mutta enintään 292 mm

jonka läpimitta on vähintään 31 mutta enintään 99 mm

jonka kiteiden pituus on enintään 0,2 mm ja paksuus enintään 0,06 mm, ja

kiinteiden hiukkasten läpimitta on enintään 0,06 mm

jollaista käytetään autojen ilmastointijärjestelmissä

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8431 20 00

30

Vetoakseliyksikkö tasauspyörästöineen, jossa alennusvaihteet, lautaspyörä, käyttöakselit, pyörännavat, jarrut ja tukivarsien kiinnikkeet, nimikkeen 8427 ajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8481 80 69

60

Jäähdytysaineen virtaussuunnan vaihtamiseen tarkoitettu nelitieventtiili, jossa on

esiohjattu magneettiventtiili,

messinkiä oleva venttiilin runko, jossa on venttiililuisti ja kupariliittimiä

ja jonka käyttöpaine on enintään 4,5 Mpa

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8482 10 10

*ex 8482 10 90

40

30

Kuulalaakerit

sisäläpimitta vähintään 3 mm

ulkoläpimitta enintään 100 mm

leveys enintään 40 mm

myös jos niissä on pölysuoja

jotka on tarkoitettu moottorien hihnakäyttöisten ohjausjärjestelmien, sähköisten ohjausjärjestelmien, ohjauslaitteiden tai ohjauslaitteiden liikeruuvikokoonpanon valmistukseen (2)

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8483 30 32

*ex 8483 30 38

20

50

Laakeripesä, jollaista käytetään turboahtimissa ja

joka on valmistettu standardin DIN EN 1561 mukaisesta tarkkuusvaletusta harmaavaluraudasta

jossa on öljykammioita

jossa ei ole laakereita

jonka läpimitta on vähintään 50 mutta enintään 250 mm

jonka korkeus on vähintään 40 mutta enintään 150 mm

myös jos se on varustettu vesikammioilla ja liittimillä

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8483 40 90

20

Hydrostaattinen vaihteisto, jonka

mitat (ilman akseleita) ovat enintään 154 mm × 115 mm × 108 mm

paino on enintään 3,3 kg

voimantuloakselin enimmäiskierrosnopeus on vähintään 2 700 mutta enintään 3 200 kierrosta minuutissa

ulostuloakselin momentti on enintään 10,4 Nm

ulostuloakselin kierrosnopeus on enintään 930 kierrosta minuutissa 2 800 kierroksen ensiönopeudella, ja

alin käyttölämpötila on – 5 °C ja korkein käyttölämpötila + 40 °C

ja joka on tarkoitettu alanimikkeen 8433 11 90 käsikäyttöisten ruohonleikkuukoneiden valmistukseen (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8483 40 90

30

Hydrostaattinen vaihteisto, jonka

alennussuhde on vähintään 20,63:1 mutta enintään 22,68:1

ensiönopeus on vähintään 1 800 kierrosta minuutissa moottorin ollessa kuormitettuna ja enintään 3 000 kierrosta minuutissa moottorin ollessa kuormittamattomana

jatkuva toisiomomentti on vähintään 142 mutta enintään 156 Nm

hetkittäinen toisiomomentti on vähintään 264 mutta enintään 291 Nm, ja

akselin halkaisija on vähintään 19,02 mutta enintään 19,06 mm

myös jos siinä on tuulettimen siipipyörä tai hihnapyörään integroitu tuulettimen siipipyörä

ja joka on tarkoitettu käytettäväksi alanimikkeen 8433 11 51 itseliikkuvien ajoleikkureiden sekä alanimikkeen 8701 91 90 traktoreiden, joita käytetään pääasiassa ruohonleikkureina, valmistuksessa (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8501 10 99

60

Tasavirtamoottori

roottorin pyörimisnopeus vähintään 3 500 kierrosta minuutissa mutta enintään 5 000 kierrosta minuutissa kuormitettuna ja enintään 6 500 kierrosta minuutissa kuormittamattomana

syöttöjännite vähintään 100 V mutta enintään 240 V

sähkökeittimien valmistukseen tarkoitettu (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8501 20 00

30

Yleisvirtamoottori

jonka nimellisteho on 1,2 kW

jonka syöttöjännite on 230 V

jossa on jarru, ja

joka on kytketty alennusvaihteeseen, jolla on ulostuloakseli, joka on muovisessa kotelossa

ja joka on tarkoitettu käytettäväksi ruohonleikkurin terien sähköisenä voimanlähteenä (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8501 31 00

25

Harjattomat tasavirtamoottorit

joiden ulkoläpimitta on vähintään 80, mutta enintään 100 mm,

joiden syöttöjännite on 12 V,

joiden antoteho 20 °C:n lämpötilassa on vähintään 300, mutta enintään 750 W,

joiden nimellismomentti 20 °C:n lämpötilassa on vähintään 2,00, mutta enintään 7,00 Nm,

joiden nimellisnopeus 20 °C:n lämpötilassa on vähintään 600, mutta enintään 3 100 kierrosta minuutissa,

jotka on varustettu resolverityyppisellä tai Hall-antureita sisältävällä roottorin asennon mittausanturilla,

ja jollaisia käytetään autojen sähköisissä ohjaustehostinjärjestelmissä

0 %

31.12.2022

*ex 8501 31 00

75

Harjaton tasavirtamoottoriyksikkö, joka koostuu moottorista ja voimansiirrosta ja

jossa on Hall-antureilla toimiva elektroninen ohjauslaite

jonka syöttöjännite on vähintään 9 V mutta enintään 16 V

jonka moottorin ulkoläpimitta on vähintään 70 mutta enintään 80 mm

jonka moottorin lähtöteho on vähintään 350 mutta enintään 550 W

jonka enimmäiskäyttömomentti on vähintään 50 mutta enintään 52 Nm

jonka ulostulon enimmäiskierrosnopeus on vähintään 280 mutta enintään 300 rpm

jossa on samankeskeisiä ulkohammastettuja ulostuloakseleita, joiden ulkoläpimitta on 20 mm (± 1 mm) ja joissa on 17 hammasta ja joiden hampaan vähimmäispituus on 25 mm (± 1 mm), ja

jossa hammastuksen kantojen etäisyys on 119 mm (± 1 mm)

mönkijöiden tai hyötyajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8501 31 00

*ex 8501 32 00

78

75

Asennusvalmis autojen kestomagnetoitu harjaton tasavirtamoottori

jonka määritetty nopeus on enintään 4 100 kierrosta minuutissa

jonka vähimmäisteho on 400 W mutta enintään 1,3 kW (jännitteellä 12 V)

jonka laipan läpimitta on vähintään 90 mutta enintään 150 mm

jonka pituus on enintään 200 mm mitattuna akselin alusta sen uloimpaan päähän

jonka kotelon pituus on enintään 160 mm mitattuna laipasta sen uloimpaan päähän

jossa on alumiinista ruiskuvalettu enintään kaksiosainen kotelo (sähkökomponentteja sekä vähintään kahdella ja enintään kuudella porausreiällä varustetun laipan sisältävä ensisijainen kotelo), myös jos siinä on tiivistemassaa (ura, jossa on O-rengas ja rasvaa)

jossa on staattori, jossa on yhdenmukainen T-hammasrakenne ja yksöiskierukoita 12/8-topologialla, ja

jossa on pintamagneetteja

0 %

31.12.2020

*ex 8501 62 00

30

Polttokennojärjestelmä,

jossa on ainakin fosforihappopolttokennoja,

joka on kuoressa, johon on integroitu vesihuolto ja kaasukäsittely,

kiinteässä paikassa tapahtuvaan pysyvään energiantuotantoon tarkoitettu

0 %

31.12.2022

*ex 8503 00 99

40

Polttokennokalvot rullina tai levyinä, leveys enintään 150 cm, jollaisia käytetään nimikkeen 8501 polttokennoihin

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8504 31 80

40

Sähkömuuntajat,

teho enintään 1 kVA

pistotulpilla tai kaapeleilla varustamattomat

sovittimien (”set top boxes”) ja televisioiden valmistukseen tarkoitetut (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8504 40 82

40

Painettu piirilevy, jossa on siltasuuntainpiiri sekä muita aktiivisia ja passiivisia komponentteja ja

jossa on kaksi lähtöliitäntää

jossa on kaksi tuloliitäntää, jotka ovat käytettävissä yhtäaikaisesti ja rinnakkain

joka voidaan kytkeä kirkkaaseen tai himmennettyyn toimintatilaan

jonka tulojännite on 40 V (+ 25 % – 15 %) tai 42 V (+ 25 % – 15 %) kirkkaassa toimintatilassa ja 30 V (± 4 V) himmennetyssä toimintatilassa, tai

jonka tulojännite on 230 V (+ 20 % – 15 %) kirkkaassa toimintatilassa ja 160 V (± 15 %) himmennetyssä toimintatilassa, tai

jonka tulojännite on 120 V (15 % – 35 %) kirkkaassa toimintatilassa ja 60 V (± 20 %) himmennetyssä toimintatilassa

jonka tulovirta saavuttaa 80 % nimellisarvostaan 20 millisekunnissa

jonka tulotaajuus on vähintään 45 Hz mutta enintään 65 Hz jännitteen ollessa 42 V tai 230V ja 45-70 Hz jännitteen ollessa 120 V

jonka suurin kytkentävirtasysäyksen ylitys on enintään 250 % kytkentävirrasta

jonka kytkentävirtasysäyksen ylityksen kesto on enintään 100 millisekuntia

jonka kytkentävirran alitus on vähintään 50 % tulovirrasta

jonka kytkentävirran alituksen kesto on enintään 20 millisekuntia

jonka lähtövirta voidaan asettaa etukäteen

jonka lähtövirta saavuttaa 90 % etukäteen asetetusta nimellisarvostaan 50 millisekunnissa

jonka lähtövirta on nolla 30 millisekunnin kuluessa tulovirran katkaisemisen jälkeen

jossa on määritelty virhetila, kun kuormitusta ei ole tai se on liian korkea (käyttöajan loppuminen)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8504 40 82

50

Tasasuuntaaja,

jonka tuloverkkojännite on 100–240 V taajuuden ollessa 50–60 Hz

jonka kahdesta lähtöverkkojännitteestä yksi on vähintään 9 mutta enintään 12 V ja toinen vähintään 396 mutta enintään 420 V

jossa on ulostulokaapeleita ilman liittimiä, ja

joka on muovikotelossa, jonka mitat ovat 110 mm (± 0,5 mm) × 60 mm (± 0,5mm) × 38mm (± 1 mm)

IPL-tekniikkaa (Intensive Pulse Light) käyttävien tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8504 50 95

50

Solenoidikela

virrankulutus enintään 6 W,

eristysvastus yli 100 megaohmia, ja

reikä vähintään 11,4 mutta enintään 11,8 mm

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8505 11 00

50

Erityisesti muotoillut tangot, joista on tarkoitus tulla kestomagneetteja magnetisoinnin jälkeen, neodyymia, rautaa ja booria sisältävät

pituus vähintään 15 mutta enintään 52 mm

leveys vähintään 5 enintään 42 mm

jollaisia käytetään sähköisten servomoottorien valmistuksessa teollisuusautomaatiossa

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8505 11 00

60

Neodyymin, raudan ja boorin sekoituksesta valmistetut renkaat, putket, hylsyt ja pinteet

läpimitta enintään 45 mm ja

korkeus enintään 45 mm

jollaisia käytetään kestomagneettien valmistuksessa magnetisoinnin jälkeen

0 %

31.12.2022

*ex 8505 19 90

50

Suorakulmaisen prisman muotoinen agglomeroidusta ferriitistä valmistettu tavara, joka on magnetisoinnin jälkeen tarkoitettu käytettäväksi kestomagneettina

myös jos sillä on viistetyt reunat

jonka pituus on vähintään 27 mutta enintään 32 mm (+/– 0,15 mm)

jonka leveys on vähintään 8,5 mutta enintään 9,5 mm (+ 0,05 mm / – 0,09 mm)

jonka paksuus on vähintään 5,5 mutta enintään 5,8 mm (+ 0/– 0,2 mm), ja

jonka paino on vähintään 6,1 mutta enintään 8,3 g

0 %

31.12.2022

*ex 8507 60 00

25

Ladattavissa litium-ioniakuissa käytettävät suorakulmaiset moduulit

leveys 352,5mm (± 1 mm) tai 367,1mm (± 1 mm)

syvyys 300mm (± 2 mm) tai 272,6mm (± 1 mm)

korkeus 268,9mm (± 1,4 mm) tai 229,5mm (± 1 mm)

paino 45,9kg tai 46,3kg

nimelliskapasiteetti 75Ah ja

nimellisjännite 60V

0 %

31.12.2022

*ex 8507 60 00

50

Sähköisten litium-ioniakkujen asentamiseen tarkoitetut moduulit

pituus on vähintään 298 mutta enintään 408 mm,

leveys on vähintään 33,5 mutta enintään 209 mm,

korkeus on vähintään 138 mutta enintään 228 mm,

paino on vähintään 3,6 mutta enintään 17 kg, ja

teho on vähintään 458 mutta enintään 2 158 Wh

0 %

31.12.2022

*ex 8507 60 00

53

Ladattavien litiumioniakkujen tai -moduulien akut,

joiden pituus on vähintään 1 203 , mutta enintään 1 297 mm,

joiden leveys on vähintään 282, mutta enintään 772 mm,

joiden korkeus on vähintään 792, mutta enintään 839 mm,

joiden paino on vähintään 253, mutta enintään 293 kg,

joiden teho on 22 tai 26 kWh ja

joissa on 24 tai 48 moduulia

0 %

31.12.2022

*ex 8511 30 00

55

Sytytyspuola

jonka pituus on vähintään 50 mutta enintään 200 mm

jonka alin toimintalämpötila on – 40 °C ja ylin toimintalämpötila on 140 °C, ja

jonka jännite on vähintään 9 mutta enintään 16 V

myös jos siinä on liitäntäkaapeli,

moottoriajoneuvojen moottoreiden valmistukseen tarkoitettu (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8516 90 00

70

Sisäastia

jossa on aukot sivuilla ja keskellä,

valmistettu hehkutetusta alumiinista,

jossa on vähintään 200 °C:n lämpötilan kestävä keraaminen pinnoite,

sähkökeittimien valmistukseen tarkoitettu (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8518 29 95

30

Kaiuttimet,

joiden impedanssi on vähintään 3 mutta enintään 16 ohmia,

joiden nimellisteho on vähintään 2 mutta enintään 20 wattia,

myös jos niissä on muovinen kiinnitysteline, ja

myös jos niissä on liittimillä varustettu sähköjohto,

jollaisia käytetään televisiovastaanottimien ja videomonitorien valmistukseen sekä kodin viihdejärjestelmissä

0 %

31.12.2022

*ex 8526 91 20

30

Hätäpuhelujärjestelmän ohjausyksikkö, joka sisältää GSM- ja GPS-moduulin ja joka on tarkoitettu 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen (2)

0 %

31.12.2019

*ex 8529 90 65

75

Moduulit, jotka koostuvat ainakin puolijohdesiruista

joilla tuotetaan ohjaussignaaleja pikselien osoittamista varten tai

ohjataan pikselien osoittamista

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8529 90 92

70

Suorakulmainen kiinnitys- ja suojakehys

valmistettu alumiiniseoksesta, jossa on piitä ja magnesiumia,

pituus vähintään 500 mm mutta enintään 2 200 mm,

leveys vähintään 300 mm mutta enintään 1 500 mm,

jollaisia käytetään televisiovastaanottimien valmistuksessa

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8536 69 90

51

Muovi- tai metallikoteloon asennetut SCART-liittimet, joissa on 21 nastaa kahdessa rivissä, nimikkeiden 8521 ja 8528 tuotteiden valmistukseen tarkoitetut (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8536 69 90

88

”Secure Digital”- (SD), ”CompactFlash”-, ”Smart Card”- ja ”CI-moduuli”- (kortit) -tyyppiset naarasliittimet ja liitännät, jollaisia käytetään juottamiseen painetuille piirilevyille, liittämään sähkölaitteita ja -piirejä sekä kytkemään tai suojaamaan jännitteeltään enintään 1 000 V:n sähköpiirejä

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8536 90 95

40

Kiinnitysniitit

kuparia

AgNi10-hopeanikkeliseoksella tai hopealla pleteroidut, tinaoksidia ja indiumoksidia yhteensä 11,2 (± 1,0) painoprosenttia sisältävät

pinnoitteen paksuus 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm)

myös kullatut

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8537 10 91

70

Ohjelmoitava logiikka, enintään 1 000 voltin jännitettä varten, jollaista käytetään polttomoottoreiden toimintaan ja/tai eri toimilaitteissa, jotka liittyvät polttomoottoreiden toimintaan, ja joissa on ainakin

painettu piirilevy, jossa on aktiivisia ja passiivisia komponentteja

alumiinikotelo, ja

useita liittimiä

0 %

31.12.2022

*ex 8544 20 00

30

Antennin yhdyskaapeli, joka on tarkoitettu radiosignaalien (AM/FM), mahdollisesti myös GPS-signaalien, lähettämiseen ja jossa on

koaksiaalikaapeli

vähintään kaksi liitintä, ja

vähintään kolme muovipidikettä kojelautaan kiinnittämistä varten

jollaista käytetään 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen

0 %

31.12.2021

*ex 8544 30 00

35

Johtosarja

jonka toimintajännite on 12 V,

joka on sidottu teipillä tai päällystetty muovisella kierreputkella

jossa on vähintään 16 punosta, ja kaikki liitoskohdat on tarkoitus päällystää tinalla tai varustaa liittimillä

mönkijöiden tai hyötyajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8544 30 00

*ex 8544 42 90

85

65

Kaksijohdinjatkojohto, jossa on kaksi liitintä ja ainakin

läpivientikumi

metallinen asennuskiinnike

jollaista käytetään ajoneuvojen nopeusanturien yhdistämiseksi 87 ryhmän ajoneuvojen valmistuksessa

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8548 10 29

10

Loppuunkäytetyt litiumioni- tai nikkelimetallihydridisähköakut

0 %

31.12.2018

*ex 8708 40 20

30

Automaattivaihteisto, jossa on hydraulinen momentinmuunnin ja

vähintään kahdeksan vaihdetta,

moottorin vääntömomentti on vähintään 300 Nm

poikittais- tai pitkittäisasennus, ja

joka on nimikkeen 8703 moottoriajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8708 40 20

*ex 8708 40 50

40

30

Valualumiinikotelossa oleva vaihdelaatikkoyksikkö, jossa on yksi tai kaksi sisääntuloa sekä ainakin kolme ulosmenoa ja jonka kokonaismitat (ilman akseleita) ovat enintään 455 mm (leveys) × 462 mm (korkeus), 680 mm (pituus) ja jossa on vähintään

yksi ulkopuolelta uritettu ulostuloakseli

vaihteen asennon ilmaiseva kiertokytkin

mahdollisuus asentaa tasauspyörästö

mönkijöiden tai hyötyajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8708 50 20

*ex 8708 50 99

*ex 8708 99 10

*ex 8708 99 97

40

30

70

80

Yhden sisääntulon ja kahden ulostulon vaihteisto (voimansiirto) valualumiinikuoressa, jonka kokonaismitat ovat enintään 148 mm (± 1 mm) × 213 mm (± 1 mm) × 273 mm (± 1 mm) ja joka koostuu vähintään seuraavista:

yhdessä laatikossa olevat kaksi sähkömagneettista yksisuuntaista kytkintä, jotka toimivat vastakkaisilla puolilla

ensiöakseli, jonka ulkoläpimitta on 24 mm (± 1 mm) ja jonka päässä on 22-hampainen hammaspyörä, ja

koaksiaaliulostuloholkki, jonka sisäläpimitta on vähintään 22 mutta enintään 30 mm ja jonka päässä on vähintään 22-hampainen mutta enintään 28-hampainen hammaspyörä,

mönkijöiden tai hyötyajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8708 93 10

*ex 8708 93 90

30

30

Mekaaninen keskipakokytkin, joka on tarkoitettu käytettäväksi elastomeerihihnan kanssa kuivassa ympäristössä portaattomasti säätyvässä vaihteistossa (CVT) ja jossa on

komponentteja, jotka aktivoivat kytkimen tietyllä kierrosluvulla ja saavat aikaan (tällä tavoin) keskipakovoiman

kytkinakseli, jonka pään viiste on vähintään viisi mutta enintään kuusi astetta

kolme painoa, ja

yksi painejousi

mönkijöiden tai hyötyajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8708 99 97

85

Galvanoidut sisä- tai ulko-osat, joissa on

akryylinitriili-butadieeni-styreeni-(ABS)-kopolymeeri, myös polykarbonaatin kanssa sekoitettu

kupari-, nikkeli- ja kromikerroksia

nimikkeiden 8701 –8705 ajoneuvojen osien valmistukseen tarkoitetut (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 9001 20 00

10

Polarisoivasta kalvosta koostuva materiaali, myös rullina, toiselta puolelta tai molemmilta puolilta läpinäkyvällä materiaalilla vahvistettu, myös jos siinä on liimakerros, yhdeltä puolelta tai molemmilta puolilta irrotettavalla kalvolla peitetty

0 %

31.12.2022

*ex 9001 50 41

*ex 9001 50 49

40

40

Näköä korjaava silmälasien orgaaninen, leikkaamaton linssi, jonka molemmat puolet on viimeistelty ja joka on tarkoitus päällystää, värjätä, hioa reunoista, asettaa kehyksiin tai käsitellä jollakin muulla tavalla ja joka on tarkoitettu näköä korjaavien silmälasien valmistukseen (2)

0 %

31.12.2022

*ex 9001 90 00

25

Kehystämättömät optiset elementit, valetusta infrapunasäteitä välittävästä kalkogenidilasista tai infrapunasäteitä välittävän kalkogenidilasin ja muun linssimateriaalin yhdistelmästä valmistetut

0 %

31.12.2018

*ex 9002 11 00

20

Objektiivit, joiden

mitat ovat enintään 80 mm × 55 mm × 50 mm,

erottelutarkkuus vähintään 160 juovaa/mm, ja

zoomaussuhde 18,

jollaisia käytetään yksittäisiä kuvia tai elävää kuvaa heijastavien dokumenttikameroiden tuotannossa

0 %

31.12.2022

*ex 9002 11 00

40

Objektiivit, joiden

mitat ovat enintään 125 mm × 65 mm × 65 mm,

erottelutarkkuus vähintään 125 juovaa/mm, ja

zoomaussuhde 16,

jollaisia käytetään yksittäisiä kuvia tai elävää kuvaa heijastavien dokumenttikameroiden tuotannossa

0 %

31.12.2018

*ex 9002 11 00

85

Linssiyhdistelmä, jonka

horisontaalinen näkökenttä on vähintään 50 mutta enintään 200 astetta

polttoväli on vähintään 1,16 mutta enintään 5,45 mm

suhteellinen aukkoalue on vähintään F/2,0 mutta enintään F/2,6, ja

läpimitta on vähintään 5 mutta enintään 18,5 mm

CMOS-autokameroiden valmistukseen tarkoitettu (2)

0 %

31.12.2019

*ex 9002 90 00

40

Kehystetyt linssit, infrapunasäteitä välittävästä kalkogenidilasista tai infrapunasäteitä välittävän kalkogenidilasin ja muun linssimateriaalin yhdistelmästä valmistetut

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 9032 89 00

40

Digitaalinen venttiilinsäädin nesteiden ja kaasujen säätelyä varten

0 %

p/st

31.12.2022


(2)  Tullisuspensio edellyttää, että tavarat ovat tietyn käyttötarkoituksen perusteella tullivalvonnassa unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1) 254 artiklan mukaisesti.

(3)  Vain arvotulli suspendoidaan. Paljoustullia kannetaan edelleen.

(4)  Tämän tariffisuspension soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden tuontivalvonnassa noudatetaan unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 24 päivänä marraskuuta 2015 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558) 55 ja 56 artiklassa säädettyä menettelyä.

*

Uusi, muutettu tai voimassaololtaan jatkettu nimike.


Top