EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2167

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/2167, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, tiettyjen pohjakalakantojen kalastuksia lounaisilla vesialueilla koskevasta poisheittämissuunnitelmasta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/2374 muuttamisesta

C/2017/4505

OJ L 306, 22.11.2017, p. 2–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2167/oj

22.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 306/2


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/2167,

annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017,

tiettyjen pohjakalakantojen kalastuksia lounaisilla vesialueilla koskevasta poisheittämissuunnitelmasta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/2374 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta 11 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 6 kohdan ja 18 artiklan 1 ja 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 tavoitteena on saaliiden poisheittämisen lopettaminen asteittain unionin kalastuksissa ottamalla käyttöön purkamisvelvoite, joka koskee saalisrajoitusten alaisten lajien saaliita.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti purkamisvelvoitetta sovelletaan lounaisilla vesillä kalastusta määrittäviin saalisrajoitusten alaisiin lajeihin viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2017.

(3)

Purkamisvelvoitteen täytäntöönpanemiseksi komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/2374 (2) on vahvistettu tiettyjen pohjakalakantojen kalastuksia lounaisilla vesialueilla koskeva poisheittämissuunnitelma vuosiksi 2016–2018 Alankomaiden, Belgian, Espanjan, Portugalin ja Ranskan vuonna 2016 toimittaman yhteisen suosituksen perusteella.

(4)

Alankomailla, Belgialla, Espanjalla, Portugalilla ja Ranskalla on lounaisilla vesillä välitön kalastuksenhoitoetu. Kyseiset jäsenvaltiot toimittivat 2 päivänä tammikuuta 2017 lounaisten vesialueiden neuvoa-antavaa toimikuntaa kuultuaan komissiolle uuden yhteisen suosituksen.

(5)

Uusi yhteinen suositus täydentää delegoidulla asetuksella (EU) 2016/2374 vahvistettua poisheittämissuunnitelmaa, ja se kattaa mustahuotrakalan kalastukset ICES-alueella VIIIa ja -suuralueilla IX ja X (Kansainvälinen merentutkimusneuvosto) sekä CECAF-alueella 34.1.2 (Itäisen Keski-Atlantin kalastuskomitea) sekä pilkkupagellin kalastukset ICES-suuralueella IX.

(6)

Uudessa yhteisessä suosituksessa ehdotettu toimenpide on linjassa asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 3 kohdan kanssa ja voidaan siten sisällyttää delegoituun asetukseen (EU) 2016/2374.

(7)

Uudessa yhteisessä suosituksessa esitetään purkamisvelvoitetta koskevan vapautuksen soveltamista syvänmeren ankkuroiduilla pitkäsiimoilla ICES-alueella VIIIa ja -suuralueilla IX ja X sekä CECAF-alueella 34.1.2 pyydettyyn mustahuotrakalaan, koska rekisteröity esiintymistiheys (ja yksilömäärä) on voimassa olevien tieteellisten lausuntojen mukaan alhainen, kun otetaan huomioon lajin pyynnissä käytettävien pyydysten ominaisuudet, kalastuskäytännöt ja ekosysteemi. ICES katsoi arvioinnissaan, että poisheittämiset voidaan olettaa olemattomiksi tai vähäisiksi useimpien arviointitarkoitusten osalta, sillä suurimman osan poisheittämisiin liittyvästä mustahuotrakalan kuolevuudesta aiheuttavat pyydyksiin kiinni jäänyttä mustahuotrakalaa saalistavat hait ja valaat ja se on verrattain vähäistä puretun saaliin määrään verrattuna Edellä esitetyn perusteella komissio hyväksyy ehdotetun vapautuksen.

(8)

Uudessa yhteisessä suosituksessa esitetään purkamisvelvoitetta koskevan vapautuksen soveltamista myös pilkkupagelliin ICES-suuralueella IX, sillä jäsenvaltiot katsovat, että mahdollisesti korkeista eloonjäämisasteista on tieteellistä näyttöä. Sen osoittamiseksi on kuitenkin tehtävä uusia tutkimuksia, ja vapautusta voidaan harkita myöhemmin, kun asianomaiset jäsenvaltiot toimittavat komissiolle tietoja meneillään olevista kokeista.

(9)

Selkeyden vuoksi asetuksen (EU) 2016/2374 liitteen rakennetta olisi muutettava.

(10)

Sen vuoksi delegoitua asetusta (EU) 2016/2374 olisi muutettava.

(11)

Koska tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet vaikuttavat suoraan unionin alusten kalastuskauden suunnitteluun ja kalastuskauden taloudelliseen toimintaan, asetuksen olisi tultava voimaan heti sen julkaisemisen jälkeen. Yhteisen suosituksen viivästyneen toimituksen vuoksi sitä olisi sovellettava poikkeuksena yleisestä periaatteesta 1 päivästä tammikuuta 2017,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan delegoidun asetuksen (EU) 2016/2374 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2017.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä heinäkuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/2374, annettu 12 päivänä lokakuuta 2016, tiettyjen pohjakalakantojen kalastuksia lounaisilla vesialueilla koskevasta poisheittämissuunnitelmasta (EUVL L 352, 23.12.2016, s. 33).


LIITE

LIITE

Kalastukset, joihin sovelletaan purkamisvelvoitetta

1.   Merianturan (Solea solea) kalastukset

Kalastusalueet

Pyydyskoodi

Pyydyksen kuvaus

Silmäkoko

Purkamisvelvoite

ICES-alueet VIIIa, b, d ja e

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Kaikki pohjatroolit

Silmäkoko 70–100 mm

Kaikki merianturasaaliit

TBB

Kaikki puomitroolit

Silmäkoko 70–100 mm

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Kaikki riimuverkot ja tavalliset verkot

Silmäkoko ≥ 100 mm


2.   Merianturan (Solea solea) ja punakampelan (Pleuronectes platessa) kalastukset

Kalastusalueet

Pyydyskoodi

Pyydyksen kuvaus

Silmäkoko

Purkamisvelvoite

ICES-alue IXa

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Kaikki riimuverkot ja tavalliset verkot

Silmäkoko ≥ 100 mm

Kaikki meriantura- ja punakampelasaaliit


3.   Kummeliturskan (Merluccius merluccius) kalastukset

Kalastusalueet

Pyydyskoodi

Pyydyksen kuvaus

Silmäkoko

Purkamisvelvoite

ICES-alueet VIIIa, b, d ja e

OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV

Kaikki pohjatroolit ja nuotat

Silmäkoko ≥ 100 mm

Kaikki kummeliturskasaaliit

LL, LLS

Kaikki pitkäsiimat

Kaikki

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Kaikki tavalliset verkot

Silmäkoko ≥ 100 mm

ICES-alueet VIIIc ja IXa

OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV

Kaikki pohjatroolit ja nuotat

Alukset, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

1.

Silmäkoko ≥ 70 mm

2.

Kummeliturskan purettu kokonaissaalis kaudella 2014/2015 (1) on yli 5 % kaikkien lajien puretusta saaliista ja yli 5 tonnia

Kaikki kummeliturskasaaliit

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Kaikki tavalliset verkot

Silmäkoko 80–99 mm

LL, LLS

Kaikki pitkäsiimat

Koukkukoko: suurempi kuin pituus 3,85 cm +/– 1,15 cm ja leveys 1,6 cm +/– 0,4 cm


4.   Merikrotin (Lophiidae) kalastukset

Kalastusalueet

Pyydyskoodi

Pyydyksen kuvaus

Silmäkoko

Purkamisvelvoite

ICES-alueet VIIIa, b, d ja e

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Kaikki tavalliset verkot

Silmäkoko ≥ 200 mm

Kaikki merikrottisaaliit

ICES-alueet VIIIc ja IXa

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Kaikki tavalliset verkot

Silmäkoko ≥ 200 mm

Kaikki merikrottisaaliit


5.   Keisarihummerin (Nephrops norvegicus) kalastukset

Kalastusalueet

Pyydyskoodi

Pyydyksen kuvaus

Silmäkoko

Purkamisvelvoite

ICES-alueet VIIIa, b, d ja e (ainoastaan toiminnallisten yksiköiden sisällä)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Kaikki pohjatroolit

Silmäkoko ≥ 70 mm

Kaikki keisarihummerisaaliit

ICES-alueet VIIIc ja IXa (ainoastaan toiminnallisten yksiköiden sisällä)

OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX TB

Kaikki pohjatroolit

Silmäkoko ≥ 70 mm

Kaikki keisarihummerisaaliit


6.   Mustahuotrakalan (Aphanopus carbo) kalastukset

Kalastusalueet

Pyydyskoodi

Pyydyksen kuvaus

Silmäkoko

Purkamisvelvoite

ICES-alueet VIIIc, IX, X ja CECAF-alue 34.1.2

LLS, DWS

Syvänmeren ankkuroidut pitkäsiimat

Kaikki mustahuotrakalasaaliit


7.   Pilkkupagellin (Pagellus bogaraveo) kalastukset

Kalastusalueet

Pyydyskoodi

Pyydyksen kuvaus

Silmäkoko

Purkamisvelvoite

ICES-suuralue IX

LLS, DWS

Syvänmeren ankkuroidut pitkäsiimat

Koukkukoko: suurempi kuin pituus 3,95 cm ja leveys 1,65 cm

Kaikki pilkkupagellisaaliit


(1)  Viitejakso päivitetään tulevien vuosien osalta. Vuoden 2018 viitejaksona on kausi 2015 ja 2016 ja vuoden 2019 viitejaksona kausi 2016 ja 2017.


Top